(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 04.07.2020 - 17:07, Güncelleme: 27.08.2021 - 19:24

İstanbul Kadıköy Lojman Satışları Başladı

 

İstanbul Kadıköy Lojman Satışları Başladı

Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından Kadıköy'de Bulunan 64 Adet Kamu Konutunun (lojman) İhalesi Açık Teklif Usulüyle 16-27 Temmuz 2020 Tarihleri Arasında Yapılacak.
Nitelikleri belirtilen taşınmazların ihalesi, gösterilen gün ve saatte, 2886 s. Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca"Açık Teklif Usulü" ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk No:11 Kat: 1 Cağaloğlu, Fatih/İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır.   İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; a) Geçici Teminat Bedelinin İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları -süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir- taşıması gerekmektedir.), b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi, İkametgah Belgesini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11 Valilik Karşısı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir. Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir. İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir. İstanbul Kadıköy kamu konutu satışı olarak satışa sunulan taşınmazlara ilişkin olarak, 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca, (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. (2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. (3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın alması halinde satış bedeli 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil edilir. (4) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir. (5) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. İlan tarihi itibariyle listede 4. 22. 29.30. 31. ve 34. sırada belirtilen bağımsız bölümler hariç diğer tüm bağımsız bölümlerde 4706 saylı Kanunun 4. maddesi uyarınca ön alım hakkı sahibi bulunmakta olup, 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinin 8. maddesi uyarınca ihale tarihine kadar kurumlarınca hak sahibi olduğu bildirilenler yasa gereği ön alım hakkına sahip olacaklardır. Bu sebeple tahsisli kurumlardan ihale gün ve saatine kadar öncelikli alım hakkı sahipliğinde resmi olarak bildirilmesi halinde yapılan değişiklik, ihale gün ve saatinden önce ihale salonunun kapısına asılmak suretiyle ayrıca duyurulacaktır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl Emlak Vergisinden muaf tutulacaktır. Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. S. No DOSYA NO İLÇE MAH. MEVKİİ ADA PARSEL ARSA PAYI BLOK KAT NO m² DURUMU TİPİ BEDEL TEMİNAT 1 34160101756 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 11 34 107 Dolu 3+1 550.000 55.000 2 34160101757 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 10 32 112 Dolu 3+1 580.000 58.000 3 34160101758 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 10 31 107 Dolu 3+1 555.000 55.500 4 34160101759 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 9 29 112 Dolu 3+1 580.000 58.000 5 34160101760 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 9 28 107 Dolu 3+1 555.000 55.500 6 34160101761 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 9 27 109 Dolu 3+1 560.000 56.000 7 34160101763 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 8 26 112 Dolu 3+1 580.000 58.000 8 34160101764 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 8 24 109 Dolu 3+1 555.000 55.500 9 34160101767 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 7 23 112 Dolu 3+1 580.000 58.000 10 34160101768 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 6 20 112 Dolu 3+1 580.000 58.000 11 34160101771 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 11 35 112 Dolu 3+1 575.000 57.500 12 34160101102 Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Dr. Faruk Ayanoğlu Cd. 2959 171 1200 / 21760 - 2 7 103 Dolu 3+1 845.000 84.500 13 34160101774 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 11 33 109 Dolu 3+1 555.000 55.500 14 34160101762 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 7 22 107 Dolu 3+1 555.000 55.500 15 34160101765 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 6 19 107 Dolu 3+1 555.000 55.500 16 34160101766 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 5 16 107 Dolu 3+1 550.000 55.000 17 34160101769 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 4 13 107 Dolu 3+1 550.000 55.000 18 34160101770 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 3 10 107 Dolu 3+1 550.000 55.000 19 34160101772 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 3 9 109 Dolu 3+1 550.000 55.000 20 34160101773 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 2 7 107 Dolu 3+1 545.000 54.500 21 34160101775 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 1 4 107 Dolu 3+1 545.000 54.500 22 34160101777 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 5 17 112 Dolu 3+1 575.000 57.500 23 34160101780 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 5 15 109 Dolu 3+1 550.000 55.000 24 34160101782 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 4 14 112 Dolu 3+1 575.000 57.500 25 34160101783 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 4 12 109 Dolu 3+1 550.000 55.000 26 34160101784 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 3 11 112 Dolu 3+1 575.000 57.500 27 34160101786 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 2 8 112 Dolu 3+1 570.000 57.000 28 34160101789 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 2 6 109 Dolu 3+1 545.000 54.500 29 34160101776 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 200 / 3700 Gezgin Apt. zemin 1 85 Dolu - 410.000 41.000 30 34160101778 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 200 / 3700 Gezgin Apt. zemin 2 100 Boş - 480.000 48.000 31 34160101779 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 1 3 109 Boş 3+1 545.000 54.500 32 34160101781 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 1 5 112 Dolu 3+1 570.000 57.000 33 34160101785 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 6 18 109 Dolu 3+1 555.000 55.500 34 34160101787 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 7 21 109 Boş 3+1 555.000 55.500 35 34160101788 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 8 25 107 Dolu 3+1 555.000 55.500 36 34160101790 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 10 30 109 Dolu 3+1 560.000 56.000 37 34160101698 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi İnönü Cad.Sümko Sitesi 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 6 29 125 Dolu 3+1 560.000 56.000 38 34160101696 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi İnönü Cad.Sümko Sitesi 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 5 27 130 Dolu 3+1 570.000 57.000 39 34160101694 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi İnönü Cad.Sümko Sitesi 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 5 25 125 Dolu 3+1 550.000 55.000 40 34160101690 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi İnönü Cad.Sümko Sitesi 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 3 18 125 Dolu 3+1 550.000 55.000 41 34160101688 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Turaboğlu Sok. Sümko Sit. 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 2 16 130 Dolu 3+1 570.000 57.000 42 34160101687 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Turaboğlu Sok. Sümko Sit. 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 2 15 130 Dolu 3+1 570.000 57.000 43 34160101686 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Turaboğlu Sok. Sümko Sit. 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 2 14 125 Dolu 3+1 550.000 55.000 44 34160101685 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Turaboğlu Sok. Sümko Sit. 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 2 13 125 Dolu 3+1 550.000 55.000 45 34160101683 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Turaboğlu Sok. Sümko Sit. 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 1 11 130 Dolu 3+1 555.000 55.500 46 34160101682 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Turaboğlu Sok. Sümko Sit. 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 1 10 125 Dolu 3+1 535.000 53.500 47 34160101755 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Turaboğlu Sok. Sümko Sit. 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 1 9 125 Dolu 3+1 535.000 53.500 48 34160101700 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Sümer Sok. Sümko Sitesi 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 6 31 130 Dolu 3+1 580.000 58.000 49 34160101699 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Sümer Sok. Sümko Sitesi 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 6 30 125 Dolu 3+1 560.000 56.000 50 34160101697 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Sümer Sok. Sümko Sitesi 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 5 28 130 Dolu 3+1 570.000 57.000 51 34160101695 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Sümer Sok. Sümko Sitesi 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 5 26 125 Dolu 3+1 550.000 55.000 52 34160101693 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Sümer Sok. Sümko Sitesi 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 4 21 125 Dolu 3+1 550.000 55.000 53 34160101692 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Sümer Sok. Sümko Sitesi 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 3 20 130 Dolu 3+1 570.000 57.000 54 34160101691 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Sümer Sok. Sümko Sitesi 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 3 19 130 Dolu 3+1 570.000 57.000 55 34160101689 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Sümer Sok. Sümko Sitesi 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 3 17 125 Dolu 3+1 550.000 55.000 56 34160101684 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Sümer Sok. Sümko Sitesi 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 1 12 130 Dolu 3+1 555.000 55.500 57 34160101409 Kadıköy Caferağa Mahallesi Halit Ethem Sok. 1217 169 4 / 39 - Bahçe Kat 7 30 Dolu - 120.000 12.000 58 34160101599 Kadıköy Göztepe Mahallesi Sevük Sok. Hilal Apartmanı 865 175 45 / 900 Hilal Apartmanı 4 15 62 Dolu 2+1 465.000 46.500 59 34160101597 Kadıköy Göztepe Mahallesi Sevük Sok. Hilal Apartmanı 865 175 45 / 900 Hilal Apartmanı 3 11 72 Dolu 2+1 520.000 52.000 60 34160101598 Kadıköy Göztepe Mahallesi Sevük Sok. Hilal Apartmanı 865 175 45 / 900 Hilal Apartmanı 3 12 62 Dolu 2+1 465.000 46.500 61 34160101802 Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Yeldeğirmeni Sok. 195 42 1 / 5 - Zemin 1 70 Dolu 2+1 280.000 28.000 62 34160101180 Kadıköy Bostancı Mahallesi Bostan Tariki Sok. 3210 62 50 / 2360 Derya Apt. Zemin 4 115 Dolu 2+1 460.000 46.000 63 34160101291 Kadıköy Tuğlacıbaşı Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Cd. 1280 135 132 / 4302 - 3 10 128 Dolu 3+1 670.000 67.000 64 34160101281 Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Halit Ağa Cad. 219 45 36000 / 676200 B 2 11 69 Dolu 2+1 290.000 29.000 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Kadıköy İmar Haberleri
Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından Kadıköy'de Bulunan 64 Adet Kamu Konutunun (lojman) İhalesi Açık Teklif Usulüyle 16-27 Temmuz 2020 Tarihleri Arasında Yapılacak.
Nitelikleri belirtilen taşınmazların ihalesi, gösterilen gün ve saatte, 2886 s. Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca"Açık Teklif Usulü" ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk No:11 Kat: 1 Cağaloğlu, Fatih/İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır.   İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; a) Geçici Teminat Bedelinin İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları -süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir- taşıması gerekmektedir.), b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi, İkametgah Belgesini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11 Valilik Karşısı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir. Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir. İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir. İstanbul Kadıköy kamu konutu satışı olarak satışa sunulan taşınmazlara ilişkin olarak, 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca, (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. (2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. (3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın alması halinde satış bedeli 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil edilir. (4) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir. (5) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. İlan tarihi itibariyle listede 4. 22. 29.30. 31. ve 34. sırada belirtilen bağımsız bölümler hariç diğer tüm bağımsız bölümlerde 4706 saylı Kanunun 4. maddesi uyarınca ön alım hakkı sahibi bulunmakta olup, 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinin 8. maddesi uyarınca ihale tarihine kadar kurumlarınca hak sahibi olduğu bildirilenler yasa gereği ön alım hakkına sahip olacaklardır. Bu sebeple tahsisli kurumlardan ihale gün ve saatine kadar öncelikli alım hakkı sahipliğinde resmi olarak bildirilmesi halinde yapılan değişiklik, ihale gün ve saatinden önce ihale salonunun kapısına asılmak suretiyle ayrıca duyurulacaktır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl Emlak Vergisinden muaf tutulacaktır. Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. S. No DOSYA NO İLÇE MAH. MEVKİİ ADA PARSEL ARSA PAYI BLOK KAT NO m² DURUMU TİPİ BEDEL TEMİNAT 1 34160101756 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 11 34 107 Dolu 3+1 550.000 55.000 2 34160101757 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 10 32 112 Dolu 3+1 580.000 58.000 3 34160101758 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 10 31 107 Dolu 3+1 555.000 55.500 4 34160101759 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 9 29 112 Dolu 3+1 580.000 58.000 5 34160101760 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 9 28 107 Dolu 3+1 555.000 55.500 6 34160101761 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 9 27 109 Dolu 3+1 560.000 56.000 7 34160101763 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 8 26 112 Dolu 3+1 580.000 58.000 8 34160101764 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 8 24 109 Dolu 3+1 555.000 55.500 9 34160101767 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 7 23 112 Dolu 3+1 580.000 58.000 10 34160101768 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 6 20 112 Dolu 3+1 580.000 58.000 11 34160101771 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 11 35 112 Dolu 3+1 575.000 57.500 12 34160101102 Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Dr. Faruk Ayanoğlu Cd. 2959 171 1200 / 21760 - 2 7 103 Dolu 3+1 845.000 84.500 13 34160101774 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 11 33 109 Dolu 3+1 555.000 55.500 14 34160101762 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 7 22 107 Dolu 3+1 555.000 55.500 15 34160101765 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 6 19 107 Dolu 3+1 555.000 55.500 16 34160101766 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 5 16 107 Dolu 3+1 550.000 55.000 17 34160101769 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 4 13 107 Dolu 3+1 550.000 55.000 18 34160101770 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 3 10 107 Dolu 3+1 550.000 55.000 19 34160101772 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 3 9 109 Dolu 3+1 550.000 55.000 20 34160101773 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 2 7 107 Dolu 3+1 545.000 54.500 21 34160101775 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 1 4 107 Dolu 3+1 545.000 54.500 22 34160101777 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 5 17 112 Dolu 3+1 575.000 57.500 23 34160101780 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 5 15 109 Dolu 3+1 550.000 55.000 24 34160101782 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 4 14 112 Dolu 3+1 575.000 57.500 25 34160101783 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 4 12 109 Dolu 3+1 550.000 55.000 26 34160101784 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 3 11 112 Dolu 3+1 575.000 57.500 27 34160101786 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 2 8 112 Dolu 3+1 570.000 57.000 28 34160101789 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 2 6 109 Dolu 3+1 545.000 54.500 29 34160101776 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 200 / 3700 Gezgin Apt. zemin 1 85 Dolu - 410.000 41.000 30 34160101778 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 200 / 3700 Gezgin Apt. zemin 2 100 Boş - 480.000 48.000 31 34160101779 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 1 3 109 Boş 3+1 545.000 54.500 32 34160101781 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 1 5 112 Dolu 3+1 570.000 57.000 33 34160101785 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 6 18 109 Dolu 3+1 555.000 55.500 34 34160101787 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 7 21 109 Boş 3+1 555.000 55.500 35 34160101788 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 8 25 107 Dolu 3+1 555.000 55.500 36 34160101790 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sok. 1415 217 100 / 3700 Gezgin Apt. 10 30 109 Dolu 3+1 560.000 56.000 37 34160101698 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi İnönü Cad.Sümko Sitesi 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 6 29 125 Dolu 3+1 560.000 56.000 38 34160101696 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi İnönü Cad.Sümko Sitesi 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 5 27 130 Dolu 3+1 570.000 57.000 39 34160101694 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi İnönü Cad.Sümko Sitesi 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 5 25 125 Dolu 3+1 550.000 55.000 40 34160101690 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi İnönü Cad.Sümko Sitesi 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 3 18 125 Dolu 3+1 550.000 55.000 41 34160101688 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Turaboğlu Sok. Sümko Sit. 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 2 16 130 Dolu 3+1 570.000 57.000 42 34160101687 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Turaboğlu Sok. Sümko Sit. 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 2 15 130 Dolu 3+1 570.000 57.000 43 34160101686 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Turaboğlu Sok. Sümko Sit. 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 2 14 125 Dolu 3+1 550.000 55.000 44 34160101685 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Turaboğlu Sok. Sümko Sit. 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 2 13 125 Dolu 3+1 550.000 55.000 45 34160101683 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Turaboğlu Sok. Sümko Sit. 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 1 11 130 Dolu 3+1 555.000 55.500 46 34160101682 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Turaboğlu Sok. Sümko Sit. 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 1 10 125 Dolu 3+1 535.000 53.500 47 34160101755 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Turaboğlu Sok. Sümko Sit. 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 1 9 125 Dolu 3+1 535.000 53.500 48 34160101700 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Sümer Sok. Sümko Sitesi 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 6 31 130 Dolu 3+1 580.000 58.000 49 34160101699 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Sümer Sok. Sümko Sitesi 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 6 30 125 Dolu 3+1 560.000 56.000 50 34160101697 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Sümer Sok. Sümko Sitesi 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 5 28 130 Dolu 3+1 570.000 57.000 51 34160101695 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Sümer Sok. Sümko Sitesi 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 5 26 125 Dolu 3+1 550.000 55.000 52 34160101693 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Sümer Sok. Sümko Sitesi 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 4 21 125 Dolu 3+1 550.000 55.000 53 34160101692 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Sümer Sok. Sümko Sitesi 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 3 20 130 Dolu 3+1 570.000 57.000 54 34160101691 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Sümer Sok. Sümko Sitesi 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 3 19 130 Dolu 3+1 570.000 57.000 55 34160101689 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Sümer Sok. Sümko Sitesi 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 3 17 125 Dolu 3+1 550.000 55.000 56 34160101684 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Sümer Sok. Sümko Sitesi 3292 171 400 / 189500 L-1 BLOK 1 12 130 Dolu 3+1 555.000 55.500 57 34160101409 Kadıköy Caferağa Mahallesi Halit Ethem Sok. 1217 169 4 / 39 - Bahçe Kat 7 30 Dolu - 120.000 12.000 58 34160101599 Kadıköy Göztepe Mahallesi Sevük Sok. Hilal Apartmanı 865 175 45 / 900 Hilal Apartmanı 4 15 62 Dolu 2+1 465.000 46.500 59 34160101597 Kadıköy Göztepe Mahallesi Sevük Sok. Hilal Apartmanı 865 175 45 / 900 Hilal Apartmanı 3 11 72 Dolu 2+1 520.000 52.000 60 34160101598 Kadıköy Göztepe Mahallesi Sevük Sok. Hilal Apartmanı 865 175 45 / 900 Hilal Apartmanı 3 12 62 Dolu 2+1 465.000 46.500 61 34160101802 Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Yeldeğirmeni Sok. 195 42 1 / 5 - Zemin 1 70 Dolu 2+1 280.000 28.000 62 34160101180 Kadıköy Bostancı Mahallesi Bostan Tariki Sok. 3210 62 50 / 2360 Derya Apt. Zemin 4 115 Dolu 2+1 460.000 46.000 63 34160101291 Kadıköy Tuğlacıbaşı Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Cd. 1280 135 132 / 4302 - 3 10 128 Dolu 3+1 670.000 67.000 64 34160101281 Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Halit Ağa Cad. 219 45 36000 / 676200 B 2 11 69 Dolu 2+1 290.000 29.000 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Kadıköy İmar Haberleri
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.