Konut Haber Girişi: 04.02.2022 - 23:55, Güncelleme: 05.02.2022 - 00:22

İstanbul'da kamu lojmanları satışa çıkarıldı

 

İstanbul'da kamu lojmanları satışa çıkarıldı

Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı 5 adet kamu konutunu ihale ile satacak. Ataşehir Küçükbakkalköy, Kadıköy Erenköy, Kartal Orhantepe ve Üsküdar Selamiali'de bulunan konutların satış ihalesi, 18 Şubat 2022 tarihinde Açık Teklif Usulü ile yapılacak.
Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı 5 adet kamu konutunu ihale ile satacak. Ataşehir Küçükbakkalköy, Kadıköy Erenköy, Kartal Orhantepe ve Üsküdar Selamiali'de bulunan konutların satış ihalesi, 18 Şubat 2022 tarihinde Açık Teklif Usulü ile İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara caddesi Hükümet Konağı sokak no:11, kat:1 Cağaloğlu, Fatih adresindeki ihale salonunda yapılacak. Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların ihalesi, gösterilen gün ve saatte, 2886 s. Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca""Açık Teklif Usulü"" ile İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk No:11 Kat: 1  Cağaloğlu, Fatih/İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır. İlan tarihi itibariyle listede 2. ve 3. sırada belirtilen bağımsız bölüm hariç diğer tüm bağımsız bölümlerde 4706 saylı Kanunun 4. Maddesi uyarınca içerisinde oturanların ön alım hakkı vardır. 3-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; a) Geçici teminatı yatırmaları; (geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler:  1) Tedavüldeki Türk Parası,  2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,  3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir.  (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) Mevduat ve Katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatlar istekliler tarafından hizmet binamızdaki  Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir. Teminat mektuplarının  (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, şube limitleri ve işin özelliği belirtilecek,  banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir. b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren ) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla  nüfus cüzdan fotokopisi ve İkametgah Belgesini; Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi veya ihaleye katılacak şirket temsilcisinin T.C Ticaret Bakanlığı sistemine temsilci olarak kayıtlı olması, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11 Valilik Karşısı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.      4-İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir. 5-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir. 6- Kamu konutu olarak satışa sunulan taşınmazlara ilişkin olarak, 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca, (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. (2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. (3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın alması halinde satış bedeli 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil edilir.  (4) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir. (5) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. 7- Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. 8- Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 9- Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden  5.000.000TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir. 10-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK SATILIK KAMU KONUTU LOJMAN (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); S.No DOSYA İLÇESİ MAH. SOKAK ADA PARSEL (m²) CİNSİ BÖLÜM ARSA PAYI BLOK KAT NO BRÜT( m²) DURUMU Öncelik TİPİ BEDELİ 1 34160101059 Ataşehir Küçükbakkalköy 3.Cad 1874 1 24.737,00 Mesken 147 / 44.574 A2 1 8 122,00 Dolu Var 3+1 1.100.000 2 34160101832 Kadıköy Erenköy 1216 102 898,95 Mesken 1434/31.888 Arsa Payı  Daire Payı 1/2 Haz. His. 3 6 100,00 Dolu Yok  600.000 3 34180104419 Kartal Orhantepe Kampyolu Cad. 12538 374 8.157,32 Mesken 58351180.000 / 8157320210.000 B 1 10 104,60 Dolu Yok 2+1 708.309 4 34180104490 Kartal Orhantepe Kampyolu Cad. 12538 374 8.157,32 Mesken 58351180.000 / 8157320210.000 D 1 4 100,00 Dolu Var 2+1 683.430 5 34260105043 Üsküdar Selamiali 122 43 154,19 Mesken 10 / 86 3 9 47,00 Dolu Var 1+1 295.000
Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı 5 adet kamu konutunu ihale ile satacak. Ataşehir Küçükbakkalköy, Kadıköy Erenköy, Kartal Orhantepe ve Üsküdar Selamiali'de bulunan konutların satış ihalesi, 18 Şubat 2022 tarihinde Açık Teklif Usulü ile yapılacak.

Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı 5 adet kamu konutunu ihale ile satacak. Ataşehir Küçükbakkalköy, Kadıköy Erenköy, Kartal Orhantepe ve Üsküdar Selamiali'de bulunan konutların satış ihalesi, 18 Şubat 2022 tarihinde Açık Teklif Usulü ile İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara caddesi Hükümet Konağı sokak no:11, kat:1 Cağaloğlu, Fatih adresindeki ihale salonunda yapılacak.

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların ihalesi, gösterilen gün ve saatte, 2886 s. Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca""Açık Teklif Usulü"" ile İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk No:11 Kat: 1  Cağaloğlu, Fatih/İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır.

İlan tarihi itibariyle listede 2. ve 3. sırada belirtilen bağımsız bölüm hariç diğer tüm bağımsız bölümlerde 4706 saylı Kanunun 4. Maddesi uyarınca içerisinde oturanların ön alım hakkı vardır.

3-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Geçici teminatı yatırmaları; (geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler:

 1) Tedavüldeki Türk Parası,
 2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
 3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir.  (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) Mevduat ve Katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatlar istekliler tarafından hizmet binamızdaki  Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir. Teminat mektuplarının  (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, şube limitleri ve işin özelliği belirtilecek,  banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.

b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren ) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla  nüfus cüzdan fotokopisi ve İkametgah Belgesini;

Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi veya ihaleye katılacak şirket temsilcisinin T.C Ticaret Bakanlığı sistemine temsilci olarak kayıtlı olması, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11 Valilik Karşısı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.     

4-İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.

5-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir.

6- Kamu konutu olarak satışa sunulan taşınmazlara ilişkin olarak, 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca,
(1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın alması halinde satış bedeli 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil edilir. 
(4) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(5) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

7- Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

8- Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

9- Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden  5.000.000TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.

10-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK SATILIK KAMU KONUTU LOJMAN

S.No DOSYA İLÇESİ MAH. SOKAK ADA PARSEL (m²) CİNSİ BÖLÜM ARSA PAYI BLOK KAT NO BRÜT( m²) DURUMU Öncelik TİPİ BEDELİ

1 34160101059 Ataşehir Küçükbakkalköy 3.Cad 1874 1 24.737,00 Mesken 147 / 44.574 A2 1 8 122,00 Dolu Var 3+1 1.100.000

2 34160101832 Kadıköy Erenköy 1216 102 898,95 Mesken 1434/31.888 Arsa Payı  Daire Payı 1/2 Haz. His. 3 6 100,00 Dolu Yok  600.000

3 34180104419 Kartal Orhantepe Kampyolu Cad. 12538 374 8.157,32 Mesken 58351180.000 / 8157320210.000 B 1 10 104,60 Dolu Yok 2+1 708.309

4 34180104490 Kartal Orhantepe Kampyolu Cad. 12538 374 8.157,32 Mesken 58351180.000 / 8157320210.000 D 1 4 100,00 Dolu Var 2+1 683.430

5 34260105043 Üsküdar Selamiali 122 43 154,19 Mesken 10 / 86 3 9 47,00 Dolu Var 1+1 295.000

İstanbul HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.