Konut Haber Girişi: 08.02.2022 - 11:17, Güncelleme: 13.02.2022 - 22:03

İstanbul'da 125 Vakıf Taşınmazı Kiralanacak

 

İstanbul'da 125 Vakıf Taşınmazı Kiralanacak

İstanbul'da 125 adet Vakıf taşınmazı 31 Aralık 2022 tarihine kadar ihaleyle kiraya verilecek. İhaleler 23 Şubat 2022 Tarihinde Yapılacak.
İstanbul'da 125 adet Vakıf taşınmazı 31 Aralık 2022 tarihine kadar ihaleyle kiraya verilecek. İhalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinde itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacak. Kira artışını kabul etmeyenler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi gereğince tahliye edilecek. İhale açık teklif usulü ile 23 Şubat 2022 Çarşamba günü Saat 13.30' da Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacak. T.C.İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER 23.02.2022 TARİHLİ KİRA İHALE LİSTESİ VE ŞARTNAMESİ 1.Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 31.12.2022 tarihine kadar kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinde itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile 23/02/2022 Çarşamba günü Saat 13:30' da Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İst. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır. 2.Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için: İkametgâh Belgesi ve Nüfus Cüzdan Örneği veya Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (e-devletten alınabilir)  ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile birlikte en son 22/02/2022 Salı günü saat 16:00’ ya kadar İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğümüz ihale bürosuna şahsen müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerektiğinden, eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler ise, (Teminat Mektubunu Limit dâhili ve süresiz)  teminat mektubunun teyidini idaremize ait 0 212 24364 59 nolu telefona (İhale Bürosunun dikkatine olarak) faks çektirerek, teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir. 3.Şirket sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır. 4.Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir. 5.Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. 6.İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta ve noter masrafları kiracıya aittir. 7. Kiralanan taşınmazların üzerine yapacağı prefabrik yapı ile ilgili, idaremizden ve ilgili belediyesinden izin alınmak şartıyla, üzerine yapacağı prefabrik muhtesatı bedelsiz ve şartsız olarak, noterden idaremiz adına terk ve teberru etmek kaydıyla,  idaremizin ve ilgili belediyenin uygun göreceği ve tasdik edilecek proje doğrultusunda yapılacaktır. 8.Kiracı, İdaremizin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz. 9.Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır. 10.İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür. 11.Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır. 12.Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az iki kefil alınacaktır. 13. İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar. 14.İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakta serbesttir. 15.Genel ve Özel şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale panosunda görülebilir. 16.İhale üzerinde kalmayan katılımcıların Geçici ve Ek Teminatlarının geri ödemeleri, katılımcıların banka iban hesaplarına ihaleden sonra 15 gün içerisinde aktarılacaktır. 17. Ülkemizde yaşanmakta olan salgınla mücadele çerçevesinde ihalelere müracaat ve katılım esnasında maske takmak  zorunludur. (Tel: 0 212 251 88 10 Dâhili (7426) - (Faks: 0 212 243 64 59) – (www.vgm.gov.tr) İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER S.NO         DOSYA  İLÇESİ    MAHALLESİ         CADDE  NO         CİNSİ     ADA       PARSEL M2         HİSSE               AYLIK  BEDEL    TEMİNAT 2             341071812000   Fatih      Dayahatun          Tığcılar                Yaldızlıhan Üst Kat 11 Kapı nolu Dükkan       630        22          38,50     Tam       2.200     6.080 3             341071787000   Fatih      Süleymaniye       Uzunçarşı                           Yiğit İş Hanı Bodrum Kat 15 Kapı nolu Dükkan              282        52          19          Tam       2.200     6.080 4             341071788000   Fatih      Süleymaniye       Uzunçarşı                           Yiğit İş Hanı Bodrum Kat 17 Kapı nolu Dükkan              282        54          21          Tam       2.500     6.900 5             341071841000   Fatih      Mercanağa         Örücüler Kapı                   Kuşakçıhan alt kat 7 kapı nolu Dükkan             261        54          21          13/20    1.000     2.760 6             341070015099   Fatih      Hobyar  Yeni Camii Celalbey                       Vakıf İş Hanı 3.Kat 6 Kapı nolu Özel Şartlı Oda İşyeri  389        35          14,57     Tam       700        1.940 7             342070076001   Fatih      Mercanağa         Nasuhiye                            Krk.(D ile işaretli Arsa               339        261        43          Tam       400        1.110 8             342070287001   Fatih      Nişanca Çoban Çavuş                     Katip Sinan Camii WC'si (4 Kabinli)  2104      5             20          Tam       850        2.350 9             342070052000   Fatih      Çelebioğlu Aladdin Marpuççular Cad.                          Krk.(K) ile İşareli 8 Kapı nolu Dükkan       394        37               25,75     Tam       3.500     9.660 10          341070015088   Fatih      Hobyar  Yeni Camii Celalbey                       Vakıf İş Hanı 2.Kat 23-24 Kapı nolu Özel Şartlı Oda İşyeri     389        35          27,96     Tam       2.200     6.080 11          341072033006   Fatih      Demirtaş             Uzun Çarşı Caddesi         5             Kargir Han Zemin Kat 1/A Kapı nolu özel şartlı Dükkan          341        13          24          35683/73728     7.000               19.320 12          341072033012   Fatih      Demirtaş             Uzun Çarşı Caddesi         5             Kargir Han Zemin Kat 5 Kapı nolu özel şartlı Dükkan               341        13          6             35683/73728     500               1.380 13          341072033014   Fatih      Demirtaş             Uzun Çarşı Caddesi         5             Kargir HanZemin Kat 7 Kapı nolu özel şartlı Dükkan       341        13          30          35683/73728     2.200               6.080 14          341072033020   Fatih      Demirtaş             Uzun Çarşı Caddesi         5             Kargir Han 1. Kat 13 Kapı nolu özel şartlı Dükkan          341        13          13          35683/73728     1.000     2.760 15          341072033022   Fatih      Demirtaş             Uzun Çarşı Caddesi         5             Kargir Han 1. Kat 15 Kapı nolu özel şartlı Dükkan          341        13          20          35683/73728     1.200     3.320 16          341072033026   Fatih      Demirtaş             Uzun Çarşı Caddesi         5             Kargir Han 1. Kat 19 Kapı nolu özel şartlı Dükkan          341        13          6             35683/73728     400        1.110 17          341072033029   Fatih      Demirtaş             Uzun Çarşı Caddesi         5             Kargir Han 2. Kat 22 Kapı nolu özel şartlı Dükkan          341        13          3             35683/73728     400        1.110 18          341072033031   Fatih      Demirtaş             Uzun Çarşı Caddesi         5             Kargir Han 2. Kat 24 Kapı nolu özel şartlı Dükkan          341        13          15          35683/73728     400        1.110 19          341072033036   Fatih      Demirtaş             Uzun Çarşı Caddesi         5             Kargir Han 2. Kat 29 Kapı nolu özel şartlı Dükkan          341        13          10          35683/73728     600        1.940 20          341072033038   Fatih      Demirtaş             Uzun Çarşı Caddesi         5             Kargir Han 2. Kat 31 Kapı nolu özel şartlı Dükkan          341        13          10          35683/73728     700        1.940 21          341072033040   Fatih      Demirtaş             Uzun Çarşı Caddesi         5             Kargir Han 2. Kat 33 Kapı nolu özel şartlı Dükkan          341        13          4             35683/73728     400        1.110 22          341072033041   Fatih      Demirtaş             Uzun Çarşı Caddesi         5             Kargir Han 2. Kat 34 Kapı nolu özel şartlı Dükkan          341        13          10          35683/73728     700        1.940 23          341072129000   Fatih      Mimar Kemalettin           Ordu Caddesi     49/B      Özel Şartlı Dükkan 621        11          18          Tam       40.000  159.000 24          342070296000   Fatih      Rüstempaşa       Hasırcılar                           Arsa       430        8               4,50       Tam       3.500     9.660 25          342070044001   Fatih      Hocapaşa            Alemdar Cd. Tayahatun Sk.                  Krk(B) ile işaretli Arsa     2             4             90,5 nin 60 si      Tam       6.000     16.560 26          341072018001   Fatih      Süleymaniye       Fetva Yokuşu     17          4 katlı binanın 1 ve 2. katları Özel Şartlı (İkametgah)    376        38          40          Tam       1.600     4.420 27          341091772000   Fatih      Aksaray Alboyacılar                        Arsa       838        21          54               Tam       450        1.250 28          341092053000   Fatih      Ayvansaray         Karagözcü                         Arsa       2691      26               21,45     Tam       30          90 29          341091958000   Fatih      Sinanağa             Gülbahçe                           Arsa       2429      3               26,23     Tam       60          170 30          341091991000   Fatih      Dervişali              Hamami Camii                 Arsa       1841      8               38          Tam       45          130 31          341091679000   Fatih      Yedikule              İçkalpakçı                          Arsa       1222      44               30          Tam       30          90 32          341092031000   Fatih      Ayvansaray         Dervişzade                         Arsa       2892      17               58,39     Tam       40          120 33          341090270000   Fatih      Hırka-i Şerif        Perendebaz                       Arsa       1598      13               40          1/2         200        560 34          341090790000   Fatih      Cerrahpaşa         Ağababa                            Davutpaşa Cami wc'si (7 kabin)              1157      53                         Tam       200        560 35          341090914000   Fatih      Ayvansaray         Macarlar Yokuşu                            Arsa       2658               9             57,73     Tam       300        830 36          341091489001   Fatih      Balat     Vodina Cd. Burçak Sk.    32          Krk.(A-B) ile işaretli binanın 1. ve 2.katı ikametgah   2343      6 ve 11  95,70 nin 53 si      Tam       1.500     4.140 37          341091570000   Fatih      Hırka-i Şerif        Güldede               18/A      Apt.Zemin Kat 5 Kapı nolu Özel Şartlı İkametgah          1612      22          80          Tam       1.500     4.140 38          341092363000   Fatih      Yedikule              Hacıpiri 17          Arsa üzeri kagir ev ikametgah               1166      12          35          31/56 hisse        1.300     3.590 39          341090648000   Fatih      Balat     Mürselpaşa                       Özel Şartlı Arsa  2306      68               38          Tam       300        830 40          341090416001   Fatih      Kocamustafapaşa            Marmara                           Krk(B) işaretli 49/1 kapı nolu ikametgah            1214      17          437 nin 80 si      Tam       1.500     4.140 41          341090488000   Fatih      Ayvansaray         Avcı Odaları Çıkmazı                      Özel Şartlı Arsa       2686      32          68,59     Tam       300        830 42          341090206000   Fatih      Akşemsettin       Emir Buhari                       Emir Buhari Camii WC'si (7 Kabinli)               2047      14                         Tam       400        1.110 43          341090851000   Fatih      Topkapı               Şeyhülislam                       Arsa       1902      76               175,53  Tam       550        1.520 44          341092150000   Fatih      Ali Kuşçu             İslambol Cd.Malta Sk.                   2/E Kapı nolu Dükkan 1923      20          18          Tam       2.000     5.520 45          341092266005   Fatih      Ayvansaray         Şişhane Cad.                     Krk.(F) ile işaretli Arsa               2702      12          646,46'nin 145'si    Tam       250        690 46          341092267000   Fatih      Ayvansaray         Kani Efendi                        Arsa       2682      17               48,37     Tam       100        280 47          341091956000   Fatih      Balat     Çorbacı Çeşmesi                             Arsa       1884      10               50          Tam       200        560 48          341090810000   Fatih      Hırka-i Şerif        Armutlu                              Arsa       1602      35               107        192/480              500        1.380 49          341090415000   Fatih      Haseki Sultan     Haseki Sultan Cd.                           Keyici Hatun WC'si (6 Kabinli)               1103      10          24          Tam       530        1.470 50          341092038000   Fatih      Yedikule              Samanci Odaları               13          Apt.1.Kat 3 Kapı nolu İkametgah      1078      5             97          Tam       2.200     6.080 51          341091167000   Fatih      Topkapı               Karatay                Arsa       1928      61          98,15               Tam       700        1.940 52          342090191002   Fatih      Aksaray Katip Muslahattin                           Katip Muslahattin Camii WC'si (3 Kabinli)   867        29          10          Tam       500        1.380 53          341090245000   Fatih      Topkapı               Kahalbaşı                           Arsa       1902      31               166,90  Tam       625        1.730 54          341091619001   Fatih      Dervişali              Kesmekaya         23          Ahşap Ev             1841               9             86          2/12      225        630 55          341091633001   Fatih      Yedikule              Samanci Odaları                             Arsa       1079               18-19-20          199        19P 1/2 hisse-18-20P tamamı     500        1.380 56          341092216000   Fatih      Mevlanakapı      Tarsuslu Camii                  6 kapı nplu Ahşap Ev               1414      3             114        Tam       800        2.210 57          341092313000   Fatih      Koca Mustafa Paşa         Silivrikapı Yağhanesi       32-34    Apt.4 Kapı nolu Çatı Piyesli İkametgah               1431      36          114,70  Tam       2.500     6.900 58          341092326000   Fatih      Hatice Sultan     Sofalı Çeşme                     Arsa       2523      8               152,08  1/2         350        970 59          341092335000   Fatih      Hacı Hüseyinağa              İçkalpakçı                          Arsa       1222               45          24          4/8         100        280 60          341092345000   Fatih      Koca Mustafa Paşa         Balta                    Arsa       2385      167               63,50     Tam       250        690 61          341092349000   Fatih      Silivrikapı             Silivrikapı Cad.                 Arsa       1322      25               57          Tam       300        830 62          341091000000   Fatih      Karagümrük        Kuyu Çıkmazı                    Arsa       2712      26               90,72     Tam       240        670 63          341090867000   Fatih      Balat     Şair Niyazi                         Arsa       1890      85               121,50  Tam       300        830 64          342090281000   Fatih      Seyitömer           Kızılelma Cd.                     Bekirpaşa Cami wc'si(4 kabin)özel şartlı 1728      1             29,25     Tam       750        2.070 65          341090300000   Fatih      Ayvansaray         Dervişzade                         Arsa       2897      15               16,34     Tam       50          140 66          341091763000   Fatih      Haseki Sultan     Ali paşa 24          Dükkan 1814      45          30               Tam       1.700     4.700 67          341091087000   Fatih      Ali Kuşçu             Doğan                  Arsa       1464      10          40               Tam       120        340 68          342090645001   Fatih      Ayvansaray         Çember               Hazreti Cabir Camii WC'sı (9 Kabinli)  2830      64          50          Tam       200        560 69          342090099000   Fatih      Molla Gürani      Tomrukçu           22          Sohta Sinan Camii WC'sı Özel Şartlı              2011      1             30          Tam       300        830 70          341091751000   Fatih      Aksaray Kapı Değirmeni                 Arsa       827        19          28               1/2 hisse             250        690 71          342090119003   Fatih      Molla Gürani      Vatan Cadddesi                Molla Şeref Camii WC'sı (7 Kabinli)               1971      4             20          Tam       1.300     3.590 72          342090130002   Fatih      Topkapı               Kürkçübostan                    Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin Camii WC'si(6) Kabinli Özel Şartlı              1850      1             49          Tam       1.000     2.760 73          341091680000   Fatih      Ayvansaray         Mahmuz Çıkmazı                            Arsa       2689               35          47,40     Tam       130        360 74          341092055000   Fatih      Yedikule              Hacı Manav                       Arsa       1081      9               91          Tam       480        1.330 75          341091926000   Fatih      Yedikule              Hacıpiri                Arsa       2715      21          47               Tam       320        890 76          341092284000   Fatih      Ali Kuşçu             Otlukçu Yokuşu 9             Apt.3.Kat 5 Kapı nolu Daire     1458      23          58,34     1/2 Hissesi          800        2.210 77          341090934004   Fatih      Yedikule              Hacı Hüseyin Çeşme                      Krk.(B-C) ile işaretli Arsa        1074      24          1842'nin 134'si    Tam       160        450 78          341091638000   Fatih      Karagümrük        Kuyu Çıkmazı                    Arsa       2712      23               54,69     Tam       210        580 79          341091688001   Fatih      Balat     Merdivenli Yokuşu                         Arsa       1879      33 ve 41          127        Tam       560        1.550 80          341092182000   Fatih      Yavuz Sultan Selim          Kalayci                 Arsa       2210      13               81          1/2 Hissesi          360        1.000 81          341092213000   Fatih      Karagümrük        Prof Naci Şensoy                            Arsa       2501               18          102,19  3/4 hisse             80          230 82          341052181000   Beyoğlu               Sütlüce  Ahiretlik               11          Apt.Zemin Kat 6 Kapı nolu İkametgah 2918      9             88,48     Tam       1.750     4.830 83          341050589000   Beyoğlu               Sütlüce  Sallabaş                              5 Kapı nolu Arsa üzeri muhtesat İkametgah      2932      4             74          Tam       1.000     2.760 84          341051580000   Beyoğlu               Yenişehir             Taburağası                        Arsa       1388               10          50,15     Tam       300        830 85          341052635000   Beyoğlu               Hacıahmet          Elmastraş                           Özel Şartlı Arsa       1205      71          132,38  2634/6619          150        420 86          341052030000   Beyoğlu               Yenişehir             Ferah                   Özel Şartlı Arsa  1372               23          51,50     Tam       170        470 87          341050033000   Beyoğlu               Camiikebir          Üsteğmen Kara Fatma                       10 Kapı nolu Dükkan       1088      13          17          Tam       950        2.630 88          341051874000   Beyoğlu               Keçecipiri            Çekirdekçi                          Arsa       3535               1             418,21  13/20    1.250     3.450 89          341051793000   Beyoğlu               Keçecipiri            Basmacı Ruşen  3             Krk.(A)ile işaretli Zemin+1 Katlı özel şartlı ikametgah          3104      3             159,99'nin 53'si       8/17      600        1.660 90          341052487000   Beyoğlu               Piripaşa Tellal Çıkmazı     6             Apt.2.Kat 10 Kapı nolu İkametgah 2959      32          69          Tam       3.000     8.280 91          341160556000   Şişli        Meşrutiyet          Elhan     28          Apt.Zemin Kat 2 Kapı nolu Dükkan 970        14          65          Tam       950        2.630 92          341160544000   Şişli        Eskişehir              Mekkareci           14/B      Apt.Zemin Kat 3 Kapı nolu İkametgah 1320      3             103,75  Tam       3.350     9.250 93          341160577000   Şişli        Eskişehir              Mekkareci                         B Blok 1 Kat 4 Kapı nolu İkametgah 1312      10          76,10     Tam       3.950     10.910 94          341160699000   Şişli        Eskişehir              Dericiler              35          Apt.4.Kat Çatı Piyesli İkametgah          1316      83          166,68  Tam       5.500     15.180 95          342054007005   Beyoğlu               Sütlüce  Damar                 10/1 kapı nolu dükkan   2724               12          12          Tam       300        830 96          341051112000   Beyoğlu               Yenişehir             Aliağa ve Direkçibaşı Sk.                              Arsa       1379      42          62,20     Tam       400        1.110 97          341130235047   Sarıyer  Poligon Camii ve Çeşme               Krk.(121)ile işaretli Arsa               380        29          54.843'nin 1.171,61'si          18399/43914     3.000     8.280 98          341130151011   Sarıyer  Tarabya               Cumhuriyet Okul Cad.Murat Çavuş                         Krk.(12)ile işaretli Arsa   508        23          15.206'nin 235'si    1/2         600        1.660 99          341130151017   Sarıyer  Tarabya               Cumhuriyet Okul Cad.Murat Çavuş                         Krk.(18)ile işaretli Arsa   508        23          15.206'nin 320'si    1/2         750        2.070 100        341130151031   Sarıyer  Tarabya               Cumhuriyet Okul Cad.Murat Çavuş                         Krk.(32)ile işaretli Arsa   508        23          15.206'nin 256'si    1/2         650        1.800 101        341130541000   Sarıyer  Büyükdere          Çayırbaşı ve Ebabil Mevkii                          Özel Şartlı Arsa           593        13          43,26     Tam       200        560 102        341130238034   Sarıyer  Yeniköy Kuvva-i Milliye                  Krk.(28) ile işaretli Özel şartlı Arsa       338        45          10.206'nin 307,20'si             2/3         750        2.070 103        341130509005   Sarıyer  Maden  Firuze                   Krk.(E) ile işaretli Arsa    1641      13               990,88'nın 245,88'si             11541/20000     550        1.520 104        341130480000   Sarıyer  Tarabya               Bahçe Kekiği      6             2.kat 5 Kapı nolu Çatı Piyesli İkametgah            1618      5             141,10  Tam       8.000     22.080 105        341130041000   Sarıyer  Büyükdere          Ekserci ve Büyüktepe                    Özel şartlı Arsa       559        19          86,01     Tam       650        1.800 106        341130151021   Sarıyer  Tarabya               Elmalı                   Krk.(22) ile işaretli Arsa  508               23          15.206'nin 410'si    1/2 hisse             800        2.210 107        341030468001   Sarıyer  Rumelihisarı       Bebek Caddesi                 Hacı Kemalettin Camii WC'si (5 Kabinli)   71          3             27,46     Tam       3.500     15.000 108        341030706000   Beşiktaş               Muradiye            Kalıpçı   54          3.Katlı Bahçeli Ahşap Ev Özel Şartlı İkametgah              811        7             159        Tam       6.000     27.000 109        341160636001   Şişli        İnönü    Sazlıdere             4             Krk(B) işaretli Zemin+2 katlı bina ikametgah ve işyeri              539        14          191,25 nin 116  si   Tam       5.500     15.180 110        341130306007   Sarıyer  Cumhuriyet         Aydın                    Krk(2) ile işaretli arsa     527               52          25.717 nin 1.158,43 si          1/2 hisse             5.200     29.900 111        341290010000   Bağcılar Mahmutbey        31.Sk.                   Tek-Er İş Merkezinde 6.Katın Tamamı 520,65 Projede 22,23,24,25 ve 26 nolu Bağımzıs Bölümler ve 7.Katın 273,05'lik kısmı projede 28,29 ve 30 nolu Bağımsız bölümler İşyeri Büro 3360      6             793,70  Tam               35.000  96.600 112        342080097001   Eyüpsultan          Cezrikasım          Zal Mahmutpaşa                             Cezri Kasım Camii WC'si           65          25                         Tam       1.500     4.140 113        341080129000   Eyüpsultan          Gümüşsuyu         Kırk Merdiven Cad.                        47 ve 49 Kapı nolu özel şartlı 2 Bağımsız Basit Yapı İkametgah 27          6             354,50  Tam       1.500               4.140 114        341081745000   Eyüpsultan          Çırçır     Lale                      Arsa       151        23          175               Tam       1.200     3.320 115        341081695000   Eyüpsultan          Nişanca Çömlekçiler                       Arsa       497        45               58,80     Tam       550        1.520 116        341080989001   Eyüpsultan          Alibeyköy            Uludağ Caddesi                Arsa       173               3 ve 4    347        Tam       750        2.070 117        341080009005   Eyüpsultan          Düğmeciler         Vesile Çıkmazı                  Krk.(A1) ile işaretli Özel Şartlı 2/1 kapı nolu İkametgah          193        5             1547'nin 150'si    Tam       1.250     3.450 118        341082142000   Eyüpsultan          Kemerburgaz      Davutpaşa Mevkii                          Arsa               335        20          12472,53'nin 12401,10'si         51518432740/ 518139246023   10.000  27.600 119        341191181000   Zeytinburnu        Yeşiltepe             57/6 Sokak         51          Apt.2.Kat 4 Kapı nolu İkametgah      2434      3             118,55  Tam       1.700     4.700 120        341140036000   Silivri     Küçüksinekliköyü              İstasyon Mevkii                Arsa                      132        800        Tam       800        2.210 121        341420001001   Arnavutköy         Boğazköy            Ziya                      Krk.(B+C) ile işaretli Özel şartlı Arsa  4298      16          2066,73'nin 1.466,73'si          Tam       550        1.520 122        341420017000   Arnavutköy         Haraççı Yurttaş                 Arsa       5048      2,3,4,5,7,8,9               2223,61               Tam       2.000     5.520 123        591200050000   Süleymanpaşa    Turgutlu              Hamam Bayırı                   Bahçeli Yalı Hamamı              113        21          1.365,33              Tam       10.000  27.600 124        341081606000   Eyüpsultan          Kemerburgaz Mimar Sinan          Cendere Yolu                    Arsa       22 pafta              2930      3.600     Tam       2.500     11.900 125        341020175000   Bakırköy              Kartaltepe           Yüce Tarla Caddesi          8               Apt.Bodrum+Zemin Kat Dükkan 450        14          62,22     Tam       8.000     22.080
İstanbul'da 125 adet Vakıf taşınmazı 31 Aralık 2022 tarihine kadar ihaleyle kiraya verilecek. İhaleler 23 Şubat 2022 Tarihinde Yapılacak.

İstanbul'da 125 adet Vakıf taşınmazı 31 Aralık 2022 tarihine kadar ihaleyle kiraya verilecek.

İhalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinde itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacak. Kira artışını kabul etmeyenler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi gereğince tahliye edilecek.

İhale açık teklif usulü ile 23 Şubat 2022 Çarşamba günü Saat 13.30' da Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacak.

T.C.İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER 23.02.2022 TARİHLİ KİRA İHALE LİSTESİ VE ŞARTNAMESİ

1.Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 31.12.2022 tarihine kadar kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinde itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile 23/02/2022 Çarşamba günü Saat 13:30' da Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İst. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır.

2.Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için: İkametgâh Belgesi ve Nüfus Cüzdan Örneği veya Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (e-devletten alınabilir)  ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile birlikte en son 22/02/2022 Salı günü saat 16:00’ ya kadar İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğümüz ihale bürosuna şahsen müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerektiğinden, eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler ise, (Teminat Mektubunu Limit dâhili ve süresiz)  teminat mektubunun teyidini idaremize ait 0 212 24364 59 nolu telefona (İhale Bürosunun dikkatine olarak) faks çektirerek, teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir.

3.Şirket sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır.

4.Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.

5.Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

6.İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta ve noter masrafları kiracıya aittir.

7. Kiralanan taşınmazların üzerine yapacağı prefabrik yapı ile ilgili, idaremizden ve ilgili belediyesinden izin alınmak şartıyla, üzerine yapacağı prefabrik muhtesatı bedelsiz ve şartsız olarak, noterden idaremiz adına terk ve teberru etmek kaydıyla,

 idaremizin ve ilgili belediyenin uygun göreceği ve tasdik edilecek proje doğrultusunda yapılacaktır.

8.Kiracı, İdaremizin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.

9.Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.

10.İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

11.Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.

12.Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az iki kefil alınacaktır.

13. İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.

14.İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakta serbesttir.

15.Genel ve Özel şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale panosunda görülebilir.

16.İhale üzerinde kalmayan katılımcıların Geçici ve Ek Teminatlarının geri ödemeleri, katılımcıların banka iban hesaplarına ihaleden sonra 15 gün içerisinde aktarılacaktır.

17. Ülkemizde yaşanmakta olan salgınla mücadele çerçevesinde ihalelere müracaat ve katılım esnasında maske takmak  zorunludur.

(Tel: 0 212 251 88 10 Dâhili (7426) - (Faks: 0 212 243 64 59) – (www.vgm.gov.tr)

İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER

S.NO         DOSYA  İLÇESİ    MAHALLESİ         CADDE  NO         CİNSİ     ADA       PARSEL M2         HİSSE               AYLIK  BEDEL    TEMİNAT

2             341071812000   Fatih      Dayahatun          Tığcılar                Yaldızlıhan Üst Kat 11 Kapı nolu Dükkan       630        22          38,50     Tam       2.200     6.080

3             341071787000   Fatih      Süleymaniye       Uzunçarşı                           Yiğit İş Hanı Bodrum Kat 15 Kapı nolu Dükkan              282        52          19          Tam       2.200     6.080

4             341071788000   Fatih      Süleymaniye       Uzunçarşı                           Yiğit İş Hanı Bodrum Kat 17 Kapı nolu Dükkan              282        54          21          Tam       2.500     6.900

5             341071841000   Fatih      Mercanağa         Örücüler Kapı                   Kuşakçıhan alt kat 7 kapı nolu Dükkan             261        54          21          13/20    1.000     2.760

6             341070015099   Fatih      Hobyar  Yeni Camii Celalbey                       Vakıf İş Hanı 3.Kat 6 Kapı nolu Özel Şartlı Oda İşyeri  389        35          14,57     Tam       700        1.940

7             342070076001   Fatih      Mercanağa         Nasuhiye                            Krk.(D ile işaretli Arsa               339        261        43          Tam       400        1.110

8             342070287001   Fatih      Nişanca Çoban Çavuş                     Katip Sinan Camii WC'si (4 Kabinli)  2104      5             20          Tam       850        2.350

9             342070052000   Fatih      Çelebioğlu Aladdin Marpuççular Cad.                          Krk.(K) ile İşareli 8 Kapı nolu Dükkan       394        37               25,75     Tam       3.500     9.660

10          341070015088   Fatih      Hobyar  Yeni Camii Celalbey                       Vakıf İş Hanı 2.Kat 23-24 Kapı nolu Özel Şartlı Oda İşyeri     389        35          27,96     Tam       2.200     6.080

11          341072033006   Fatih      Demirtaş             Uzun Çarşı Caddesi         5             Kargir Han Zemin Kat 1/A Kapı nolu özel şartlı Dükkan          341        13          24          35683/73728     7.000               19.320

12          341072033012   Fatih      Demirtaş             Uzun Çarşı Caddesi         5             Kargir Han Zemin Kat 5 Kapı nolu özel şartlı Dükkan               341        13          6             35683/73728     500               1.380

13          341072033014   Fatih      Demirtaş             Uzun Çarşı Caddesi         5             Kargir HanZemin Kat 7 Kapı nolu özel şartlı Dükkan       341        13          30          35683/73728     2.200               6.080

14          341072033020   Fatih      Demirtaş             Uzun Çarşı Caddesi         5             Kargir Han 1. Kat 13 Kapı nolu özel şartlı Dükkan          341        13          13          35683/73728     1.000     2.760

15          341072033022   Fatih      Demirtaş             Uzun Çarşı Caddesi         5             Kargir Han 1. Kat 15 Kapı nolu özel şartlı Dükkan          341        13          20          35683/73728     1.200     3.320

16          341072033026   Fatih      Demirtaş             Uzun Çarşı Caddesi         5             Kargir Han 1. Kat 19 Kapı nolu özel şartlı Dükkan          341        13          6             35683/73728     400        1.110

17          341072033029   Fatih      Demirtaş             Uzun Çarşı Caddesi         5             Kargir Han 2. Kat 22 Kapı nolu özel şartlı Dükkan          341        13          3             35683/73728     400        1.110

18          341072033031   Fatih      Demirtaş             Uzun Çarşı Caddesi         5             Kargir Han 2. Kat 24 Kapı nolu özel şartlı Dükkan          341        13          15          35683/73728     400        1.110

19          341072033036   Fatih      Demirtaş             Uzun Çarşı Caddesi         5             Kargir Han 2. Kat 29 Kapı nolu özel şartlı Dükkan          341        13          10          35683/73728     600        1.940

20          341072033038   Fatih      Demirtaş             Uzun Çarşı Caddesi         5             Kargir Han 2. Kat 31 Kapı nolu özel şartlı Dükkan          341        13          10          35683/73728     700        1.940

21          341072033040   Fatih      Demirtaş             Uzun Çarşı Caddesi         5             Kargir Han 2. Kat 33 Kapı nolu özel şartlı Dükkan          341        13          4             35683/73728     400        1.110

22          341072033041   Fatih      Demirtaş             Uzun Çarşı Caddesi         5             Kargir Han 2. Kat 34 Kapı nolu özel şartlı Dükkan          341        13          10          35683/73728     700        1.940

23          341072129000   Fatih      Mimar Kemalettin           Ordu Caddesi     49/B      Özel Şartlı Dükkan 621        11          18          Tam       40.000  159.000

24          342070296000   Fatih      Rüstempaşa       Hasırcılar                           Arsa       430        8               4,50       Tam       3.500     9.660

25          342070044001   Fatih      Hocapaşa            Alemdar Cd. Tayahatun Sk.                  Krk(B) ile işaretli Arsa     2             4             90,5 nin 60 si      Tam       6.000     16.560

26          341072018001   Fatih      Süleymaniye       Fetva Yokuşu     17          4 katlı binanın 1 ve 2. katları Özel Şartlı (İkametgah)    376        38          40          Tam       1.600     4.420

27          341091772000   Fatih      Aksaray Alboyacılar                        Arsa       838        21          54               Tam       450        1.250

28          341092053000   Fatih      Ayvansaray         Karagözcü                         Arsa       2691      26               21,45     Tam       30          90

29          341091958000   Fatih      Sinanağa             Gülbahçe                           Arsa       2429      3               26,23     Tam       60          170

30          341091991000   Fatih      Dervişali              Hamami Camii                 Arsa       1841      8               38          Tam       45          130

31          341091679000   Fatih      Yedikule              İçkalpakçı                          Arsa       1222      44               30          Tam       30          90

32          341092031000   Fatih      Ayvansaray         Dervişzade                         Arsa       2892      17               58,39     Tam       40          120

33          341090270000   Fatih      Hırka-i Şerif        Perendebaz                       Arsa       1598      13               40          1/2         200        560

34          341090790000   Fatih      Cerrahpaşa         Ağababa                            Davutpaşa Cami wc'si (7 kabin)              1157      53                         Tam       200        560

35          341090914000   Fatih      Ayvansaray         Macarlar Yokuşu                            Arsa       2658               9             57,73     Tam       300        830

36          341091489001   Fatih      Balat     Vodina Cd. Burçak Sk.    32          Krk.(A-B) ile işaretli binanın 1. ve 2.katı ikametgah   2343      6 ve 11  95,70 nin 53 si      Tam       1.500     4.140

37          341091570000   Fatih      Hırka-i Şerif        Güldede               18/A      Apt.Zemin Kat 5 Kapı nolu Özel Şartlı İkametgah          1612      22          80          Tam       1.500     4.140

38          341092363000   Fatih      Yedikule              Hacıpiri 17          Arsa üzeri kagir ev ikametgah               1166      12          35          31/56 hisse        1.300     3.590

39          341090648000   Fatih      Balat     Mürselpaşa                       Özel Şartlı Arsa  2306      68               38          Tam       300        830

40          341090416001   Fatih      Kocamustafapaşa            Marmara                           Krk(B) işaretli 49/1 kapı nolu ikametgah            1214      17          437 nin 80 si      Tam       1.500     4.140

41          341090488000   Fatih      Ayvansaray         Avcı Odaları Çıkmazı                      Özel Şartlı Arsa       2686      32          68,59     Tam       300        830

42          341090206000   Fatih      Akşemsettin       Emir Buhari                       Emir Buhari Camii WC'si (7 Kabinli)               2047      14                         Tam       400        1.110

43          341090851000   Fatih      Topkapı               Şeyhülislam                       Arsa       1902      76               175,53  Tam       550        1.520

44          341092150000   Fatih      Ali Kuşçu             İslambol Cd.Malta Sk.                   2/E Kapı nolu Dükkan 1923      20          18          Tam       2.000     5.520

45          341092266005   Fatih      Ayvansaray         Şişhane Cad.                     Krk.(F) ile işaretli Arsa               2702      12          646,46'nin 145'si    Tam       250        690

46          341092267000   Fatih      Ayvansaray         Kani Efendi                        Arsa       2682      17               48,37     Tam       100        280

47          341091956000   Fatih      Balat     Çorbacı Çeşmesi                             Arsa       1884      10               50          Tam       200        560

48          341090810000   Fatih      Hırka-i Şerif        Armutlu                              Arsa       1602      35               107        192/480              500        1.380

49          341090415000   Fatih      Haseki Sultan     Haseki Sultan Cd.                           Keyici Hatun WC'si (6 Kabinli)               1103      10          24          Tam       530        1.470

50          341092038000   Fatih      Yedikule              Samanci Odaları               13          Apt.1.Kat 3 Kapı nolu İkametgah      1078      5             97          Tam       2.200     6.080

51          341091167000   Fatih      Topkapı               Karatay                Arsa       1928      61          98,15               Tam       700        1.940

52          342090191002   Fatih      Aksaray Katip Muslahattin                           Katip Muslahattin Camii WC'si (3 Kabinli)   867        29          10          Tam       500        1.380

53          341090245000   Fatih      Topkapı               Kahalbaşı                           Arsa       1902      31               166,90  Tam       625        1.730

54          341091619001   Fatih      Dervişali              Kesmekaya         23          Ahşap Ev             1841               9             86          2/12      225        630

55          341091633001   Fatih      Yedikule              Samanci Odaları                             Arsa       1079               18-19-20          199        19P 1/2 hisse-18-20P tamamı     500        1.380

56          341092216000   Fatih      Mevlanakapı      Tarsuslu Camii                  6 kapı nplu Ahşap Ev               1414      3             114        Tam       800        2.210

57          341092313000   Fatih      Koca Mustafa Paşa         Silivrikapı Yağhanesi       32-34    Apt.4 Kapı nolu Çatı Piyesli İkametgah               1431      36          114,70  Tam       2.500     6.900

58          341092326000   Fatih      Hatice Sultan     Sofalı Çeşme                     Arsa       2523      8               152,08  1/2         350        970

59          341092335000   Fatih      Hacı Hüseyinağa              İçkalpakçı                          Arsa       1222               45          24          4/8         100        280

60          341092345000   Fatih      Koca Mustafa Paşa         Balta                    Arsa       2385      167               63,50     Tam       250        690

61          341092349000   Fatih      Silivrikapı             Silivrikapı Cad.                 Arsa       1322      25               57          Tam       300        830

62          341091000000   Fatih      Karagümrük        Kuyu Çıkmazı                    Arsa       2712      26               90,72     Tam       240        670

63          341090867000   Fatih      Balat     Şair Niyazi                         Arsa       1890      85               121,50  Tam       300        830

64          342090281000   Fatih      Seyitömer           Kızılelma Cd.                     Bekirpaşa Cami wc'si(4 kabin)özel şartlı 1728      1             29,25     Tam       750        2.070

65          341090300000   Fatih      Ayvansaray         Dervişzade                         Arsa       2897      15               16,34     Tam       50          140

66          341091763000   Fatih      Haseki Sultan     Ali paşa 24          Dükkan 1814      45          30               Tam       1.700     4.700

67          341091087000   Fatih      Ali Kuşçu             Doğan                  Arsa       1464      10          40               Tam       120        340

68          342090645001   Fatih      Ayvansaray         Çember               Hazreti Cabir Camii WC'sı (9 Kabinli)  2830      64          50          Tam       200        560

69          342090099000   Fatih      Molla Gürani      Tomrukçu           22          Sohta Sinan Camii WC'sı Özel Şartlı              2011      1             30          Tam       300        830

70          341091751000   Fatih      Aksaray Kapı Değirmeni                 Arsa       827        19          28               1/2 hisse             250        690

71          342090119003   Fatih      Molla Gürani      Vatan Cadddesi                Molla Şeref Camii WC'sı (7 Kabinli)               1971      4             20          Tam       1.300     3.590

72          342090130002   Fatih      Topkapı               Kürkçübostan                    Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin Camii WC'si(6) Kabinli Özel Şartlı              1850      1             49          Tam       1.000     2.760

73          341091680000   Fatih      Ayvansaray         Mahmuz Çıkmazı                            Arsa       2689               35          47,40     Tam       130        360

74          341092055000   Fatih      Yedikule              Hacı Manav                       Arsa       1081      9               91          Tam       480        1.330

75          341091926000   Fatih      Yedikule              Hacıpiri                Arsa       2715      21          47               Tam       320        890

76          341092284000   Fatih      Ali Kuşçu             Otlukçu Yokuşu 9             Apt.3.Kat 5 Kapı nolu Daire     1458      23          58,34     1/2 Hissesi          800        2.210

77          341090934004   Fatih      Yedikule              Hacı Hüseyin Çeşme                      Krk.(B-C) ile işaretli Arsa        1074      24          1842'nin 134'si    Tam       160        450

78          341091638000   Fatih      Karagümrük        Kuyu Çıkmazı                    Arsa       2712      23               54,69     Tam       210        580

79          341091688001   Fatih      Balat     Merdivenli Yokuşu                         Arsa       1879      33 ve 41          127        Tam       560        1.550

80          341092182000   Fatih      Yavuz Sultan Selim          Kalayci                 Arsa       2210      13               81          1/2 Hissesi          360        1.000

81          341092213000   Fatih      Karagümrük        Prof Naci Şensoy                            Arsa       2501               18          102,19  3/4 hisse             80          230

82          341052181000   Beyoğlu               Sütlüce  Ahiretlik               11          Apt.Zemin Kat 6 Kapı nolu İkametgah 2918      9             88,48     Tam       1.750     4.830

83          341050589000   Beyoğlu               Sütlüce  Sallabaş                              5 Kapı nolu Arsa üzeri muhtesat İkametgah      2932      4             74          Tam       1.000     2.760

84          341051580000   Beyoğlu               Yenişehir             Taburağası                        Arsa       1388               10          50,15     Tam       300        830

85          341052635000   Beyoğlu               Hacıahmet          Elmastraş                           Özel Şartlı Arsa       1205      71          132,38  2634/6619          150        420

86          341052030000   Beyoğlu               Yenişehir             Ferah                   Özel Şartlı Arsa  1372               23          51,50     Tam       170        470

87          341050033000   Beyoğlu               Camiikebir          Üsteğmen Kara Fatma                       10 Kapı nolu Dükkan       1088      13          17          Tam       950        2.630

88          341051874000   Beyoğlu               Keçecipiri            Çekirdekçi                          Arsa       3535               1             418,21  13/20    1.250     3.450

89          341051793000   Beyoğlu               Keçecipiri            Basmacı Ruşen  3             Krk.(A)ile işaretli Zemin+1 Katlı özel şartlı ikametgah          3104      3             159,99'nin

53'si       8/17      600        1.660

90          341052487000   Beyoğlu               Piripaşa Tellal Çıkmazı     6             Apt.2.Kat 10 Kapı nolu İkametgah 2959      32          69          Tam       3.000     8.280

91          341160556000   Şişli        Meşrutiyet          Elhan     28          Apt.Zemin Kat 2 Kapı nolu Dükkan 970        14          65          Tam       950        2.630

92          341160544000   Şişli        Eskişehir              Mekkareci           14/B      Apt.Zemin Kat 3 Kapı nolu İkametgah 1320      3             103,75  Tam       3.350     9.250

93          341160577000   Şişli        Eskişehir              Mekkareci                         B Blok 1 Kat 4 Kapı nolu İkametgah 1312      10          76,10     Tam       3.950     10.910

94          341160699000   Şişli        Eskişehir              Dericiler              35          Apt.4.Kat Çatı Piyesli İkametgah          1316      83          166,68  Tam       5.500     15.180

95          342054007005   Beyoğlu               Sütlüce  Damar                 10/1 kapı nolu dükkan   2724               12          12          Tam       300        830

96          341051112000   Beyoğlu               Yenişehir             Aliağa ve Direkçibaşı Sk.                              Arsa       1379      42          62,20     Tam       400        1.110

97          341130235047   Sarıyer  Poligon Camii ve Çeşme               Krk.(121)ile işaretli Arsa               380        29          54.843'nin

1.171,61'si          18399/43914     3.000     8.280

98          341130151011   Sarıyer  Tarabya               Cumhuriyet Okul Cad.Murat Çavuş                         Krk.(12)ile işaretli Arsa   508        23          15.206'nin

235'si    1/2         600        1.660

99          341130151017   Sarıyer  Tarabya               Cumhuriyet Okul Cad.Murat Çavuş                         Krk.(18)ile işaretli Arsa   508        23          15.206'nin

320'si    1/2         750        2.070

100        341130151031   Sarıyer  Tarabya               Cumhuriyet Okul Cad.Murat Çavuş                         Krk.(32)ile işaretli Arsa   508        23          15.206'nin

256'si    1/2         650        1.800

101        341130541000   Sarıyer  Büyükdere          Çayırbaşı ve Ebabil Mevkii                          Özel Şartlı Arsa           593        13          43,26     Tam       200        560

102        341130238034   Sarıyer  Yeniköy Kuvva-i Milliye                  Krk.(28) ile işaretli Özel şartlı Arsa       338        45          10.206'nin

307,20'si             2/3         750        2.070

103        341130509005   Sarıyer  Maden  Firuze                   Krk.(E) ile işaretli Arsa    1641      13               990,88'nın 245,88'si             11541/20000     550        1.520

104        341130480000   Sarıyer  Tarabya               Bahçe Kekiği      6             2.kat 5 Kapı nolu Çatı Piyesli İkametgah            1618      5             141,10  Tam       8.000     22.080

105        341130041000   Sarıyer  Büyükdere          Ekserci ve Büyüktepe                    Özel şartlı Arsa       559        19          86,01     Tam       650        1.800

106        341130151021   Sarıyer  Tarabya               Elmalı                   Krk.(22) ile işaretli Arsa  508               23          15.206'nin 410'si    1/2 hisse             800        2.210

107        341030468001   Sarıyer  Rumelihisarı       Bebek Caddesi                 Hacı Kemalettin Camii WC'si (5 Kabinli)   71          3             27,46     Tam       3.500     15.000

108        341030706000   Beşiktaş               Muradiye            Kalıpçı   54          3.Katlı Bahçeli Ahşap Ev Özel Şartlı İkametgah              811        7             159        Tam       6.000     27.000

109        341160636001   Şişli        İnönü    Sazlıdere             4             Krk(B) işaretli Zemin+2 katlı bina ikametgah ve işyeri              539        14          191,25 nin 116  si   Tam       5.500     15.180

110        341130306007   Sarıyer  Cumhuriyet         Aydın                    Krk(2) ile işaretli arsa     527               52          25.717 nin 1.158,43 si          1/2 hisse             5.200     29.900

111        341290010000   Bağcılar Mahmutbey        31.Sk.                   Tek-Er İş Merkezinde 6.Katın Tamamı 520,65 Projede 22,23,24,25 ve 26 nolu Bağımzıs Bölümler ve 7.Katın 273,05'lik kısmı projede 28,29 ve 30 nolu Bağımsız bölümler İşyeri Büro 3360      6             793,70  Tam               35.000  96.600

112        342080097001   Eyüpsultan          Cezrikasım          Zal Mahmutpaşa                             Cezri Kasım Camii WC'si           65          25                         Tam       1.500     4.140

113        341080129000   Eyüpsultan          Gümüşsuyu         Kırk Merdiven Cad.                        47 ve 49 Kapı nolu özel şartlı 2 Bağımsız Basit Yapı İkametgah 27          6             354,50  Tam       1.500               4.140

114        341081745000   Eyüpsultan          Çırçır     Lale                      Arsa       151        23          175               Tam       1.200     3.320

115        341081695000   Eyüpsultan          Nişanca Çömlekçiler                       Arsa       497        45               58,80     Tam       550        1.520

116        341080989001   Eyüpsultan          Alibeyköy            Uludağ Caddesi                Arsa       173               3 ve 4    347        Tam       750        2.070

117        341080009005   Eyüpsultan          Düğmeciler         Vesile Çıkmazı                  Krk.(A1) ile işaretli Özel Şartlı 2/1 kapı nolu İkametgah          193        5             1547'nin

150'si    Tam       1.250     3.450

118        341082142000   Eyüpsultan          Kemerburgaz      Davutpaşa Mevkii                          Arsa               335        20          12472,53'nin 12401,10'si         51518432740/

518139246023   10.000  27.600

119        341191181000   Zeytinburnu        Yeşiltepe             57/6 Sokak         51          Apt.2.Kat 4 Kapı nolu İkametgah      2434      3             118,55  Tam       1.700     4.700

120        341140036000   Silivri     Küçüksinekliköyü              İstasyon Mevkii                Arsa                      132        800        Tam       800        2.210

121        341420001001   Arnavutköy         Boğazköy            Ziya                      Krk.(B+C) ile işaretli Özel şartlı Arsa  4298      16          2066,73'nin 1.466,73'si          Tam       550        1.520

122        341420017000   Arnavutköy         Haraççı Yurttaş                 Arsa       5048      2,3,4,5,7,8,9               2223,61               Tam       2.000     5.520

123        591200050000   Süleymanpaşa    Turgutlu              Hamam Bayırı                   Bahçeli Yalı Hamamı              113        21          1.365,33              Tam       10.000  27.600

124        341081606000   Eyüpsultan          Kemerburgaz Mimar Sinan          Cendere Yolu                    Arsa       22 pafta              2930      3.600     Tam       2.500     11.900

125        341020175000   Bakırköy              Kartaltepe           Yüce Tarla Caddesi          8               Apt.Bodrum+Zemin Kat Dükkan 450        14          62,22     Tam       8.000     22.080

İstanbul HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.