Emlak (İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 07.06.2021 - 14:31, Güncelleme: 31.01.2022 - 20:59

Bursa Milli Emlak 16 Adet Taşınmaz Satacak

 

Bursa Milli Emlak 16 Adet Taşınmaz Satacak

Milli Emlak 16 adet taşınmazı ihale usulü ile satacaktır
I- (A)-Aşağıda özellikleri belirtilen 1. ila 16. sıra aralığındaki taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi,     (B)- 17. ila 20. sıra aralığındaki taşınmazların, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.     (C)- İhalelerden, 1. , 2. , 3. , 4.  ve 5. sıradaki taşınmazların ihalesi, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı,  Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüğü Makam Odasında (Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Caddesi No: 4/ 1 Osmangazi/BURSA adresinde) hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.     (D)- Diğer taşınmazların ihalesi ise, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Uludağ Emlak Müdürlüğü Satış İşlemleri Servisinde (20  No.lu Servis) (Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Caddesi No: 4/ 1 Osmangazi/BURSA adresinde) hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır. II- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;             a) İhale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu (Covid-19  salgın hastalığı nedeniyle Muhasebe Veznesi kapalı olduğundan, geçici teminat bedelleri, Bursa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün hesabına yatırılarak Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.)  veya 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlara (süresiz limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek) uygun olarak düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu, b) İkametgâh belgesi ile Nüfus Cüzdanı Örneği (T.C. Kimlik No belirtir- Aslı ihale sırasında Komisyona ibraz edilecektir.) c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname, d) Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.) e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı (2021) yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile faaliyet belgesi ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale komisyonuna ibraz etmeleri; f) Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. III- Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Uludağ ve Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüklerinde ücretsiz olarak görülebilir. IV- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.  V- Tekliflerin hazırlanmasına dair kılavuz ve geçici teminat mektubu örneği internet adresinden görülebilir. VI-  İhale bilgileri internet adreslerinden öğrenilebilir. VII- 2863 sayılı Kanun kapsamında verilen Sertifikalar ödeme aracı olarak kabul edilmez. VIII- Bakanlığımızdan (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) alınan 25.05.2021 tarih ve 970974 sayılı yazı gereğince;” Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2021 yılı birim fiyat listesinde belirtilen oranlarda işlem bedeli alınması gerektiği belirtildiğinden; Üzerinde ihale kalan gerçek/tüzel kişilerden ihale bedeli üzerinden; Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli olarak; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında döner sermaye ücreti alınacaktır. IX- Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Milli Emlak 16 adet taşınmazı ihale usulü ile satacaktır

I- (A)-Aşağıda özellikleri belirtilen 1. ila 16. sıra aralığındaki taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi,
    (B)- 17. ila 20. sıra aralığındaki taşınmazların, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.
    (C)- İhalelerden, 1. , 2. , 3. , 4.  ve 5. sıradaki taşınmazların ihalesi, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı,  Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüğü Makam Odasında (Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Caddesi No: 4/ 1 Osmangazi/BURSA adresinde) hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
    (D)- Diğer taşınmazların ihalesi ise, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Uludağ Emlak Müdürlüğü Satış İşlemleri Servisinde (20  No.lu Servis) (Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Caddesi No: 4/ 1 Osmangazi/BURSA adresinde) hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
II- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;
            a) İhale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu (Covid-19  salgın hastalığı nedeniyle Muhasebe Veznesi kapalı olduğundan, geçici teminat bedelleri, Bursa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün hesabına yatırılarak Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.)  veya 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlara (süresiz limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek) uygun olarak düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu,
b) İkametgâh belgesi ile Nüfus Cüzdanı Örneği (T.C. Kimlik No belirtir- Aslı ihale sırasında Komisyona ibraz edilecektir.)
c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,
d) Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı (2021) yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile faaliyet belgesi ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale komisyonuna ibraz etmeleri;
f) Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
III- Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Uludağ ve Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüklerinde ücretsiz olarak görülebilir.
IV- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. 
V- Tekliflerin hazırlanmasına dair kılavuz ve geçici teminat mektubu örneği internet adresinden görülebilir.
VI-  İhale bilgileri internet adreslerinden öğrenilebilir.
VII- 2863 sayılı Kanun kapsamında verilen Sertifikalar ödeme aracı olarak kabul edilmez.
VIII- Bakanlığımızdan (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) alınan 25.05.2021 tarih ve 970974 sayılı yazı gereğince;” Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2021 yılı birim fiyat listesinde belirtilen oranlarda işlem bedeli alınması gerektiği belirtildiğinden; Üzerinde ihale kalan gerçek/tüzel kişilerden ihale bedeli üzerinden;
Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli olarak;
5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),
5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),
10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında döner sermaye ücreti alınacaktır.
IX- Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bursa HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.