Konut (İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 12.08.2021 - 12:16, Güncelleme: 19.01.2022 - 10:19

Ankara'da Hazine'ye Ait 271 Adet Kamu Lojmanı Satılacaktır

 

Ankara'da Hazine'ye Ait 271 Adet Kamu Lojmanı Satılacaktır

Ankara İli, Çankaya, Yenimahalle ve Keçiören İlçelerinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar (kamu konutları); karşılarında belirtilen tarih ve saatinde; Hisar Emlak Müdürlüğünce: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İzmir 1 Caddesi No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA adresinde oluşturulacak Komisyonlar huzurunda, 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile sırasıyla ayrı ayrı ihale ile satışı 31 Ağustos 2021 ile 8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
İhaleye katılacak isteklilerin ; a) Geçici Teminat Bedelinin Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne, Saymanlıklara veya Malmüdürlüklerine yatırıldığına dair makbuzun, Teminat Bedelinin Banka aracılığı ile ödenmesi halinde ise Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişi (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir." ) ile istenen diğer belgelerin ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur. b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü T.C. Kimlik Kartı fotokopisinin, c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin, d) Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna Başkanlığına(SGK), Türkiye Kömür İşletmelerine Kurumu Genel Müdürlüğü(TKİ) ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne ait lojmanların ihale bedeli üzerinden ayrıca; yürürlükteki Katma Değer Vergisi Kanunu dikkate alınarak KDV, Damga Vergisi, Karar Pulu, tapu işlemleri için vergi, resim ve harç benzeri yükümlülükler vardır. İlgili Kurumun KDV muafiyetinin bulunması halinde KDV alınmayacaktır. (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. (2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. (3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir. (4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. 4706 sayılı Kanunun 4. Maddesinin (Ek fıkra: 28/11/2017-7061/58 md.) fıkrası gereği ihale tarihine kadar kurumlarınca bildirilenler yasa gereği ön alım hakkı sahibi sayılacaktır. İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Hisar Emlak Müdürlüğü ilgili servisinde görülebilir. Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir. İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları, sosyal mesafe kurallarına uymaları ve HES kapsamında riskli olmaması gerekmektedir. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler ankara.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir." Adres: Kızılay Mahallesi, İzmir 1 Cad. No: 35 ÇANKAYA/ ANKARA Tel: 0 (312) 417 71 71 (4 Hat) ve (Dahili 1600-1601-1603-1604-1613-1700-1702-1708-1712-1713) ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR (KAMU KONUTU) HİSAR EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN S.NO İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL (m²) ARSA PAYI/PAYDASI BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ BLOK KAT DAİRE (m²) BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ SAATİ 1 ÇANKAYA YUKARI BAHÇELİEVLER 1576 15 390,00 80/780 Mesken 124 ZEMİN KAT 1 60 250.000,00 ₺ 25.000,00 ₺ 31.08.2021 08:30 2 ÇANKAYA YUKARI BAHÇELİEVLER 1576 15 390,00 100/780 Mesken 124 ZEMİN KAT 2 63 265.000,00 ₺ 26.500,00 ₺ 31.08.2021 08:40 3 ÇANKAYA YUKARI BAHÇELİEVLER 1576 15 390,00 200/780 Mesken 124 1. KAT 3 164 635.000,00 ₺ 63.500,00 ₺ 31.08.2021 08:50 4 ÇANKAYA YUKARI BAHÇELİEVLER 1576 15 390,00 200/780 Mesken 124 2. KAT 4 164 645.000,00 ₺ 64.500,00 ₺ 31.08.2021 09:00 5 ÇANKAYA YUKARI BAHÇELİEVLER 1576 15 390,00 200/780 Mesken 124 3. KAT 5 164 635.000,00 ₺ 63.500,00 ₺ 31.08.2021 09:10 6 ÇANKAYA YUKARI BAHÇELİEVLER 2612 30 22.668,00 850/160000 Mesken 61/A 3. KAT 12 132 810.000,00 ₺ 81.000,00 ₺ 31.08.2021 09:20 7 ÇANKAYA AYRANCI 1298 101 729,00 46/729 Mesken 2 3.BODRUM KAT 1 88 200.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ 31.08.2021 09:30 8 ÇANKAYA AYRANCI 1298 101 729,00 62/729 Mesken 2 2. BODRUM KAT 2 96 220.000,00 ₺ 22.000,00 ₺ 31.08.2021 09:40 9 ÇANKAYA AYRANCI 1298 101 729,00 37/729 Mesken 2 2.BODRUM KAT 3 71 160.000,00 ₺ 16.000,00 ₺ 31.08.2021 09:50 10 ÇANKAYA AYRANCI 1298 101 729,00 48/729 Mesken 2 1.BODRUM KAT 4 92 220.000,00 ₺ 22.000,00 ₺ 31.08.2021 10:00 11 ÇANKAYA AYRANCI 1298 101 729,00 48/729 Mesken 2 1.BODRUM KAT 5 90 215.000,00 ₺ 21.500,00 ₺ 31.08.2021 10:10 12 ÇANKAYA AYRANCI 1298 101 729,00 48/729 Mesken 2 1.BODRUM KAT 6 89 225.000,00 ₺ 22.500,00 ₺ 31.08.2021 10:20 13 ÇANKAYA AYRANCI 1298 101 729,00 44/729 Mesken 2 ZEMİN KAT 7 83 215.000,00 ₺ 21.500,00 ₺ 31.08.2021 10:30 14 ÇANKAYA AYRANCI 1298 101 729,00 43/729 Mesken 2 ZEMİN KAT 8 82 190.000,00 ₺ 19.000,00 ₺ 31.08.2021 10:40 15 ÇANKAYA AYRANCI 1298 101 729,00 47/729 Mesken 2 ZEMİN KAT 9 91 240.000,00 ₺ 24.000,00 ₺ 31.08.2021 10:50 16 ÇANKAYA AYRANCI 1298 101 729,00 51/729 Mesken 2 1.KAT 10 95 250.000,00 ₺ 25.000,00 ₺ 31.08.2021 11:00 17 ÇANKAYA AYRANCI 1298 101 729,00 59/729 Mesken 2 1.KAT 11 96 230.000,00 ₺ 23.000,00 ₺ 31.08.2021 11:10 18 ÇANKAYA AYRANCI 1298 101 729,00 47/729 Mesken 2 1.KAT 12 90 250.000,00 ₺ 25.000,00 ₺ 31.08.2021 11:20 19 ÇANKAYA AYRANCI 1298 101 729,00 51/729 Mesken 2 2.KAT 13 95 245.000,00 ₺ 24.500,00 ₺ 31.08.2021 11:30 20 ÇANKAYA AYRANCI 1298 101 729,00 47/729 Mesken 2 2.KAT 14 96 225.000,00 ₺ 22.500,00 ₺ 31.08.2021 11:40 21 ÇANKAYA AYRANCI 1298 101 729,00 51/729 Mesken 2 2.KAT 15 90 245.000,00 ₺ 24.500,00 ₺ 31.08.2021 11:50 22 ÇANKAYA AYRANCI 1298 102 508,00 34/508 Mesken 39 ZEMİN KAT 1 68 235.000,00 ₺ 23.500,00 ₺ 31.08.2021 13:30 23 ÇANKAYA AYRANCI 1298 102 508,00 42/508 Mesken 39 ZEMİN KAT 2 85 295.000,00 ₺ 29.500,00 ₺ 31.08.2021 13:40 24 ÇANKAYA AYRANCI 1298 102 508,00 54/508 Mesken 39 1.KAT 3 110 380.000,00 ₺ 38.000,00 ₺ 31.08.2021 13:50 25 ÇANKAYA AYRANCI 1298 102 508,00 54/508 Mesken 39 1.KAT 4 110 385.000,00 ₺ 38.500,00 ₺ 31.08.2021 14:00 26 ÇANKAYA AYRANCI 1298 102 508,00 54/508 Mesken 39 2.KAT 5 110 385.000,00 ₺ 38.500,00 ₺ 31.08.2021 14:10 27 ÇANKAYA AYRANCI 1298 102 508,00 54/508 Mesken 39 2.KAT 6 110 390.000,00 ₺ 39.000,00 ₺ 31.08.2021 14:20 28 ÇANKAYA AYRANCI 1298 102 508,00 54/508 Mesken 39 3.KAT 7 110 385.000,00 ₺ 38.500,00 ₺ 31.08.2021 14:30 29 ÇANKAYA AYRANCI 1298 102 508,00 54/508 Mesken 39 3.KAT 8 110 390.000,00 ₺ 39.000,00 ₺ 31.08.2021 14:40 30 ÇANKAYA AYRANCI 1298 102 508,00 54/508 Mesken 39 4.KAT 9 110 385.000,00 ₺ 38.500,00 ₺ 31.08.2021 14:50 31 ÇANKAYA AYRANCI 1298 102 508,00 54/508 Mesken 39 4.KAT 10 110 385.000,00 ₺ 38.500,00 ₺ 31.08.2021 15:00 32 ÇANKAYA TOPRAKLIK 5584 3 433,00 12/70 Mesken 6 2.KAT 5 105 235.000,00 ₺ 23.500,00 ₺ 31.08.2021 15:10 33 ÇANKAYA AŞAĞI ÖVEÇLER 7529 7 629,00 114/1258 Mesken 4 1.KAT 9 90 245.000,00 ₺ 24.500,00 ₺ 31.08.2021 15:20 34 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 100/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C ZEMİN KAT 31 65 295.000,00 ₺ 29.500,00 ₺ 31.08.2021 15:30 35 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 1.KAT 1 100 460.000,00 ₺ 46.000,00 ₺ 31.08.2021 15:40 36 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 1.KAT 2 100 460.000,00 ₺ 46.000,00 ₺ 31.08.2021 15:50 37 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 2.KAT 3 100 465.000,00 ₺ 46.500,00 ₺ 31.08.2021 16:00 38 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 2.KAT 4 100 465.000,00 ₺ 46.500,00 ₺ 31.08.2021 16:10 39 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 3.KAT 5 100 470.000,00 ₺ 47.000,00 ₺ 31.08.2021 16:20 40 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 3.KAT 6 100 470.000,00 ₺ 47.000,00 ₺ 01.09.2021 08:30 41 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 4.KAT 7 100 470.000,00 ₺ 47.000,00 ₺ 01.09.2021 08:40 42 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 4.KAT 8 100 470.000,00 ₺ 47.000,00 ₺ 01.09.2021 08:50 43 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 5.KAT 9 100 470.000,00 ₺ 47.000,00 ₺ 01.09.2021 09:00 44 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 5.KAT 10 100 470.000,00 ₺ 47.000,00 ₺ 01.09.2021 09:10 45 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 6.KAT 11 100 475.000,00 ₺ 47.500,00 ₺ 01.09.2021 09:20 46 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 6.KAT 12 100 475.000,00 ₺ 47.500,00 ₺ 01.09.2021 09:30 47 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 7.KAT 13 100 475.000,00 ₺ 47.500,00 ₺ 01.09.2021 09:40 48 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 7.KAT 14 100 475.000,00 ₺ 47.500,00 ₺ 01.09.2021 09:50 49 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 8.KAT 15 100 475.000,00 ₺ 47.500,00 ₺ 01.09.2021 10:00 50 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 8.KAT 16 100 475.000,00 ₺ 47.500,00 ₺ 01.09.2021 10:10 51 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 9.KAT 17 100 475.000,00 ₺ 47.500,00 ₺ 01.09.2021 10:20 52 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 9.KAT 18 100 475.000,00 ₺ 47.500,00 ₺ 01.09.2021 10:30 53 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 10.KAT 19 100 480.000,00 ₺ 48.000,00 ₺ 01.09.2021 10:40 54 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 10.KAT 20 100 480.000,00 ₺ 48.000,00 ₺ 01.09.2021 10:50 55 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 11.KAT 21 100 480.000,00 ₺ 48.000,00 ₺ 01.09.2021 11:00 56 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 11.KAT 22 100 480.000,00 ₺ 48.000,00 ₺ 01.09.2021 11:10 57 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 12.KAT 23 100 485.000,00 ₺ 48.500,00 ₺ 01.09.2021 11:20 58 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 12.KAT 24 100 485.000,00 ₺ 48.500,00 ₺ 01.09.2021 11:30 59 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 13.KAT 25 100 485.000,00 ₺ 48.500,00 ₺ 01.09.2021 11:40 60 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 13.KAT 26 100 485.000,00 ₺ 48.500,00 ₺ 01.09.2021 11:50 61 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 14.KAT 27 100 485.000,00 ₺ 48.500,00 ₺ 01.09.2021 13:30 62 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 14.KAT 28 100 485.000,00 ₺ 48.500,00 ₺ 01.09.2021 13:40 63 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 15.KAT 29 100 480.000,00 ₺ 48.000,00 ₺ 01.09.2021 13:50 64 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 15.KAT 30 100 480.000,00 ₺ 48.000,00 ₺ 01.09.2021 14:00 65 ÇANKAYA ANITTEPE 5468 12 549,00 49/549 Mesken 4 BODRUM KAT 1 108 290.000,00 ₺ 29.000,00 ₺ 01.09.2021 14:10 66 ÇANKAYA ANITTEPE 5468 12 549,00 42/549 Mesken 4 ZEMİN KAT 2 95 280.000,00 ₺ 28.000,00 ₺ 01.09.2021 14:20 67 ÇANKAYA ANITTEPE 5468 12 549,00 42/549 Mesken 4 ZEMİN KAT 3 95 280.000,00 ₺ 28.000,00 ₺ 01.09.2021 14:30 68 ÇANKAYA ANITTEPE 5468 12 549,00 52/549 Mesken 4 1.KAT 4 113 350.000,00 ₺ 35.000,00 ₺ 01.09.2021 14:40 69 ÇANKAYA ANITTEPE 5468 12 549,00 52/549 Mesken 4 1.KAT 5 113 350.000,00 ₺ 35.000,00 ₺ 01.09.2021 14:50 70 ÇANKAYA ANITTEPE 5468 12 549,00 52/549 Mesken 4 2.KAT 6 113 355.000,00 ₺ 35.500,00 ₺ 01.09.2021 15:00 71 ÇANKAYA ANITTEPE 5468 12 549,00 52/549 Mesken 4 2.KAT 7 113 355.000,00 ₺ 35.500,00 ₺ 01.09.2021 15:10 72 ÇANKAYA ANITTEPE 5468 12 549,00 52/549 Mesken 4 3.KAT 8 113 355.000,00 ₺ 35.500,00 ₺ 01.09.2021 15:20 73 ÇANKAYA ANITTEPE 5468 12 549,00 52/549 Mesken 4 3.KAT 9 113 355.000,00 ₺ 35.500,00 ₺ 01.09.2021 15:30 74 ÇANKAYA ANITTEPE 5468 12 549,00 52/549 Mesken 4 4.KAT 10 113 350.000,00 ₺ 35.000,00 ₺ 01.09.2021 15:40 75 ÇANKAYA ANITTEPE 5468 12 549,00 52/549 Mesken 4 4.KAT 11 113 350.000,00 ₺ 35.000,00 ₺ 01.09.2021 15:50 76 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 1.KAT 1 111 340.000,00 ₺ 34.000,00 ₺ 01.09.2021 16:00 77 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 1.KAT 2 92 285.000,00 ₺ 28.500,00 ₺ 01.09.2021 16:10 78 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 1.KAT 3 96 295.000,00 ₺ 29.500,00 ₺ 01.09.2021 16:20 79 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 1.KAT 4 93 290.000,00 ₺ 29.000,00 ₺ 02.09.2021 08:30 80 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 1.KAT 5 93 290.000,00 ₺ 29.000,00 ₺ 02.09.2021 08:40 81 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 1.KAT 6 96 295.000,00 ₺ 29.500,00 ₺ 02.09.2021 08:50 82 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 2.KAT 7 111 345.000,00 ₺ 34.500,00 ₺ 02.09.2021 09:00 83 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 2.KAT 8 92 295.000,00 ₺ 29.500,00 ₺ 02.09.2021 09:10 84 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 2.KAT 9 96 300.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ 02.09.2021 09:20 85 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 2.KAT 10 93 295.000,00 ₺ 29.500,00 ₺ 02.09.2021 09:30 86 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 2.KAT 11 93 295.000,00 ₺ 29.500,00 ₺ 02.09.2021 09:40 87 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 2.KAT 12 96 300.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ 02.09.2021 09:50 88 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 3.KAT 13 111 345.000,00 ₺ 34.500,00 ₺ 02.09.2021 10:00 89 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 3.KAT 14 92 295.000,00 ₺ 29.500,00 ₺ 02.09.2021 10:10 90 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 3.KAT 15 96 300.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ 02.09.2021 10:20 91 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 3.KAT 16 93 295.000,00 ₺ 29.500,00 ₺ 02.09.2021 10:30 92 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 3.KAT 17 93 295.000,00 ₺ 29.500,00 ₺ 02.09.2021 10:40 93 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 3.KAT 18 96 300.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ 02.09.2021 10:50 94 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 4.KAT 19 111 340.000,00 ₺ 34.000,00 ₺ 02.09.2021 11:00 95 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 4.KAT 20 92 285.000,00 ₺ 28.500,00 ₺ 02.09.2021 11:10 96 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 4.KAT 21 96 295.000,00 ₺ 29.500,00 ₺ 02.09.2021 11:20 97 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 4.KAT 22 93 290.000,00 ₺ 29.000,00 ₺ 02.09.2021 11:30 98 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 4.KAT 23 93 290.000,00 ₺ 29.000,00 ₺ 02.09.2021 11:40 99 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 4.KAT 24 96 295.000,00 ₺ 29.500,00 ₺ 02.09.2021 11:50 100 ÇANKAYA GÜZELTEPE 7046 3 946,00 10/250 Mesken 7 3.BODRUM KAT 1 70,1 160.000,00 ₺ 16.000,00 ₺ 02.09.2021 13:30 101 ÇANKAYA GÜZELTEPE 7046 3 946,00 10/250 Mesken 7 3.BODRUM KAT 2 99,46 235.000,00 ₺ 23.500,00 ₺ 02.09.2021 13:40 102 ÇANKAYA GÜZELTEPE 7046 3 946,00 10/250 Mesken 7 2.BODRUM KAT 3 118,32 295.000,00 ₺ 29.500,00 ₺ 02.09.2021 13:50 103 ÇANKAYA GÜZELTEPE 7046 3 946,00 10/250 Mesken 7 2.BODRUM KAT 4 110,9 275.000,00 ₺ 27.500,00 ₺ 02.09.2021 14:00 104 ÇANKAYA GÜZELTEPE 7046 3 946,00 12/250 Mesken 7 1.BODRUM KAT 5 119,96 315.000,00 ₺ 31.500,00 ₺ 02.09.2021 14:10 105 ÇANKAYA GÜZELTEPE 7046 3 946,00 12/250 Mesken 7 1.BODRUM KAT 6 118,32 315.000,00 ₺ 31.500,00 ₺ 02.09.2021 14:20 106 ÇANKAYA GÜZELTEPE 7046 3 946,00 10/250 Mesken 7 1.BODRUM KAT 7 90,23 230.000,00 ₺ 23.000,00 ₺ 02.09.2021 14:30 107 ÇANKAYA GÜZELTEPE 7046 3 946,00 10/250 Mesken 7 1.BODRUM KAT 8 85,5 215.000,00 ₺ 21.500,00 ₺ 02.09.2021 14:40 108 ÇANKAYA GÜZELTEPE 7046 3 946,00 14/250 Mesken 7 ZEMİN KAT 9 119,96 390.000,00 ₺ 39.000,00 ₺ 02.09.2021 14:50 109 ÇANKAYA GÜZELTEPE 7046 3 946,00 14/250 Mesken 7 ZEMİN KAT 10 105,9 345.000,00 ₺ 34.500,00 ₺ 02.09.2021 15:00 110 ÇANKAYA GÜZELTEPE 7046 3 946,00 14/250 Mesken 7 ZEMİN KAT 11 85,8 280.000,00 ₺ 28.000,00 ₺ 02.09.2021 15:10 111 ÇANKAYA GÜZELTEPE 7046 3 946,00 14/250 Mesken 7 1.KAT 12 119,96 405.000,00 ₺ 40.500,00 ₺ 02.09.2021 15:20 112 ÇANKAYA GÜZELTEPE 7046 3 946,00 14/250 Mesken 7 1.KAT 13 118,32 410.000,00 ₺ 41.000,00 ₺ 02.09.2021 15:30 113 ÇANKAYA GÜZELTEPE 7046 3 946,00 14/250 Mesken 7 1.KAT 14 113,73 405.000,00 ₺ 40.500,00 ₺ 02.09.2021 15:40 114 ÇANKAYA GÜZELTEPE 7046 3 946,00 14/250 Mesken 7 2.KAT 15 119,96 445.000,00 ₺ 44.500,00 ₺ 02.09.2021 15:50 115 ÇANKAYA GÜZELTEPE 7046 3 946,00 14/250 Mesken 7 2.KAT 16 118,32 435.000,00 ₺ 43.500,00 ₺ 02.09.2021 16:00 116 ÇANKAYA GÜZELTEPE 7046 3 946,00 14/250 Mesken 7 2.KAT 17 111,73 415.000,00 ₺ 41.500,00 ₺ 02.09.2021 16:10 117 ÇANKAYA GÜZELTEPE 7046 3 946,00 14/250 Mesken 7 3.KAT 18 119,96 420.000,00 ₺ 42.000,00 ₺ 02.09.2021 16:20 118 ÇANKAYA GÜZELTEPE 7046 3 946,00 14/250 Mesken 7 3.KAT 19 118,32 420.000,00 ₺ 42.000,00 ₺ 03.09.2021 08:30 119 ÇANKAYA GÜZELTEPE 7046 3 946,00 14/250 Mesken 7 3.KAT 20 113,73 410.000,00 ₺ 41.000,00 ₺ 03.09.2021 08:40 120 ÇANKAYA KÜÇÜKESAT 2528 4 1.056,00 1/16 Mesken 83 2.KAT 5 87 280.000,00 ₺ 28.000,00 ₺ 03.09.2021 08:50 121 ÇANKAYA KÜÇÜKESAT 2895 36 1.032,00 1/20 Mesken 73 3.KAT 13 116 270.000,00 ₺ 27.000,00 ₺ 03.09.2021 09:00 122 ÇANKAYA MEŞRUTİYET 1087 4 1.026,00 2/20 Mesken 55 ZEMİN KAT 1 130 285.000,00 ₺ 28.500,00 ₺ 03.09.2021 09:10 123 ÇANKAYA MEŞRUTİYET 1087 4 1.026,00 2/20 Mesken 55 ZEMİN KAT 2 135 320.000,00 ₺ 32.000,00 ₺ 03.09.2021 9:20 124 ÇANKAYA MEŞRUTİYET 1087 4 1.026,00 2/20 Mesken 55 1.KAT 3 145 325.000,00 ₺ 32.500,00 ₺ 03.09.2021 09:30 125 ÇANKAYA MEŞRUTİYET 1087 4 1.026,00 2/20 Mesken 55 1.KAT 4 150 380.000,00 ₺ 38.000,00 ₺ 03.09.2021 09:40 126 ÇANKAYA MEŞRUTİYET 1087 4 1.026,00 3/20 Mesken 55 2.KAT 5 145 325.000,00 ₺ 32.500,00 ₺ 03.09.2021 09:50 127 ÇANKAYA MEŞRUTİYET 1087 4 1.026,00 3/20 Mesken 55 2.KAT 6 150 380.000,00 ₺ 38.000,00 ₺ 03.09.2021 10:00 128 ÇANKAYA MEŞRUTİYET 1087 4 1.026,00 3/20 Mesken 55 3.KAT 7 145 315.000,00 ₺ 31.500,00 ₺ 03.09.2021 10:10 129 ÇANKAYA MEŞRUTİYET 1087 4 1.026,00 3/20 Mesken 55 3.KAT 8 150 365.000,00 ₺ 36.500,00 ₺ 03.09.2021 10:20 130 ÇANKAYA MEŞRUTİYET 1323 7 856,00 116/856 Mesken 46 ZEMİN KAT 1 168 420.000,00 ₺ 42.000,00 ₺ 03.09.2021 10:30 131 ÇANKAYA MEŞRUTİYET 1323 7 856,00 116/856 Mesken 46 ZEMİN KAT 2 168 420.000,00 ₺ 42.000,00 ₺ 03.09.2021 10:40 132 ÇANKAYA MEŞRUTİYET 1323 7 856,00 124/856 Mesken 46 1.KAT 3 183 520.000,00 ₺ 52.000,00 ₺ 03.09.2021 10:50 133 ÇANKAYA MEŞRUTİYET 1323 7 856,00 133/856 Mesken 46 1.KAT 4 203 570.000,00 ₺ 57.000,00 ₺ 03.09.2021 11:00 134 ÇANKAYA MEŞRUTİYET 1323 7 856,00 124/856 Mesken 46 2.KAT 5 183 555.000,00 ₺ 55.500,00 ₺ 03.09.2021 11:10 135 ÇANKAYA MEŞRUTİYET 1323 7 856,00 133/856 Mesken 46 2.KAT 6 203 600.000,00 ₺ 60.000,00 ₺ 03.09.2021 11:20 136 ÇANKAYA MEŞRUTİYET 1323 7 856,00 55/856 Mesken 46 ÇATI KATI 7 121 370.000,00 ₺ 37.000,00 ₺ 03.09.2021 11:30 137 ÇANKAYA MEŞRUTİYET 1323 7 856,00 55/856 Mesken 46 ÇATI KATI 8 156 470.000,00 ₺ 47.000,00 ₺ 03.09.2021 11:40 138 ÇANKAYA KORKUTREİS 1152 3 585,00 52/585 Mesken 23 ZEMİN KAT 1 96 270.000,00 ₺ 27.000,00 ₺ 03.09.2021 11:50 139 ÇANKAYA KORKUTREİS 1152 3 585,00 43/585 Mesken 23 ZEMİN KAT 2 81 220.000,00 ₺ 22.000,00 ₺ 03.09.2021 13:50 140 ÇANKAYA KORKUTREİS 1152 3 585,00 42/585 Mesken 23 ZEMİN KAT 3 79 225.000,00 ₺ 22.500,00 ₺ 03.09.2021 14:00 141 ÇANKAYA KORKUTREİS 1152 3 585,00 62/585 Mesken 23 1.KAT 4 105 315.000,00 ₺ 31.500,00 ₺ 03.09.2021 14:10 142 ÇANKAYA KORKUTREİS 1152 3 585,00 43/585 Mesken 23 1.KAT 5 81 250.000,00 ₺ 25.000,00 ₺ 03.09.2021 14:20 143 ÇANKAYA KORKUTREİS 1152 3 585,00 44/585 Mesken 23 1.KAT 6 103 310.000,00 ₺ 31.000,00 ₺ 03.09.2021 14:30 144 ÇANKAYA KORKUTREİS 1152 3 585,00 62/585 Mesken 23 2.KAT 7 105 315.000,00 ₺ 31.500,00 ₺ 03.09.2021 14:40 145 ÇANKAYA KORKUTREİS 1152 3 585,00 43/585 Mesken 23 2.KAT 8 81 250.000,00 ₺ 25.000,00 ₺ 03.09.2021 14:50 146 ÇANKAYA KORKUTREİS 1152 3 585,00 44/585 Mesken 23 2.KAT 9 103 310.000,00 ₺ 31.000,00 ₺ 03.09.2021 15:00 147 ÇANKAYA KORKUTREİS 1152 3 585,00 63/585 Mesken 23 3.KAT 10 105 310.000,00 ₺ 31.000,00 ₺ 03.09.2021 15:10 148 ÇANKAYA KORKUTREİS 1152 3 585,00 43/585 Mesken 23 3.KAT 11 81 245.000,00 ₺ 24.500,00 ₺ 03.09.2021 15:20 149 ÇANKAYA KORKUTREİS 1152 3 585,00 44/585 Mesken 23 3.KAT 12 103 305.000,00 ₺ 30.500,00 ₺ 03.09.2021 15:30 150 YENİMAHALLE ORMAN ÇİFTLİĞİ 13651 1 55.694,00 1116/1026232 Mesken 3.BLOK ZEMİN KAT 1 50 145.000,00 ₺ 14.500,00 ₺ 03.09.2021 15:40 151 YENİMAHALLE ORMAN ÇİFTLİĞİ 13651 1 55.694,00 1116/1026232 Mesken 3.BLOK ZEMİN KAT 2 50 145.000,00 ₺ 14.500,00 ₺ 03.09.2021 15:50 152 YENİMAHALLE ORMAN ÇİFTLİĞİ 13651 1 55.694,00 1116/1026232 Mesken 4.BLOK ZEMİN KAT 1 50 145.000,00 ₺ 14.500,00 ₺ 03.09.2021 16:00 153 YENİMAHALLE ORMAN ÇİFTLİĞİ 13651 1 55.694,00 1116/1026232 Mesken 4.BLOK ZEMİN KAT 2 50 145.000,00 ₺ 14.500,00 ₺ 03.09.2021 16:10 154 YENİMAHALLE ORMAN ÇİFTLİĞİ 13651 1 55.694,00 1164/1026232 Mesken 25.BLOK 2.KAT 10 70 215.000,00 ₺ 21.500,00 ₺ 03.09.2021 16:20 155 ÇANKAYA AYRANCI 7041 10 830 12/606 Mesken 95 Bodrum 1 60,85 209.166,23 ₺ 21.000,00 ₺ 06.09.2021 08:30 156 ÇANKAYA AYRANCI 7041 10 830 18/606 Mesken 95 Bodrum 2 76,35 262.446,04 ₺ 26.500,00 ₺ 06.09.2021 08:40 157 ÇANKAYA AYRANCI 7041 10 830 24/606 Mesken 95 Zemin 3 85,08 306.092,32 ₺ 31.000,00 ₺ 06.09.2021 08:50 158 ÇANKAYA AYRANCI 7041 10 830 30/606 Mesken 95 Zemin 4 95,05 341.961,39 ₺ 34.500,00 ₺ 06.09.2021 09:00 159 ÇANKAYA AYRANCI 7041 10 830 36/606 Mesken 95 Zemin 5 114,47 407.751,30 ₺ 41.000,00 ₺ 06.09.2021 09:10 160 ÇANKAYA AYRANCI 7041 10 830 24/606 Mesken 95 Zemin 6 82,56 294.085,32 ₺ 29.500,00 ₺ 06.09.2021 09:20 161 ÇANKAYA AYRANCI 7041 10 830 36/606 Mesken 95 1 7 116,87 449.494,88 ₺ 45.000,00 ₺ 06.09.2021 09:30 162 ÇANKAYA AYRANCI 7041 10 830 36/606 Mesken 95 1 8 110,47 424.879,77 ₺ 42.500,00 ₺ 06.09.2021 09:40 163 ÇANKAYA AYRANCI 7041 10 830 36/606 Mesken 95 1 9 110,47 424.879,77 ₺ 42.500,00 ₺ 06.09.2021 09:50 164 ÇANKAYA AYRANCI 7041 10 830 36/606 Mesken 95 1 10 113,05 434.802,74 ₺ 43.500,00 ₺ 06.09.2021 10:00 165 ÇANKAYA AYRANCI 7041 10 830 36/606 Mesken 95 2 11 116,87 467,474,67 47.000,00 ₺ 06.09.2021 10:10 166 ÇANKAYA AYRANCI 7041 10 830 36/606 Mesken 95 2 12 110,47 441.874,96 ₺ 44.500,00 ₺ 06.09.2021 10:20 167 ÇANKAYA AYRANCI 7041 10 830 36/606 Mesken 95 2 13 110,47 441.874,96 ₺ 44.500,00 ₺ 06.09.2021 10:30 168 ÇANKAYA AYRANCI 7041 10 830 36/606 Mesken 95 2 14 113,05 452.194,84 ₺ 45.500,00 ₺ 06.09.2021 10:40 169 ÇANKAYA AYRANCI 7041 10 830 36/606 Mesken 95 3 15 116,87 422.792,42 ₺ 42.500,00 ₺ 06.09.2021 10:50 170 ÇANKAYA AYRANCI 7041 10 830 36/606 Mesken 95 3 16 110,47 399.639,59 ₺ 40.000,00 ₺ 06.09.2021 11:00 171 ÇANKAYA AYRANCI 7041 10 830 36/606 Mesken 95 3 17 110,47 399.639,59 ₺ 40.000,00 ₺ 06.09.2021 11:10 172 ÇANKAYA AYRANCI 7041 10 830 36/606 Mesken 95 3 18 113,05 408.973,07 ₺ 41.000,00 ₺ 06.09.2021 11:20 173 ÇANKAYA BAHÇELİEVLER 2653 6 736 18/258 Mesken 45 Zemin 1 108 441.896,04 ₺ 44.500,00 ₺ 06.09.2021 11:30 174 ÇANKAYA BAHÇELİEVLER 2653 6 736 18/258 Mesken 45 Zemin 2 108 441.896,04 ₺ 44.500,00 ₺ 06.09.2021 11:40 175 ÇANKAYA BAHÇELİEVLER 2653 6 736 18/258 Mesken 45 Zemin 3 108 433.058,40 ₺ 43.500,00 ₺ 06.09.2021 11:50 176 ÇANKAYA BAHÇELİEVLER 2653 6 736 24/258 Mesken 45 1 4 108 509.446,80 ₺ 51.000,00 ₺ 06.09.2021 13:30 177 ÇANKAYA BAHÇELİEVLER 2653 6 736 24/258 Mesken 45 1 5 108 509.446,80 ₺ 51.000,00 ₺ 06.09.2021 13:40 178 ÇANKAYA BAHÇELİEVLER 2653 6 736 20/258 Mesken 45 1 6 108 498.942,72 ₺ 50.000,00 ₺ 06.09.2021 13:50 179 ÇANKAYA BAHÇELİEVLER 2653 6 736 24/258 Mesken 45 2 7 108 525.202,92 ₺ 53.000,00 ₺ 06.09.2021 14:00 180 ÇANKAYA BAHÇELİEVLER 2653 6 736 24/258 Mesken 45 2 8 108 525.202,92 ₺ 53.000,00 ₺ 06.09.2021 14:10 181 ÇANKAYA BAHÇELİEVLER 2653 6 736 20/258 Mesken 45 2 9 108 514.698,84 ₺ 51.500,00 ₺ 06.09.2021 14:20 182 ÇANKAYA BAHÇELİEVLER 2653 6 736 24/258 Mesken 45 3 10 108 483.186,60 ₺ 48.500,00 ₺ 06.09.2021 14:30 183 ÇANKAYA BAHÇELİEVLER 2653 6 736 24/258 Mesken 45 3 11 108 483.186,60 ₺ 48.500,00 ₺ 06.09.2021 14:40 184 ÇANKAYA BAHÇELİEVLER 2653 6 736 20/258 Mesken 45 3 12 108 472.682,52 ₺ 47.500,00 ₺ 06.09.2021 14:50 185 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A Bodrum 1 83,56 299.600,20 ₺ 30.000,00 ₺ 06.09.2021 15:00 186 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A Bodrum 2 87 311.934,15 ₺ 31.500,00 ₺ 06.09.2021 15:10 187 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A Bodrum 3 92,69 325.819,25 ₺ 33.000,00 ₺ 06.09.2021 15:20 188 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A Bodrum 4 92,69 332.335,36 ₺ 33.500,00 ₺ 06.09.2021 15:30 189 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A Bodrum 5 87 305.818,05 ₺ 31.000,00 ₺ 06.09.2021 15:40 190 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A Bodrum 6 84,74 297.873,81 ₺ 30.000,00 ₺ 06.09.2021 15:50 191 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A Zemin 7 87 339.797,64 ₺ 34.000,00 ₺ 06.09.2021 16:00 192 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A Zemin 8 92,69 362.021,19 ₺ 36.500,00 ₺ 06.09.2021 16:10 193 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A Zemin 9 95,97 374.831,95 ₺ 37.500,00 ₺ 06.09.2021 16:20 194 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A Zemin 10 90,28 359.660,17 ₺ 36.000,00 ₺ 07.09.2021 08:30 195 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A Zemin 11 91,34 363.883,03 ₺ 36.500,00 ₺ 07.09.2021 08:40 196 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A Zemin 12 88,63 353.086,85 ₺ 35.500,00 ₺ 07.09.2021 08:50 197 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A Zemin 13 85,35 340.019,89 ₺ 34.500,00 ₺ 07.09.2021 09:00 198 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A Zemin 14 84,74 337.589,75 ₺ 34.000,00 ₺ 07.09.2021 09:10 199 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A 1 15 87 400.870,77 ₺ 40.500,00 ₺ 07.09.2021 09:20 200 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A 1 16 92,69 427.088,64 ₺ 43.000,00 ₺ 07.09.2021 09:30 201 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A 1 17 95,97 442.201,93 ₺ 44.500,00 ₺ 07.09.2021 09:40 202 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A 1 18 90,28 424.303,36 ₺ 42.500,00 ₺ 07.09.2021 09:50 203 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A 1 19 91,34 429.285,21 ₺ 43.000,00 ₺ 07.09.2021 10:00 204 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A 1 20 88,63 416.548,59 ₺ 42.000,00 ₺ 07.09.2021 10:10 205 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A 1 21 85,35 401.133,05 ₺ 41.500,00 ₺ 07.09.2021 10:20 206 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A 1 22 84,74 390.457,35 ₺ 39.500,00 ₺ 07.09.2021 10:30 207 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A 2 23 87 380.826,84 ₺ 38.500,00 ₺ 07.09.2021 10:40 208 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A 2 24 92,69 405.733,79 ₺ 41.000,00 ₺ 07.09.2021 10:50 209 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A 2 25 95,97 420.091,40 ₺ 42.500,00 ₺ 07.09.2021 11:00 210 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A 2 26 90,28 403.088,46 ₺ 40.500,00 ₺ 07.09.2021 11:10 211 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A 2 27 91,34 407.821,23 ₺ 41.000,00 ₺ 07.09.2021 11:20 212 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A 2 28 88,63 395.721,43 ₺ 40.000,00 ₺ 07.09.2021 11:30 213 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A 2 29 85,35 381.076,65 ₺ 38.500,00 ₺ 07.09.2021 11:40 214 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A 2 30 84,74 370.934,10 ₺ 37.500,00 ₺ 07.09.2021 11:50 215 ÇANKAYA KÜLTÜR 4909 15 519 34/1038 Mesken 8 Bodrum 1 105 266.810,25 ₺ 27.000,00 ₺ 07.09.2021 13:30 216 ÇANKAYA KÜLTÜR 4909 15 519 50/1038 Mesken 8 Bodrum 2 105 282.504,60 ₺ 28.500,00 ₺ 07.09.2021 13:40 217 ÇANKAYA KÜLTÜR 4909 15 519 60/1038 Mesken 8 Bodrum 3 105 282.504,60 ₺ 28.500,00 ₺ 07.09.2021 13:50 218 ÇANKAYA KÜLTÜR 4909 15 519 70/1038 Mesken 8 Zemin 4 105 313.894,35 ₺ 31.500,00 ₺ 07.09.2021 14:00 219 ÇANKAYA KÜLTÜR 4909 15 519 80/1038 Mesken 8 Zemin 5 105 313.894,35 ₺ 31.500,00 ₺ 07.09.2021 14:10 220 ÇANKAYA KÜLTÜR 4909 15 519 94/1038 Mesken 8 1 6 105 329.588,70 ₺ 33.000,00 ₺ 07.09.2021 14:20 221 ÇANKAYA KÜLTÜR 4909 15 519 92/1038 Mesken 8 1 7 105 329.588,70 ₺ 33.000,00 ₺ 07.09.2021 14:30 222 ÇANKAYA KÜLTÜR 4909 15 519 94/1038 Mesken 8 2 8 105 348.832,05 ₺ 35.000,00 ₺ 07.09.2021 14:40 223 ÇANKAYA KÜLTÜR 4909 15 519 92/1038 Mesken 8 2 9 105 348.832,05 ₺ 35.000,00 ₺ 07.09.2021 14:50 224 ÇANKAYA KÜLTÜR 4909 15 519 94/1038 Mesken 8 3 10 105 362.785,50 ₺ 36.500,00 ₺ 07.09.2021 15:00 225 ÇANKAYA KÜLTÜR 4909 15 519 92/1038 Mesken 8 3 11 105 362.785,50 ₺ 36.500,00 ₺ 07.09.2021 15:10 226 ÇANKAYA KÜLTÜR 4909 15 519 94/1038 Mesken 8 4 12 105 320.925,15 ₺ 32.500,00 ₺ 07.09.2021 15:20 227 ÇANKAYA KÜLTÜR 4909 15 519 92/1038 Mesken 8 4 13 105 320.925,15 ₺ 32.500,00 ₺ 07.09.2021 15:30 228 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 78/5928 Mesken 1 Zemin 1 101,43 279.118,07 ₺ 28.000,00 ₺ 07.09.2021 15:40 229 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 Zemin 2 113,53 318.663,95 ₺ 32.000,00 ₺ 07.09.2021 15:50 230 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 Zemin 3 112,87 316.811,42 ₺ 32.000,00 ₺ 07.09.2021 16:00 231 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 Zemin 4 112,87 310.599,00 ₺ 31.500,00 ₺ 07.09.2021 16:10 232 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 1 5 112,87 380.552,49 ₺ 38.500,00 ₺ 07.09.2021 16:20 233 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 1 6 112,87 373.091,16 ₺ 37.500,00 ₺ 08.09.2021 08:30 234 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 1 7 112,6 372.198,68 ₺ 37.500,00 ₺ 08.09.2021 08:40 235 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 1 8 112,6 379.642,16 ₺ 38.000,00 ₺ 08.09.2021 08:50 236 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 2 9 112,87 409.196,64 ₺ 41.000,00 ₺ 08.09.2021 09:00 237 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 2 10 112,87 401.172,94 ₺ 40.500,00 ₺ 08.09.2021 09:10 238 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 2 11 112,6 400.213,28 ₺ 40.500,00 ₺ 08.09.2021 09:20 239 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 2 12 112,6 408.217,79 ₺ 41.000,00 ₺ 08.09.2021 09:30 240 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 3 13 112,87 415.334,51 ₺ 42.000,00 ₺ 08.09.2021 09:40 241 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 3 14 112,87 407.191,05 ₺ 41.000,00 ₺ 08.09.2021 09:50 242 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 3 15 112,6 406.217,00 ₺ 41.000,00 ₺ 08.09.2021 10:00 243 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 3 16 112,6 414.340,98 ₺ 41.500,00 ₺ 08.09.2021 10:10 244 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 4 17 112,87 438.249,38 ₺ 44.000,00 ₺ 08.09.2021 10:20 245 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 4 18 112,87 429.656,12 ₺ 43.000,00 ₺ 08.09.2021 10:30 246 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 4 19 112,6 428.628,32 ₺ 43.000,00 ₺ 08.09.2021 10:40 247 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 4 20 112,6 437.201,03 ₺ 44.000,00 ₺ 08.09.2021 10:50 248 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 5 21 112,87 451.396,48 ₺ 45.500,00 ₺ 08.09.2021 11:00 249 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 5 22 112,87 442.545,53 ₺ 44.500,00 ₺ 08.09.2021 11:10 250 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 5 23 112,6 441.486,90 ₺ 44.500,00 ₺ 08.09.2021 11:20 251 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 5 24 112,6 450.316,68 ₺ 45.500,00 ₺ 08.09.2021 11:30 252 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 6 25 112,87 487.509,23 ₺ 49.000,00 ₺ 08.09.2021 11:40 253 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 6 26 112,87 477.949,72 ₺ 48.000,00 ₺ 08.09.2021 11:50 254 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 6 27 112,6 476.806,40 ₺ 48.000,00 ₺ 08.09.2021 13:30 255 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 6 28 112,6 486.343,05 ₺ 49.000,00 ₺ 08.09.2021 13:40 256 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 7 29 112,87 526.510,33 ₺ 53.000,00 ₺ 08.09.2021 13:50 257 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 7 30 112,87 516.186,14 ₺ 52.000,00 ₺ 08.09.2021 14:00 258 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 7 31 112,6 514.951,36 ₺ 51.500,00 ₺ 08.09.2021 14:10 259 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 7 32 112,6 525.250,85 ₺ 53.000,00 ₺ 08.09.2021 14:20 260 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 8 33 112,87 542.304,23 ₺ 54.500,00 ₺ 08.09.2021 14:30 261 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 8 34 112,87 531.671,35 ₺ 53.500,00 ₺ 08.09.2021 14:40 262 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 8 35 112,6 530.399,52 ₺ 53.500,00 ₺ 08.09.2021 14:50 263 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 8 36 112,6 541.006,97 ₺ 54.500,00 ₺ 08.09.2021 15:00 264 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 9 37 112,87 428.541,43 ₺ 43.000,00 ₺ 08.09.2021 15:10 265 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 9 38 112,87 420.138,53 ₺ 42.500,00 ₺ 08.09.2021 15:20 266 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 9 39 112,6 419.133,51 ₺ 42.000,00 ₺ 08.09.2021 15:30 267 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 9 40 112,6 427.516,30 ₺ 43.000,00 ₺ 08.09.2021 15:40 268 ÇANKAYA HARBİYE 5937 20 1.044,00 28/1044 Kat Mülkeyeti 12 2. BOD RUM KAT 2 67,53 100.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 08.09.2021 15:50 269 ÇANKAYA KORKUTREİS 1158 44 720,00 12/282 Kat İrtifakı 9 1. KAT 1 76 215.000,00 ₺ 21.500,00 ₺ 08.09.2021 16:00 270 KEÇİÖREN ETLİK 5074 11 1.136,00 40/1220 Kat Mülkeyeti 25 Bodrum 3 70 90.000,00 ₺ 9.000,00 ₺ 08.09.2021 16:10 271 KEÇİÖREN ETLİK 5074 9 1.217,00 40/1250 Kat İrtifakı 29 Bodrum 2 67 90.000,00 ₺ 9.000,00 ₺ 08.09.2021 16:20
Ankara İli, Çankaya, Yenimahalle ve Keçiören İlçelerinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar (kamu konutları); karşılarında belirtilen tarih ve saatinde; Hisar Emlak Müdürlüğünce: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İzmir 1 Caddesi No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA adresinde oluşturulacak Komisyonlar huzurunda, 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile sırasıyla ayrı ayrı ihale ile satışı 31 Ağustos 2021 ile 8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

İhaleye katılacak isteklilerin ;

a) Geçici Teminat Bedelinin Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne, Saymanlıklara veya Malmüdürlüklerine yatırıldığına dair makbuzun, Teminat Bedelinin Banka aracılığı ile ödenmesi halinde ise Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişi (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir." ) ile istenen diğer belgelerin ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü T.C. Kimlik Kartı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,
d) Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna Başkanlığına(SGK), Türkiye Kömür İşletmelerine Kurumu Genel Müdürlüğü(TKİ) ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne ait lojmanların ihale bedeli üzerinden ayrıca; yürürlükteki Katma Değer Vergisi Kanunu dikkate alınarak KDV, Damga Vergisi, Karar Pulu, tapu işlemleri için vergi, resim ve harç benzeri yükümlülükler vardır. İlgili Kurumun KDV muafiyetinin bulunması halinde KDV alınmayacaktır.

(1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

4706 sayılı Kanunun 4. Maddesinin (Ek fıkra: 28/11/2017-7061/58 md.) fıkrası gereği ihale tarihine kadar kurumlarınca bildirilenler yasa gereği ön alım hakkı sahibi sayılacaktır.

İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Hisar Emlak Müdürlüğü ilgili servisinde görülebilir.

Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları, sosyal mesafe kurallarına uymaları ve HES kapsamında riskli olmaması gerekmektedir.

Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler ankara.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir." Adres: Kızılay Mahallesi, İzmir 1 Cad. No: 35 ÇANKAYA/ ANKARA Tel: 0 (312) 417 71 71 (4 Hat) ve (Dahili 1600-1601-1603-1604-1613-1700-1702-1708-1712-1713)

ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR (KAMU KONUTU) HİSAR EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

S.NO İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL (m²) ARSA PAYI/PAYDASI BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ BLOK KAT DAİRE (m²) BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ SAATİ

1 ÇANKAYA YUKARI BAHÇELİEVLER 1576 15 390,00 80/780 Mesken 124 ZEMİN KAT 1 60 250.000,00 ₺ 25.000,00 ₺ 31.08.2021 08:30

2 ÇANKAYA YUKARI BAHÇELİEVLER 1576 15 390,00 100/780 Mesken 124 ZEMİN KAT 2 63 265.000,00 ₺ 26.500,00 ₺ 31.08.2021 08:40

3 ÇANKAYA YUKARI BAHÇELİEVLER 1576 15 390,00 200/780 Mesken 124 1. KAT 3 164 635.000,00 ₺ 63.500,00 ₺ 31.08.2021 08:50

4 ÇANKAYA YUKARI BAHÇELİEVLER 1576 15 390,00 200/780 Mesken 124 2. KAT 4 164 645.000,00 ₺ 64.500,00 ₺ 31.08.2021 09:00

5 ÇANKAYA YUKARI BAHÇELİEVLER 1576 15 390,00 200/780 Mesken 124 3. KAT 5 164 635.000,00 ₺ 63.500,00 ₺ 31.08.2021 09:10

6 ÇANKAYA YUKARI BAHÇELİEVLER 2612 30 22.668,00 850/160000 Mesken 61/A 3. KAT 12 132 810.000,00 ₺ 81.000,00 ₺ 31.08.2021 09:20

7 ÇANKAYA AYRANCI 1298 101 729,00 46/729 Mesken 2 3.BODRUM KAT 1 88 200.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ 31.08.2021 09:30

8 ÇANKAYA AYRANCI 1298 101 729,00 62/729 Mesken 2 2. BODRUM KAT 2 96 220.000,00 ₺ 22.000,00 ₺ 31.08.2021 09:40

9 ÇANKAYA AYRANCI 1298 101 729,00 37/729 Mesken 2 2.BODRUM KAT 3 71 160.000,00 ₺ 16.000,00 ₺ 31.08.2021 09:50

10 ÇANKAYA AYRANCI 1298 101 729,00 48/729 Mesken 2 1.BODRUM KAT 4 92 220.000,00 ₺ 22.000,00 ₺ 31.08.2021 10:00

11 ÇANKAYA AYRANCI 1298 101 729,00 48/729 Mesken 2 1.BODRUM KAT 5 90 215.000,00 ₺ 21.500,00 ₺ 31.08.2021 10:10

12 ÇANKAYA AYRANCI 1298 101 729,00 48/729 Mesken 2 1.BODRUM KAT 6 89 225.000,00 ₺ 22.500,00 ₺ 31.08.2021 10:20

13 ÇANKAYA AYRANCI 1298 101 729,00 44/729 Mesken 2 ZEMİN KAT 7 83 215.000,00 ₺ 21.500,00 ₺ 31.08.2021 10:30

14 ÇANKAYA AYRANCI 1298 101 729,00 43/729 Mesken 2 ZEMİN KAT 8 82 190.000,00 ₺ 19.000,00 ₺ 31.08.2021 10:40

15 ÇANKAYA AYRANCI 1298 101 729,00 47/729 Mesken 2 ZEMİN KAT 9 91 240.000,00 ₺ 24.000,00 ₺ 31.08.2021 10:50

16 ÇANKAYA AYRANCI 1298 101 729,00 51/729 Mesken 2 1.KAT 10 95 250.000,00 ₺ 25.000,00 ₺ 31.08.2021 11:00

17 ÇANKAYA AYRANCI 1298 101 729,00 59/729 Mesken 2 1.KAT 11 96 230.000,00 ₺ 23.000,00 ₺ 31.08.2021 11:10

18 ÇANKAYA AYRANCI 1298 101 729,00 47/729 Mesken 2 1.KAT 12 90 250.000,00 ₺ 25.000,00 ₺ 31.08.2021 11:20

19 ÇANKAYA AYRANCI 1298 101 729,00 51/729 Mesken 2 2.KAT 13 95 245.000,00 ₺ 24.500,00 ₺ 31.08.2021 11:30

20 ÇANKAYA AYRANCI 1298 101 729,00 47/729 Mesken 2 2.KAT 14 96 225.000,00 ₺ 22.500,00 ₺ 31.08.2021 11:40

21 ÇANKAYA AYRANCI 1298 101 729,00 51/729 Mesken 2 2.KAT 15 90 245.000,00 ₺ 24.500,00 ₺ 31.08.2021 11:50

22 ÇANKAYA AYRANCI 1298 102 508,00 34/508 Mesken 39 ZEMİN KAT 1 68 235.000,00 ₺ 23.500,00 ₺ 31.08.2021 13:30

23 ÇANKAYA AYRANCI 1298 102 508,00 42/508 Mesken 39 ZEMİN KAT 2 85 295.000,00 ₺ 29.500,00 ₺ 31.08.2021 13:40

24 ÇANKAYA AYRANCI 1298 102 508,00 54/508 Mesken 39 1.KAT 3 110 380.000,00 ₺ 38.000,00 ₺ 31.08.2021 13:50

25 ÇANKAYA AYRANCI 1298 102 508,00 54/508 Mesken 39 1.KAT 4 110 385.000,00 ₺ 38.500,00 ₺ 31.08.2021 14:00

26 ÇANKAYA AYRANCI 1298 102 508,00 54/508 Mesken 39 2.KAT 5 110 385.000,00 ₺ 38.500,00 ₺ 31.08.2021 14:10

27 ÇANKAYA AYRANCI 1298 102 508,00 54/508 Mesken 39 2.KAT 6 110 390.000,00 ₺ 39.000,00 ₺ 31.08.2021 14:20

28 ÇANKAYA AYRANCI 1298 102 508,00 54/508 Mesken 39 3.KAT 7 110 385.000,00 ₺ 38.500,00 ₺ 31.08.2021 14:30

29 ÇANKAYA AYRANCI 1298 102 508,00 54/508 Mesken 39 3.KAT 8 110 390.000,00 ₺ 39.000,00 ₺ 31.08.2021 14:40

30 ÇANKAYA AYRANCI 1298 102 508,00 54/508 Mesken 39 4.KAT 9 110 385.000,00 ₺ 38.500,00 ₺ 31.08.2021 14:50

31 ÇANKAYA AYRANCI 1298 102 508,00 54/508 Mesken 39 4.KAT 10 110 385.000,00 ₺ 38.500,00 ₺ 31.08.2021 15:00

32 ÇANKAYA TOPRAKLIK 5584 3 433,00 12/70 Mesken 6 2.KAT 5 105 235.000,00 ₺ 23.500,00 ₺ 31.08.2021 15:10

33 ÇANKAYA AŞAĞI ÖVEÇLER 7529 7 629,00 114/1258 Mesken 4 1.KAT 9 90 245.000,00 ₺ 24.500,00 ₺ 31.08.2021 15:20

34 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 100/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C ZEMİN KAT 31 65 295.000,00 ₺ 29.500,00 ₺ 31.08.2021 15:30

35 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 1.KAT 1 100 460.000,00 ₺ 46.000,00 ₺ 31.08.2021 15:40

36 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 1.KAT 2 100 460.000,00 ₺ 46.000,00 ₺ 31.08.2021 15:50

37 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 2.KAT 3 100 465.000,00 ₺ 46.500,00 ₺ 31.08.2021 16:00

38 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 2.KAT 4 100 465.000,00 ₺ 46.500,00 ₺ 31.08.2021 16:10

39 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 3.KAT 5 100 470.000,00 ₺ 47.000,00 ₺ 31.08.2021 16:20

40 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 3.KAT 6 100 470.000,00 ₺ 47.000,00 ₺ 01.09.2021 08:30

41 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 4.KAT 7 100 470.000,00 ₺ 47.000,00 ₺ 01.09.2021 08:40

42 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 4.KAT 8 100 470.000,00 ₺ 47.000,00 ₺ 01.09.2021 08:50

43 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 5.KAT 9 100 470.000,00 ₺ 47.000,00 ₺ 01.09.2021 09:00

44 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 5.KAT 10 100 470.000,00 ₺ 47.000,00 ₺ 01.09.2021 09:10

45 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 6.KAT 11 100 475.000,00 ₺ 47.500,00 ₺ 01.09.2021 09:20

46 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 6.KAT 12 100 475.000,00 ₺ 47.500,00 ₺ 01.09.2021 09:30

47 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 7.KAT 13 100 475.000,00 ₺ 47.500,00 ₺ 01.09.2021 09:40

48 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 7.KAT 14 100 475.000,00 ₺ 47.500,00 ₺ 01.09.2021 09:50

49 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 8.KAT 15 100 475.000,00 ₺ 47.500,00 ₺ 01.09.2021 10:00

50 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 8.KAT 16 100 475.000,00 ₺ 47.500,00 ₺ 01.09.2021 10:10

51 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 9.KAT 17 100 475.000,00 ₺ 47.500,00 ₺ 01.09.2021 10:20

52 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 9.KAT 18 100 475.000,00 ₺ 47.500,00 ₺ 01.09.2021 10:30

53 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 10.KAT 19 100 480.000,00 ₺ 48.000,00 ₺ 01.09.2021 10:40

54 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 10.KAT 20 100 480.000,00 ₺ 48.000,00 ₺ 01.09.2021 10:50

55 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 11.KAT 21 100 480.000,00 ₺ 48.000,00 ₺ 01.09.2021 11:00

56 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 11.KAT 22 100 480.000,00 ₺ 48.000,00 ₺ 01.09.2021 11:10

57 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 12.KAT 23 100 485.000,00 ₺ 48.500,00 ₺ 01.09.2021 11:20

58 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 12.KAT 24 100 485.000,00 ₺ 48.500,00 ₺ 01.09.2021 11:30

59 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 13.KAT 25 100 485.000,00 ₺ 48.500,00 ₺ 01.09.2021 11:40

60 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 13.KAT 26 100 485.000,00 ₺ 48.500,00 ₺ 01.09.2021 11:50

61 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 14.KAT 27 100 485.000,00 ₺ 48.500,00 ₺ 01.09.2021 13:30

62 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 14.KAT 28 100 485.000,00 ₺ 48.500,00 ₺ 01.09.2021 13:40

63 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 15.KAT 29 100 480.000,00 ₺ 48.000,00 ₺ 01.09.2021 13:50

64 ÇANKAYA EMEK 7561 12 4.890,00 120/14800 Mesken F1 BLOK - 58/C 15.KAT 30 100 480.000,00 ₺ 48.000,00 ₺ 01.09.2021 14:00

65 ÇANKAYA ANITTEPE 5468 12 549,00 49/549 Mesken 4 BODRUM KAT 1 108 290.000,00 ₺ 29.000,00 ₺ 01.09.2021 14:10

66 ÇANKAYA ANITTEPE 5468 12 549,00 42/549 Mesken 4 ZEMİN KAT 2 95 280.000,00 ₺ 28.000,00 ₺ 01.09.2021 14:20

67 ÇANKAYA ANITTEPE 5468 12 549,00 42/549 Mesken 4 ZEMİN KAT 3 95 280.000,00 ₺ 28.000,00 ₺ 01.09.2021 14:30

68 ÇANKAYA ANITTEPE 5468 12 549,00 52/549 Mesken 4 1.KAT 4 113 350.000,00 ₺ 35.000,00 ₺ 01.09.2021 14:40

69 ÇANKAYA ANITTEPE 5468 12 549,00 52/549 Mesken 4 1.KAT 5 113 350.000,00 ₺ 35.000,00 ₺ 01.09.2021 14:50

70 ÇANKAYA ANITTEPE 5468 12 549,00 52/549 Mesken 4 2.KAT 6 113 355.000,00 ₺ 35.500,00 ₺ 01.09.2021 15:00

71 ÇANKAYA ANITTEPE 5468 12 549,00 52/549 Mesken 4 2.KAT 7 113 355.000,00 ₺ 35.500,00 ₺ 01.09.2021 15:10

72 ÇANKAYA ANITTEPE 5468 12 549,00 52/549 Mesken 4 3.KAT 8 113 355.000,00 ₺ 35.500,00 ₺ 01.09.2021 15:20

73 ÇANKAYA ANITTEPE 5468 12 549,00 52/549 Mesken 4 3.KAT 9 113 355.000,00 ₺ 35.500,00 ₺ 01.09.2021 15:30

74 ÇANKAYA ANITTEPE 5468 12 549,00 52/549 Mesken 4 4.KAT 10 113 350.000,00 ₺ 35.000,00 ₺ 01.09.2021 15:40

75 ÇANKAYA ANITTEPE 5468 12 549,00 52/549 Mesken 4 4.KAT 11 113 350.000,00 ₺ 35.000,00 ₺ 01.09.2021 15:50

76 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 1.KAT 1 111 340.000,00 ₺ 34.000,00 ₺ 01.09.2021 16:00

77 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 1.KAT 2 92 285.000,00 ₺ 28.500,00 ₺ 01.09.2021 16:10

78 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 1.KAT 3 96 295.000,00 ₺ 29.500,00 ₺ 01.09.2021 16:20

79 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 1.KAT 4 93 290.000,00 ₺ 29.000,00 ₺ 02.09.2021 08:30

80 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 1.KAT 5 93 290.000,00 ₺ 29.000,00 ₺ 02.09.2021 08:40

81 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 1.KAT 6 96 295.000,00 ₺ 29.500,00 ₺ 02.09.2021 08:50

82 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 2.KAT 7 111 345.000,00 ₺ 34.500,00 ₺ 02.09.2021 09:00

83 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 2.KAT 8 92 295.000,00 ₺ 29.500,00 ₺ 02.09.2021 09:10

84 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 2.KAT 9 96 300.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ 02.09.2021 09:20

85 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 2.KAT 10 93 295.000,00 ₺ 29.500,00 ₺ 02.09.2021 09:30

86 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 2.KAT 11 93 295.000,00 ₺ 29.500,00 ₺ 02.09.2021 09:40

87 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 2.KAT 12 96 300.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ 02.09.2021 09:50

88 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 3.KAT 13 111 345.000,00 ₺ 34.500,00 ₺ 02.09.2021 10:00

89 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 3.KAT 14 92 295.000,00 ₺ 29.500,00 ₺ 02.09.2021 10:10

90 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 3.KAT 15 96 300.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ 02.09.2021 10:20

91 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 3.KAT 16 93 295.000,00 ₺ 29.500,00 ₺ 02.09.2021 10:30

92 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 3.KAT 17 93 295.000,00 ₺ 29.500,00 ₺ 02.09.2021 10:40

93 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 3.KAT 18 96 300.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ 02.09.2021 10:50

94 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 4.KAT 19 111 340.000,00 ₺ 34.000,00 ₺ 02.09.2021 11:00

95 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 4.KAT 20 92 285.000,00 ₺ 28.500,00 ₺ 02.09.2021 11:10

96 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 4.KAT 21 96 295.000,00 ₺ 29.500,00 ₺ 02.09.2021 11:20

97 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 4.KAT 22 93 290.000,00 ₺ 29.000,00 ₺ 02.09.2021 11:30

98 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 4.KAT 23 93 290.000,00 ₺ 29.000,00 ₺ 02.09.2021 11:40

99 ÇANKAYA BARBAROS 2544 25 2.032,00 78/2032 Mesken 90 4.KAT 24 96 295.000,00 ₺ 29.500,00 ₺ 02.09.2021 11:50

100 ÇANKAYA GÜZELTEPE 7046 3 946,00 10/250 Mesken 7 3.BODRUM KAT 1 70,1 160.000,00 ₺ 16.000,00 ₺ 02.09.2021 13:30

101 ÇANKAYA GÜZELTEPE 7046 3 946,00 10/250 Mesken 7 3.BODRUM KAT 2 99,46 235.000,00 ₺ 23.500,00 ₺ 02.09.2021 13:40

102 ÇANKAYA GÜZELTEPE 7046 3 946,00 10/250 Mesken 7 2.BODRUM KAT 3 118,32 295.000,00 ₺ 29.500,00 ₺ 02.09.2021 13:50

103 ÇANKAYA GÜZELTEPE 7046 3 946,00 10/250 Mesken 7 2.BODRUM KAT 4 110,9 275.000,00 ₺ 27.500,00 ₺ 02.09.2021 14:00

104 ÇANKAYA GÜZELTEPE 7046 3 946,00 12/250 Mesken 7 1.BODRUM KAT 5 119,96 315.000,00 ₺ 31.500,00 ₺ 02.09.2021 14:10

105 ÇANKAYA GÜZELTEPE 7046 3 946,00 12/250 Mesken 7 1.BODRUM KAT 6 118,32 315.000,00 ₺ 31.500,00 ₺ 02.09.2021 14:20

106 ÇANKAYA GÜZELTEPE 7046 3 946,00 10/250 Mesken 7 1.BODRUM KAT 7 90,23 230.000,00 ₺ 23.000,00 ₺ 02.09.2021 14:30

107 ÇANKAYA GÜZELTEPE 7046 3 946,00 10/250 Mesken 7 1.BODRUM KAT 8 85,5 215.000,00 ₺ 21.500,00 ₺ 02.09.2021 14:40

108 ÇANKAYA GÜZELTEPE 7046 3 946,00 14/250 Mesken 7 ZEMİN KAT 9 119,96 390.000,00 ₺ 39.000,00 ₺ 02.09.2021 14:50

109 ÇANKAYA GÜZELTEPE 7046 3 946,00 14/250 Mesken 7 ZEMİN KAT 10 105,9 345.000,00 ₺ 34.500,00 ₺ 02.09.2021 15:00

110 ÇANKAYA GÜZELTEPE 7046 3 946,00 14/250 Mesken 7 ZEMİN KAT 11 85,8 280.000,00 ₺ 28.000,00 ₺ 02.09.2021 15:10

111 ÇANKAYA GÜZELTEPE 7046 3 946,00 14/250 Mesken 7 1.KAT 12 119,96 405.000,00 ₺ 40.500,00 ₺ 02.09.2021 15:20

112 ÇANKAYA GÜZELTEPE 7046 3 946,00 14/250 Mesken 7 1.KAT 13 118,32 410.000,00 ₺ 41.000,00 ₺ 02.09.2021 15:30

113 ÇANKAYA GÜZELTEPE 7046 3 946,00 14/250 Mesken 7 1.KAT 14 113,73 405.000,00 ₺ 40.500,00 ₺ 02.09.2021 15:40

114 ÇANKAYA GÜZELTEPE 7046 3 946,00 14/250 Mesken 7 2.KAT 15 119,96 445.000,00 ₺ 44.500,00 ₺ 02.09.2021 15:50

115 ÇANKAYA GÜZELTEPE 7046 3 946,00 14/250 Mesken 7 2.KAT 16 118,32 435.000,00 ₺ 43.500,00 ₺ 02.09.2021 16:00

116 ÇANKAYA GÜZELTEPE 7046 3 946,00 14/250 Mesken 7 2.KAT 17 111,73 415.000,00 ₺ 41.500,00 ₺ 02.09.2021 16:10

117 ÇANKAYA GÜZELTEPE 7046 3 946,00 14/250 Mesken 7 3.KAT 18 119,96 420.000,00 ₺ 42.000,00 ₺ 02.09.2021 16:20

118 ÇANKAYA GÜZELTEPE 7046 3 946,00 14/250 Mesken 7 3.KAT 19 118,32 420.000,00 ₺ 42.000,00 ₺ 03.09.2021 08:30

119 ÇANKAYA GÜZELTEPE 7046 3 946,00 14/250 Mesken 7 3.KAT 20 113,73 410.000,00 ₺ 41.000,00 ₺ 03.09.2021 08:40

120 ÇANKAYA KÜÇÜKESAT 2528 4 1.056,00 1/16 Mesken 83 2.KAT 5 87 280.000,00 ₺ 28.000,00 ₺ 03.09.2021 08:50

121 ÇANKAYA KÜÇÜKESAT 2895 36 1.032,00 1/20 Mesken 73 3.KAT 13 116 270.000,00 ₺ 27.000,00 ₺ 03.09.2021 09:00

122 ÇANKAYA MEŞRUTİYET 1087 4 1.026,00 2/20 Mesken 55 ZEMİN KAT 1 130 285.000,00 ₺ 28.500,00 ₺ 03.09.2021 09:10

123 ÇANKAYA MEŞRUTİYET 1087 4 1.026,00 2/20 Mesken 55 ZEMİN KAT 2 135 320.000,00 ₺ 32.000,00 ₺ 03.09.2021 9:20

124 ÇANKAYA MEŞRUTİYET 1087 4 1.026,00 2/20 Mesken 55 1.KAT 3 145 325.000,00 ₺ 32.500,00 ₺ 03.09.2021 09:30

125 ÇANKAYA MEŞRUTİYET 1087 4 1.026,00 2/20 Mesken 55 1.KAT 4 150 380.000,00 ₺ 38.000,00 ₺ 03.09.2021 09:40

126 ÇANKAYA MEŞRUTİYET 1087 4 1.026,00 3/20 Mesken 55 2.KAT 5 145 325.000,00 ₺ 32.500,00 ₺ 03.09.2021 09:50

127 ÇANKAYA MEŞRUTİYET 1087 4 1.026,00 3/20 Mesken 55 2.KAT 6 150 380.000,00 ₺ 38.000,00 ₺ 03.09.2021 10:00

128 ÇANKAYA MEŞRUTİYET 1087 4 1.026,00 3/20 Mesken 55 3.KAT 7 145 315.000,00 ₺ 31.500,00 ₺ 03.09.2021 10:10

129 ÇANKAYA MEŞRUTİYET 1087 4 1.026,00 3/20 Mesken 55 3.KAT 8 150 365.000,00 ₺ 36.500,00 ₺ 03.09.2021 10:20

130 ÇANKAYA MEŞRUTİYET 1323 7 856,00 116/856 Mesken 46 ZEMİN KAT 1 168 420.000,00 ₺ 42.000,00 ₺ 03.09.2021 10:30

131 ÇANKAYA MEŞRUTİYET 1323 7 856,00 116/856 Mesken 46 ZEMİN KAT 2 168 420.000,00 ₺ 42.000,00 ₺ 03.09.2021 10:40
132 ÇANKAYA MEŞRUTİYET 1323 7 856,00 124/856 Mesken 46 1.KAT 3 183 520.000,00 ₺ 52.000,00 ₺ 03.09.2021 10:50

133 ÇANKAYA MEŞRUTİYET 1323 7 856,00 133/856 Mesken 46 1.KAT 4 203 570.000,00 ₺ 57.000,00 ₺ 03.09.2021 11:00

134 ÇANKAYA MEŞRUTİYET 1323 7 856,00 124/856 Mesken 46 2.KAT 5 183 555.000,00 ₺ 55.500,00 ₺ 03.09.2021 11:10

135 ÇANKAYA MEŞRUTİYET 1323 7 856,00 133/856 Mesken 46 2.KAT 6 203 600.000,00 ₺ 60.000,00 ₺ 03.09.2021 11:20

136 ÇANKAYA MEŞRUTİYET 1323 7 856,00 55/856 Mesken 46 ÇATI KATI 7 121 370.000,00 ₺ 37.000,00 ₺ 03.09.2021 11:30

137 ÇANKAYA MEŞRUTİYET 1323 7 856,00 55/856 Mesken 46 ÇATI KATI 8 156 470.000,00 ₺ 47.000,00 ₺ 03.09.2021 11:40

138 ÇANKAYA KORKUTREİS 1152 3 585,00 52/585 Mesken 23 ZEMİN KAT 1 96 270.000,00 ₺ 27.000,00 ₺ 03.09.2021 11:50

139 ÇANKAYA KORKUTREİS 1152 3 585,00 43/585 Mesken 23 ZEMİN KAT 2 81 220.000,00 ₺ 22.000,00 ₺ 03.09.2021 13:50

140 ÇANKAYA KORKUTREİS 1152 3 585,00 42/585 Mesken 23 ZEMİN KAT 3 79 225.000,00 ₺ 22.500,00 ₺ 03.09.2021 14:00
141 ÇANKAYA KORKUTREİS 1152 3 585,00 62/585 Mesken 23 1.KAT 4 105 315.000,00 ₺ 31.500,00 ₺ 03.09.2021 14:10

142 ÇANKAYA KORKUTREİS 1152 3 585,00 43/585 Mesken 23 1.KAT 5 81 250.000,00 ₺ 25.000,00 ₺ 03.09.2021 14:20

143 ÇANKAYA KORKUTREİS 1152 3 585,00 44/585 Mesken 23 1.KAT 6 103 310.000,00 ₺ 31.000,00 ₺ 03.09.2021 14:30

144 ÇANKAYA KORKUTREİS 1152 3 585,00 62/585 Mesken 23 2.KAT 7 105 315.000,00 ₺ 31.500,00 ₺ 03.09.2021 14:40

145 ÇANKAYA KORKUTREİS 1152 3 585,00 43/585 Mesken 23 2.KAT 8 81 250.000,00 ₺ 25.000,00 ₺ 03.09.2021 14:50

146 ÇANKAYA KORKUTREİS 1152 3 585,00 44/585 Mesken 23 2.KAT 9 103 310.000,00 ₺ 31.000,00 ₺ 03.09.2021 15:00

147 ÇANKAYA KORKUTREİS 1152 3 585,00 63/585 Mesken 23 3.KAT 10 105 310.000,00 ₺ 31.000,00 ₺ 03.09.2021 15:10

148 ÇANKAYA KORKUTREİS 1152 3 585,00 43/585 Mesken 23 3.KAT 11 81 245.000,00 ₺ 24.500,00 ₺ 03.09.2021 15:20

149 ÇANKAYA KORKUTREİS 1152 3 585,00 44/585 Mesken 23 3.KAT 12 103 305.000,00 ₺ 30.500,00 ₺ 03.09.2021 15:30

150 YENİMAHALLE ORMAN ÇİFTLİĞİ 13651 1 55.694,00 1116/1026232 Mesken 3.BLOK ZEMİN KAT 1 50 145.000,00 ₺ 14.500,00 ₺ 03.09.2021 15:40

151 YENİMAHALLE ORMAN ÇİFTLİĞİ 13651 1 55.694,00 1116/1026232 Mesken 3.BLOK ZEMİN KAT 2 50 145.000,00 ₺ 14.500,00 ₺ 03.09.2021 15:50
152 YENİMAHALLE ORMAN ÇİFTLİĞİ 13651 1 55.694,00 1116/1026232 Mesken 4.BLOK ZEMİN KAT 1 50 145.000,00 ₺ 14.500,00 ₺ 03.09.2021 16:00

153 YENİMAHALLE ORMAN ÇİFTLİĞİ 13651 1 55.694,00 1116/1026232 Mesken 4.BLOK ZEMİN KAT 2 50 145.000,00 ₺ 14.500,00 ₺ 03.09.2021 16:10

154 YENİMAHALLE ORMAN ÇİFTLİĞİ 13651 1 55.694,00 1164/1026232 Mesken 25.BLOK 2.KAT 10 70 215.000,00 ₺ 21.500,00 ₺ 03.09.2021 16:20

155 ÇANKAYA AYRANCI 7041 10 830 12/606 Mesken 95 Bodrum 1 60,85 209.166,23 ₺ 21.000,00 ₺ 06.09.2021 08:30

156 ÇANKAYA AYRANCI 7041 10 830 18/606 Mesken 95 Bodrum 2 76,35 262.446,04 ₺ 26.500,00 ₺ 06.09.2021 08:40

157 ÇANKAYA AYRANCI 7041 10 830 24/606 Mesken 95 Zemin 3 85,08 306.092,32 ₺ 31.000,00 ₺ 06.09.2021 08:50

158 ÇANKAYA AYRANCI 7041 10 830 30/606 Mesken 95 Zemin 4 95,05 341.961,39 ₺ 34.500,00 ₺ 06.09.2021 09:00

159 ÇANKAYA AYRANCI 7041 10 830 36/606 Mesken 95 Zemin 5 114,47 407.751,30 ₺ 41.000,00 ₺ 06.09.2021 09:10

160 ÇANKAYA AYRANCI 7041 10 830 24/606 Mesken 95 Zemin 6 82,56 294.085,32 ₺ 29.500,00 ₺ 06.09.2021 09:20

161 ÇANKAYA AYRANCI 7041 10 830 36/606 Mesken 95 1 7 116,87 449.494,88 ₺ 45.000,00 ₺ 06.09.2021 09:30

162 ÇANKAYA AYRANCI 7041 10 830 36/606 Mesken 95 1 8 110,47 424.879,77 ₺ 42.500,00 ₺ 06.09.2021 09:40

163 ÇANKAYA AYRANCI 7041 10 830 36/606 Mesken 95 1 9 110,47 424.879,77 ₺ 42.500,00 ₺ 06.09.2021 09:50

164 ÇANKAYA AYRANCI 7041 10 830 36/606 Mesken 95 1 10 113,05 434.802,74 ₺ 43.500,00 ₺ 06.09.2021 10:00

165 ÇANKAYA AYRANCI 7041 10 830 36/606 Mesken 95 2 11 116,87 467,474,67 47.000,00 ₺ 06.09.2021 10:10

166 ÇANKAYA AYRANCI 7041 10 830 36/606 Mesken 95 2 12 110,47 441.874,96 ₺ 44.500,00 ₺ 06.09.2021 10:20

167 ÇANKAYA AYRANCI 7041 10 830 36/606 Mesken 95 2 13 110,47 441.874,96 ₺ 44.500,00 ₺ 06.09.2021 10:30

168 ÇANKAYA AYRANCI 7041 10 830 36/606 Mesken 95 2 14 113,05 452.194,84 ₺ 45.500,00 ₺ 06.09.2021 10:40

169 ÇANKAYA AYRANCI 7041 10 830 36/606 Mesken 95 3 15 116,87 422.792,42 ₺ 42.500,00 ₺ 06.09.2021 10:50

170 ÇANKAYA AYRANCI 7041 10 830 36/606 Mesken 95 3 16 110,47 399.639,59 ₺ 40.000,00 ₺ 06.09.2021 11:00

171 ÇANKAYA AYRANCI 7041 10 830 36/606 Mesken 95 3 17 110,47 399.639,59 ₺ 40.000,00 ₺ 06.09.2021 11:10

172 ÇANKAYA AYRANCI 7041 10 830 36/606 Mesken 95 3 18 113,05 408.973,07 ₺ 41.000,00 ₺ 06.09.2021 11:20

173 ÇANKAYA BAHÇELİEVLER 2653 6 736 18/258 Mesken 45 Zemin 1 108 441.896,04 ₺ 44.500,00 ₺ 06.09.2021 11:30

174 ÇANKAYA BAHÇELİEVLER 2653 6 736 18/258 Mesken 45 Zemin 2 108 441.896,04 ₺ 44.500,00 ₺ 06.09.2021 11:40

175 ÇANKAYA BAHÇELİEVLER 2653 6 736 18/258 Mesken 45 Zemin 3 108 433.058,40 ₺ 43.500,00 ₺ 06.09.2021 11:50

176 ÇANKAYA BAHÇELİEVLER 2653 6 736 24/258 Mesken 45 1 4 108 509.446,80 ₺ 51.000,00 ₺ 06.09.2021 13:30

177 ÇANKAYA BAHÇELİEVLER 2653 6 736 24/258 Mesken 45 1 5 108 509.446,80 ₺ 51.000,00 ₺ 06.09.2021 13:40

178 ÇANKAYA BAHÇELİEVLER 2653 6 736 20/258 Mesken 45 1 6 108 498.942,72 ₺ 50.000,00 ₺ 06.09.2021 13:50

179 ÇANKAYA BAHÇELİEVLER 2653 6 736 24/258 Mesken 45 2 7 108 525.202,92 ₺ 53.000,00 ₺ 06.09.2021 14:00

180 ÇANKAYA BAHÇELİEVLER 2653 6 736 24/258 Mesken 45 2 8 108 525.202,92 ₺ 53.000,00 ₺ 06.09.2021 14:10

181 ÇANKAYA BAHÇELİEVLER 2653 6 736 20/258 Mesken 45 2 9 108 514.698,84 ₺ 51.500,00 ₺ 06.09.2021 14:20

182 ÇANKAYA BAHÇELİEVLER 2653 6 736 24/258 Mesken 45 3 10 108 483.186,60 ₺ 48.500,00 ₺ 06.09.2021 14:30

183 ÇANKAYA BAHÇELİEVLER 2653 6 736 24/258 Mesken 45 3 11 108 483.186,60 ₺ 48.500,00 ₺ 06.09.2021 14:40

184 ÇANKAYA BAHÇELİEVLER 2653 6 736 20/258 Mesken 45 3 12 108 472.682,52 ₺ 47.500,00 ₺ 06.09.2021 14:50

185 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A Bodrum 1 83,56 299.600,20 ₺ 30.000,00 ₺ 06.09.2021 15:00

186 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A Bodrum 2 87 311.934,15 ₺ 31.500,00 ₺ 06.09.2021 15:10

187 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A Bodrum 3 92,69 325.819,25 ₺ 33.000,00 ₺ 06.09.2021 15:20

188 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A Bodrum 4 92,69 332.335,36 ₺ 33.500,00 ₺ 06.09.2021 15:30

189 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A Bodrum 5 87 305.818,05 ₺ 31.000,00 ₺ 06.09.2021 15:40

190 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A Bodrum 6 84,74 297.873,81 ₺ 30.000,00 ₺ 06.09.2021 15:50

191 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A Zemin 7 87 339.797,64 ₺ 34.000,00 ₺ 06.09.2021 16:00

192 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A Zemin 8 92,69 362.021,19 ₺ 36.500,00 ₺ 06.09.2021 16:10

193 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A Zemin 9 95,97 374.831,95 ₺ 37.500,00 ₺ 06.09.2021 16:20

194 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A Zemin 10 90,28 359.660,17 ₺ 36.000,00 ₺ 07.09.2021 08:30

195 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A Zemin 11 91,34 363.883,03 ₺ 36.500,00 ₺ 07.09.2021 08:40

196 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A Zemin 12 88,63 353.086,85 ₺ 35.500,00 ₺ 07.09.2021 08:50

197 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A Zemin 13 85,35 340.019,89 ₺ 34.500,00 ₺ 07.09.2021 09:00

198 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A Zemin 14 84,74 337.589,75 ₺ 34.000,00 ₺ 07.09.2021 09:10

199 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A 1 15 87 400.870,77 ₺ 40.500,00 ₺ 07.09.2021 09:20

200 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A 1 16 92,69 427.088,64 ₺ 43.000,00 ₺ 07.09.2021 09:30

201 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A 1 17 95,97 442.201,93 ₺ 44.500,00 ₺ 07.09.2021 09:40

202 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A 1 18 90,28 424.303,36 ₺ 42.500,00 ₺ 07.09.2021 09:50

203 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A 1 19 91,34 429.285,21 ₺ 43.000,00 ₺ 07.09.2021 10:00

204 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A 1 20 88,63 416.548,59 ₺ 42.000,00 ₺ 07.09.2021 10:10

205 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A 1 21 85,35 401.133,05 ₺ 41.500,00 ₺ 07.09.2021 10:20

206 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A 1 22 84,74 390.457,35 ₺ 39.500,00 ₺ 07.09.2021 10:30

207 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A 2 23 87 380.826,84 ₺ 38.500,00 ₺ 07.09.2021 10:40

208 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A 2 24 92,69 405.733,79 ₺ 41.000,00 ₺ 07.09.2021 10:50

209 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A 2 25 95,97 420.091,40 ₺ 42.500,00 ₺ 07.09.2021 11:00

210 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A 2 26 90,28 403.088,46 ₺ 40.500,00 ₺ 07.09.2021 11:10

211 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A 2 27 91,34 407.821,23 ₺ 41.000,00 ₺ 07.09.2021 11:20

212 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A 2 28 88,63 395.721,43 ₺ 40.000,00 ₺ 07.09.2021 11:30

213 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A 2 29 85,35 381.076,65 ₺ 38.500,00 ₺ 07.09.2021 11:40

214 ÇANKAYA EMEK 6124 26 1292 2/60 Büro 29/A 2 30 84,74 370.934,10 ₺ 37.500,00 ₺ 07.09.2021 11:50

215 ÇANKAYA KÜLTÜR 4909 15 519 34/1038 Mesken 8 Bodrum 1 105 266.810,25 ₺ 27.000,00 ₺ 07.09.2021 13:30

216 ÇANKAYA KÜLTÜR 4909 15 519 50/1038 Mesken 8 Bodrum 2 105 282.504,60 ₺ 28.500,00 ₺ 07.09.2021 13:40

217 ÇANKAYA KÜLTÜR 4909 15 519 60/1038 Mesken 8 Bodrum 3 105 282.504,60 ₺ 28.500,00 ₺ 07.09.2021 13:50

218 ÇANKAYA KÜLTÜR 4909 15 519 70/1038 Mesken 8 Zemin 4 105 313.894,35 ₺ 31.500,00 ₺ 07.09.2021 14:00

219 ÇANKAYA KÜLTÜR 4909 15 519 80/1038 Mesken 8 Zemin 5 105 313.894,35 ₺ 31.500,00 ₺ 07.09.2021 14:10

220 ÇANKAYA KÜLTÜR 4909 15 519 94/1038 Mesken 8 1 6 105 329.588,70 ₺ 33.000,00 ₺ 07.09.2021 14:20

221 ÇANKAYA KÜLTÜR 4909 15 519 92/1038 Mesken 8 1 7 105 329.588,70 ₺ 33.000,00 ₺ 07.09.2021 14:30

222 ÇANKAYA KÜLTÜR 4909 15 519 94/1038 Mesken 8 2 8 105 348.832,05 ₺ 35.000,00 ₺ 07.09.2021 14:40

223 ÇANKAYA KÜLTÜR 4909 15 519 92/1038 Mesken 8 2 9 105 348.832,05 ₺ 35.000,00 ₺ 07.09.2021 14:50

224 ÇANKAYA KÜLTÜR 4909 15 519 94/1038 Mesken 8 3 10 105 362.785,50 ₺ 36.500,00 ₺ 07.09.2021 15:00

225 ÇANKAYA KÜLTÜR 4909 15 519 92/1038 Mesken 8 3 11 105 362.785,50 ₺ 36.500,00 ₺ 07.09.2021 15:10

226 ÇANKAYA KÜLTÜR 4909 15 519 94/1038 Mesken 8 4 12 105 320.925,15 ₺ 32.500,00 ₺ 07.09.2021 15:20

227 ÇANKAYA KÜLTÜR 4909 15 519 92/1038 Mesken 8 4 13 105 320.925,15 ₺ 32.500,00 ₺ 07.09.2021 15:30

228 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 78/5928 Mesken 1 Zemin 1 101,43 279.118,07 ₺ 28.000,00 ₺ 07.09.2021 15:40

229 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 Zemin 2 113,53 318.663,95 ₺ 32.000,00 ₺ 07.09.2021 15:50

230 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 Zemin 3 112,87 316.811,42 ₺ 32.000,00 ₺ 07.09.2021 16:00

231 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 Zemin 4 112,87 310.599,00 ₺ 31.500,00 ₺ 07.09.2021 16:10
232 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 1 5 112,87 380.552,49 ₺ 38.500,00 ₺ 07.09.2021 16:20

233 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 1 6 112,87 373.091,16 ₺ 37.500,00 ₺ 08.09.2021 08:30

234 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 1 7 112,6 372.198,68 ₺ 37.500,00 ₺ 08.09.2021 08:40

235 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 1 8 112,6 379.642,16 ₺ 38.000,00 ₺ 08.09.2021 08:50

236 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 2 9 112,87 409.196,64 ₺ 41.000,00 ₺ 08.09.2021 09:00

237 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 2 10 112,87 401.172,94 ₺ 40.500,00 ₺ 08.09.2021 09:10

238 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 2 11 112,6 400.213,28 ₺ 40.500,00 ₺ 08.09.2021 09:20

239 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 2 12 112,6 408.217,79 ₺ 41.000,00 ₺ 08.09.2021 09:30

240 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 3 13 112,87 415.334,51 ₺ 42.000,00 ₺ 08.09.2021 09:40

241 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 3 14 112,87 407.191,05 ₺ 41.000,00 ₺ 08.09.2021 09:50

242 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 3 15 112,6 406.217,00 ₺ 41.000,00 ₺ 08.09.2021 10:00

243 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 3 16 112,6 414.340,98 ₺ 41.500,00 ₺ 08.09.2021 10:10

244 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 4 17 112,87 438.249,38 ₺ 44.000,00 ₺ 08.09.2021 10:20

245 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 4 18 112,87 429.656,12 ₺ 43.000,00 ₺ 08.09.2021 10:30

246 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 4 19 112,6 428.628,32 ₺ 43.000,00 ₺ 08.09.2021 10:40


247 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 4 20 112,6 437.201,03 ₺ 44.000,00 ₺ 08.09.2021 10:50


248 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 5 21 112,87 451.396,48 ₺ 45.500,00 ₺ 08.09.2021 11:00


249 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 5 22 112,87 442.545,53 ₺ 44.500,00 ₺ 08.09.2021 11:10


250 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 5 23 112,6 441.486,90 ₺ 44.500,00 ₺ 08.09.2021 11:20


251 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 5 24 112,6 450.316,68 ₺ 45.500,00 ₺ 08.09.2021 11:30


252 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 6 25 112,87 487.509,23 ₺ 49.000,00 ₺ 08.09.2021 11:40


253 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 6 26 112,87 477.949,72 ₺ 48.000,00 ₺ 08.09.2021 11:50


254 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 6 27 112,6 476.806,40 ₺ 48.000,00 ₺ 08.09.2021 13:30


255 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 6 28 112,6 486.343,05 ₺ 49.000,00 ₺ 08.09.2021 13:40


256 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 7 29 112,87 526.510,33 ₺ 53.000,00 ₺ 08.09.2021 13:50


257 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 7 30 112,87 516.186,14 ₺ 52.000,00 ₺ 08.09.2021 14:00


258 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 7 31 112,6 514.951,36 ₺ 51.500,00 ₺ 08.09.2021 14:10


259 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 7 32 112,6 525.250,85 ₺ 53.000,00 ₺ 08.09.2021 14:20


260 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 8 33 112,87 542.304,23 ₺ 54.500,00 ₺ 08.09.2021 14:30


261 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 8 34 112,87 531.671,35 ₺ 53.500,00 ₺ 08.09.2021 14:40


262 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 8 35 112,6 530.399,52 ₺ 53.500,00 ₺ 08.09.2021 14:50


263 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 8 36 112,6 541.006,97 ₺ 54.500,00 ₺ 08.09.2021 15:00


264 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 9 37 112,87 428.541,43 ₺ 43.000,00 ₺ 08.09.2021 15:10


265 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 9 38 112,87 420.138,53 ₺ 42.500,00 ₺ 08.09.2021 15:20


266 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 9 39 112,6 419.133,51 ₺ 42.000,00 ₺ 08.09.2021 15:30


267 YENİMAHALLE ESENTEPE 8066 55 2964 150/5928 Mesken 1 9 40 112,6 427.516,30 ₺ 43.000,00 ₺ 08.09.2021 15:40


268 ÇANKAYA HARBİYE 5937 20 1.044,00 28/1044 Kat Mülkeyeti 12 2. BOD
RUM KAT 2 67,53 100.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 08.09.2021 15:50


269 ÇANKAYA KORKUTREİS 1158 44 720,00 12/282 Kat İrtifakı 9 1. KAT 1 76 215.000,00 ₺ 21.500,00 ₺ 08.09.2021 16:00


270 KEÇİÖREN ETLİK 5074 11 1.136,00 40/1220 Kat Mülkeyeti 25 Bodrum 3 70 90.000,00 ₺ 9.000,00 ₺ 08.09.2021 16:10


271 KEÇİÖREN ETLİK 5074 9 1.217,00 40/1250 Kat İrtifakı 29 Bodrum 2 67 90.000,00 ₺ 9.000,00 ₺ 08.09.2021 16:20

Ankara HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.