İmarhaber

Çorum’da Hazineye Ait Taşınmazlar Satılacak

Çorum’da Hazineye ait taşınmazlar satılacaktır

Çorum’da Hazineye Ait Taşınmazlar Satılacak
Google News
31 Ekim 2021 - 11:21

Aşağıda 1 ve 2 nolu tablolarda belirtilen taşınmazların satışı 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatte ayrı ayrı sırasıyla ihalesi yapılacaktır. ( Adres: Karakeçili Mah. Gazi Cad. Valilik Ek 1 Nolu Hizmet Binası 1. Katta bulunan Milli Emlak Müdürü odasında, katılımın fazla olması durumunda ise pandemi tedbirleri kapsamında 4. Katta bulunan Defterdarlık Toplantı Salonunda )
a) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir (Belediye sınırları içerisinde 5.000,00.-TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL.sini geçtiği takdirde) taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda 3’er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.
b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz.

1 Nolu Tabloda Satışı Yapılacak Kamu Konutları;
a) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
b) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenebilir.
c) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesi imzalaması halinde bu durum ihalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
d) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmi yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili Muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, Tapu Müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazı ile bildirilir.
e) İlan tarihi itibari ile 1 nolu tabloda 11’inci sırada yer alan bağımsız bölüm için Kurumunca ön alım hakkına sahip kişi bildirilmiş olup diğer bağımsız bölümler için ön alım hakkı sahibi kişiler bulunmamaktadır. 4706 Sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin (Ek fıkra:28.11.2017-7061/58 md.) fıkrası gereği kurumlarınca bildirilenler yasa gereği ön alım hakkı sahibi sayılacaktır.
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminat bedelinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, ( 2886 Sayılı Kanunun 26. Maddesine göre belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde ” Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması” ve Teyit Yazısının da ibrazi gerekir.)
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Tütün, Tütün mamulü ve makaronlar için ihaleye katılacak olanların Tütün ve Tütün Mamulü Satıcılık (Bayilik) izin belgesini, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
d) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
Hayat Eve Sığar (HES) Uygulamasında veya E-Devlet üzerinden HES kodları sorgusunda durumlarının RİSKLİ OLMAMASI ve bu durumu ihale saatinde ispatlamaları gerekmektedir.
İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale şartnameleri mesai saati içerisinde İl Müdürlüğümüz Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

T.C. ÇORUM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (Milli Emlak Müdürlüğü)

1 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

S.NO MAHALLESİ ADA / PARSEL (m²) ARSA PAYI NİTELİĞİ BLOK KAT DAİRE PROJE ALANI BEDEL TEMİNAT TARİH SAATİ

1 GÜLABİBEY MAH. 928 / 20 861,76 7/160 MESKEN B BLOK 1. KAT 1 NOLU BAĞ.BÖLÜM 95,00 430.000,00 43.000,00 16.11.2021 09:00

2 GÜLABİBEY MAH. 928 / 20 861,76 7/160 MESKEN B BLOK 1. KAT 2 NOLU BAĞ.BÖLÜM 96,00 450.000,00 45.000,00 16.11.2021 09:10

3 GÜLABİBEY MAH. 928 / 20 861,76 7/160 MESKEN B BLOK 2. KAT 3 NOLU BAĞ.BÖLÜM 95,00 440.000,00 44.000,00 16.11.2021 09:20

4 GÜLABİBEY MAH. 928 / 20 861,76 7/160 MESKEN B BLOK 2. KAT 4 NOLU BAĞ.BÖLÜM 96,00 460.000,00 46.000,00 16.11.2021 09:30

5 GÜLABİBEY MAH. 928 / 20 861,76 7/160 MESKEN B BLOK 3. KAT 5 NOLU BAĞ.BÖLÜM 95,00 450.000,00 45.000,00 16.11.2021 09:40

6 GÜLABİBEY MAH. 928 / 20 861,76 7/160 MESKEN B BLOK 3. KAT 6 NOLU BAĞ.BÖLÜM 96,00 475.000,00 47.500,00 16.11.2021 09:50

7 GÜLABİBEY MAH. 928 / 20 861,76 7/160 MESKEN B BLOK 4. KAT 7 NOLU BAĞ.BÖLÜM 95,00 450.000,00 45.000,00 16.11.2021 10:00

8 GÜLABİBEY MAH. 928 / 20 861,76 7/160 MESKEN B BLOK 4. KAT 8 NOLU BAĞ.BÖLÜM 96,00 475.000,00 47.500,00 16.11.2021 10:10

9 GÜLABİBEY MAH. 928 / 20 861,76 7/160 MESKEN B BLOK 5. KAT 9 NOLU BAĞ.BÖLÜM 95,00 440.000,00 44.000,00 16.11.2021 10:20

10 GÜLABİBEY MAH. 928 / 20 861,76 7/160 MESKEN B BLOK 5. KAT 10 NOLU BAĞ.BÖLÜM 96,00 470.000,00 47.000,00 16.11.2021 10:30

11 ÜÇTUTLAR 2361/145 136,09 1/9 MESKEN 4. KAT 9 NOLU BAĞ.BÖLÜM 110,00 185.000,00 18.500,00 16.11.2021 10:40


2 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

S.NO MAHALLE/KÖYÜ Ada Parsel Yüzölçümü m2 HazineHis.(m2) Cinsi İmar Durumu Bedeli Teminat Tarih Saat

1 SOĞUKSU 114 554 504,65 TAM ARSA TARIMSAL REKREASYON ALANI 30.300,00 3.030,00 16.11.2021 10:50

2 SOĞUKSU 114 568 500,01 TAM ARSA TARIMSAL REKREASYON ALANI 30.050,00 3.005,00 16.11.2021 11:00

3 SOĞUKSU 114 569 500,01 TAM ARSA TARIMSAL REKREASYON ALANI 30.050,00 3.005,00 16.11.2021 11:10

4 SOĞUKSU 114 570 500,00 TAM ARSA TARIMSAL REKREASYON ALANI 30.000,00 3.000,00 16.11.2021 11:20

5 SOĞUKSU 114 571 608,64 TAM ARSA TARIMSAL REKREASYON ALANI 36.550,00 3.655,00 16.11.2021 11:30

6 SOĞUKSU 155 1 522,25 TAM ARSA TARIMSAL REKREASYON ALANI 31.350,00 3.135,00 16.11.2021 13:30

7 SOĞUKSU 155 2 517,66 TAM ARSA TARIMSAL REKREASYON ALANI 31.100,00 3.110,00 16.11.2021 13:40

8 ATÇALI 157 1 1.023,57 TAM ARSA TARIMSAL REKREASYON ALANI 35.850,00 3.585,00 16.11.2021 13:50

9 AKSUNGUR 129 12 7.758,91 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 23.300,00 4.660,00 16.11.2021 14:00

10 AKSUNGUR 130 19 4.874,83 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 29.250,00 5.850,00 16.11.2021 14:05

11 AKSUNGUR 124 34 3.148,50 TAM ARSA ENERJİ ÜRETİM ALANI 37.800,00 7.560,00 16.11.2021 14:10

12 AKYAZI 147 1 3.623,42 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 39.900,00 7.980,00 16.11.2021 14:15

13 ARPALIK 111 1 14.612,45 TAM TARLA İMARSIZ 25.600,00 5.120,00 16.11.2021 14:20

14 ATÇALI 142 3 557,05 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 8.400,00 1.680,00 16.11.2021 14:25

15 ATÇALI 124 106 287,68 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 4.350,00 870,00 16.11.2021 14:30

16 ÇAĞŞAK 119 28 346,46 TAM TARLA İMARSIZ 650,00 130,00 16.11.2021 14:35

17 ÇAĞŞAK 113 323 12.582,19 TAM TARLA İMARSIZ 25.200,00 5.040,00 16.11.2021 14:40

18 ÇAĞŞAK 101 116 2.128,63 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 3.950,00 790,00 16.11.2021 14:45

19 ÇAKIR 105 91 735,51 TAM ARSA İMARSIZ 3.350,00 670,00 16.11.2021 14:50

20 DEĞİRMENDERE 126 1 624,19 TAM KÖY BOŞLUĞU İMARSIZ 1.900,00 380,00 16.11.2021 14:55

21 DEĞİRMENDERE 106 78 624,02 TAM KÖY BOŞLUĞU İMARSIZ 3.900,00 780,00 16.11.2021 15:00

22 DUTÇAKALLI KÖYÜ 116 124 7.751,66 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 15.550,00 3.110,00 16.11.2021 15:05

23 DUTÇAKALLI KÖYÜ 116 120 5.962,82 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 8.950,00 1.790,00 16.11.2021 15:10

24 ELİCEK 104 115 8.198,48 TAM TARLA İMARSIZ 16.400,00 3.280,00 16.11.2021 15:15

25 ELİCEK 104 134 5.330,87 TAM TARLA İMARSIZ 10.700,00 2.140,00 16.11.2021 15:20

26 EVCİYENİKIŞLA 104 7 17.215,76 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 34.450,00 6.890,00 16.11.2021 15:25

27 GÖKÇEPINAR 156 3 2.330,20 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 11.700,00 2.340,00 16.11.2021 15:30

28 GÜNEY 103 12 3.705,09 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 48.200,00 9.640,00 17.11.2021 09:00

29 GÜNEY 109 9 513,08 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 6.700,00 1.340,00 17.11.2021 09:05

30 GÜNEY 109 10 255,94 TAM ARSA İMARSIZ 3.350,00 670,00 17.11.2021 09:10

31 GÜZELYURT 167 22 2.672,52 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 26.750,00 5.350,00 17.11.2021 09:15

32 HANKOZLUSU 115 5 2.738,00 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 11.000,00 2.200,00 17.11.2021 09:20

33 HANKOZLUSU 112 1 8.300,00 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 33.200,00 6.640,00 17.11.2021 09:25

34 HIMIROĞLU 138 4 1.027,63 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 6.200,00 1.240,00 17.11.2021 09:30

35 HIMIROĞLU 138 5 21,62 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 150,00 30,00 17.11.2021 09:35

36 HIMIROĞLU 138 6 33,04 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 200,00 40,00 17.11.2021 09:40

37 HIMIROĞLU 138 7 43,45 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 300,00 60,00 17.11.2021 09:45

38 KALEHİSAR 185 12 900,00 TAM TARLA İMARSIZ 9.000,00 1.800,00 17.11.2021 09:50

39 KARAAĞAÇ 124 46 2.053,02 TAM TARLA İMARSIZ 14.400,00 2.880,00 17.11.2021 09:55

40 KARACAÖREN 131 4 53.352,88 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 88.050,00 17.610,00 17.11.2021 10:00

41 KARACAÖREN 164 7 1.160,49 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 11.650,00 2.330,00 17.11.2021 10:05

42 KARAPÜRÇEK 126 5 2.354,60 TAM TARLA İMARSIZ 11.800,00 2.360,00 17.11.2021 10:10

43 KARAPÜRÇEK 122 3 5.685,37 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 68.250,00 13.650,00 17.11.2021 10:15

44 KAZIKLIKAYA 128 82 6.172,56 TAM TARLA İMARSIZ 37.050,00 7.410,00 17.11.2021 10:20

45 KAZIKLIKAYA 125 3 1.501,45 TAM TARLA İMARSIZ 6.050,00 1.210,00 17.11.2021 10:25

46 KUMÇELTEĞİ 146 278 2.388,88 TAM ARSA İMARSIZ 28.700,00 5.740,00 17.11.2021 10:30

47 KUMÇELTEĞİ 146 280 1.657,18 TAM ARSA İMARSIZ 19.900,00 3.980,00 17.11.2021 10:35

48 KUMÇELTEĞİ 184 62 107,39 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 1.300,00 260,00 17.11.2021 10:40

49 KUMÇELTEĞİ 184 60 2.410,51 TAM TARLA İMARSIZ 28.950,00 5.790,00 17.11.2021 10:45

50 KUMÇELTEĞİ 184 42 5.710,19 TAM TARLA İMARSIZ 68.550,00 13.710,00 17.11.2021 10:50

51 MÜHÜRLER 130 1.525,00 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 3.850,00 770,00 17.11.2021 10:55

52 NARLIK 120 4 3.384,44 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 13.550,00 2.710,00 17.11.2021 11:00

53 SALUR 918 11.250,00 TAM TARLA İMARSIZ 22.500,00 4.500,00 17.11.2021 11:05

54 SAPA 101 18 10.232,84 TAM TARLA İMARSIZ 40.950,00 8.190,00 17.11.2021 11:10

55 SARMAŞA 158 1 8.845,22 TAM HALİ ARAZİ İMARSIZ 35.400,00 7.080,00 17.11.2021 11:15

56 SARMAŞA 124 3 229,71 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 10.350,00 2.070,00 17.11.2021 11:20

57 SARILIK 242 3.000,00 TAM TARLA İMARSIZ 7.500,00 1.500,00 17.11.2021 11:25

58 SARIŞEYH 133 1 500,02 TAM ARSA İMARSIZ 5.050,00 1.010,00 17.11.2021 11:30

59 SAZAK 144 3 397,61 TAM BAHÇE İMARSIZ 2.800,00 560,00 17.11.2021 13:30

60 SAZAK 118 36 1.387,16 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 11.100,00 2.220,00 17.11.2021 13:35

61 SAZAK 153 3 249,13 TAM ARSA İMARSIZ 1.750,00 350,00 17.11.2021 13:40

62 SAZAK 168 76 1.127,25 TAM BAHÇE İMARSIZ 2.300,00 460,00 17.11.2021 13:45

63 SAZAK 116 433 9.451,55 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 28.400,00 5.680,00 17.11.2021 13:50

64 SAZAK 172 66 1.054,93 TAM TARLA İMARSIZ 3.200,00 640,00 17.11.2021 13:55

65 SAZAK 168 77 2.191,38 TAM BAHÇE İMARSIZ 4.400,00 880,00 17.11.2021 14:00

66 SAZAK 116 416 5.020,20 TAM TARLA İMARSIZ 20.100,00 4.020,00 17.11.2021 14:05

67 SEYDİM 385 6 277,98 TAM ARSA İMARSIZ 2.550,00 510,00 17.11.2021 14:10

68 SEYDİM 337 2 2.551,88 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 7.700,00 1.540,00 17.11.2021 14:15

69 SEYDİM 122 2 2.093,47 TAM TARLA İMARSIZ 6.300,00 1.260,00 17.11.2021 14:20

70 SEYDİM 151 4 4.050,21 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 10.150,00 2.030,00 17.11.2021 14:25

71 SIRIKLI 180 8 14.653,62 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 29.350,00 5.870,00 17.11.2021 14:30

72 ŞEKERBEY 154 11 1.019,12 TAM TARLA İMARSIZ 8.700,00 1.740,00 17.11.2021 14:35

73 ŞEKERBEY 175 6 1.378,47 TAM TARLA İMARSIZ 13.800,00 2.760,00 17.11.2021 14:40

74 ŞEKERBEY 175 7 886,54 TAM TARLA İMARSIZ 8.900,00 1.780,00 17.11.2021 14:45

75 ŞEKERBEY 175 8 1.460,12 TAM TARLA İMARSIZ 14.650,00 2.930,00 17.11.2021 14:50

76 ŞEYHHAMZA 143 1 11.200,40 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 16.850,00 3.370,00 17.11.2021 14:55

77 ÜÇKÖY 238 7 478,03 TAM ARSA İMARSIZ 1.450,00 290,00 17.11.2021 15:00

78 ÜÇKÖY 191 12 94,10 TAM BAHÇE İMARSIZ 400,00 80,00 17.11.2021 15:05

79 YAKUPARPA 178 50 3.950,14 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 15.850,00 3.170,00 17.11.2021 15:10

80 YAKUPARPA 180 5 2.320,35 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 23.250,00 4.650,00 17.11.2021 15:15

81 YENİHAYAT 1469 948,48 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 14.250,00 2.850,00 17.11.2021 15:20

82 YENİHAYAT 1473 1.426,34 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 21.400,00 4.280,00 17.11.2021 15:25

83 YOĞUNPELİT 171 10 7.149,93 TAM TARLA İMARSIZ 14.300,00 2.860,00 17.11.2021 15:30

84 YOĞUNPELİT 193 16 422,76 TAM BAHÇE İMARSIZ 3.000,00 600,00 17.11.2021 15:35

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları

adana escortadapazarı escortadıyaman escortafşin escortafyon escortağrı escortahlat escortakçaabat escortakçakale escortakçakoca escortakdeniz escortakhisar escortaksaray escortakşehir escortaksu escortakyazı escortalanya escortalaşehir escortaliağa escortaltıeylül escortaltınordu escortamasya escortanamur escortankara escortantakya escortantalya escortaraklı escortardahan escortardeşen escortarnavutköy escortatakum escortavanos escortavcılar escortaydın escortayvacık escortayvalık escortaziziye escortbabaeski escortbafra escortbağcılar escortbağlar escortbalıkesir escortbandırma escortbartın escortbatıkent escortbatman escortbattalgazi escortbayburt escortbelek escortbesni escortbeylikdüzü escortbeyşehir escortbiga escortbilecik escortbingöl escortbirecik escortbismil escortbitlis escortbodrum escortbolu escortbor escortbornova escortboyabat escortbozüyük escortbuca escortbucak escortbulancak escortbulanık escortbünyan escortburdur escortbursa escortçan escortçanakkale escortcanik escortçankaya escortçankırı escortçarşamba escortçayeli escortçekmeköy escortçerkeş escortçerkezköy escortçeşme escortceyhan escortçivril escortçorlu escortçorum escortçubuk escortçukurova escortçumra escortdalaman escortdarıca escortdatça escortdavutlar escortdefne escortdenizli escortderince escortdeveli escortdidim escortdigor escortdinar escortdiyadin escortdiyarbakır escortdoğanşehir escortdoğubayazıt escortdörtyol escortdulkadiroğlu escortdüzce escortedirne escortedremit escortefeler escortelazığ escortelbistan escortemirdağ escorterbaa escorterdemli escortereğli escorterenler escortergani escortergene escorterzincan escorterzurum escortescortesenler escorteskil escorteskişehir escortespiye escorteyyübiye escortfatih escortfatsa escortfethiye escortfinike escortfındıklı escortgaziantep escortgaziemir escortgebze escortgediz escortgelibolu escortgemerek escortgemlik escortgerede escortgiresun escortgölbaşı escortgölcük escortgörele escortgörükle escortgöynük escortgümbet escortgümüşhane escortgüngören escortgüroymak escortgürsu escorthakkari escorthaliliye escorthatay escorthaymana escorthorasan escortiğdır escortilgaz escorti̇lkadım escorti̇negöl escorti̇skenderun escortisparta escorti̇stanbul escorti̇zmir escorti̇zmit escorti̇znik escortkadirli escortkadıköy escortkağıthane escortkağızman escortkahta escortkaman escortkangal escortkapaklı escortkarabük escortkaracabey escortkarahayıt escortkaraköprü escortkaraman escortkaratay escortkaresi escortkars escortkarşıyaka escortkartal escortkaş escortkastamonu escortkaynaşlı escortkayseri escortkeçiören escortkemer escortkepez escortkeşan escortkeskin escortkestel escortkilis escortkırıkhan escortkırıkkale escortkırkağaç escortkırklareli escortkırşehir escortkızıltepe escortkocaeli escortkocasinan escortkonak escortkonya escortkonyaaltı escortkörfez escortkorkuteli escortköyceğiz escortkozan escortkumluca escortkumru escortkuşadası escortkütahya escortlara escortlüleburgaz escortmalatya escortmalazgirt escortmalkara escortmaltepe escortmamak escortmanavgat escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmarmaris escortmelikgazi escortmenemen escortmenteşe escortmeram escortmersin escortmerzifon escortmezitli escortmilas escortmucur escortmudanya escortmudurnu escortmuğla escortmuratpaşa escortmuş escortmut escortnazilli escortnevşehir escortniğde escortniksar escortnilüfer escortnizip escortnurdağı escortödemiş escortof escortoltu escortonikişubat escortordu escortorhangazi escortortahisar escortortaköy escortosmancık escortosmangazi escortosmaniye escortpalandöken escortpamukkale escortpamukova escortpatnos escortpayas escortpazar escortpazarcık escortpendik escortpolatlı escortrize escortsafranbolu escortşahinbey escortsakarya escortsalihli escortsamandağ escortsamsun escortsandıklı escortşanlıurfa escortsapanca escortsarıçam escortsarıkamış escortsarıyer escortşarkışla escortşehitkamil escortselçuklu escortselim escortserdivan escortserik escortseyhan escortsiirt escortsilifke escortsimav escortsincan escortsinop escortşişli escortsivas escortsiverek escortşırnak escortsöğüt escortsöke escortsoma escortsultangazi escortsuluova escortsungurlu escortsur escortsuruç escortsuşehri escortsusurluk escorttalas escorttarsus escorttaşova escorttavşanlı escorttekirdağ escortterme escorttire escorttirebolu escorttokat escorttorbalı escorttoroslar escorttrabzon escortturgutlu escortturhal escorttürkoğlu escorttuzla escortulus escortümraniye escortünye escortürgüp escorturla escortuşak escortüsküdar escortüzümlü escortvan escortvarto escortviranşehir escortyahşihan escortyahyalı escortyakutiye escortyalova escortyatağan escortyenişehir escortyeşilyurt escortyıldırım escortyıldızeli escortyomra escortyozgat escortyunusemre escortyüreğir escortzara escortzeytinburnu escortzile escortzonguldak escortAydın escortmuğla escorttekirdağ escortmanisa escortbalıkesir escortmanavgat escortalanya escortfethiye escortdidim escorttrabzon escortelazığ escortordu escortkütahya escortısparta escortrize escortmaraş escortyalova escortgiresun escortyozgat escorttokat escortşanlıurfa escortsivas escortbatman escorterzurum escortsinop escortkırşehir escortkaraman escortkırıkkale escortbolu escortamasya escortniğde escortuşak escortedirne escortçorum escortosmaniye escortzonguldak escortvan escorterzincan escortsöke escortnazilli escortkuşadası escortefeler escortdidim escortçine escortbodrum escortfethiye escortmarmaris escortdalaman escortmenteşe escortmilas escortortaca escortseydikemer escortçerkezköy escortçorlu escortergene escortkapaklı escortmalkara escortsüleymanpaşa escortakhisar escortalaşehir escortsalihli escortşehzadeler escortsoma escortturgutlu escortyunusemre escortbandırma escortaltıeylül escortayvalık escortbigadiç escortburhaniye escortgönen escortkaresi escortsusurluk escortayvacık escortbiga escortçan escortgelibolu escortyenice escortakçaabat escortaraklı escortof escortortahisar escortyomra escortkarakoçan escortkovancılar escortaltınordu escortfatsa escortperşembe escortünye escorttavşanlı escortsimav escortdomaniç escorteğirdir escortyalvaç escortardeşen escortcayeli escortfındıklı escortpazar escortafşin escortdulkadiroğlu escortElbistan escortonikişubat escortpazarcık escorttürkoğlu escortaltınova escortçiftlikköy escortçınarcık escortbulancak escortespiye escorteynesil escortgörele escortpiraziz escorttirebolu escortyağlıdere escortsorgun escortsarıkaya escortçayıralan escortboğazlıyan escortakdağmadeni escorterbaa escortniksar escortturhal escortzile escortviranşehir escortsuruç escortsiverek escortkaraköprü escorthaliliye escorteyyübiye escortakçakale escortzara escortYıldızeli escortsuşehri escortşarkışla escortgemerek escortkozluk escortsason escortaziziye escorthorasan escortoltu escortpalandöken escortyakutiye escortayancık escortboyabat escortgerze escortkaman escortmucur escortermenek escortsarıveliler escortkeskin escortyahşihan escortgerede escortgöynük escortmengen escortmudurnu escortgöynücek escortgümüşhacıköy escortmerzifon escortsuluova escorttaşova escortbor escortçamardı escortulukışla escortbanaz escorteşme escortsivaslı escorthavsa escortipsala escortkeşan escortosmancık escortsungurlu escortbahçe escorthasanbeyli escortkadirli escorttoprakkale escortalaplı escortçaycuma escortereğli escortkilimli escortbaşkale escortipekyolu escortözalp escorttuşba escortkemah escortrefahiye escorttercan escortüzümlü escorthttp://www.ddtshanghaiescort.comAntalya escortBursa escortMersin escortAydın escortBalıkesir escortÇanakkale escortKıbrıs escortKütahya escortManisa escortMuğla escortTekirdağ escortTrabzon escortYalova escortIsparta escortMaraş escortOrdu escortRize escortSivas escortAfyon escortAksaray escortGiresun escortŞanlıurfa escortYozgat escortErzurum escortAmasya escortÇorum escortTokat escortUşak escortVan escortBolu escortBurdur escortKırşehir escortNiğde escortOsmaniye escortZonguldak escortDüzce escortEdirne escortErzincan escortKarabük escortKaraman escortKastamonu escortKırıkkale escortKırklareli escortmanavgat escortalanya escortbelek escortaksu escortfinike escortgazipaşa escortgüllük escortkaş escortkemer escortkepez escortkonyaaltı escortkorkuteli escortkumluca escortlara escortmuratpaşa escortserik escortgemlik escortgürsu escortinegöl escortiznik escortmudanya escortnilüfer escortorhangazi escortosmangazi escortyıldırım escortkuşadası escortdidim escortnazilli escortsöke escortefeler escortbandırma escortaltıeylül escortedremit escortkaresi escortsusurluk escortbodrum escortgümbet escortturgutreis escortdalaman escortfethiye escortköyceğiz escortmarmaris escortçerkezköy escortçorlu escortkapaklı escortsüleymanpaşa escortmeram escortanamur escorterdemli escortmezitli escortsilifke escorttarsus escortakhisar escortsalihli escortsoma escortturgutlu escortgirne escortlefkoşa escortbiga escortçan escortgelibolu escortdinar escortemirdağ escortsandıklı escortmerzifon escortsuluova escorttaşova escortyeşilyurt escortgerede escortmengen escortbucak escortkadirli escortosmancık escortsungurlu escortakçakoca escortipsala escortkeşan escortkilimli escortüzümlü escortaziziye escortpalandöken escortyakutiye escortbulancak escortespiye escorttirebolu escortsafranbolu escortlüleburgaz escortgediz escortsimav escorttavşanlı escortelbistan escortfatsa escortünye escortardeşen escortçayeli escortbirecik escorteyyübiye escorthaliliye escortsiverek escortsuruç escortviranşehir escortkangal escortşarkışla escortsuşehri escortyıldızeli escorterbaa escortniksar escortturhal escortakçaabat escortaraklı escortof escortortahisar escortsorgun escortwww.elmasajeinfantil.comistanbul masaj salonuankara masaj salonuizmir masaj salonubursa masaj salonuantalya masaj salonuadana masaj salonukonya masaj salonuşanlıurfa masaj salonugaziantep masaj salonukocaeli masaj salonumersin masaj salonudiyarbakır masaj salonuhatay masaj salonumanisa masaj salonukayseri masaj salonusamsun masaj salonubalıkesir masaj salonumaraş masaj salonuvan masaj salonuaydın masaj salonutekirdağ masaj salonusakarya masaj salonudenizli masaj salonumuğla masaj salonubağcılar masaj salonubahçelievler masaj salonuesenler masaj salonuesenyurt masaj salonukadıköy masaj salonukağıthane masaj salonukartal masaj salonuküçükçekmece masaj salonumaltepe masaj salonupendik masaj salonusultangazi masaj salonuümraniye masaj salonuüsküdar masaj salonualiağa masaj salonualsancak masaj salonubayraklı masaj salonubornova masaj salonubuca masaj salonuçeşme masaj salonuçiğli masaj salonugaziemir masaj salonukarşıyaka masaj salonukonak masaj salonumenemen masaj salonuödemiş masaj salonutorbalı masaj salonuçankaya masaj salonukeçiören masaj salonumamak masaj salonupolatlı masaj salonusincan masaj salonualanya masaj salonubelek masaj salonukaş masaj salonukemer masaj salonukorkuteli masaj salonulara masaj salonumanavgat masaj salonuserik masaj salonuside masaj salonudidim masaj salonuefeler masaj salonukuşadası masaj salonunazilli masaj salonualtıeylül masaj salonubandırma masaj salonuedremit masaj salonukaresi masaj salonususurluk masaj salonugemlik masaj salonugürsu masaj salonuinegöl masaj salonumudanya masaj salonunilüfer masaj salonuosmangazi masaj salonuyıldırım masaj salonubiga masaj salonuçan masaj salonugelibolu masaj salonuadıyaman masaj salonuafyon masaj salonuağrı masaj salonuaksaray masaj salonuamasya masaj salonuardahan masaj salonuartvin masaj salonubartın masaj salonubatman masaj salonubayburt masaj salonubilecik masaj salonubingöl masaj salonubitlis masaj salonubolu masaj salonuburdur masaj salonuçanakkale masaj salonuçankırı masaj salonuçorum masaj salonudüzce masaj salonuedirne masaj salonuelazığ masaj salonuerzincan masaj salonuerzurum masaj salonueskişehir masaj salonugiresun masaj salonugümüşhane masaj salonuığdır masaj salonuısparta masaj salonukarabük masaj salonukaraman masaj salonukastamonu masaj salonukilis masaj salonukırıkkale masaj salonukırklareli masaj salonukırşehir masaj salonuuşak masaj salonukütahya masaj salonumalatya masaj salonumardin masaj salonunevşehir masaj salonuniğde masaj salonuordu masaj salonutrabzon masaj salonuosmaniye masaj salonurize masaj salonusiirt masaj salonusinop masaj salonusivas masaj salonutokat masaj salonukarahayıt masaj salonupamukkale masaj salonunizip masaj salonuşahinbey masaj salonuşehitkamil masaj salonuantakya masaj salonudefne masaj salonuiskenderun masaj salonudarıca masaj salonugebze masaj salonugölcük masaj salonuizmit masaj salonukörfez masaj salonuakşehir masaj salonubeyşehir masaj salonuereğli masaj salonukaratay masaj salonumeram masaj salonuselçuklu masaj salonuakhisar masaj salonualaşehir masaj salonusoma masaj salonuturgutlu masaj salonuakdeniz masaj salonuanamur masaj salonuerdemli masaj salonumezitli masaj salonusilifke masaj salonutarsus masaj salonutoroslar masaj salonuyenişehir masaj salonubodrum masaj salonudalaman masaj salonufethiye masaj salonuköyceğiz masaj salonumarmaris masaj salonumenteşe masaj salonumilas masaj salonuadapazarı masaj salonuserdivan masaj salonuatakum masaj salonuçarşamba masaj salonuilkadım masaj salonueyyübiye masaj salonusiverek masaj salonuviranşehir masaj salonuçerkezköy masaj salonuçorlu masaj salonuerbaa masaj salonu