İmarhaber

Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Kiralık Gayrimenkuller

ANKARA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN    KİRALIK GAYRİMENKUL İLANI     İHALE TARİHİ : 02.09.2021 GÜNÜ SAAT : 14:00″

Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Kiralık Gayrimenkuller
Google News
24 Ağustos 2021 - 15:44

ANKARA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN    KİRALIK GAYRİMENKUL İLANI     İHALE TARİHİ : 02.09.2021 GÜNÜ SAAT : 14:00″                  

1-Aşağıda özellikleri yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 45.Maddesine göre hizalarında yazılı işyerleri, daire, büro vb. taşınmazlar aylık muhammen bedelleri  üzerinden sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2022 tarihine kadar  şartnamelerine  göre kiraya verilecektir.                   
2- İhale Meşrutiyet Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:133 Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA adresinde bulunan ANKARA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İhale Salonunda sıra ile yapılacaktır.           
3- İlana yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup istekliler şartnamenin bütün usul ve esaslarına uymak zorundadır. İhaleye giren gerçek ve tüzel kişiler bütün bu şartları peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Posta ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ANKARA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDE görülebilecektir.                                                
4-Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici teminat makbuzu ile birlikte, kimlik suretleri ile şirket olarak gireceklerden; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile, dernek/kooperatif/vakıf ise yönetim kurulu kararı, faaliyet belgesi ve yetki belgesi ile birlikte en son ihale saatine kadar Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihale bürosuna müracaat etmesi gerekmektedir. Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler ise, (Teminat Mektubunu Limit dâhili ve süresiz) teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir.  (İhaleye gireceklerin Mernis kaydı sorgulanacak olup, Mernis üzerinde kaydı olmayanlar ihaleye kabul edilmeyeceklerdir.)                                                
5- Kiralanan taşınmazlar sözleşme yapılan tarihten itibaren sözleşme bitim tarihi olan 31.12.2022 tarihine kadar,  İdaremizin sözleşmenin yenilenmesini uygun gördüğü takdirde takip eden yıllarda ise; kira bitiş tarihine 3 (üç) ay kala devre konu olamaz.                                            ,
6- Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir. Şirket sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır. Ayrıca yukarıda sayılan tüm belgeler 2021 yıllarına ait olacaktır                                                
7- Geçici teminat makbuzlarının açıklama bölümünde girilecek yerin dosya numarası, ihaleye katılacak şahıs ise T.C Kimlik numarası, katılacak tüzel kişilikse vergi kimlik numarası adı soyadı/ünvanı belirtilerek en geç 01.04.2021 tarih ve Saat : 12:00’ye kadar Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıflar Bankası nezdinde bulunan TR150001500158007309663980 nolu hesabına yatırılacak olup, bu saatten sonra geçici teminat yatıranlar ihaleye alınmayacaklardır.    8- Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. ihaleye giren şahıs/tüzel kişilik taşınmazı görerek ve mevcut haliyle kiralayacağını kabul ve taahhüt ederek ihaleye girmiş sayılacaktır.        
9- İdaremize dolaylı ve/veya dolaysız olarak kira borcu bulunanlar ve mahkemelerde İdare ile hukuki ihtilafi bulunanlar, ihalelerden yasaklı olan talipliler ile  kira sözleşmesi İdaremiz tarafından fesh edilen kiracılar ve bunların 1. derece yakınları ile reşit olmayanlar  ihaleye kesinlikle alınmayacaktır. İhale sonrasında hakkında  dolaylı veya doğrudan terör örgütü iltisakı olduğu tespit edilenlerin sözleşmeleri imzalanmış olsa bile derhal fesh edilerek hakkında tahliye davası açılacaktır.                                                 
10- Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta ve noter masrafları kiracıya aittir. 5737 Sayılı Kanun gereğince kiraya verilen vakıf taşınmazı  Yangın, Hırsızlık ve Doğal Afetlere karşı kiracı tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü adına sigortalanması zorunlu olup, Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.                                                
11-Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5.günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir.Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.  
12- Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az iki kefil alınacaktır.                                     
12- Kiracı, elektrik ,su , doğalgaz v.b abonesini kendi üzerine alacak ve bunlara tahakkuk edecek bedeli doğrudan ilgili kuruluşa yatıracaktır. Geçici ve ek teminat, aboneliklerin üzerine alınmasından şartname, sözleşme yükümlülükleri yerine getirildikten sonra iade edilebilecektir.    
13- İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler belirli bir süre ile tüm ihalelerden yasaklanır.                                                
14- Geçici ve Ek Teminatların geri ödemeleri, katılımcıların Banka Hesap Numaralarına ihaleden sonra (iade talep dilekçesi verilmesine müteakip) 15 gün içerisinde aktarılacaktır. (Banka Hesap (İban) numarası olmayanların ihaleden önce teminat yatırırken herhangi bir Bankadan hesap numarası açtırarak iban numarası ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.)                              
15- İdaremiz ihaleyi istediği sırayla yapmakla ve /veya ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. İLAN OLUNUR.                                                

SIRA NO    DOSYA NO    İLİ    İLÇESİ    MAHALLE/KÖY    CAD/SOKAK    KAPI NO    ADA    PARSEL    ALAN (m2)    TÜRÜ     AYLIK MUHAMMEN BEDEL     GEÇİCİ TEMİNAT
1    ‘061010182004    ANKARA    ALTINDAĞ    Anafartalar    Kızılbey (3.Vakıf İşhanı)    No:3/4 Kat: zemin    4401    1    8    BÜRO-İŞYERİ     150,00 ₺     72,00 ₺
2    ‘061010182014    ANKARA    ALTINDAĞ    Anafartalar    Kızılbey (3.Vakıf İşhanı)    No:3/1 kat:2    4401    1    15,25    BÜRO     150,00 ₺     72,00 ₺
3    ‘061010182015    ANKARA    ALTINDAĞ    Anafartalar    Kızılbey (3.Vakıf İşhanı)    No:3/2 kat:2    4401    1    16    BÜRO     271,00 ₺     131,00 ₺
4    ‘061010182016    ANKARA    ALTINDAĞ    Anafartalar    Kızılbey (3.Vakıf İşhanı)    No:3/3 kat:2    4401    1    15,82    BÜRO     292,00 ₺     141,00 ₺
5    ‘061010182018    ANKARA    ALTINDAĞ    Anafartalar    Kızılbey (3.Vakıf İşhanı)    No:3/5 kat:2    4401    1    13,65    BÜRO     150,00 ₺     72,00 ₺
6    061010182020    ANKARA    ALTINDAĞ    Anafartalar    Kızılbey (3.Vakıf İşhanı)    3/7-8-9-10 2. KAT    4401    1    76,27    BÜRO-İŞYERİ     993,00 ₺     477,00 ₺
7    ‘061010182021    ANKARA    ALTINDAĞ    Anafartalar    Kızılbey (3.Vakıf İşhanı)    No:3/11 kat:2    4401    1    19,22    BÜRO     250,00 ₺     120,00 ₺


8    ‘061010182023    ANKARA    ALTINDAĞ    Anafartalar    Kızılbey (3.Vakıf İşhanı)    No:3/1 kat:3    4401    1    15,25    BÜRO     150,00 ₺     72,00 ₺
9    ‘061010182024    ANKARA    ALTINDAĞ    Anafartalar    Kızılbey (3.Vakıf İşhanı)    No:3/2 kat:3    4401    1    16    BÜRO     150,00 ₺     72,00 ₺
10    ‘061010182037    ANKARA    ALTINDAĞ    Anafartalar    Kızılbey (3.Vakıf İşhanı)    No:3/5 kat:4    4401    1    13,61    BÜRO     140,00 ₺     68,00 ₺
11    ‘061010182050    ANKARA    ALTINDAĞ    Anafartalar    Kızılbey (3.Vakıf İşhanı)    No:3/7 kat:5    4401    1    18,61    BÜRO     280,00 ₺     135,00 ₺
12    ‘061010182054    ANKARA    ALTINDAĞ    Anafartalar    Kızılbey (3.Vakıf İşhanı)    No:3/11 kat:5    4401    1    19,22    BÜRO     240,00 ₺     116,00 ₺
13    ‘061010182055    ANKARA    ALTINDAĞ    Anafartalar    Kızılbey (3.Vakıf İşhanı)    No:3/12 kat:5     4401    1    28    BÜRO     323,00 ₺     156,00 ₺
14    ‘061010188030    ANKARA    ALTINDAĞ    Doğanbey    Çankırı (Argıncık İşhanı)    No:67/2 kat:5    17930    7    19,04    BÜRO     240,00 ₺     116,00 ₺
15    ‘061010188031    ANKARA    ALTINDAĞ    Doğanbey    Çankırı (Argıncık İşhanı)    No:67/3 kat:5    17930    7    19,04    BÜRO     392,00 ₺     189,00 ₺
16    061010188032    ANKARA    ALTINDAĞ    Doğanbey    Çankırı (Argıncık İşhanı)    67/4    17930    7    19,04    BÜRO     240,00 ₺     116,00 ₺
17    ‘061010188040    ANKARA    ALTINDAĞ    Doğanbey    Çankırı (Argıncık İşhanı)    No:67/4 kat:6    17930    7    19,04    BÜRO     172,00 ₺     83,00 ₺
18    ‘061010188052    ANKARA    ALTINDAĞ    Doğanbey    Çankırı (Argıncık İşhanı)    No:67/8 kat:7    17930    7    26,36    BÜRO     200,00 ₺     96,00 ₺
19    ‘061010190000    ANKARA    ALTINDAĞ    Hacettepe    Karacabey    No:34/2 kot:1    929    8    86    DAİRE/DEPO     200,00 ₺     96,00 ₺
20    061010287015    ANKARA    ALTINDAĞ    ZÜBEYDE HANIM MAH.    AKÇAY CAD. VAKIF APARTMANI    9/2    23472    10    60    DAİRE     440,00 ₺     212,00 ₺
21    061010336000    ANKARA    ALTINDAĞ    FEVZİPAŞA MAH.    PLEVNE SOKAK    16    5684    9    2.100    OTOPARK     16.000,00 ₺     7.680,00 ₺
22    061010336001    ANKARA    ALTINDAĞ    FEVZİPAŞA MAH.    ERGUVAN SOKAK    18    5684    9    75    WC-Tuvalet     1.510,00 ₺     725,00 ₺
23    061060087000    ANKARA    ÇANKAYA    KARAKUSUNLAR İŞÇİ BLOKLARI    İŞÇİ BLOKLARI 1522. CADDE    11/A    15253    7    293    İŞYERİ     5.280,00 ₺     2.535,00 ₺
24    061060168001    ANKARA    ÇANKAYA    Mutlukent    1964 Sokak    41/43    13097    10-,11    2768,42    BİNA     66.100,00 ₺     31.728,00 ₺
25    061060111000    ANKARA    ÇANKAYA    BAHÇELİEVLER MAH.    TAŞKENT CADDESİ    20/2    2657    17    50    DAİRE     864,00 ₺     415,00 ₺
26    061030122000    ANKARA    MAMAK    Gülveren    40.Cadde    1/1    36058    5    85,36    DAİRE     605,00 ₺     291,00 ₺
27    ‘061030140000    ANKARA    MAMAK    Gülveren    40. Cadde    26/19    37519    2    207,18    DAİRE     570,00 ₺     274,00 ₺
28    ‘061030141000    ANKARA    MAMAK    Şahintepe    663 sokak    112/61-A    36515    3    107,3    DÜKKAN     500,00 ₺     240,00 ₺
29    ‘061030144000    ANKARA    MAMAK    Gülveren    39. Cadde    1/2    37519    3    83,56    DAİRE     450,00 ₺     216,00 ₺
30    ‘061030145000    ANKARA    MAMAK    Gülveren    39. Cadde    1/3    37519    3    104,43    DAİRE     470,00 ₺     226,00 ₺
31    ‘061030182000    ANKARA    MAMAK    Gülveren    Plevne    No:103/4 kat:1    37521    1    287    İŞYERİ     2.900,00 ₺     1.392,00 ₺
32    066030003000    ANKARA    MAMAK    SAİME KADIN MAH.    Çalıkavak Sok.    4/8    6589    4    80    DAİRE     640,00 ₺     308,00 ₺
33    ‘061070100000    ANKARA    ETİMESGUT    İstasyon    Alan sokak (2314)    19/A kat:1    8638    1    227,37    İŞYERİ     3.098,26 ₺     1.488,00 ₺
34    061050097000    ANKARA    YENİMAHALLE    TURGUT ÖZAL MAH.    2119. SOKAK    4/27    43090    4    158    DAİRE     2.329,00 ₺     1.118,00 ₺
35    061040005000    ANKARA    SİNCAN    OSB MAH.    207.Sokak     26    3036    18    1.489    İŞYERİ     11.600,00 ₺     5.568,00 ₺
36    ‘061270013000    ANKARA    ÇUBUK    Cumhuriyet    Kıbrıs sok.    58/55 kat:4    5064    7    20    BÜRO     65,00 ₺     32,00 ₺
37    061200003016    ANKARA    NALLIHAN    NASUHPAŞA MAH.    CUMHURİYET SOKAK (TAŞHAN)    29/16     120    7    61    DÜKKAN-BÜRO-İŞYERİ     556,00 ₺     267,00 ₺
38    0612000003036    ANKARA    NALLIHAN    NASUHPAŞA MAH.    CUMHURİYET SOKAK (TAŞHAN)    29/16    120    7    13    DÜKKAN-BÜRO-İŞYERİ     119,00 ₺     58,00 ₺
39    ‘141000036026    BOLU    MERKEZ    Büyükcami    Pamukçular (TAŞHAN)    No:26 kat:1    60    12    11    BÜRO     662,00 ₺     318,00 ₺
40    ‘181110008000    ÇANKIRI    YAPRAKLI    Camiikebir    Fethiye    2/A-2    279    7    22,28    DÜKKAN     411,00 ₺     198,00 ₺
41    ‘181110008001    ÇANKIRI    YAPRAKLI    Camiikebir    Fethiye    4/A    279    7    26,67    DÜKKAN     595,00 ₺     286,00 ₺
42    ‘181110008002    ÇANKIRI    YAPRAKLI    Camiikebir    Fethiye    4/2    279    7    25,58    DÜKKAN     719,00 ₺     346,00 ₺
43    ‘181110008003    ÇANKIRI    YAPRAKLI    Camiikebir    Fethiye    2/B-2    279    7    27,49    DÜKKAN     490,00 ₺     236,00 ₺

İlan Bilgileri

 • İlan NumarasıILN01436515
 • ŞehirANKARA
 • İlçeÇankaya
 • Semt-MahalleMEŞRUTİYET MAH. / YENİŞEHİR
 • İlan TürüİHALE
 • İhale Usulü2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
 • İhale TürüKiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi02.09.2021 14:00
 • Niteliği, Türü ve MiktarıYukarıda özellikleri yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 45.Maddesine göre hizalarında yazılı işyerleri, daire, büro vb. taşınmazlar aylık muhammen bedelleri  üzerinden sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2022 tarihine kadar  şartnamelerine  göre kiraya verilecektir.                  
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru AdresiMeşrutiyet Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:133 Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları