İmarhaber

İstanbul Vakıflar Müdürlüğünce Kiralık Gayrimenkuller

T.C. İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER İLANA ÇIKARILDI

İstanbul Vakıflar Müdürlüğünce Kiralık Gayrimenkuller
Google News
07 Haziran 2021 - 22:49

T.C. İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER İLANA ÇIKARILDI
Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 31.12.2021 tarihine kadar kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinde itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile 30/06/2021 Çarşamba günü Saat 13:00′ te Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İst. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır.

Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için: İkametgâh Belgesi ve Nüfus Cüzdan Örneği veya Vukûatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (Adres Beyanı) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile birlikte en son 29/06/2021 Salı günü saat 15:30’ a kadar İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğümüz ihale bürosuna şahsen müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerektiğinden, eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler ise, (Teminat Mektubunu Limit dâhili ve süresiz) teminat mektubunun teyidini idaremize ait 0 212 24364 59 nolu telefona (İhale Bürosunun dikkatine olarak) faks çektirerek, teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir.

Şirket sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır.

Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.

Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta ve noter masrafları kiracıya aittir.Kiralanan taşınmazların üzerine yapacağı prefabrik yapı ile ilgili, idaremizden ve ilgili belediyesinden izin alınmak şartıyla, üzerine yapacağı prefabrik muhtesatı bedelsiz ve şartsız olarak, noterden idaremiz adına terk ve teberru etmek kaydıyla, idaremizin ve ilgili belediyenin uygun göreceği ve tasdik edilecek proje doğrultusunda yapılacaktır.

Kiracı, İdaremizin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.

Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü
hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.

İdaremiz, taşınmazın reklama elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.

Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun
olacak şekilde en az iki kefil alınacaktır.

İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.

İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakta serbesttir.

Genel ve Özel şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale panosunda görülebilir.

Geçici ve Ek Teminatların geri ödemeleri, katılımcıların banka iban hesaplarına ihaleden sonra 15 gün içerisinde aktarılacaktır.(Banka Hesap (İban)numarası olmayanların ihaleden önce teminat yatırırken herhangi bir bankadan hesap numarası açtırarak, iban numarası ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.)

Ülkemizde yaşanmakta olan salgınla mücadele çerçevesinde ihalelere müracaat ve katılım esnasında maske takmak ve Hes Kodu zorunludur.

Tel: 0 212 251 88 10 Dahili (7426)

İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER

SIRA DOSYA İLİ İLÇESİ MAHALLESİ CADDE / SOKAK KAPI CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HİSSE AYLIK
MUHAMMEN GEÇİCİ VE İHALE İHALE NO BUCAĞI / KÖYÜ MEVKİİ M2 BEDEL TEMİNAT TARİHİ SAATİ

1 341070015003 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Camii Celalbey Vakıf İş Hanı 5.Kat 5 Kapı nolu Oda 389 35 14,57m2 Tam 675,00 TL 1.870,00 TL 30.06.2021 13:00
2 341070015009 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Camii Celalbey Vakıf İş Hanı 5.Kat 12 Kapı nolu Oda 389 35 15,28m2 Tam 1.350,00 TL 3.730,00 TL 30.06.2021 13:00
3 341070015017 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Camii Celalbey Vakıf İş Hanı 5.Kat 21-22 Kapı nolu Oda 389 35 27,96m2 Tam 1.300,00 TL 3.590,00 TL 30.06.2021 13:00
4 341070015044 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Camii Celalbey Vakıf İş Hanı 4.Kat 26 Kapı nolu Oda 389 35 13,98m2 Tam 1.100,00 TL 3.040,00 TL 30.06.2021 13:00
5 341070015053 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Camii Celalbey Vakıf İş Hanı 3.Kat 8 Kapı nolu Oda 389 35 10,56m2 Tam 700,00 TL 1.940,00 TL 30.06.2021 13:00
6 341070015087 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Camii Celalbey Vakıf İş Hanı 2.Kat 21-22 Kapı nolu Oda 389 35 27,96m2 Tam 2.120,00 TL 5.860,00 TL 30.06.2021 13:00
7 341070015110 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Camii Celalbey Vakıf İş Hanı 4.Kat 3-4 Kapı nolu Oda 389 35 29,14m2 Tam 2.500,00 TL 6.900,00 TL 30.06.2021 13:00
8 341072049000 İstanbul Fatih Küçükayasofya Kaleci ve Akburçak 12/A Bodrum+Zemin+1.Teras Katlı İkametgah 110 1 36,50m2 Tam 6.500,00 TL 57.940,00 TL 30.06.2021 13:00
9 341071039000 İstanbul Fatih Beyazıt Alipaşa Han Üst Kat 14 Kapı nolu Dükkan 640 18m2 Tam 1.500,00 TL 4.140,00 TL 30.06.2021 13:00
10 341071625003 İstanbul Fatih Mollafenari Medrese Krk.(C) ile işaretli Atik Ali Medresesi Camii Avlusu
Girişi Zemin Kat 14 Kapı nolu Özel Şartlı Dükkan 274 27 11m2 Tam 1.500,00 TL 4.140,00 TL 30.06.2021 13:00
11 341072083000 İstanbul Fatih Çarşı Keseciler Arsa 2731 29 1,80m2 Tam 4.000,00 TL 14.100,00 TL 30.06.2021 13:00
12 341071740001 İstanbul Fatih Mercanağa Çakmakçılar Yokuşu Büyük Valide Han 1.Kemer Üst Kat 20 Kapı nolu
Ahşap Mutfak 339 15m2 Tam 250,00 TL 690,00 TL 30.06.2021 13:00
13 341071674000 İstanbul Fatih Mercanağa Çakmakçılar Yokuşu Validehan Sağırhan Üst Kat 33 Kapı nolu Oda 339 25m2 Tam 550,00 TL 1.520,00 TL 30.06.2021 13:00
14 341071856000 İstanbul Fatih Mercanağa Validehan-Sağırhan Validehan Sağırhan Üst Kat 36 Kapı nolu Oda 339 21m2 Tam 550,00 TL 1.520,00 TL 30.06.2021 13:00
15 341070760000 İstanbul Fatih Mercanağa Nasuhiye Han 7/1 Kapı nolu Dükkan 339 302 17m2 Tam 450,00 TL 1.250,00 TL 30.06.2021 13:00
16 342070076007 İstanbul Fatih Mercanağa Nasuhiye Krk.(F) ile işaretli Arsa üzeri 27 kapı nolu Muhtesat 339 261 24m2 Tam 470,00 TL 1.300,00 TL 30.06.2021 13:00
17 341071253000 İstanbul Fatih Mercanağa Çakmakçılar Yokuşu Büyük Valide Han 1.Kemer Üst Kat 21 Kapı nolu
Ahşap Mutfak 339 14,50m2 Tam 400,00 TL 1.110,00 TL 30.06.2021 13:00
18 341071427000 İstanbul Fatih Sultanahmet Kupacılar 5 Kapı nolu Özel Şartlı Ahşap EV 80 47 70m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL 30.06.2021 13:00
19 341071470000 İstanbul Fatih Sultanahmet Tülbentçi Çeşme ve Çayıroğlu Arsa 715 2 85m2 Tam 3.400,00 TL 11.000,00 TL 30.06.2021 13:00
20 341071251000 İstanbul Fatih Mercanağa Çakmakçılar Yokuşu Büyük Valide Han Üst Kat 4-5 Kapı nolu Oda 339 17m2 Tam 650,00 TL 1.800,00 TL 30.06.2021 13:00
21 342070085003 İstanbul Fatih Mollafenari Nuruosmaniye-Çarşıkapı Kılıçlar Vakıf İşhanı Üst Kat 464 Kapı nolu Dükkan 299 125 22,33m2 Tam 5.350,00 TL 16.770,00 TL 30.06.2021 13:00
22 341070132000 İstanbul Fatih Mercanağa Mercan Yokuşu 1/A Kapı nolu Özel Şartlı Dükkan 264 8 22m2 Tam 15.300,00 TL 47.600,00 TL 30.06.2021 13:00
23 341070131000 İstanbul Fatih Süleymaniye Fetva Yokuşu 1/B Kapı nolu Özel Şartlı Dükkan 264 7 16,50m2 Tam 11.500,00 TL 38.740,00 TL 30.06.2021 13:00
24 341071974000 İstanbul Fatih Çarşı Perdahçılar 64 Kapı nolu Kargir Dükkan 2748 19 31m2 200/288
Hissesi 20.000,00 TL 55.200,00 TL 30.06.2021 13:00
25 341090915000 İstanbul Fatih Ayvansaray Mahkeme Altı Krk.(B ile işaretli Arsa 2638 11 169,96m2’nin
45,96m2’si Tam 950,00 TL 2.630,00 TL 30.06.2021 13:00
26 341092303000 İstanbul Fatih Yedikule Samancı Odaları Apt.2.Kat 3 Kapı nolu Daire 1078 69 93m2 Tam 1.750,00 TL 4.830,00 TL 30.06.2021 13:00
27 341091893000 İstanbul Fatih Hırka-i Şerif Armutlu Apt.Zemin Kat 2 Kapı nolu Daire 1061 8 74,70m2 Tam 1.500,00 TL 4.140,00 TL 30.06.2021 13:00
28 341092102000 İstanbul Fatih Hırka-i Şerif Akboğa 5 Zehra Apt.1.Kat 3 Kapı nolu Daire 1601 9 111,40m2 Tam 2.000,00 TL 5.520,00 TL 30.06.2021 13:00
29 341090448000 İstanbul Fatih Atik Mustafapaşa Ebe 34 Kapı nolu İkametgah 2891 55 41,35m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL 30.06.2021 13:00
30 341092182000 İstanbul Fatih Yavuz Sultan Selim Kalaycı Arsa 2210 13 81m2 1/2
Hissesi 550,00 TL 1.520,00 TL 30.06.2021 13:00
31 341091958000 İstanbul Fatih Sinanağa Gülbahçe Arsa 2429 3 26,23,m2 Tam 80,00 TL 230,00 TL 30.06.2021 13:00
32 341091772000 İstanbul Fatih Aksaray Alboyacılar Arsa 838 21 54m2 Tam 550,00 TL 1.520,00 TL 30.06.2021 13:00
33 341091688001 İstanbul Fatih Balat Merdivenli Yokuşu Arsa 1879 33 ve 41 127m2 Tam 800,00 TL 2.210,00 TL 30.06.2021 13:00
34 341091679000 İstanbul Fatih Yedikule İçkalpakçı Arsa 1222 44 30m2 Tam 40,00 TL 120,00 TL 30.06.2021 13:00
35 341091638000 İstanbul Fatih Karagümrük Kuyulu çıkmazı Arsa 2712 23 54,69m2 Tam 320,00 TL 890,00 TL 30.06.2021 13:00
36 341091767000 İstanbul Fatih Molla Gürani Yirmisekiz Mehmet çelebi Arsa 1959 6 54,97m2 Tam 600,00 TL 1.660,00 TL 30.06.2021 13:00
37 341091695000 İstanbul Fatih Cerrahpaşa Ağababa Arsa 1157 89 34m2 1/2 Hissesi 90,00 TL 250,00 TL 30.06.2021 13:00
38 343090601000 İstanbul Fatih Karagümrük Prof.Naci Şensoy Arsa 2501 18 102,19m2 3/4 Hissesi 150,00 TL 420,00 TL 30.06.2021 13:00
39 341091991000 İstanbul Fatih Dervişali Hamami Camii Arsa 1841 8 38m2 Tam 60,00 TL 170,00 TL 30.06.2021 13:00
40 341092177000 İstanbul Fatih Ayvansaray Camii Şerif Avlusu Sk. Arsa 2888 12 338,85 1/12 Hissesi 80,00 TL 230,00 TL 30.06.2021 13:00
41 341092081000 İstanbul Fatih Atikali Mehmetağa Hamamı Arsa 1369 3 34,10m2 Tam 450,00 TL 1.250,00 TL 30.06.2021 13:00
42 341092123001 İstanbul Fatih Karagümrük Öztan Krk.(B) ile işaretli Arsa 2592 1 1.149m2’nın
209m2’si Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL 30.06.2021 13:00
43 341092053000 İstanbul Fatih Ayvansaray Karagözcü Arsa 2691 26 21,45m2 Tam 35,00 TL 100,00 TL 30.06.2021 13:00
44 341092031000 İstanbul Fatih Ayvansaray Dervişzade Arsa 2892 17 58,39m2 Tam 50,00 TL 140,00 TL 30.06.2021 13:00
45 342090463000 İstanbul Fatih Yavuz Sultan Selim Müftü Hamamı Krk.(A) ile işaretli Arsa 2463 1 448,65m2’nin
95m2’si Tam 350,00 TL 970,00 TL 30.06.2021 13:00
46 341090300000 İstanbul Fatih Ayvansaray Dervişzade Arsa 2897 15 16,34m2 Tam 50,00 TL 140,00 TL 30.06.2021 13:00
47 341090622000 İstanbul Fatih Ayvansaray Püsküllü Arsa 2639 10 60,34m2 Tam 450,00 TL 1.250,00 TL 30.06.2021 13:00
48 341091211000 İstanbul Fatih Yavuz Sultan Selim Çırakçıçeşme Arsa 2239 18 36m2 Tam 200,00 TL 560,00 TL 30.06.2021 13:00
49 341091000000 İstanbul Fatih Hırka-i Şerif Kuyu Çıkmazı Arsa 2712 26 90,72m2 Tam 230,00 TL 640,00 TL 30.06.2021 13:00
50 343090588000 İstanbul Fatih Seyid Ömer Evliya Ata Arsa 1437 10 126m2 Tam 350,00 TL 970,00 TL 30.06.2021 13:00
51 341052549000 İstanbul Beyoğlu Kuloğlu Liva 15 Apt.1.Kat 1 Kapı nolu Daire 484 15 37m2 Tam 1.500,00 TL 7.140,00 TL 30.06.2021 13:00
52 341052550000 İstanbul Beyoğlu Kuloğlu Liva 15 Apt.1.Kat 2 Kapı nolu Daire 484 15 41m2 Tam 1.500,00 TL 7.140,00 TL 30.06.2021 13:00
53 341052551000 İstanbul Beyoğlu Kuloğlu Liva 15 Apt.1.Kat 3 Kapı nolu Daire 484 15 36m2 Tam 1.500,00 TL 7.140,00 TL 30.06.2021 13:00
54 341052552000 İstanbul Beyoğlu Kuloğlu Liva 15 Apt.2.Kat 4 Kapı nolu Daire 484 15 40m2 Tam 1.500,00 TL 7.140,00 TL 30.06.2021 13:00
55 341052553000 İstanbul Beyoğlu Kuloğlu Liva 15 Apt.2.Kat 6 Kapı nolu Daire 484 15 40m2 Tam 1.500,00 TL 7.140,00 TL 30.06.2021 13:00
56 341052554000 İstanbul Beyoğlu Kuloğlu Liva 15 Apt.3.Kat 10 Kapı nolu Daire 484 15 40m2 Tam 1.500,00 TL 7.140,00 TL 30.06.2021 13:00
57 341052260000 İstanbul Beyoğlu Yenişehir Koçyiğit ve Düzenlik Arsa 1602 1 37,72m2 Tam 300,00 TL 830,00 TL 30.06.2021 13:00
58 341052273000 İstanbul Beyoğlu Sütlüce Çıksalın Camii 12 Apt.Zemin Kat 2 Kapı nolu Depolu Dükkan 2945 4 162,94m2 Tam 2.900,00 TL 8.100,00 TL 30.06.2021 13:00
59 341052316000 İstanbul Beyoğlu Hacıahmet Yeni Alem Depo 1188 11 59,90m2 Tam 400,00 TL 1.110,00 TL 30.06.2021 13:00
60 342053958000 İstanbul Beyoğlu Kaptanpaşa Kalafatçı Yusuf 36/1 Arsa üzeri Muhtesat İkametgah 1443 5 276m2 Tam 800,00 TL 2.210,00 TL 30.06.2021 13:00
61 342053933000 İstanbul Beyoğlu Camiikebir Bahriye 37/1A Zemin+1 Normal Kat+ Çatı Katı olan Dükkan 1065 6 17m2 Tam 4.000,00 TL 12.000,00 TL 30.06.2021 13:00
62 341052385000 İstanbul Beyoğlu Sütlüce Tokaç 31 Apt.Zemin Kat 4 Kapı nolu Daire 2947 7 63,88m2 Tam 1.300,00 TL 4.630,00 TL 30.06.2021 13:00
63 341051790002 İstanbul Beyoğlu Sütlüce Salaş 11 Apt.1.Kat 9 Kapı Nolu Daire 2728 13 94m2 Tam 1.750,00 TL 5.250,00 TL 30.06.2021 13:00
64 341052636000 İstanbul Beyoğlu Halıcıoğlu Futacı ve Tataroğlu 23 Apt.2.Bodrum Kat 2 Kapı nolu Daire 2926 25 75m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL 30.06.2021 13:00
65 341030852000 İstanbul Beşiktaş Yıldız Eğri Çınar A Blok 2.Bodrum Kat 1 Kapı nolu Daire 255 1 94,50m2 Tam 3.500,00 TL 12.600,00 TL 30.06.2021 13:00
66 341030853000 İstanbul Beşiktaş Yıldız Eğri Çınar A Blok 2.Bodrum Kat 2 Kapı nolu Daire 255 1 139,80m2 Tam 5.500,00 TL 17.800,00 TL 30.06.2021 13:00
67 341030858000 İstanbul Beşiktaş Yıldız Eğri Çınar B Blok 1.Bodrum+Zemin+1 normal 1 Kapı nolu
Müstakil Ev İkamegah 255 1 118,10m2 Tam 15.000,00 TL 53.400,00 TL 30.06.2021 13:00
68 342030044001 İstanbul Beşiktaş Sinanpaşa Sinanpaşa Köprüsü 15/A Kaptan İbrahimağa Camii WC’sı(7 Kabin+4 Pisuar) 292 2 Tam 2.000,00 TL 6.200,00 TL 30.06.2021 13:00
69 341030649000 İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Emirhan Beyazıt.Apt.Zemin 10/B Kapı nolu Dükkan 1095 12 69m2 Tam 3.000,00 TL 9.800,00 TL 30.06.2021 13:00
70 341160631000 İstanbul Şişli Bozkurt Baysungur 54 Apt. Bodrum Kat 1 Kapı Nolu Daire 1292 33 79,35m2 Tam 1.800,00 TL 5.600,00 TL 30.06.2021 13:00
71 341160601000 İstanbul Şişli Duatepe Evrenoszade 3 Apt. 2 Kat 12 Kapı Nolu Daire 1259 57 90m2 Tam 2.750,00 TL 7.590,00 TL 30.06.2021 13:00
72 341160700000 İstanbul Şişli Halide Edip Adıvar Melikşah 101 Apt.3.Bodrum 3.Kapı nolu Daire 10289 61 90m2 Tam 1.600,00 TL 4.420,00 TL 30.06.2021 13:00
73 341130015000 İstanbul Sarıyer Mirgün Çamfıstığı Arsa 951 24 536m2 Tam 1.500,00 TL 6.300,00 TL 30.06.2021 13:00
74 341130342000 İstanbul Sarıyer Mirgün Mazhar Reşitpaşa 14 2 Katlı (Katların Toplamı:350m2)özel Şartlı Müstakil Ev 152 18 350m2 Tam 5.050,00 TL 13.940,00 TL 30.06.2021 13:00
75 341130137000 İstanbul Sarıyer Büyükdere Canfes-Ekserci Arsa 613 11 156m2 Tam 400,00 TL 1.110,00 TL 30.06.2021 13:00
76 341130138000 İstanbul Sarıyer Büyükdere Canfes Arsa 613 12 154,02m2 Tam 400,00 TL 1.110,00 TL 30.06.2021 13:00
77 341130370000 İstanbul Sarıyer Merkez Atabey Krk. (A) ile işaretli Arsa 722 10 166,43m2’nın
132,43m2’si Tam 400,00 TL 1.110,00 TL 30.06.2021 13:00
78 341140036000 İstanbul Silivri Küçüksinekli İstasyon Mevkii Arsa 132 800m2 Tam 430,00 TL 1.190,00 TL 30.06.2021 13:00
79 341081745000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Lale Arsa 151 23 175m2 Tam 1.150,00 TL 3.180,00 TL 30.06.2021 13:00
80 341081807000 İstanbul Eyüpsultan İslambey Halitpaşa Caddesi 12 Apt.1.Kat 3 Kapı nolu Büro 56 67 98,23m2 Tam 1.900,00 TL 5.250,00 TL 30.06.2021 13:00
81 341081808000 İstanbul Eyüpsultan İslambey Halitpaşa Caddesi 12 Apt.1.Kat 4 Kapı nolu Büro 56 67 98,23m2 Tam 1.900,00 TL 5.250,00 TL 30.06.2021 13:00
82 341082125000 İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Altan 23-27 Apt.Zemin Kat 11 Kapı nolu Depolu Dükkan 140 44 130,35m2 Tam 1.450,00 TL 4.010,00 TL 30.06.2021 13:00
83 341082274000 İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Serhat Arsa 122 438 185,32m2 Tam 250,00 TL 690,00 TL 30.06.2021 13:00
84 341082074000 İstanbul Eyüpsultan İslambey Bülbül Yuvası Çıkmazı 3 Kapı nolu Bahçeli Ahşap Ev 316 37 76m2 Tam 950,00 TL 2.630,00 TL 30.06.2021 13:00
85 341082010000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Dicle 51 Apt.2.Bodrum Kat 1 Kapı nolu Daire 122 228 71m2 Tam 850,00 TL 2.350,00 TL 30.06.2021 13:00
86 342080097001 İstanbul Eyüpsultan Cezrikasım Zal Mahmutpaşa Cezrikasım Camii WC’sı 65 25 Tam 1.950,00 TL 5.390,00 TL 30.06.2021 13:00
87 341082262000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Uludağ 37-41 Sancar Aras T Tepe Sitesi A Blok Zemin Kat 26 Kapı nolu Dükkan 174 34 95m2 Tam 1.250,00 TL 3.450,00 TL 30.06.2021 13:00
88 341080129000 İstanbul Eyüpsultan Gümüşsuyu Kırk Meriven Cad. 47 ve 49 Kapı nolu 2 Bağımsız Basit Yapı İkametgah 27 6 354,50m2 Tam 1.900,00 TL 5.250,00 TL 30.06.2021 13:00
89 341020309009 İstanbul Bakırköy Şenlikköy Çatal Krokide (B-2)ile işaretli Arsa 401 130 20.440m2’nın
2.714m2’si Tam 25.000,00 TL 140.000,00 TL 30.06.2021 13:00
90 341020164001 İstanbul Bakırköy Sakızağacı Muharrir Ahmet Rasim 53 Özel şartlı Zemin+Asma Katlı Müstakil Ev 36 4 42m2 Tam 1.750,00 TL 4.830,00 TL 30.06.2021 13:00
91 341440002000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Cad. Arsa 786 2 3.709,65m2 Tam 15.000,00 TL 41.400,00 TL 30.06.2021 13:00
92 341440105000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad. Nova Rezidans 3.Kat 26 Kapı nolu Daire 795 6 116,80m2 Tam 3.750,00 TL 11.400,00 TL 30.06.2021 13:00
93 341300090000 İstanbul Bahçelievler Kocasinan Alptekin 11/B Dükkan 1316 16 65,80m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL 30.06.2021 13:00
94 341420010000 İstanbul Arnavutköy Haraçcı Mihriban ve Tesfir Özel Şartlı Arsa 5029 1 392,92m2 Tam 300,00 TL 830,00 TL 30.06.2021 13:00
95 341420017000 İstanbul Arnavutköy Haraçcı Yurttaş Arsa 5048 2,3,4,5,7,8,9 2.223,61m2 Tam 2.500,00 TL 9.600,00 TL 30.06.2021 13:00
96 341420027000 İstanbul Arnavutköy Haraçcı Hacımaşlı Cad.Kutlukhan Sk. Arsa 4374 3 8.661,74m2 Tam 800,00 TL 3.210,00 TL 30.06.2021 13:00
97 341191211000 İstanbul Zeytinburnu Merkezefendi Fırın Arsa 2931 23 74,32m2 Tam 450,00 TL 1.250,00 TL 30.06.2021 13:00
98 341190601000 İstanbul Zeytinburnu Telsiz 85/13 Sokak Arsa 2647 11 67m2 Tam 400,00 TL 1.110,00 TL 30.06.2021 13:00
99 341191105000 İstanbul Zeytinburnu Yeşiltepe 75/3 Sokak 4 Apt.1.Kat 2 Kapı nolu Daire 2428 4 76m2 Tam 1.200,00 TL 3.820,00 TL 30.06.2021 13:00

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları