İmarhaber

İstanbul Vakıflar Müdürlüğünce Kiralık Arsa, Daire ve Dükkanlar

İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğünce  200 adet gayrimenkul kiraya verilecek.

İstanbul Vakıflar Müdürlüğünce Kiralık Arsa, Daire ve Dükkanlar
Google News
03 Eylül 2019 - 14:15

İstanbul ve Tekirdağ’da bulunan, arsa, tarla, daire ve dükkan gibi  gayrimenkuller kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre açık teklif usulü ile 18 Eylül 2019 Çarşamba günü Saat 13:00’te Taksim-Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi No:2 Beyoğlu /İstanbul adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır.

İhalenin tam metni ve kiralanacak gayrimenkuller aşağıda belirtilmiştir

T.C. İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER 18.09.2019 TARİHLİ KİRA İHALE ŞARTNAMESİ

1.Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 31.12.2020 tarihine kadar kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinde itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için,Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile 18/09/2019 Çarşamba günü Saat 13:00’te Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İst. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır.

2.Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için: İkametgâh Belgesi ve Nüfus Cüzdan Örneği veya Vukûatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (Adres Beyanı) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile birlikte en son 17/09/2019 Salı günü saat 16:00’a kadar İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğümüz ihale bürosuna şahsen müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerektiğinden, eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler ise, (Teminat Mektubunu Limit dâhili ve süresiz) teminat mektubunun teyidini idaremize ait 0 212 24364 59 nolu telefona (İhale Bürosunun dikkatine olarak) faks çektirerek, teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir.

3.Şirket sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır.

4.Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.

5.Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

6.İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta ve noter masrafları kiracıya aittir.

7. Kiralanan taşınmazların üzerine yapacağı prefabrik yapı ile ilgili, idaremizden ve ilgili belediyesinden izin alınmak şartıyla, üzerine yapacağı prefabrik muhtesatı bedelsiz ve şartsız olarak, noterden idaremiz adına terk ve teberru etmek kaydıyla, idaremizin ve ilgili belediyenin uygun göreceği ve tasdik edilecek proje doğrultusunda yapılacaktır.

8.Kiracı, İdaremizin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.

9.Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.

10.İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

11.Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.

12.Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az iki kefil alınacaktır.

13. İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.

14.İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakta serbesttir.

15.Genel ve Özel şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale panosunda görülebilir.

16.Geçici ve Ek Teminatların geri ödemeleri, katılımcıların Banka Hesap Numaralarına ihaleden sonra 15 gün içerisinde aktarılacaktır.

Banka Hesap (İban)numarası olmayanların ihaleden önce teminat yatırırken herhangi bir bankadan hesap numarası açtırarak iban numarası ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.) (Tel: 0 212 251 88 10 Dâhili (7426) – (Faks: 0 212 243 64 59) – (www. vgm. gov. tr.)

Kiralanacak gayrimenkuller aşağıda belirtilmiştir:


İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER
SIRADOSYAİLİİLÇESİMAHALLESİCADDE / SOKAKKAPICİNSİADAPARSELYÜZÖLÇÜMÜHİSSEAYLIK
MUHAMMEN
GEÇİCİ VE
NONOBUCAĞI / KÖYÜMEVKİİNONONOM2BEDELEK TEMİNAT
1341082181000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. Zemin Kat 1 Kapı nolu Daire85812149,39m2Tam2.700,00 TL7.460,00 TL
2341082182000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. Zemin Kat 2 Kapı nolu Daire85812134,52m2Tam2.600,00 TL7.180,00 TL
3341082183000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. Zemin Kat 3 Kapı nolu Daire85812134,52m2Tam2.700,00 TL7.460,00 TL
4341082184000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. Zemin Kat 4 Kapı nolu Daire85812149,39m2Tam2.700,00 TL7.460,00 TL
5341082185000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. Zemin Kat 5 Kapı nolu Daire85812110,48m2m2Tam2.500,00 TL6.900,00 TL
6341082186000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 1. Kat 6 Kapı nolu Daire85812149,39m2Tam2.800,00 TL7.730,00 TL
7341082187000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 1. Kat 7 Kapı nolu Daire85812134,52m2Tam2.700,00 TL7.460,00 TL
8341082188000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 1. Kat 8 Kapı nolu Daire85812134,52m2Tam2.700,00 TL7.460,00 TL
9341082189000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 1. Kat 9 Kapı nolu Daire85812149,39m2Tam2.800,00 TL7.730,00 TL
10341082190000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 1. Kat 10 Kapı nolu Daire85812154,47m2Tam2.600,00 TL7.180,00 TL
11341082192000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 2. Kat 12 Kapı nolu Daire85812134,52m2Tam2.700,00 TL7.460,00 TL
12341082193000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 2. Kat 13 Kapı nolu Daire85812134,52m2Tam2.800,00 TL7.730,00 TL
13341082195000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 2. Kat 15 Kapı nolu Daire85812154,47m2Tam2.600,00 TL7.180,00 TL
14341082197000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 3. Kat 17 Kapı nolu Daire85812134,52m2Tam2.800,00 TL7.730,00 TL
15341082198000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 3. Kat 18 Kapı nolu Daire85812134,52m2Tam2.800,00 TL7.730,00 TL
16341082199000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 3. Kat 19 Kapı nolu Daire85812149,39m2Tam3.000,00 TL8.280,00 TL
17341082200000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 3. Kat 20 Kapı nolu Daire85812154,47m2Tam2.800,00 TL7.730,00 TL
18341082201000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 4. Kat 21 Kapı nolu Daire85812149,39m2Tam3.000,00 TL8.280,00 TL
19341082202000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 4. Kat 22 Kapı nolu Daire85812134,52m2Tam2.800,00 TL7.730,00 TL
20341082205000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 4. Kat 25 Kapı nolu Daire85812154,47m2Tam2.700,00 TL7.460,00 TL
21341082207000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 5. Kat 27 Kapı nolu Daire85812134,52m2Tam2.900,00 TL8.010,00 TL
22341082208000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 5. Kat 28 Kapı nolu Daire85812134,52m2Tam2.900,00 TL8.010,00 TL
23341082209000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 5. Kat 29 Kapı nolu Daire85812149,39m2Tam3.000,00 TL8.280,00 TL
24341082210000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 5. Kat 30 Kapı nolu Daire85812149,39m2Tam2.800,00 TL7.730,00 TL
25341082211000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 6. Kat 31 Kapı nolu Daire85812149,39m2Tam3.000,00 TL8.280,00 TL
26341082212000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 6. Kat 32 Kapı nolu Daire85812134,52m2Tam2.900,00 TL8.010,00 TL
27341082213000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 6. Kat 33 Kapı nolu Daire85812134,52m2Tam2.900,00 TL8.010,00 TL
28341082214000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 6. Kat 34 Kapı nolu Daire85812149,39m2Tam3.000,00 TL8.280,00 TL
29341082215000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 6. Kat 35 Kapı nolu Daire85812154,47m2Tam2.800,00 TL7.730,00 TL
30341082217000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 7. Kat 37 Kapı nolu Daire85812134,52m2Tam2.900,00 TL8.010,00 TL
31341082220000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 7. Kat 40 Kapı nolu Daire85812154,47m2Tam2.800,00 TL7.730,00 TL
32341082222000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 8.Kat 42 Kapı nolu Daire85812134,52m2Tam2.900,00 TL8.010,00 TL
33341082223000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 8.Kat 43 Kapı nolu Daire85812134,52m2Tam2.900,00 TL8.010,00 TL
34341082225000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 8. Kat 45 Kapı nolu Daire85812154,47m2Tam2.800,00 TL7.730,00 TL
35341082226000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 9.Kat 46 Kapı nolu Daire85812149,39m2Tam3.000,00 TL8.280,00 TL
36341082227000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 9.Kat 47 Kapı nolu Daire85812134,52m2Tam2.900,00 TL8.010,00 TL
37341082228000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 9.Kat 48 Kapı nolu Daire85812134,52m2Tam2.900,00 TL8.010,00 TL
38341082229000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 9.Kat 49 Kapı nolu Daire85812149,39m2Tam3.000,00 TL8.280,00 TL
39341082230000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 9.Kat 50 Kapı nolu Daire85812154,47m2Tam2.800,00 TL7.730,00 TL
40341082231000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 10.Kat 51 Kapı nolu Daire85812149,39m2Tam3.000,00 TL8.280,00 TL
41341082232000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 10.Kat 52 Kapı nolu Daire85812134,52m2Tam2.900,00 TL8.010,00 TL
42341082233000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 10.Kat 53 Kapı nolu Daire85812134,52m2Tam2.900,00 TL8.010,00 TL
43341082234000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 10.Kat 54 Kapı nolu Daire85812149,39m2Tam3.200,00 TL8.840,00 TL
44341082235000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 10.Kat 55 Kapı nolu Daire85812154,47m2Tam2.800,00 TL7.730,00 TL
45341082236000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 11.Kat 56 Kapı nolu Daire85812149,39m2Tam3.200,00 TL8.840,00 TL
46341082237000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 11.Kat 57 Kapı nolu Daire85812134,52m2Tam2.900,00 TL8.010,00 TL
47341082238000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 11.Kat 58 Kapı nolu Daire85812134,52m2Tam2.900,00 TL8.010,00 TL
48341082239000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 11.Kat 59 Kapı nolu Daire85812149,39m2Tam3.200,00 TL8.840,00 TL
49341082241000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 12.Kat 61 Kapı nolu Daire85812149,39m2Tam3.200,00 TL8.840,00 TL
50341082242000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 12.Kat 62 Kapı nolu Daire85812134,52m2Tam2.900,00 TL8.010,00 TL
51341082244000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 12.Kat 64 Kapı nolu Daire85812149,39m2Tam3.200,00 TL8.840,00 TL
52341082245000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 12.Kat 65 Kapı nolu Daire85812154,47m2Tam2.800,00 TL7.730,00 TL
53341082246000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 13.Kat 66 Kapı nolu Daire85812149,39m2Tam3.200,00 TL8.840,00 TL
54341082247000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 13.Kat 67 Kapı nolu Daire85812134,52m2Tam2.900,00 TL8.010,00 TL
55341082248000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 13.Kat 68 Kapı nolu Daire85812134,52m2Tam2.900,00 TL8.010,00 TL
56341082250000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 13.Kat 70 Kapı nolu Daire85812154,47m2Tam2.900,00 TL8.010,00 TL
57341082251000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 14.Kat 71 Kapı nolu Daire85812149,39m2Tam3.200,00 TL8.840,00 TL
58341082252000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 14.Kat 72 Kapı nolu Daire85812134,52m2Tam3.000,00 TL8.280,00 TL
59341082253000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 14.Kat 73 Kapı nolu Daire85812134,52m2Tam3.000,00 TL8.280,00 TL
60341082254000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 14.Kat 74 Kapı nolu Daire85812149,39m2Tam3.200,00 TL8.840,00 TL
61341082255000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe15 Temmuz Caddesi5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 14. Kat 75 Kapı nolu Daire85812154,47m2Tam2.900,00 TL8.010,00 TL
62341440316000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirIlgazVadi Park Sitesi A Blok Zemin Kat 8 AA Kapı Nolu
1. ve 2.Bodrum katta Depolu Dükkan
79111.656,06m2Tam25.000,00 TL69.000,00 TL
63341440317000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirIlgazVadi Park Sitesi A Blok Zemin Kat 8 AB Kapı Nolu
1. ve 2.Bodrum katta Depolu Dükkan
7911141,64m2Tam4.200,00 TL11.600,00 TL
64341440318000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirIlgazVadi Park Sitesi A Blok Zemin Kat 8 AC Kapı Nolu
1.ve 2.Bodrum katta Depolu Dükkan
7911126,40m2Tam4.100,00 TL11.320,00 TL
65341440319000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirIlgazVadi Park Sitesi A Blok Zemin Kat 1 Kapı Nolu Deposu olan Daire7911126,83m2Tam2.700,00 TL7.460,00 TL
66341440320000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirIlgazVadi Park Sitesi A Blok Zemin Kat 2 Kapı Nolu Deposu olan Daire7911126,51m2Tam2.700,00 TL7.460,00 TL
67341440325000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirIlgazVadi Park Sitesi B Blok Zemin Kat 1.Bodrum 8 BE Kapı Nolu
Balkonlu Depolu dükkan
7911127,52m2Tam4.100,00 TL11.320,00 TL
68341440326000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirIlgazVadi Park Sitesi B Blok Zemin 1.Bodrum Kat 8 BF Kapı
Nolu Balkonlu depolu dükkan
7911294,60m2Tam4.500,00 TL12.420,00 TL
69341440327000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirIlgazVadi Park Sitesi B Blok Zemin 1.Bodrum Kat 8 BG Kapı Nolu
Balkonlu depolu dükkan
7911213,92m2Tam4.000,00 TL11.040,00 TL
70341440328000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirIlgazVadi Park Sitesi B Blok Zemin 1.Bodrum Kat 8 BH Kapı Nolu
Balkonlu depolu dükkan
7911147,61m2Tam4.200,00 TL11.600,00 TL
71341440329000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirIlgazVadi Park Sitesi B Blok 1. Kat 1 Kapı Nolu deposu olan Daire7911128,40m2Tam3.000,00 TL8.280,00 TL
72341440330000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirIlgazVadi Park Sitesi B Blok 1. Kat 2 Kapı Nolu deposu olan Daire7911127,27m2Tam3.000,00 TL8.280,00 TL
73341440331000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirIlgazVadi Park Sitesi B Blok 1. Kat 3 Kapı Nolu deposu olan Daire7911134,75m2Tam3.000,00 TL8.280,00 TL
74341440332000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirIlgazVadi Park Sitesi B Blok 1. Kat 4 Kapı Nolu deposu olan Daire7911165,40m2Tam3.500,00 TL9.660,00 TL
75341440333000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirIlgazVadi Park Sitesi B Blok 2. Kat 5 Kapı Nolu deposu olan Daire7911132,70m2Tam3.200,00 TL8.840,00 TL
76341440335000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirIlgazVadi Park Sitesi B Blok 2. Kat 7 Kapı Nolu deposu olan Daire7911161,48m2Tam3.500,00 TL9.660,00 TL
77341440337000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirIlgazVadi Park Sitesi B Blok 3. Kat 9 Kapı Nolu deposu olan Daire7911129,71m2Tam3.200,00 TL8.840,00 TL
78341440349000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirIlgazVadi Park Sitesi B Blok 6. Kat 21 Kapı Nolu deposu olan Daire7911126,04m2Tam3.200,00 TL8.840,00 TL
79341082155000İstanbulEyüpsultanÇırçırBallıca95Bodrum Kat 9 Kapı nolu Dükkan16948142,82m2Tam1.250,00 TL3.450,00 TL
80341082179000İstanbulEyüpsultanÜç ŞehitlerArgıçArsa2238232m2Tam350,00 TL970,00 TL
81341081653000İstanbulEyüpsultanKemerburgazİki Kemer MevkiiArsa13 pafta5803.000m2Tam3.000,00 TL8.280,00 TL
82341440239000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirHürriyet Bulvarı CaddesiBaşaktepe Evleri A Blok Zemin Kat 1 Kapı nolu Daire814291,45m2Tam2.000,00 TL5.520,00 TL
83341440241000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirHürriyet Bulvarı CaddesiBaşaktepe Evleri A Blok Zemin Kat 3 Kapı nolu Daire8142117,03m2Tam1.700,00 TL4.700,00 TL
84341440252000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirHürriyet Bulvarı CaddesiBaşaktepe Evleri B Blok Zemin Kat 4 Kapı nolu Daire8142116,41m2Tam1.800,00 TL4.970,00 TL
85341440255000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirHürriyet Bulvarı CaddesiBaşaktepe Evleri B Blok 1.Kat 7 Kapı nolu Daire8142116,41m2Tam1.900,00 TL5.250,00 TL
86341440169000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirSüleyman Çelebi Cad.
Oğuzhan Sk.
A1-3 Blok Evila Konutları 1.Kat 3 Kapı nolu Daire7961180m2Tam3.000,00 TL8.280,00 TL
87341440098000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirSüleyman Çelebi Cad.
Oğuzhan Sk.
4Nova Rezidans 1. Bodrum Kat 10 Kapı nolu Dükkan7956144,25m2Tam6.000,00 TL16.560,00 TL
88341440109000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirSüleyman Çelebi Cad.
Oğuzhan Sk.
4Nova Rezidans 7.Kat 34 Kapı nolu Daire7956116,80m2Tam2.300,00 TL6.350,00 TL
89341440170000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirSüleyman Çelebi Cad.
Oğuzhan Sk.
A1-3 Blok Evila Konutları 1.Kat 4 Kapı nolu Daire7961180m2Tam3.000,00 TL8.280,00 TL
90341440289000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirHürriyet Bulvarı CaddesiEkşi Konutları A Blok Zemin Kat 1 Kapı nolu Daire817193,17m2Tam1.200,00 TL3.320,00 TL
91341440290000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirHürriyet Bulvarı CaddesiEkşi Konutları A Blok Zemin Kat 2 Kapı nolu Daire817193,17m2Tam1.200,00 TL3.320,00 TL
92341440291000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirHürriyet Bulvarı CaddesiEkşi Konutları A Blok 1.Kat 3 Kapı nolu Daire8171102,02m2Tam1.400,00 TL3.870,00 TL
93341440303000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirHürriyet Bulvarı CaddesiEkşi Konutları B Blok Zemin Kat 1 Kapı nolu Daire817193,17m2Tam1.200,00 TL3.320,00 TL
94341440304000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirHürriyet Bulvarı CaddesiEkşi Konutları B Blok Zemin Kat 2 Kapı nolu Daire817193,17m2Tam1.400,00 TL3.870,00 TL
95341440308000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirHürriyet Bulvarı CaddesiEkşi Konutları B Blok 2.Kat 6 Kapı nolu Daire8171102,02m2Tam1.500,00 TL4.140,00 TL
96341081111005İstanbulEyüpsultanÇırçırÖncüKrk.(A,D,E) ile işaretli Arsa1824601m2’nın
507m2’si
Tam900,00 TL2.490,00 TL
97341081874000İstanbulEyüpsultanÇırçırUludağ Caddesi114/BB Blok Zemin Kat 5.Kapı Nolu Dükkan1672969m2Tam900,00 TL2.490,00 TL
98341081951000İstanbulEyüpsultanAkşemsettinAtılgan5Apt.3.kat 10 kapı nolu Daire14151105,56m2Tam1.000,00 TL2.760,00 TL
99341081865000İstanbulEyüpsultanÇırçırUludağ Caddesi114A Blok 2.Bodrum kat 3 kapı nolu Daire1672969,50m2Tam750,00 TL2.070,00 TL
100341081867000İstanbulEyüpsultanÇırçırUludağ Caddesi114/AA Blok Zemin kat 5 kapı nolu Dükkan1672969m2Tam1.100,00 TL3.040,00 TL
101341081868000İstanbulEyüpsultanÇırçırUludağ Caddesi114/AA Blok Zemin kat 6 kapı nolu Dükkan1672969m2Tam1.100,00 TL3.040,00 TL
102341082163000İstanbulEyüpsultanÇırçırCengiz Topel Cad.32Apt.2.kat 3 kapı nolu Daire1403490m2Tam1.200,00 TL3.320,00 TL
103341082166000İstanbulEyüpsultanÇırçırCengiz Topel Cad.32Apt.3.kat 6 kapı nolu Çatı Piyesli Daire14034150m2Tam1.500,00 TL4.140,00 TL
104341082167000İstanbulEyüpsultanÇırçırCengiz Topel Cad.32Apt.Zemin kat 7 Kapı nolu Depolu Dükkan14034124,62m2Tam3.700,00 TL10.220,00 TL
105341082073000İstanbulEyüpsultanNişanca1.Üzümbağı Çıkmazı7Apt.2.Bodrum Kat 1 Kapı nolu Daire354114101m2Tam700,00 TL1.940,00 TL
106341082125000İstanbulEyüpsultanAkşemsettinAltan23-27Apt.Zemin Kat 11 Kapı nolu Depolu Dükkan14044130,35m2Tam1.400,00 TL3.870,00 TL
107341082126000İstanbulEyüpsultanAkşemsettinAltan23-27Apt.Zemin Kat 12 Kapı nolu Depolu Dükkan14044130,35m2Tam1.400,00 TL3.870,00 TL
108591200105000TekirdağMerkezZaferKınalı Bayır MevkiiTarla (Dönemsel Kirası Peşin alınacak)349373.149m2TamDönemsel Kira
400,00 TL
1.110,00 TL
109591200106000TekirdağMerkezZaferKınalı Bayır MevkiiTarla (Dönemsel Kirası Peşin alınacak)349403.235m2TamDönemsel Kira
400,00 TL
1.110,00 TL
110591200110000TekirdağMerkezZaferKınalı Bayır MevkiiTarla (Dönemsel Kirası Peşin alınacak)349702.117m2TamDönemsel Kira
300,00 TL
830,00 TL
111591200104000TekirdağMerkezEski CamiiBahçeliArsa161311.355m2Tam500,00 TL1.380,00 TL
112591220055000TekirdağÇorluMuhittinİstanbul Caddesi143Çorlu Vakıf İşhanı 2.Kat 209 kapı nolu Büro329534,70m2Tam200,00 TL560,00 TL
113592210001000TekirdağÇerkezköyFevzipaşaKumsalArsa61221565m2Tam500,00 TL1.380,00 TL
114592200008000TekirdağSüleymanpaşaGündoğduKabakçıoğlu Cad.Arsa142196,87m2Tam60,00 TL170,00 TL
115591220048001TekirdağÇorluMuhittinİstanbul Caddesi143Çorlu Vakıf İşhanı 1.Kat 117,118,119 kapı nolu Bürolar Özel Şartlı329590m2Tam350,00 TL970,00 TL
116341082019000İstanbulEyüpsultanAkşemsettinLale61Apt.Zemin kat 5 kapı nolu Daire12218765,25m2Tam1.200,00 TL3.320,00 TL
117341082020000İstanbulEyüpsultanAkşemsettinLale61Apt.1. kat 6 kapı nolu Daire12218768,45m2Tam1.300,00 TL3.590,00 TL
118341082021000İstanbulEyüpsultanAkşemsettinLale61Apt.2. kat 9 kapı nolu Daire12218765,25m2Tam1.200,00 TL3.320,00 TL
119341140014000İstanbulSilivriKüçüksinekli Köyüİstasyon MevkiiArsa115710m2Tam600,00 TL1.660,00 TL
120341140018000İstanbulSilivriKüçüksinekli Köyüİstasyon MevkiiÖzel Şartlı Arsa761.630m2Tam600,00 TL1.660,00 TL
121341140041000İstanbulSilivriKüçüksinekli Köyüİstasyon MevkiiArsa75725,30m2Tam400,00 TL1.110,00 TL
122341191297000İstanbulZeytinburnuTelsiz85/12 Sokak6Apt.3.Kat 3 Kapı nolu Çatı piyesli Daire26493188m2Tam2.000,00 TL5.520,00 TL
123341050080000İstanbulBeyoğluHacıahmetLokumcuArsa11861349,55m2Tam50,00 TL140,00 TL
124341050800000İstanbulBeyoğluKüçükpiyaleAltınkapıArsa11657799m2Tam120,00 TL340,00 TL
125341050085000İstanbulBeyoğluKalyoncu KulluğuSamancı Ferhat23/BDükkan452935m2Tam450,00 TL1.250,00 TL
126341052580000İstanbulBeyoğluHalıcıoğluErenler Tekkesi25Apt.1.Bodrum Kat 1 Kapı nolu Daire2902360m2Tam700,00 TL1.940,00 TL
127341052581000İstanbulBeyoğluHalıcıoğluErenler Tekkesi25Apt.1.Bodrum Kat 2 Kapı nolu Daire2902395m2Tam1.000,00 TL2.760,00 TL
128341052583000İstanbulBeyoğluHalıcıoğluErenler Tekkesi25Apt.Zemin Kat 5 Kapı nolu Daire29023100m2Tam1.300,00 TL3.590,00 TL
129341052586000İstanbulBeyoğluHalıcıoğluErenler Tekkesi25Apt.2.Kat 12 Kapı nolu Daire29023100m2Tam1.650,00 TL4.560,00 TL
130341130339000İstanbulSarıyerKireçburnuHekimArsa4831190,05m2Tam750,00 TL2.070,00 TL
131341030656000İstanbulBeşiktaşYıldızAsariye Caddesi21Apt.3. Kat 4 Kapı nolu dubleks Daire5144133,80m2Tam3.250,00 TL8.970,00 TL
132341160519000İstanbulŞişliFeriköySavaş70Apt.3.Kat 5 Kapı nolu Daire12411679,65m2Tam2.000,00 TL5.520,00 TL
133341160632000İstanbulŞişliBozkurtBaysungur54Apt.1.Kat 3 Kapı nolu Daire12923379,35m2Tam1.700,00 TL4.700,00 TL
134341160556000İstanbulŞişliMeşrutiyetElhan28Apt.Zemin 2Kapı nolu Dükkan9701465m2Tam1.100,00 TL3.040,00 TL
135341160574000İstanbulŞişliEskişehirMekkareciApt.Zemin 1/B Kapı nolu Dükkan13121097m2Tam2.500,00 TL6.900,00 TL
136341160457002İstanbulŞişliEskişehirYiğitbaşı35Apt.1.Kat 3.Kapı nolu Özel Şartlı Daire1337779m2Tam1.100,00 TL3.040,00 TL
137341160457003İstanbulŞişliEskişehirYiğitbaşı35Apt.2.Kat 4.Kapı nolu Daire1337779m2Tam1.250,00 TL3.450,00 TL
138341051153001İstanbulBeyoğluKalyoncu KulluğuBilginKrk.(B-C) ile işaretli Arsa446960m2Tam250,00 TL690,00 TL
139341052506000İstanbulBeyoğluEmekyemezHarup7Apt.1.Kat 25 Kapı nolu Büro274511m2Tam250,00 TL690,00 TL
140341052508000İstanbulBeyoğluEmekyemezHarup7Apt.1.Kat 24 Kapı nolu Büro274516m2Tam300,00 TL830,00 TL
141341052509000İstanbulBeyoğluEmekyemezHarup7Apt.2.Kat 35 Kapı nolu Büro274521,77m2Tam400,00 TL1.110,00 TL
142342050076002İstanbulBeyoğluKemankeşNecatibeyBeyazıd-Cedid Camii WC’si729Tam500,00 TL1.380,00 TL
143341052248000İstanbulBeyoğluKasımpaşaPiyale MumhanesiA Blok Zemin Kat 3 Kapı nolu Daire14574589m2Tam1.300,00 TL3.590,00 TL
144341052593000İstanbulBeyoğluKeçecipiriParçacı16-18Apt.Zemin Kat 6 Kapı nolu Daire3056180m2Tam1.300,00 TL3.590,00 TL
145341052595000İstanbulBeyoğluKeçecipiriParçacı16-18Apt.1. Kat 8 Kapı nolu Daire3056182m2Tam1.400,00 TL3.870,00 TL
146341030756000İstanbulBeşiktaşOrtaköyŞair Necati24Ayangil Apt.Zemin Kat 2 Kapı nolu Daire3713104,64m2Tam2.500,00 TL6.900,00 TL
147341052445000İstanbulBeyoğluPiripaşaTurşucu7-9Apt.1.Kat 9.Kapı nolu Daire29593460m2Tam1.300,00 TL3.590,00 TL
148341051468001İstanbulBeyoğluHacımimiLüleci Hendek5/A3 Katlı Kargir Binanın Zemin Katı Dükkan14139,40,41,352,10m23 parselin
24/36 hissesi
3.750,00 TL10.350,00 TL
149341052397000İstanbulBeyoğluMüeyyedzadeAli Hoca Aralığı3Apt.1.Kat 6.Kapı nolu Daire1471054,15m2Tam2.500,00 TL6.900,00 TL
150341052596000İstanbulBeyoğluKeçecipiriParçacı16-18Apt.1. Kat 9 Kapı nolu Daire3056182m2Tam1.400,00 TL3.870,00 TL
151341052475000İstanbulBeyoğluSütlüceMahmut Dayı ve Berber7/AApt.1.Bodrum ve 2.Bodrum Katta Depolu Dükkan27316194,66m2Tam1.600,00 TL4.420,00 TL
152341052094000İstanbulBeyoğluİstiklalAli Kabuli17Dükkan16218141,50m22/3 hissesi300,00 TL830,00 TL
153341030558001İstanbulBeşiktaşAbbasağaBostan Üstü Sk.Arsa3291-2 ve 31.626m2Tam8.000,00 TL22.080,00 TL
154341090300000İstanbulFatihAyvansarayDervişzadeArsa28971316,34m2Tam130,00 TL360,00 TL
155341090449002İstanbulFatihAyvansarayEbe34Krk.(4) ile işaretli Arsa üstü muhtesat ikametgah289152425,50m2’nın
26’si
Tam500,00 TL1.380,00 TL
156341090787000İstanbulFatihKocamustafapaşaİmamaşirKrk.(A) ile işaretli Arsa1241147,25m2Tam250,00 TL690,00 TL
157341091778000İstanbulFatihHaseki SultanHaseki Caddesi31/CDükkan11293310m2Tam900,00 TL2.490,00 TL
158341092075000İstanbulFatihHacı EvhattinSamancı Odaları48Yalçın Apt.Zemin Kat 3 Kapı nolu Daire107918275m2Tam1.000,00 TL2.760,00 TL
159341092198000İstanbulFatihYedikuleYedikule Caddesi42/AZemin Katta Depolu Dükkan126815200m2Tam3.800,00 TL10.490,00 TL
160341092199000İstanbulFatihYedikuleTayyareci Rıdvan16,18
ve 20
Saffet Apt.3.kat 4 Kapı nolu Daire10728862,40m2Tam1.100,00 TL3.040,00 TL
161342090031000İstanbulFatihYedikuleNarlıkapı Cad.Arsa12249320m2Tam1.700,00 TL4.700,00 TL
162341091000000İstanbulFatihHırka-i ŞerifKuyu ÇıkmazıArsa27122690,72m2Tam125,00 TL350,00 TL
163341090206000İstanbulFatihAkşemsettinEmirbuhariEmir Buhari Camii WC’sı (7 kabinli)204714Tam500,00 TL1.380,00 TL
164341090330000İstanbulFatihKocamustafapaşaOrg.Nafız Gürman Cad.157/ADükkan1066364m2Tam1.750,00 TL4.830,00 TL
165341092071000İstanbulFatihAksarayKürkçübaşı Çeşmesi
5.Çıkmazı
Arsa23909068m2Tam150,00 TL420,00 TL
166341092008000İstanbulFatihAtikaliMüezzin Bilal1Apt. Bodrum Kat 2 Kapı nolu Daire13472379,32m2Tam1.800,00 TL4.970,00 TL
167341091638000İstanbulFatihKaragümrükKuyulu ÇıkmazıArsa27122354,69m2Tam350,00 TL970,00 TL
168341092163000İstanbulFatihAyvansarayYörük33Bodrum+2 Katlı İkametgah ve Bahçesi1837399,69+544,31=
Top:642m2
Tam2.500,00 TL6.900,00 TL
169341092019000İstanbulFatihMevlanakapıAsmalı Aktar2İkametgah14081131m2Tam1.000,00 TL2.760,00 TL
170341092186000İstanbulFatihYedikuleHacı Manav134Apt.3.Kat 7 Kapı nolu çatı piyesli Daire107918486m2Tam1.300,00 TL3.590,00 TL
171341092150000İstanbulFatihAlikuşçuİslambol Cad.Malta Çarşısı2/EDükkan19232018m2Tam1.600,00 TL4.420,00 TL
172341091727000İstanbulFatihAyvansarayEğrikapıÖzel Şartlı Arsa2867183m2Tam350,00 TL970,00 TL
173341091918000İstanbulFatihYedikuleYedikule CaddesiKrk.(A) ile işaretli Arsa Üzeri Dükkan245415201,34m2’nın
42m2’si
Tam2.250,00 TL6.210,00 TL
174341091094000İstanbulFatihDervişaliDraman36/AKrk.(B) ile işaretli İkametgah187612112m2’nın
26,88m2’si
Tam400,00 TL1.110,00 TL
175341091097000İstanbulFatihDervişaliTercüman YunusÖzel şartlı Arsa25403913,53m2Tam100,00 TL280,00 TL
176342090191002İstanbulFatihAksarayKatip MuslahattinKataip Muslahatttin Camii Özel Şartlı WC’si (3) Kabinli86729Tam400,00 TL1.110,00 TL
177342090502001İstanbulFatihHaseki SultanHaseki Caddesi31/EDükkan11298210m2Tam2.200,00 TL6.080,00 TL
178341091688001İstanbulFatihBalatMerdivenli YokuşuArsa187933 ve 41127m2Tam1.500,00 TL4.140,00 TL
179341090718000İstanbulFatihAyvansarayAyvansarı KülhanıArsa287318107,55m2Tam200,00 TL560,00 TL
180341092192000İstanbulFatihAkşemsettinŞemsettin Sami55Apt.4 Kat 10 Kapı nolu çatı piyesli Daire206216179,95m2Tam2.700,00 TL7.460,00 TL
181342090257006İstanbulFatihSeyitömerYaylak DevirhanŞeyh Hüsamettin Camii WC’si(6 kabinli)142318Tam350,00 TL970,00 TL
182341091795000İstanbulFatihAyvansarayMaslak ÇıkmazıArsa27031788,79m2Tam350,00 TL970,00 TL
183341090590006İstanbulFatihBalatSancaktar YokuşuKrk (J) ile işaretli ikametgah228610805m22’nın
40m2’si
Tam275,00 TL760,00 TL
184342070008001İstanbulFatihEminönü-TahtakaleYavaşça22Dükkan279125m2Tam1.600,00 TL4.420,00 TL
185341070386000İstanbulFatihEminönü-RüstempaşaUzunçarşı244Kagir Dükkan4302223m2Tam12.000,00 TL33.120,00 TL
186341072098000İstanbulFatihMesihpaşaLaleli Caddesi3Apt.3.Kat 6 Kapı nolu Daire76253100m2Tam2.000,00 TL10.000,00 TL
187341070015068İstanbulFatihHobyarYeni Camii CelalbeyVakıf İş Hanı 3.Kat 26 Kapı nolu Oda3893517,50m2Tam850,00 TL2.350,00 TL
188341070015084İstanbulFatihHobyarYeni Camii CelalbeyVakıf İş Hanı 2.Kat 18 Kapı nolu Oda3893516,14m2Tam900,00 TL2.490,00 TL
189341070015095İstanbulFatihHobyarYeni Camii CelalbeyVakıf İş Hanı 1.Kat 9 ve 10 Kapı nolu Odalar3893570,50m2Tam3.900,00 TL10.770,00 TL
190341071253000İstanbulFatihMercanağaÇakmakçılar YokuşuBüyük Valide Han 1.Kemer Üst Kat 21 Kapı nolu Depo33914,50m2Tam300,00 TL830,00 TL
191341070015019İstanbulFatihHobyarYeni Camii CelalbeyVakıf İşhanı 5.Kat 25-26 Kapı nolu Oda3893527,96m2Tam1.650,00 TL4.560,00 TL
192341070760000İstanbulFatihMercanağaNasuhiye7/1 Kapı nolu Dükkan33930217m2Tam250,00 TL690,00 TL
193341070272000İstanbulFatihYavuzselimYoğurtçu NuriÖzel Şartlı Arsa5543150,50m2Tam2.500,00 TL6.900,00 TL
194342070323001İstanbulFatihAlemdarÇatalçeşmeMolla Fenari Camii Wc’si (5) Kabinli42130m2Tam1.500,00 TL4.140,00 TL
195341072064000İstanbulFatihDayahatunSandalyecilerKüçük Yeni Han zemin Kat 6 Kapı nolu Kargir Oda2602426,25m2Tam2.200,00 TL6.080,00 TL
196341070151000İstanbulFatihMahmutpaşaBezcilerKrk.(Y) ile işaretli Arsa üstü Açık Muhtesat324374m2Tam1.200,00 TL3.320,00 TL
197341071897000İstanbulFatihMercanağaMahmutpaşa YokuşuBüyük Çorapçıhan 1.Kat 25 kapı nolu Kargir Oda33825m2Tam1.500,00 TL4.140,00 TL
198341070892058İstanbulFatihTahtakaleTomrukTahtakale Vakıf İşhanı 3.Bodrum Kat 101 Kapı nolu Dükkan2785826m2Tam2.600,00 TL7.180,00 TL
199342070076001İstanbulFatihMercanağaNasuhiyeKrk.(D) ile işaretli Arsa üzeri 2 Katlı Dükkan33926143m2Tam1.900,00 TL5.250,00 TL
200341071470000İstanbulFatihSultanahmetTülbentçi Çeşme ve
Çayıroğlu
Arsa715285m2Tam800,00 TL2.210,00 TL

Vakıflar Bölge Müdürlüğü Gayrimenkul Haberleri

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları