İmarhaber

Burdur’da Hazine’ye ait kamu konutları ve taşınmazlar ihaleyle satılacak.

Burdur Merkez’de Hazineye ait 32’si lojman, toplam 39 adet taşınmaz (kamu konutu, arsa. vb) satılacaktır

Burdur’da Hazine’ye ait kamu konutları ve taşınmazlar ihaleyle satılacak.
Google News
09 Eylül 2021 - 16:08

Burdur Merkez’de Hazineye ait 39 adet taşınmaz (kamu konutu, arsa. vb) satılacaktır

Burdur’da Hazine’ye ait kamu konutları ve taşınmazlar ihaleyle satılacak.

Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Bahçelievler, Konak ve Burç mahallelerinde bulunan 32 adet kamu konutu ile Kozluca, Necati, Kapaklı ve Suludere mahallelerindeki 7 adet taşınmazın satışına ilişkin ihale, 23 Eylül Perşembe günü Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak Komisyon huzurunda açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek.

Satışı yapılacak taşınmazlar ve kamu konutlarına ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Burdur Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

1) Aşağıdaki tabloda belirtilen 32 adet kamu konutlarının ve 7 adet taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı, karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Burdur Defterdarlığı hizmet binası 5. katında Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2) İhaleye katılacakların ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına;
a) Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanı,
b) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını ve kimlik fotokopisini,  tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,
c) Geçici teminata ait belge, (Alındı Belgesinde Bağımsız Bölüm Bilgilerinin (Ada-Parsel-Blok-Kat ve Daire No) açıkça yazılması)
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak,  idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2021 Yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerinin,
e) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi, vermeleri gerekmektedir.

3) Satışı yapılacak taşınmazlar ve kamu konutlarına ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Burdur Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

4) İhalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilenler (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

5) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

6) Öncelikli alım hakkı bulunanların ödeme koşulları;
a) İhale bedelinin öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır.    
b) Taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;                    
1. En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,                    
2. En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,            
3. En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir.*        
* Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.

7) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısının İdareye verilmesi ve bedelin kredi kuruluşu tarafından Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünde açılacak emanet hesabına aktarılması gerekmektedir.
a) Bankanın ayrıca ekspertiz yaptırması halinde söz konusu ekspertiz raporu İdaremizi bağlamayacak olup, söz konusu rapora ilişkin tüm hususlarda Banka ile alıcılar muhatap olacaktır.
b) Banka, Alıcının Sözleşme Öncesi Bilgi Formunu, Kredi Sözleşmesini ve ödeme planı ile Banka tarafından talep edilecek sair gerekli belgeleri imzalaması kaydıyla kişiye kredi kullandıracaktır.
c) Kredi kullanılarak ödeme imkanı yalnızca satış bedelinin tamamının peşin olarak ödenmesi halinde mümkün olacaktır. Ancak, bu peşin ödemenin bir kısmı için kredi kullanılması mümkündür. Bu durumda peşin ödenmesi gereken bedel ile kredi olarak ödenen bedel arasındaki farkın, kredi kullanan alıcı tarafından tamamlanarak, ödeme süresi içinde Banka nezdinde İdaremiz (Hazine) lehine blokede (emanet) tutulması gerekmektedir. 

8) Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller, üzerinden işlem bedeli:
i. 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),
ii. 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),
iii. 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında ayrıca döner sermaye bedeli tahsil edilecektir.

9) Posta ile yapılan müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

10) 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesna ve 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

11) İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12) İhaleye ilişkin detaylı bilgilere www.milliemlak.gov.tr ve www.burdur.csb.gov.tr internet adresinden de ulaşılabilir.

Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü

SATIŞI YAPILACAK KAMU KONUTLARI

S.NoMahallesiPayıKat MülkiyetiBlokKatNom2DurumuimarBedeliTeminatı
1Bahçelievler1/30KMAZemin192DoluResmi Kurum Alanı165.00016.500
2Bahçelievler1/30KMAZemin292DoluResmi Kurum Alanı165.00016.500
3Bahçelievler1/30KMA1392BoşResmi Kurum Alanı175.00017.500
4Bahçelievler1/30KMA1492DoluResmi Kurum Alanı175.00017.500
5Bahçelievler1/30KMA2592DoluResmi Kurum Alanı175.00017.500
6Bahçelievler1/30KMA2692DoluResmi Kurum Alanı175.00017.500
7Bahçelievler1/30KMA3792DoluResmi Kurum Alanı175.00017.500
8Bahçelievler1/30KMA3892DoluResmi Kurum Alanı175.00017.500
9Bahçelievler1/30KMA4992DoluResmi Kurum Alanı175.00017.500
10Bahçelievler1/30KMA41092DoluResmi Kurum Alanı175.00017.500
11Bahçelievler1/30KMBZemin192DoluResmi Kurum Alanı165.00016.500
12Bahçelievler1/30KMBZemin292DoluResmi Kurum Alanı165.00016.500
13Bahçelievler1/30KMB1392DoluResmi Kurum Alanı175.00017.500
14Bahçelievler1/30KMB1492DoluResmi Kurum Alanı175.00017.500
15Bahçelievler1/30KMB2592DoluResmi Kurum Alanı175.00017.500
16Bahçelievler1/30KMB2692DoluResmi Kurum Alanı175.00017.500
17Bahçelievler1/30KMB3792DoluResmi Kurum Alanı175.00017.500
18Bahçelievler1/30KMB3892DoluResmi Kurum Alanı175.00017.500
19Bahçelievler1/30KMB4992DoluResmi Kurum Alanı175.00017.500
20Bahçelievler1/30KMB41092DoluResmi Kurum Alanı175.00017.500
21Bahçelievler1/30KMCZemin192DoluResmi Kurum Alanı165.00016.500
22Bahçelievler1/30KMCZemin292DoluResmi Kurum Alanı165.00016.500
23Bahçelievler1/30KMC1392DoluResmi Kurum Alanı175.00017.500
24Bahçelievler1/30KMC1492DoluResmi Kurum Alanı175.00017.500
25Bahçelievler1/30KMC2592DoluResmi Kurum Alanı175.00017.500
26Bahçelievler1/30KMC2692DoluResmi Kurum Alanı175.00017.500
27Bahçelievler1/30KMC3792DoluResmi Kurum Alanı175.00017.500
28Bahçelievler1/30KMC3892DoluResmi Kurum Alanı175.00017.500
29Bahçelievler1/30KMC4992DoluResmi Kurum Alanı175.00017.500
30Bahçelievler1/30KMC41092DoluResmi Kurum Alanı175.00017.500
31Konak15/260KM1693BoşKonut Alanı270.00027.000
32BurçTam4 katlı bina olarak tamamı31BoşKonut + Ticaret Alanı2.794.645279.465
S.NOİli / İlçesiKÖYÜ/MAH.MEVKİİCİNSİADAPARSEL(M²)HİSSESİİMARFİİLİ DURUMUBEDELİ (TL)TEMİNATI (TL)
1Burdur/MerkezKozlucaArsa8054950,06TamOrganize Besi Çiftliğiİşgalli29.000,002.900,00
2Burdur/MerkezKozlucaArsa81001.521,34TamOrganize Besi Çiftliğiİşgalli46.000,004.600,00
3Burdur/MerkezKozlucaArsa80595.626,00TamKonutBoş170.000,0017.000,00
4Burdur/MerkezKozlucaArsa8117707,63Tamİmarsızİşgalli22.000,002.200,00
5Burdur/MerkezNecatiDerindereHam Toprak226627.318,00TamİmarsızBoş37.000,003.700,00
6Burdur/MerkezKapaklıKöyüstüBahçe13062.098,77TamİmarsızBoş36.000,003.600,00
7Burdur/MerkezSuludereKöyiçiEv- Ahır ve Arsası1381757,22Tamİmarsızİşgalli18.931,001.895,00
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları