Artvin Hopa Belediyesince Dükkanlar Satılacaktır

Emlak 24.05.2022 - 19:51, Güncelleme: 24.05.2022 - 19:55 6999+ kez okundu.
 

Artvin Hopa Belediyesince Dükkanlar Satılacaktır

Hopa Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan Altıntaş İş Merkezi'ndeki 31 adet dükkan, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ayrı ayrı satılacak.
Hopa Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan Altıntaş İş Merkezi'ndeki 31 adet dükkan, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ayrı ayrı satılacak.  İhale, 6 Haziran 2022 tarihinde Pazartesi günü saat 13.30'da Hopa Belediyesi toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacak. İhale Şartnamesi Hopa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde çalışma saatleri içerisinde görülebilir.   HOPA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda listede ilçesi, bölgesi ada parseli bağımsız bölüm no’su adresi muhammen bedeli geçici teminatı yazılı dükkanlar 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/a maddesi kapalı teklif usulü (artırma) ile Şartname dahilinde ayrı ayrı satışı yapılacaktır. ALTINTAŞ İŞ MERKEZİ DÜKKANLARI Sıra No Mahallesi Pafta Ada Parsel B. böl. M2 Katı Cinsi Muhammen Bedeli TL Geçici  teminat%10 1 M.Kuledibi ''F46B14A2B 122 22 60 42.44 1.Kat Dükkan  204.699.99  20.469.99TL 2 M.Kuledibi ‘’ 122 22 62 43.60 1.Kat Dükkan 210.295,00 21.029.50 TL 3 M.Kuledibi ‘’ 122 22 72 36,89 1.Kat Dükkan 147.253,06 14.725.30 TL 4 M.Kuledibi ‘’ 122 22 74 38.01 1.kat Dükkan 151.723,75 15.172.37 TL 5 M.Kuledibi ‘’ 122 22 76 43.60 1.Kat Dükkan 181.288,80 18.128.88 TL 6 M.Kuledibi ‘’ 122 22 80 38,22 1.Kat Dükkan 184.375,75 18.437.57 TL 7 M.Kuledibi ‘’ 122 22 87 35.58 1.Kat Dükkan 165.694,63 16.569.46 TL 8 M.Kuledibi ‘’ 122 22 90 42,38 1.Kat Dükkan 204.410,55 20.441.05 TL 9 M.Kuledibi ‘’ 122 22 91 35.58 1.Kat Dükkan 165.694,63 16.569.46 TL 10 M.Kuledibi ‘’ 122 22 92 43,60 1.Kat Dükkan 210.295,00 21.029.50 TL 11 M.Kuledibi ‘’ 122 22 93 42,38 1.Kat Dükkan 190.313,31 19.031.33 TL 12 M.Kuledibi ‘’ 122 22 94 43,60 1.Kat Dükkan 210.295,00 21.029.50 TL 13 M.Kuledibi ‘’ 122 22 97 43,60 1.Kat Dükkan 195.791,90 19.579.19 TL 14 M.Kuledibi ‘’ 122     22 98 43.60 1.Kat Dükkan 210.295,00 21.029.50 TL 15 M.Kuledibi ‘’ 122 22 99 43,60 1.Kat Dükkan 195.791,90 19.579.19 TL 16 M.Kuledibi ‘’ 122 22 100 42,38 1.Kat Dükkan 204.410,59 20.441.05 TL 17 M.Kuledibi '' 122 22 101 43.60 1.Kat Dükkan 195.791,90 19.579.19 TL 18 M.Kuledibi ‘’ 122 22 102 42,38 1.Kat Dükkan 204.410,59 20.441.05 TL 19 M.Kuledibi ‘’ 122 22 103 42,38 1.Kat Dükkan 190.313,31 19.031.33 TL 20 M.Kuledibi ‘’ 122 22 105 42,38 1.Kat Dükkan 190.313,31 19.031.33 TL 21 M.Kuledibi '' 122 22 110 72.22 2.Kat Dükkan 222.215,15 22.221.51 TL 22 M.Kuledibi ‘’ 122 22 112 70,20 2.Kat Dükkan 215.999,78 21.599.97 TL 23 M.Kuledibi ‘’ 122 22 117 70,20 2.Kat Dükkan 210.161,95 21.016.19 TL 24 M.Kuledibi '' 122 22 123 70.20 2.Kat Dükkan 215.999,78 21.599.97 TL 25 M.Kuledibi '' 122 22 124 72.22 2.Kat Dükkan 222.215,15 22.221.51 TL 26 M.Kuledibi ‘’ 122 22 125 72,22 2.Kat Dükkan 222.215,15 22.221.51 TL 27 M.Kuledibi '' 122 22 126 72.22 2.Kat Dükkan 222.215,15 22.221.51 TL 28 M.Kuledibi '' 122 22 127 72.22 2.Kat Dükkan 222.215,15 22.221.51 TL 29 M.Kuledibi '' 122 22 128 70,20 2.Kat Dükkan 215.999,78 21.599.97 TL 30 M.Kuledibi '' 122 22 129 70,20 2.Kat Dükkan 215.999,78 21.599.97 TL 31 M.Kuledibi '' 122 22 130 103,57 2.Kat Dükkan 361.741,00 36.174.10 TL 1- İhale 06.06.2022 tarihinde Pazartesi günü saat 13.30 da Hopa Belediye Toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır 2-İhaleye katılabilmek için, 2.1. İç Zarf . a) Teklif mektubu (örneği şartname ekinde verilecektir) b)İhaleye iştirak eden özel ve Tüzel kişiler ,teklif sahibi (kendisi)veya Kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul ettiğini belirtecektir. Teklif hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir. 2.2- İç zarfın kapatılması Teklif zarfı kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. 2.3. Dış zarf 2.3.1- İç zarf (teklif mektubunu içeren iç zarf) 2.3.2- Geçici teminat makbuzu veya Geçici Teminat mektubu olursa süresiz olacak 2.3.3- Gerçek kişi olması halinde Kanuni ikametgâh adres  göstermesi, 2.3.4- Gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdan sureti,  2.3.5- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınması tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 2.3.6-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (2.3.4) ve (2.3.5)  deki esaslara göre temin edecekleri belge,                         2.3.7- İmza sirküleri, 1-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 3-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (1) veya (2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 2.3.8- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri 2.3.9- İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) 2.3.10-  Şartname alındı belgesi.100 TL(Yüztürklirası) 2.3.11-  Belediyemize her türlü  borcu olmadığına dair belge 3 -.Dış Zarfın kapatılması Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarf olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenmesi veya imzalanması gerekmektedir 4-ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istenilen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektubu ve geçici teminat dahil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 5-Ayrıca istenilen bütün belgeler ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır. 6-İhaleye katılacaklar ihale dosyasını 100,00TL ( yüzTürkLirası) bedelle satın almaları zorunludur. 7-İhale Şartnamesi Hopa Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğünde çalışma saatleri içerisinde görülebilir. 8-İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz. 9- Teklif zarfı posta yoluyla yollanabilir. Postadan dolayı geciken teklif zarfları kabul edilmez 10- İhaleye katılabilmek için gerekli belgeleri kapsayan dosyayı, 06.06.2022 Pazartesi günü saat 13.30’a,kadar Belediye Encümenine(Destek Hizmetler müdürlüğüne)teslim etmeleri gerekmektedir 11 İhale ile ilgili tüm vergi, resim, harç,  alım satım ve gazete ilan gideri alıcıya aittir. 12-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır
Hopa Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan Altıntaş İş Merkezi'ndeki 31 adet dükkan, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ayrı ayrı satılacak.

Hopa Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan Altıntaş İş Merkezi'ndeki 31 adet dükkan, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ayrı ayrı satılacak. 

İhale, 6 Haziran 2022 tarihinde Pazartesi günü saat 13.30'da Hopa Belediyesi toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacak. İhale Şartnamesi Hopa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde çalışma saatleri içerisinde görülebilir.

 

HOPA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda listede ilçesi, bölgesi ada parseli bağımsız bölüm no’su adresi muhammen bedeli geçici teminatı yazılı dükkanlar 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/a maddesi kapalı teklif usulü (artırma) ile Şartname dahilinde ayrı ayrı satışı yapılacaktır.

ALTINTAŞ İŞ MERKEZİ DÜKKANLARI

Sıra No

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

B. böl.

M2

Katı

Cinsi

Muhammen Bedeli TL

Geçici  teminat%10

1

M.Kuledibi

''F46B14A2B

122

22

60

42.44

1.Kat

Dükkan

 204.699.99

 20.469.99TL

2

M.Kuledibi

‘’

122

22

62

43.60

1.Kat

Dükkan

210.295,00

21.029.50 TL

3

M.Kuledibi

‘’

122

22

72

36,89

1.Kat

Dükkan

147.253,06

14.725.30 TL

4

M.Kuledibi

‘’

122

22

74

38.01

1.kat

Dükkan

151.723,75

15.172.37 TL

5

M.Kuledibi

‘’

122

22

76

43.60

1.Kat

Dükkan

181.288,80

18.128.88 TL

6

M.Kuledibi

‘’

122

22

80

38,22

1.Kat

Dükkan

184.375,75

18.437.57 TL

7

M.Kuledibi

‘’

122

22

87

35.58

1.Kat

Dükkan

165.694,63

16.569.46 TL

8

M.Kuledibi

‘’

122

22

90

42,38

1.Kat

Dükkan

204.410,55

20.441.05 TL

9

M.Kuledibi

‘’

122

22

91

35.58

1.Kat

Dükkan

165.694,63

16.569.46 TL

10

M.Kuledibi

‘’

122

22

92

43,60

1.Kat

Dükkan

210.295,00

21.029.50 TL

11

M.Kuledibi

‘’

122

22

93

42,38

1.Kat

Dükkan

190.313,31

19.031.33 TL

12

M.Kuledibi

‘’

122

22

94

43,60

1.Kat

Dükkan

210.295,00

21.029.50 TL

13

M.Kuledibi

‘’

122

22

97

43,60

1.Kat

Dükkan

195.791,90

19.579.19 TL

14

M.Kuledibi

‘’

122

    22

98

43.60

1.Kat

Dükkan

210.295,00

21.029.50 TL

15

M.Kuledibi

‘’

122

22

99

43,60

1.Kat

Dükkan

195.791,90

19.579.19 TL

16

M.Kuledibi

‘’

122

22

100

42,38

1.Kat

Dükkan

204.410,59

20.441.05 TL

17

M.Kuledibi

''

122

22

101

43.60

1.Kat

Dükkan

195.791,90

19.579.19 TL

18

M.Kuledibi

‘’

122

22

102

42,38

1.Kat

Dükkan

204.410,59

20.441.05 TL

19

M.Kuledibi

‘’

122

22

103

42,38

1.Kat

Dükkan

190.313,31

19.031.33 TL

20

M.Kuledibi

‘’

122

22

105

42,38

1.Kat

Dükkan

190.313,31

19.031.33 TL

21

M.Kuledibi

''

122

22

110

72.22

2.Kat

Dükkan

222.215,15

22.221.51 TL

22

M.Kuledibi

‘’

122

22

112

70,20

2.Kat

Dükkan

215.999,78

21.599.97 TL

23

M.Kuledibi

‘’

122

22

117

70,20

2.Kat

Dükkan

210.161,95

21.016.19 TL

24

M.Kuledibi

''

122

22

123

70.20

2.Kat

Dükkan

215.999,78

21.599.97 TL

25

M.Kuledibi

''

122

22

124

72.22

2.Kat

Dükkan

222.215,15

22.221.51 TL

26

M.Kuledibi

‘’

122

22

125

72,22

2.Kat

Dükkan

222.215,15

22.221.51 TL

27

M.Kuledibi

''

122

22

126

72.22

2.Kat

Dükkan

222.215,15

22.221.51 TL

28

M.Kuledibi

''

122

22

127

72.22

2.Kat

Dükkan

222.215,15

22.221.51 TL

29

M.Kuledibi

''

122

22

128

70,20

2.Kat

Dükkan

215.999,78

21.599.97 TL

30

M.Kuledibi

''

122

22

129

70,20

2.Kat

Dükkan

215.999,78

21.599.97 TL

31

M.Kuledibi

''

122

22

130

103,57

2.Kat

Dükkan

361.741,00

36.174.10 TL

1- İhale 06.06.2022 tarihinde Pazartesi günü saat 13.30 da Hopa Belediye Toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır

2-İhaleye katılabilmek için,

2.1. İç Zarf .
a) Teklif mektubu (örneği şartname ekinde verilecektir)
b)İhaleye iştirak eden özel ve Tüzel kişiler ,teklif sahibi (kendisi)veya Kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul ettiğini belirtecektir. Teklif hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir.

2.2- İç zarfın kapatılması
Teklif zarfı kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

2.3. Dış zarf
2.3.1- İç zarf (teklif mektubunu içeren iç zarf)
2.3.2- Geçici teminat makbuzu veya Geçici Teminat mektubu olursa süresiz olacak
2.3.3- Gerçek kişi olması halinde Kanuni ikametgâh adres  göstermesi,
2.3.4- Gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdan sureti, 
2.3.5- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınması tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
2.3.6-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (2.3.4) ve
(2.3.5)  deki esaslara göre temin edecekleri belge,
                       
2.3.7- İmza sirküleri,
1-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
3-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (1) veya (2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
2.3.8- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri
2.3.9- İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)
2.3.10-  Şartname alındı belgesi.100 TL(Yüztürklirası)
2.3.11-  Belediyemize her türlü  borcu olmadığına dair belge

3 -.Dış Zarfın kapatılması
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarf olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenmesi veya imzalanması gerekmektedir

4-ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istenilen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektubu ve geçici teminat dahil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

5-Ayrıca istenilen bütün belgeler ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.

6-İhaleye katılacaklar ihale dosyasını 100,00TL ( yüzTürkLirası) bedelle satın almaları zorunludur.

7-İhale Şartnamesi Hopa Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğünde çalışma saatleri içerisinde görülebilir.

8-İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

9- Teklif zarfı posta yoluyla yollanabilir. Postadan dolayı geciken teklif zarfları kabul edilmez

10- İhaleye katılabilmek için gerekli belgeleri kapsayan dosyayı, 06.06.2022 Pazartesi günü saat 13.30’a,kadar Belediye Encümenine(Destek Hizmetler müdürlüğüne)teslim etmeleri gerekmektedir

11 İhale ile ilgili tüm vergi, resim, harç,  alım satım ve gazete ilan gideri alıcıya aittir.

12-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır

Artvin HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.