Konut (İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 17.08.2021 - 21:56, Güncelleme: 19.01.2022 - 09:57

Samsun'da Kamu Lojmanları Satışa Çıkarıldı

 

Samsun'da Kamu Lojmanları Satışa Çıkarıldı

Samsun İlkadım'da Sosyal Güvenlik Kurumuna ve Hazineye ait olan toplam 40 adet kamu konutu satışa sunuldu. 
Samsun'da Sosyal Güvenlik Kurumuna ve Hazineye ait olan toplam 40 adet kamu konutu satışa sunuldu.  Kamu konutlarının satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ilanda yazılı tarihlerde, Milli Emlak Dairesi Başkanlık Makam Katındaki İhale Salonunda toplanacak komisyon tarafından yapılacak. Posta ile yapılacak olan müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve  ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. Aşağıda nitelikleri belirtilen kamu konutlarının (bağımsız bölümlerin) satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatte ; Kale Mah. Sahil Cad. No: 35 İlkadım / SAMSUN adresinde bulunan Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ve Samsun Defterdarlığı tarafından müştereken kullanılan hizmet binasının 4. katı olan Milli Emlak Dairesi Başkanlık Makam katındaki ihale salonunda toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. İhaleye Katılacak İsteklilerin; a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, c) Gerçek kişilerin T.C kimlik numaralarını, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,                                                                                                                                                                           d) Vekaleten  ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnameyi ibraz etmeleri (Vekaletnamede, vekil olunan adına taşınmaz alım - satımına vekil edildiğine dair ibarenin olması aranacaktır. ) gerekmektedir.                                                                                                                                                                               e) Geçici teminat bedelini yatırmış olmaları, geçici teminat olarak; -Tedavüldeki Türk Parası, -Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Geçiçi Teminat Mektubunun kamu konutunun ada-parsel bilgisini, bağımsız bölüm numarasını içermesi, ayrıca süresiz, limit içi olması gerekir.) -Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış   değerleri esas alınır.), -Satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ve geçimini yurtdışında temin eden Türk vatandaşları;  teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz yatırabileceklerdir. f) İşin gereğine göre Kızılırmak Emlak Müdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri, g) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl (2021) içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,   Gerekmektedir. Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte, adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. Öncelikli alım hakkı sahipleri bu hakkı sadece bir kamu konutu için kullanabilirler.  İhale bedeli, öncelikli alım hakkı sahibi tarafından peşin ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır. Taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın; a) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,                                                   b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört  taksitle,                                              c) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi, bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.  Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesini imzalaması halinde bu durum ihalede en yüksek teklif veren isteklisine bildirilir. Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi durumunda, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde  İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.  İdarelerince, boş olarak bildirilen kamu konutlarının (bağımsız bölümlerin), ilan tarihi ile ihale tarihi arasında tahsis edilmeleri halinde bu durumdaki konutların ihaleleri yapılmayacaktır. Satışları yapılacak kamu konutlarından ihale metninin "1. Bölümünde" yer alan Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kamu konutları emlak vergisine tabi olup, ihale metninin "2.Bölümünde" yer alan Hazineye ait kamu konutları satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir. Satışları yapılacak kamu konutlarından ihale metninin "1. Bölümünde" yer alan kamu konutlarının mülkiyetleri tüzel kişiliğe haiz bir kamu kuruluşu olan Sosyal Güvenlik Kurumuna ait olduğundan yapılacak satışlarda Damga Vergisi, Karar Pulu ve tapu işlemleri için vergi, resim ve harç yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekmekte olup, bu satışlardan ayrıca KDV alınacaktır. Satışları yapılacak kamu konutlarından ihale metninin "2.Bölümünde" yer alan  kamu konutları Hazineye ait olduğundan KDV'den, Damga Vergisi, Karar Pulu ve tapu işlemleri için vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 25/05/2021 tarihli ve 970974 sayılı yazısı uyarınca, ihale metninin "2.Bölümünde" yer alan Hazine mülkiyetindeki kamu konutunun satış bedeli üzerinden döner sermaye işlem bedeli alınacaktır. (5 Milyon TL'ye kadar olan kısım için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısım için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısım için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında ) İhaleye iştirak edecek isteklilerin, COVİD-19 salgını nedeniyle maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunludur. Haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler ( kendi adına veya temsilen ) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir. İrtibat Tel: (0 362 ) 435 82 63 /1080 (Dahili) SAMSUN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK  DAİRESİ BAŞKANLIĞI KIZILIRMAK EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA AİT KAMU KONUTLARI (1.BÖLÜM) S.NOMAHALLESİADAPARSELTAŞINMAZBLOKPAYINİTELİĞİTAPUKATNO(M²)TİPİDURUMUBEDELTEMİNAT119 Mayıs748421.865,39A101/2052MeskenKat MülkiyetiZemin1973+1Dolu120.000,0012.000,00219 Mayıs748421.865,39A101/2052MeskenKat MülkiyetiZemin2973+1Dolu120.000,0012.000,00319 Mayıs748421.865,39A103/2052MeskenKat Mülkiyeti131013+1Dolu140.000,0014.000,00419 Mayıs748421.865,39A103/2052MeskenKat Mülkiyeti141013+1Dolu140.000,0014.000,00519 Mayıs748421.865,39A103/2052MeskenKat Mülkiyeti251013+1Boş150.000,0015.000,00619 Mayıs748421.865,39A103/2052MeskenKat Mülkiyeti261013+1Dolu150.000,0015.000,00719 Mayıs748421.865,39A103/2052MeskenKat Mülkiyeti371013+1Dolu150.000,0015.000,00819 Mayıs748421.865,39A103/2052MeskenKat Mülkiyeti381013+1Dolu150.000,0015.000,00919 Mayıs748421.865,39A103/2052MeskenKat Mülkiyeti491013+1Boş140.000,0014.000,001019 Mayıs748421.865,39A103/2052MeskenKat Mülkiyeti4101013+1Boş140.000,0014.000,001119 Mayıs748421.865,39B101/2052MeskenKat MülkiyetiZemin1973+1Boş120.000,0012.000,001219 Mayıs748421.865,39B101/2052MeskenKat MülkiyetiZemin2973+1Boş120.000,0012.000,001319 Mayıs748421.865,39B103/2052MeskenKat Mülkiyeti131013+1Dolu140.000,0014.000,001419 Mayıs748421.865,39B103/2052MeskenKat Mülkiyeti141013+1Dolu140.000,0014.000,001519 Mayıs748421.865,39B103/2052MeskenKat Mülkiyeti251013+1Boş150.000,0015.000,001619 Mayıs748421.865,39B103/2052MeskenKat Mülkiyeti261013+1Dolu150.000,0015.000,001719 Mayıs748421.865,39B103/2052MeskenKat Mülkiyeti371013+1Boş150.000,0015.000,001819 Mayıs748421.865,39B103/2052MeskenKat Mülkiyeti381013+1Dolu150.000,0015.000,001919 Mayıs748421.865,39B103/2052MeskenKat Mülkiyeti491013+1Dolu140.000,0014.000,002019 Mayıs748421.865,39B103/2052MeskenKat Mülkiyeti4101013+1Dolu140.000,0014.000,002119 Mayıs78251352,69*20/355MeskenKat İrtifakı2111023+1Dolu244.800,0024.480,002219 Mayıs78251352,69*20/355MeskenKat İrtifakı212983+1Boş243.040,0024.304,00 (2.BÖLÜM) S.NOMAHALLESİADAPARSELTAŞINMAZARSA PAYINİTELİĞİTAPUKATNO(M²)TİPİDURUMUBEDELTEMİNAT TARİH1Cedit72592934,194023/93419MeskenKat MülkiyetiZemin1892+1Boş225.000,0022.500,0026.08.20212Cedit72592934,194023/93419MeskenKat MülkiyetiZemin2892+1Dolu210.000,0021.000,0026.08.20213Cedit72592934,195295/93419MeskenKat Mülkiyeti131172+1Dolu255.000,0025.500,0026.08.20214Cedit72592934,195368/93419MeskenKat Mülkiyeti141192+1Dolu290.000,0029.000,0026.08.20215Cedit72592934,195300/93419MeskenKat Mülkiyeti151172+1Dolu295.000,0029.500,0026.08.20216Cedit72592934,195381/93419MeskenKat Mülkiyeti161192+1Boş285.000,0028.500,0026.08.20217Cedit72592934,195295/93419MeskenKat Mülkiyeti271172+1Dolu255.000,0025.500,0026.08.20218Cedit72592934,195367/93419MeskenKat Mülkiyeti281192+1Dolu290.000,0029.000,0026.08.20219Cedit72592934,195300/93419MeskenKat Mülkiyeti291172+1Dolu295.000,0029.500,0026.08.202110Cedit72592934,195381/93419MeskenKat Mülkiyeti2101192+1Dolu285.000,0028.500,0026.08.202111Cedit72592934,195295/93419MeskenKat Mülkiyeti3111172+1Dolu245.000,0024.500,0026.08.202112Cedit72592934,195367/93419MeskenKat Mülkiyeti3121192+1Dolu275.000,0027.500,0026.08.202113Cedit72592934,195300/93419MeskenKat Mülkiyeti3131172+1Dolu280.000,0028.000,0026.08.202114Cedit72592934,195381/93419MeskenKat Mülkiyeti3141192+1Dolu260.000,0026.000,0026.08.202115Cedit72592934,195295/93419MeskenKat Mülkiyeti4151172+1Dolu220.000,0022.000,0026.08.202116Cedit72592934,195367/93419MeskenKat Mülkiyeti4161192+1Dolu260.000,0026.000,0026.08.202117Cedit72592934,195300/93419MeskenKat Mülkiyeti4171172+1Dolu270.000,0027.000,0026.08.202118Cedit72592934,195381/93419MeskenKat Mülkiyeti4181192+1Dolu240.000,0024.000,0026.08.2021
Samsun İlkadım'da Sosyal Güvenlik Kurumuna ve Hazineye ait olan toplam 40 adet kamu konutu satışa sunuldu. 

Samsun'da Sosyal Güvenlik Kurumuna ve Hazineye ait olan toplam 40 adet kamu konutu satışa sunuldu. 

Kamu konutlarının satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ilanda yazılı tarihlerde, Milli Emlak Dairesi Başkanlık Makam Katındaki İhale Salonunda toplanacak komisyon tarafından yapılacak.

Posta ile yapılacak olan müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve  ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir.

Aşağıda nitelikleri belirtilen kamu konutlarının (bağımsız bölümlerin) satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatte ; Kale Mah. Sahil Cad. No: 35 İlkadım / SAMSUN adresinde bulunan Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ve Samsun Defterdarlığı tarafından müştereken kullanılan hizmet binasının 4. katı olan Milli Emlak Dairesi Başkanlık Makam katındaki ihale salonunda toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.

İhaleye Katılacak İsteklilerin;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C kimlik numaralarını, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,                                                                                                                                                                          
d) Vekaleten  ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnameyi ibraz etmeleri (Vekaletnamede, vekil olunan adına taşınmaz alım - satımına vekil edildiğine dair ibarenin olması aranacaktır. ) gerekmektedir.                                                                                                                                                                              
e) Geçici teminat bedelini yatırmış olmaları, geçici teminat olarak;
-Tedavüldeki Türk Parası,
-Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Geçiçi Teminat Mektubunun kamu konutunun ada-parsel bilgisini, bağımsız bölüm numarasını içermesi, ayrıca süresiz, limit içi olması gerekir.)
-Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış   değerleri esas alınır.),
-Satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ve geçimini yurtdışında temin eden Türk vatandaşları;  teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz yatırabileceklerdir.
f) İşin gereğine göre Kızılırmak Emlak Müdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,

g) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl (2021) içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,   Gerekmektedir.

Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte, adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. Öncelikli alım hakkı sahipleri bu hakkı sadece bir kamu konutu için kullanabilirler. 

İhale bedeli, öncelikli alım hakkı sahibi tarafından peşin ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır. Taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;

a) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,                                                  

b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört  taksitle,                                             

c) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi, bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz. 

Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesini imzalaması halinde bu durum ihalede en yüksek teklif veren isteklisine bildirilir.

Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi durumunda, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde  İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. 

İdarelerince, boş olarak bildirilen kamu konutlarının (bağımsız bölümlerin), ilan tarihi ile ihale tarihi arasında tahsis edilmeleri halinde bu durumdaki konutların ihaleleri yapılmayacaktır.

Satışları yapılacak kamu konutlarından ihale metninin "1. Bölümünde" yer alan Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kamu konutları emlak vergisine tabi olup, ihale metninin "2.Bölümünde" yer alan Hazineye ait kamu konutları satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir.

Satışları yapılacak kamu konutlarından ihale metninin "1. Bölümünde" yer alan kamu konutlarının mülkiyetleri tüzel kişiliğe haiz bir kamu kuruluşu olan Sosyal Güvenlik Kurumuna ait olduğundan yapılacak satışlarda Damga Vergisi, Karar Pulu ve tapu işlemleri için vergi, resim ve harç yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekmekte olup, bu satışlardan ayrıca KDV alınacaktır.

Satışları yapılacak kamu konutlarından ihale metninin "2.Bölümünde" yer alan  kamu konutları Hazineye ait olduğundan KDV'den, Damga Vergisi, Karar Pulu ve tapu işlemleri için vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

25/05/2021 tarihli ve 970974 sayılı yazısı uyarınca, ihale metninin "2.Bölümünde" yer alan Hazine mülkiyetindeki kamu konutunun satış bedeli üzerinden döner sermaye işlem bedeli alınacaktır. (5 Milyon TL'ye kadar olan kısım için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısım için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısım için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında )

İhaleye iştirak edecek isteklilerin, COVİD-19 salgını nedeniyle maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunludur.

Haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler ( kendi adına veya temsilen ) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

İrtibat Tel: (0 362 ) 435 82 63 /1080 (Dahili)

SAMSUN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK  DAİRESİ BAŞKANLIĞI KIZILIRMAK EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA AİT KAMU KONUTLARI

(1.BÖLÜM)

S.NOMAHALLESİADAPARSELTAŞINMAZBLOKPAYINİTELİĞİTAPUKATNO(M²)TİPİDURUMUBEDELTEMİNAT119 Mayıs748421.865,39A101/2052MeskenKat MülkiyetiZemin1973+1Dolu120.000,0012.000,00219 Mayıs748421.865,39A101/2052MeskenKat MülkiyetiZemin2973+1Dolu120.000,0012.000,00319 Mayıs748421.865,39A103/2052MeskenKat Mülkiyeti131013+1Dolu140.000,0014.000,00419 Mayıs748421.865,39A103/2052MeskenKat Mülkiyeti141013+1Dolu140.000,0014.000,00519 Mayıs748421.865,39A103/2052MeskenKat Mülkiyeti251013+1Boş150.000,0015.000,00619 Mayıs748421.865,39A103/2052MeskenKat Mülkiyeti261013+1Dolu150.000,0015.000,00719 Mayıs748421.865,39A103/2052MeskenKat Mülkiyeti371013+1Dolu150.000,0015.000,00819 Mayıs748421.865,39A103/2052MeskenKat Mülkiyeti381013+1Dolu150.000,0015.000,00919 Mayıs748421.865,39A103/2052MeskenKat Mülkiyeti491013+1Boş140.000,0014.000,001019 Mayıs748421.865,39A103/2052MeskenKat Mülkiyeti4101013+1Boş140.000,0014.000,001119 Mayıs748421.865,39B101/2052MeskenKat MülkiyetiZemin1973+1Boş120.000,0012.000,001219 Mayıs748421.865,39B101/2052MeskenKat MülkiyetiZemin2973+1Boş120.000,0012.000,001319 Mayıs748421.865,39B103/2052MeskenKat Mülkiyeti131013+1Dolu140.000,0014.000,001419 Mayıs748421.865,39B103/2052MeskenKat Mülkiyeti141013+1Dolu140.000,0014.000,001519 Mayıs748421.865,39B103/2052MeskenKat Mülkiyeti251013+1Boş150.000,0015.000,001619 Mayıs748421.865,39B103/2052MeskenKat Mülkiyeti261013+1Dolu150.000,0015.000,001719 Mayıs748421.865,39B103/2052MeskenKat Mülkiyeti371013+1Boş150.000,0015.000,001819 Mayıs748421.865,39B103/2052MeskenKat Mülkiyeti381013+1Dolu150.000,0015.000,001919 Mayıs748421.865,39B103/2052MeskenKat Mülkiyeti491013+1Dolu140.000,0014.000,002019 Mayıs748421.865,39B103/2052MeskenKat Mülkiyeti4101013+1Dolu140.000,0014.000,002119 Mayıs78251352,69*20/355MeskenKat İrtifakı2111023+1Dolu244.800,0024.480,002219 Mayıs78251352,69*20/355MeskenKat İrtifakı212983+1Boş243.040,0024.304,00

(2.BÖLÜM)

S.NOMAHALLESİADAPARSELTAŞINMAZARSA PAYINİTELİĞİTAPUKATNO(M²)TİPİDURUMUBEDELTEMİNAT TARİH1Cedit72592934,194023/93419MeskenKat MülkiyetiZemin1892+1Boş225.000,0022.500,0026.08.20212Cedit72592934,194023/93419MeskenKat MülkiyetiZemin2892+1Dolu210.000,0021.000,0026.08.20213Cedit72592934,195295/93419MeskenKat Mülkiyeti131172+1Dolu255.000,0025.500,0026.08.20214Cedit72592934,195368/93419MeskenKat Mülkiyeti141192+1Dolu290.000,0029.000,0026.08.20215Cedit72592934,195300/93419MeskenKat Mülkiyeti151172+1Dolu295.000,0029.500,0026.08.20216Cedit72592934,195381/93419MeskenKat Mülkiyeti161192+1Boş285.000,0028.500,0026.08.20217Cedit72592934,195295/93419MeskenKat Mülkiyeti271172+1Dolu255.000,0025.500,0026.08.20218Cedit72592934,195367/93419MeskenKat Mülkiyeti281192+1Dolu290.000,0029.000,0026.08.20219Cedit72592934,195300/93419MeskenKat Mülkiyeti291172+1Dolu295.000,0029.500,0026.08.202110Cedit72592934,195381/93419MeskenKat Mülkiyeti2101192+1Dolu285.000,0028.500,0026.08.202111Cedit72592934,195295/93419MeskenKat Mülkiyeti3111172+1Dolu245.000,0024.500,0026.08.202112Cedit72592934,195367/93419MeskenKat Mülkiyeti3121192+1Dolu275.000,0027.500,0026.08.202113Cedit72592934,195300/93419MeskenKat Mülkiyeti3131172+1Dolu280.000,0028.000,0026.08.202114Cedit72592934,195381/93419MeskenKat Mülkiyeti3141192+1Dolu260.000,0026.000,0026.08.202115Cedit72592934,195295/93419MeskenKat Mülkiyeti4151172+1Dolu220.000,0022.000,0026.08.202116Cedit72592934,195367/93419MeskenKat Mülkiyeti4161192+1Dolu260.000,0026.000,0026.08.202117Cedit72592934,195300/93419MeskenKat Mülkiyeti4171172+1Dolu270.000,0027.000,0026.08.202118Cedit72592934,195381/93419MeskenKat Mülkiyeti4181192+1Dolu240.000,0024.000,0026.08.2021

Samsun HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.