Arsa (ÇŞB) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Haber Girişi: 03.02.2022 - 20:17, Güncelleme: 03.02.2022 - 20:31

Ankara'da Hazine Arazileri Satışa Çıkarıldı

 

Ankara'da Hazine Arazileri Satışa Çıkarıldı

Başkent Milli Emlak Dairesi Hazineye ait 117 adet arsanın satışı ve irtifak hakkı için ihale düzenleyecek
Başkent Milli Emlak Dairesi Hazineye ait 117 adet arsanın satışı ve irtifak hakkı için ihale düzenleyecek. Aşağıda nitelikleri  belirtilen Tablo 1  de yer alan 116 adet  taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Tablo 2 de yer alan taşınmazın ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulü ile  yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda, Kale ve Anıt Emlak Müdürlüklerince oluşturulacak komisyonca satış ve irtifak hakkı ihaleleri yapılacaktır.    1-İhaleye katılacak isteklilerin ; a) Geçici Teminat Bedelinin Muhasebe Müdürlüklerine veya Mal müdürlüklerine yatırıldığına dair makbuzun, Teminat Bedelinin banka aracılığı ile yatırılmak istenilmesi durumunda ise Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan TR25 0001 0017 4500 0010 0064 89 IBAN numaralı Banka hesabına ödenmesi ve Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Onaylı Muhasebe İşlem Fişinin (2886 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir.) Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.) ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.    b) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi  (İkametgah ilmuhaberleri), tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi, c) Tüzel kişilerin; 1- İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, 2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte  bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir  noterlikçe tastik edilmiş vekaletname, 3- Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin, İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. 2- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır.  Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisinden muaftır.  3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından, Hazine taşınmazlarının satış bedelinin 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) işlem bedeli tahsil edilecektir. 4- Satış bedeli defaten ödenebileceği gibi, 5.000,00 TL'yi aşması halinde talep üzerine, bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenebilir.  5-  İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Kale ve Anıt Emlak Müdürlüklerinde görülebilir. İhaleye katılıp adına kati ihalesi uygun görülen müşteri, taşınmazın satış ihalesi şartnamesinde yazılan hükümlere uymakla mükelleftir. 6- İhaleye katılacakların COVİD-19 tedbirleri kapsamında HES kodu almaları gerekmektedir. 7- İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir. 8-Taşınmazların işgal durumları Satış Şartnamesinde açıklanmış olup, işgalli taşınmazlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır. Taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususların istekli tarafından ilgili belediyesinden araştırıldığı ve bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususlara ilişkin Hazine, hiç bir sorumluluk yüklenmez. 9- Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir. 10- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. TEL: 0312- 417 71 71 ANKARA ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN TABLO - 1 SATIŞ İHALESİNE SUNULAN TAŞINMAZLAR (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); S.NO DOSYA NO İLÇE MAH/KÖY ADA PARSEL (m²) HAZİNE HİSSESİ VASFI İMAR DURUMU BEDELİ TEMİNAT  İHALE TARİHİ SAATİ 1 06070101742 Sincan Yenikent İmar 1325 11 1.100,00 Tam Arsa Konut Alanı 1.045.000,00 209.000,00 08.02.2022 09:00 2 06070101746 Sincan Yenikent İmar 1325 15 623,00 Tam Arsa Konut Alanı 716.450,00 143.290,00 08.02.2022 09:15 3 06070101747 Sincan Yenikent İmar 1325 16 623,00 Tam Arsa Konut Alanı 716.450,00 143.290,00 08.02.2022 09:30 4 06070101750 Sincan Yenikent İmar 1325 19 623,00 Tam Arsa Konut Alanı 716.450,00 143.290,00 08.02.2022 09:45 5 06070107355 Sincan Yenikent İmar 1571 2 743,00 Tam Arsa Konut Alanı 895.000,00 179.000,00 08.02.2022 10:00 6 06070107356 Sincan Yenikent İmar 1571 13 851,00 424,00 Arsa Konut Alanı 424.000,00 84.800,00 08.02.2022 10:15 7 06070107357 Sincan Yenikent İmar 1571 14 1.258,00 Tam Arsa Konut Alanı 1.325.000,00 265.000,00 08.02.2022 10:30 8 06070107358 Sincan Yenikent İmar 1572 1 991,00 Tam Arsa Konut Alanı 1.050.000,00 210.000,00 08.02.2022 10:45 9 06070105001 Sincan Yenikent İmar 1534 8 799,00 Tam Arsa Konut Alanı 960.000,00 192.000,00 08.02.2022 11:00 10 06070101722 Sincan Yenikent İmar 1226 5 490,00 Tam Arsa Konut Alanı 196.000,00 39.200,00 08.02.2022 11:15 11 06070101455 Sincan Yenikent İmar 744 1 2.454,00 Tam Arsa Konut Alanı 1.963.200,00 392.640,00 08.02.2022 11:30 12 06070101468 Sincan Yenikent İmar 857 5 686,00 Tam Arsa Konut Alanı 411.600,00 82.320,00 08.02.2022 13:30 13 06070101469 Sincan Yenikent İmar 857 6 686,00 Tam Arsa Konut Alanı 411.600,00 82.320,00 08.02.2022 13:45 14 06070101470 Sincan Yenikent İmar 857 7 600,00 Tam Arsa Konut Alanı 345.000,00 69.000,00 08.02.2022 14:00 15 06070101482 Sincan Yenikent İmar 913 2 475,00 Tam Arsa Konut Alanı 332.500,00 66.500,00 08.02.2022 14:15 16 06070101483 Sincan Yenikent İmar 913 3 475,00 Tam Arsa Konut Alanı 332.500,00 66.500,00 08.02.2022 14:30 17 06070101491 Sincan Yenikent İmar 937 1 600,00 Tam Arsa Konut Alanı 360.000,00 72.000,00 08.02.2022 14:45 18 06070101492 Sincan Yenikent İmar 937 2 600,00 Tam Arsa Konut Alanı 360.000,00 72.000,00 08.02.2022 15:00 19 06070101493 Sincan Yenikent İmar 937 16 600,00 Tam Arsa Konut Alanı 360.000,00 72.000,00 08.02.2022 15:15 20 06070101495 Sincan Yenikent İmar 947 1 545,00 Tam Arsa Konut Alanı 370.600,00 74.120,00 08.02.2022 15:30 21 06070101496 Sincan Yenikent İmar 947 2 545,00 Tam Arsa Konut Alanı 354.250,00 70.850,00 08.02.2022 15:45 22 06070101497 Sincan Yenikent İmar 947 3 544,00 Tam Arsa Konut Alanı 353.600,00 70.720,00 09.02.2022 09:00 23 06070101498 Sincan Yenikent İmar 947 4 544,00 Tam Arsa Konut Alanı 353.600,00 70.720,00 09.02.2022 09:15 24 06070101631 Sincan Yenikent İmar 1204 5 483,00 Tam Arsa Konut Alanı 144.900,00 28.980,00 09.02.2022 09:30 25 06070101639 Sincan Yenikent İmar 1204 13 483,00 Tam Arsa Konut Alanı 156.975,00 31.395,00 09.02.2022 09:45 26 06070101641 Sincan Yenikent İmar 1204 15 483,00 Tam Arsa Konut Alanı 156.975,00 31.395,00 09.02.2022 10:00 27 06070101650 Sincan Yenikent İmar 1208 1 547,00 Tam Arsa Konut Alanı 229.740,00 45.948,00 09.02.2022 10:15 28 06070101651 Sincan Yenikent İmar 1208 2 548,00 Tam Arsa Konut Alanı 219.200,00 43.840,00 09.02.2022 10:30 29 06070101652 Sincan Yenikent İmar 1208 6 500,00 Tam Arsa Konut Alanı 210.000,00 42.000,00 09.02.2022 10:45 30 06070101653 Sincan Yenikent İmar 1208 7 750,00 Tam Arsa Konut Alanı 315.000,00 63.000,00 09.02.2022 11:00 31 06070101654 Sincan Yenikent İmar 1208 8 951,00 Tam Arsa Konut Alanı 380.400,00 76.080,00 09.02.2022 11:15 32 06070101655 Sincan Yenikent İmar 1208 9 548,00 Tam Arsa Konut Alanı 219.200,00 43.840,00 09.02.2022 11:30 33 06070101656 Sincan Yenikent İmar 1208 10 548,00 Tam Arsa Konut Alanı 230.160,00 46.032,00 09.02.2022 13:30 34 06070101659 Sincan Yenikent İmar 1217 1 496,00 Tam Arsa Konut Alanı 208.320,00 41.664,00 09.02.2022 13:45 35 06070101660 Sincan Yenikent İmar 1217 2 496,00 Tam Arsa Konut Alanı 208.320,00 41.664,00 09.02.2022 14:00 36 06070101661 Sincan Yenikent İmar 1217 3 496,00 Tam Arsa Konut Alanı 198.400,00 39.680,00 09.02.2022 14:15 37 06070101662 Sincan Yenikent İmar 1217 4 496,00 Tam Arsa Konut Alanı 198.400,00 39.680,00 09.02.2022 14:30 38 06070101663 Sincan Yenikent İmar 1217 5 500,00 Tam Arsa Konut Alanı 200.000,00 40.000,00 09.02.2022 14:45 39 06070101664 Sincan Yenikent İmar 1217 7 496,00 Tam Arsa Konut Alanı 198.400,00 39.680,00 09.02.2022 15:00 40 06070101665 Sincan Yenikent İmar 1217 8 496,00 Tam Arsa Konut Alanı 208.320,00 41.664,00 09.02.2022 15:15 41 06070101666 Sincan Yenikent İmar 1217 9 496,00 Tam Arsa Konut Alanı 208.320,00 41.664,00 09.02.2022 15:30 42 06070101667 Sincan Yenikent İmar 1217 10 496,00 Tam Arsa Konut Alanı 198.400,00 39.680,00 09.02.2022 15:45 43 06070101668 Sincan Yenikent İmar 1217 11 496,00 Tam Arsa Konut Alanı 198.400,00 39.680,00 10.02.2022 09:00 44 06070101669 Sincan Yenikent İmar 1217 15 496,00 Tam Arsa Konut Alanı 198.400,00 39.680,00 10.02.2022 09:15 45 06070101670 Sincan Yenikent İmar 1219 1 485,00 Tam Arsa Konut Alanı 203.700,00 40.740,00 10.02.2022 09:30 46 06070101671 Sincan Yenikent İmar 1219 2 485,00 Tam Arsa Konut Alanı 203.700,00 40.740,00 10.02.2022 09:45 47 06070101672 Sincan Yenikent İmar 1219 3 485,00 Tam Arsa Konut Alanı 194.000,00 38.800,00 10.02.2022 10:00 48 06070101673 Sincan Yenikent İmar 1219 4 485,00 Tam Arsa Konut Alanı 194.000,00 38.800,00 10.02.2022 10:15 49 06070101674 Sincan Yenikent İmar 1219 5 485,00 Tam Arsa Konut Alanı 194.000,00 38.800,00 10.02.2022 10:30 50 06070101676 Sincan Yenikent İmar 1221 1 510,00 Tam Arsa Konut Alanı 214.200,00 42.840,00 10.02.2022 10:45 51 06070101677 Sincan Yenikent İmar 1221 2 510,00 Tam Arsa Konut Alanı 214.200,00 42.840,00 10.02.2022 11:00 52 06070101678 Sincan Yenikent İmar 1221 3 510,00 Tam Arsa Konut Alanı 204.000,00 40.800,00 10.02.2022 11:15 53 06070101679 Sincan Yenikent İmar 1221 4 510,00 Tam Arsa Konut Alanı 204.000,00 40.800,00 10.02.2022 11:30 54 06070101680 Sincan Yenikent İmar 1221 5 510,00 Tam Arsa Konut Alanı 204.000,00 40.800,00 10.02.2022 13:30 55 06070101681 Sincan Yenikent İmar 1221 6 510,00 Tam Arsa Konut Alanı 214.200,00 42.840,00 10.02.2022 13:45 56 06070101682 Sincan Yenikent İmar 1221 7 510,00 Tam Arsa Konut Alanı 214.200,00 42.840,00 10.02.2022 14:00 57 06070101684 Sincan Yenikent İmar 1221 9 510,00 Tam Arsa Konut Alanı 204.000,00 40.800,00 10.02.2022 14:15 58 06070101685 Sincan Yenikent İmar 1221 10 509,00 Tam Arsa Konut Alanı 203.600,00 40.720,00 10.02.2022 14:30 59 06070101687 Sincan Yenikent İmar 1222 2 510,00 Tam Arsa Konut Alanı 204.000,00 40.800,00 10.02.2022 14:45 60 06070101690 Sincan Yenikent İmar 1222 5 510,00 Tam Arsa Konut Alanı 204.000,00 40.800,00 10.02.2022 15:00 61 06070101723 Sincan Yenikent İmar 1226 6 490,00 Tam Arsa Konut Alanı 205.800,00 41.160,00 10.02.2022 15:15 62 06070101573 Sincan Yenikent İmar 1121 5 1.067,00 Tam Arsa Konut Alanı 426.800,00 85.360,00 10.02.2022 15:30 63 06070101622 Sincan Yenikent İmar 1193 7 500,00 Tam Arsa Konut Alanı 210.000,00 42.000,00 10.02.2022 15:45 64 06070101585 Sincan Yenikent İmar 1132 1 480,00 Tam Arsa Konut Alanı 201.600,00 40.320,00 11.02.2022 09:00 65 06100103467 Ayaş İlhan 105 47 2.293,62 Tam Hali Arazi İmarsız 103.500,00 20.700,00 11.02.2022 09:15 66 06100103738 Ayaş İlhan 107 15 804,81 Tam Hali Arazi İmarsız 40.500,00 8.100,00 11.02.2022 09:30 67 06100103859 Ayaş İlhan 105 55 1.600,00 Tam Hali Arazi İmarsız 72.000,00 14.400,00 11.02.2022 09:45 68 06100103782 Ayaş İlhan 105 45 3.204,49 Tam Hali Arazi İmarsız 96.500,00 19.300,00 11.02.2022 10:00 69 06100103781 Ayaş İlhan 105 44 3.333,10 Tam Hali Arazi İmarsız 100.000,00 20.000,00 11.02.2022 10:15 70 06100103737 Ayaş İlhan 105 52 281,05 Tam Hali Arazi İmarsız 14.500,00 2.900,00 11.02.2022 10:30 71 06030107789 Etimesgut Fevziye 49481 1 5.208,35 2.729,83 Arsa Konut Alanı 755.000,00 75.500,00 11.02.2022 10:45 72 06030108064 Etimesgut Fevziye 49479 1 1.792,46 1.321,05 Arsa Konut Alanı 364.000,00 36.400,00 11.02.2022 11:00 73 06030108173 Etimesgut Fevziye 49473 10 1.000,00 Tam Arsa Konut Alanı 250.000,00 25.000,00 11.02.2022 11:15 74 06030108216 Etimesgut Fevziye 49495 1 2.542,62 Tam Arsa Sosyal Tesis Alanı 701.000,00 70.100,00 11.02.2022 11:30 75 06030108230 Etimesgut Fevziye 49502 7 3.851,50 Tam Arsa Konut Alanı 965.000,00 96.500,00 11.02.2022 14:00 76 06030108232 Etimesgut Fevziye 49503 3 4.682,65 Tam Arsa Konut Alanı 1.175.000,00 117.500,00 11.02.2022 14:15 77 06030108241 Etimesgut Fevziye 49509 2 1.485,37 Tam Arsa Konut Alanı 409.000,00 40.900,00 11.02.2022 14:30 78 06030108260 Etimesgut Fevziye 49520 3 1.000,00 Tam Arsa Konut Alanı 275.000,00 27.500,00 11.02.2022 14:45 79 06030108265 Etimesgut Fevziye 49521 12 1.000,00 Tam Arsa Konut Alanı 275.000,00 27.500,00 11.02.2022 15:00 80 06080102224 Yenimahalle Yakacık 44029 2 5.818,00 211,96 Arsa Bölgesel Ticaret Merkezi 276.273,00 52.255,00 11.02.2022 15:15 81 06080102121 Yenimahalle Yakacık 43971 1 2.601,00 499,00 Arsa Konut Alanı 250.000,00 50.000,00 11.02.2022 15:30 82 06080102237 Yenimahalle Yakacık 44108 4 1.662,00 96,00 Arsa Konut Alanı 58.000,00 11.600,00 11.02.2022 15:45 83 06080106809 Yenimahalle Yukarı Yahyalar 64791 2 4.474,00 203,70 Arsa Konut Alanı 326.926,00 65.400,00 11.02.2022 16:00 84 06040106181 Gölbaşı Çeltek 121426 1 4.253,51 Tam Tarla İmarsız 38.300,00 11.490,00 14.02.2022 09:10 85 06040106179 Gölbaşı Çeltek 121422 15 10.826,21 Tam Tarla İmarsız 97.500,00 29.250,00 14.02.2022 09:20 86 06040106180 Gölbaşı Çeltek 121422 16 13.445,59 Tam Tarla İmarsız 121.050,00 36.315,00 14.02.2022 09:30 87 06040106202 Gölbaşı Çeltek 121423 2 12.386,14 Tam Tarla İmarsız 111.500,00 33.450,00 14.02.2022 09:40 88 06040106203 Gölbaşı Çeltek 121423 3 12.109,25 Tam Tarla İmarsız 109.000,00 32.700,00 14.02.2022 09:50 89 06040114258 Gölbaşı Çeltek 121422 63 2.539,12 Tam Taşlık İmarsız 88.900,00 26.670,00 14.02.2022 10:00 90 06040113469 Gölbaşı Çeltek 121422 64 2.475,82 Tam Taşlık İmarsız 86.700,00 26.010,00 14.02.2022 10:10 91 06040112776 Gölbaşı Çeltek 124408 1 1.250,20 Tam Hamtoprak İmarsız 37.550,00 11.265,00 14.02.2022 10:20 92 06040112775 Gölbaşı Çeltek 124408 2 1.250,00 Tam Hamtoprak İmarsız 37.500,00 11.250,00 14.02.2022 10:30 93 06040112777 Gölbaşı Çeltek 124408 3 1.250,00 Tam Hamtoprak İmarsız 37.500,00 11.250,00 14.02.2022 10:40 94 06040112745 Gölbaşı Çeltek 124406 1 1.238,73 Tam Hamtoprak İmarsız 37.200,00 11.160,00 14.02.2022 10:50 95 06040113122 Gölbaşı Çeltek 124406 2 1.250,00 Tam Hamtoprak İmarsız 37.500,00 11.250,00 14.02.2022 11:00 96 06040112960 Gölbaşı Çeltek 124407 1 1.250,00 Tam Hamtoprak İmarsız 37.500,00 11.250,00 14.02.2022 11:10 97 06040112961 Gölbaşı Çeltek 124407 2 1.250,19 Tam Hamtoprak İmarsız 37.550,00 11.265,00 14.02.2022 11:20 98 06040109970 Gölbaşı Hacılar-imar 118060 7 3.000,00 Tam Arsa Konut Alanı 1.650.000,00 330.000,00 14.02.2022 11:30 99 06040109969 Gölbaşı Hacılar-imar 118060 2 3.000,00 Tam Arsa Konut Alanı 1.650.000,00 330.000,00 14.02.2022 11:40 100 06040109728 Gölbaşı Hacılar-imar 110170 4 3.200,00 Tam Arsa Konut Alanı 1.280.000,00 256.000,00 14.02.2022 11:50 101 06040115814 Gölbaşı Ballıkpınar-imar 113672 7 1.983,00 Tam Arsa Konut Alanı 800.000,00 160.000,00 14.02.2022 13:20 102 06040115815 Gölbaşı Ballıkpınar-imar 113672 8 2.000,00 Tam Arsa Konut Alanı 850.000,00 170.000,00 14.02.2022 13:30 103 06040115816 Gölbaşı Ballıkpınar-imar 113673 8 1.500,00 Tam Arsa Konut Alanı 675.000,00 135.000,00 14.02.2022 13:40 104 06040115817 Gölbaşı Ballıkpınar-imar 113673 9 1.500,00 Tam Arsa Konut Alanı 675.000,00 135.000,00 14.02.2022 13:50 105 06040115102 Gölbaşı Karagedik 125370 2 1.480,00 Tam Arsa Konut Alanı 207.200,00 62.160,00 14.02.2022 14:00 106 06040115021 Gölbaşı Karagedik 125310 1 932,02 676,00 Arsa Konut Alanı 94.650,00 28.395,00 14.02.2022 14:10 107 06040115023 Gölbaşı Karagedik 125310 3 737,59 520,59 Arsa Konut Alanı 72.900,00 21.870,00 14.02.2022 14:20 108 06040115026 Gölbaşı Karagedik 125310 6 751,00 530,00 Arsa Konut Alanı 74.200,00 22.260,00 14.02.2022 14:30 109 06040115427 Gölbaşı Akvirançarsak 126385 2 2.087,71 Tam Ham Toprak İmarsız 73.100,00 21.930,00 14.02.2022 14:40 110 06040115863 Gölbaşı Akvirançarsak 127076 1 951,63 Tam Ham Toprak İmarsız 15.250,00 4.575,00 14.02.2022 14:50 111 06040115864 Gölbaşı Akvirançarsak 123648 5 2.951,05 Tam Ham Toprak İmarsız 47.250,00 14.175,00 14.02.2022 15:00 112 06040115865 Gölbaşı Akvirançarsak 123648 6 1.038,83 Tam Ham Toprak İmarsız 16.650,00 4.995,00 14.02.2022 15:10 113 06040115866 Gölbaşı Akvirançarsak 127075 1 1.551,26 Tam Ham Toprak İmarsız 24.850,00 7.455,00 14.02.2022 15:20 114 06040115868 Gölbaşı Akvirançarsak 123721 2 1.337,49 Tam Ham Toprak İmarsız 53.500,00 16.050,00 14.02.2022 15:30 115 06040116198 Gölbaşı Akvirançarsak 123636 20 2.243,27 Tam Ham Toprak İmarsız 26.950,00 8.085,00 14.02.2022 15:40 116 06110108320 Bala Yeniyapançarsak 155 28 110.339,66 Tam Ariyet Ocağı İmarsız 551.700,00 110.340,00 14.02.2022 15:50 TABLO 2- İRTİFAK HAKKI İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ Sıra No Dosya No İlçe Mahalle Ada/Parsel Yüzölçümü (m²) Vasfı Süresi Amacı İlk Yıl Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi Saati 1 06020107372-06020107373 Çankaya Devlet 29246 ada 1 ve 2 parsel Koordinatlı krokide belirtilen 29246 ada 1 parsel no.lu taşınmazın 5,15m²'si ile 29246 ada 2 parsel no.lu taşınmazın 4,76m²'si olmak üzere toplam 9,91m²'lik alan Arsa 5 yıl Enerji nakil hattı geçirilmek amacıyla mecra irtifak hakkı 2.100,00 630,00 14.02.2022 16:00
Başkent Milli Emlak Dairesi Hazineye ait 117 adet arsanın satışı ve irtifak hakkı için ihale düzenleyecek

Başkent Milli Emlak Dairesi Hazineye ait 117 adet arsanın satışı ve irtifak hakkı için ihale düzenleyecek.

Aşağıda nitelikleri  belirtilen Tablo 1  de yer alan 116 adet  taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Tablo 2 de yer alan taşınmazın ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulü ile  yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda, Kale ve Anıt Emlak Müdürlüklerince oluşturulacak komisyonca satış ve irtifak hakkı ihaleleri yapılacaktır.   

1-İhaleye katılacak isteklilerin ;

a) Geçici Teminat Bedelinin Muhasebe Müdürlüklerine veya Mal müdürlüklerine yatırıldığına dair makbuzun, Teminat Bedelinin banka aracılığı ile yatırılmak istenilmesi durumunda ise Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan TR25 0001 0017 4500 0010 0064 89 IBAN numaralı Banka hesabına ödenmesi ve Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Onaylı Muhasebe İşlem Fişinin (2886 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir.) Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.) ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.   

b) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi  (İkametgah ilmuhaberleri), tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,

c) Tüzel kişilerin;

1- İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte  bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir  noterlikçe tastik edilmiş vekaletname,

3- Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin,

İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

2- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır.  Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisinden muaftır. 

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından, Hazine taşınmazlarının satış bedelinin 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) işlem bedeli tahsil edilecektir.

4- Satış bedeli defaten ödenebileceği gibi, 5.000,00 TL'yi aşması halinde talep üzerine, bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenebilir. 

5-  İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Kale ve Anıt Emlak Müdürlüklerinde görülebilir. İhaleye katılıp adına kati ihalesi uygun görülen müşteri, taşınmazın satış ihalesi şartnamesinde yazılan hükümlere uymakla mükelleftir.

6- İhaleye katılacakların COVİD-19 tedbirleri kapsamında HES kodu almaları gerekmektedir.

7- İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.

8-Taşınmazların işgal durumları Satış Şartnamesinde açıklanmış olup, işgalli taşınmazlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır. Taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususların istekli tarafından ilgili belediyesinden araştırıldığı ve bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususlara ilişkin Hazine, hiç bir sorumluluk yüklenmez.

9- Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

TEL: 0312- 417 71 71

ANKARA ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN

TABLO - 1 SATIŞ İHALESİNE SUNULAN TAŞINMAZLAR

S.NO DOSYA NO İLÇE MAH/KÖY ADA PARSEL (m²) HAZİNE HİSSESİ VASFI İMAR DURUMU BEDELİ TEMİNAT  İHALE TARİHİ SAATİ

1 06070101742 Sincan Yenikent İmar 1325 11 1.100,00 Tam Arsa Konut Alanı 1.045.000,00 209.000,00 08.02.2022 09:00

2 06070101746 Sincan Yenikent İmar 1325 15 623,00 Tam Arsa Konut Alanı 716.450,00 143.290,00 08.02.2022 09:15

3 06070101747 Sincan Yenikent İmar 1325 16 623,00 Tam Arsa Konut Alanı 716.450,00 143.290,00 08.02.2022 09:30

4 06070101750 Sincan Yenikent İmar 1325 19 623,00 Tam Arsa Konut Alanı 716.450,00 143.290,00 08.02.2022 09:45

5 06070107355 Sincan Yenikent İmar 1571 2 743,00 Tam Arsa Konut Alanı 895.000,00 179.000,00 08.02.2022 10:00

6 06070107356 Sincan Yenikent İmar 1571 13 851,00 424,00 Arsa Konut Alanı 424.000,00 84.800,00 08.02.2022 10:15

7 06070107357 Sincan Yenikent İmar 1571 14 1.258,00 Tam Arsa Konut Alanı 1.325.000,00 265.000,00 08.02.2022 10:30

8 06070107358 Sincan Yenikent İmar 1572 1 991,00 Tam Arsa Konut Alanı 1.050.000,00 210.000,00 08.02.2022 10:45

9 06070105001 Sincan Yenikent İmar 1534 8 799,00 Tam Arsa Konut Alanı 960.000,00 192.000,00 08.02.2022 11:00

10 06070101722 Sincan Yenikent İmar 1226 5 490,00 Tam Arsa Konut Alanı 196.000,00 39.200,00 08.02.2022 11:15

11 06070101455 Sincan Yenikent İmar 744 1 2.454,00 Tam Arsa Konut Alanı 1.963.200,00 392.640,00 08.02.2022 11:30

12 06070101468 Sincan Yenikent İmar 857 5 686,00 Tam Arsa Konut Alanı 411.600,00 82.320,00 08.02.2022 13:30

13 06070101469 Sincan Yenikent İmar 857 6 686,00 Tam Arsa Konut Alanı 411.600,00 82.320,00 08.02.2022 13:45

14 06070101470 Sincan Yenikent İmar 857 7 600,00 Tam Arsa Konut Alanı 345.000,00 69.000,00 08.02.2022 14:00

15 06070101482 Sincan Yenikent İmar 913 2 475,00 Tam Arsa Konut Alanı 332.500,00 66.500,00 08.02.2022 14:15

16 06070101483 Sincan Yenikent İmar 913 3 475,00 Tam Arsa Konut Alanı 332.500,00 66.500,00 08.02.2022 14:30

17 06070101491 Sincan Yenikent İmar 937 1 600,00 Tam Arsa Konut Alanı 360.000,00 72.000,00 08.02.2022 14:45

18 06070101492 Sincan Yenikent İmar 937 2 600,00 Tam Arsa Konut Alanı 360.000,00 72.000,00 08.02.2022 15:00

19 06070101493 Sincan Yenikent İmar 937 16 600,00 Tam Arsa Konut Alanı 360.000,00 72.000,00 08.02.2022 15:15

20 06070101495 Sincan Yenikent İmar 947 1 545,00 Tam Arsa Konut Alanı 370.600,00 74.120,00 08.02.2022 15:30

21 06070101496 Sincan Yenikent İmar 947 2 545,00 Tam Arsa Konut Alanı 354.250,00 70.850,00 08.02.2022 15:45

22 06070101497 Sincan Yenikent İmar 947 3 544,00 Tam Arsa Konut Alanı 353.600,00 70.720,00 09.02.2022 09:00

23 06070101498 Sincan Yenikent İmar 947 4 544,00 Tam Arsa Konut Alanı 353.600,00 70.720,00 09.02.2022 09:15

24 06070101631 Sincan Yenikent İmar 1204 5 483,00 Tam Arsa Konut Alanı 144.900,00 28.980,00 09.02.2022 09:30

25 06070101639 Sincan Yenikent İmar 1204 13 483,00 Tam Arsa Konut Alanı 156.975,00 31.395,00 09.02.2022 09:45

26 06070101641 Sincan Yenikent İmar 1204 15 483,00 Tam Arsa Konut Alanı 156.975,00 31.395,00 09.02.2022 10:00

27 06070101650 Sincan Yenikent İmar 1208 1 547,00 Tam Arsa Konut Alanı 229.740,00 45.948,00 09.02.2022 10:15

28 06070101651 Sincan Yenikent İmar 1208 2 548,00 Tam Arsa Konut Alanı 219.200,00 43.840,00 09.02.2022 10:30

29 06070101652 Sincan Yenikent İmar 1208 6 500,00 Tam Arsa Konut Alanı 210.000,00 42.000,00 09.02.2022 10:45

30 06070101653 Sincan Yenikent İmar 1208 7 750,00 Tam Arsa Konut Alanı 315.000,00 63.000,00 09.02.2022 11:00

31 06070101654 Sincan Yenikent İmar 1208 8 951,00 Tam Arsa Konut Alanı 380.400,00 76.080,00 09.02.2022 11:15

32 06070101655 Sincan Yenikent İmar 1208 9 548,00 Tam Arsa Konut Alanı 219.200,00 43.840,00 09.02.2022 11:30

33 06070101656 Sincan Yenikent İmar 1208 10 548,00 Tam Arsa Konut Alanı 230.160,00 46.032,00 09.02.2022 13:30

34 06070101659 Sincan Yenikent İmar 1217 1 496,00 Tam Arsa Konut Alanı 208.320,00 41.664,00 09.02.2022 13:45

35 06070101660 Sincan Yenikent İmar 1217 2 496,00 Tam Arsa Konut Alanı 208.320,00 41.664,00 09.02.2022 14:00

36 06070101661 Sincan Yenikent İmar 1217 3 496,00 Tam Arsa Konut Alanı 198.400,00 39.680,00 09.02.2022 14:15

37 06070101662 Sincan Yenikent İmar 1217 4 496,00 Tam Arsa Konut Alanı 198.400,00 39.680,00 09.02.2022 14:30

38 06070101663 Sincan Yenikent İmar 1217 5 500,00 Tam Arsa Konut Alanı 200.000,00 40.000,00 09.02.2022 14:45

39 06070101664 Sincan Yenikent İmar 1217 7 496,00 Tam Arsa Konut Alanı 198.400,00 39.680,00 09.02.2022 15:00

40 06070101665 Sincan Yenikent İmar 1217 8 496,00 Tam Arsa Konut Alanı 208.320,00 41.664,00 09.02.2022 15:15

41 06070101666 Sincan Yenikent İmar 1217 9 496,00 Tam Arsa Konut Alanı 208.320,00 41.664,00 09.02.2022 15:30

42 06070101667 Sincan Yenikent İmar 1217 10 496,00 Tam Arsa Konut Alanı 198.400,00 39.680,00 09.02.2022 15:45

43 06070101668 Sincan Yenikent İmar 1217 11 496,00 Tam Arsa Konut Alanı 198.400,00 39.680,00 10.02.2022 09:00

44 06070101669 Sincan Yenikent İmar 1217 15 496,00 Tam Arsa Konut Alanı 198.400,00 39.680,00 10.02.2022 09:15

45 06070101670 Sincan Yenikent İmar 1219 1 485,00 Tam Arsa Konut Alanı 203.700,00 40.740,00 10.02.2022 09:30

46 06070101671 Sincan Yenikent İmar 1219 2 485,00 Tam Arsa Konut Alanı 203.700,00 40.740,00 10.02.2022 09:45

47 06070101672 Sincan Yenikent İmar 1219 3 485,00 Tam Arsa Konut Alanı 194.000,00 38.800,00 10.02.2022 10:00

48 06070101673 Sincan Yenikent İmar 1219 4 485,00 Tam Arsa Konut Alanı 194.000,00 38.800,00 10.02.2022 10:15

49 06070101674 Sincan Yenikent İmar 1219 5 485,00 Tam Arsa Konut Alanı 194.000,00 38.800,00 10.02.2022 10:30

50 06070101676 Sincan Yenikent İmar 1221 1 510,00 Tam Arsa Konut Alanı 214.200,00 42.840,00 10.02.2022 10:45

51 06070101677 Sincan Yenikent İmar 1221 2 510,00 Tam Arsa Konut Alanı 214.200,00 42.840,00 10.02.2022 11:00

52 06070101678 Sincan Yenikent İmar 1221 3 510,00 Tam Arsa Konut Alanı 204.000,00 40.800,00 10.02.2022 11:15

53 06070101679 Sincan Yenikent İmar 1221 4 510,00 Tam Arsa Konut Alanı 204.000,00 40.800,00 10.02.2022 11:30

54 06070101680 Sincan Yenikent İmar 1221 5 510,00 Tam Arsa Konut Alanı 204.000,00 40.800,00 10.02.2022 13:30

55 06070101681 Sincan Yenikent İmar 1221 6 510,00 Tam Arsa Konut Alanı 214.200,00 42.840,00 10.02.2022 13:45

56 06070101682 Sincan Yenikent İmar 1221 7 510,00 Tam Arsa Konut Alanı 214.200,00 42.840,00 10.02.2022 14:00

57 06070101684 Sincan Yenikent İmar 1221 9 510,00 Tam Arsa Konut Alanı 204.000,00 40.800,00 10.02.2022 14:15

58 06070101685 Sincan Yenikent İmar 1221 10 509,00 Tam Arsa Konut Alanı 203.600,00 40.720,00 10.02.2022 14:30

59 06070101687 Sincan Yenikent İmar 1222 2 510,00 Tam Arsa Konut Alanı 204.000,00 40.800,00 10.02.2022 14:45

60 06070101690 Sincan Yenikent İmar 1222 5 510,00 Tam Arsa Konut Alanı 204.000,00 40.800,00 10.02.2022 15:00

61 06070101723 Sincan Yenikent İmar 1226 6 490,00 Tam Arsa Konut Alanı 205.800,00 41.160,00 10.02.2022 15:15

62 06070101573 Sincan Yenikent İmar 1121 5 1.067,00 Tam Arsa Konut Alanı 426.800,00 85.360,00 10.02.2022 15:30

63 06070101622 Sincan Yenikent İmar 1193 7 500,00 Tam Arsa Konut Alanı 210.000,00 42.000,00 10.02.2022 15:45

64 06070101585 Sincan Yenikent İmar 1132 1 480,00 Tam Arsa Konut Alanı 201.600,00 40.320,00 11.02.2022 09:00

65 06100103467 Ayaş İlhan 105 47 2.293,62 Tam Hali Arazi İmarsız 103.500,00 20.700,00 11.02.2022 09:15

66 06100103738 Ayaş İlhan 107 15 804,81 Tam Hali Arazi İmarsız 40.500,00 8.100,00 11.02.2022 09:30

67 06100103859 Ayaş İlhan 105 55 1.600,00 Tam Hali Arazi İmarsız 72.000,00 14.400,00 11.02.2022 09:45

68 06100103782 Ayaş İlhan 105 45 3.204,49 Tam Hali Arazi İmarsız 96.500,00 19.300,00 11.02.2022 10:00

69 06100103781 Ayaş İlhan 105 44 3.333,10 Tam Hali Arazi İmarsız 100.000,00 20.000,00 11.02.2022 10:15

70 06100103737 Ayaş İlhan 105 52 281,05 Tam Hali Arazi İmarsız 14.500,00 2.900,00 11.02.2022 10:30

71 06030107789 Etimesgut Fevziye 49481 1 5.208,35 2.729,83 Arsa Konut Alanı 755.000,00 75.500,00 11.02.2022 10:45

72 06030108064 Etimesgut Fevziye 49479 1 1.792,46 1.321,05 Arsa Konut Alanı 364.000,00 36.400,00 11.02.2022 11:00

73 06030108173 Etimesgut Fevziye 49473 10 1.000,00 Tam Arsa Konut Alanı 250.000,00 25.000,00 11.02.2022 11:15

74 06030108216 Etimesgut Fevziye 49495 1 2.542,62 Tam Arsa Sosyal Tesis Alanı 701.000,00 70.100,00 11.02.2022 11:30

75 06030108230 Etimesgut Fevziye 49502 7 3.851,50 Tam Arsa Konut Alanı 965.000,00 96.500,00 11.02.2022 14:00

76 06030108232 Etimesgut Fevziye 49503 3 4.682,65 Tam Arsa Konut Alanı 1.175.000,00 117.500,00 11.02.2022 14:15

77 06030108241 Etimesgut Fevziye 49509 2 1.485,37 Tam Arsa Konut Alanı 409.000,00 40.900,00 11.02.2022 14:30

78 06030108260 Etimesgut Fevziye 49520 3 1.000,00 Tam Arsa Konut Alanı 275.000,00 27.500,00 11.02.2022 14:45

79 06030108265 Etimesgut Fevziye 49521 12 1.000,00 Tam Arsa Konut Alanı 275.000,00 27.500,00 11.02.2022 15:00

80 06080102224 Yenimahalle Yakacık 44029 2 5.818,00 211,96 Arsa Bölgesel Ticaret Merkezi 276.273,00 52.255,00 11.02.2022 15:15

81 06080102121 Yenimahalle Yakacık 43971 1 2.601,00 499,00 Arsa Konut Alanı 250.000,00 50.000,00 11.02.2022 15:30

82 06080102237 Yenimahalle Yakacık 44108 4 1.662,00 96,00 Arsa Konut Alanı 58.000,00 11.600,00 11.02.2022 15:45

83 06080106809 Yenimahalle Yukarı Yahyalar 64791 2 4.474,00 203,70 Arsa Konut Alanı 326.926,00 65.400,00 11.02.2022 16:00

84 06040106181 Gölbaşı Çeltek 121426 1 4.253,51 Tam Tarla İmarsız 38.300,00 11.490,00 14.02.2022 09:10

85 06040106179 Gölbaşı Çeltek 121422 15 10.826,21 Tam Tarla İmarsız 97.500,00 29.250,00 14.02.2022 09:20

86 06040106180 Gölbaşı Çeltek 121422 16 13.445,59 Tam Tarla İmarsız 121.050,00 36.315,00 14.02.2022 09:30

87 06040106202 Gölbaşı Çeltek 121423 2 12.386,14 Tam Tarla İmarsız 111.500,00 33.450,00 14.02.2022 09:40

88 06040106203 Gölbaşı Çeltek 121423 3 12.109,25 Tam Tarla İmarsız 109.000,00 32.700,00 14.02.2022 09:50

89 06040114258 Gölbaşı Çeltek 121422 63 2.539,12 Tam Taşlık İmarsız 88.900,00 26.670,00 14.02.2022 10:00

90 06040113469 Gölbaşı Çeltek 121422 64 2.475,82 Tam Taşlık İmarsız 86.700,00 26.010,00 14.02.2022 10:10

91 06040112776 Gölbaşı Çeltek 124408 1 1.250,20 Tam Hamtoprak İmarsız 37.550,00 11.265,00 14.02.2022 10:20

92 06040112775 Gölbaşı Çeltek 124408 2 1.250,00 Tam Hamtoprak İmarsız 37.500,00 11.250,00 14.02.2022 10:30

93 06040112777 Gölbaşı Çeltek 124408 3 1.250,00 Tam Hamtoprak İmarsız 37.500,00 11.250,00 14.02.2022 10:40

94 06040112745 Gölbaşı Çeltek 124406 1 1.238,73 Tam Hamtoprak İmarsız 37.200,00 11.160,00 14.02.2022 10:50

95 06040113122 Gölbaşı Çeltek 124406 2 1.250,00 Tam Hamtoprak İmarsız 37.500,00 11.250,00 14.02.2022 11:00

96 06040112960 Gölbaşı Çeltek 124407 1 1.250,00 Tam Hamtoprak İmarsız 37.500,00 11.250,00 14.02.2022 11:10

97 06040112961 Gölbaşı Çeltek 124407 2 1.250,19 Tam Hamtoprak İmarsız 37.550,00 11.265,00 14.02.2022 11:20

98 06040109970 Gölbaşı Hacılar-imar 118060 7 3.000,00 Tam Arsa Konut Alanı 1.650.000,00 330.000,00 14.02.2022 11:30

99 06040109969 Gölbaşı Hacılar-imar 118060 2 3.000,00 Tam Arsa Konut Alanı 1.650.000,00 330.000,00 14.02.2022 11:40

100 06040109728 Gölbaşı Hacılar-imar 110170 4 3.200,00 Tam Arsa Konut Alanı 1.280.000,00 256.000,00 14.02.2022 11:50

101 06040115814 Gölbaşı Ballıkpınar-imar 113672 7 1.983,00 Tam Arsa Konut Alanı 800.000,00 160.000,00 14.02.2022 13:20

102 06040115815 Gölbaşı Ballıkpınar-imar 113672 8 2.000,00 Tam Arsa Konut Alanı 850.000,00 170.000,00 14.02.2022 13:30

103 06040115816 Gölbaşı Ballıkpınar-imar 113673 8 1.500,00 Tam Arsa Konut Alanı 675.000,00 135.000,00 14.02.2022 13:40

104 06040115817 Gölbaşı Ballıkpınar-imar 113673 9 1.500,00 Tam Arsa Konut Alanı 675.000,00 135.000,00 14.02.2022 13:50

105 06040115102 Gölbaşı Karagedik 125370 2 1.480,00 Tam Arsa Konut Alanı 207.200,00 62.160,00 14.02.2022 14:00

106 06040115021 Gölbaşı Karagedik 125310 1 932,02 676,00 Arsa Konut Alanı 94.650,00 28.395,00 14.02.2022 14:10

107 06040115023 Gölbaşı Karagedik 125310 3 737,59 520,59 Arsa Konut Alanı 72.900,00 21.870,00 14.02.2022 14:20

108 06040115026 Gölbaşı Karagedik 125310 6 751,00 530,00 Arsa Konut Alanı 74.200,00 22.260,00 14.02.2022 14:30

109 06040115427 Gölbaşı Akvirançarsak 126385 2 2.087,71 Tam Ham Toprak İmarsız 73.100,00 21.930,00 14.02.2022 14:40

110 06040115863 Gölbaşı Akvirançarsak 127076 1 951,63 Tam Ham Toprak İmarsız 15.250,00 4.575,00 14.02.2022 14:50

111 06040115864 Gölbaşı Akvirançarsak 123648 5 2.951,05 Tam Ham Toprak İmarsız 47.250,00 14.175,00 14.02.2022 15:00

112 06040115865 Gölbaşı Akvirançarsak 123648 6 1.038,83 Tam Ham Toprak İmarsız 16.650,00 4.995,00 14.02.2022 15:10

113 06040115866 Gölbaşı Akvirançarsak 127075 1 1.551,26 Tam Ham Toprak İmarsız 24.850,00 7.455,00 14.02.2022 15:20

114 06040115868 Gölbaşı Akvirançarsak 123721 2 1.337,49 Tam Ham Toprak İmarsız 53.500,00 16.050,00 14.02.2022 15:30

115 06040116198 Gölbaşı Akvirançarsak 123636 20 2.243,27 Tam Ham Toprak İmarsız 26.950,00 8.085,00 14.02.2022 15:40

116 06110108320 Bala Yeniyapançarsak 155 28 110.339,66 Tam Ariyet Ocağı İmarsız 551.700,00 110.340,00 14.02.2022 15:50

TABLO 2- İRTİFAK HAKKI İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ

Sıra No Dosya No İlçe Mahalle Ada/Parsel Yüzölçümü (m²) Vasfı Süresi Amacı İlk Yıl Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi Saati

1 06020107372-06020107373 Çankaya Devlet 29246 ada

1 ve 2 parsel Koordinatlı krokide belirtilen 29246 ada 1 parsel no.lu taşınmazın 5,15m²'si ile 29246 ada 2 parsel no.lu taşınmazın 4,76m²'si olmak üzere toplam 9,91m²'lik alan Arsa 5 yıl Enerji nakil hattı geçirilmek amacıyla mecra irtifak hakkı 2.100,00 630,00 14.02.2022 16:00

Ankara HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.