İmarhaber

Vakıflar Kilis, Antep ve Maraş’daki Gayrimenkullerini Kiralayacak

Mülkiyeti Vakıflar İdaresine Ait Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis’te Bulunan 92 Adet Taşınmaz 3 Haziran 2021 Perşembe Günü Kiraya Çıkacak!

Vakıflar Kilis, Antep ve Maraş’daki Gayrimenkullerini Kiralayacak
Google News
22 Mayıs 2021 - 12:47

Mülkiyeti Vakıflar İdaresine ait aşağıda her türlü özelliği belirtilmiş olan vakıf taşınmazlar mevcut haliyle  03 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE Günü İlan Metninde belirtilen saatinde,   İncilipınar Mahallesi, Prof. Muammer Aksoy Bulvarı, Vakıflar Güven İş Merkezi, No:8   adresindeki Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası İhale salonunda 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi gereği , Açık Teklif Usulü  ile hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden sözleşme tarihinden 31.12.2021 tarihine kadar, ihale bedeli üzerinden,  2022 ve 2023  yılları içinde   İhalede ortaya çıkacak aylık  kira bedeline periyodik olarak   Devlet İstatistik Enistüsü  tarafından yayınlanan  Tüketici Fiyat Endeksi’nin oniki aylık  ortalamalara göre değişim  oranından az olmamak kaydıyla,  kira artışı yapılmak şartıyla 31.12.2021 tarihine kadar kiraya verilecektir. Kira süresinin sonunda, sürenin uzatılması halinde  taşınmazın emsal ve rayiç bedeli baz alınrak kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış sayılacak ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi gereğince tahliyesi sağlanacaktır.

Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için listede yazılı vakıf taşınmazın hizasında belirtilen geçici ve ek teminat toplamını  İdaremizin, Vakıflar Bankası Gaziantep  Şubesinde bulunanhesabına veya Vakıf Katılım Gaziantep Şubesinde bulunan hesaba yatırılarak  teminat dekontlarını,  şahıs olarak  ihaleye gireceklerin  adrese dayalı nüfus sistemine kayıtlı, yerleşim yeri adres kaydı belgesi ve  T.C. kimlik nosu yazılı  Nüfus Cüzdan  fotokopisi ile, Tüzel kişi yada  şirket  olarak gireceklerin ise, kamu tüzel kişiliklerinin yetkili organ kararı, faaliyet kaydı belgesi, yetki belgesi, şirket olarak ihaleye katılacakların ,   Ticaret Sicil Gazetesi, Bilanço, Yetki Belgesi, Faaliyet Belgesi  ile imza sirkülerinin aslı veya tasdikli  suretleri belgelerini  en geç  ihaleden bir gün önce,   Saat 16:00′ ye kadar, Gaziantep Vakıflar   Bölge Müdürlüğümüz Yatırım ve Emlak Şubesi Kiralama Servisine  teslim etmeleri gerekmektedir.  Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler için; 2886 Sayılı Yasaya göre düzenlenmiş, Limit Dahili Süresiz  Teminat Mektubu  ve teminat mektubunun  teyid yazısının aslı  ihale komisyonuna sunulacaktır.        

Şirketlerin sermayesi, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az ise ihaleye katılamaz. Şahıs veya şirketler ortak girmek istedikleri takdirde Noter tasdikli ortaklık beyannameleri getirmeleri zorunludur. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta primleri kiracıya aittir      

Kiracı, İdarenin izni olmadan  taşınmazı  kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanımını ve sözleşmesini başkasına devir edemez, ortaklık ve iş değişikliği ile tamirat ve  tadilat yapamaz.

İhalesi üzerinde kalan 5737 Sayılı Vakıflar Kanunun 24.Maddesi gereği olarak;  sözleşme tarihinde üzerinde bina bulunan vakıf taşınmazı Vakıflar Genel Müdürlüğü  adına , yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı  sıgorta ettirmek ve her türlü sıgorta giderlerini ödemekle yükümlüdür. Taşınmaz üzerindeki bina, tesis ve eklentilerde kullanılacak, Elektrik, Su varsa doğalgaz  ve benzerlerinin,  sayaçlarını almak, bunlara ilişkin tüm kuruluşlarda  kendi adına abone olmak ve sözleşme düzenlemekle yükümlüdür. 

Taşınmazı kiralayan ile Noter’den tasdik edilecek Kira Sözleşmesi ve eki ” Vakıf Taşınmazları  Kiraya Verilme Genel Şartnamesi” ne mali durumu muteber gelir belgesi bulunan  iki kefil alınacaktır. Kefillerin mali durumu sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılamalıdır. gerekirse ilgililerden ek belgeler istenecektir .Kira bedelinin tamamının defaten ödenmesi halinde kefil şartı aranmamaktadır.

İhale üzerinde kalan şahıs veya şirket yasal süresi içerisinde sözleşme yapmadığı takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir ve bir  yıl süre ile İdaremizin hiç bir ihalesine katılamaz.     

İdareye kira sözleşmelerinden doğmuş olsun veya olmasın herhangi bir borcu olanlarla, haklarında  tahliye kararı bulunanlar ile sözleşme yapılmaz. Ancak, idareye herhangi bir borcu olmayanlar, haklarında kesinleşmiş yargı kararının infazı veya rızaen tahliyelerinin üzerinden bir yıl geçmesi halinde sözleşme yapılabilir.            

Üzerinde yapı bulunan  taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecektir. Taşınmazın tamir ve kullanım amacına göre  bakıma ihtiyacı bulunması halinde tamir, bakım ve onarımı ihalesi üzerinde kalan ve sözleşme düzenleyen kiracısına ait olacaktır.         

Vakıf taşınmazlardan okul ve ibadethanelere 200 metreden yakın olanlar;  Cafe, Kıraathane, Müzik Evi vb.yerlerde çevreyi rahatsız edici gürültülü işler yapılmayacaktır.                 

İhale Listesinin 1. sırası ila 20. sırası arasında bulunan eski eser tescilli vakıf kültür varlığı olan “Ali Nacar, Alaüddevle, Handanbey, Kozanlı, Şırvanlı, Eyüpoğlu, Ömeriye, Çınarlı, Tahtani, Şeyh Ömer, Nuri Mehmet Paşa, Bostancı, Hacı Veli, Kara Tarla, Şeyh Fetullah,  Boyacı, Karagöz Tekke, Kurtuluş ve Mağralı Camii Tuvaletleri)” “ÖZEL ŞARTLARLA” kiraya veriliecektir. İhalesi uhdesinde kalan ve sözleşme düzenleme aşamasına geçilen kiracıdan ayrıca 3 (üç) aylık kira bedeli tutarında ek teminat bedeli talep edilecektir.         

Kamu ihalelerinden yasaklılar bu ihaleye kesinlikle iştirak edemezler.katılmış olsalar dahi sözleşme yapılamaz.                                                            
Taşınmazlar mevcut durumlarına göre belirlenen  muhammen bedeller üzerinden ihale edilmekte olup;  işyeri olarak kullanılacak yerlerin ruhsat vb. işlemleri  kiracıya aittir. İdareden taşınmazların kusur  veya eksiklikleri ileri sürülerek tamirat v.b. işlemler için herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.   İhalesi uhdesinde kalan katılımcılardan sözleşme düzenlenmeden önce  KHK taahhütnamesi alınacak olup, hakkında KHK taahhütnamesinde yer alan hususlara ilişkin sonucun olumlu gelmesi halinde kira sözleşmesi düzenlenecektir. Sonucu olumsuz sonuçkanması durumunda ise sözleşme düzenlenmeyerek ihale iştirakı sırasında yatırmış olduğu ihale teminatı bütçeye irad kayıt edilecektir.                                                            
Kiraya verilen Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve  mazbut vakıflara ait taşınmazların kira bedelleri 5737  S. Kanunun 77. Mad.  ve 5035 S. Kanunun 48/4.d bendine göre kira stopajından muaftır.  Ancak Listenin ( MÜLHAK) 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ,91 ve 92. sırasında yer alan taşınmaz aylık kiraları net olup, stopaj vergisi kiracıya aittir.                    

Geçici ve Ek Teminatların geri ödemeleri, katılımcıların Banka Hesap Numaralarına ihaleden sonra 15 gün içerisinde aktarılacaktır.(Banka Hesap (İban)numarası olmayanların ihaleden önce teminat yatırırken herhangi bir bankadan hesap numarası açtırarak iban numarası ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.      

Ülkemizde yaşanmakta olan Covid-19 salgınla mücadele çerçevesinde İdaremiz ihalelerine müracaat ve katılım esnasında  maske takma zorunluluğu ve HES (Hayat Eve Sığar) Kodunun bulunması gerekmektedir. Yapılacak olan HES (Hayat Eve Sığar) kodu kontrolü Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde öğrenilmesine imkan sağlayan kod sistemidir. HES (Hayat Eve Sığar) kodunu Hayat Eve Sığar Mobil Uygulamasıyla ( IOS ve Android), 2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile veya E-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler üzerinden oluşturabilirsiniz.      

Vakıf Taşınmazlar Kira Şartnamesi ve özel şartnameleri ile kiralanan taşınmaz hakkında her türlü bilgiyi mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Kiralama Şube Müdürlüğü ve internet sitemizden temin edilebilir, incelenebilir. www.vgm.gov.tr/ İhale İlanları ve İdaremizin (0342) 232 44 25 numarasından Kiralama birimi personellerinden telefon, (0342) 232 53 17 nolu fax ve www.vgm.gov.tr e-posta adresi yoluyla detaylı bilgi alınabilir. Bu İlan dilekçe ile yapılan başvurulara cevap niteliği de taşımakta olup ayrıca yazılı olarak cevap verilmeyecektir.

İhale 2886 sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespite serbesttir.

NOT: İhale için istenilen belgeler ihale tarihinden 1 (bir) gün önce  mesai saati  (16:00) bitimine kadar Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü Kiralama Servisine teslim edileçektir. Bu tarihden sonra  yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.”

İhale saat 14:00 da başlayacak ilan sırasına göre  birinden diğerine geçilmek suretiyle  yapılacaktır. 

GAZİANTEP VAKIFLAR   BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRALIK GAYRİMENKULLER                                                         

S.N.    KİRALAMA     DOSYA NO    İLİ    İLÇESİ    MAHALLE    CAD./SOK. MEVKİ    KAPI NO    ADA    PARSEL    ALAN m²  CİNSİ    KULLANIM AMACI    AYLIK MUHAMMEN BEDEL TL    GEÇİCİ VE EK TEMİNAT    İHALE TARİHİ    İHALE SAATİ


1    272030023002    GAZİANTEP    ŞEHİTKAMİL    YAPRAK    KEPKEP    ALİ NACAR CAMİİ WC (ÖZEL ŞARTLI)    464    97    48,00    WC    WC    1.750,00    4.830,00    3.6.2021    14:00


2    272010008001    GAZİANTEP    ŞAHİNBEY    KARAGÖZ    KARABEY    ALAÜDEVLE CAMİİİ WC (ÖZEL ŞARTLI)    612    3    18,00    WC    WC    2.500,00    6.900,00    3.6.2021    14:00


3    272010009002    GAZİANTEP    ŞAHİNBEY    KARAGÖZ    SADIK DAİ    HANDAN BEY CAMİİ WC (ÖZEL ŞARTLI)    587    1    48,00    WC    WC    450,00    1.242,00    3.6.2021    14:00


4    272010013001    GAZİANTEP    ŞAHİNBEY    KOZANLI    ADİL ÖZBERK    KOZANLI CAMİİ WC (ÖZEL ŞARTLI)    2005    8    23,00    WC    WC    450,00    1.242,00    3.6.2021    14:00


5    272010005001    GAZİANTEP    ŞAHİNBEY    SEFERBAŞI    PAZARBAŞI VE İKİ ŞERİFELİ    ŞİRVANLI CAMİİ WC (ÖZEL ŞARTLI)    627    13    16,00    WC    WC    900,00    2.484,00    3.6.2021    14:00


6    272010012001    GAZİANTEP    ŞAHİNBEY    EYÜPOĞLU    HIDIR SOKAK    EYÜPOĞLU CAMİİ WC (ÖZEL ŞARTLI)    1085    2    60,00    WC    WC    650,00    1.794,00    3.6.2021    14:00

7    272010011001    GAZİANTEP    ŞAHİNBEY    DÜĞMECİ    POSTAHANE    ÖMERİYE CAMİİ WC (ÖZEL ŞARTLI)    578    47    32,00    WC    WC    1.950,00    5.382,00    3.6.2021    14:00


8    272020016003    GAZİANTEP    ŞAHİNBEY    BEY    ÇINARLI    ÇINARLI CAMİİ WC (ÖZEL ŞARTLI)    1061    1    80,00    WC    WC    2.100,00    5.796,00    3.6.2021    14:00


9    272010001007    GAZİANTEP    ŞAHİNBEY    ŞEKEROĞLU    GÜMRÜK    TAHTANİ CAMİİ WC (ÖZEL ŞARTLI)    530    6    45,00    WC    WC    2.100,00    5.796,00    3.6.2021    14:00


10    272010022002    GAZİANTEP    ŞAHİNBEY    CABİ    KOÇ MUSTAFA    ŞEYH ÖMER CAMİİ WC (ÖZEL ŞARTLI)    696    37    60,00    WC    WC    450,00    1.242,00    3.6.2021    14:00


11    272010014001    GAZİANTEP    ŞAHİNBEY    ÇUKUR    KARAGÖZ    NURİ MEHMET PAŞA CAMİİ WC (ÖZEL ŞARTLI)    567    33    100,00    WC    WC    4.800,00    13.248,00    3.6.2021    14:00


12    272010017001    GAZİANTEP    ŞAHİNBEY    BOSTANCI    BOSTANCI CAMİİ    BOSTANCI CAMİİ WC (ÖZEL ŞARTLI)    655    17    70,00    WC    WC    450,00    1.242,00    3.6.2021    14:00


13    272020015001    GAZİANTEP    ŞAHİNBEY    İSMET PAŞA    YENİ CAMİİ    HACI VELİ CAMİİ WC (ÖZEL ŞARTLI)    887    92    60,00    WC    WC    3.200,00    8.832,00    3.6.2021    14:00

14    271010090004    GAZİANTEP    ŞAHİNBEY    KARATARLA    ESKİ SARAY    KARA TARLA CAMİİ WC (ÖZEL ŞARTLI)    557    78    70,00    WC    WC    4.500,00    12.420,00    3.6.2021    14:00


15    272010004001    GAZİANTEP    ŞAHİNBEY    KEPENEK    ŞIH HAMAM    ŞEYH FETULLAH CAMİİ WC (ÖZEL ŞARTLI)    526    1    50,00    WC    WC    600,00    1.656,00    3.6.2021    14:00


16    272010018001    GAZİANTEP    ŞAHİNBEY    BOYACI    KÜÇÜK PAZAR    BOYACI CAMİİ WC (ÖZEL ŞARTLI)    777    52    90,00    WC    WC    1.100,00    3.036,00    3.6.2021    14:00

17    272010007001    GAZİANTEP    ŞAHİNBEY    KARAGÖZ    ESKİ SARAY    KARAGÖZ CAMİİ WC ÖZEL ŞARTLI)    611    8    75,00    WC    WC    3.200,00    8.832,00    3.6.2021    14:00


18    272010002001    GAZİANTEP    ŞAHİNBEY    SUYABATMAZ    KOZLUCA    TEKKE CAMİİ WC (ÖZEL ŞARTLI)    473    128    50,00    WC    WC    1.100,00    3.036,00    3.6.2021    14:00


19    277010001001    GAZİANTEP    ŞAHİNBEY    TEPEBAŞI    HAPİSHANE    KURTULUŞ CAMİİ WC (ÖZEL ŞARTLI)    1968    2    83,00    WC    WC    450,00    1.242,00    3.6.2021    14:00


20    462080009005    KAHRAMANMARAŞ    ONİKİŞUBAT    MAĞRALI    MAĞRALI CAMİİ    MAĞRALI CAMİ WC (ÖZEL ŞARTLI)    1033    53    87,50    WC    WC    650,00    1.794,00    3.6.2021    14:00


21    271030412000    GAZİANTEP    ŞEHİTKAMİL    İNCİLİPINAR     SABAHAT GÖĞÜŞ CAD. 2.VAKIF İŞ HANI    NO: 14/C    650    5    387,60    İŞ HANI    DÜKKAN/İŞYERİ    6.164,00    17.013,00    3.6.2021    14:00


22    271030422000    GAZİANTEP    ŞEHİTKAMİL    İNCİLİPINAR     SABAHAT GÖĞÜŞ CAD. 2. VAKIF İŞ HANI    2.KAT NO:13    650    5    107,00    İŞ HANI    İŞ HANI    2.202,00    6.078,00    3.6.2021    14:00


23    271030426000    GAZİANTEP    ŞEHİTKAMİL    İNCİLİPINAR     SABAHAT GÖĞÜŞ CAD. 2. VAKIF İŞ HANI    2.KAT NO:7    650    5    111,00    İŞ HANI    İŞ HANI    2.086,00    5.758,00    3.6.2021    14:00

24    271030490000    GAZİANTEP    ŞEHİTKAMİL    İNCİLİPINAR     PRF. MUAMMER AKSOY BULVARI     VAKIFLAR GÜVEN İŞ MERKEZİ NO:8/E    638    60    234,00    İŞYERİ    İŞYERİ/DÜKKAN    5.957,00    16.442,00    3.6.2021    14:00


25    271010731000    GAZİANTEP    ŞEHİTKAMİL    SUBOĞAZI    KÖTÜDEĞİRMEN SOKAK    –    –    916    1.440,00    TARLA    TARLA    61,00    169,00    3.6.2021    14:00

26    271010733000    GAZİANTEP    ŞEHİTKAMİL    SUBOĞAZI     BOSTANBAŞI SOKAK    –    –    993    6.090,00    TARLA    TARLA    186,00    514,00    3.6.2021    14:00


27    271030761000    GAZİANTEP    ŞEHİTKAMİL    SİNAN    BOZADA    –    –    700    806,00    BAHÇE    BAHÇE    15,00    42,00    3.6.2021    14:00


28    272010054000    GAZİANTEP    ŞAHİNBEY    DÜĞMECİ    POSTAHANE SOKAK    NO: 8 D:8    578    53    13,50    DÜKKAN    DÜKKAN/CAFE    1.100,00    3.036,00    3.6.2021    14:00


29    271020375000    GAZİANTEP    ŞAHİNBEY    BURÇ ESENTEPE    İĞDELİPINAR SOKAK    –    393    1,2,3,4,5,6,7    6.106,97    ARSA    ARSA    1.000,00    2.760,00    3.6.2021    14:00


30    271020385000    GAZİANTEP    ŞAHİNBEY    ÇUKUR    OSMAN ORHAN BİLEN SOKAK    UNCUER İŞ MERKEZİ KAT:1 NO:23     566    41    68,00    İŞYERİ    BÜRO    653,00    1.803,00    3.6.2021    14:00


31    271020386000    GAZİANTEP    ŞAHİNBEY    ÇUKUR     OSMAN ORHAN BİLEN SOKAK     UNCUER İŞ MERKEZİ KAT:1 NO:24    566    41    65,00    BÜRO    BÜRO    591,00    1.632,00    3.6.2021    14:00


32    271020387000    GAZİANTEP    ŞAHİNBEY    ÇUKUR    OSMAN ORHAN BİLEN SOKAK    UNCUER İŞ MERKEZİ KAT:1 NO:25    566    41    108,00    İŞYERİ    BÜRO    1.011,00    2.791,00    3.6.2021    14:00


33    271010565006    GAZİANTEP    ŞAHİNBEY    TEPEBAŞI    HAPİSHANE SOKAK    NO: 12/F    1968    1    13,00    DÜKKAN    DÜKKAN    610,00    1.684,00    3.6.2021    14:00


34    271010755001    GAZİANTEP    ŞAHİNBEY    DARACIK     ULUCANLAR SOKAK    –    5265    3    60,93    MESKEN    MESKEN    332,00    917,00    3.6.2021    14:00


35    271020766000    GAZİANTEP    ŞAHİNBEY    SARIT    HARMANBAŞI MEVKİİ    –    106    29    175,36    TARLA    TARLA    5,00    14,00    3.6.2021    14:00


36    271090053000    GAZİANTEP    OĞUZELİ    KURTULUŞ    NALBANTYERİ MEVKİİ    –    1023    109    1.600,77    YOL    BAHÇE    170,00    470,00    3.6.2021    14:00


37    271090054000    GAZİANTEP    OĞUZELİ    SUBAŞI     KAYABAŞI SOKAK    –    558    5    2.357,90    ARSA    ARSA    250,00    690,00    3.6.2021    14:00

38    271090055000    GAZİANTEP    OĞUZELİ    SUBAŞI    KAYABAŞI SOKAK    –    559    9    288,59    ARSA    ARSA    30,00    83,00    3.6.2021    14:00


39    271040001000    GAZİANTEP    ARABAN    KÖKLÜCE    MEZADLİKKİLLİK SOKAK    –    –    826,827,828    5.300,00    TARLA    TARLA    17,00    47,00    3.6.2021    14:00


40    271070005000    GAZİANTEP    NİZİP    ULUYATIR     AŞAĞI TAP      –    175    1134    2.000,00    TARLA    TARLA    70,00    194,00    3.6.2021    14:00


41    271070023000    GAZİANTEP    NİZİP    SEKİLİ     TEPECİK    –    182    268    1.900,00    TARLA    TARLA    29,00    81,00    3.6.2021    14:00


42    271070027000    GAZİANTEP    NİZİP    SEKİLİ     SULU İNCİR MEVKİİ    –    110    1095    1.000,00    ZEYTİNLİK    ZEYTİNLİK    12,00    34,00    3.6.2021    14:00


43    271070037000    GAZİANTEP    NİZİP    SEKİLİ     –    –    178    3702    150,00    TARLA    TARLA    14,00    39,00    3.6.2021    14:00


44    271070137000    GAZİANTEP    NİZİP    SEKİLİ     DEREBAĞ SOKAK    –    238    2914    2.000,00    ZEYTİNLİK    ZEYTİNLİK    116,00    321,00    3.6.2021    14:00


45    271070153000    GAZİANTEP    NİZİP    SEKİLİ    NİZİP GEDİĞİ    –    123    1347    2.772,00    ZEYTİNLİK    ZEYTİNLİK    341,00    942,00    3.6.2021    14:00

46    271070111001    GAZİANTEP    NİZİP    SALKIM     ZİYARET ALTI MEVKİİ    –    161    1    3.978,00    BAHÇE    BAHÇE    50,00    138,00    3.6.2021    14:00


47    271070112000    GAZİANTEP    NİZİP    SALKIM    TİKENLİK SOKAK    –    163    71    1.322,00    BAHÇE    BAHÇE    31,00    86,00    3.6.2021    14:00


48    271070113000    GAZİANTEP    NİZİP    SALKIM     TEPE ARDI SOKAK    –    139    38    4.697,00    FISTIKLIK    FISTIKLIK    61,00    169,00    3.6.2021    14:00

49    271070140000    GAZİANTEP    NİZİP    YENİYAZI     KARANLIK DERE    –    173    4    2.497,29    ZEYTİNLİK    ZEYTİNLİK    64,00    177,00    3.6.2021    14:00


50    271070141000    GAZİANTEP    NİZİP    YENİYAZI    ELBİZ MEVKİİ    –    200    4    1151,83    ZEYTİNLİK    ZEYTİNLİK    100,00    276,00    3.6.2021    14:00


51    271070144000    GAZİANTEP    NİZİP    YENİYAZI     KÖY İÇİ SOKAK    –    191    17    3.473,82    TARLA    TARLA    58,00    161,00    3.6.2021    14:00


52    271070149000    GAZİANTEP    NİZİP    YENİYAZI     KARANLIK DERE    –    174    20    3.261,06    ZEYTİNLİK    ZEYTİNLİK    67,00    185,00    3.6.2021    14:00


53    791010136000    KİLİS    MERKEZ    BÜYÜKKÜTTAH    HATTAT HOCA SOKAK    –    359    35    109,80    EV    EV    765,00    2.112,00    3.6.2021    14:00


54    791010141000    KİLİS    MERKEZ    MEŞETLİK     DEDEAĞA SOKAK    NO: 4    776    35    7,81    DÜKKAN    KARGİR DÜKKAN    674,00    1.861,00    3.6.2021    14:00

55    791010148000    KİLİS    MERKEZ    HACI İLYAS    HACI BENLİ SOKAK    –    327    2    2,10    DÜKKAN    DÜKKAN    20,00    56,00    3.6.2021    14:00


56    791010254000    KİLİS    MERKEZ    DEVECİLER    –    –    2123    3    1.036,13    ARSA    ARSA    99,00    274,00    3.6.2021    14:00


57    791010308000    KİLİS    MERKEZ    ACAR     KÖTÜHÜYÜK SOKAK    –    –    1985    13.140,00    TARLA    TARLA    778,00    2.148,00    3.6.2021    14:00


58    462080009001    KAHRAMANMARAŞ    ONİKİŞUBAT    MAĞRALI    MAĞRALI ÖKKEŞ CADDESİ    –    1033    53    171,63    DÜKKAN     DÜKKAN    4.600,00    12.696,00    3.6.2021    14:00


59    462080009002    KAHRAMANMARAŞ    ONİKİŞUBAT    MAĞRALI    MAĞRALI ÖKKEŞ CADDESİ    –    1033    53    88,32    DÜKKAN     DÜKKAN    2.450,00    6.762,00    3.6.2021    14:00


60    462080009003    KAHRAMANMARAŞ    ONİKİŞUBAT    MAĞRALI    MAĞRALI ÖKKEŞ CADDESİ    –    1033    53    112,40    DÜKKAN     DÜKKAN    3.150,00    8.694,00    3.6.2021    14:00


61    462080009004    KAHRAMANMARAŞ    ONİKİŞUBAT    MAĞRALI    MAĞRALI ÖKKEŞ CADDESİ    –    1033    53    82,77    DÜKKAN     DÜKKAN    2.300,00    6.348,00    3.6.2021    14:00


62    461080022000    KAHRAMANMARAŞ    ONİKİŞUBAT    SERİNTEPE    48010. SOKAK    8/2B    6181    5    292,00    DÜKKAN    DÜKKAN    3.000,00    8.280,00    3.6.2021    14:00


63    461080039000    KAHRAMANMARAŞ    ONİKİŞUBAT    SERİNTEPE    48010. SOKAK    8/A    6181    5    527,00    DÜKKAN    DÜKKAN    4.000,00    11.040,00    3.6.2021    14:00

64    461080014000    KAHRAMANMARAŞ    ONİKİŞUBAT    DUMLUPINAR    KAYBERLİ VE ANDIRIN CADDESİ    –    536    23    558,14    ARSA    ARSA    500,00    1.380,00    3.6.2021    14:00


65    462080025000    KAHRAMANMARAŞ    ONİKİŞUBAT    HAYRULLAH    33008. SOKAK    –    1861    6    317,01    ARSA    ARSA    150,00    414,00    3.6.2021    14:00

66    462080026000    KAHRAMANMARAŞ    ONİKİŞUBAT    HAYRULLAH    33009. SOKAK    –    1861    7    424,74    ARSA    ARSA    200,00    552,00    3.6.2021    14:00


67    461010007003    KAHRAMANMARAŞ    DULKADİROĞLU    KURTULUŞ    DEMİRCİLER ÇARŞISI    37    1763    5    10,00    CAMİ    DÜKKAN/DEPO    273,00    754,00    3.6.2021    14:00


68    461010007004    KAHRAMANMARAŞ    DULKADİROĞLU    KURTULUŞ    DEMİRCİLER ÇARŞISI    39    1763    5    8,00    CAMİ    DÜKKAN/DEPO    227,00    627,00    3.6.2021    14:00


69    461010007005    KAHRAMANMARAŞ    DULKADİROĞLU    KURTULUŞ    DEMİRCİLER ÇARŞISI    41-43    1763    5    22,00    CAMİ    DÜKKAN/DEPO    590,00    1.629,00    3.6.2021    14:00


70    461010007007    KAHRAMANMARAŞ    DULKADİROĞLU    KURTULUŞ    DEMİRCİLER ÇARŞISI    45    1763    5    11,00    CAMİ    DEPO    312,00    862,00    3.6.2021    14:00


71    461010056024    KAHRAMANMARAŞ    DULKADİROĞLU    KURTULUŞ    TAŞHAN ÇARŞISI    18/A    1777    72    7,00    HAN    DÜKKAN    382,00    1.055,00    3.6.2021    14:00


72    461010056028    KAHRAMANMARAŞ    DULKADİROĞLU    KURTULUŞ    TAŞHAN ÇARŞISI    21    1777    72    11,00    HAN    DÜKKAN    476,00    1.314,00    3.6.2021    14:00


73    461010056039    KAHRAMANMARAŞ    DULKADİROĞLU    KURTULUŞ    TAŞHAN ÇARŞISI    32    1777    72    11,00    HAN    DÜKKAN    341,00    942,00    3.6.2021    14:00


74    461010056044    KAHRAMANMARAŞ    DULKADİROĞLU    KURTULUŞ    BELEDİYE SOKAK    38    1777    72    11,00    DÜKKAN    DÜKKAN    400,00    1.104,00    3.6.2021    14:00


75    462090001003    KAHRAMANMARAŞ    PAZARCIK    ŞEHİT NURETTİN ADEMOĞLU    İNÖNÜ    53-A    87    7    15,95    DÜKKAN    DÜKKAN    1.000,00    2.760,00    3.6.2021    14:00


76    462090001004    KAHRAMANMARAŞ    PAZARCIK    ŞEHİT NURETTİN ADEMOĞLU    İNÖNÜ    53-B    87    7    15,68    DÜKKAN    DÜKKAN    1.000,00    2.760,00    3.6.2021    14:00

77    462090003005    KAHRAMANMARAŞ    PAZARCIK    ŞEHİT NURETTİN ADEMOĞLU    İNÖNÜ    53-C    87    7    15,68    DÜKKAN    DÜKKAN    1.000,00    2.760,00    3.6.2021    14:00


78    462090003006    KAHRAMANMARAŞ    PAZARCIK    ŞEHİT NURETTİN ADEMOĞLU    İNÖNÜ    53-D    87    7    15,95    DÜKKAN    DÜKKAN    1.000,00    2.760,00    3.6.2021    14:00


79    462090003007    KAHRAMANMARAŞ    PAZARCIK    ŞEHİT NURETTİN ADEMOĞLU    İNÖNÜ    53-E    87    7    15,95    DÜKKAN    DÜKKAN    1.000,00    2.760,00    3.6.2021    14:00


80    462090003008    KAHRAMANMARAŞ    PAZARCIK    ŞEHİT NURETTİN ADEMOĞLU    İNÖNÜ    53-F    87    7    15,68    DÜKKAN    DÜKKAN    1.000,00    2.760,00    3.6.2021    14:00


81    462090003009    KAHRAMANMARAŞ    PAZARCIK    ŞEHİT NURETTİN ADEMOĞLU    İNÖNÜ    53-G    87    7    15,68    DÜKKAN    DÜKKAN    1.000,00    2.760,00    3.6.2021    14:00

82    Mülhak-20-21    GAZİANTEP    ŞEHİTKAMİL    İNCİLİPINAR    SABAHAT GÖĞÜŞ CAD.    ANADOLU İŞ MERKEZİ ZEMİN KAT NO: 23/B    538    57    162,00    DÜKKAN    DÜKKAN    2.410,00    6.652,00    3.6.2021    14:00

83    Mülhak-40    GAZİANTEP    ŞEHİTKAMİL    İNCİLİPINAR    PROF MUAMMER AKSOY BULVARI    ANADOLU İŞ MERKEZİ 7.KAT NO: 45    638    57    88,32    BÜRO    BÜRO    1.040,00    2.871,00    3.6.2021    14:00


84    Mülhak-18    GAZİANTEP    ŞAHİNBEY    ÇUKUR    PARK    GÜLLÜ SAİT İŞ MERKEZİ 2.KAT NO: 45    562    168    75,00    BÜRO    BÜRO    700,00    1.932,00    3.6.2021    14:00


85    Mülhak-83/2    GAZİANTEP    OĞUZELİ    KURTULUŞ    KABİRLİK BAŞI SOKAK    GÖKKUŞAĞI EVLERİ- 1.KAT NO:46, (1+1)    318    21    65,00    MESKEN    MESKEN    350,00    966,00    3.6.2021    14:00

86    Mülhak-83/1    GAZİANTEP    OĞUZELİ    KURTULUŞ    KABİRLİK BAŞI SOKAK    GÖKKUŞAĞI EVLERİ – 2.KAT NO:82, (1+1)    318    21    65,00    MESKEN    MESKEN    350,00    966,00    3.6.2021    14:00


87    Mülhak-176    KİLİS    MERKEZ    TEKYE    CUMHURİYET CADDESİ    P-30 TAZEBAY İŞ MERKEZİ    860    63    8,00    DÜKKAN/BÜRO    DÜKKAN/BÜRO    150,00    414,00    3.6.2021    14:00


88    Mülhak-177    KİLİS    MERKEZ    TEKYE    CUMHURİYET CADDESİ    P-31 TAZEBAY İŞ MERKEZİ    860    63    6,00    DÜKKAN/BÜRO    DÜKKAN/BÜRO    200,00    552,00    3.6.2021    14:00


89    Mülhak-179    KİLİS    MERKEZ    TEKYE    CUMHURİYET CADDESİ    P-33 TAZEBAY İŞ MERKEZİ    860    63    8,00    DÜKKAN/BÜRO    DÜKKAN/BÜRO    260,00    718,00    3.6.2021    14:00


90    Mülhak-183    KİLİS    MERKEZ    TEKYE    CUMHURİYET CADDESİ    P-37 TAZEBAY İŞ MERKEZİ    860    63    7,00    DÜKKAN/BÜRO    DÜKKAN/BÜRO    200,00    552,00    3.6.2021    14:00


91    Mülhak-185    KİLİS    MERKEZ    TEKYE    CUMHURİYET CADDESİ    P-38 TAZEBAY İŞ MERKEZİ    860    63    8,00    DÜKKAN/BÜRO    DÜKKAN/BÜRO    200,00    552,00    3.6.2021    14:00


92    Mülhak-171    KİLİS    MERKEZ    TEKYE    CUMHURİYET CADDESİ    P-25 TAZEBAY İŞ MERKEZİ    860    63    7,00    DÜKKAN/BÜRO    DÜKKAN/BÜRO    150,00    414,00    3.6.2021    14:00

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları