İmarhaber

Eskişehir Kamu Konutu (lojman) ve Arsa Satışları Yapılacak

Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı ‘nda Bulunan Mülkiyeti Hazineye Ait Kamu Konutlarının Satış İhalesi 30 Eylül 2021 Tarihinde Yapılacak.

Eskişehir Kamu Konutu (lojman) ve Arsa Satışları Yapılacak
Google News
08 Eylül 2021 - 23:45

Eskişehir İli, Odunpazarı ve Tepebaşı İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen, 1-2 arasındaki kamu konutlarının satışı, 3-9 arasındaki taşınmazların satışı,  10-11 arasındaki taşınmazların kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü, 9.sıradaki taşınmazın satış ihalesi ise 2886 sayılı Kanunun 36.maddesine göre kapalı teklif usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü)  teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

1. İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.                                                                                                                                                                                                                                     

“2.  İhaleye katılmak isteyenlerin;

                a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi) 

                b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

                c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini,

                ç) Geçici teminat belgesini, [Geçici teminat belgesi: Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya T.C.Ziraat Bankası Eskişehir Merkez Şubesindeki hesabına yatırılacak nakit para karşılığında alınacak alındı belgesi/dekont veya Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen işin özelliği belirtilen geçici teminat mektupları (her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içerir bilgilerin yazılması zorunludur.) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz],

               d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişiler adına vekaleten gireceklerin noter onaylı vekaletnameyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri zorunludur. ”                                                                                                                                                                                                                             

3. Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi  olması ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen hususları taşıması gerekmektedir.                                                                                                                                                                                                                                           

4. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak olan ihalede, tekliflerin ve diğer belgelerin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesinde belirtilen usule uygun şekilde hazırlanarak; İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.                                                                                                                                                                                                                                          

5. 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.                                                                                                                                                                                                                                 

6. 1-2 arasındaki kamu konutlarından kat mülkiyeti/kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.                                                                                                                                                                                                                              

7. 1-2 arasındaki kamu konutlarında öncelikli alım hakkı bulunanların,                                                                                                                                                                                                                                 

*Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.                                                                                                                                                                                                                                          

8. 1-2 arasındaki kamu konutlarından öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.                                                                                                                                                                                                                                          

9. 1-2 arasındaki kamu konutlarından öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.                                                                                                                                                                                                                                         

10. 1-2 arasındaki kamu konutlarında bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısının İdareye verilmesi ve bedelin kredi kuruluşu tarafından Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünde açılacak emanet hesabına aktarılması gerekmektedir.                                                                                                                                                                                                                                   

11. 1-2 arasındaki kamu konutlarında bağımsız bölümlerde ön alım hakkına sahip fiilen oturanlar bulunduğu bildirilmiş olup, 4706 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince ihale tarihine kadar kurumlarınca bildirilenler yasa gereği ön alım hakkı sahibi sayılacaktır.                                                                                                                                                                                                                                  

12. 3-9 arasındaki taşınmaz malların 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde satış tutarı 5.000,00 TL’ yi geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak, satış bedelinin en az 1/4’ü peşin kalanı 3’er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle en fazla 8 taksitle ödenebilecektir.                                                                                                                                                                                                                                     

13.Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.                                                                                                                                                                                                                              

14. Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL’yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.                                                                                                                                                                                                                               

15. İhaleye katılacakların Covid-19 tedbirleri kapsamında HES kodu almaları gerekmektedir. İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir. 

16. Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.   

Bilgi İçin İletişim Tel: 0 (222)230 39 54

ESKİŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Satışı Yapılacak Kamu Konutları

S.NOİLÇESİMAHALLEADA / PARSELBLOKKatNoDaire (m²)DurumuBEDELİ TEMİNAT
1TepebaşıYenimahalle828 / 55113Zemin588Dolu153.00015.300
2TepebaşıYenimahalle828 / 55113Zemin688Dolu159.00015.900

Satışı Yapılacak Taşınmazlar

S.NoİLÇESİMAHALLEPAFTAADAPARSELİMARCİNSİHİSSESİBEDELTEMİNATI
3TepebaşıEsentepeİ25A21A2A1191536Konut B-3ArsaTam29.7607.440
4TepebaşıEsentepeİ25A16D4C1074114Konut B-3ArsaTam178.18044.545
5TepebaşıEskibağlarİ25A21A3A2296510Konut B-3, B-4+YolArsaTam1.747.150436.788
6OdunpazarıCunudiye259177815Konut A-3ArsaTam62.92018.876
7OdunpazarıEmekI25D02A3A205048Konut A-4Arsa93/210162.75040.688
8OdunpazarıEmekI25D02A1C2050114Konut A-4Arsa83/255145.25036.313
9OdunpazarıSümer 173963Konut A-4Arsa467890  /  59930812.856.5423.214.136

Kiraya Verilecek Taşınmazlar

S.NoİLÇESİMAHALLEADAPARSEL ALAN (m²)KİRA SÜRESİ KİRALAMA AMACIHAZİNE HİSSESİKİRA BEDELİ (YILLIK)TEMİNATI
10OdunpazarıAvdan 9353.7713 YılBahçeTam3.320996
11OdunpazarıSüprenD.H.T.A. 1.2603 YılBahçeTam6.0501.815
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları