İmarhaber

Diyarbakır’da Hazine’ye Ait Kamu Lojmanları Satışa Çıkarıldı

Diyarbakır Milli Emlak Müdürlüğü, Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe mahallesinde bulunan 53 kamu konutunu açık artırma usulüyle satacak. Konut satış ihaleleri, 21-22 Eylül 2021 Salı günü Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı Salonunda  yapılacak.

Diyarbakır’da Hazine’ye Ait Kamu Lojmanları Satışa Çıkarıldı
Google News
11 Eylül 2021 - 11:14

Diyarbakır’da Hazine’ye ait kamu konutları ihaleyle satışa çıkıyor.

Diyarbakır Milli Emlak Müdürlüğü, Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe mahallesinde bulunan 53 kamu konutunu açık artırma usulüyle satacak. Konut satış ihaleleri, 21-22 Eylül 2021 Salı günü Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı Salonunda  yapılacak.

İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir. Konutların muhammen bedelleri 145 bin ile 290 bin Türk Lirası arasında değişiyor.

1- Aşağıda tapu bilgileri ile taşınmaz özellikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait kat mülkiyeti/kat irtifakı tipindeki (türündeki) kamu konutları (lojman) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte yer alan hükümler ile 4706 sayılı Kanunun 4. maddesinin 5 ila 11. fıkralarına göre satış ihaleleri yapılacaktır.


2- İhalesi yapılacak taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Kat:6 toplantı salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.


3- İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir.


4.1- Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;
a) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,
b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,
c) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi (en fazla %12) geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.


4.2-Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.


4.3- Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesini imzalaması halinde bu durum ihalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.


4.4- Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.


5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
5.a- Geçici teminat makbuzunu (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)
5.b-Yasal yerleşim yerini gösterir belge (İkametgah ilmuhaberi)
5.c- Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri (Adres beyanı)
5.d- Gerçek kişiler için TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğunu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.


6- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.


7-2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar, katılmaları halinde ise ihale dışı bırakılacaktır. İhaleye katılmaları ve sorguluma sonrası ihale üzerinde kalması halinde ise ihale iptal edilecek olup, geçici teminatı Hazineye irat kaydedilecektir.
8- Kamu konutlarının satışına ilişkin olarak;

oturan öncelikli alım hakkı sahibi bulunmaması/bildirilmemesi nedeniyle boş olarak ilan edilmesinden sonra bu konutların/bağımsız bölümlerin tahsis edilmesi durumunda (ilan tarihi ile ihale tarihi arasında) hukuki ihtilaflar oluşabileceğinden, bu durumdaki söz konusu konutların ihalesi yapılmayacaktır.


9-Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


10-İhaleyi alan alıcı tarafından satış bedeline ek olarak taşınmazın satış bedeli üzerinden 5.000.000,00 TL ye kadar kısmı için % 1 (yüzde bir), 5.000.000,00 ‘den 10.0000.000,00 TL ye kadar olan kısmı için % 0,5 (binde 5), 10.000.000,00 TL ‘ yi aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmi beş) işlem bedeli tahsil edilecektir.


11-Türkiye genelinde ihale bilgileri http:www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir, ayrıca https://diyarbakir.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir.

DİYARBAKIR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) KAMU KONUTU (LOJMAN)


S. No İl İlçe Mahalle Ada Parsel (m2) İmar Planında Ayrıldığı Amaç Blok Adresi Daire
Kat Arsa Payı Yüzölçümü Fiili Durumu Bedel (TL) Teminat (TL) İhale Tarih Saati


1 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı B Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR Bodrum 1 147/6634 144 Dolu 170.000,00 ₺ 17.000,00 ₺ 21.09.2021 09:15


2 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı B Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR Bodrum 2 147/6634 144 Dolu 170.000,00 ₺ 17.000,00 ₺ 21.09.2021 09:30


3 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı B Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR Zemin 3 178/6634 177 Dolu 225.000,00 ₺ 22.500,00 ₺ 21.09.2021 09:45


4 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı B Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR Zemin 4 178/6634 177 Dolu 225.000,00 ₺ 22.500,00 ₺ 21.09.2021 10:00


5 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı B Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR 1 5 178/6634 177 Dolu 230.000,00 ₺ 23.000,00 ₺ 21.09.2021 10:15


6 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı B Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR 1 6 178/6634 177 Dolu 230.000,00 ₺ 23.000,00 ₺ 21.09.2021 10:30


7 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı B Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR 2 7 178/6634 177 Dolu 200.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ 21.09.2021 10:45


8 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı B Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR 2 8 178/6634 177 Dolu 200.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ 21.09.2021 11:00


9 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı C Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR Zemin 1 114/6634 114 Dolu 145.000,00 ₺ 14.500,00 ₺ 21.09.2021 11:15


10 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı C Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR Zemin 2 114/6634 114 Dolu 145.000,00 ₺ 14.500,00 ₺ 21.09.2021 11:30


11 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı C Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR 1 3 118/6634 118 Dolu 165.000,00 ₺ 16.500,00 ₺ 21.09.2021 11:45


12 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı C Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR 1 4 118/6634 118 Dolu 165.000,00 ₺ 16.500,00 ₺ 21.09.2021 13:15


13 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı C Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR 2 5 118/6634 118 Dolu 170.000,00 ₺ 17.000,00 ₺ 21.09.2021 13:30


14 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı C Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR 2 6 118/6634 118 Dolu 170.000,00 ₺ 17.000,00 ₺ 21.09.2021 13:45


15 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı C Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR 3 7 118/6634 118 Dolu 170.000,00 ₺ 17.000,00 ₺ 21.09.2021 14:00


16 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı C Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR 3 8 118/6634 118 Dolu 170.000,00 ₺ 17.000,00 ₺ 21.09.2021 14:15


17 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı C Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR 4 9 118/6634 118 Dolu 150.000,00 ₺ 15.000,00 ₺ 21.09.2021 14:30


18 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı C Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR 4 10 118/6634 118 Dolu 150.000,00 ₺ 15.000,00 ₺ 21.09.2021 14:45


19 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı D Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR Zemin 1 118/6634 118 Dolu 150.000,00 ₺ 15.000,00 ₺ 21.09.2021 15:00


20 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı D Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR Zemin 2 118/6634 118 Dolu 150.000,00 ₺ 15.000,00 ₺ 21.09.2021 15:15


21 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı D Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR 1 3 118/6634 118 Dolu 165.000,00 ₺ 16.500,00 ₺ 21.09.2021 15:30


22 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı D Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR 1 4 118/6634 118 Dolu 165.000,00 ₺ 16.500,00 ₺ 21.09.2021 15:45


23 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı D Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR 2 5 118/6634 118 Dolu 170.000,00 ₺ 17.000,00 ₺ 21.09.2021 16:00


24 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı D Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR 2 6 118/6634 118 Dolu 170.000,00 ₺ 17.000,00 ₺ 21.09.2021 16:15


25 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı D Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR 3 7 118/6634 118 Dolu 155.000,00 ₺ 15.500,00 ₺ 21.09.2021 16:30


26 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı D Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR 3 8 118/6634 118 Dolu 155.000,00 ₺ 15.500,00 ₺ 21.09.2021 16:45


27 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı E Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR Zemin 1 114/6634 114 Dolu 145.000,00 ₺ 14.500,00 ₺ 22.09.2021 09:15


28 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı E Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR Zemin 2 114/6634 114 Dolu 145.000,00 ₺ 14.500,00 ₺ 22.09.2021 09:30


29 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı E Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR 1 3 118/6634 118 Dolu 165.000,00 ₺ 16.500,00 ₺ 22.09.2021 09:45


30 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı E Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR 1 4 118/6634 118 Dolu 165.000,00 ₺ 16.500,00 ₺ 22.09.2021 10:00


31 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı E Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR 2 5 118/6634 118 Dolu 170.000,00 ₺ 17.000,00 ₺ 22.09.2021 10:15


32 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı E Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR 2 6 118/6634 118 Dolu 170.000,00 ₺ 17.000,00 ₺ 22.09.2021 10:30


33 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı E Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR 3 7 118/6634 118 Dolu 170.000,00 ₺ 17.000,00 ₺ 22.09.2021 10:45


34 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı E Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR 3 8 118/6634 118 Dolu 170.000,00 ₺ 17.000,00 ₺ 22.09.2021 11:00


35 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı E Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR 4 9 118/6634 118 Dolu 150.000,00 ₺ 15.000,00 ₺ 22.09.2021 11:15


36 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı E Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR 4 10 118/6634 118 Dolu 150.000,00 ₺ 15.000,00 ₺ 22.09.2021 11:30


37 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı F Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR Zemin 1 124/6634 123 Dolu 155.000,00 ₺ 15.500,00 ₺ 22.09.2021 11:45


38 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı F Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR Zemin 2 124/6634 123 Dolu 155.000,00 ₺ 15.500,00 ₺ 22.09.2021 13:15


39 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı F Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR 1 3 123/6634 123 Dolu 170.000,00 ₺ 17.000,00 ₺ 22.09.2021 13:30


40 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı F Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR 1 4 124/6634 123 Dolu 170.000,00 ₺ 17.000,00 ₺ 22.09.2021 13:45


41 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı F Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR 2 5 124/6634 123 Dolu 175.000,00 ₺ 17.500,00 ₺ 22.09.2021 14:00


42 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı F Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR 2 6 124/6634 123 Dolu 175.000,00 ₺ 17.500,00 ₺ 22.09.2021 14:15


43 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı F Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR 3 7 124/6634 123 Dolu 160.000,00 ₺ 16.000,00 ₺ 22.09.2021 14:30


44 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı F Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR 3 8 124/6634 123 Dolu 160.000,00 ₺ 16.000,00 ₺ 22.09.2021 14:45


45 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı G Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR Zemin 1 124/6634 123 Dolu 155.000,00 ₺ 15.500,00 ₺ 22.09.2021 15:00


46 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı G Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR Zemin 2 124/6634 123 Dolu 155.000,00 ₺ 15.500,00 ₺ 22.09.2021 15:15


47 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı G Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR 1 3 124/6634 123 Dolu 170.000,00 ₺ 17.000,00 ₺ 22.09.2021 15:30


48 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı G Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR 1 4 124/6634 123 Dolu 170.000,00 ₺ 17.000,00 ₺ 22.09.2021 15:45


49 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı G Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR 2 5 124/6634 123 Dolu 175.000,00 ₺ 17.500,00 ₺ 22.09.2021 16:00


50 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı G Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR 2 6 124/6634 123 Dolu 175.000,00 ₺ 17.500,00 ₺ 22.09.2021 16:10


51 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı G Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR 3 7 124/6634 123 Dolu 160.000,00 ₺ 16.000,00 ₺ 22.09.2021 16:20


52 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 4854 18 12.077,70 Resmi Kurum Alanı G Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanları Bağlar/ DİYARBAKIR 3 8 124/6634 123 Dolu 160.000,00 ₺ 16.000,00 ₺ 22.09.2021 16:30


53 Diyarbakır Bağlar Kaynartepe 1006 2 16.000,70 Konut Alanı C Aydın Arslan Bulvarı Aydınkent Şelale Evleri C Blok 3. Kat Daire No:6 Bağlar /DİYARBAKIR 3 6 30/8770 200 Boş 290.000,00 ₺ 29.000,00 ₺ 22.09.2021 16:40

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları