Emlak Haber Girişi: 18.02.2022 - 17:49, Güncelleme: 19.02.2022 - 03:06

Mersin'de Belediyeye Ait Taşınmazlar Kiralanacak

 

Mersin'de Belediyeye Ait Taşınmazlar Kiralanacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin merkez ve ilçelerinde bulunan 77 adet taşınmazı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiraya verecek.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin merkez ve ilçelerinde bulunan 77 adet taşınmazı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiraya verecek. İhale şartname ve ekleri Mersin Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü'nden ücretsiz görebilir. İhale Mersin Büyükşehir Belediyesi zemin kat toplantı salonunda 9 ve 16 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. MADDE 1. Mülkiyeti ve tasarrufu Mersin Büyükşehir Belediyesine ait, Mersin İli muhtelif İlçelerinde bulunan 77 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiraya verilecektir. Aşağıdaki tabloda İli, İlçesi, Adası, Parseli, Kiralanacak Yüzölçümü, Adresi, Tahmini Yıllık Kira Bedelli, Kira Süresi, İhale Tarihi, Saati ve % 3 oranında geçici teminatı belirtilmiştir. MADDE 2. Şartname ve ekleri Çankaya Mahallesi İstiklal Caddesi Belediye Ek Hizmet Binası B Blok (Kırmızı Lacivert İşhanı) K:5 Mersin Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı/ Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğünden ücretsiz görebilir. İstekli olması durumunda 400,00 (dörtyüz) TL bedelle satın alınabilir. MADDE 3. İhalenin nerede ve hangi usulle yapılacağı; İhalenin Yapılacağı yer: Akdeniz İlçesi, Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi No:19 (Taş Bina) Mersin Büyükşehir Belediyesi zemin kat toplantı salonunda, İhalenin Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir. MADDE 4. Geçici teminat yıllık tahmin edilen bedelinin %3 (yüzde üç) oranında alınacaktır. MADDE 5. Kesin teminat yıllık ihale bedelinin % 6 (yüzde altı) oranında alınacaktır. MADDE 6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6.maddesinde belirtilen Gerçek Kişi ve Tüzel Kişiler bu ihaleye giremez. MADDE 7. İhaleye katılacaklarda aranılan belgeler;                A) Gerçek kişi olması halinde 1. Kanuni ikametgâh belgesi (E-Devlet Kare kodlu çıktısı kabul edilir)             2. Nüfus Cüzdan fotokopisi (Aslı İhale Aşamasında İbraz Edilecektir)                      3. Adli Sicil Belgesi (E-Devlet Kare kodlu çıktısı kabul edilir)                       4. İmza Beyannamesi (Noterden Onaylı) B) Tüzel Kişi Olması halinde 1. Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Oda Kayıt Belgesi, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretini ibraz edecektir. 2. Tüzel Kişi temsilcisi ve baskın hisseye sahip ortaklarının Adli sicil Belgeleri, 3. İlgisine göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya Kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi yâda bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere bütün hususları gösteren belgeler ile Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, C) Ortak girişim Olması halinde 1. İş ortaklığı beyannamesi (noter tasdikli olacak) 2. Ortaklarca A veya B maddesinde belirtilen belgeleri ayrı ayrı ibraz edecektir. D) Ortak Belgeler 1. Tebligat için adres beyannamesi (Telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi) ibraz edilecektir. 2. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak edilmesi durumunda istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleriyle birlikte vekâlet edene ait aslı veya noter tasdikli imza beyannamesi ibraz edilecektir. 3. Bu ilanın 1. maddesindeki çizelgede yazılı tutarda geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu verilecektir. 4. Bu ilanın 2. maddesinde belirlenen tutarda şartname alındı belgesi (makbuz) 5. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından “borcu yok” yazısı alınacaktır. 6. Vekâlet durumunda vekâlet eden ile edilene ait Adli Sicil Kaydı verilecektir. E) Özel Belgeler 1. Şartnamenin 2. maddesinde niteliği “yazıhane” veya “yazıhane ve ofis” olarak geçen gayrimenkullerin ihalesine katılacak istekli, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünden (Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü) alınmış ve ihale tarihi itibarıyla belgegeçerlilik süresi devam eden F1, F2, D1, B1 ve D4 yetki belgelerinden birini (İl sınırları içerisinde, ilçe ve mahallelere taşımacılık yapanlar ile kooperatifler hariç) ihale tarihi itibarıyla belgegeçerlilik süresi devam eden aslı veya noter onaylı suretini vermek zorundadır. İhaleye katılacak olanlar;  ihale listesinde bulunan hangi gayrimenkulün ihalesine katılacaklar ise o gayrimenkulün ihale tarih ve saatinde İhale Komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.    Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37’nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhale dosyası alan istekliler, ihalesine katılacağı gayrimenkulü hali hazırda şekli ile kabul etmiş sayılır. Bu ilanda hüküm bulunmayan hallerde İdari Tip Şartname ve Kira Sözleşmesi maddeleri geçerli olacaktır. İhale Komisyonu; 77 adet gayrimenkulün tamamını ya da herhangi birini yapıp yapmamakta serbesttir. ÖZEL ŞARTLAR 1. Gerçek veya Tüzel Kişiler; İdari Tip Şartnamenin 8. Maddesinin E bendinde, kiralamaya konu olarak istenen her yetki belgesi ile en fazla 2 (iki) yazıhane için sözleşme imzalayabilir. 2. Terminal içerisinde kullanılmakta olan iklimlendirme cihazlarının merkezi sistem olması sebebiyle ortak kullanılan elektrik tüketim bedelini, İdare ve kiracılar m² bazında kullanım payları olarak aidat şeklinde Otogar Yönetimi tarafından tahsil edilecektir. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); S.No Tapu Bilgileri Adres Bilgisi Kiralanan Alan Yüz Ölçümü (m²) Kiralama Amacı Süresi İlk Yıllık Kira Bedeli Teminat İhaleTarihi Saati 1 Mersin/Akdeniz Nusratiye 289/54 38.543,00 Akdeniz Caddesi No:2 21,00 Dükkan 3 YIL 8.400,00 252,00 09.03.2022 14:00 2 Mersin/Akdeniz Nusratiye 289/54 38.543,00 Akdeniz Caddesi No:21 18,00 Dükkan 3 YIL 7.200,00 216,00 09.03.2022 14:05 3 Mersin/Bozyazı Bozyazı 702/1 4.776,89 Atatürk Cad. Pazar Alanı No:Z-4 20,00 Dükkan 3 YIL 3.000,00 90,00 09.03.2022 14:10 4 Mersin/Bozyazı Bozyazı 702/1 4.776,89 Atatürk Cad. Pazar Alanı No:Z-5 20,00 Dükkan 3 YIL 3.000,00 90,00 09.03.2022 14:13 5 Mersin/Bozyazı Bozyazı 702/1 4.776,89 Atatürk Cad. Pazar Alanı No:Z-6 25,00 Dükkan 3 YIL 3.600,00 108,00 09.03.2022 14:16 6 Mersin/Bozyazı Bozyazı 702/1 4.776,89 Atatürk Cad. Pazar Alanı No:Z-30 48,00 Dükkan 3 YIL 6.800,00 204,00 09.03.2022 14:19 7 Mersin/Bozyazı Bozyazı 702/1 4.776,89 Atatürk Cad. Pazar Alanı No:Z-31 57,00 Dükkan 3 YIL 8.000,00 240,00 09.03.2022 14:22 8 Mersin/ Çamlıyayla Fakılar 154/8 2.576,63 Göpter Cad. Çarkcılı Mevkii No:5/A 18,00 Dükkan 3 YIL 2.400,00 72,00 09.03.2022 14:25 9 Mersin/ Çamlıyayla Sebil 230/13 603,47 Sebil Hizmet Binası Altı No:11/A 68,00 Dükkan 3 YIL 7.600,00 228,00 09.03.2022 14:30 10 Mersin/ Çamlıyayla Sebil 230/13 603,47 Sebil Hizmet Binası Altı No:11/B 15,00 Dükkan 3 YIL 1.700,00 51,00 09.03.2022 14:33 11 Mersin/Erdemli Tömük 193/2 2.331,81 Kale Mahallesi Mersin Caddesi No:40/E 20,00 Dükkan 3 YIL 6.600,00 198,00 09.03.2022 14:36 12 Mersin/Erdemli Kocahasanlı 70/7 8.981,06 Belediye Dükkanları 14/G 26,00 Dükkan 3 YIL 10.300,00 309,00 09.03.2022 14:39 13 Mersin/Erdemli Sıraç 101/1996 5.643,62 Köycivarı Mevkii 5.643,62 Tarla 3 YIL 3.500,00 105,00 09.03.2022 14:44 14 Mersin/Gülnar Kuskan/ Oğuzkan 157/1 402,91 Kuskan Belediye Hizmet Binası Altı No:1 32,00 Dükkan 3 YIL 4.400,00 132,00 09.03.2022 14:48 15 Mersin/Mut Narlı 102/42 16.528,15 Hacı Ahmetli Köyü Akkaya Mevkii 16.528,15 Tarla 3 YIL 7.000,00 210,00 09.03.2022 15:00 16 Mersin/Mut Hacıilyaslı 101/5 17.026,32 Hacıilyaslı Mahallesi Bük Mevkii 17,026,32 Tarla 3 YIL 7.300,00 219,00 09.03.2022 15:04 17 Mersin/ Mut Selamlı 110/612 23.729,91 Selamlı Mahallesi Bük Mevkii 23.729,91 Tarla 3 YIL 8.700,00 261,00 09.03.2022 15:08 18 Mersin/Mut Tuğrul 112/110 9.436,39 Tuğrul Mahallesi Değirmen Ocağı Mevkii 9,436,39 Tarla 3 YIL 2.400,00 72,00 09.03.2022 15:12 19 Mersin/Silifke Taşucu 0/7034 1.277,41 Taşucu Mahallesi Eski Belediye Hizmet Binası No:25 27 Dükkan 3 YIL 4.800,00 144,00 09.03.2022 15:16 20 Mersin/Silifke Taşucu 0/4838 602,60 İsmet İnönü Bulvarı Nevzat Pekcan Katlı Kapalı Otopark B.B. No:14 584,91 Otopark 3 YIL 9.000,00 TL+KDV 270,00 09.03.2022 15:19 21 Mersin/Silifke Taşucu 0/4838 602,60 İsmet İnönü Bulvarı Nevzat Pekcan Katlı Kapalı Otopark B.B. No:16 477,17 Otopark 3 YIL 7.300,00 TL+KDV 219,00 09.03.2022 15:22 22 Mersin/Silifke Mukaddem 144/31 7.536,41    Silifke Otogarı 1 Kat No:104 115,00 Kafe 3 YIL 22.500,00 TL+KDV 675,00 09.03.2022 15:25 23 Mersin/Silifke Hacıishaklı 0/3163 5.093,42 Yeşilovacık Mahallesi Akdeniz (Selçuklar) Caddesi Dış kapı no: 29 iç kapı no:6 54,00 Dükkan 3 YIL 3.500,00 105,00 09.03.2022 15:30 24 Mersin/Silifke Hacıishaklı 0/3163 5.093,42 Yeşilovacık Mahallesi Akdeniz (Selçuklar) Caddesi Dış kapı no: 29 iç kapı no:7 54,00 Dükkan 3 YIL 3.500,00 105,00 09.03.2022 15:33 25 Mersin/Silifke Hacıishaklı 0/3163 5.093,42 Yeşilovacık Mahallesi Akdeniz (Selçuklar) Caddesi Dış kapı no: 29 iç kapı no:8 54,00 Dükkan 3 YIL 3.500,00 105,00 09.03.2022 15:36 26 Mersin/Silifke Hacıishaklı 0/3163 5.093,42 Yeşilovacık Mahallesi Akdeniz (Selçuklar) Caddesi Dış kapı no: 29 iç kapı no:9 54,00 Dükkan 3 YIL 3.500,00 105,00 09.03.2022 15:39 27 Mersin/Silifke Hacıishaklı 0/3163 5.093,42 Yeşilovacık Mahallesi Akdeniz (Selçuklar) Caddesi Dış kapı no: 29 iç kapı no:10 54,00 Dükkan 3 YIL 3.500,00 105,00 09.03.2022 15:42 28 Mersin/Silifke Hacıishaklı 0/3163 5.093,42 Yeşilovacık Mahallesi Akdeniz (Selçuklar) Caddesi Dış kapı no: 29 iç kapı no:11 27,00 Dükkan 3 YIL 1.750,00 52,50 09.03.2022 15:45 29 Mersin/Silifke Hacıishaklı 0/3163 5.093,42 Yeşilovacık Mahallesi Akdeniz (Selçuklar) Caddesi Dış kapı no: 29 iç kapı no:12 27,00 Dükkan 3 YIL 1.750,00 52,50 09.03.2022 15:48 30 Mersin/Silifke Hacıishaklı 0/3163 5.093,42 Yeşilovacık Mahallesi Akdeniz (Selçuklar) Caddesi Dış kapı no: 29 iç kapı no:13 27,00 Dükkan 3 YIL 1.750,00 52,50 09.03.2022 16:00 31 Mersin/Silifke Hacıishaklı 0/3163 5.093,42 Yeşilovacık Mahallesi Akdeniz (Selçuklar) Caddesi Dış kapı no: 29 iç kapı no:14 27,00 Dükkan 3 YIL 1.750,00 52,50 09.03.2022 16:03 32 Mersin/Silifke Hacıishaklı 0/3163 5.093,42 Yeşilovacık Mahallesi Akdeniz (Selçuklar) Caddesi Dış kapı no: 29 iç kapı no:15 27,00 Dükkan 3 YIL 1.750,00 52,50 09.03.2022 16:06 33 Mersin/Silifke Hacıishaklı 0/3163 5.093,42 Yeşilovacık Mahallesi Akdeniz (Selçuklar) Caddesi Dış kapı no: 29 iç kapı no:16 27,00 Dükkan 3 YIL 1.750,00 52,50 09.03.2022 16:09 34 Mersin/Silifke Hacıishaklı 0/3163 5.093,42 Yeşilovacık Mahallesi Akdeniz (Selçuklar) Caddesi Dış kapı no: 29 iç kapı no:17 27,00 Dükkan 3 YIL 1.750,00 52,50 09.03.2022 16:12 35 Mersin/Silifke Hacıishaklı 0/3163 5.093,42 Yeşilovacık Mahallesi Akdeniz (Selçuklar) Caddesi Dış kapı no: 29 iç kapı no:18 27,00 Dükkan 3 YIL 1.750,00 52,50 09.03.2022 16:15 36 Mersin/ Silifke Hacıishaklı 0/3163 5.093,42 Yeşilovacık Mahallesi Akdeniz (Selçuklar) CaddesiDış kapı no: 29 iç kapı no:19 27,00 Dükkan 3 YIL 1.750,00 52,50 09.03.2022 16:18 37 Mersin/Silifke Hacıishaklı 0/3163 5.093,42 Yeşilovacık Mahallesi Akdeniz (Selçuklar) CaddesiDış kapı no: 29 iç kapı no:20 27,00 Dükkan 3 YIL 1.750,00 52,50 09.03.2022 16:21 38 Mersin/Silifke Hacıishaklı 0/3163 5.093,42 Yeşilovacık Mahallesi Akdeniz (Selçuklar) Caddesi Dış kapı no: 29 iç kapı no:1/B 27,00 Dükkan 3 YIL 1.750,00 52,50 09.03.2022 16:24 39 Mersin/Toroslar Osmaniye 1188/2 774,52 Akbelen Mevkii No:6 30,00 Dükkan 3 YIL 7.500,00 225,00 09.03.2022 16:27 40 Mersin/Toroslar Çapar 470/1 2.070,00 Alparsalan Türkeş Bulvarı No:1/E 27,00 Dükkan 3 YIL 14.500,00 435,00 09.03.2022 16:30 41 Mersin/ Toroslar Yalınayak 4424/40 1.490,08 Yeni Hal Kompleksi Yeşillikçiler Reyonu No:5 9,00 Yeşillikçi Reyonu 3 YIL 4.800,00 TL+KDV 144,00 09.03.2022 16:33 42 Mersin/ Toroslar Gözne 0/1801 1.322,00 Gözne Eski Belediye Hizmet Binası Altı No:1/F 15,00 Dükkan 3 YIL 3.600,00 108,00 09.03.2022 16:36 43 Mersin/ Toroslar Çavuşlu 11052/6 171.252,72 Korukent Mahallesi Mimar Sinan_1 Bulvarı No:190/1 İç Kapı No:Z/2 Zemin Kat: 21,50 m²        Üst Kat:     23,75 m² Yazıhane ve Ofis 3 YIL 30.000,00 TL+KDV 900,00 16.03.2022 14:00 44 Mersin/ Toroslar Çavuşlu 11052/6 171.252,72 Korukent Mahallesi Mimar Sinan_1 Bulvarı No:190/1 İç Kapı No:Z/10 Zemin Kat: 21,50 m²        Üst Kat:     23,75 m² Yazıhane ve Ofis 3 YIL 30.000,00 TL+KDV 900,00 16.03.2022 14:05 45 Mersin/ Toroslar Çavuşlu 11052/6 171.252,72 Korukent Mahallesi Mimar Sinan_1 Bulvarı No:190/1 İç Kapı No:Z/11 Zemin Kat: 21,50 m²        Üst Kat:     24,00 m² Yazıhane ve Ofis 3 YIL 30.400,00 TL+KDV 912,00 16.03.2022 14:10 46 Mersin/ Toroslar Çavuşlu 11052/6 171.252,72 Korukent Mahallesi Mimar Sinan_1 Bulvarı No:190/1 İç Kapı No:Z/12 Zemin Kat: 21,50 m²        Üst Kat:     24,30 m² Yazıhane ve Ofis 3 YIL 30.500,00 TL+KDV 915,00 16.03.2022 14:15 47 Mersin/ Toroslar Çavuşlu 11052/6 171.252,72 Korukent Mahallesi Mimar Sinan_1 Bulvarı No:190/1 İç Kapı No:Z/36 Zemin Kat: 21,50 m²        Üst Kat:     23,75 m² Yazıhane ve Ofis 3 YIL 30.000,00 TL+KDV 900,00 16.03.2022 14:20 48 Mersin/ Toroslar Çavuşlu 11052/6 171.252,72 Korukent Mahallesi Mimar Sinan_1 Bulvarı No:190/1 İç Kapı No:Z/39 Zemin Kat: 21,50 m²        Üst Kat:     23,40 m² Yazıhane ve Ofis 3 YIL 30.000,00 TL+KDV 900,00 16.03.2022 14:25 49 Mersin/ Toroslar Çavuşlu 11052/6 171.252,72 Korukent Mahallesi Mimar Sinan_1 Bulvarı No:190/1 İç Kapı No:Z/43 32,00 m² Emanethane 3 YIL 15.000,00 TL+KDV 450,00 16.03.2022 14:30 50 Mersin/ Toroslar Çavuşlu 11052/6 171.252,72 Korukent Mahallesi Mimar Sinan_1 Bulvarı No:190/1 İç Kapı No:Z/49 Kapalı Alan: 52,00 m² Açık Alan:     33,00 m² Pastahane 3 YIL 55.000,00 TL+KDV 1.650,00 16.03.2022 14:35 51 Mersin/ Toroslar Çavuşlu 11052/6 171.252,72 Korukent Mahallesi Mimar Sinan_1 Bulvarı No:190/1 İç Kapı No:Z/57 107,00 m² Kafe 3 YIL 58.000,00 TL+KDV 1.740,00 16.03.2022 14:40 52 Mersin/ Toroslar Çavuşlu 11052/6 171.252,72 Korukent Mahallesi Mimar Sinan_1 Bulvarı No:190/1 İç Kapı No:Z/44 32,00 Kargo Yeri 3 YIL 15.000,00 TL+KDV 450,00 16.03.2022 14:45 53 Mersin/ Toroslar Çavuşlu 11052/6 171.252,72 Korukent Mahallesi Mimar Sinan_1 Bulvarı No:190/1 İç Kapı No:Z/45 41,00 Postahane 3 YIL 19.500,00 TL+KDV 585,00 16.03.2022 15:00 54 Mersin/ Toroslar Çavuşlu 11052/6 171.252,72 Korukent Mahallesi Mimar Sinan_1 Bulvarı No:190/1 İç Kapı No:Z/59 2,00 ATM Yeri 3 YIL 20.000,00 TL+KDV 600,00 16.03.2022 15:05 55 Mersin/ Toroslar Çavuşlu 11052/6 171.252,72 Korukent Mahallesi Mimar Sinan_1 Bulvarı No:190/2 İç Kapı No:1 13,00 Yazıhane 3 YIL 12.000,00 TL+KDV 360,00 16.03.2022 15:10 56 Mersin/ Toroslar Çavuşlu 11052/6 171.252,72 Korukent Mahallesi Mimar Sinan_1 Bulvarı No:190/2 İç Kapı No:5 13,00 Yazıhane 3 YIL 12.000,00 TL+KDV 360,00 16.03.2022 15:14 57 Mersin/ Toroslar Çavuşlu 11052/6 171.252,72 Korukent Mahallesi Mimar Sinan_1 Bulvarı No:190/2 İç Kapı No:6 13,00 Yazıhane 3 YIL 12.000,00 TL+KDV 360,00 16.03.2022 15:18 58 Mersin/ Toroslar Çavuşlu 11052/6 171.252,72 Korukent Mahallesi Mimar Sinan_1 Bulvarı No:190/2 İç Kapı No:7 13,00 Yazıhane 3 YIL 12.000,00 TL+KDV 360,00 16.03.2022 15:22 59 Mersin/ Toroslar Çavuşlu 11052/6 171.252,72 Korukent Mahallesi Mimar Sinan_1 Bulvarı No:190/2 İç Kapı No:8 13,00 Yazıhane 3 YIL 12.000,00 TL+KDV 360,00 16.03.2022 15:26 60 Mersin/ Tarsus İsmetpaşa 631/2 34.799,00 Tarsus Kültür Parkı Muvaffak Uygur Bulvarı No:4 3,5 Dükkan 3 YIL 1.600,00 TL 48,00 16.03.2022 15:30 61 Mersin/ Tarsus İsmetpaşa 631/2 34.799,00 Tarsus Kültür Parkı Muvaffak Uygur Bulvarı No:5 3,5 Dükkan 3 YIL 1.600,00 TL 48,00 16.03.2022 15:35 62 Mersin/ Tarsus İsmetpaşa 631/2 34.799,00 Tarsus Kültür Parkı Muvaffak Uygur Bulvarı No:16 3,5 Dükkan 3 YIL 1.600,00 TL 48,00 16.03.2022 15:40 63 Mersin/ Tarsus Panzinçukuru 107/6 539,00 Atatürk caddesi No:217/A 19,92 Dükkan 3 YIL 6.500,00 TL 195,00 16.03.2022 15:45 64 Mersin/ Tarsus Kanberhüyüğü 0/716 10.540,00 Yenice Mahallesi Atatürk _3 Blv. No:1 İç Kapı No 11/A Dükkan No:1 96,00 Dükkan 3 YIL 6.000,00 TL 180,00 16.03.2022 16:00 65 Mersin/ Tarsus Kanberhüyüğü 0/716 10.540,00 Yenice Mahallesi Atatürk _3 Blv. No:1 İç Kapı No 11/B Dükkan No:2 96,00 Dükkan 3 YIL 6.000,00 TL 180,00 16.03.2022 16:03 66 Mersin/ Tarsus Kanberhüyüğü 0/716 10.540,00 Yenice Mahallesi Atatürk _3 Blv. No:1 İç Kapı No 11/C Dükkan No:3 96,00 Dükkan 3 YIL 6.000,00 TL 180,00 16.03.2022 16:06 67 Mersin/ Tarsus Kanberhüyüğü 0/716 10.540,00 Yenice Mahallesi Atatürk _3 Blv. No:1 İç Kapı No 11/D Dükkan No:4 96,00 Dükkan 3 YIL 6.000,00 TL 180,00 16.03.2022 16:09 68 Mersin/ Tarsus Kanberhüyüğü 0/716 10.540,00 Yenice Mahallesi Atatürk _3 Blv. No:1 İç Kapı No 11/E Dükkan No:5 96,00 Dükkan 3 YIL 6.000,00 TL 180,00 16.03.2022 16:12 69 Mersin/ Tarsus Kanberhüyüğü 0/716 10.540,00 Yenice Mahallesi Atatürk _3 Blv. No:1 İç Kapı No 11/F Dükkan No:6 96,00 Dükkan 3 YIL 6.000,00 TL 180,00 16.03.2022 16:15 70 Mersin/ Tarsus Kanberhüyüğü 0/716 10.540,00 Yenice Mahallesi Atatürk _3 Blv. No:1 İç Kapı No 11/G Dükkan No:7 96,00 Dükkan 3 YIL 6.000,00 TL 180,00 16.03.2022 16:18 71 Mersin/ Tarsus Kanberhüyüğü 0/716 10.540,00 Yenice Mahallesi Atatürk _3 Blv. No:1 İç Kapı No 11/N Dükkan No:14 96,00 Dükkan 3 YIL 6.000,00 TL 180,00 16.03.2022 16:21 72 Mersin/ Tarsus Kanberhüyüğü 0/716 10.540,00 Yenice Mahallesi Atatürk _3 Blv. No:1 İç Kapı No 11/O Dükkan No:15 96,00 Dükkan 3 YIL 6.000,00 TL 180,00 16.03.2022 16:24 73 Mersin/ Tarsus Kanberhüyüğü 0/716 10.540,00 Yenice Mahallesi Atatürk _3 Blv. No:1 İç Kapı No 11/P Dükkan No:16 96,00 Dükkan 3 YIL 6.000,00 TL 180,00 16.03.2022 16:27 74 Mersin/ Tarsus Kanberhüyüğü 0/716 10.540,00 Yenice Mahallesi Atatürk _3 Blv. No:1 İç Kapı No 11/R Dükkan No:17 96,00 Dükkan 3 YIL 6.000,00 TL 180,00 16.03.2022 16:30 75 Mersin/ Tarsus Kanberhüyüğü 0/716 10.540,00 Yenice Mahallesi Atatürk _3 Blv. No:1 İç Kapı No 11/S Dükkan No:18 96,00 Dükkan 3 YIL 6.000,00 TL 180,00 16.03.2022 16:33 76 Mersin/ Tarsus Kanberhüyüğü 0/716 10.540,00 Yenice Mahallesi Atatürk _3 Blv. No:1 İç Kapı No 11/U Dükkan No:19 96,00 Dükkan 3 YIL 6.000,00 TL 180,00 16.03.2022 16:36 77 Mersin/ Tarsus Kanberhüyüğü 0/716 10.540,00 Yenice Mahallesi Atatürk _3 Blv. No:1 İç Kapı No 11/V Dükkan No:20 96,00 Dükkan 3 YIL 6.000,00 TL 180,00 16.03.2022 16:39
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin merkez ve ilçelerinde bulunan 77 adet taşınmazı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiraya verecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin merkez ve ilçelerinde bulunan 77 adet taşınmazı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiraya verecek.

İhale şartname ve ekleri Mersin Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü'nden ücretsiz görebilir. İhale Mersin Büyükşehir Belediyesi zemin kat toplantı salonunda 9 ve 16 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

MADDE 1. Mülkiyeti ve tasarrufu Mersin Büyükşehir Belediyesine ait, Mersin İli muhtelif İlçelerinde bulunan 77 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiraya verilecektir. Aşağıdaki tabloda İli, İlçesi, Adası, Parseli, Kiralanacak Yüzölçümü, Adresi, Tahmini Yıllık Kira Bedelli, Kira Süresi, İhale Tarihi, Saati ve % 3 oranında geçici teminatı belirtilmiştir.

MADDE 2. Şartname ve ekleri Çankaya Mahallesi İstiklal Caddesi Belediye Ek Hizmet Binası B Blok (Kırmızı Lacivert İşhanı) K:5 Mersin Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı/ Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğünden ücretsiz görebilir. İstekli olması durumunda 400,00 (dörtyüz) TL bedelle satın alınabilir.

MADDE 3. İhalenin nerede ve hangi usulle yapılacağı;

İhalenin Yapılacağı yer: Akdeniz İlçesi, Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi No:19 (Taş Bina) Mersin Büyükşehir Belediyesi zemin kat toplantı salonunda,

İhalenin Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

MADDE 4. Geçici teminat yıllık tahmin edilen bedelinin %3 (yüzde üç) oranında alınacaktır.

MADDE 5. Kesin teminat yıllık ihale bedelinin % 6 (yüzde altı) oranında alınacaktır.

MADDE 6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6.maddesinde belirtilen Gerçek Kişi ve Tüzel Kişiler bu ihaleye giremez.

MADDE 7. İhaleye katılacaklarda aranılan belgeler;               

A) Gerçek kişi olması halinde

1. Kanuni ikametgâh belgesi (E-Devlet Kare kodlu çıktısı kabul edilir)            

2. Nüfus Cüzdan fotokopisi (Aslı İhale Aşamasında İbraz Edilecektir)                     

3. Adli Sicil Belgesi (E-Devlet Kare kodlu çıktısı kabul edilir)                      

4. İmza Beyannamesi (Noterden Onaylı)

B) Tüzel Kişi Olması halinde

1. Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Oda Kayıt Belgesi, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretini ibraz edecektir.

2. Tüzel Kişi temsilcisi ve baskın hisseye sahip ortaklarının Adli sicil Belgeleri,

3. İlgisine göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya Kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi yâda bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere bütün hususları gösteren belgeler ile Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

C) Ortak girişim Olması halinde

1. İş ortaklığı beyannamesi (noter tasdikli olacak)

2. Ortaklarca A veya B maddesinde belirtilen belgeleri ayrı ayrı ibraz edecektir.

D) Ortak Belgeler

1. Tebligat için adres beyannamesi (Telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi) ibraz edilecektir.

2. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak edilmesi durumunda istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleriyle birlikte vekâlet edene ait aslı veya noter tasdikli imza beyannamesi ibraz edilecektir.

3. Bu ilanın 1. maddesindeki çizelgede yazılı tutarda geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu verilecektir.

4. Bu ilanın 2. maddesinde belirlenen tutarda şartname alındı belgesi (makbuz)

5. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından “borcu yok” yazısı alınacaktır.

6. Vekâlet durumunda vekâlet eden ile edilene ait Adli Sicil Kaydı verilecektir.

E) Özel Belgeler

1. Şartnamenin 2. maddesinde niteliği “yazıhane” veya “yazıhane ve ofis” olarak geçen gayrimenkullerin ihalesine katılacak istekli, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünden (Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü) alınmış ve ihale tarihi itibarıyla belgegeçerlilik süresi devam eden F1, F2, D1, B1 ve D4 yetki belgelerinden birini (İl sınırları içerisinde, ilçe ve mahallelere taşımacılık yapanlar ile kooperatifler hariç) ihale tarihi itibarıyla belgegeçerlilik süresi devam eden aslı veya noter onaylı suretini vermek zorundadır.

İhaleye katılacak olanlar;  ihale listesinde bulunan hangi gayrimenkulün ihalesine katılacaklar ise o gayrimenkulün ihale tarih ve saatinde İhale Komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.    Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37’nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

İhale dosyası alan istekliler, ihalesine katılacağı gayrimenkulü hali hazırda şekli ile kabul etmiş sayılır.

Bu ilanda hüküm bulunmayan hallerde İdari Tip Şartname ve Kira Sözleşmesi maddeleri geçerli olacaktır.

İhale Komisyonu; 77 adet gayrimenkulün tamamını ya da herhangi birini yapıp yapmamakta serbesttir.

ÖZEL ŞARTLAR

1. Gerçek veya Tüzel Kişiler; İdari Tip Şartnamenin 8. Maddesinin E bendinde, kiralamaya konu olarak istenen her yetki belgesi ile en fazla 2 (iki) yazıhane için sözleşme imzalayabilir.

2. Terminal içerisinde kullanılmakta olan iklimlendirme cihazlarının merkezi sistem olması sebebiyle ortak kullanılan elektrik tüketim bedelini, İdare ve kiracılar m² bazında kullanım payları olarak aidat şeklinde Otogar Yönetimi tarafından tahsil edilecektir.

S.No Tapu Bilgileri Adres Bilgisi Kiralanan Alan Yüz Ölçümü (m²) Kiralama Amacı Süresi İlk Yıllık Kira Bedeli Teminat İhaleTarihi Saati

1 Mersin/Akdeniz Nusratiye 289/54 38.543,00 Akdeniz Caddesi No:2 21,00 Dükkan 3 YIL 8.400,00 252,00 09.03.2022 14:00

2 Mersin/Akdeniz Nusratiye 289/54 38.543,00 Akdeniz Caddesi No:21 18,00 Dükkan 3 YIL 7.200,00 216,00 09.03.2022 14:05

3 Mersin/Bozyazı Bozyazı 702/1 4.776,89 Atatürk Cad. Pazar Alanı No:Z-4 20,00 Dükkan 3 YIL 3.000,00 90,00 09.03.2022 14:10

4 Mersin/Bozyazı Bozyazı 702/1 4.776,89 Atatürk Cad. Pazar Alanı No:Z-5 20,00 Dükkan 3 YIL 3.000,00 90,00 09.03.2022 14:13

5 Mersin/Bozyazı Bozyazı 702/1 4.776,89 Atatürk Cad. Pazar Alanı No:Z-6 25,00 Dükkan 3 YIL 3.600,00 108,00 09.03.2022 14:16

6 Mersin/Bozyazı Bozyazı 702/1 4.776,89 Atatürk Cad. Pazar Alanı No:Z-30 48,00 Dükkan 3 YIL 6.800,00 204,00 09.03.2022 14:19

7 Mersin/Bozyazı Bozyazı 702/1 4.776,89 Atatürk Cad. Pazar Alanı No:Z-31 57,00 Dükkan 3 YIL 8.000,00 240,00 09.03.2022 14:22

8 Mersin/ Çamlıyayla Fakılar 154/8 2.576,63 Göpter Cad. Çarkcılı Mevkii No:5/A 18,00 Dükkan 3 YIL 2.400,00 72,00 09.03.2022 14:25

9 Mersin/ Çamlıyayla Sebil 230/13 603,47 Sebil Hizmet Binası Altı No:11/A 68,00 Dükkan 3 YIL 7.600,00 228,00 09.03.2022 14:30

10 Mersin/ Çamlıyayla Sebil 230/13 603,47 Sebil Hizmet Binası Altı No:11/B 15,00 Dükkan 3 YIL 1.700,00 51,00 09.03.2022 14:33

11 Mersin/Erdemli Tömük 193/2 2.331,81 Kale Mahallesi Mersin Caddesi No:40/E 20,00 Dükkan 3 YIL 6.600,00 198,00 09.03.2022 14:36

12 Mersin/Erdemli Kocahasanlı 70/7 8.981,06 Belediye Dükkanları 14/G 26,00 Dükkan 3 YIL 10.300,00 309,00 09.03.2022 14:39

13 Mersin/Erdemli Sıraç 101/1996 5.643,62 Köycivarı Mevkii 5.643,62 Tarla 3 YIL 3.500,00 105,00 09.03.2022 14:44

14 Mersin/Gülnar Kuskan/ Oğuzkan 157/1 402,91 Kuskan Belediye Hizmet Binası Altı No:1 32,00 Dükkan 3 YIL 4.400,00 132,00 09.03.2022 14:48

15 Mersin/Mut Narlı 102/42 16.528,15 Hacı Ahmetli Köyü Akkaya Mevkii 16.528,15 Tarla 3 YIL 7.000,00 210,00 09.03.2022 15:00

16 Mersin/Mut Hacıilyaslı 101/5 17.026,32 Hacıilyaslı Mahallesi Bük Mevkii 17,026,32 Tarla 3 YIL 7.300,00 219,00 09.03.2022 15:04

17 Mersin/ Mut Selamlı 110/612 23.729,91 Selamlı Mahallesi Bük Mevkii 23.729,91 Tarla 3 YIL 8.700,00 261,00 09.03.2022 15:08

18 Mersin/Mut Tuğrul 112/110 9.436,39 Tuğrul Mahallesi Değirmen Ocağı Mevkii 9,436,39 Tarla 3 YIL 2.400,00 72,00 09.03.2022 15:12

19 Mersin/Silifke Taşucu 0/7034 1.277,41 Taşucu Mahallesi Eski Belediye Hizmet Binası No:25 27 Dükkan 3 YIL 4.800,00 144,00 09.03.2022 15:16

20 Mersin/Silifke Taşucu 0/4838 602,60 İsmet İnönü Bulvarı Nevzat Pekcan Katlı Kapalı Otopark B.B. No:14 584,91 Otopark 3 YIL 9.000,00 TL+KDV 270,00 09.03.2022 15:19

21 Mersin/Silifke Taşucu 0/4838 602,60 İsmet İnönü Bulvarı Nevzat Pekcan Katlı Kapalı Otopark B.B. No:16 477,17 Otopark 3 YIL 7.300,00 TL+KDV 219,00 09.03.2022 15:22

22 Mersin/Silifke Mukaddem 144/31 7.536,41    Silifke Otogarı 1 Kat No:104 115,00 Kafe 3 YIL 22.500,00 TL+KDV 675,00 09.03.2022 15:25

23 Mersin/Silifke Hacıishaklı 0/3163 5.093,42 Yeşilovacık Mahallesi Akdeniz (Selçuklar) Caddesi Dış kapı no: 29 iç kapı no:6 54,00 Dükkan 3 YIL 3.500,00 105,00 09.03.2022 15:30

24 Mersin/Silifke Hacıishaklı 0/3163 5.093,42 Yeşilovacık Mahallesi Akdeniz (Selçuklar) Caddesi Dış kapı no: 29 iç kapı no:7 54,00 Dükkan 3 YIL 3.500,00 105,00 09.03.2022 15:33

25 Mersin/Silifke Hacıishaklı 0/3163 5.093,42 Yeşilovacık Mahallesi Akdeniz (Selçuklar) Caddesi Dış kapı no: 29 iç kapı no:8 54,00 Dükkan 3 YIL 3.500,00 105,00 09.03.2022 15:36

26 Mersin/Silifke Hacıishaklı 0/3163 5.093,42 Yeşilovacık Mahallesi Akdeniz (Selçuklar) Caddesi Dış kapı no: 29 iç kapı no:9 54,00 Dükkan 3 YIL 3.500,00 105,00 09.03.2022 15:39

27 Mersin/Silifke Hacıishaklı 0/3163 5.093,42 Yeşilovacık Mahallesi Akdeniz (Selçuklar) Caddesi Dış kapı no: 29 iç kapı no:10 54,00 Dükkan 3 YIL 3.500,00 105,00 09.03.2022 15:42

28 Mersin/Silifke Hacıishaklı 0/3163 5.093,42 Yeşilovacık Mahallesi Akdeniz (Selçuklar) Caddesi Dış kapı no: 29 iç kapı no:11 27,00 Dükkan 3 YIL 1.750,00 52,50 09.03.2022 15:45

29 Mersin/Silifke Hacıishaklı 0/3163 5.093,42 Yeşilovacık Mahallesi Akdeniz (Selçuklar) Caddesi Dış kapı no: 29 iç kapı no:12 27,00 Dükkan 3 YIL 1.750,00 52,50 09.03.2022 15:48

30 Mersin/Silifke Hacıishaklı 0/3163 5.093,42 Yeşilovacık Mahallesi Akdeniz (Selçuklar) Caddesi Dış kapı no: 29 iç kapı no:13 27,00 Dükkan 3 YIL 1.750,00 52,50 09.03.2022 16:00

31 Mersin/Silifke Hacıishaklı 0/3163 5.093,42 Yeşilovacık Mahallesi Akdeniz (Selçuklar) Caddesi Dış kapı no: 29 iç kapı no:14 27,00 Dükkan 3 YIL 1.750,00 52,50 09.03.2022 16:03

32 Mersin/Silifke Hacıishaklı 0/3163 5.093,42 Yeşilovacık Mahallesi Akdeniz (Selçuklar) Caddesi Dış kapı no: 29 iç kapı no:15 27,00 Dükkan 3 YIL 1.750,00 52,50 09.03.2022 16:06

33 Mersin/Silifke Hacıishaklı 0/3163 5.093,42 Yeşilovacık Mahallesi Akdeniz (Selçuklar) Caddesi Dış kapı no: 29 iç kapı no:16 27,00 Dükkan 3 YIL 1.750,00 52,50 09.03.2022 16:09

34 Mersin/Silifke Hacıishaklı 0/3163 5.093,42 Yeşilovacık Mahallesi Akdeniz (Selçuklar) Caddesi Dış kapı no: 29 iç kapı no:17 27,00 Dükkan 3 YIL 1.750,00 52,50 09.03.2022 16:12

35 Mersin/Silifke Hacıishaklı 0/3163 5.093,42 Yeşilovacık Mahallesi Akdeniz (Selçuklar) Caddesi Dış kapı no: 29 iç kapı no:18 27,00 Dükkan 3 YIL 1.750,00 52,50 09.03.2022 16:15

36 Mersin/ Silifke Hacıishaklı 0/3163 5.093,42 Yeşilovacık Mahallesi Akdeniz (Selçuklar) CaddesiDış kapı no: 29 iç kapı no:19 27,00 Dükkan 3 YIL 1.750,00 52,50 09.03.2022 16:18

37 Mersin/Silifke Hacıishaklı 0/3163 5.093,42 Yeşilovacık Mahallesi Akdeniz (Selçuklar) CaddesiDış kapı no: 29 iç kapı no:20 27,00 Dükkan 3 YIL 1.750,00 52,50 09.03.2022 16:21

38 Mersin/Silifke Hacıishaklı 0/3163 5.093,42 Yeşilovacık Mahallesi Akdeniz (Selçuklar) Caddesi Dış kapı no: 29 iç kapı no:1/B 27,00 Dükkan 3 YIL 1.750,00 52,50 09.03.2022 16:24

39 Mersin/Toroslar Osmaniye 1188/2 774,52 Akbelen Mevkii No:6 30,00 Dükkan 3 YIL 7.500,00 225,00 09.03.2022 16:27

40 Mersin/Toroslar Çapar 470/1 2.070,00 Alparsalan Türkeş Bulvarı No:1/E 27,00 Dükkan 3 YIL 14.500,00 435,00 09.03.2022 16:30

41 Mersin/ Toroslar Yalınayak 4424/40 1.490,08 Yeni Hal Kompleksi Yeşillikçiler Reyonu No:5 9,00 Yeşillikçi Reyonu 3 YIL 4.800,00 TL+KDV 144,00 09.03.2022 16:33

42 Mersin/ Toroslar Gözne 0/1801 1.322,00 Gözne Eski Belediye Hizmet Binası Altı No:1/F 15,00 Dükkan 3 YIL 3.600,00 108,00 09.03.2022 16:36

43 Mersin/ Toroslar Çavuşlu 11052/6 171.252,72 Korukent Mahallesi Mimar Sinan_1 Bulvarı No:190/1 İç Kapı No:Z/2 Zemin Kat: 21,50 m²        Üst Kat:     23,75 m² Yazıhane ve Ofis 3 YIL 30.000,00 TL+KDV 900,00 16.03.2022 14:00

44 Mersin/ Toroslar Çavuşlu 11052/6 171.252,72 Korukent Mahallesi Mimar Sinan_1 Bulvarı No:190/1 İç Kapı No:Z/10 Zemin Kat: 21,50 m²        Üst Kat:     23,75 m² Yazıhane ve Ofis 3 YIL 30.000,00 TL+KDV 900,00 16.03.2022 14:05

45 Mersin/ Toroslar Çavuşlu 11052/6 171.252,72 Korukent Mahallesi Mimar Sinan_1 Bulvarı No:190/1 İç Kapı No:Z/11 Zemin Kat: 21,50 m²        Üst Kat:     24,00 m² Yazıhane ve Ofis 3 YIL 30.400,00 TL+KDV 912,00 16.03.2022 14:10

46 Mersin/ Toroslar Çavuşlu 11052/6 171.252,72 Korukent Mahallesi Mimar Sinan_1 Bulvarı No:190/1 İç Kapı No:Z/12 Zemin Kat: 21,50 m²        Üst Kat:     24,30 m² Yazıhane ve Ofis 3 YIL 30.500,00 TL+KDV 915,00 16.03.2022 14:15

47 Mersin/ Toroslar Çavuşlu 11052/6 171.252,72 Korukent Mahallesi Mimar Sinan_1 Bulvarı No:190/1 İç Kapı No:Z/36 Zemin Kat: 21,50 m²        Üst Kat:     23,75 m² Yazıhane ve Ofis 3 YIL 30.000,00 TL+KDV 900,00 16.03.2022 14:20

48 Mersin/ Toroslar Çavuşlu 11052/6 171.252,72 Korukent Mahallesi Mimar Sinan_1 Bulvarı No:190/1 İç Kapı No:Z/39 Zemin Kat: 21,50 m²        Üst Kat:     23,40 m² Yazıhane ve Ofis 3 YIL 30.000,00 TL+KDV 900,00 16.03.2022 14:25

49 Mersin/ Toroslar Çavuşlu 11052/6 171.252,72 Korukent Mahallesi Mimar Sinan_1 Bulvarı No:190/1 İç Kapı No:Z/43 32,00 m² Emanethane 3 YIL 15.000,00 TL+KDV 450,00 16.03.2022 14:30

50 Mersin/ Toroslar Çavuşlu 11052/6 171.252,72 Korukent Mahallesi Mimar Sinan_1 Bulvarı No:190/1 İç Kapı No:Z/49 Kapalı Alan: 52,00 m² Açık Alan:     33,00 m² Pastahane 3 YIL 55.000,00 TL+KDV 1.650,00 16.03.2022 14:35

51 Mersin/ Toroslar Çavuşlu 11052/6 171.252,72 Korukent Mahallesi Mimar Sinan_1 Bulvarı No:190/1 İç Kapı No:Z/57 107,00 m² Kafe 3 YIL 58.000,00 TL+KDV 1.740,00 16.03.2022 14:40

52 Mersin/ Toroslar Çavuşlu 11052/6 171.252,72 Korukent Mahallesi Mimar Sinan_1 Bulvarı No:190/1 İç Kapı No:Z/44 32,00 Kargo Yeri 3 YIL 15.000,00 TL+KDV 450,00 16.03.2022 14:45

53 Mersin/ Toroslar Çavuşlu 11052/6 171.252,72 Korukent Mahallesi Mimar Sinan_1 Bulvarı No:190/1 İç Kapı No:Z/45 41,00 Postahane 3 YIL 19.500,00 TL+KDV 585,00 16.03.2022 15:00

54 Mersin/ Toroslar Çavuşlu 11052/6 171.252,72 Korukent Mahallesi Mimar Sinan_1 Bulvarı No:190/1 İç Kapı No:Z/59 2,00 ATM Yeri 3 YIL 20.000,00 TL+KDV 600,00 16.03.2022 15:05

55 Mersin/ Toroslar Çavuşlu 11052/6 171.252,72 Korukent Mahallesi Mimar Sinan_1 Bulvarı No:190/2 İç Kapı No:1 13,00 Yazıhane 3 YIL 12.000,00 TL+KDV 360,00 16.03.2022 15:10

56 Mersin/ Toroslar Çavuşlu 11052/6 171.252,72 Korukent Mahallesi Mimar Sinan_1 Bulvarı No:190/2 İç Kapı No:5 13,00 Yazıhane 3 YIL 12.000,00 TL+KDV 360,00 16.03.2022 15:14

57 Mersin/ Toroslar Çavuşlu 11052/6 171.252,72 Korukent Mahallesi Mimar Sinan_1 Bulvarı No:190/2 İç Kapı No:6 13,00 Yazıhane 3 YIL 12.000,00 TL+KDV 360,00 16.03.2022 15:18

58 Mersin/ Toroslar Çavuşlu 11052/6 171.252,72 Korukent Mahallesi Mimar Sinan_1 Bulvarı No:190/2 İç Kapı No:7 13,00 Yazıhane 3 YIL 12.000,00 TL+KDV 360,00 16.03.2022 15:22

59 Mersin/ Toroslar Çavuşlu 11052/6 171.252,72 Korukent Mahallesi Mimar Sinan_1 Bulvarı No:190/2 İç Kapı No:8 13,00 Yazıhane 3 YIL 12.000,00 TL+KDV 360,00 16.03.2022 15:26

60 Mersin/ Tarsus İsmetpaşa 631/2 34.799,00 Tarsus Kültür Parkı Muvaffak Uygur Bulvarı No:4 3,5 Dükkan 3 YIL 1.600,00 TL 48,00 16.03.2022 15:30

61 Mersin/ Tarsus İsmetpaşa 631/2 34.799,00 Tarsus Kültür Parkı Muvaffak Uygur Bulvarı No:5 3,5 Dükkan 3 YIL 1.600,00 TL 48,00 16.03.2022 15:35

62 Mersin/ Tarsus İsmetpaşa 631/2 34.799,00 Tarsus Kültür Parkı Muvaffak Uygur Bulvarı No:16 3,5 Dükkan 3 YIL 1.600,00 TL 48,00 16.03.2022 15:40

63 Mersin/ Tarsus Panzinçukuru 107/6 539,00 Atatürk caddesi No:217/A 19,92 Dükkan 3 YIL 6.500,00 TL 195,00 16.03.2022 15:45

64 Mersin/ Tarsus Kanberhüyüğü 0/716 10.540,00 Yenice Mahallesi Atatürk _3 Blv. No:1 İç Kapı No 11/A Dükkan No:1 96,00 Dükkan 3 YIL 6.000,00 TL 180,00 16.03.2022 16:00

65 Mersin/ Tarsus Kanberhüyüğü 0/716 10.540,00 Yenice Mahallesi Atatürk _3 Blv. No:1 İç Kapı No 11/B Dükkan No:2 96,00 Dükkan 3 YIL 6.000,00 TL 180,00 16.03.2022 16:03

66 Mersin/ Tarsus Kanberhüyüğü 0/716 10.540,00 Yenice Mahallesi Atatürk _3 Blv. No:1 İç Kapı No 11/C Dükkan No:3 96,00 Dükkan 3 YIL 6.000,00 TL 180,00 16.03.2022 16:06

67 Mersin/ Tarsus Kanberhüyüğü 0/716 10.540,00 Yenice Mahallesi Atatürk _3 Blv. No:1 İç Kapı No 11/D Dükkan No:4 96,00 Dükkan 3 YIL 6.000,00 TL 180,00 16.03.2022 16:09

68 Mersin/ Tarsus Kanberhüyüğü 0/716 10.540,00 Yenice Mahallesi Atatürk _3 Blv. No:1 İç Kapı No 11/E Dükkan No:5 96,00 Dükkan 3 YIL 6.000,00 TL 180,00 16.03.2022 16:12

69 Mersin/ Tarsus Kanberhüyüğü 0/716 10.540,00 Yenice Mahallesi Atatürk _3 Blv. No:1 İç Kapı No 11/F Dükkan No:6 96,00 Dükkan 3 YIL 6.000,00 TL 180,00 16.03.2022 16:15

70 Mersin/ Tarsus Kanberhüyüğü 0/716 10.540,00 Yenice Mahallesi Atatürk _3 Blv. No:1 İç Kapı No 11/G Dükkan No:7 96,00 Dükkan 3 YIL 6.000,00 TL 180,00 16.03.2022 16:18

71 Mersin/ Tarsus Kanberhüyüğü 0/716 10.540,00 Yenice Mahallesi Atatürk _3 Blv. No:1 İç Kapı No 11/N Dükkan No:14 96,00 Dükkan 3 YIL 6.000,00 TL 180,00 16.03.2022 16:21

72 Mersin/ Tarsus Kanberhüyüğü 0/716 10.540,00 Yenice Mahallesi Atatürk _3 Blv. No:1 İç Kapı No 11/O Dükkan No:15 96,00 Dükkan 3 YIL 6.000,00 TL 180,00 16.03.2022 16:24

73 Mersin/ Tarsus Kanberhüyüğü 0/716 10.540,00 Yenice Mahallesi Atatürk _3 Blv. No:1 İç Kapı No 11/P Dükkan No:16 96,00 Dükkan 3 YIL 6.000,00 TL 180,00 16.03.2022 16:27

74 Mersin/ Tarsus Kanberhüyüğü 0/716 10.540,00 Yenice Mahallesi Atatürk _3 Blv. No:1 İç Kapı No 11/R Dükkan No:17 96,00 Dükkan 3 YIL 6.000,00 TL 180,00 16.03.2022 16:30

75 Mersin/ Tarsus Kanberhüyüğü 0/716 10.540,00 Yenice Mahallesi Atatürk _3 Blv. No:1 İç Kapı No 11/S Dükkan No:18 96,00 Dükkan 3 YIL 6.000,00 TL 180,00 16.03.2022 16:33

76 Mersin/ Tarsus Kanberhüyüğü 0/716 10.540,00 Yenice Mahallesi Atatürk _3 Blv. No:1 İç Kapı No 11/U Dükkan No:19 96,00 Dükkan 3 YIL 6.000,00 TL 180,00 16.03.2022 16:36

77 Mersin/ Tarsus Kanberhüyüğü 0/716 10.540,00 Yenice Mahallesi Atatürk _3 Blv. No:1 İç Kapı No 11/V Dükkan No:20 96,00 Dükkan 3 YIL 6.000,00 TL 180,00 16.03.2022 16:39

Mersin HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.