Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü 99 adet taşınmazı kiraya veriyor

Emlak 19.05.2022 - 21:45, Güncelleme: 20.05.2022 - 11:56 7184+ kez okundu.
 

Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü 99 adet taşınmazı kiraya veriyor

Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü 99 adet taşınmazı kiraya veriyor
İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, İstanbul ve Kocaeli'de 99 adet taşınmazın kiralanması için ihale düzenleyecek.  İhale, 2 Haziran 2022 günü saat 10.30'da İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasındaki ihale salonunda 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak. Kira kontratı 31 Aralık 2022 tarihine kadar olup ihalede oluşan rakamın üzerine 2023 dönemi aylık kira bedellerine TÜFE 12 aylık ortalamaları oranında kira artışı yapılacak ve teminat farkları tamamlanacak. Takip eden yıllar için kira süresi sonunda İdare tarafından tebliğ edilecek kira bedelinin kabul edilmesi halinde sözleşme aynı şartlarla devam edecek. . Vakıf taşınmazlar kira şartnamesi ve özel şartnameler mesai gün ve saatlerinde Kiralama Şube Müdürlüğü ve internet sitesinden temin edilebilir. İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRA İHALE İLANI   (İSTANBUL-KOCAELİ MERKEZİ VE İLÇELERİ) ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR: 1. Listede özellikleri yazılı taşınmazlar karşılarında yazılı muhammen bedeller üzerinden Kira Dosyasındaki "Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi" dahilinde İhale listesindeki sıralamasına göre: 02/06/2022 günü saat 10:30 da Selamiali Mh. Cumhuriyet Cd. No:10 adresindeki İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının -1. Kat İhale Salonunda yapılacaktır. İhale 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır. Noter onaylı kira sözleşmesi Noter tasdik tarihinden itibaren  (Kiralar aylık peşin ödenir. Kira kontratı 31.12.2022 tarihine kadara olup, ihalede oluşan rakamın üzerine 2023 dönemi aylık kira bedellerine TÜFE  12 aylık ortalamaları oranında kira artışı yapılacak ve Teminat farkları tamamlanacaktır.)  Takip eden yıllar için kira süresi sonunda İdare tarafından tebliğ edilecek kira bedelinin kabul edilmesi halinde sözleşme aynı şartlarla devam eder. 2. Devlet İhale Kanununun 6. maddesi uyarınca, ihaleye katılamayacak olanlardan (ihale yasaklısı) ve İdaremiz ihalelerine katılıp sözleşme yapmamış olan gerçek/ tüzel kişiler, bilerek veya bilmeyerek ihaleye katılıp üzerine ihale kalmış olsa dahi, bu ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa kesin teminatı ve kira tahsilatları İdareye gelir kaydedilir. 3. 5737 sayılı Vakıflar Kanununun Muafiyet ve İstisnalar başlıklı 77. Maddesi gereğince Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve katılım payından istisnadır. Ancak vakıf taşınmazlarda yapılacak iş, meslek, sanat, ikamet vb. için belediye ve/veya ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan alınacak her türlü izinler ile ruhsat, elektrik, su, doğalgaz vb. abonelik işlemlerinden çıkabilecek her türlü masraf, giderleri kiracıya aittir. Bu izin ve ruhsatların alınamaması halinde İdaremizin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Kira bedeline ayrıca KDV eklenmeyecek olup İdaremize ait taşınmazlar stopajdan muaftır.  Ancak dosya numarasıYeni Vakıf ve  "MÜL/A" ile başlayan taşınmazlar mülhak vakıf statüsündeki olup stopaja tabidir. mülhak vakıf statüsündeki taşınmazlar olup stopaja tabidir. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER; a-) GERÇEK KİŞİLER İÇİN; T.C. Vatandaşlık numarasını içeren kimlik, nüfus cüzdanı fotokopisi, yerleşik yeri (İkametgah ve Nüfus Kayıt Örneği  ile banka dekontu. b-) ŞİRKET OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; faaliyet belgesi, ticari sicil kaydı, imza sirküleri, adres bildirimi ile banka dekontu. c-) DERNEK/ KOOPERATİF OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Yönetim Kurulu kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi, adres bildirimi ile banka dekontu. d-) VEKALETEN İŞTİRAK ediliyor ise; vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri ve banka dekontu. e-) ORTAK GİRİŞİMLERİN noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi, banka dekontu; f-) Banka teminat mektubu (Teminat mektubu ile müracaatta; teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getirecektir.), g-)Muhtevasında geçerlilik süresi yazılı belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (Şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir. İhaleye katılmak isteyen Kişi /Tüzel Kişi veya yetkilisinden istenen gerekli evraklar ile ihaleye katılacak her taşınmazaayrı ayrı teminat yatırılacaktır. Yatırılan Geçici teminatın Banka dekontu dahil en geç 01/06/2022 günü saat 16:30'a kadar Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosuna elden teslim etmesi gerekmektedir. Telgraf, faks, mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir. İhaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, ihalede imzaladığı şartnamedeki tüm şartları okumuş ve bunların tamamını peşinen kabul etmiş sayılır.  İhale ve sözleşme ile ilgili gazete ilan ücreti, Noterlik giderleri, Abonelikler, sigorta vb. bütün masraflar kiracıya aittir. Sözleşmeler 6 aydan önce devire konu edilemez. Geçici kesin teminat olarak 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde öngörülen değerler kabul edilecek olup, nakit olarak yatırılacak teminatlar İdaremizin, Vakıf Katılım ve Vakıflar Bankası Fıstık Ağacı Şubesi nezdinde bulunan hesaplara teminat mektuplarının SÜRESİZ, LİMİT İÇİ olması gerekmektedir. 2886 sayılı yasanın 25. Maddesi gereği geçici teminat miktarı;  %3 tür.(Banka Dekontuna kiralık taşınmazın "Dosya No- Kapı No-Ada-Parsel-İhaleye girecek kişi adı/ unvanı/ (TC. Kimlik No  ile Telefon Numarası " belirtilmelidir.) İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içerisinde uhdesinde kalan talipli, İdaremiz ile sözleşmeye davet yazısıyla belirtilen sürede noterden sözleşme yapmadığı takdirde ihaleye girerken ödediği GEÇİCİ  TEMİNATI Bütçeye gelir kaydedilecektir. Ayrıca Devlet İhale Kanununun 84. maddesi uyarınca 1 yıl süre ile tüm kamu ihalelerinden yasaklanır. Sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az muteber iki kefil istenecektir.  Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin mali yükümlüğünü karşılayıp karşılamayacağının tespitini sağlayacak belgeler istenilerek takdir edilecektir. Ancak Bir Yılık kira bedeli peşin, Bir Yılık kira bedeli karşılığı Banka teminat mektubu ve teyit yazısı ile birlikte veya Vakıf Katılım Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasında DBS Bankaya doğrudan borçlanma sistemi ile bankaya borçlanması halinde kefil istenmeyecektir. İhale neticesinde noterden kira kontratı yapılmasına müteakiben tutanakla yer teslimi yapılacak olup kiracı 5 gün içinde yeri teslim almasa da yer teslim edilmiş sayılır. Kira tahakkuku yer teslimi tarihi itibarıyla başlatılacaktır. İhale listesinin 9. Sırasındaki konut nitelikli   taşınmaz mevcut   haliyle üzerinde işgalcı bulunmakta olup, taşınmazı yer teslimi itibarıyla kirası başlayacaktır.a- İhale listesinde İkametgah ve konut nitelikli taşınmazların tadilat ve tamirat işleri kiracıya ait olmak şartıyla kira ihalesine çıkarılmıştır. Taşınmazların tadilat tamirat işlemleri 1 yıl içerisinde tamamlanıp İdareye yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir. Tadilat ve tamirat gerçekleşmemesi halinde yatırılan kati teminat bedelleri İdaremizce irat kaydedilecektir. Tadilat tamiratın ayrıntılarını içeren özel şartı dosyasında mevcuttur.b- İhale listesinin 4.12.13.15.16. ve 18 Sırasındaki taşınmaz ( işyeri ) nitelikli  taşınmaz ile 1.2.3.5.6.7.8.10.14. ve 17 Sırasındaki taşınmaz Mesken  (konut) nitelikli taşınmazlar, hali hazır durumuyla ve varsa eksiklikleri kiracı tarafından karşılanması, kiracıya teslim edildikten sonra kirasının başlaması şartıyla kira ihalesine çıkarılmıştır.c-  İhale listesinin 97. Sırasında bulunan taşınmaz  arsa veya açık depo vb. benzeri işlerde kullanılmak üzere özel şartlı olarak kira ihalesine çıkarılmıştır.  Açık teklif suretiyle 02 Haziran 2022 Perşembe  günü saat 10:30 da yapılacak ihalede istekli olmaması halinde, 16 Haziran 2022 Perşembe günü saat 10:30 da Pazarlık İhalesi yapılacaktır. Pazarlık İhalesine kalan taşınmazlar için ayrıca ilan yapılmayacak olup Vakıflar Genel Müdürlüğünün www.vgm.gov.tr web sitesinden takip edilebilir. Bu hususta ayrıca İdareden de bilgi alınabilir. İlanlarımız Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binası panosuna asılır. Sözleşmeye müteakip; elektrik, su, doğalgaz aboneliklerini 1 ay içerisinde kiracı kendi üzerine alacaktır. Bunlara tahakkuk edecek bedeli doğrudan ilgili kuruluşa kiracı yatırarak belgelerin birer nüshasını İdareye sunacaktır. (Geçici  teminat, tüm abonelik işlemleri tamamlandıktan sonra, 15 gün içerisinde iade edilecektir.) Önceki abone olan eski kiracının varsa elektrik, su ve Çevre Temizlik Vergisi vb. vergi ve gider borçlarından dolayı İdarenin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve yeni kiracı İdareden bu konuda hiçbir hak talep etmeyecektir. İhale listesindeki taşınmazların her türlü tadilat ve onarım masrafları ile ilgili kurumlardan gerekli yasal izinlerin alınması kiracısına ait olup kiracı, her aşamada İdaremize yazılı olarak bilgi verilecektir. İşbu listedeki tüm taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecek olup vakıf taşınmazın İdare tarafından yatırım programına alınması, onarım ve kurum hizmetlerinde kullanım kararı alınması halinde, kiracıya yazıyla bildirilir. Kiracı taşınmazı en geç 1 ay içerisinde boş olarak İdareye teslim etmeyi peşinen kabul etmiştir. “Arsa - Açık Depo” vasıflı taşınmazların üzerine   İdarenin yazılı izni ile çevresi tel çitle kapatılabilir, Ancak İdarenin İzni dışında kalıcı taşınabilir, prefabrik yapı, bekçi kulübesi vb. veya seyyar hiçbir yapı yapılamaz .  Vakıf Taşınmazlar Kira Şartnamesi ve özel şartnameler mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Kiralama Şube Müdürlüğü ve internet sitemizden temin edilebilir, incelenebilir. www.vgm.gov.tr/ İhale İlanları ve İdaremizin (0216) 695 21 00 numarasından Kiralama birimi personellerinden telefon, (0216) 695 21 30 nolu fax ve www.vgm.gov.tr e-posta adresi yoluyla detaylı bilgi alınabilir. Bu İlan dilekçe ile yapılan başvurulara cevap niteliği de taşımakta olup ayrıca yazılı olarak cevap verilmeyecektir. İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespite serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta masrafları kiracıya aittir. İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRA İHALE İLANI  (  İSTANBUL – KOCAELİ MERKEZİ VE İLÇELERİ )   İHALE TARİHİ 02. 06.2022 SAAT:10:30   TAŞINMAZLARIN SIRASIYLA İHALESİ YAPILACAKTIR.   S.No      Dosya No            İli            İlçesi      Mah      Cad        No:        Cinsi      Kullanım              Ad          Parsel   (M2)      Alanı      Aylık (TL)        Geci Teminat     İhale Tarihi         İhale Saatı 1             341010047034   İstanbul               Adalar   Burgazada          Köknar Sokak                    Tarla      İkametgah Ve Bahçe     Eski:79 - Yeni: 107           Eski: 6- Yeni: 8   56.298,68            Krokisinde 19 İle İşaretli Kısmın (B) İle İşaretli 135,00 m2.Si (Yaklaşık 50 m2 si Bahçe)               2.000,00                                    2.160,00 ₺        2.06.2022            10:30 2             341010046002                   İstanbul               Adalar   Burgazada          Levent  1             Sebze Bahçesi   İkametgah Ve Bahçe                Eski: 85- Yeni: 111            Eski: 3 - Yeni: 1  8.446,18               Krokisinde 3 Rakamı ile işaretli 540 m2 si                           1.250,00                                     1.350,00 ₺        2.06.2022            10:30 3             341010085008                   İstanbul               Adalar   Büyükada Maden           Nakibey               21           Müştemil Bahçe                İkametgah          Eski: 179- Yeni: 290         Eski: 10 - Yeni: 30             18.898,53            Krokisinde (H) İle İşaretli 105,00 m2 si                             1.000,00                                    1.080,00 ₺        2.06.2022            10:30 4             341110203000                   İstanbul               Kadıköy               Caferağa             Yasa Caddesi     28           Kargir Dükkan   2 Katlı Bina işyeri Dükkan (özel Şartlı) 91           30                                            75,00  75,00     60.000,00                            64.800,00 ₺                2.06.2022            10:30 5             341110245000                   İstanbul               Kadıköy               Kozyatağı            Korkut  No:19 Kat:5 D:14              Daire                İkametgah (özel Şartlı)  3169      133                                        129,00  129,00                3.800,00                                    4.110,00 ₺                2.06.2022            10:30 6             341110222000                   İstanbul               Kadıköy               Kozyatağı            Kaya Sultan        B1 B Blok 72D - D18         Daire                İkametgah (özel Şartlı)  3170      134                                        155,00  155,00                4.500,00                                    4.860,00 ₺                2.06.2022            10:30 7             341110289000   İstanbul               Kadıköy               Kozyatağı            Kaya Sultan        C1/C Blok, 72-İ D:34        Daire                İkametgah (özel Şartlı)  3170      134         139,00   139,00                3.800,00                                    4.110,00 ₺        2.06.2022                10:30 8             341171666000   İstanbul               Üsküdar              Ahmediye          Dönme Dolap    47/B Blok  Kat:3, D: 8      Çatıpiyesli Daire     İkametgah          273         2             163,14   163,14                6.000,00                                    6.480,00 ₺        2.06.2022            10:30 9             341171404000   İstanbul               Üsküdar              Ünalan Mektepyolu      No:23 Kat 1        Arsa       İkametgah          2476                4             213,74   100,00                1.534,00                                    1.660,00 ₺        2.06.2022            10:30 10           341171396002                   İstanbul               Üsküdar              Ünalan                 Sincap Sokak     No:20 Kat:2 D: 3               Bina                İkametgah          2409      10           108         108                      1.750,00                                    1.890,00 ₺        2.06.2022            10:30 11           341171851000                   İstanbul               Üsküdar              Selamiali              Kozanoğlu          No:3 Zemin Kat D: 3       Daire                İkametgah          152         19           44,8       44,8                    2.300,00                                    2.490,00 ₺        2.06.2022            10:30 12           341171450000                   İstanbul               Üsküdar              Muratreis           Selami Efendi    138/1    Dükkan                Dükkan                2621      283         175         175                      5.000,00                                    5.400,00 ₺        2.06.2022            10:30 13           342170184002                   İstanbul               Üsküdar              Ahmediye          Dr.Fahri Atabey               64/2       Dükkan                Dükkan                254         49           246,32   Krokisinde (B) İşaretli 58,00 M2 Kıımı    1.850,00                                  2.000,00 ₺                2.06.2022            10:30 14           341040191001                   İstanbul               Beykoz Merkez                Espiri Çıkmazı    No:3 Kat:2 D: 2  Bina      İkametgah                367         29 Ve 30              85           85                        1.300,00                                    1.410,00 ₺        2.06.2022            10:30 15           341040138004   İstanbul               Beykoz Ortaçeşme         Akbaba Sokak   202/A    Arsa       Dükkan                516         13                105,00   105,00                9.000,00                                    9.720,00 ₺        2.06.2022            10:30 16           341040017002   İstanbul               Beykoz Yalıköy  Medineli Hacı Osman Akfırat     30/D      Dükkan                İşyeri     456                1             36,00     36,00                      500,00                                       540,00 ₺        2.06.2022            10:30 17           411510060000                   Kocaeli Gebze  Barış      1854. Sokak        C Blok No:5 Kat:1 Daire 5             Daire     İkametgah                1145      10           110         110         1.385,00                                  1.500,00 ₺        2.06.2022            10:30 18           YENİ VAKIF-5     Kocaeli Karamürsel        4.Tem   Atatürk Ve Dik Demir    2 Dış Kapı 1. Vakıf İş Hanı Zemin Kat 7 Ve 8 Nolu      Büro      İşyeri     92           68           21,50+21,50=43,00          21,50+21,50=43,00                           920,00                                    1.000,00 ₺           2.06.2022            10:30 19           341010081000                   İstanbul               Adalar   Büyükada Maden           Hanımeli              5             Arsa       Arsa       189                9             238,95   238,95                    335,00                                       370,00 ₺        2.06.2022            10:30 20           341010082000                   İstanbul               Adalar   Büyükada           Saitpaşa Ve Acem Köşkü Sokaklara Cepheli                        Arsa       Arsa       Eski:196 Yeni :295            Eski:11 Yeni :25 190,27   190,27 m2           550,00                         600,00 ₺                2.06.2022            10:30 21           341010101000                   İstanbul               Adalar   Kınalıada             Teşrifiye                              Arsa       Arsa       ski: 49-Yeni :222       Eski:14-Yeni:3    439,81   439,81 m2                          500,00                         540,00 ₺        2.06.2022            10:30 22           341010017000                   İstanbul               Adalar   Kınalıada             Korkut                  Arsa       Arsa       Eski: 49- Yeni : 222                 Eski: 4-Yeni : 13                773,79   773,79 m2                          700,00                         760,00 ₺        2.06.2022            10:30 23           341010015001   İstanbul               Adalar   Büyükada           Orbay Çıkmazı Sokağında Bulunan          7             Arsa       Arsa- 204/320  Hissesi               Eski:182- Yeni 298            Eski: 24- Yeni: 87              233,78   Krokisinde (B) harfi ile işaretli  37,00 m2 Lik Kısmı  idaremizin hissesine takabül eden 23,31 m2 si                          50,00                                         60,00 ₺        2.06.2022            10:30 24           341010004000   İSTANBUL           ADALAR               KINALIADA         TEŞRİFİYE SOKAK                            Arsa       Arsa- 1/8  Hissesi  Eski:96- Yeni:199              Eski:3- Yeni 6     571,91 m2           571,91 m2 idaremizin hissesi oranında                    100,00                                        280,00 ₺        2.06.2022            10:30 25           341110196000                   İstanbul               Kadıköy               Caferağa             Soner    27           Kargir Ev              Arsa (özel Şartlı)    67           8             95           95                        1.400,00                                    1.520,00 ₺        2.06.2022            10:30 26           341170023000   İSTANBUL           ÜSKÜDAR           ABDULLAHAĞA                GÜMÜŞYOLU CAD.        5/19 NUMARANIN YANI      ARSA     ARSA     1330      20                                          593,00  593,00                1.500,00                                    4.140,00 ₺                2.06.2022            10:30 27           341171868000                   İstanbul               Üsküdar              Mimar Sinan      Küçük Sarmaşık                5             Arsa       Arsa                242         6             61,32     61,32                      500,00                                       540,00 ₺        2.06.2022            10:30 28           341171515002                   İstanbul               Üsküdar              Burhaniye           Mefkure                             Arsa       Arsa       721                10           150,00   150,00 m2 nin Krokisinde (A) harfi ile işaretli 118,50 m2 si                             300,00                                       330,00 ₺               2.06.2022            10:30 29           341170645000                   İstanbul               Üsküdar              Sultantepe         Kuyulu                 Bahçeli Ahşap Ev             Arsa                519         24           62,00     62,00                      120,00                                       130,00 ₺        2.06.2022            10:30 30           341170951000                   İstanbul               Üsküdar              Çengelköy          Ulvi                        Arsa       Arsa       845         31                111,5     111,5                      250,00                                       270,00 ₺        2.06.2022            10:30 31           341171039000                   İstanbul               Üsküdar              Karadere             Arsa                      Arsa       Arsa       1900      4                194,00   Krokisinde (A) Harfi İle İşaretli 161,00 M2 Lik Kısım                          700,00                                       760,00 ₺                2.06.2022            10:30 32           341171037000                   İstanbul               Üsküdar              Akçam  Arsa                      Arsa       Arsa       1899      5             158,00                158,00                    590,00                                       640,00 ₺        2.06.2022            10:30 33           341171134000                   İstanbul               Üsküdar              Çengelköy          Boğaziçi Caddesi                              Arsa       Arsa                1151      32           2921,00                2.921,00               4.500,00                                  4.860,00 ₺        2.06.2022            10:30 34           341170716000                   İstanbul               Üsküdar              Selamiali              Hamam                               Arsa       Arsa       132                10           88,00     88,00     350,00                         380,00 ₺        2.06.2022            10:30 35           341170698000                   İstanbul               Üsküdar              Mimar Sinan      Oda Çıkmazı                      Arsa       Arsa       253                18           85,15     85,15     300,00                         330,00 ₺        2.06.2022            10:30 36           341170626000   İstanbul               Üsküdar              Selamiali              Selamiali Sokak 100         Arsa       Arsa       248         14                66,11     66,11                      100,00                                       110,00 ₺        2.06.2022            10:30 37           341170909000   İstanbul               Üsküdar              Ahmediye          Kabile Sokak      8             Arsa       Arsa       275         4                112,20   112,20                    300,00                                       330,00 ₺        2.06.2022            10:30 38           341171794000   İstanbul               Üsküdar              Kandilli Kamer Sokak     1             Arsa       Arsa       940         1                29.980,00            İdaremizin (531/59980 hissesi) oranında 265,41 m2 si                      200,00                                       220,00 ₺                2.06.2022            10:30 39           341171548005   İstanbul               Üsküdar              Beylerbeyi          Çamlıca Sokak   49           Arsa       Arsa       1702      44                1.584,00               Krokisinde ( C ) ile işaretli 253,00  m2 si                   450,00                                       490,00 ₺        2.06.2022                10:30 40           341171098000   İstanbul               Üsküdar              Valide-İ Atik       Çınarlı  Tekke Sokak       6             Bahçeli Ev           Arsa                216         14           187,76   187,76                    500,00                                       540,00 ₺        2.06.2022            10:30 41           341170584000   İstanbul               Üsküdar              İcadiye Behlül Aralığı Sokak                        Arsa       Arsa       562         4                151,54   Krokisinde (A) ile işaretli 45,00 m2 si                        300,00                                       330,00 ₺        2.06.2022            10:30 42           341170185000   İstanbul               Üsküdar              Kısıklı     Hanımseti Sokak                             Arsa       Arsa       478         4                3.950,00               Krokisinde ( C) işr. 2.900,00 m2 sahalı kısmının 3/72 hissemize düşen 120,83 m2 si                            300,00                                        330,00 ₺        2.06.2022            10:30 43           341170662000   İstanbul               Üsküdar              Muratreis           Topal Sokak       7             Arsa       Arsa       2638      140                92,66     92,66                      100,00                                       110,00 ₺        2.06.2022            10:30 44           342170133000   İstanbul               Üsküdar              Muratreis           Miroğlu Sokak                  Arsa       Arsa       197         17                66             Krokisinde ( C ) 53,16 m2 si                        250,00                                       270,00 ₺        2.06.2022            10:30 45           341170743000   İstanbul               Üsküdar              Kuzguncuk         Bahçesaray        31           Arsa       Arsa  - 24/36 Hissesi                553         14           53,1       İdaremizin hissesine takabül eden 35,40 m2 si                                  100,00                                       110,00 ₺               2.06.2022            10:30 46           341170756000   İstanbul               Üsküdar              Valide-İ Atik       Miroğlu                57           Arsa       Arsa       190         20                180,66   180,66                    300,00                                       330,00 ₺        2.06.2022            10:30 47           341170759000   İstanbul               Üsküdar              İcadiye Türk Kızı Koleji  27           Arsa       Arsa       631         12           65,25                65,25                         60,00                                         70,00 ₺        2.06.2022            10:30 48           341170880000   İstanbul               Üsküdar              İcadiye Sübyeci                64-66     Arsa       Arsa       606         37           65,7                65,7                        200,00                                       220,00 ₺        2.06.2022            10:30 49           341171182000   İstanbul               Üsküdar              Ahmediye          Gündoğumu Cad /İskender Baba Çıkmazı           49                Bahçe   Arsa       403         44           75,82     Krokisinde (B) harfi ile işaretli 49,82 m2 si                            150,00                                       170,00 ₺               2.06.2022            10:30 50           341171017004   İstanbul               Üsküdar              Güzeltepe          Namazgah Caddesi         40/2-Nin Yanı    Arsa       Arsa - 61271/80000 Hissesi       881         12           7.200     Krokisinde   -B1- 410,00 m²  si idaremizin hissesine takabül eden 304 m2 si                                  100,00                                       110,00 ₺        2.06.2022            10:30 51           341170069000   İstanbul               Üsküdar              Tavaşi Hasan Ağa             Büyük Selimpaşa             36           Arsa       Arsa                398         14           83,4       83,4                        150,00                                       170,00 ₺        2.06.2022            10:30 52           341170637000   İstanbul               Üsküdar              Kuzguncuk         Yapraklı Çınar Sokak       5             Arsa       Arsa       561                5             112,25   112,25                    150,00                                       170,00 ₺        2.06.2022            10:30 53           341170121000   İstanbul               Üsküdar              Sultantepe         Kirişçi    20           Arsa       Arsa       517         19           409,51                Krokisinde  (A+B) Harfleri ile İşaretli 346,51M2                  350,00                                       380,00 ₺        2.06.2022            10:30 54           341170207000   İstanbul               Üsküdar              İcadiye Parçalı Ve Yazmacı          Parçalı- 16 Yazmacı 29    Arsa       Arsa                643         14           552,5     552,5                      500,00                                       540,00 ₺        2.06.2022            10:30 55           341170225000   İstanbul               Üsküdar              İcadiye Palalı Ahmet Ve Türk Kızı             Palalı Ahmet-16 Türk Kızı - 21                Arsa       Arsa       631         9             113,39   113,39                    100,00                                       110,00 ₺        2.06.2022            10:30 56           341170325000   İstanbul               Üsküdar              Selamiali              Selanikliler          74           Arsa       Arsa       138         10                68,52     Krokisinde  (B) ile işaretli 53,25m2'si                        100,00                                       110,00 ₺        2.06.2022            10:30 57           341170350001   İstanbul               Üsküdar              Selamiali              Kalpaklı                10           Arsa       Arsa       2629      35                103,32   Krokisinde (A) ile işaretli 43,32m2'si                         200,00                                       220,00 ₺        2.06.2022            10:30 58           341170362000   İstanbul               Üsküdar              Murat Reis         Topal     13           Arsa       Arsa       2638      135         92,00                92,00                      124,00                                       140,00 ₺        2.06.2022            10:30 59           341170439000   İstanbul               Üsküdar              Çengelköy          Ulvi        37           Arsa       Arsa-1/3 hissesi               845                13                                            40,00  13,33                         50,00                                      140,00 ₺        2.06.2022            10:30 60           341170457000   İstanbul               Üsküdar              İcadiye Parçalı Ve Hamursuz      Parçalı - 11 Hamursuz -12             Arsa                Arsa       644         1             495,72   Krokisinde (A) ile işaretli 300,72m2'si                      200,00                                       220,00 ₺                2.06.2022            10:30 61           341170498000   İstanbul               Üsküdar              Aşçıbaşı               Arakiyeci             15           Arsa       Arsa       1215      18                157,3     157,3                      400,00                                       440,00 ₺        2.06.2022            10:30 62           341170534001   İstanbul               Üsküdar              Valide-İ Atik       Karamanoğlu     36 Nümaranın Arkası     Arsa       Arsa                196         1             194,25   Krokisinde (B) Harfi ile işaretli  141,75M2                             250,00                                       270,00 ₺                2.06.2022            10:30 63           341170754002   İstanbul               Üsküdar              Mimmar Sinan  Katibim Azizbey               39           Bahçeli Beş Ev   Arsa                453         22           304,36   Krokisinde  ( D)  ile işaretli 132 m2 si                       300,00                                       330,00 ₺                2.06.2022            10:30 64           341170913000   İstanbul               Üsküdar              İcadiye Hamursuz           10           Arsa       Arsa       644         20           157,17                157,17                    150,00                                       170,00 ₺        2.06.2022            10:30 65           341170927000   İstanbul               Üsküdar              Burhaniye           Mefkure             35           Bahçeli Kargir Ev              Arsa                721         11           271,00   274,00 M2 Sahalı taşınmazın 224,00  m2 si                             540,00                                       590,00 ₺                2.06.2022            10:30 66           341170928010   İstanbul               Üsküdar              Çengelköy          Çeşme Sokak                    Arsa       Arsa -684 / 9216 Hisseli                855         2             3.263,86                 Krokisinde (C ) ile işaretli  412 m2 idaremizin hissesine takabül eden 30,00 m2 sisi                                  100,00                                       110,00 ₺        2.06.2022            10:30 67           341170928011   İstanbul               Üsküdar              Çengelköy          Çeşme Sokak                    Arsa       Arsa -684 / 9216 Hisseli                855         2             3.263,86                 Krokisinde  (Ş) ile ilaretli  276 m2idaremizin hissesine takabül eden  20,48 m2 si                                    20,00                                         30,00 ₺        2.06.2022            10:30 68           341170943000   İstanbul               Üsküdar              İcadiye Hacı Bakkal         14-16     Arsa       Arsa       636         2+3        179,81                179,81                    400,00                                       440,00 ₺        2.06.2022            10:30 69           341171111000   İstanbul               Üsküdar              Selamiali              Odalar Çıkmazı  12           Arsa       Arsa       2626      180                84,86     84,86                      100,00                                       110,00 ₺        2.06.2022            10:30 70           341171232000   İstanbul               Üsküdar              Ahmediye          Dönme Dolap    7             Arsa       Arsa       274         3                145,32   Krokisinde ( B) harfi ile işaretli 119,32 m2 si                         250,00                                       270,00 ₺        2.06.2022                10:30 71           341171330000   İstanbul               Üsküdar              Ünalan Şehit Temur Aktemur Ve Sincap Sokak 3             Arsa       Arsa                1109      36           110,65   110,65                    250,00                                       270,00 ₺        2.06.2022            10:30 72           341171391000   İstanbul               Üsküdar              Ünalan Mektepyolu      47           Arsa       Arsa       2408      4             144,08                144,08                    200,00                                       220,00 ₺        2.06.2022            10:30 73           341171415000   İstanbul               Üsküdar              Selimiye              Agah Paşa Çıkmazı          15           Arsa       Arsa       320                46           40,9       40,9                        100,00                                       110,00 ₺        2.06.2022            10:30 74           341171476000   İstanbul               Üsküdar              Zeynep Kamil    Şair Zati                40           Arsa       Arsa       265         3                66,05     krokisinde (B) ile işaretli 64,52m2'si                        250,00                                       270,00 ₺        2.06.2022            10:30 75           341171615000   İstanbul               Üsküdar              Kuzguncuk         Tomruk Ağası    26           Arsa       Arsa       547         41                74,68     Krokisinde (B) ile işaretli 44,68 m2 lik kısım.                            50,00                                         60,00 ₺        2.06.2022                10:30 76           341171647000   İstanbul               Üsküdar              Selimiye              Agahpaşa Çıkmazı           13           Bahçeli Ahşap Ev                Arsa       320         44           42,55     42,55                      100,00                                       110,00 ₺        2.06.2022            10:30 77           341171720000   İstanbul               Üsküdar              Mimarsinan       Hatmi    22           Arsa       Arsa       236         66                           34,00 M2 NİN KROKİDE (B) HARFİ İLE İŞARETLİ 21,00M2                                   50,00                                         60,00 ₺                2.06.2022            10:30 78           341171723000   İstanbul               Üsküdar              İcadiye Palalı Ahmet Ve Türk Kız Koleji  Palalı Ahmet - 20 Türk Kız Koleji 25              Arsa       Arsa       631         11           74,72     74,72                         70,00                                         80,00 ₺        2.06.2022                10:30 79           341171739000   İstanbul               Üsküdar              Muratreis           Köprülü Fazıl Paşa           3             Bahçeli Ev           Arsa                181         21           99,95     99,95                      150,00                                       170,00 ₺        2.06.2022            10:30 80           341171766000   İstanbul               Üsküdar              Mimar Sinan      Şair Ruhi Sokak 43           Arsa       Arsa       249         66                134,00   134,00                    800,00                                       870,00 ₺        2.06.2022            10:30 81           341171768005   İstanbul               Üsküdar              Çengelköy          Eski Ayvalık                        Arsa       Arsa       1151      85                927         Krokisinde  (F) Harfi ile işaretli  55,01M2                                100,00                                       110,00 ₺        2.06.2022                10:30 82           341171820000   İstanbul               Üsküdar              Selamiali              Mumhane          8             Arsa       Arsa      135         5                60,6       60,6                        100,00                                       110,00 ₺        2.06.2022            10:30 83           341171821000   İstanbul               Üsküdar              Selamiali              Ethemağa           4             Bahçeli Ahşap Ev             Arsa                134         2             70           70                            100,00                                       110,00 ₺        2.06.2022            10:30 84           341171849000   İstanbul               Üsküdar              Zeynep Kamil    İnadiye Mezarlık              11--1     Arsa       Arsa       266                23           142         142                          500,00                                       540,00 ₺        2.06.2022            10:30 85           341171003000   İstanbul               Üsküdar              İcadiye Berberoğlu         26           Bahçeli Ahşap Ev             Arsa 3/8 Hissesi  654         22           73,76     İdaremizin hissesine takabül eden 27.66 m2 si                                  200,00                                       220,00 ₺               2.06.2022            10:30 86           341040196005   İstanbul               Beykoz Paşabahçe          Çalı Çıkmazı        5             Arsa       Arsa       215         7             915                Krokisinde ( C) harfi ile işaretli  425 m2 si                               425,00                                       460,00 ₺        2.06.2022            10:30 87           341040229000   İstanbul               Beykoz Ortaçeşme         4. Berk (Gürensel)          28           Arsa       Arsa       513         5                331         Krokisinde ( A+B) harfi ile işaretli 279 m2  si                         140,00                                       160,00 ₺        2.06.2022                10:30 88           341040317000   İstanbul               Beykoz Anadolu Hisarı  Sine Ve Şişli        29           Arsa       Arsa       86           4             41                41                               50,00                                         60,00 ₺        2.06.2022            10:30 89           341040319000   İstanbul               Beykoz Merkez                Zindeler Yurdu  6             Arsa       Arsa       352         84           182                Krokisinde ( C) harfi ile işaretli 159 m2 lik kısmı                  250,00                                       270,00 ₺        2.06.2022            10:30 90           341040321000   İstanbul               Beykoz Yalıköy  Medineli Hacı Osman Akfırat     44 Numaranın Arkası     Arsa       Arsa                450         23           176,2     176,2                      110,00                                       120,00 ₺        2.06.2022            10:30 91           341040246000   İstanbul               Beykoz Çubuklu               Rıfat Paşa                           Arsa       Arsa       158         12           83,5                83,5                           50,00                                         60,00 ₺        2.06.2022            10:30 92           341120031008   İstanbul               Kartal    Gümüşpınar      Birikim Ve Şehit Erdal Engin        23 Ve 25 Yanı     Arsa       Arsa                Eski:1061- Yeni 12647     21           6.364,00               krokisinde (I) ile işaretli 683m2'si                             600,00                                       650,00 ₺               2.06.2022            10:30 93           341120031010   İstanbul               Kartal    Gümüşpınar      Şehit Erdal Engin Sokak                Arsa       Arsa       Eski:1061- Yeni 12647    21           6.364,00               Krokisinde (A1) İşaretli 550,00 m2 si                       850,00                                       920,00 ₺                2.06.2022            10:30 94           341170739001                   İstanbul               Çekmeköy          Reşadiye             Şehit Murat Demir                         Tarla      Arsa                               81           4120,00                Krokisinde (A) Harfi İle İşaretli 2.650,00 M2                      2.400,00                                    2.600,00 ₺           2.06.2022            10:30 95           341150006000   İstanbul               Şile         Çavuş    Ece                        Arsa       Arsa       98           168         783,00   783                      1.000,00                                  1.080,00 ₺        2.06.2022            10:30 96           341150014000   İstanbul               Şile         Çavuş    Nayip                    Arsa       Arsa (92717/99454 Hisse)            1018      2                2,983,62               İdaremizin hissesine takabül eden 2.780,58  m2 si                       1.000,00                                    1.080,00 ₺                2.06.2022            10:30 97           341490002000   İstanbul               Sancaktepe        İnönü    Sultangazi Sokak                             Arsa       Arsa       478         8                2.076,91               2.076,91 M2                    3.000,00                                    3.240,00 ₺        2.06.2022            10:30 98           411510023000   Kocaeli Gebze  Eskihisar              3027 Sokağında Bulunan              3024. Sokağın -12 Numaranın Arkası                Arsa       Arsa       111         1             38,93     38,93                      750,00                                       810,00 ₺        2.06.2022            10:30 99           411580002000   Kocaeli Darıca   Kazım Karabekir               Miraç    8. Numaranın Yanı          Arsa       Ar                                                                                                                        
Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü 99 adet taşınmazı kiraya veriyor

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, İstanbul ve Kocaeli'de 99 adet taşınmazın kiralanması için ihale düzenleyecek. 

İhale, 2 Haziran 2022 günü saat 10.30'da İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasındaki ihale salonunda 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak. Kira kontratı 31 Aralık 2022 tarihine kadar olup ihalede oluşan rakamın üzerine 2023 dönemi aylık kira bedellerine TÜFE 12 aylık ortalamaları oranında kira artışı yapılacak ve teminat farkları tamamlanacak. Takip eden yıllar için kira süresi sonunda İdare tarafından tebliğ edilecek kira bedelinin kabul edilmesi halinde sözleşme aynı şartlarla devam edecek. .

Vakıf taşınmazlar kira şartnamesi ve özel şartnameler mesai gün ve saatlerinde Kiralama Şube Müdürlüğü ve internet sitesinden temin edilebilir.

İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRA İHALE İLANI  

(İSTANBUL-KOCAELİ MERKEZİ VE İLÇELERİ)

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR:

1. Listede özellikleri yazılı taşınmazlar karşılarında yazılı muhammen bedeller üzerinden Kira Dosyasındaki "Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi" dahilinde İhale listesindeki sıralamasına göre: 02/06/2022 günü saat 10:30 da Selamiali Mh. Cumhuriyet Cd. No:10 adresindeki İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının -1. Kat İhale Salonunda yapılacaktır. İhale 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır. Noter onaylı kira sözleşmesi Noter tasdik tarihinden itibaren  (Kiralar aylık peşin ödenir. Kira kontratı 31.12.2022 tarihine kadara olup, ihalede oluşan rakamın üzerine 2023 dönemi aylık kira bedellerine TÜFE  12 aylık ortalamaları oranında kira artışı yapılacak ve Teminat farkları tamamlanacaktır.)  Takip eden yıllar için kira süresi sonunda İdare tarafından tebliğ edilecek kira bedelinin kabul edilmesi halinde sözleşme aynı şartlarla devam eder.

2. Devlet İhale Kanununun 6. maddesi uyarınca, ihaleye katılamayacak olanlardan (ihale yasaklısı) ve İdaremiz ihalelerine katılıp sözleşme yapmamış olan gerçek/ tüzel kişiler, bilerek veya bilmeyerek ihaleye katılıp üzerine ihale kalmış olsa dahi, bu ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa kesin teminatı ve kira tahsilatları İdareye gelir kaydedilir.

3. 5737 sayılı Vakıflar Kanununun Muafiyet ve İstisnalar başlıklı 77. Maddesi gereğince Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve katılım payından istisnadır. Ancak vakıf taşınmazlarda yapılacak iş, meslek, sanat, ikamet vb. için belediye ve/veya ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan alınacak her türlü izinler ile ruhsat, elektrik, su, doğalgaz vb. abonelik işlemlerinden çıkabilecek her türlü masraf, giderleri kiracıya aittir. Bu izin ve ruhsatların alınamaması halinde İdaremizin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Kira bedeline ayrıca KDV eklenmeyecek olup İdaremize ait taşınmazlar stopajdan muaftır.  Ancak dosya numarasıYeni Vakıf ve  "MÜL/A" ile başlayan taşınmazlar mülhak vakıf statüsündeki olup stopaja tabidir. mülhak vakıf statüsündeki taşınmazlar olup stopaja tabidir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER;

a-) GERÇEK KİŞİLER İÇİN; T.C. Vatandaşlık numarasını içeren kimlik, nüfus cüzdanı fotokopisi, yerleşik yeri (İkametgah ve Nüfus Kayıt Örneği  ile banka dekontu.
b-) ŞİRKET OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; faaliyet belgesi, ticari sicil kaydı, imza sirküleri, adres bildirimi ile banka dekontu.
c-) DERNEK/ KOOPERATİF OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Yönetim Kurulu kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi, adres bildirimi ile banka dekontu.
d-) VEKALETEN İŞTİRAK ediliyor ise; vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri ve banka dekontu.
e-) ORTAK GİRİŞİMLERİN noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi, banka dekontu;
f-) Banka teminat mektubu (Teminat mektubu ile müracaatta; teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getirecektir.),
g-)Muhtevasında geçerlilik süresi yazılı belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (Şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir.

İhaleye katılmak isteyen Kişi /Tüzel Kişi veya yetkilisinden istenen gerekli evraklar ile ihaleye katılacak her taşınmazaayrı ayrı teminat yatırılacaktır. Yatırılan Geçici teminatın Banka dekontu dahil en geç 01/06/2022 günü saat 16:30'a kadar Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosuna elden teslim etmesi gerekmektedir. Telgraf, faks, mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir.

İhaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, ihalede imzaladığı şartnamedeki tüm şartları okumuş ve bunların tamamını peşinen kabul etmiş sayılır.  İhale ve sözleşme ile ilgili gazete ilan ücreti, Noterlik giderleri, Abonelikler, sigorta vb. bütün masraflar kiracıya aittir. Sözleşmeler 6 aydan önce devire konu edilemez.

Geçici kesin teminat olarak 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde öngörülen değerler kabul edilecek olup, nakit olarak yatırılacak teminatlar İdaremizin, Vakıf Katılım ve Vakıflar Bankası Fıstık Ağacı Şubesi nezdinde bulunan hesaplara teminat mektuplarının SÜRESİZ, LİMİT İÇİ olması gerekmektedir. 2886 sayılı yasanın 25. Maddesi gereği geçici teminat miktarı;  %3 tür.(Banka Dekontuna kiralık taşınmazın "Dosya No- Kapı No-Ada-Parsel-İhaleye girecek kişi adı/ unvanı/ (TC. Kimlik No  ile Telefon Numarası " belirtilmelidir.)

İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içerisinde uhdesinde kalan talipli, İdaremiz ile sözleşmeye davet yazısıyla belirtilen sürede noterden sözleşme yapmadığı takdirde ihaleye girerken ödediği GEÇİCİ  TEMİNATI Bütçeye gelir kaydedilecektir. Ayrıca Devlet İhale Kanununun 84. maddesi uyarınca 1 yıl süre ile tüm kamu ihalelerinden yasaklanır.

Sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az muteber iki kefil istenecektir.  Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin mali yükümlüğünü karşılayıp karşılamayacağının tespitini sağlayacak belgeler istenilerek takdir edilecektir. Ancak Bir Yılık kira bedeli peşin, Bir Yılık kira bedeli karşılığı Banka teminat mektubu ve teyit yazısı ile birlikte veya Vakıf Katılım Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasında DBS Bankaya doğrudan borçlanma sistemi ile bankaya borçlanması halinde kefil istenmeyecektir.

İhale neticesinde noterden kira kontratı yapılmasına müteakiben tutanakla yer teslimi yapılacak olup kiracı 5 gün içinde yeri teslim almasa da yer teslim edilmiş sayılır. Kira tahakkuku yer teslimi tarihi itibarıyla başlatılacaktır.

İhale listesinin 9. Sırasındaki konut nitelikli   taşınmaz mevcut   haliyle üzerinde işgalcı bulunmakta olup, taşınmazı yer teslimi itibarıyla kirası başlayacaktır.a- İhale listesinde İkametgah ve konut nitelikli taşınmazların tadilat ve tamirat işleri kiracıya ait olmak şartıyla kira ihalesine çıkarılmıştır. Taşınmazların tadilat tamirat işlemleri 1 yıl içerisinde tamamlanıp İdareye yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir. Tadilat ve tamirat gerçekleşmemesi halinde yatırılan kati teminat bedelleri İdaremizce irat kaydedilecektir. Tadilat tamiratın ayrıntılarını içeren özel şartı dosyasında mevcuttur.b- İhale listesinin 4.12.13.15.16. ve 18 Sırasındaki taşınmaz ( işyeri ) nitelikli  taşınmaz ile 1.2.3.5.6.7.8.10.14. ve 17 Sırasındaki taşınmaz Mesken  (konut) nitelikli taşınmazlar, hali hazır durumuyla ve varsa eksiklikleri kiracı tarafından karşılanması, kiracıya teslim edildikten sonra kirasının başlaması şartıyla kira ihalesine çıkarılmıştır.c-  İhale listesinin 97. Sırasında bulunan taşınmaz  arsa veya açık depo vb. benzeri işlerde kullanılmak üzere özel şartlı olarak kira ihalesine çıkarılmıştır. 

Açık teklif suretiyle 02 Haziran 2022 Perşembe  günü saat 10:30 da yapılacak ihalede istekli olmaması halinde, 16 Haziran 2022 Perşembe günü saat 10:30 da Pazarlık İhalesi yapılacaktır. Pazarlık İhalesine kalan taşınmazlar için ayrıca ilan yapılmayacak olup Vakıflar Genel Müdürlüğünün www.vgm.gov.tr web sitesinden takip edilebilir. Bu hususta ayrıca İdareden de bilgi alınabilir. İlanlarımız Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binası panosuna asılır.

Sözleşmeye müteakip; elektrik, su, doğalgaz aboneliklerini 1 ay içerisinde kiracı kendi üzerine alacaktır. Bunlara tahakkuk edecek bedeli doğrudan ilgili kuruluşa kiracı yatırarak belgelerin birer nüshasını İdareye sunacaktır. (Geçici  teminat, tüm abonelik işlemleri tamamlandıktan sonra, 15 gün içerisinde iade edilecektir.) Önceki abone olan eski kiracının varsa elektrik, su ve Çevre Temizlik Vergisi vb. vergi ve gider borçlarından dolayı İdarenin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve yeni kiracı İdareden bu konuda hiçbir hak talep etmeyecektir.

İhale listesindeki taşınmazların her türlü tadilat ve onarım masrafları ile ilgili kurumlardan gerekli yasal izinlerin alınması kiracısına ait olup kiracı, her aşamada İdaremize yazılı olarak bilgi verilecektir.

İşbu listedeki tüm taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecek olup vakıf taşınmazın İdare tarafından yatırım programına alınması, onarım ve kurum hizmetlerinde kullanım kararı alınması halinde, kiracıya yazıyla bildirilir. Kiracı taşınmazı en geç 1 ay içerisinde boş olarak İdareye teslim etmeyi peşinen kabul etmiştir.

“Arsa - Açık Depo” vasıflı taşınmazların üzerine   İdarenin yazılı izni ile çevresi tel çitle kapatılabilir, Ancak İdarenin İzni dışında kalıcı taşınabilir, prefabrik yapı, bekçi kulübesi vb. veya seyyar hiçbir yapı yapılamaz . 

Vakıf Taşınmazlar Kira Şartnamesi ve özel şartnameler mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Kiralama Şube Müdürlüğü ve internet sitemizden temin edilebilir, incelenebilir. www.vgm.gov.tr/ İhale İlanları ve İdaremizin (0216) 695 21 00 numarasından Kiralama birimi personellerinden telefon, (0216) 695 21 30 nolu fax ve www.vgm.gov.tr e-posta adresi yoluyla detaylı bilgi alınabilir. Bu İlan dilekçe ile yapılan başvurulara cevap niteliği de taşımakta olup ayrıca yazılı olarak cevap verilmeyecektir.

İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespite serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta masrafları kiracıya aittir.

İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRA İHALE İLANI  (  İSTANBUL – KOCAELİ MERKEZİ VE İLÇELERİ )  

İHALE TARİHİ 02. 06.2022 SAAT:10:30   TAŞINMAZLARIN SIRASIYLA İHALESİ YAPILACAKTIR.  

S.No      Dosya No            İli            İlçesi      Mah      Cad        No:        Cinsi      Kullanım              Ad          Parsel   (M2)      Alanı      Aylık (TL)        Geci Teminat     İhale Tarihi         İhale Saatı

1             341010047034   İstanbul               Adalar   Burgazada          Köknar Sokak                    Tarla      İkametgah Ve Bahçe     Eski:79 - Yeni: 107           Eski: 6- Yeni: 8   56.298,68            Krokisinde 19 İle İşaretli Kısmın (B) İle İşaretli 135,00 m2.Si (Yaklaşık 50 m2 si Bahçe)               2.000,00                                    2.160,00 ₺        2.06.2022            10:30

2             341010046002                   İstanbul               Adalar   Burgazada          Levent  1             Sebze Bahçesi   İkametgah Ve Bahçe                Eski: 85- Yeni: 111            Eski: 3 - Yeni: 1  8.446,18               Krokisinde 3 Rakamı ile işaretli 540 m2 si                           1.250,00                                     1.350,00 ₺        2.06.2022            10:30

3             341010085008                   İstanbul               Adalar   Büyükada Maden           Nakibey               21           Müştemil Bahçe                İkametgah          Eski: 179- Yeni: 290         Eski: 10 - Yeni: 30             18.898,53            Krokisinde (H) İle İşaretli 105,00 m2 si                             1.000,00                                    1.080,00 ₺        2.06.2022            10:30

4             341110203000                   İstanbul               Kadıköy               Caferağa             Yasa Caddesi     28           Kargir Dükkan   2 Katlı Bina işyeri Dükkan (özel Şartlı) 91           30                                            75,00  75,00     60.000,00                            64.800,00 ₺                2.06.2022            10:30

5             341110245000                   İstanbul               Kadıköy               Kozyatağı            Korkut  No:19 Kat:5 D:14              Daire                İkametgah (özel Şartlı)  3169      133                                        129,00  129,00                3.800,00                                    4.110,00 ₺                2.06.2022            10:30

6             341110222000                   İstanbul               Kadıköy               Kozyatağı            Kaya Sultan        B1 B Blok 72D - D18         Daire                İkametgah (özel Şartlı)  3170      134                                        155,00  155,00                4.500,00                                    4.860,00 ₺                2.06.2022            10:30

7             341110289000   İstanbul               Kadıköy               Kozyatağı            Kaya Sultan        C1/C Blok, 72-İ D:34        Daire                İkametgah (özel Şartlı)  3170      134         139,00   139,00                3.800,00                                    4.110,00 ₺        2.06.2022                10:30

8             341171666000   İstanbul               Üsküdar              Ahmediye          Dönme Dolap    47/B Blok  Kat:3, D: 8      Çatıpiyesli Daire     İkametgah          273         2             163,14   163,14                6.000,00                                    6.480,00 ₺        2.06.2022            10:30

9             341171404000   İstanbul               Üsküdar              Ünalan Mektepyolu      No:23 Kat 1        Arsa       İkametgah          2476                4             213,74   100,00                1.534,00                                    1.660,00 ₺        2.06.2022            10:30

10           341171396002                   İstanbul               Üsküdar              Ünalan                 Sincap Sokak     No:20 Kat:2 D: 3               Bina                İkametgah          2409      10           108         108                      1.750,00                                    1.890,00 ₺        2.06.2022            10:30

11           341171851000                   İstanbul               Üsküdar              Selamiali              Kozanoğlu          No:3 Zemin Kat D: 3       Daire                İkametgah          152         19           44,8       44,8                    2.300,00                                    2.490,00 ₺        2.06.2022            10:30

12           341171450000                   İstanbul               Üsküdar              Muratreis           Selami Efendi    138/1    Dükkan                Dükkan                2621      283         175         175                      5.000,00                                    5.400,00 ₺        2.06.2022            10:30

13           342170184002                   İstanbul               Üsküdar              Ahmediye          Dr.Fahri Atabey               64/2       Dükkan                Dükkan                254         49           246,32   Krokisinde (B) İşaretli 58,00 M2 Kıımı    1.850,00                                  2.000,00 ₺                2.06.2022            10:30

14           341040191001                   İstanbul               Beykoz Merkez                Espiri Çıkmazı    No:3 Kat:2 D: 2  Bina      İkametgah                367         29 Ve 30              85           85                        1.300,00                                    1.410,00 ₺        2.06.2022            10:30

15           341040138004   İstanbul               Beykoz Ortaçeşme         Akbaba Sokak   202/A    Arsa       Dükkan                516         13                105,00   105,00                9.000,00                                    9.720,00 ₺        2.06.2022            10:30

16           341040017002   İstanbul               Beykoz Yalıköy  Medineli Hacı Osman Akfırat     30/D      Dükkan                İşyeri     456                1             36,00     36,00                      500,00                                       540,00 ₺        2.06.2022            10:30

17           411510060000                   Kocaeli Gebze  Barış      1854. Sokak        C Blok No:5 Kat:1 Daire 5             Daire     İkametgah                1145      10           110         110         1.385,00                                  1.500,00 ₺        2.06.2022            10:30

18           YENİ VAKIF-5     Kocaeli Karamürsel        4.Tem   Atatürk Ve Dik Demir    2 Dış Kapı 1. Vakıf İş Hanı Zemin Kat 7 Ve 8 Nolu      Büro      İşyeri     92           68           21,50+21,50=43,00          21,50+21,50=43,00                           920,00                                    1.000,00 ₺           2.06.2022            10:30

19           341010081000                   İstanbul               Adalar   Büyükada Maden           Hanımeli              5             Arsa       Arsa       189                9             238,95   238,95                    335,00                                       370,00 ₺        2.06.2022            10:30

20           341010082000                   İstanbul               Adalar   Büyükada           Saitpaşa Ve Acem Köşkü Sokaklara Cepheli                        Arsa       Arsa       Eski:196 Yeni :295            Eski:11 Yeni :25 190,27   190,27 m2           550,00                         600,00 ₺                2.06.2022            10:30

21           341010101000                   İstanbul               Adalar   Kınalıada             Teşrifiye                              Arsa       Arsa       ski: 49-Yeni :222       Eski:14-Yeni:3    439,81   439,81 m2                          500,00                         540,00 ₺        2.06.2022            10:30

22           341010017000                   İstanbul               Adalar   Kınalıada             Korkut                  Arsa       Arsa       Eski: 49- Yeni : 222                 Eski: 4-Yeni : 13                773,79   773,79 m2                          700,00                         760,00 ₺        2.06.2022            10:30

23           341010015001   İstanbul               Adalar   Büyükada           Orbay Çıkmazı Sokağında Bulunan          7             Arsa       Arsa- 204/320  Hissesi               Eski:182- Yeni 298            Eski: 24- Yeni: 87              233,78   Krokisinde (B) harfi ile işaretli  37,00 m2 Lik Kısmı  idaremizin hissesine takabül eden 23,31 m2 si                          50,00                                         60,00 ₺        2.06.2022            10:30

24           341010004000   İSTANBUL           ADALAR               KINALIADA         TEŞRİFİYE SOKAK                            Arsa       Arsa- 1/8  Hissesi  Eski:96- Yeni:199              Eski:3- Yeni 6     571,91 m2           571,91 m2 idaremizin hissesi oranında                    100,00                                        280,00 ₺        2.06.2022            10:30

25           341110196000                   İstanbul               Kadıköy               Caferağa             Soner    27           Kargir Ev              Arsa (özel Şartlı)    67           8             95           95                        1.400,00                                    1.520,00 ₺        2.06.2022            10:30

26           341170023000   İSTANBUL           ÜSKÜDAR           ABDULLAHAĞA                GÜMÜŞYOLU CAD.        5/19 NUMARANIN YANI      ARSA     ARSA     1330      20                                          593,00  593,00                1.500,00                                    4.140,00 ₺                2.06.2022            10:30

27           341171868000                   İstanbul               Üsküdar              Mimar Sinan      Küçük Sarmaşık                5             Arsa       Arsa                242         6             61,32     61,32                      500,00                                       540,00 ₺        2.06.2022            10:30

28           341171515002                   İstanbul               Üsküdar              Burhaniye           Mefkure                             Arsa       Arsa       721                10           150,00   150,00 m2 nin Krokisinde (A) harfi ile işaretli 118,50 m2 si                             300,00                                       330,00 ₺               2.06.2022            10:30

29           341170645000                   İstanbul               Üsküdar              Sultantepe         Kuyulu                 Bahçeli Ahşap Ev             Arsa                519         24           62,00     62,00                      120,00                                       130,00 ₺        2.06.2022            10:30

30           341170951000                   İstanbul               Üsküdar              Çengelköy          Ulvi                        Arsa       Arsa       845         31                111,5     111,5                      250,00                                       270,00 ₺        2.06.2022            10:30

31           341171039000                   İstanbul               Üsküdar              Karadere             Arsa                      Arsa       Arsa       1900      4                194,00   Krokisinde (A) Harfi İle İşaretli 161,00 M2 Lik Kısım                          700,00                                       760,00 ₺                2.06.2022            10:30

32           341171037000                   İstanbul               Üsküdar              Akçam  Arsa                      Arsa       Arsa       1899      5             158,00                158,00                    590,00                                       640,00 ₺        2.06.2022            10:30

33           341171134000                   İstanbul               Üsküdar              Çengelköy          Boğaziçi Caddesi                              Arsa       Arsa                1151      32           2921,00                2.921,00               4.500,00                                  4.860,00 ₺        2.06.2022            10:30

34           341170716000                   İstanbul               Üsküdar              Selamiali              Hamam                               Arsa       Arsa       132                10           88,00     88,00     350,00                         380,00 ₺        2.06.2022            10:30

35           341170698000                   İstanbul               Üsküdar              Mimar Sinan      Oda Çıkmazı                      Arsa       Arsa       253                18           85,15     85,15     300,00                         330,00 ₺        2.06.2022            10:30

36           341170626000   İstanbul               Üsküdar              Selamiali              Selamiali Sokak 100         Arsa       Arsa       248         14                66,11     66,11                      100,00                                       110,00 ₺        2.06.2022            10:30

37           341170909000   İstanbul               Üsküdar              Ahmediye          Kabile Sokak      8             Arsa       Arsa       275         4                112,20   112,20                    300,00                                       330,00 ₺        2.06.2022            10:30

38           341171794000   İstanbul               Üsküdar              Kandilli Kamer Sokak     1             Arsa       Arsa       940         1                29.980,00            İdaremizin (531/59980 hissesi) oranında 265,41 m2 si                      200,00                                       220,00 ₺                2.06.2022            10:30

39           341171548005   İstanbul               Üsküdar              Beylerbeyi          Çamlıca Sokak   49           Arsa       Arsa       1702      44                1.584,00               Krokisinde ( C ) ile işaretli 253,00  m2 si                   450,00                                       490,00 ₺        2.06.2022                10:30

40           341171098000   İstanbul               Üsküdar              Valide-İ Atik       Çınarlı  Tekke Sokak       6             Bahçeli Ev           Arsa                216         14           187,76   187,76                    500,00                                       540,00 ₺        2.06.2022            10:30

41           341170584000   İstanbul               Üsküdar              İcadiye Behlül Aralığı Sokak                        Arsa       Arsa       562         4                151,54   Krokisinde (A) ile işaretli 45,00 m2 si                        300,00                                       330,00 ₺        2.06.2022            10:30

42           341170185000   İstanbul               Üsküdar              Kısıklı     Hanımseti Sokak                             Arsa       Arsa       478         4                3.950,00               Krokisinde ( C) işr. 2.900,00 m2 sahalı kısmının 3/72 hissemize düşen 120,83 m2 si                            300,00                                        330,00 ₺        2.06.2022            10:30

43           341170662000   İstanbul               Üsküdar              Muratreis           Topal Sokak       7             Arsa       Arsa       2638      140                92,66     92,66                      100,00                                       110,00 ₺        2.06.2022            10:30

44           342170133000   İstanbul               Üsküdar              Muratreis           Miroğlu Sokak                  Arsa       Arsa       197         17                66             Krokisinde ( C ) 53,16 m2 si                        250,00                                       270,00 ₺        2.06.2022            10:30

45           341170743000   İstanbul               Üsküdar              Kuzguncuk         Bahçesaray        31           Arsa       Arsa  - 24/36 Hissesi                553         14           53,1       İdaremizin hissesine takabül eden 35,40 m2 si                                  100,00                                       110,00 ₺               2.06.2022            10:30

46           341170756000   İstanbul               Üsküdar              Valide-İ Atik       Miroğlu                57           Arsa       Arsa       190         20                180,66   180,66                    300,00                                       330,00 ₺        2.06.2022            10:30

47           341170759000   İstanbul               Üsküdar              İcadiye Türk Kızı Koleji  27           Arsa       Arsa       631         12           65,25                65,25                         60,00                                         70,00 ₺        2.06.2022            10:30

48           341170880000   İstanbul               Üsküdar              İcadiye Sübyeci                64-66     Arsa       Arsa       606         37           65,7                65,7                        200,00                                       220,00 ₺        2.06.2022            10:30

49           341171182000   İstanbul               Üsküdar              Ahmediye          Gündoğumu Cad /İskender Baba Çıkmazı           49                Bahçe   Arsa       403         44           75,82     Krokisinde (B) harfi ile işaretli 49,82 m2 si                            150,00                                       170,00 ₺               2.06.2022            10:30

50           341171017004   İstanbul               Üsküdar              Güzeltepe          Namazgah Caddesi         40/2-Nin Yanı    Arsa       Arsa - 61271/80000 Hissesi       881         12           7.200     Krokisinde   -B1- 410,00 m²  si idaremizin hissesine takabül eden 304 m2 si                                  100,00                                       110,00 ₺        2.06.2022            10:30

51           341170069000   İstanbul               Üsküdar              Tavaşi Hasan Ağa             Büyük Selimpaşa             36           Arsa       Arsa                398         14           83,4       83,4                        150,00                                       170,00 ₺        2.06.2022            10:30

52           341170637000   İstanbul               Üsküdar              Kuzguncuk         Yapraklı Çınar Sokak       5             Arsa       Arsa       561                5             112,25   112,25                    150,00                                       170,00 ₺        2.06.2022            10:30

53           341170121000   İstanbul               Üsküdar              Sultantepe         Kirişçi    20           Arsa       Arsa       517         19           409,51                Krokisinde  (A+B) Harfleri ile İşaretli 346,51M2                  350,00                                       380,00 ₺        2.06.2022            10:30

54           341170207000   İstanbul               Üsküdar              İcadiye Parçalı Ve Yazmacı          Parçalı- 16 Yazmacı 29    Arsa       Arsa                643         14           552,5     552,5                      500,00                                       540,00 ₺        2.06.2022            10:30

55           341170225000   İstanbul               Üsküdar              İcadiye Palalı Ahmet Ve Türk Kızı             Palalı Ahmet-16 Türk Kızı - 21                Arsa       Arsa       631         9             113,39   113,39                    100,00                                       110,00 ₺        2.06.2022            10:30

56           341170325000   İstanbul               Üsküdar              Selamiali              Selanikliler          74           Arsa       Arsa       138         10                68,52     Krokisinde  (B) ile işaretli 53,25m2'si                        100,00                                       110,00 ₺        2.06.2022            10:30

57           341170350001   İstanbul               Üsküdar              Selamiali              Kalpaklı                10           Arsa       Arsa       2629      35                103,32   Krokisinde (A) ile işaretli 43,32m2'si                         200,00                                       220,00 ₺        2.06.2022            10:30

58           341170362000   İstanbul               Üsküdar              Murat Reis         Topal     13           Arsa       Arsa       2638      135         92,00                92,00                      124,00                                       140,00 ₺        2.06.2022            10:30

59           341170439000   İstanbul               Üsküdar              Çengelköy          Ulvi        37           Arsa       Arsa-1/3 hissesi               845                13                                            40,00  13,33                         50,00                                      140,00 ₺        2.06.2022            10:30

60           341170457000   İstanbul               Üsküdar              İcadiye Parçalı Ve Hamursuz      Parçalı - 11 Hamursuz -12             Arsa                Arsa       644         1             495,72   Krokisinde (A) ile işaretli 300,72m2'si                      200,00                                       220,00 ₺                2.06.2022            10:30

61           341170498000   İstanbul               Üsküdar              Aşçıbaşı               Arakiyeci             15           Arsa       Arsa       1215      18                157,3     157,3                      400,00                                       440,00 ₺        2.06.2022            10:30

62           341170534001   İstanbul               Üsküdar              Valide-İ Atik       Karamanoğlu     36 Nümaranın Arkası     Arsa       Arsa                196         1             194,25   Krokisinde (B) Harfi ile işaretli  141,75M2                             250,00                                       270,00 ₺                2.06.2022            10:30

63           341170754002   İstanbul               Üsküdar              Mimmar Sinan  Katibim Azizbey               39           Bahçeli Beş Ev   Arsa                453         22           304,36   Krokisinde  ( D)  ile işaretli 132 m2 si                       300,00                                       330,00 ₺                2.06.2022            10:30

64           341170913000   İstanbul               Üsküdar              İcadiye Hamursuz           10           Arsa       Arsa       644         20           157,17                157,17                    150,00                                       170,00 ₺        2.06.2022            10:30

65           341170927000   İstanbul               Üsküdar              Burhaniye           Mefkure             35           Bahçeli Kargir Ev              Arsa                721         11           271,00   274,00 M2 Sahalı taşınmazın 224,00  m2 si                             540,00                                       590,00 ₺                2.06.2022            10:30

66           341170928010   İstanbul               Üsküdar              Çengelköy          Çeşme Sokak                    Arsa       Arsa -684 / 9216 Hisseli                855         2             3.263,86                 Krokisinde (C ) ile işaretli  412 m2 idaremizin hissesine takabül eden 30,00 m2 sisi                                  100,00                                       110,00 ₺        2.06.2022            10:30

67           341170928011   İstanbul               Üsküdar              Çengelköy          Çeşme Sokak                    Arsa       Arsa -684 / 9216 Hisseli                855         2             3.263,86                 Krokisinde  (Ş) ile ilaretli  276 m2idaremizin hissesine takabül eden  20,48 m2 si                                    20,00                                         30,00 ₺        2.06.2022            10:30

68           341170943000   İstanbul               Üsküdar              İcadiye Hacı Bakkal         14-16     Arsa       Arsa       636         2+3        179,81                179,81                    400,00                                       440,00 ₺        2.06.2022            10:30

69           341171111000   İstanbul               Üsküdar              Selamiali              Odalar Çıkmazı  12           Arsa       Arsa       2626      180                84,86     84,86                      100,00                                       110,00 ₺        2.06.2022            10:30

70           341171232000   İstanbul               Üsküdar              Ahmediye          Dönme Dolap    7             Arsa       Arsa       274         3                145,32   Krokisinde ( B) harfi ile işaretli 119,32 m2 si                         250,00                                       270,00 ₺        2.06.2022                10:30

71           341171330000   İstanbul               Üsküdar              Ünalan Şehit Temur Aktemur Ve Sincap Sokak 3             Arsa       Arsa                1109      36           110,65   110,65                    250,00                                       270,00 ₺        2.06.2022            10:30

72           341171391000   İstanbul               Üsküdar              Ünalan Mektepyolu      47           Arsa       Arsa       2408      4             144,08                144,08                    200,00                                       220,00 ₺        2.06.2022            10:30

73           341171415000   İstanbul               Üsküdar              Selimiye              Agah Paşa Çıkmazı          15           Arsa       Arsa       320                46           40,9       40,9                        100,00                                       110,00 ₺        2.06.2022            10:30

74           341171476000   İstanbul               Üsküdar              Zeynep Kamil    Şair Zati                40           Arsa       Arsa       265         3                66,05     krokisinde (B) ile işaretli 64,52m2'si                        250,00                                       270,00 ₺        2.06.2022            10:30

75           341171615000   İstanbul               Üsküdar              Kuzguncuk         Tomruk Ağası    26           Arsa       Arsa       547         41                74,68     Krokisinde (B) ile işaretli 44,68 m2 lik kısım.                            50,00                                         60,00 ₺        2.06.2022                10:30

76           341171647000   İstanbul               Üsküdar              Selimiye              Agahpaşa Çıkmazı           13           Bahçeli Ahşap Ev                Arsa       320         44           42,55     42,55                      100,00                                       110,00 ₺        2.06.2022            10:30

77           341171720000   İstanbul               Üsküdar              Mimarsinan       Hatmi    22           Arsa       Arsa       236         66                           34,00 M2 NİN KROKİDE (B) HARFİ İLE İŞARETLİ 21,00M2                                   50,00                                         60,00 ₺                2.06.2022            10:30

78           341171723000   İstanbul               Üsküdar              İcadiye Palalı Ahmet Ve Türk Kız Koleji  Palalı Ahmet - 20 Türk Kız Koleji 25              Arsa       Arsa       631         11           74,72     74,72                         70,00                                         80,00 ₺        2.06.2022                10:30

79           341171739000   İstanbul               Üsküdar              Muratreis           Köprülü Fazıl Paşa           3             Bahçeli Ev           Arsa                181         21           99,95     99,95                      150,00                                       170,00 ₺        2.06.2022            10:30

80           341171766000   İstanbul               Üsküdar              Mimar Sinan      Şair Ruhi Sokak 43           Arsa       Arsa       249         66                134,00   134,00                    800,00                                       870,00 ₺        2.06.2022            10:30

81           341171768005   İstanbul               Üsküdar              Çengelköy          Eski Ayvalık                        Arsa       Arsa       1151      85                927         Krokisinde  (F) Harfi ile işaretli  55,01M2                                100,00                                       110,00 ₺        2.06.2022                10:30

82           341171820000   İstanbul               Üsküdar              Selamiali              Mumhane          8             Arsa       Arsa      135         5                60,6       60,6                        100,00                                       110,00 ₺        2.06.2022            10:30

83           341171821000   İstanbul               Üsküdar              Selamiali              Ethemağa           4             Bahçeli Ahşap Ev             Arsa                134         2             70           70                            100,00                                       110,00 ₺        2.06.2022            10:30

84           341171849000   İstanbul               Üsküdar              Zeynep Kamil    İnadiye Mezarlık              11--1     Arsa       Arsa       266                23           142         142                          500,00                                       540,00 ₺        2.06.2022            10:30

85           341171003000   İstanbul               Üsküdar              İcadiye Berberoğlu         26           Bahçeli Ahşap Ev             Arsa 3/8 Hissesi  654         22           73,76     İdaremizin hissesine takabül eden 27.66 m2 si                                  200,00                                       220,00 ₺               2.06.2022            10:30

86           341040196005   İstanbul               Beykoz Paşabahçe          Çalı Çıkmazı        5             Arsa       Arsa       215         7             915                Krokisinde ( C) harfi ile işaretli  425 m2 si                               425,00                                       460,00 ₺        2.06.2022            10:30

87           341040229000   İstanbul               Beykoz Ortaçeşme         4. Berk (Gürensel)          28           Arsa       Arsa       513         5                331         Krokisinde ( A+B) harfi ile işaretli 279 m2  si                         140,00                                       160,00 ₺        2.06.2022                10:30

88           341040317000   İstanbul               Beykoz Anadolu Hisarı  Sine Ve Şişli        29           Arsa       Arsa       86           4             41                41                               50,00                                         60,00 ₺        2.06.2022            10:30

89           341040319000   İstanbul               Beykoz Merkez                Zindeler Yurdu  6             Arsa       Arsa       352         84           182                Krokisinde ( C) harfi ile işaretli 159 m2 lik kısmı                  250,00                                       270,00 ₺        2.06.2022            10:30

90           341040321000   İstanbul               Beykoz Yalıköy  Medineli Hacı Osman Akfırat     44 Numaranın Arkası     Arsa       Arsa                450         23           176,2     176,2                      110,00                                       120,00 ₺        2.06.2022            10:30

91           341040246000   İstanbul               Beykoz Çubuklu               Rıfat Paşa                           Arsa       Arsa       158         12           83,5                83,5                           50,00                                         60,00 ₺        2.06.2022            10:30

92           341120031008   İstanbul               Kartal    Gümüşpınar      Birikim Ve Şehit Erdal Engin        23 Ve 25 Yanı     Arsa       Arsa                Eski:1061- Yeni 12647     21           6.364,00               krokisinde (I) ile işaretli 683m2'si                             600,00                                       650,00 ₺               2.06.2022            10:30

93           341120031010   İstanbul               Kartal    Gümüşpınar      Şehit Erdal Engin Sokak                Arsa       Arsa       Eski:1061- Yeni 12647    21           6.364,00               Krokisinde (A1) İşaretli 550,00 m2 si                       850,00                                       920,00 ₺                2.06.2022            10:30

94           341170739001                   İstanbul               Çekmeköy          Reşadiye             Şehit Murat Demir                         Tarla      Arsa                               81           4120,00                Krokisinde (A) Harfi İle İşaretli 2.650,00 M2                      2.400,00                                    2.600,00 ₺           2.06.2022            10:30

95           341150006000   İstanbul               Şile         Çavuş    Ece                        Arsa       Arsa       98           168         783,00   783                      1.000,00                                  1.080,00 ₺        2.06.2022            10:30

96           341150014000   İstanbul               Şile         Çavuş    Nayip                    Arsa       Arsa (92717/99454 Hisse)            1018      2                2,983,62               İdaremizin hissesine takabül eden 2.780,58  m2 si                       1.000,00                                    1.080,00 ₺                2.06.2022            10:30

97           341490002000   İstanbul               Sancaktepe        İnönü    Sultangazi Sokak                             Arsa       Arsa       478         8                2.076,91               2.076,91 M2                    3.000,00                                    3.240,00 ₺        2.06.2022            10:30

98           411510023000   Kocaeli Gebze  Eskihisar              3027 Sokağında Bulunan              3024. Sokağın -12 Numaranın Arkası                Arsa       Arsa       111         1             38,93     38,93                      750,00                                       810,00 ₺        2.06.2022            10:30

99           411580002000   Kocaeli Darıca   Kazım Karabekir               Miraç    8. Numaranın Yanı          Arsa       Ar                                                                                                                        

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.