Emlak Haber Girişi: 30.08.2021 - 19:09, Güncelleme: 24.02.2022 - 01:05

Çankaya Belediyesince 20 Araç Ve 8 İş Makinası Satışa Çıkarıldı

 

Çankaya Belediyesince 20 Araç Ve 8 İş Makinası Satışa Çıkarıldı

Çankaya Belediye Başkanlığı tarafından ekonomik ömrünü doldurmuş 20 araç ve 8 iş makinası satışa çıkarıldı.
Çankaya Belediye Başkanlığı tarafından ekonomik ömrünü doldurmuş 20 araç ve 8 iş makinası satışa çıkarıldı. İhale, 7 Eylül 2021 günü saat:14.00’te Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok Kat 9 Kızılay/Ankara adresinde bulunan Çankaya Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Toplantı Salonunda yapılacak. Araçlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satılacak. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olacaktır. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ ARAÇ SATIŞI. 1. İhalenin Konusu/Adı : Ekonomik Ömrünü Doldurmuş (20 Adet) Araç ve (8 Adet) İş Makinası satışı 2. İhaleye katılmak isteyen istekliler, ihale ile ilgili dokümanları; en geç 06.09.2021 Pazartesi günü saat 11.00' a kadar, Birlik Mahallesi Kahire Cad. No:3 Kat:2 Çankaya/ANKARA adresi Yıldız Yerleşkesinde bulunan, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü İhale Bölümünde ücretsiz olarak görebilir ve dosya almak üzere başvuruda bulunabilirler. 3. İhale dokümanı satış bedeli 100,00.-TL olup; ihaleye gireceklerin Fen İşleri Müdürlüğü İhale Bölümünden ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 4. İhale; 07.09.2021 Salı günü saat:14.00’de Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok Kat 9 Kızılay/ANKARA adresinde bulunan Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. 5. İhaleye katılmak isteyen istekliler, başvuru dosyalarını en geç 07.09.2021 Salı günü saat 12.00' a kadar, Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B-1 Blok Kat 9 Kızılay/Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmek zorundadır. Saat 12.00'ye kadar verilmeyen veya belgesi eksik olan katılımcılar ihaleye kabul edilmeyecektir. 6. Araçlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü ile satılacaktır. 7. Ekonomik Ömrünü Doldurmuş (20 Adet) Araç ve (8 Adet) İş Makinası için belirlenen Tahmini Bedel 570.483,33-TL. (BeşyüzyetmişbindörtyüzseksenüçTürkLirasıotuzüçKrş) dir. 8. Geçici Teminat tutarı tahmini bedelin %3’ünden az olmayacaktır. 9. Teklif her araç ve iş makinesi için ayrı ayrı birim fiyat belirlenerek hazırlanacaktır.  İhaleye kısmi teklif verilemeyecek olup, İhale teklif tutarı, tüm araçlara verilen tekliflerin toplamı olacak ve toplam muhammen bedel üzerinden verilecektir. 10. İsteklilerde aranan şartlar ve istenilen belgeler; İsteklilerin ihalelere katılabilmeleri için kanuni ikametgah sahibi olmaları, gerekli nitelik ve yeterliliğe haiz bulunmaları ve aşağıda istenilen belgeleri vermeleri gerekir. A- Gerçek Kişi Olması Halinde; 1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 2. Tebligat için adres beyanı, 3. İkametgah belgesi, 4. Noter tasdikli imza beyannamesi, 5. Geçici Teminat banka mektubu ise, teminat mektubunun aslı ve banka teyit yazısı, 6. Geçici Teminatı nakit olarak yatırılmış ise, makbuz aslı, 7. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri, 8. Vekaleten katılacakların noter tasdikli imza beyannameleri ile vekaletnameleri, B- Tüzel Kişi Olması Halinde; 1. Tebligat için adres beyanı, 2. İlgili makamlardan yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 3. Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, noter onaylı vekaletname, 4. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler, 5. Dernek, birlik, vakıf, vb. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi 6. Dernek, birlik, vakıf, vb. için dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, 7. Geçici Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektup olarak sunulmuş ise, teminat mektubunun asılları ve banka teyit yazısı.) 8. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, C- Ortak Girişim Olması Halinde; 1. Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri; (A) ve (B) bentlerinde belirtilen belgelerden durumlarına uyanları sunacaklardır. 2. Taraflar adına düzenlenmiş, Ortak Girişim Beyannamesi sunulacaktır. 3. İhaleye katılacak istekli firmalar; araç ve iş makinalarını, Çankaya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Bakım Onarım ve İkmal Bölümü yerleşkesinde  (Alacaatlı Mahallesi Türkkonut Bulvarı 4974. Cadde No: 1, 3, 5 Çankaya/ANKARA) görebilirler. 4. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 5. Taşınır malların satış bedeli peşin olarak tahsil edilecek ve satış bedeli üzerinden tahakkuk edecek; KDV, Karar Pulu ve Damga Vergisi bedelleri ise ayrıca tahsil edilecek olup, satıştan ve tescil işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç vb. bedelleri de alıcıya ait olup, ayrıca tahsil edilecektir. 6. Satılacak taşınırlar (araçlar) mevcut halleriyle ihaleye çıkarılmıştır. Araçların çalıştırılması ve nakliyesi ile satış sonrası trafiğe uygunluk belgesi ve piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izinler için yapılan tüm masraflar alıcıya ait olup, ihale sonrası aracın çalışmaması / çalıştırılamaması veya yapılmış masrafların tahsili konularında İdareden (Çankaya Belediye Başkanlığı’ndan ) herhangi bir talepte bulunulamaz. 7. İhaleye katılacak olan İsteklilerden iş deneyim istenilmeyecektir. 8. Belgelerin sunuluş şekli; - İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir. - Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. - İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de ekleyebilir. 9. İhale ile ilgili, ilanda yer almayan hususlar için şartnamemiz hükümleri ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. 10. En yüksek teklif, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilecektir. 11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olacaktır. Satışı yapılacak ekonomik ömrünü doldurmuş araçlar: S.No PLAKA MODELİ CİNSİ TİPİ MARKASI BEDEL 20 Adet Araç 1. 06 F 8802 1986 LOW-BED MAN 11.833,33 2. 06 GUZ 56 2001 ÇÖP KAMYONU MERCEDES 14.333,33 3. 06 AN 5481 2005 R.KAMYON ISUZU 19.666,67 4. 06 GUZ 57 2001 ÇÖP KAMYONU MERCEDES 18.583,33 5. 06 GUZ 61 2001 ÇÖP KAMYONU MERCEDES 18.500,00 6. 06 GVG 63 2001 ÇÖP KAMYONU MERCEDES 19.500,00 7. 06 GVG 65 2001 ÇÖP KAMYONU MERCEDES 21.666,67 8. 06 GVG 69 2001 ÇÖP KAMYONU MERCEDES 20.333,33 9. 06 TAG 01 2002 BİNEK OTO FİAT 10.000,00 10. 06 TAG 04 2002 BİNEK OTO FİAT 10.500,00 11. 06 AN 2648 2005 KAMYON ASF. YAMA BMC 16.566,67 12. 06 AN 2649 2005 KAMYON ASF. YAMA BMC 9.583,33 13. 06 AT 8674 2006 BİNEK R.MİNİBÜS FİAT 11.833,33 14. 06 AT 9456 2005 CENAZE ARACI FİAT 14.000,00 15. 06 AYY 60 1991 SU TANKERİ BMC 10.000,00 16. 06 DM 0124 2012 OTOBÜS (TEK KATLI) DORUK 38.000,00 17. 06 FP 6191 2015 MİNİBÜS (OTOMOBİL CENAZE ARACI) MERCEDES BENZ 14.833,33 18. 06 AY 7413 2006 ÇİFT KABİN KAMYONET ISUZU 17.750,00 19. 06 AZ 0105 2006 DAMPERLİ KAMYON ISUZU 17.166,67 20. 06 AZ 0106 2006 DAMPERLİ KAMYON ISUZU 17.166,67 8 Adet İş Makinası 1. 2001/370 2001 İŞ MAKİNESI (SİLİNDİR) BİTELLİ 47.333,33 2. 86-013 1986 İŞ MAKİNESI (GREYDER) KOMATSU 34.333,33 3. 86-014 1986 İŞ MAKİNESİ (GREYDER) KOMATSU 31.000,00 4. 86-015 1986 İŞ MİKANESİ (GREYDER) KOMATSU 5.666,67 5. 86-019 1986 İŞ MAKİNESİ (FİNİŞER) DEMAG 17.833,33 6. 92-046 1992 İŞ MAKİNESİ (SİLİNDİR) WİBROMAKS 17.833,33 7. 92-047 1992 İŞ MAKİNESİ (FREZE MAK.) WİRTGEN 78.000,00 8. 97-067 1997 YÜKLEYİCİ TRAKTÖR ŞTAYR 6.666,67   570.483,33
Çankaya Belediye Başkanlığı tarafından ekonomik ömrünü doldurmuş 20 araç ve 8 iş makinası satışa çıkarıldı.

Çankaya Belediye Başkanlığı tarafından ekonomik ömrünü doldurmuş 20 araç ve 8 iş makinası satışa çıkarıldı.

İhale, 7 Eylül 2021 günü saat:14.00’te Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok Kat 9 Kızılay/Ankara adresinde bulunan Çankaya Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.

Araçlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satılacak.

Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olacaktır.

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ ARAÇ SATIŞI.

1. İhalenin Konusu/Adı : Ekonomik Ömrünü Doldurmuş (20 Adet) Araç ve (8 Adet) İş Makinası satışı

2. İhaleye katılmak isteyen istekliler, ihale ile ilgili dokümanları; en geç 06.09.2021 Pazartesi günü saat 11.00' a kadar, Birlik Mahallesi Kahire Cad. No:3 Kat:2 Çankaya/ANKARA adresi Yıldız Yerleşkesinde bulunan, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü İhale Bölümünde ücretsiz olarak görebilir ve dosya almak üzere başvuruda bulunabilirler.

3. İhale dokümanı satış bedeli 100,00.-TL olup; ihaleye gireceklerin Fen İşleri Müdürlüğü İhale Bölümünden ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4. İhale; 07.09.2021 Salı günü saat:14.00’de Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok Kat 9 Kızılay/ANKARA adresinde bulunan Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

5. İhaleye katılmak isteyen istekliler, başvuru dosyalarını en geç 07.09.2021 Salı günü saat 12.00' a kadar, Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B-1 Blok Kat 9 Kızılay/Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmek zorundadır. Saat 12.00'ye kadar verilmeyen veya belgesi eksik olan katılımcılar ihaleye kabul edilmeyecektir.

6. Araçlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü ile satılacaktır.

7. Ekonomik Ömrünü Doldurmuş (20 Adet) Araç ve (8 Adet) İş Makinası için belirlenen Tahmini Bedel 570.483,33-TL. (BeşyüzyetmişbindörtyüzseksenüçTürkLirasıotuzüçKrş) dir.

8. Geçici Teminat tutarı tahmini bedelin %3’ünden az olmayacaktır.

9. Teklif her araç ve iş makinesi için ayrı ayrı birim fiyat belirlenerek hazırlanacaktır.  İhaleye kısmi teklif verilemeyecek olup, İhale teklif tutarı, tüm araçlara verilen tekliflerin toplamı olacak ve toplam muhammen bedel üzerinden verilecektir.

10. İsteklilerde aranan şartlar ve istenilen belgeler;

İsteklilerin ihalelere katılabilmeleri için kanuni ikametgah sahibi olmaları, gerekli nitelik ve yeterliliğe haiz bulunmaları ve aşağıda istenilen belgeleri vermeleri gerekir.

A- Gerçek Kişi Olması Halinde;

1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

2. Tebligat için adres beyanı,

3. İkametgah belgesi,

4. Noter tasdikli imza beyannamesi,

5. Geçici Teminat banka mektubu ise, teminat mektubunun aslı ve banka teyit yazısı,

6. Geçici Teminatı nakit olarak yatırılmış ise, makbuz aslı,

7. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

8. Vekaleten katılacakların noter tasdikli imza beyannameleri ile vekaletnameleri,

B- Tüzel Kişi Olması Halinde;

1. Tebligat için adres beyanı,

2. İlgili makamlardan yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

3. Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, noter onaylı vekaletname,

4. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

5. Dernek, birlik, vakıf, vb. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi

6. Dernek, birlik, vakıf, vb. için dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

7. Geçici Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektup olarak sunulmuş ise, teminat mektubunun asılları ve banka teyit yazısı.)

8. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

C- Ortak Girişim Olması Halinde;

1. Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri; (A) ve (B) bentlerinde belirtilen belgelerden durumlarına uyanları sunacaklardır.

2. Taraflar adına düzenlenmiş, Ortak Girişim Beyannamesi sunulacaktır.

3. İhaleye katılacak istekli firmalar; araç ve iş makinalarını, Çankaya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Bakım Onarım ve İkmal Bölümü yerleşkesinde  (Alacaatlı Mahallesi Türkkonut Bulvarı 4974. Cadde No: 1, 3, 5 Çankaya/ANKARA) görebilirler.

4. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5. Taşınır malların satış bedeli peşin olarak tahsil edilecek ve satış bedeli üzerinden tahakkuk edecek; KDV, Karar Pulu ve Damga Vergisi bedelleri ise ayrıca tahsil edilecek olup, satıştan ve tescil işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç vb. bedelleri de alıcıya ait olup, ayrıca tahsil edilecektir.

6. Satılacak taşınırlar (araçlar) mevcut halleriyle ihaleye çıkarılmıştır. Araçların çalıştırılması ve nakliyesi ile satış sonrası trafiğe uygunluk belgesi ve piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izinler için yapılan tüm masraflar alıcıya ait olup, ihale sonrası aracın çalışmaması / çalıştırılamaması veya yapılmış masrafların tahsili konularında İdareden (Çankaya Belediye Başkanlığı’ndan ) herhangi bir talepte bulunulamaz.

7. İhaleye katılacak olan İsteklilerden iş deneyim istenilmeyecektir.

8. Belgelerin sunuluş şekli;

- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.
- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
- İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de ekleyebilir.
9. İhale ile ilgili, ilanda yer almayan hususlar için şartnamemiz hükümleri ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

10. En yüksek teklif, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilecektir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olacaktır.

Satışı yapılacak ekonomik ömrünü doldurmuş araçlar:

S.No

PLAKA

MODELİ

CİNSİ

TİPİ MARKASI

BEDEL

20 Adet Araç

1.

06 F 8802

1986

LOW-BED

MAN

11.833,33

2.

06 GUZ 56

2001

ÇÖP KAMYONU

MERCEDES

14.333,33

3.

06 AN 5481

2005

R.KAMYON

ISUZU

19.666,67

4.

06 GUZ 57

2001

ÇÖP KAMYONU

MERCEDES

18.583,33

5.

06 GUZ 61

2001

ÇÖP KAMYONU

MERCEDES

18.500,00

6.

06 GVG 63

2001

ÇÖP KAMYONU

MERCEDES

19.500,00

7.

06 GVG 65

2001

ÇÖP KAMYONU

MERCEDES

21.666,67

8.

06 GVG 69

2001

ÇÖP KAMYONU

MERCEDES

20.333,33

9.

06 TAG 01

2002

BİNEK OTO

FİAT

10.000,00

10.

06 TAG 04

2002

BİNEK OTO

FİAT

10.500,00

11.

06 AN 2648

2005

KAMYON ASF. YAMA

BMC

16.566,67

12.

06 AN 2649

2005

KAMYON ASF. YAMA

BMC

9.583,33

13.

06 AT 8674

2006

BİNEK R.MİNİBÜS

FİAT

11.833,33

14.

06 AT 9456

2005

CENAZE ARACI

FİAT

14.000,00

15.

06 AYY 60

1991

SU TANKERİ

BMC

10.000,00

16.

06 DM 0124

2012

OTOBÜS (TEK KATLI)

DORUK

38.000,00

17.

06 FP 6191

2015

MİNİBÜS (OTOMOBİL CENAZE ARACI)

MERCEDES BENZ

14.833,33

18.

06 AY 7413

2006

ÇİFT KABİN KAMYONET

ISUZU

17.750,00

19.

06 AZ 0105

2006

DAMPERLİ KAMYON

ISUZU

17.166,67

20.

06 AZ 0106

2006

DAMPERLİ KAMYON

ISUZU

17.166,67

8 Adet İş Makinası

1.

2001/370

2001

İŞ MAKİNESI (SİLİNDİR)

BİTELLİ

47.333,33

2.

86-013

1986

İŞ MAKİNESI (GREYDER)

KOMATSU

34.333,33

3.

86-014

1986

İŞ MAKİNESİ (GREYDER)

KOMATSU

31.000,00

4.

86-015

1986

İŞ MİKANESİ (GREYDER)

KOMATSU

5.666,67

5.

86-019

1986

İŞ MAKİNESİ (FİNİŞER)

DEMAG

17.833,33

6.

92-046

1992

İŞ MAKİNESİ (SİLİNDİR)

WİBROMAKS

17.833,33

7.

92-047

1992

İŞ MAKİNESİ (FREZE MAK.)

WİRTGEN

78.000,00

8.

97-067

1997

YÜKLEYİCİ TRAKTÖR

ŞTAYR

6.666,67

 

570.483,33

Ankara HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.