İmarhaber

Edirne’de Kamu Lojmanları Satışa Çıkarıldı

Edirne Merkez adresli 114 adet kamu konutu açık artırma ile 23 Kasım 2021 tarihinde satılacak

Edirne’de Kamu Lojmanları Satışa Çıkarıldı
Google News
11 Kasım 2021 - 20:58

Aşağıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen sıradaki taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatte İstasyon Mahallesi Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan Cad. No:63 22030-EDİRNE adresindeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürülüğünde Konferans salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

1- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

2- İhaleye katılmak isteyenlerin;
a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi)
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini,
ç) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu,
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyona teslim etmek zorundadırlar.

3- Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubunun süresiz olması ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen hususları taşıması gerekmektedir.

4- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.

5- 4706 sayılı Kanun 4. maddesinin 8. fıkrası uyarınca kamu konutlarında oturanlar, ikamet ettikleri kamu konutunu öncelikli olarak satın alma hakkına sahiptirler. Taşınmazların boş veya dolu olup olmadıkları mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünden öğrenilebilir.

6- Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7- Hazine taşınmazların satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden 5 milyon-TL’ye kadar olan kısım için %1, 5 milyon-TL’den 10 milyon TL’ye kadar olan kısmı için %0.5, 10 milyon-TL’yi aşan kısmı için %0.25 oranında ayrıca işlem bedeli alınacaktır.

EDİRNE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Satış İhalesi Yapılacak Taşınmaz mallar

S.NO TAŞINMAZ NO. İLİ İLÇESİ MAHALLESİ/KÖYÜ ADA PARSEL CİNSİ TAŞINMAZ HİSSE BLOK BAĞ. BÖLÜM ARSA ARSA FİİLİ YÜZÖLÇÜMÜ TAHMİNİ TEMİNAT İHALE ŞEKLİ ORANI NO. YÜZÖLÇÜMÜ PAYI DURUMU BRÜT BEDELİ TARİHİ SAATİ


1 22010101392 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1418 34 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 K1 (42) 1 3.050,00 10/472 BOŞ 85,00 240.000,00 24.000,00 23.11.2021 09:30


2 22010101394 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1418 34 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 K1 (42) 3 3.050,00 12/472 DOLU 97,00 295.000,00 29.500,00 23.11.2021 09:45


3 22010101395 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1418 34 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 K1 (42) 4 3.050,00 12/472 DOLU 97,00 310.000,00 31.000,00 23.11.2021 10:00


4 22010101396 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1418 34 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 K1 (42) 5 3.050,00 12/472 DOLU 97,00 295.000,00 29.500,00 23.11.2021 10:15


5 22010101397 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1418 34 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 K1 (42) 6 3.050,00 12/472 DOLU 97,00 310.000,00 31.000,00 23.11.2021 10:30


6 22010101398 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1418 34 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 K1 (42) 7 3.050,00 12/472 DOLU 97,00 295.000,00 29.500,00 23.11.2021 10:45


7 22010101399 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1418 34 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 K1 (42) 8 3.050,00 12/472 BOŞ 97,00 310.000,00 31.000,00 23.11.2021 11:00


8 22010101400 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1418 34 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 K1(42) 9 3.050,00 12/472 BOŞ 97,00 290.000,00 29.000,00 23.11.2021 11:15


9 22010101401 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1418 34 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 K1 (42) 10 3.050,00 12/472 DOLU 97,00 305.000,00 30.500,00 23.11.2021 11:30


10 22010101402 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1418 34 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 K3 (44) 1 3.050,00 10/472 BOŞ 85,00 240.000,00 24.000,00 23.11.2021 11:45


11 22010101403 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1418 34 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 K3 (44) 2 3.050,00 12/472 BOŞ 97,00 295.000,00 29.500,00 23.11.2021 13:30


12 22010101404 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1418 34 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 K3 (44) 3 3.050,00 12/472 BOŞ 97,00 295.000,00 29.500,00 23.11.2021 13:45


13 22010101405 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1418 34 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 K3 (44) 4 3.050,00 12/472 DOLU 97,00 310.000,00 31.000,00 23.11.2021 14:00


14 22010101406 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1418 34 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 K3 (44) 5 3.050,00 12/472 BOŞ 97,00 295.000,00 29.500,00 23.11.2021 14:15


15 22010101407 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1418 34 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 K3 (44) 6 3.050,00 12/472 BOŞ 97,00 310.000,00 31.000,00 23.11.2021 14:30


16 22010101408 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1418 34 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 K3 (44) 7 3.050,00 12/472 BOŞ 97,00 295.000,00 29.500,00 23.11.2021 14:45


17 22010101409 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1418 34 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 K3 (44) 8 3.050,00 12/472 DOLU 97,00 310.000,00 31.000,00 23.11.2021 15:00


18 22010101410 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1418 34 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 K3 (44) 9 3.050,00 12/472 BOŞ 97,00 290.000,00 29.000,00 23.11.2021 15:15


19 22010101411 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1418 34 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 K3 (44) 10 3.050,00 12/472 DOLU 97,00 305.000,00 30.500,00 23.11.2021 15:30


20 22010101567 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1683 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 A 2 5.236,00 40/3200 DOLU 65,00 170.000,00 17.000,00 23.11.2021 15:45


21 22010101568 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1683 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 A 3 5.236,00 40/3200 DOLU 65,00 190.000,00 19.000,00 23.11.2021 16:00


22 22010101570 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1683 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 A 5 5.236,00 40/3200 DOLU 65,00 190.000,00 19.000,00 23.11.2021 16:15


23 22010101572 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1683 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 B 1 5.236,00 40/3200 BOŞ 65,00 170.000,00 17.000,00 23.11.2021 16:30


24 22010101575 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1683 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 B 4 5.236,00 40/3200 BOŞ 65,00 190.000,00 19.000,00 24.11.2021 09:30


25 22010101582 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1683 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 C 1 5.236,00 40/3200 BOŞ 65,00 170.000,00 17.000,00 24.11.2021 09:45


26 22010101584 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1683 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 C 3 5.236,00 40/3200 BOŞ 65,00 185.000,00 18.500,00 24.11.2021 10:00


27 22010101585 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1683 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 C 4 5.236,00 40/3200 BOŞ 65,00 190.000,00 19.000,00 24.11.2021 10:15


28 22010101586 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1683 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 C 5 5.236,00 40/3200 BOŞ 65,00 185.000,00 18.500,00 24.11.2021 10:30


29 22010101590 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1683 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 C 9 5.236,00 40/3200 BOŞ 65,00 180.000,00 18.000,00 24.11.2021 10:45


30 22010101591 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1683 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 C 10 5.236,00 40/3200 BOŞ 65,00 185.000,00 18.500,00 24.11.2021 11:00


31 22010101597 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1683 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 D 6 5.236,00 40/3200 BOŞ 65,00 190.000,00 19.000,00 24.11.2021 11:15


32 22010101598 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1683 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 D 7 5.236,00 40/3200 BOŞ 65,00 185.000,00 18.500,00 24.11.2021 11:30


33 22010101602 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1683 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 E 1 5.236,00 40/3200 BOŞ 65,00 175.000,00 17.500,00 24.11.2021 11:45


34 22010101604 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1683 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 E 3 5.236,00 40/3200 BOŞ 65,00 190.000,00 19.000,00 24.11.2021 13:30


35 22010101605 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1683 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 E 4 5.236,00 40/3200 BOŞ 65,00 185.000,00 18.500,00 24.11.2021 13:45


36 22010101606 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1683 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 E 5 5.236,00 40/3200 BOŞ 65,00 190.000,00 19.000,00 24.11.2021 14:00


37 22010101607 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1683 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 E 6 5.236,00 40/3200 BOŞ 65,00 185.000,00 18.500,00 24.11.2021 14:15


38 22010101608 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1683 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 E 7 5.236,00 40/3200 BOŞ 65,00 190.000,00 19.000,00 24.11.2021 14:30


39 22010101609 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1683 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 E 8 5.236,00 40/3200 BOŞ 65,00 185.000,00 18.500,00 24.11.2021 14:45


40 22010101610 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1683 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 E 9 5.236,00 40/3200 BOŞ 65,00 185.000,00 18.500,00 24.11.2021 15:00


41 22010101611 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1683 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 E 10 5.236,00 40/3200 BOŞ 65,00 180.000,00 18.000,00 24.11.2021 15:15


42 22010101632 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1683 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 H 1 5.236,00 40/3200 DOLU 65,00 175.000,00 17.500,00 24.11.2021 15:30


43 22010102027 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1727 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 H9 (38) 2 9.165,00 12/1416 DOLU 97,00 255.000,00 25.500,00 24.11.2021 15:45


44 22010102028 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1727 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 H9 (38) 3 9.165,00 12/1416 DOLU 97,00 265.000,00 26.500,00 24.11.2021 16:00


45 22010102030 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1727 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 H9 (38) 5 9.165,00 12/1416 DOLU 97,00 265.000,00 26.500,00 24.11.2021 16:15


46 22010102032 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1727 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 H9 (38) 7 9.165,00 12/1416 DOLU 97,00 265.000,00 26.500,00 24.11.2021 16:30


47 22010102033 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1727 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 H9 (38) 8 9.165,00 12/1416 DOLU 97,00 265.000,00 26.500,00 25.11.2021 09:30


48 22010102034 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1727 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 H9 (38) 9 9.165,00 12/1416 DOLU 97,00 255.000,00 25.500,00 25.11.2021 09:45


49 22010102037 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1727 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 H10 (39) 2 9.165,00 12/1416 DOLU 97,00 255.000,00 25.500,00 25.11.2021 10:00


50 22010102038 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1727 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 H10 (39) 3 9.165,00 12/1416 DOLU 97,00 265.000,00 26.500,00 25.11.2021 10:15


51 22010102042 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1727 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 H10 (39) 7 9.165,00 12/1416 DOLU 97,00 265.000,00 26.500,00 25.11.2021 10:30


52 22010102044 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1727 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 H10 (39) 9 9.165,00 12/1416 DOLU 97,00 255.000,00 25.500,00 25.11.2021 10:45


53 22010102045 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1727 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 H10 (39) 10 9.165,00 12/1416 DOLU 97,00 260.000,00 26.000,00 25.11.2021 11:00


54 22010102052 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1727 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 H11 (40) 7 9.165,00 12/1416 BOŞ 97,00 265.000,00 26.500,00 25.11.2021 11:15


55 22010102054 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1727 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 H11 (40) 9 9.165,00 12/1416 DOLU 97,00 255.000,00 25.500,00 25.11.2021 11:30


56 22010102055 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1727 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 H11 (40) 10 9.165,00 12/1416 DOLU 97,00 260.000,00 26.000,00 25.11.2021 11:45


57 22010102056 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1727 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 H12 (41) 1 9.165,00 10/1416 DOLU 85,00 215.000,00 21.500,00 25.11.2021 13:30


58 22010102059 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1727 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 H12 (41) 4 9.165,00 12/1416 DOLU 97,00 270.000,00 27.000,00 25.11.2021 13:45


59 22010102060 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1727 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 H12 (41) 5 9.165,00 12/1416 DOLU 97,00 270.000,00 27.000,00 25.11.2021 14:00


60 22010102061 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1727 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 H12 (41) 6 9.165,00 12/1416 DOLU 97,00 270.000,00 27.000,00 25.11.2021 14:15


61 22010102063 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1727 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 H12 (41) 8 9.165,00 12/1416 DOLU 97,00 270.000,00 27.000,00 25.11.2021 14:30


62 22010102084 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1727 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 H12 (41) 9 9.165,00 12/1416 DOLU 97,00 255.000,00 25.500,00 25.11.2021 14:45


63 22010102085 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1727 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 H12 (41) 10 9.165,00 12/1416 DOLU 97,00 260.000,00 26.000,00 25.11.2021 15:00


64 22010105806 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1687 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 A 1 8.533,00 40/4000 BOŞ 65,00 170.000,00 17.000,00 25.11.2021 15:15


65 22010105807 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1687 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 A 2 8.533,00 40/4000 DOLU 65,00 175.000,00 17.500,00 25.11.2021 15:30


66 22010105808 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1687 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 A 3 8.533,00 40/4000 DOLU 65,00 185.000,00 18.500,00 25.11.2021 15:45


67 22010105811 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1687 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 A 6 8.533,00 40/4000 DOLU 65,00 190.000,00 19.000,00 25.11.2021 16:00


68 22010105822 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1687 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 B 7 8.533,00 40/4000 DOLU 65,00 185.000,00 18.500,00 25.11.2021 16:15


69 22010105830 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1687 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 C 5 8.533,00 40/4000 DOLU 65,00 185.000,00 18.500,00 25.11.2021 16:30


70 22010105839 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1687 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 D 4 8.533,00 40/4000 DOLU 65,00 190.000,00 19.000,00 26.11.2021 09:30


71 22010105844 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1687 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 D 9 8.533,00 40/4000 DOLU 65,00 185.000,00 18.500,00 26.11.2021 09:45


72 22010105852 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1687 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 E 7 8.533,00 40/4000 DOLU 65,00 190.000,00 19.000,00 26.11.2021 10:00


73 22010105855 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1687 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 E 10 8.533,00 40/4000 DOLU 65,00 185.000,00 18.500,00 26.11.2021 10:15


74 22010105863 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1687 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 F 3 8.533,00 40/4000 DOLU 65,00 190.000,00 19.000,00 26.11.2021 10:30


75 22010105865 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1687 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 F 5 8.533,00 40/4000 DOLU 65,00 190.000,00 19.000,00 26.11.2021 10:45


76 22010105880 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1687 1 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 G 10 8.533,00 40/4000 DOLU 65,00 185.000,00 18.500,00 26.11.2021 11:00


77 22010101945 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1715 17 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 G2 (31) 1 5.951,00 10/944 BOŞ 85,00 265.000,00 26.500,00 26.11.2021 11:15


78 22010101951 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1715 17 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 G2 (31) 7 5.951,00 12/944 BOŞ 97,00 325.000,00 32.500,00 26.11.2021 11:30


79 22010101952 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1715 17 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 G2 (31) 8 5.951,00 12/944 DOLU 97,00 310.000,00 31.000,00 26.11.2021 11:45


80 22010101953 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1715 17 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 G2 (31) 9 5.951,00 12/944 DOLU 97,00 320.000,00 32.000,00 26.11.2021 13:30


81 22010101954 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1715 17 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 G2 (31) 10 5.951,00 12/944 BOŞ 97,00 305.000,00 30.500,00 26.11.2021 13:45


82 22010102087 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1729 3 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 F1 (24) 2 1.994,00 12/354 BOŞ 97,00 255.000,00 25.500,00 26.11.2021 14:00


83 22010102094 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1729 3 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 F1 (24) 9 1.994,00 12/354 BOŞ 97,00 275.000,00 27.500,00 26.11.2021 14:15


84 22010102095 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1729 3 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 F1 (24) 10 1.994,00 12/354 DOLU 97,00 260.000,00 26.000,00 26.11.2021 14:30


85 22010102097 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1729 3 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 F2 (25) 2 1.994,00 12/354 BOŞ 97,00 255.000,00 25.500,00 26.11.2021 14:45


86 22010102104 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1729 3 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 F2 (25) 9 1.994,00 12/354 BOŞ 97,00 275.000,00 27.500,00 26.11.2021 15:00


87 22010102105 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1729 3 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 F2 (25) 10 1.994,00 12/354 BOŞ 97,00 260.000,00 26.000,00 26.11.2021 15:15


88 22010102107 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1729 3 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 F3 (26) 2 1.994,00 12/354 BOŞ 97,00 255.000,00 25.500,00 26.11.2021 15:30


89 22010102112 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1729 3 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 F3 (26) 7 1.994,00 12/354 BOŞ 97,00 280.000,00 28.000,00 26.11.2021 15:45


90 22010102114 EDİRNE MERKEZ HACILAREZANI 1729 3 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 F3 (26) 9 1.994,00 12/354 BOŞ 97,00 275.000,00 27.500,00 26.11.2021 16:00


91 22010109295 EDİRNE MERKEZ HASANPAŞA 536 11 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 1 583,68 1/16 BOŞ 78,00 160.000,00 16.000,00 29.11.2021 09:30


92 22010109296 EDİRNE MERKEZ HASANPAŞA 536 11 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 2 583,68 1/16 DOLU 82,00 180.000,00 18.000,00 29.11.2021 09:40


93 22010109298 EDİRNE MERKEZ HASANPAŞA 536 11 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 4 583,68 1/16 BOŞ 92,00 195.000,00 19.500,00 29.11.2021 09:50


94 22010109299 EDİRNE MERKEZ HASANPAŞA 536 11 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 5 583,68 1/16 DOLU 82,00 195.000,00 19.500,00 29.11.2021 10:00


95 22010109300 EDİRNE MERKEZ HASANPAŞA 536 11 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 6 583,68 1/16 DOLU 97,00 235.000,00 23.500,00 29.11.2021 10:10


96 22010109301 EDİRNE MERKEZ HASANPAŞA 536 11 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 7 583,68 1/16 DOLU 92,00 220.000,00 22.000,00 29.11.2021 10:20


97 22010109302 EDİRNE MERKEZ HASANPAŞA 536 11 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 8 583,68 1/16 DOLU 82,00 195.000,00 19.500,00 29.11.2021 10:30


98 22010109304 EDİRNE MERKEZ HASANPAŞA 536 11 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 10 583,68 1/16 DOLU 92,00 220.000,00 22.000,00 29.11.2021 10:40


99 22010109305 EDİRNE MERKEZ HASANPAŞA 536 11 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 11 583,68 1/16 DOLU 82,00 195.000,00 19.500,00 29.11.2021 10:50


100 22010109306 EDİRNE MERKEZ HASANPAŞA 536 11 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 12 583,68 1/16 DOLU 97,00 235.000,00 23.500,00 29.11.2021 11:00


101 22010109307 EDİRNE MERKEZ HASANPAŞA 536 11 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 13 583,68 1/16 DOLU 92,00 220.000,00 22.000,00 29.11.2021 11:10


102 22010109308 EDİRNE MERKEZ HASANPAŞA 536 11 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 14 583,68 1/16 DOLU 82,00 185.000,00 18.500,00 29.11.2021 11:20


103 22010109309 EDİRNE MERKEZ HASANPAŞA 536 11 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 15 583,68 1/16 DOLU 97,00 225.000,00 22.500,00 29.11.2021 11:30


104 22010109310 EDİRNE MERKEZ HASANPAŞA 536 11 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 16 583,68 1/16 DOLU 92,00 205.000,00 20.500,00 29.11.2021 11:40


105 22010100002 EDİRNE MERKEZ ABDURRAHMAN 385 34 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 1 165,00 150/2040 DOLU 83,00 180.000,00 18.000,00 29.11.2021 11:50


106 22010100003 EDİRNE MERKEZ ABDURRAHMAN 385 34 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 2 165,00 146/2040 BOŞ 81,00 155.000,00 15.500,00 29.11.2021 13:30


107 22010100004 EDİRNE MERKEZ ABDURRAHMAN 385 34 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 3 165,00 150/2040 BOŞ 83,00 185.000,00 18.500,00 29.11.2021 13:40


108 22010100005 EDİRNE MERKEZ ABDURRAHMAN 385 34 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 4 165,00 146/2040 BOŞ 81,00 165.000,00 16.500,00 29.11.2021 13:50


109 22010100006 EDİRNE MERKEZ ABDURRAHMAN 385 34 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 5 165,00 150/2040 BOŞ 83,00 185.000,00 18.500,00 29.11.2021 14:00


110 22010100007 EDİRNE MERKEZ ABDURRAHMAN 385 34 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 6 165,00 146/2040 BOŞ 81,00 165.000,00 16.500,00 29.11.2021 14:10


111 22010100008 EDİRNE MERKEZ ABDURRAHMAN 385 34 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 7 165,00 150/2040 DOLU 83,00 185.000,00 18.500,00 29.11.2021 14:20


112 22010100009 EDİRNE MERKEZ ABDURRAHMAN 385 34 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 8 165,00 96/2040 BOŞ 89,00 125.000,00 12.500,00 29.11.2021 14:30


113 22010100010 EDİRNE MERKEZ ABDURRAHMAN 385 34 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 9 165,00 150/2040 BOŞ 83,00 180.000,00 18.000,00 29.11.2021 14:40


114 22010100011 EDİRNE MERKEZ ABDURRAHMAN 385 34 MESKEN KAT MÜLKİYETİ 1/1 10 165,00 96/2040 BOŞ 89,00 120.000,00 12.000,00 29.11.2021 14:50

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları

adana escortadapazarı escortadıyaman escortafşin escortafyon escortağrı escortahlat escortakçaabat escortakçakale escortakçakoca escortakdeniz escortakhisar escortaksaray escortakşehir escortaksu escortakyazı escortalanya escortalaşehir escortaliağa escortaltıeylül escortaltınordu escortamasya escortanamur escortankara escortantakya escortantalya escortaraklı escortardahan escortardeşen escortarnavutköy escortatakum escortavanos escortavcılar escortaydın escortayvacık escortayvalık escortaziziye escortbabaeski escortbafra escortbağcılar escortbağlar escortbalıkesir escortbandırma escortbartın escortbatıkent escortbatman escortbattalgazi escortbayburt escortbelek escortbesni escortbeylikdüzü escortbeyşehir escortbiga escortbilecik escortbingöl escortbirecik escortbismil escortbitlis escortbodrum escortbolu escortbor escortbornova escortboyabat escortbozüyük escortbuca escortbucak escortbulancak escortbulanık escortbünyan escortburdur escortbursa escortçan escortçanakkale escortcanik escortçankaya escortçankırı escortçarşamba escortçayeli escortçekmeköy escortçerkeş escortçerkezköy escortçeşme escortceyhan escortçivril escortçorlu escortçorum escortçubuk escortçukurova escortçumra escortdalaman escortdarıca escortdatça escortdavutlar escortdefne escortdenizli escortderince escortdeveli escortdidim escortdigor escortdinar escortdiyadin escortdiyarbakır escortdoğanşehir escortdoğubayazıt escortdörtyol escortdulkadiroğlu escortdüzce escortedirne escortedremit escortefeler escortelazığ escortelbistan escortemirdağ escorterbaa escorterdemli escortereğli escorterenler escortergani escortergene escorterzincan escorterzurum escortescortesenler escorteskil escorteskişehir escortespiye escorteyyübiye escortfatih escortfatsa escortfethiye escortfinike escortfındıklı escortgaziantep escortgaziemir escortgebze escortgediz escortgelibolu escortgemerek escortgemlik escortgerede escortgiresun escortgölbaşı escortgölcük escortgörele escortgörükle escortgöynük escortgümbet escortgümüşhane escortgüngören escortgüroymak escortgürsu escorthakkari escorthaliliye escorthatay escorthaymana escorthorasan escortiğdır escortilgaz escorti̇lkadım escorti̇negöl escorti̇skenderun escortisparta escorti̇stanbul escorti̇zmir escorti̇zmit escorti̇znik escortkadirli escortkadıköy escortkağıthane escortkağızman escortkahta escortkaman escortkangal escortkapaklı escortkarabük escortkaracabey escortkarahayıt escortkaraköprü escortkaraman escortkaratay escortkaresi escortkars escortkarşıyaka escortkartal escortkaş escortkastamonu escortkaynaşlı escortkayseri escortkeçiören escortkemer escortkepez escortkeşan escortkeskin escortkestel escortkilis escortkırıkhan escortkırıkkale escortkırkağaç escortkırklareli escortkırşehir escortkızıltepe escortkocaeli escortkocasinan escortkonak escortkonya escortkonyaaltı escortkörfez escortkorkuteli escortköyceğiz escortkozan escortkumluca escortkumru escortkuşadası escortkütahya escortlara escortlüleburgaz escortmalatya escortmalazgirt escortmalkara escortmaltepe escortmamak escortmanavgat escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmarmaris escortmelikgazi escortmenemen escortmenteşe escortmeram escortmersin escortmerzifon escortmezitli escortmilas escortmucur escortmudanya escortmudurnu escortmuğla escortmuratpaşa escortmuş escortmut escortnazilli escortnevşehir escortniğde escortniksar escortnilüfer escortnizip escortnurdağı escortödemiş escortof escortoltu escortonikişubat escortordu escortorhangazi escortortahisar escortortaköy escortosmancık escortosmangazi escortosmaniye escortpalandöken escortpamukkale escortpamukova escortpatnos escortpayas escortpazar escortpazarcık escortpendik escortpolatlı escortrize escortsafranbolu escortşahinbey escortsakarya escortsalihli escortsamandağ escortsamsun escortsandıklı escortşanlıurfa escortsapanca escortsarıçam escortsarıkamış escortsarıyer escortşarkışla escortşehitkamil escortselçuklu escortselim escortserdivan escortserik escortseyhan escortsiirt escortsilifke escortsimav escortsincan escortsinop escortşişli escortsivas escortsiverek escortşırnak escortsöğüt escortsöke escortsoma escortsultangazi escortsuluova escortsungurlu escortsur escortsuruç escortsuşehri escortsusurluk escorttalas escorttarsus escorttaşova escorttavşanlı escorttekirdağ escortterme escorttire escorttirebolu escorttokat escorttorbalı escorttoroslar escorttrabzon escortturgutlu escortturhal escorttürkoğlu escorttuzla escortulus escortümraniye escortünye escortürgüp escorturla escortuşak escortüsküdar escortüzümlü escortvan escortvarto escortviranşehir escortyahşihan escortyahyalı escortyakutiye escortyalova escortyatağan escortyenişehir escortyeşilyurt escortyıldırım escortyıldızeli escortyomra escortyozgat escortyunusemre escortyüreğir escortzara escortzeytinburnu escortzile escortzonguldak escortAydın escortmuğla escorttekirdağ escortmanisa escortbalıkesir escortmanavgat escortalanya escortfethiye escortdidim escorttrabzon escortelazığ escortordu escortkütahya escortısparta escortrize escortmaraş escortyalova escortgiresun escortyozgat escorttokat escortşanlıurfa escortsivas escortbatman escorterzurum escortsinop escortkırşehir escortkaraman escortkırıkkale escortbolu escortamasya escortniğde escortuşak escortedirne escortçorum escortosmaniye escortzonguldak escortvan escorterzincan escortsöke escortnazilli escortkuşadası escortefeler escortdidim escortçine escortbodrum escortfethiye escortmarmaris escortdalaman escortmenteşe escortmilas escortortaca escortseydikemer escortçerkezköy escortçorlu escortergene escortkapaklı escortmalkara escortsüleymanpaşa escortakhisar escortalaşehir escortsalihli escortşehzadeler escortsoma escortturgutlu escortyunusemre escortbandırma escortaltıeylül escortayvalık escortbigadiç escortburhaniye escortgönen escortkaresi escortsusurluk escortayvacık escortbiga escortçan escortgelibolu escortyenice escortakçaabat escortaraklı escortof escortortahisar escortyomra escortkarakoçan escortkovancılar escortaltınordu escortfatsa escortperşembe escortünye escorttavşanlı escortsimav escortdomaniç escorteğirdir escortyalvaç escortardeşen escortcayeli escortfındıklı escortpazar escortafşin escortdulkadiroğlu escortElbistan escortonikişubat escortpazarcık escorttürkoğlu escortaltınova escortçiftlikköy escortçınarcık escortbulancak escortespiye escorteynesil escortgörele escortpiraziz escorttirebolu escortyağlıdere escortsorgun escortsarıkaya escortçayıralan escortboğazlıyan escortakdağmadeni escorterbaa escortniksar escortturhal escortzile escortviranşehir escortsuruç escortsiverek escortkaraköprü escorthaliliye escorteyyübiye escortakçakale escortzara escortYıldızeli escortsuşehri escortşarkışla escortgemerek escortkozluk escortsason escortaziziye escorthorasan escortoltu escortpalandöken escortyakutiye escortayancık escortboyabat escortgerze escortkaman escortmucur escortermenek escortsarıveliler escortkeskin escortyahşihan escortgerede escortgöynük escortmengen escortmudurnu escortgöynücek escortgümüşhacıköy escortmerzifon escortsuluova escorttaşova escortbor escortçamardı escortulukışla escortbanaz escorteşme escortsivaslı escorthavsa escortipsala escortkeşan escortosmancık escortsungurlu escortbahçe escorthasanbeyli escortkadirli escorttoprakkale escortalaplı escortçaycuma escortereğli escortkilimli escortbaşkale escortipekyolu escortözalp escorttuşba escortkemah escortrefahiye escorttercan escortüzümlü escorthttp://www.ddtshanghaiescort.comAntalya escortBursa escortMersin escortAydın escortBalıkesir escortÇanakkale escortKıbrıs escortKütahya escortManisa escortMuğla escortTekirdağ escortTrabzon escortYalova escortIsparta escortMaraş escortOrdu escortRize escortSivas escortAfyon escortAksaray escortGiresun escortŞanlıurfa escortYozgat escortErzurum escortAmasya escortÇorum escortTokat escortUşak escortVan escortBolu escortBurdur escortKırşehir escortNiğde escortOsmaniye escortZonguldak escortDüzce escortEdirne escortErzincan escortKarabük escortKaraman escortKastamonu escortKırıkkale escortKırklareli escortmanavgat escortalanya escortbelek escortaksu escortfinike escortgazipaşa escortgüllük escortkaş escortkemer escortkepez escortkonyaaltı escortkorkuteli escortkumluca escortlara escortmuratpaşa escortserik escortgemlik escortgürsu escortinegöl escortiznik escortmudanya escortnilüfer escortorhangazi escortosmangazi escortyıldırım escortkuşadası escortdidim escortnazilli escortsöke escortefeler escortbandırma escortaltıeylül escortedremit escortkaresi escortsusurluk escortbodrum escortgümbet escortturgutreis escortdalaman escortfethiye escortköyceğiz escortmarmaris escortçerkezköy escortçorlu escortkapaklı escortsüleymanpaşa escortmeram escortanamur escorterdemli escortmezitli escortsilifke escorttarsus escortakhisar escortsalihli escortsoma escortturgutlu escortgirne escortlefkoşa escortbiga escortçan escortgelibolu escortdinar escortemirdağ escortsandıklı escortmerzifon escortsuluova escorttaşova escortyeşilyurt escortgerede escortmengen escortbucak escortkadirli escortosmancık escortsungurlu escortakçakoca escortipsala escortkeşan escortkilimli escortüzümlü escortaziziye escortpalandöken escortyakutiye escortbulancak escortespiye escorttirebolu escortsafranbolu escortlüleburgaz escortgediz escortsimav escorttavşanlı escortelbistan escortfatsa escortünye escortardeşen escortçayeli escortbirecik escorteyyübiye escorthaliliye escortsiverek escortsuruç escortviranşehir escortkangal escortşarkışla escortsuşehri escortyıldızeli escorterbaa escortniksar escortturhal escortakçaabat escortaraklı escortof escortortahisar escortsorgun escortwww.elmasajeinfantil.comistanbul masaj salonuankara masaj salonuizmir masaj salonubursa masaj salonuantalya masaj salonuadana masaj salonukonya masaj salonuşanlıurfa masaj salonugaziantep masaj salonukocaeli masaj salonumersin masaj salonudiyarbakır masaj salonuhatay masaj salonumanisa masaj salonukayseri masaj salonusamsun masaj salonubalıkesir masaj salonumaraş masaj salonuvan masaj salonuaydın masaj salonutekirdağ masaj salonusakarya masaj salonudenizli masaj salonumuğla masaj salonubağcılar masaj salonubahçelievler masaj salonuesenler masaj salonuesenyurt masaj salonukadıköy masaj salonukağıthane masaj salonukartal masaj salonuküçükçekmece masaj salonumaltepe masaj salonupendik masaj salonusultangazi masaj salonuümraniye masaj salonuüsküdar masaj salonualiağa masaj salonualsancak masaj salonubayraklı masaj salonubornova masaj salonubuca masaj salonuçeşme masaj salonuçiğli masaj salonugaziemir masaj salonukarşıyaka masaj salonukonak masaj salonumenemen masaj salonuödemiş masaj salonutorbalı masaj salonuçankaya masaj salonukeçiören masaj salonumamak masaj salonupolatlı masaj salonusincan masaj salonualanya masaj salonubelek masaj salonukaş masaj salonukemer masaj salonukorkuteli masaj salonulara masaj salonumanavgat masaj salonuserik masaj salonuside masaj salonudidim masaj salonuefeler masaj salonukuşadası masaj salonunazilli masaj salonualtıeylül masaj salonubandırma masaj salonuedremit masaj salonukaresi masaj salonususurluk masaj salonugemlik masaj salonugürsu masaj salonuinegöl masaj salonumudanya masaj salonunilüfer masaj salonuosmangazi masaj salonuyıldırım masaj salonubiga masaj salonuçan masaj salonugelibolu masaj salonuadıyaman masaj salonuafyon masaj salonuağrı masaj salonuaksaray masaj salonuamasya masaj salonuardahan masaj salonuartvin masaj salonubartın masaj salonubatman masaj salonubayburt masaj salonubilecik masaj salonubingöl masaj salonubitlis masaj salonubolu masaj salonuburdur masaj salonuçanakkale masaj salonuçankırı masaj salonuçorum masaj salonudüzce masaj salonuedirne masaj salonuelazığ masaj salonuerzincan masaj salonuerzurum masaj salonueskişehir masaj salonugiresun masaj salonugümüşhane masaj salonuığdır masaj salonuısparta masaj salonukarabük masaj salonukaraman masaj salonukastamonu masaj salonukilis masaj salonukırıkkale masaj salonukırklareli masaj salonukırşehir masaj salonuuşak masaj salonukütahya masaj salonumalatya masaj salonumardin masaj salonunevşehir masaj salonuniğde masaj salonuordu masaj salonutrabzon masaj salonuosmaniye masaj salonurize masaj salonusiirt masaj salonusinop masaj salonusivas masaj salonutokat masaj salonukarahayıt masaj salonupamukkale masaj salonunizip masaj salonuşahinbey masaj salonuşehitkamil masaj salonuantakya masaj salonudefne masaj salonuiskenderun masaj salonudarıca masaj salonugebze masaj salonugölcük masaj salonuizmit masaj salonukörfez masaj salonuakşehir masaj salonubeyşehir masaj salonuereğli masaj salonukaratay masaj salonumeram masaj salonuselçuklu masaj salonuakhisar masaj salonualaşehir masaj salonusoma masaj salonuturgutlu masaj salonuakdeniz masaj salonuanamur masaj salonuerdemli masaj salonumezitli masaj salonusilifke masaj salonutarsus masaj salonutoroslar masaj salonuyenişehir masaj salonubodrum masaj salonudalaman masaj salonufethiye masaj salonuköyceğiz masaj salonumarmaris masaj salonumenteşe masaj salonumilas masaj salonuadapazarı masaj salonuserdivan masaj salonuatakum masaj salonuçarşamba masaj salonuilkadım masaj salonueyyübiye masaj salonusiverek masaj salonuviranşehir masaj salonuçerkezköy masaj salonuçorlu masaj salonuerbaa masaj salonu