Konut (ÇŞB) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Haber Girişi: 03.06.2021 - 21:46, Güncelleme: 31.01.2022 - 20:21

Isparta Senirkent Lojmanları Satışa Çıkarıldı

 

Isparta Senirkent Lojmanları Satışa Çıkarıldı

Isparta, Senirkent Milli Emlak Şefliğince Turgutlar Mahallesinde Bulunan 3 Adet Lojmanın Satış İhalesi 24 Haziran 2021 Tarihinde Yapılacak!
Aşağıda belirtilen Bağımsız Bölümlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı, karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Milli Emlak Şefliği çalışma odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılacakların ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına listede belirtilenleri sunması gerekmektedir. Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanıGerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasıGeçici teminata ait belge, (Alındı Belgesinde Bağımsız Bölüm Bilgilerinin (Ada-Parsel-Blok-Kat ve Daire No) açıkça yazılıması)Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2021 Yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örnekleri,Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletname, Satışı yapılacak taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Senirkent Milli Emlak Şefliğinden ücretsiz olarak görülebilir. İhalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilenler (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. Öncelikli Alım Hakkı Bulunanların Ödeme Koşulları İhale bedelinin öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin ödemesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın; Taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın; En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitleEn az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz. Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısının İdareye verilmesi ve bedelin kredi kuruluşu tarafından Mal Müdürlüğü Muhasebe Biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması gerekmektedir. Bankanın ayrıca ekspertiz yaptırması halinde söz konusu ekspertiz raporu İdaremizi bağlamayacak olup, söz konusu rapora ilişkin hususlarda Banka ve alıcılar muhatap olacaktır.Banka, Alıcının Sözleşme Öncesi Bilgi Formunu , Kredi Sözleşmesini ve ödeme planı ile Banka tarafından talep edilecek sair gerekli belgeleri imzalaması kaydıyla kişiye kredi kullandıracaktır.Kredi kullanılarak ödeme imkanı yalnızca satış bedelinin tamamının peşin olarak ödenmesi halinde mümkün olacaktır. Ancak, bu peşin ödemenin bir kısmı için kredi kullanılması mümkündür. Bu durumda peşin ödenmesi gereken bedel ile kredi olarak ödenen bedel arasındaki farkın , kredi kullanan alıcı tarafından tamamlanarak , ödeme süresi içinde Banka nezdinde İdaremiz (Hazine) lehine bloke (emanet) tutulması gerekmektedir. 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesna ve 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. Posta ile yapılan müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Güncel Kamu Lojman Satışları
Isparta, Senirkent Milli Emlak Şefliğince Turgutlar Mahallesinde Bulunan 3 Adet Lojmanın Satış İhalesi 24 Haziran 2021 Tarihinde Yapılacak!

Aşağıda belirtilen Bağımsız Bölümlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı, karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Milli Emlak Şefliği çalışma odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

İhaleye katılacakların ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına listede belirtilenleri sunması gerekmektedir.

Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanıGerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasıGeçici teminata ait belge, (Alındı Belgesinde Bağımsız Bölüm Bilgilerinin (Ada-Parsel-Blok-Kat ve Daire No) açıkça yazılıması)Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2021 Yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örnekleri,Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletname,

Satışı yapılacak taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Senirkent Milli Emlak Şefliğinden ücretsiz olarak görülebilir.

İhalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilenler (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

Öncelikli Alım Hakkı Bulunanların Ödeme Koşulları

İhale bedelinin öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin ödemesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;

Taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;

En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitleEn az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir.

Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.

Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısının İdareye verilmesi ve bedelin kredi kuruluşu tarafından Mal Müdürlüğü Muhasebe Biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması gerekmektedir.

Bankanın ayrıca ekspertiz yaptırması halinde söz konusu ekspertiz raporu İdaremizi bağlamayacak olup, söz konusu rapora ilişkin hususlarda Banka ve alıcılar muhatap olacaktır.Banka, Alıcının Sözleşme Öncesi Bilgi Formunu , Kredi Sözleşmesini ve ödeme planı ile Banka tarafından talep edilecek sair gerekli belgeleri imzalaması kaydıyla kişiye kredi kullandıracaktır.Kredi kullanılarak ödeme imkanı yalnızca satış bedelinin tamamının peşin olarak ödenmesi halinde mümkün olacaktır. Ancak, bu peşin ödemenin bir kısmı için kredi kullanılması mümkündür. Bu durumda peşin ödenmesi gereken bedel ile kredi olarak ödenen bedel arasındaki farkın , kredi kullanan alıcı tarafından tamamlanarak , ödeme süresi içinde Banka nezdinde İdaremiz (Hazine) lehine bloke (emanet) tutulması gerekmektedir.

4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesna ve 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

Posta ile yapılan müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Güncel Kamu Lojman Satışları

Isparta HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.