Konut (ÇŞB) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Haber Girişi: 13.08.2021 - 09:40, Güncelleme: 19.01.2022 - 09:49

Mardin'de Kamu Lojmanları Satışa Çıkarıldı

 

Mardin'de Kamu Lojmanları Satışa Çıkarıldı

Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, Artuklu ilçesinde bulunan 36 adet kamu lojmanını satışa çıkardı.
Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, Artuklu ilçesinde bulunan 36 adet kamu lojmanını satışa çıkardı. İhale 24-25 ve 26 Ağustos tarihlerinde Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Misafirhanesi Lokalinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacak. İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. Aşağıda nitelikleri belirtilen Lojmanların satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İhale Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Misafirhanesi Lokalinde toplanacak komisyon eliyle, 1. maddede belirtilen usul ile yukarıda her bir satırda gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; a) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri Şube limitini gösterir süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, c) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri d) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetki olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur. Açık artırma ile oluşacak ihale bedeli üzerinden %1 oranında döner sermaye işlem bedeli alınacaktır. İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;a) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,c) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi (en fazla %12) geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz. Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesini imzalaması halinde bu durum ihalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir. Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. İhale bilgileri http:www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir, ayrıca https://mardin.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir. MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞI YAPILACAK LOJMANLAR Sıra No İl/İlçe Mahalle Ada Parsel (m²) Cinsi Hissesi Bedel Teminat Tutarı Durumu İhale Tarihi-Saati 1 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 A blok Kat:Zemin No:1 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 150,000.00 ₺ 15.000,00 Dolu 24/08/2021-9:30 2 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 A blok Kat:Zemin No:2 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 150,000.00 ₺ 15.000,00 Dolu 24/08/2021-10:00 3 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 A blok Kat:1 No:3 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 165,000.00 ₺ 16.500,00 Dolu 24/08/2021-10:30 4 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 A blok Kat:1 No:4 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 165,000.00 ₺ 16.500,00 Dolu 24/08/2021-11:00 5 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 A blok Kat:2 No:5 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 165,000.00 ₺ 16.500,00 Dolu 24/08/2021-11:30 6 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 A blok Kat:2 No:6 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 165,000.00 ₺ 16.500,00 Dolu 24/08/2021-13:30 7 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 A blok Kat:3 No:7 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 155,000.00 ₺ 15.500,00 Dolu 24/08/2021-14:00 8 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 A blok Kat:3 No:8 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 155,000.00 ₺ 15.500,00 Dolu 24/08/2021-14:30 9 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 B blok Kat:Zemin No:1 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 150,000.00 ₺ 15.000,00 Dolu 24/08/2021-15:00 10 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 B blok Kat:Zemin No:2 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 150,000.00 ₺ 15.000,00 Dolu 24/08/2021-15:30 11 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 B blok Kat:1 No:3 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 165,000.00 ₺ 16.500,00 Dolu 24/08/2021-16:00 12 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 B blok Kat:1 No:4 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 165,000.00 ₺ 16.500,00 Dolu 24/08/2021-16:30 13 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 B blok Kat:2 No:5 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 165,000.00 ₺ 16.500,00 Dolu 24/08/2021- 17:00 14 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 B blok Kat:2 No:6 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 165,000.00 ₺ 16.500,00 Boş 25/08/2021- -9:30 15 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 B blok Kat:3 No:7 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 155,000.00 ₺ 15.500,00 Dolu 25/08/2021- 10:00 16 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 B blok Kat:3 No:8 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 155,000.00 ₺ 15.500,00 Dolu 25/08/2021- 10:30 17 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 C blok Kat:1 No:1 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 150,000.00 ₺ 15.000,00 Dolu 25/08/2021- 11:00 18 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 C blok Kat:1 No:2 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 150,000.00 ₺ 15.000,00 Dolu 25/08/2021- 11:30 19 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 C blok Kat:2 No:3 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 165,000.00 ₺ 16.500,00 Dolu 25/08/2021- 13:30 20 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 C blok Kat:2 No:4 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 165,000.00 ₺ 16.500,00 Dolu 25/08/2021- 14:00 21 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 C blok Kat:3 No:5 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 165,000.00 ₺ 16.500,00 Dolu 25/08/2021- 14:30 22 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 C blok Kat:3 No:6 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 165,000.00 ₺ 16.500,00 Dolu 25/08/2021- 15:00 23 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 C blok Kat:4 No:7 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 165,000.00 ₺ 16.500,00 Dolu 25/08/2021- 15:30 24 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 C blok Kat:4 No:8 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 165,000.00 ₺ 16.500,00 Dolu 25/08/2021- 16:00 25 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 C blok Kat:5 No:9 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 155,000.00 ₺ 15.500,00 Dolu 25/08/2021- 16:30 26 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 C blok Kat:5 No:10 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 155,000.00 ₺ 15.500,00 Dolu 25/08/2021- 17:00 27 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 D blok Kat:Zemin No:1 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 165,000.00 ₺ 16.500,00 Dolu 26/08/2021-9:30 28 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 D blok Kat:Zemin No:2 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 165,000.00 ₺ 16.500,00 Dolu 26/08/2021- 10:00 29 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 D blok Kat:1 No:3 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 185,000.00 ₺ 18.500,00 Dolu 26/08/2021- 10:30 30 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 D blok Kat:1 No:4 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 185,000.00 ₺ 18.500,00 Dolu 26/08/2021- 11:00 31 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 D blok Kat:2 No:5 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 185,000.00 ₺ 18.500,00 Dolu 26/08/2021- 11:30 32 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 D blok Kat:2 No:6 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 185,000.00 ₺ 18.500,00 Dolu 26/08/2021- 13:30 33 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 D blok Kat:3 No:7 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 185,000.00 ₺ 18.500,00 Dolu 26/08/2021- 14:00 34 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 D blok Kat:3 No:8 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 185,000.00 ₺ 18.500,00 Dolu 26/08/2021- 14:30 35 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 D blok Kat:4 No:9 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 175,000.00 ₺ 17.500,00 Dolu 26/08/2021- 15:00 36 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 D blok Kat:4 No:10 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 175,000.00 ₺ 17.500,00 Dolu 26/08/2021- 15:30
Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, Artuklu ilçesinde bulunan 36 adet kamu lojmanını satışa çıkardı.

Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, Artuklu ilçesinde bulunan 36 adet kamu lojmanını satışa çıkardı.

İhale 24-25 ve 26 Ağustos tarihlerinde Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Misafirhanesi Lokalinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacak. İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

Aşağıda nitelikleri belirtilen Lojmanların satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

İhale Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Misafirhanesi Lokalinde toplanacak komisyon eliyle, 1. maddede belirtilen usul ile yukarıda her bir satırda gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri Şube limitini gösterir süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

c) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri

d) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetki olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur.

Açık artırma ile oluşacak ihale bedeli üzerinden %1 oranında döner sermaye işlem bedeli alınacaktır.

İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;a) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,c) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi (en fazla %12) geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.

Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesini imzalaması halinde bu durum ihalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.

Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

İhale bilgileri http:www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir, ayrıca https://mardin.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir.

MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞI YAPILACAK LOJMANLAR

Sıra No İl/İlçe Mahalle Ada Parsel (m²) Cinsi Hissesi Bedel Teminat Tutarı Durumu İhale Tarihi-Saati


1 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 A blok Kat:Zemin No:1 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 150,000.00 ₺ 15.000,00 Dolu 24/08/2021-9:30


2 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 A blok Kat:Zemin No:2 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 150,000.00 ₺ 15.000,00 Dolu 24/08/2021-10:00


3 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 A blok Kat:1 No:3 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 165,000.00 ₺ 16.500,00 Dolu 24/08/2021-10:30


4 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 A blok Kat:1 No:4 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 165,000.00 ₺ 16.500,00 Dolu 24/08/2021-11:00


5 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 A blok Kat:2 No:5 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 165,000.00 ₺ 16.500,00 Dolu 24/08/2021-11:30


6 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 A blok Kat:2 No:6 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 165,000.00 ₺ 16.500,00 Dolu 24/08/2021-13:30


7 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 A blok Kat:3 No:7 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 155,000.00 ₺ 15.500,00 Dolu 24/08/2021-14:00


8 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 A blok Kat:3 No:8 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 155,000.00 ₺ 15.500,00 Dolu 24/08/2021-14:30


9 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 B blok Kat:Zemin No:1 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 150,000.00 ₺ 15.000,00 Dolu 24/08/2021-15:00


10 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 B blok Kat:Zemin No:2 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 150,000.00 ₺ 15.000,00 Dolu 24/08/2021-15:30


11 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 B blok Kat:1 No:3 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 165,000.00 ₺ 16.500,00 Dolu 24/08/2021-16:00


12 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 B blok Kat:1 No:4 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 165,000.00 ₺ 16.500,00 Dolu 24/08/2021-16:30


13 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 B blok Kat:2 No:5 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 165,000.00 ₺ 16.500,00 Dolu 24/08/2021- 17:00


14 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 B blok Kat:2 No:6 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 165,000.00 ₺ 16.500,00 Boş 25/08/2021- -9:30


15 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 B blok Kat:3 No:7 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 155,000.00 ₺ 15.500,00 Dolu 25/08/2021- 10:00


16 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 B blok Kat:3 No:8 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 155,000.00 ₺ 15.500,00 Dolu 25/08/2021- 10:30


17 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 C blok Kat:1 No:1 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 150,000.00 ₺ 15.000,00 Dolu 25/08/2021- 11:00


18 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 C blok Kat:1 No:2 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 150,000.00 ₺ 15.000,00 Dolu 25/08/2021- 11:30


19 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 C blok Kat:2 No:3 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 165,000.00 ₺ 16.500,00 Dolu 25/08/2021- 13:30


20 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 C blok Kat:2 No:4 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 165,000.00 ₺ 16.500,00 Dolu 25/08/2021- 14:00


21 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 C blok Kat:3 No:5 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 165,000.00 ₺ 16.500,00 Dolu 25/08/2021- 14:30


22 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 C blok Kat:3 No:6 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 165,000.00 ₺ 16.500,00 Dolu 25/08/2021- 15:00


23 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 C blok Kat:4 No:7 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 165,000.00 ₺ 16.500,00 Dolu 25/08/2021- 15:30


24 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 C blok Kat:4 No:8 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 165,000.00 ₺ 16.500,00 Dolu 25/08/2021- 16:00


25 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 C blok Kat:5 No:9 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 155,000.00 ₺ 15.500,00 Dolu 25/08/2021- 16:30


26 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 C blok Kat:5 No:10 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 155,000.00 ₺ 15.500,00 Dolu 25/08/2021- 17:00


27 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 D blok Kat:Zemin No:1 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 165,000.00 ₺ 16.500,00 Dolu 26/08/2021-9:30


28 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 D blok Kat:Zemin No:2 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 165,000.00 ₺ 16.500,00 Dolu 26/08/2021- 10:00


29 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 D blok Kat:1 No:3 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 185,000.00 ₺ 18.500,00 Dolu 26/08/2021- 10:30


30 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 D blok Kat:1 No:4 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 185,000.00 ₺ 18.500,00 Dolu 26/08/2021- 11:00


31 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 D blok Kat:2 No:5 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 185,000.00 ₺ 18.500,00 Dolu 26/08/2021- 11:30


32 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 D blok Kat:2 No:6 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 185,000.00 ₺ 18.500,00 Dolu 26/08/2021- 13:30


33 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 D blok Kat:3 No:7 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 185,000.00 ₺ 18.500,00 Dolu 26/08/2021- 14:00


34 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 D blok Kat:3 No:8 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 185,000.00 ₺ 18.500,00 Dolu 26/08/2021- 14:30


35 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 D blok Kat:4 No:9 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 175,000.00 ₺ 17.500,00 Dolu 26/08/2021- 15:00


36 Mardin/Artuklu Diyarbakırkapı Mah. 701 114 D blok Kat:4 No:10 124,00 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 175,000.00 ₺ 17.500,00 Dolu 26/08/2021- 15:30

Mardin HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.