Konut (ÇŞB) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Haber Girişi: 19.06.2021 - 12:43, Güncelleme: 04.02.2022 - 18:33

Giresun'da Kamu Lojmanları Satılacaktır

 

Giresun'da Kamu Lojmanları Satılacaktır

Kamu konutlarının satışı 2 Temmuz 2021 günü yapılacaktır.
Giresun kamu konutlarının (lojman) satışı yapılacak. Aşağıda nitelikleri belirtilen kamu konutlarının (bağımsız bölümlerin) satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatte ;Hükümet Konağı C Blok Kat:3 adresinde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) katında hizmet vermekte olan Milli Emlak Müdürü Makam odasında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 1-İhaleye Katılacak İsteklilerin; a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, c)Gerçek kişilerin T.C kimlik numaralarını, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, d) Vekaleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnameyi ibraz etmeleri (Vekaletnamede, vekil olunan adına taşınmaz alım - satımına vekil edildiğine dair ibarenin olması aranacaktır. ) gerekmektedir. e) Geçici teminat bedelini yatırmış olmaları, geçici teminat olarak; -Tedavüldeki Türk Parası, -Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Geçici Teminat Mektubunun kamu konutunun ada-parsel bilgisini, bağımsız bölüm numarasını içermesi, ayrıca süresiz, limit içi olması gerekir.) -Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), -Satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ve geçimini yurtdışında temin eden Türk vatandaşları; teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz yatırabileceklerdir. f) İşin gereğine göre Milli Emlak Müdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri, g) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl (2021) içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte, adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. Öncelikli alım hakkı sahipleri bu hakkı sadece bir kamu konutu için kullanabilirler. İhale bedeli, öncelikli alım hakkı sahibi tarafından peşin ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır. Taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın; a)En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle, b)En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle, c)En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi, bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz. Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesini imzalaması halinde bu durum ihalede en yüksek teklif veren isteklisine bildirilir. Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. Bakanlığın 25/05/2021 tarihli ve 970974 sayılı yazısı uyarınca ihale metninin 3 üncü sırasında bulunan Hazine mülkiyetindeki kamu konutunun satış bedeli üzerinden Döner Sermaye işlem bedeli alınacaktır. (5 Milyon TL ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL den 10 Milyon TL ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi durumunda, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. İdarelerince, boş olarak bildirilen kamu konutlarının (bağımsız bölümlerin), ilan tarihi ile ihale tarihi arasında tahsis edilmeleri halinde bu durumdaki konutların ihaleleri yapılmayacaktır. Satışı yapılan kamu konutları (bağımsız bölümler), satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir. Satışı yapılan kamu konutları (bağımsız bölümler) KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. İhaleye iştirak edecek isteklilerin, COVİD-19 salgını nedeniyle maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunludur. Haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler ( kendi adına veya temsilen ) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir. Posta ile yapılacak olan müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Posta yolu ile verilecek tekliflerde meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir. Komisyon, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir. İhalelere ilişkin şartname ve ekleri, mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir ve ücretsiz olarak alınabilir. GİRESUN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞI YAPILACAK KAMU KONUTLARI (BAĞIMSIZ BÖLÜMLER) S.NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL ANA TAŞINMAZ YÜZÖLÇÜMÜ (M²) ARSA PAYI BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ TAPU TÜRÜ BLOK NO BULUNDUĞU KAT TAPUDAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜM NO FİİLİ KAPI NO MİMARİ PROJE ALANI ( BRÜT M²) DAİRE TİPİ FİİLİ DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Giresun Merkez Nizamiye 1317 134 490,57 17/500 Arsalı 9 Katlı Kargir Apt. Kat Mülkiyeti 54 2 3 3 101 3+1 Dolu 160.000,00 16.000,00 2.07.2021 10:30 2 Giresun Merkez Nizamiye 1317 134 490,57 17/500 Arsalı 9 Katlı Kargir Apt. Kat Mülkiyeti 54 3 6 6 102 3+1 Dolu 170.000,00 17.000,00 2.07.2021 10:40 3 Giresun Merkez Nizamiye 1317 134 490,57 17/500 Arsalı 9 Katlı Kargir Apt. Kat Mülkiyeti 54 3 7 7 101 3+1 Dolu 170.000,00 17.000,00 2.07.2021 10:50 4 Giresun Merkez Nizamiye 1317 134 490,57 16/500 Arsalı 9 Katlı Kargir Apt. Kat Mülkiyeti 54 3 9 9 99 3+1 Dolu 170.000,00 17.000,00 2.07.2021 11:00 5 Giresun Merkez Nizamiye 1317 134 490,57 17/500 Arsalı 9 Katlı Kargir Apt. Kat Mülkiyeti 54 4 10 10 102 3+1 Dolu 180.000,00 18.000,00 2.07.2021 11:10 6 Giresun Merkez Nizamiye 1317 134 490,57 17/500 Arsalı 9 Katlı Kargir Apt. Kat Mülkiyeti 54 4 11 11 101 3+1 Dolu 180.000,00 18.000,00 2.07.2021 11:20 7 Giresun Merkez Nizamiye 1317 134 490,57 22/500 Arsalı 9 Katlı Kargir Apt. Kat Mülkiyeti 54 4 12 12 118 3+1 Dolu 200.000,00 20.000,00 2.07.2021 11:30 8 Giresun Merkez Nizamiye 1317 134 490,57 16/500 Arsalı 9 Katlı Kargir Apt. Kat Mülkiyeti 54 4 13 13 99 3+1 Dolu 180.000,00 18.000,00 2.07.2021 11:40
Kamu konutlarının satışı 2 Temmuz 2021 günü yapılacaktır.

Giresun kamu konutlarının (lojman) satışı yapılacak.

Aşağıda nitelikleri belirtilen kamu konutlarının (bağımsız bölümlerin) satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatte ;Hükümet Konağı C Blok Kat:3 adresinde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) katında hizmet vermekte olan Milli Emlak Müdürü Makam odasında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.

1-İhaleye Katılacak İsteklilerin;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c)Gerçek kişilerin T.C kimlik numaralarını, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,
d) Vekaleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnameyi ibraz etmeleri (Vekaletnamede, vekil olunan adına taşınmaz alım - satımına vekil edildiğine dair ibarenin olması aranacaktır. ) gerekmektedir.
e) Geçici teminat bedelini yatırmış olmaları, geçici teminat olarak;
-Tedavüldeki Türk Parası,
-Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Geçici Teminat Mektubunun kamu konutunun ada-parsel bilgisini, bağımsız bölüm numarasını içermesi, ayrıca süresiz, limit içi olması gerekir.)
-Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),
-Satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ve geçimini yurtdışında temin eden Türk vatandaşları; teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz yatırabileceklerdir.
f) İşin gereğine göre Milli Emlak Müdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,
g) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl (2021) içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte, adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. Öncelikli alım hakkı sahipleri bu hakkı sadece bir kamu konutu için kullanabilirler.

İhale bedeli, öncelikli alım hakkı sahibi tarafından peşin ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır. Taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;
a)En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,
b)En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,
c)En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi, bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.

Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesini imzalaması halinde bu durum ihalede en yüksek teklif veren isteklisine bildirilir.

Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

Bakanlığın 25/05/2021 tarihli ve 970974 sayılı yazısı uyarınca ihale metninin 3 üncü sırasında bulunan Hazine mülkiyetindeki kamu konutunun satış bedeli üzerinden Döner Sermaye işlem bedeli alınacaktır. (5 Milyon TL ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL den 10 Milyon TL ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında)

Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi durumunda, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

İdarelerince, boş olarak bildirilen kamu konutlarının (bağımsız bölümlerin), ilan tarihi ile ihale tarihi arasında tahsis edilmeleri halinde bu durumdaki konutların ihaleleri yapılmayacaktır.

Satışı yapılan kamu konutları (bağımsız bölümler), satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir.

Satışı yapılan kamu konutları (bağımsız bölümler) KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

İhaleye iştirak edecek isteklilerin, COVİD-19 salgını nedeniyle maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunludur.

Haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler ( kendi adına veya temsilen ) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

Posta ile yapılacak olan müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.

Posta yolu ile verilecek tekliflerde meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

Komisyon, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İhalelere ilişkin şartname ve ekleri, mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir ve ücretsiz olarak alınabilir.

GİRESUN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞI YAPILACAK KAMU KONUTLARI (BAĞIMSIZ BÖLÜMLER)

S.NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL ANA TAŞINMAZ YÜZÖLÇÜMÜ (M²) ARSA PAYI BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ TAPU TÜRÜ BLOK NO BULUNDUĞU KAT TAPUDAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜM NO FİİLİ KAPI NO MİMARİ PROJE ALANI ( BRÜT M²) DAİRE TİPİ FİİLİ DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 Giresun Merkez Nizamiye 1317 134 490,57 17/500 Arsalı 9 Katlı Kargir Apt. Kat Mülkiyeti 54 2 3 3 101 3+1 Dolu 160.000,00 16.000,00 2.07.2021 10:30

2 Giresun Merkez Nizamiye 1317 134 490,57 17/500 Arsalı 9 Katlı Kargir Apt. Kat Mülkiyeti 54 3 6 6 102 3+1 Dolu 170.000,00 17.000,00 2.07.2021 10:40

3 Giresun Merkez Nizamiye 1317 134 490,57 17/500 Arsalı 9 Katlı Kargir Apt. Kat Mülkiyeti 54 3 7 7 101 3+1 Dolu 170.000,00 17.000,00 2.07.2021 10:50

4 Giresun Merkez Nizamiye 1317 134 490,57 16/500 Arsalı 9 Katlı Kargir Apt. Kat Mülkiyeti 54 3 9 9 99 3+1 Dolu 170.000,00 17.000,00 2.07.2021 11:00

5 Giresun Merkez Nizamiye 1317 134 490,57 17/500 Arsalı 9 Katlı Kargir Apt. Kat Mülkiyeti 54 4 10 10 102 3+1 Dolu 180.000,00 18.000,00 2.07.2021 11:10

6 Giresun Merkez Nizamiye 1317 134 490,57 17/500 Arsalı 9 Katlı Kargir Apt. Kat Mülkiyeti 54 4 11 11 101 3+1 Dolu 180.000,00 18.000,00 2.07.2021 11:20

7 Giresun Merkez Nizamiye 1317 134 490,57 22/500 Arsalı 9 Katlı Kargir Apt. Kat Mülkiyeti 54 4 12 12 118 3+1 Dolu 200.000,00 20.000,00 2.07.2021 11:30

8 Giresun Merkez Nizamiye 1317 134 490,57 16/500 Arsalı 9 Katlı Kargir Apt. Kat Mülkiyeti 54 4 13 13 99 3+1 Dolu 180.000,00 18.000,00 2.07.2021 11:40

Giresun HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.