İmarhaber

Hatay’da 26 Adet Kamu Lojmanı Satılacak

Hatay Defne İlçesinde Bulunan 26 Adet Kamu Konutunun (lojman) Satış İhalesi 14 Temmuz 2021 Tarihinde Yapılacak.

Hatay’da 26 Adet Kamu Lojmanı Satılacak
Google News
29 Haziran 2021 - 21:13

Aşağıda tapu bilgileri ile taşınmaz özellikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının/bağımsız bölümlerin karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Hatay Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Kışlasaray Mahallesi Fevzi Çakmak Cad. Hatay Valiliği  B Blok Kat:2 ANTAKYA HATAY adresinde, Milli Emlak Müdürlüğünde oluşturulacak Komisyon huzurunda;  2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır. 

“2.1-  Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. Öncelikli alım hakkı sahipleri bu hakkı sadece bir kamu konutu için kullanabilirler. İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;

a)  En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,

b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,

c)  En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır.  Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi (en fazla %12) geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.

2.2-  Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

2.3-  Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya  peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesini imzalaması halinde bu durum ihalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.

2.4-Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılır. İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.”

“3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminatın yatırıldığına dair vezne alındısı veya  Muhasebe Müdürlüğünün yazısı (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belge (İkametgah ilmuhaberi)

c) Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri (Adres beyanı)

d) Gerçek kişiler için TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel  kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğunu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.

4- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonununa ulaşmış olması kaydıyla yukarda belirtilen belgeler ile birlikte 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını, aynı kanununun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğan gecikmeler kabul edilemez.

5- 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

6 – İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.

7 – İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde Hatay Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. 

8- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine müteakip kaldığı saatten itibaren ilanda belirtilen sırada olduğu şekilde devam edecektir. 

BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU : 0326 214 96 30

HATAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN SATIŞA SUNULACAK KAMU KONUTLARI

S.NoMahalleAdaParselCinsim2TAKBİSBlok KatKapıDaireYüzölçümüArsa Payı
(Pay/Payda)
Fiili Durum
(Kullanım)
BedeliTeminat
1*Çekmece 17575Arsa3674,98112209338A Blok256120123 / 3679Boş180.00018.000
2*Çekmece 17575Arsa3674,98112209339A Blok265120123 / 3679Dolu180.00018.000
3*Çekmece 17575Arsa3674,98112209341A Blok387120122 / 3679Dolu180.00018.000
4*Çekmece 17575Arsa3674,98112209343A Blok41010120122 / 3679Dolu170.00017.000
5*Çekmece 17575Arsa3674,98112209346B Blok134120123 / 3679Dolu180.00018.000
6*Çekmece 17575Arsa3674,98112209350B Blok378120122 / 3679Dolu180.00018.000
7*Çekmece 17579Arsa3870,14112209398A Blok265120129 / 3868Dolu180.00018.000
8*Çekmece 17579Arsa3870,14112209400A Blok387120129 / 3868Dolu180.00018.000
9**Sümerler136434Tarla808,1684067413 1911242500 / 49584Dolu330.00033.000
10**Sümerler136434Tarla808,1684067412 1821262500 / 49584Dolu320.00032.000
11**Sümerler136434Tarla808,1684067414 11031132090 / 49584Boş260.00026.000
12**Sümerler136434Tarla808,1684067416 21241242500 / 49584Boş335.00033.500
13**Sümerler136434Tarla808,1684067415 21151262500 / 49584Dolu325.00032.500
14**Sümerler136434Tarla808,1684067417 21361132090 / 49584Dolu265.00026.500
15**Sümerler136434Tarla808,1684067419 31571242500 / 49584Dolu340.00034.000
16**Sümerler136434Tarla808,1684067418 31481262500 / 49584Dolu330.00033.000
17**Sümerler136434Tarla808,1684067420 31691132080 / 49584Dolu270.00027.000
18**Sümerler136434Tarla808,1684067422 418101242500 / 49584Dolu340.00034.000
19**Sümerler136434Tarla808,1684067421 417111262500 / 49584Dolu330.00033.000
20**Sümerler136434Tarla808,1684067423 419121132080 / 49584Dolu270.00027.000
21**Sümerler136434Tarla808,1684067425 521131242500 / 49584Boş340.00034.000
22**Sümerler136434Tarla808,1684067424 520141262500 / 49584Dolu330.00033.000
23**Sümerler136434Tarla808,1684067426 522151132080 / 49584Dolu270.00027.000
24**Sümerler136434Tarla808,1684067427 624161242500 / 49584Boş330.00033.000
25**Sümerler136434Tarla808,1684067429 623171262500 / 49584Dolu320.00032.000
26**Sümerler136434Tarla808,1684067428 625181132080 / 49584Boş260.00026.000

“İmar Durumu (İmar Planında Ayrıldığı Amaç)”

 • Defne Çekmece Mahallesi 17575 ve 17579 parsel numaralı taşınmazlar 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında konut alanı blok nizam 5 kat (B-5)
 • Defne Sümerler  Mahallesi 1364 ada 34 parsel  1/1000 Ölçekli uygulama imar planında konut alanı ayrık nizam 7 kat (A-7)
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları