İmarhaber

Bursa Milli Emlak 16 Adet Taşınmaz Satacak

Milli Emlak 16 adet taşınmazı ihale usulü ile satacaktır

Bursa Milli Emlak 16 Adet Taşınmaz Satacak
Google News
07 Haziran 2021 - 14:31

I- (A)-Aşağıda özellikleri belirtilen 1. ila 16. sıra aralığındaki taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi,
    (B)- 17. ila 20. sıra aralığındaki taşınmazların, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.
    (C)- İhalelerden, 1. , 2. , 3. , 4.  ve 5. sıradaki taşınmazların ihalesi, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı,  Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüğü Makam Odasında (Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Caddesi No: 4/ 1 Osmangazi/BURSA adresinde) hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
    (D)- Diğer taşınmazların ihalesi ise, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Uludağ Emlak Müdürlüğü Satış İşlemleri Servisinde (20  No.lu Servis) (Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Caddesi No: 4/ 1 Osmangazi/BURSA adresinde) hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
II- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;
            a) İhale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu (Covid-19  salgın hastalığı nedeniyle Muhasebe Veznesi kapalı olduğundan, geçici teminat bedelleri, Bursa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün hesabına yatırılarak Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.)  veya 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlara (süresiz limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek) uygun olarak düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu,
b) İkametgâh belgesi ile Nüfus Cüzdanı Örneği (T.C. Kimlik No belirtir- Aslı ihale sırasında Komisyona ibraz edilecektir.)
c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,
d) Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı (2021) yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile faaliyet belgesi ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale komisyonuna ibraz etmeleri;
f) Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
III- Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Uludağ ve Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüklerinde ücretsiz olarak görülebilir.
IV- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. 
V- Tekliflerin hazırlanmasına dair kılavuz ve geçici teminat mektubu örneği internet adresinden görülebilir.
VI-  İhale bilgileri internet adreslerinden öğrenilebilir.
VII- 2863 sayılı Kanun kapsamında verilen Sertifikalar ödeme aracı olarak kabul edilmez.
VIII- Bakanlığımızdan (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) alınan 25.05.2021 tarih ve 970974 sayılı yazı gereğince;” Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2021 yılı birim fiyat listesinde belirtilen oranlarda işlem bedeli alınması gerektiği belirtildiğinden; Üzerinde ihale kalan gerçek/tüzel kişilerden ihale bedeli üzerinden;
Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli olarak;
5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),
5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),
10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında döner sermaye ücreti alınacaktır.
IX- Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

BURSA ULUDAĞ VE ERTUĞRULGAZİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜKLERİNDEN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR LİSTESİ


Sıra No


İli


İlçesi


Mahallesi


Cinsi


Ada


Parsel


Yüzölçüm (m²)

Hazine Hissesi (m²)


İmar Durumu

Tahmini Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Bursa

Nilüfer

Gümüştepe

Arsa

7343

5

136,13

2838/13613
(28,38m²)
1/1000 Ölçekli Gümüştepe Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam 2 kat yapılaşma koşullu Konut Alanında kalmaktadır.
42.570,00

6.400,00

22/06/2021

10:20

2

Bursa

Yıldırım

Selçukbey

Arsa

2358
 

9

9,60
 

Tam
1/1000 Ölçekli Güllük-Ortabağlar Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında;5,6 m²’si bitişik nizam iki katlı konut alanında;3,9 m²’si 7m’lik yol alanında kalmaktadır.
15.000,00

3.000,00

22/06/2021

10:50

3

Bursa

Yıldırım

Selçukbey

Arsa

2358

10

43,35
 

       Tam
1/1000 Ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında Bitişik Nizam 2 kat (B-2) yapılaşma koşullu Konut Alanında kalmaktadır. Parselin yola terki bulunmaktadır.
69.500,00

13.900,00

22/06/2021

11:20

4
 

Bursa

Yıldırım

Namazgah

Kargir Bina

  550

5

81,98

Tam

1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Revizyon Uygulama İmar Planı Kapsamında taşınmazın tamamı bitişik nizam 4 kat  Konut Alanında kalmaktadır.

150.500,00

30.100,00

22/06/2021

11:50

5

Bursa

Yıldırım

Demetevler

Arsa

 6911

1

173,05

Tam
1/1000 Ölçekli İsabey-Demetevler Mahallesi Revizyon İmar Planında Bitişik Nizam 2 Kat (B-2) Konut Alanı kullanımında kalmaktadır.
225.000,00

56.250,00

22/06/2021

13:15

6

Bursa

Gürsu

Zafer

Arsa

243

30

121,06

Tam
1/1000 Ölçekli Gürsu Revizyon İmar Planında bitişik Nizam 3 Kat Konut Alanında kalmaktadır.
303.000,00

30.300,00

22/06/2021

13:45

7

Bursa

Gürsu

İstiklal

Tarla

111

9

3.094,15

323/3080
(324,48 m²)
1/5000 Ölçekli Gürsu Nazım İmar Planında Tarım Alanında kalmaktadır.
81.120,00

8.112,00

22/06/2021

14:15

8

Bursa

Osmangazi

Gündoğdu

Çalılık

10200

123

1.195,17

Tam

1/5000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planında Tarım Alanında  kalmaktadır

83.700,00

8.370,00

22/06/2021

14:45

9

Bursa

Osmangazi

Gündoğdu

Çalılık
 

10197

392

1.803,14

Tam
1/5000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planında Orman Alanında  kalmaktadır
216.500,00
 

21.650,00

22/06/2021

15:15

10

Bursa

Osmangazi

Çekirge
A B C Bloklu Dört Katlı Yirmi Sekiz Meskenden İbaret Kargir Apt.
(B Blok 2. Kat 7 No.lu Bağımsız Bölüm)

4276

3

1.392,19

22/475
(64,48 m²)
1/1000 ölçekli Çelikpalas üstü 3. Derece Doğal Sit Alanları Uygulama İmar Planında kısmen Ayrık Nizam 2 katlı “M” lejantlı Konut Alanında, kısmen de Ağaçlandırılacak Alan Kapsamında kalmaktadır. Kısmende 3. Derece Doğal Sit Alanı ve ÖAI (önemli alan) Sınırları İçerisinde kalmaktadır.

156.000,00


15.600,00


22/06/2021


15:45

11

Bursa

Osmangazi

İbrahimpaşa
3 Katlı 10 Daireli Kargir Apartman
(3. Kat 8 No.lu Daire)

5673

3

181,06

10/90
(20,12 m² arsa paylı)
1/1000 Ölçekli Maksem Cad. Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında Kentsel Sit Sınırı dahilinde Bitişik Nizam 4 kat konut alanında kalmaktadır.
180.000,00

18.000,00

23/06/2021

10:20

12

Bursa

Osmangazi

Demirtaş

Arsa

725

3

1.255,21

517/2400
(270,39 m²)

1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında E:0,40 ayrık nizam 2 kat Konut Alanında kalmaktadır.


297.500,00


29.750,00


23/06/2021

10:50
 

13

Bursa

Osmangazi

Demirtaş

Arsa

722

4

917,39

1720/2400 (657,46 m²)

1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında E:0,40 ayrık nizam 2 kat Konut Alanında kalmaktadır.


725.000,00


72.500,00

23/06/2021

11:20

14

Bursa

Osmangazi

Panayır

Tarla

2378

19
 

3.038,14

7/54
(393,83 m²)

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanında kalmaktadır

197.000,00

19.700,00

23/06/2021

11:50

15

Bursa

Osmangazi

Panayır

Tarla

2375

11

9.356,45

7/54
(1.212,87 m²)
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Kısmen Otopark, Kısmen Yol, Kısmen de Depolama Alanı, Kısmen Enerji Nakil Hattı, Kısmen de Park ve Rekreasyon Alanında kalmaktadır.
1.819.500,00

181.950,00

23/06/2021

13:15

16

Bursa

Osmangazi

Mollafenari

Arsa

5642

10

230,24

230,24
1/1000 Ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı uygulama İmar Planı kapsamında yoğunluğu ve yapılaşması dondurulan ıslah edilecek alanda kalmaktadır.
230.500,00

23.050,00

23/06/2021

13:45

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR


Sıra
No

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada
No

Parsel No

Yüzölçüm (m²)

Kiraya Verilecek Alan (m²)

Kiralama Amacı

 

Kira Süresi

 İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale
Tarihi

İhale Saati

17
 

Bursa

Gürsu

Dışkaya

0

2083

747,34

747,34

Tarımsal Amaçlı

5 Yıl

1.125,00

112,50

23/06/2021

14:15

18

Bursa

Osmangazi

Akpınar

6119

5

3.414,04

15,50

Büfe Yeri Olarak

5 Yıl

7.000,00

700,00
23/06/2021
14:45

19

Bursa

Osmangazi

Orhanbey

0

0

6,50
Geyvehan
 10 no.lu oda

Dükkan- Büro vb.

5 Yıl

7.500,00

1.875,00
23/06/2021
15:15

20

Bursa

Osmangazi

Orhanbey

0

0

6,50
Geyvehan
 14 no.lu oda

Dükkan- Büro vb.

5 Yıl

7.500,00

1.875,00
23/06/2021
15:40
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları