İmarhaber

İstanbul’da 164 Adet Lojman Satılacak

Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi 164 Kamu konutunun satış ihalelerini,  8 -18 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

İstanbul’da 164 Adet Lojman Satılacak
Google News
23 Ekim 2021 - 11:44

Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı 164 adet kamu konutunu satışa sundu.

Kamu konutlarının satış ihaleleri,  8 -18 Kasım 2021 tarihleri arasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre  açık teklif usulü ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığında gerçekleştirilecek.

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların ihalesi, gösterilen gün ve saatte, 2886 s. Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü” ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk No:11 Kat: 1  Cağaloğlu, Fatih/İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır.   

İlan tarihi itibariyle listede 1. 10. 41. 81. 85. 107. 112. 118. 147. 148. 149. ve 151. sırada belirtilen bağımsız bölüm hariç diğer tüm bağımsız bölümlerde 4706 saylı Kanunun 4. Maddesi uyarınca içerisinde oturanların ön alım hakkı vardır.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
  a) Geçici teminatı yatırmaları; (geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler:
  1) Tedavüldeki Türk Parası, 
  2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 
  3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir.  (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) Mevduat ve Katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatlar istekliler tarafından hizmet binamızdaki  Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir. Teminat mektuplarının  (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, şube limitleri ve işin özelliği belirtilecek,  banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.
  
  b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren ) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla  nüfus cüzdan fotokopisi ve İkametgah Belgesini; Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe   tasdik edilmiş vekâletnameyi veya ihaleye katılacak şirket temsilcisinin T.C Ticaret Bakanlığı sistemine temsilci olarak kayıtlı olması, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar   Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11 Valilik Karşısı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir. 

Kamu konutu olarak satışa sunulan taşınmazlara ilişkin olarak, 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca, 
  (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. 
  (2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
  (3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın alması halinde satış bedeli 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil edilir.
  (4) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
  (5) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. ve 164. sıradaki taşınmazlar hariç diğer Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. ve 164.  sıradaki taşınmazlar hariç diğer Satışı yapılan taşınmazlar KDV’den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. ve 164. . sıradaki taşınmazlar hariç diğer Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden  5.000.000,00-TL’ye (BeşMilyonTL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL’den (BeşmilyonTL’den) 10.000.000,00-TL’ye (OnMilyonTL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL’yi (OnMilyonTL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.

154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. ve 164.  sıradaki taşınmazların mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna  ait olup,  satış ve tapu işlemlerinde vergi, resim ve harç benzeri yükümlülükler alıcı tarafından ödenir. İhale sonucunda satış bedeli üzerinden %1 KDV ve %05,69 Karar Pulu bedeli, taksitli satış sözleşmesi düzenlenmesi halinde ayrıca satış bedeli üzerinden %09,48 Damga Vergisi bedeli alıcısı tarafından peşin olarak ödenir.   (KDV oranında yasal değişiklik olması halinde teslim tarihinde geçerli olan KDV oranı uygulanacaktır. )

Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN SATILIK KAMU KONUTU NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZLAR

S.No      İLÇE       MAH      SOK        ADA       PARSEL (m²)       BLOK     KAT        NO         ( m²)               DURUM               ÖncelikHakkı      TİPİ        BEDEL   TEMİNAT

1             KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      A            ZEMİN   1                           44             Dolu      YOK       1+0        379.674               37.967

2             KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      A            ZEMİN   2                              105       Dolu      VAR       2+1        691.268               69.127

3             KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      A            ZEMİN   3                              105       Dolu      VAR       2+1        684.684               68.468

4             KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      A            ZEMİN   4                                90       Dolu      VAR       2+1        575.586               57.559

5             KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      A            1             5                              104,60 Dolu      VAR       2+1        727.985               72.798

6             KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      A            1             6                                93,20  Dolu      VAR       2+1        619.426               61.943

7             KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      A            1             7                                98       Dolu      VAR       2+1        669.761               66.976

8             KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      A            1             8                              104,60 Dolu      VAR       2+1        708.309               70.831

9             KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      A            1             9                                90       Dolu      VAR       2+1        598.158               59.816

10          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      A            1             10                                98       Dolu      YOK       2+1        675.906               67.591

11          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      A            2             11                              104,60 Dolu      VAR       2+1        891.945               89.195

12          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      A            2             12                                93,20  Dolu      VAR       2+1        677.862               67.786

13          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      A            2             13                                98       Dolu      VAR       2+1        731.207               73.121

14          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      A            2             14                              104,60 Dolu      VAR       2+1        773.894               77.389

15          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      A            2             15                                90       Dolu      VAR       2+1        654.588               65.459

16          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      A            2             16                                98       Dolu      VAR       2+1        829.521               82.952

17          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      A            3             17                              104,60 Dolu      VAR       2+1        905.062               90.506

18          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      A            3             18                                93,20  Dolu      VAR       2+1        689.550               68.955

19          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      A            3             19                                98       Dolu      VAR       2+1        743.497               74.350

20          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      A            3             20                              104,60 Dolu      VAR       2+1        787.010               78.701

21          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      A            3             21                                90       Dolu      VAR       2+1        665.874               66.587

22          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      A            3             22                                98       Dolu      VAR       2+1        841.810               84.181

23          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      A            4             23                              104,60 Dolu      VAR       2+1        905.062               90.506

24          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      A            4             24                                93,20  Dolu      VAR       2+1        689.550               68.955

25          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      A            4             25                                98       Dolu      VAR       2+1        743.497               74.350

26          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      A            4             26                              104,60 Dolu      VAR       2+1        787.010               78.701

27          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      A            4             27                                90       Dolu      VAR       2+1        665.874               66.587

28          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      A            4             28                                98       Dolu      VAR       2+1        841.810               84.181

29          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      A            5             29                              104,60 Dolu      VAR       2+1        918.179               91.818

30          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      A            5             30                                93,20  Dolu      VAR       2+1        701.237               70.124

31          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      A            5             31                                98       Dolu      VAR       2+1        755.786               75.579

32          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      A            5             32                              104,60 Dolu      VAR       2+1        800.127               80.013

33          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      A            5             33                                90       Dolu      VAR       2+1        677.160               67.716

34          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      A            5             34                                98       Dolu      VAR       2+1        854.099               85.410

35          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      A            6             35                              104,60 Dolu      VAR       2+1        905.062               90.506

36          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      A            6             36                                93,20  Dolu      VAR       2+1        689.550               68.955

37          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      A            6             37                                98       Dolu      VAR       2+1        743.497               74.350

38          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      A            6             38                              104,60 Dolu      VAR       2+1        787.010               78.701

39          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      A            6             39                                90       Dolu      VAR       2+1        665.874               66.587

40          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      A            6             40                                98       Dolu      VAR       2+1        841.810               84.181

41          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      B            ZEMİN   1                                44,20  Boş        YOK       1+0        379.674               37.967

42          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      B            ZEMİN   2                                90       Dolu      VAR       2+1        575.586               57.559

43          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      B            ZEMİN   3                              105       Dolu      VAR       2+1        704.435               70.443

44          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      B            ZEMİN   4                              105       Dolu      VAR       2+1        697.851               69.785

45          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      B            1             5                                98       Dolu      VAR       2+1        669.761               66.976

46          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      B            1             6                                90       Dolu      VAR       2+1        598.158               59.816

47          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      B            1             7                              104,60 Dolu      VAR       2+1        727.985               72.798

48          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      B            1             8                                98       Dolu      VAR       2+1        675.906               67.591

49          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      B            1             9                                93,20  Dolu      VAR       2+1        619.426               61.943

50          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      B            1             10                              104,60 Dolu      VAR       2+1        708.309               70.831

51          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      B            2             11                                98       Dolu      VAR       2+1        731.207               73.121

52          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      B            2             12                                90       Dolu      VAR       2+1        654.588               65.459

53          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      B            2             13                              104,60 Dolu      VAR       2+1        891.945               89.195

54          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      B            2             14                                98       Dolu      VAR       2+1        829.521               82.952

55          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      B            2             15                                93,20  Dolu      VAR       2+1        677.862               67.786

56          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      B            2             16                              104,60 Dolu      VAR       2+1        773.894               77.389

57          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      B            3             17                                98       Dolu      VAR       2+1        743.497               74.350

58          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      B            3             18                                90       Dolu      VAR       2+1        665.874               66.587

59          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      B            3             19                              104,60 Dolu      VAR       2+1        905.062               90.506

60          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      B            3             20                                98       Dolu      VAR       2+1        841.810               84.181

61          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      B            3             21                                93,20  Dolu      VAR       2+1        689.550               68.955

62          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      B            3             22                              104,60 Dolu      VAR       2+1        787.010               78.701

63          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      B            4             23                                98       Dolu      VAR       2+1        743.497               74.350

64          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      B            4             24                                90       Dolu      VAR       2+1        665.874               66.587

65          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      B            4             25                              104,60 Dolu      VAR       2+1        905.062               90.506

66          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      B            4             26                                98       Dolu      VAR       2+1        841.810               84.181

67          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      B            4             27                                93,20  Dolu      VAR       2+1        689.550               68.955

68          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      B            4             28                              104,60 Dolu      VAR       2+1        787.010               78.701

69          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      B            5             29                                98       Dolu      VAR       2+1        755.786               75.579

70          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      B            5             30                                90       Dolu      VAR       2+1        677.160               67.716

71          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      B            5             31                              104,60 Dolu      VAR       2+1        918.179               91.818

72          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      B            5             32                                98       Dolu      VAR       2+1        854.099               85.410

73          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      B            5             33                                93,20  Dolu      VAR       2+1        701.237               70.124

74          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      B            5             34                              104,60 Dolu      VAR       2+1        800.127               80.013

75          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      B            6             35                                98       Dolu      VAR       2+1        743.497               74.350

76          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      B            6             36                                90       Dolu      VAR       2+1        665.874               66.587

77          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      B            6             37                              104,60 Dolu      VAR       2+1        905.062               90.506

78          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      B            6             38                                98       Dolu      VAR       2+1        841.810               84.181

79          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      B            6             39                                93,20  Dolu      VAR       2+1        689.550               68.955

80          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      B            6             40                              104,60 Dolu      VAR       2+1        787.010               78.701

81          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      C            ZEMİN   1                                50       Dolu      YOK       1+0        438.900               43.890

82          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      C            1             2                                97       Dolu      VAR       2+1        669.009               66.901

83          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      C            1             3                                87       Dolu      VAR       2+1        578.219               57.822

84          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      C            1             4                                97       Dolu      VAR       2+1        656.845               65.685

85          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      C            1             5                                97       Boş        YOK       2+1        662.927               66.293

86          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      C            1             6                                87       Dolu      VAR       2+1        578.219               57.822

87          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      C            1             7                                97       Dolu      VAR       2+1        675.091               67.509

88          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      C            2             8                                97       Dolu      VAR       2+1        821.057               82.106

89          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      C            2             9                                87       Dolu      VAR       2+1        632.768               63.277

90          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      C            2             10                                97       Dolu      VAR       2+1        717.664               71.766

91          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      C            2             11                                97       Dolu      VAR       2+1        814.975               81.497

92          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      C            2             12                                87       Dolu      VAR       2+1        714.592               71.459

93          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      C            2             13                                97       Dolu      VAR       2+1        827.138               82.714

94          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      C            3             14                                97       Dolu      VAR       2+1        833.220               83.322

95          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      C            3             15                                87       Dolu      VAR       2+1        643.678               64.368

96          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      C            3             16                                97       Dolu      VAR       2+1        729.828               72.983

97          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      C            3             17                                97       Dolu      VAR       2+1        827.138               82.714

98          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      C            3             18                                87       Dolu      VAR       2+1        725.502               72.550

99          KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      C            3             19                                97       Dolu      VAR       2+1        839.302               83.930

100        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      C            4             20                                97       Dolu      VAR       2+1        833.220               83.322

101        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      C            4             21                                87       Dolu      VAR       2+1        643.678               64.368

102        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      C            4             22                                97       Dolu      VAR       2+1        729.828               72.983

103        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      C            4             23                                97       Dolu      VAR       2+1        827.138               82.714

104        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      C            4             24                                87       Dolu      VAR       2+1        725.502               72.550

105        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      C            4             25                                97       Dolu      VAR       2+1        839.302               83.930

106        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      C            5             26                                97       Dolu      VAR       2+1        845.384               84.538

107        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      C            5             27                                87       Dolu      YOK                      2+1        654.588               65.459

108        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      C            5             28                                97       Dolu      VAR       2+1        741.992               74.199

109        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      C            5             29                                97       Dolu      VAR       2+1        839.302               83.930

110        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      C            5             30                                87       Dolu      VAR       2+1        736.412               73.641

111        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      C            5             31                                97       Dolu      VAR       2+1        851.466               85.147

112        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      C            6             32                                97       Dolu      YOK       2+1        833.220               83.322

113        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      C            6             33                                87       Dolu      VAR       2+1        643.678               64.368

114        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      C            6             34                                97       Dolu      VAR       2+1        729.828               72.983

115        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      C            6             35                                97       Dolu      VAR       2+1        827.138               82.714

116        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      C            6             36                                87       Dolu      VAR       2+1        725.502               72.550

117        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      C            6             37                                97       Dolu      VAR       2+1        839.302               83.930

118        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      D            ZEMİN   1                                33,70  Dolu      YOK       1+0        289.480               28.948

119        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      D            ZEMİN   2                                93       Dolu      VAR       2+1        606.434               60.643

120        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      D            ZEMİN   3                                93       Dolu      VAR       2+1        612.266               61.227

121        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      D            1             4                              100       Dolu      VAR       2+1        683.430               68.343

122        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      D            1             5                              100       Dolu      VAR       2+1        677.160               67.716

123        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      D            1             6                              100       Dolu      VAR       2+1        689.700               68.970

124        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      D            1             7                              100       Dolu      VAR       2+1        695.970               69.597

125        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      D            2             8                              100       Dolu      VAR       2+1        840.180               84.018

126        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      D            2             9                              100       Dolu      VAR       2+1        739.860               73.986

127        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      D            2             10                              100       Dolu      VAR       2+1        846.450               84.645

128        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      D            2             11                              100       Dolu      VAR       2+1        852.720               85.272

129        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      D            3             12                              100       Dolu      VAR       2+1        852.720               85.272

130        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      D            3             13                              100       Dolu      VAR       2+1        752.400               75.240

131        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      D            3             14                              100       Dolu      VAR       2+1        858.990               85.899

132        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      D            3             15                              100       Dolu      VAR       2+1        865.260               86.526

133        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      D            4             16                              100       Dolu      VAR       2+1        852.720               85.272

134        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      D            4             17                              100       Dolu      VAR       2+1        752.400               75.240

135        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      D            4             18                              100       Dolu      VAR       2+1        858.990               85.899

136        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      D            4             19                              100       Dolu      VAR       2+1        865.260               86.526

137        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      D            5             20                              100       Dolu      VAR       2+1        865.260               86.526

138        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      D            5             21                              100       Dolu      VAR       2+1        764.940               76.494

139        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      D            5             22                              100       Dolu      VAR       2+1        871.530               87.153

140        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      D            5             23                              100       Dolu      VAR       2+1        877.800               87.780

141        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      D            6             24                              100       Dolu      VAR       2+1        852.720               85.272

142        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      D            6             25                              100       Dolu      VAR       2+1        752.400               75.240

143        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      D            6             26                              100       Dolu      VAR       2+1        858.990               85.899

144        KARTAL Orhantepe         Kampyolu           12538    374        8157      D            6             27                              100       Dolu      VAR       2+1        865.260               86.526

145        ADALAR               Kınalı Ada           Çandarlı Sok.     29          3             300        __               Zemin    2                              45       Dolu      VAR       _                      500.000     50.000

146        KADIKÖY             Caferağa Mahallesi         Kadife Sok.         161        39                        172               Tayyipoğlu .       2             7                              67       Dolu      VAR       2+1                 410.000               41.000

147        KADIKÖY             Erenköy              Kantarcı Rıza Sok.            1400      124        621        __               2             6                            115       Dolu      YOK       _                      547.500     54.750

148        KADIKÖY             Erenköy              __          1216      102        899        __          3             6                              100       Boş        YOK       _                      600.000     60.000

149        KADIKÖY             Bostancı              __          313        13          285        Uğur .   1             5                              155       Boş        YOK       _             87.500  8.750

150        KADIKÖY             19 Mayıs Mah-Suadiye   __          538        39          1013      __          8               17                           90       Dolu      VAR       _             650.000               65.000

151        MALTEPE            Bağlarbaşı          Feyzullah            15071    13          1329      Beyza .  1. BODRUM            1                            100,70 Dolu      YOK       2+1        478.325               47.833

152        ÜSKÜDAR            Tavaşi Hasanağa              Tavaşi Hasanağa Sok.     273        23          161               __          1. BODRUM        2                              57       Dolu      VAR       1+1        250.000               25.000

153        ÜSKÜDAR            Salacak                Selahattin Pınar Sok.      364        23                        475               _             1             3                              48       Dolu      VAR       2+1        250.000               25.000

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAMU KONUTU NİTELİĞİNDE SATILIK TAŞINMAZLAR

S.No      İLÇE       MAH      SOKAK   ADA       PARSEL                (m²)       BLOK     KAT        NO         ( m²)               DURUMU            Öncelik Hakkı     TİPİ       BEDEL   TEMİNAT

154        KADIKÖY             Göztepe               Prof. Zühtü Müridoğlu Çk. Sk.   397        61          1002               __          4             9                              98       Dolu      VAR       __                   980.000               98.000

155        KADIKÖY             Zühtüpaşa          Rıfat Bey Sok.    424        21          232        __               ZEMİN   1                              63       Dolu      VAR       __                   580.000     58.000

156        KADIKÖY             Caferağa             Sakız Sok.            1016      83          205        __          1               4                              63       Dolu      VAR       __                   390.000     39.000

157        MALTEPE            Altayçeşme        _             16605    1             26910    G BLOK 9 + ÇATI               39                         140       Dolu      VAR       __                   860.000     86.000

158        MALTEPE            Altayçeşme        _             16605    1             26910    J BLOK   2             9                              114       Dolu      VAR       __                   740.000     74.000

159        MALTEPE            Altayçeşme        _             16605    1             26910    K BLOK  7             31                              112       Dolu      VAR       __                   755.000     75.500

160        MALTEPE            Altayçeşme        _             16605    1             26910    L BLOK  ZEMİN   1                                95       Dolu      VAR       __                   490.000     49.000

161        MALTEPE            Altayçeşme        _             16605    1             26910    L BLOK  6             28                              113       Dolu      VAR       __                   765.000     76.500

162        ÜSKÜDAR            Bulgurlu              Cüneyt Kosal Sok.            1086      7             536        __               ZEMİN   3                            101       Dolu      VAR       __                   780.000     78.000

163        ÜSKÜDAR            Bulgurlu              Cüneyt Kosal Sok.            1086      7             536        __               ZEMİN   4                            101       Dolu      VAR       __                   810.000     81.000

164        ÜSKÜDAR            Bulgurlu              Cüneyt  1086      7             536        __          3             9                              101       Dolu      VAR       __          870.000               87.000

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları

adana escortadapazarı escortadıyaman escortafşin escortafyon escortağrı escortahlat escortakçaabat escortakçakale escortakçakoca escortakdeniz escortakhisar escortaksaray escortakşehir escortaksu escortakyazı escortalanya escortalaşehir escortaliağa escortaltıeylül escortaltınordu escortamasya escortanamur escortankara escortantakya escortantalya escortaraklı escortardahan escortardeşen escortarnavutköy escortatakum escortavanos escortavcılar escortaydın escortayvacık escortayvalık escortaziziye escortbabaeski escortbafra escortbağcılar escortbağlar escortbalıkesir escortbandırma escortbartın escortbatıkent escortbatman escortbattalgazi escortbayburt escortbelek escortbesni escortbeylikdüzü escortbeyşehir escortbiga escortbilecik escortbingöl escortbirecik escortbismil escortbitlis escortbodrum escortbolu escortbor escortbornova escortboyabat escortbozüyük escortbuca escortbucak escortbulancak escortbulanık escortbünyan escortburdur escortbursa escortçan escortçanakkale escortcanik escortçankaya escortçankırı escortçarşamba escortçayeli escortçekmeköy escortçerkeş escortçerkezköy escortçeşme escortceyhan escortçivril escortçorlu escortçorum escortçubuk escortçukurova escortçumra escortdalaman escortdarıca escortdatça escortdavutlar escortdefne escortdenizli escortderince escortdeveli escortdidim escortdigor escortdinar escortdiyadin escortdiyarbakır escortdoğanşehir escortdoğubayazıt escortdörtyol escortdulkadiroğlu escortdüzce escortedirne escortedremit escortefeler escortelazığ escortelbistan escortemirdağ escorterbaa escorterdemli escortereğli escorterenler escortergani escortergene escorterzincan escorterzurum escortescortesenler escorteskil escorteskişehir escortespiye escorteyyübiye escortfatih escortfatsa escortfethiye escortfinike escortfındıklı escortgaziantep escortgaziemir escortgebze escortgediz escortgelibolu escortgemerek escortgemlik escortgerede escortgiresun escortgölbaşı escortgölcük escortgörele escortgörükle escortgöynük escortgümbet escortgümüşhane escortgüngören escortgüroymak escortgürsu escorthakkari escorthaliliye escorthatay escorthaymana escorthorasan escortiğdır escortilgaz escorti̇lkadım escorti̇negöl escorti̇skenderun escortisparta escorti̇stanbul escorti̇zmir escorti̇zmit escorti̇znik escortkadirli escortkadıköy escortkağıthane escortkağızman escortkahta escortkaman escortkangal escortkapaklı escortkarabük escortkaracabey escortkarahayıt escortkaraköprü escortkaraman escortkaratay escortkaresi escortkars escortkarşıyaka escortkartal escortkaş escortkastamonu escortkaynaşlı escortkayseri escortkeçiören escortkemer escortkepez escortkeşan escortkeskin escortkestel escortkilis escortkırıkhan escortkırıkkale escortkırkağaç escortkırklareli escortkırşehir escortkızıltepe escortkocaeli escortkocasinan escortkonak escortkonya escortkonyaaltı escortkörfez escortkorkuteli escortköyceğiz escortkozan escortkumluca escortkumru escortkuşadası escortkütahya escortlara escortlüleburgaz escortmalatya escortmalazgirt escortmalkara escortmaltepe escortmamak escortmanavgat escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmarmaris escortmelikgazi escortmenemen escortmenteşe escortmeram escortmersin escortmerzifon escortmezitli escortmilas escortmucur escortmudanya escortmudurnu escortmuğla escortmuratpaşa escortmuş escortmut escortnazilli escortnevşehir escortniğde escortniksar escortnilüfer escortnizip escortnurdağı escortödemiş escortof escortoltu escortonikişubat escortordu escortorhangazi escortortahisar escortortaköy escortosmancık escortosmangazi escortosmaniye escortpalandöken escortpamukkale escortpamukova escortpatnos escortpayas escortpazar escortpazarcık escortpendik escortpolatlı escortrize escortsafranbolu escortşahinbey escortsakarya escortsalihli escortsamandağ escortsamsun escortsandıklı escortşanlıurfa escortsapanca escortsarıçam escortsarıkamış escortsarıyer escortşarkışla escortşehitkamil escortselçuklu escortselim escortserdivan escortserik escortseyhan escortsiirt escortsilifke escortsimav escortsincan escortsinop escortşişli escortsivas escortsiverek escortşırnak escortsöğüt escortsöke escortsoma escortsultangazi escortsuluova escortsungurlu escortsur escortsuruç escortsuşehri escortsusurluk escorttalas escorttarsus escorttaşova escorttavşanlı escorttekirdağ escortterme escorttire escorttirebolu escorttokat escorttorbalı escorttoroslar escorttrabzon escortturgutlu escortturhal escorttürkoğlu escorttuzla escortulus escortümraniye escortünye escortürgüp escorturla escortuşak escortüsküdar escortüzümlü escortvan escortvarto escortviranşehir escortyahşihan escortyahyalı escortyakutiye escortyalova escortyatağan escortyenişehir escortyeşilyurt escortyıldırım escortyıldızeli escortyomra escortyozgat escortyunusemre escortyüreğir escortzara escortzeytinburnu escortzile escortzonguldak escortAydın escortmuğla escorttekirdağ escortmanisa escortbalıkesir escortmanavgat escortalanya escortfethiye escortdidim escorttrabzon escortelazığ escortordu escortkütahya escortısparta escortrize escortmaraş escortyalova escortgiresun escortyozgat escorttokat escortşanlıurfa escortsivas escortbatman escorterzurum escortsinop escortkırşehir escortkaraman escortkırıkkale escortbolu escortamasya escortniğde escortuşak escortedirne escortçorum escortosmaniye escortzonguldak escortvan escorterzincan escortsöke escortnazilli escortkuşadası escortefeler escortdidim escortçine escortbodrum escortfethiye escortmarmaris escortdalaman escortmenteşe escortmilas escortortaca escortseydikemer escortçerkezköy escortçorlu escortergene escortkapaklı escortmalkara escortsüleymanpaşa escortakhisar escortalaşehir escortsalihli escortşehzadeler escortsoma escortturgutlu escortyunusemre escortbandırma escortaltıeylül escortayvalık escortbigadiç escortburhaniye escortgönen escortkaresi escortsusurluk escortayvacık escortbiga escortçan escortgelibolu escortyenice escortakçaabat escortaraklı escortof escortortahisar escortyomra escortkarakoçan escortkovancılar escortaltınordu escortfatsa escortperşembe escortünye escorttavşanlı escortsimav escortdomaniç escorteğirdir escortyalvaç escortardeşen escortcayeli escortfındıklı escortpazar escortafşin escortdulkadiroğlu escortElbistan escortonikişubat escortpazarcık escorttürkoğlu escortaltınova escortçiftlikköy escortçınarcık escortbulancak escortespiye escorteynesil escortgörele escortpiraziz escorttirebolu escortyağlıdere escortsorgun escortsarıkaya escortçayıralan escortboğazlıyan escortakdağmadeni escorterbaa escortniksar escortturhal escortzile escortviranşehir escortsuruç escortsiverek escortkaraköprü escorthaliliye escorteyyübiye escortakçakale escortzara escortYıldızeli escortsuşehri escortşarkışla escortgemerek escortkozluk escortsason escortaziziye escorthorasan escortoltu escortpalandöken escortyakutiye escortayancık escortboyabat escortgerze escortkaman escortmucur escortermenek escortsarıveliler escortkeskin escortyahşihan escortgerede escortgöynük escortmengen escortmudurnu escortgöynücek escortgümüşhacıköy escortmerzifon escortsuluova escorttaşova escortbor escortçamardı escortulukışla escortbanaz escorteşme escortsivaslı escorthavsa escortipsala escortkeşan escortosmancık escortsungurlu escortbahçe escorthasanbeyli escortkadirli escorttoprakkale escortalaplı escortçaycuma escortereğli escortkilimli escortbaşkale escortipekyolu escortözalp escorttuşba escortkemah escortrefahiye escorttercan escortüzümlü escorthttp://www.ddtshanghaiescort.comAntalya escortBursa escortMersin escortAydın escortBalıkesir escortÇanakkale escortKıbrıs escortKütahya escortManisa escortMuğla escortTekirdağ escortTrabzon escortYalova escortIsparta escortMaraş escortOrdu escortRize escortSivas escortAfyon escortAksaray escortGiresun escortŞanlıurfa escortYozgat escortErzurum escortAmasya escortÇorum escortTokat escortUşak escortVan escortBolu escortBurdur escortKırşehir escortNiğde escortOsmaniye escortZonguldak escortDüzce escortEdirne escortErzincan escortKarabük escortKaraman escortKastamonu escortKırıkkale escortKırklareli escortmanavgat escortalanya escortbelek escortaksu escortfinike escortgazipaşa escortgüllük escortkaş escortkemer escortkepez escortkonyaaltı escortkorkuteli escortkumluca escortlara escortmuratpaşa escortserik escortgemlik escortgürsu escortinegöl escortiznik escortmudanya escortnilüfer escortorhangazi escortosmangazi escortyıldırım escortkuşadası escortdidim escortnazilli escortsöke escortefeler escortbandırma escortaltıeylül escortedremit escortkaresi escortsusurluk escortbodrum escortgümbet escortturgutreis escortdalaman escortfethiye escortköyceğiz escortmarmaris escortçerkezköy escortçorlu escortkapaklı escortsüleymanpaşa escortmeram escortanamur escorterdemli escortmezitli escortsilifke escorttarsus escortakhisar escortsalihli escortsoma escortturgutlu escortgirne escortlefkoşa escortbiga escortçan escortgelibolu escortdinar escortemirdağ escortsandıklı escortmerzifon escortsuluova escorttaşova escortyeşilyurt escortgerede escortmengen escortbucak escortkadirli escortosmancık escortsungurlu escortakçakoca escortipsala escortkeşan escortkilimli escortüzümlü escortaziziye escortpalandöken escortyakutiye escortbulancak escortespiye escorttirebolu escortsafranbolu escortlüleburgaz escortgediz escortsimav escorttavşanlı escortelbistan escortfatsa escortünye escortardeşen escortçayeli escortbirecik escorteyyübiye escorthaliliye escortsiverek escortsuruç escortviranşehir escortkangal escortşarkışla escortsuşehri escortyıldızeli escorterbaa escortniksar escortturhal escortakçaabat escortaraklı escortof escortortahisar escortsorgun escortwww.elmasajeinfantil.comistanbul masaj salonuankara masaj salonuizmir masaj salonubursa masaj salonuantalya masaj salonuadana masaj salonukonya masaj salonuşanlıurfa masaj salonugaziantep masaj salonukocaeli masaj salonumersin masaj salonudiyarbakır masaj salonuhatay masaj salonumanisa masaj salonukayseri masaj salonusamsun masaj salonubalıkesir masaj salonumaraş masaj salonuvan masaj salonuaydın masaj salonutekirdağ masaj salonusakarya masaj salonudenizli masaj salonumuğla masaj salonubağcılar masaj salonubahçelievler masaj salonuesenler masaj salonuesenyurt masaj salonukadıköy masaj salonukağıthane masaj salonukartal masaj salonuküçükçekmece masaj salonumaltepe masaj salonupendik masaj salonusultangazi masaj salonuümraniye masaj salonuüsküdar masaj salonualiağa masaj salonualsancak masaj salonubayraklı masaj salonubornova masaj salonubuca masaj salonuçeşme masaj salonuçiğli masaj salonugaziemir masaj salonukarşıyaka masaj salonukonak masaj salonumenemen masaj salonuödemiş masaj salonutorbalı masaj salonuçankaya masaj salonukeçiören masaj salonumamak masaj salonupolatlı masaj salonusincan masaj salonualanya masaj salonubelek masaj salonukaş masaj salonukemer masaj salonukorkuteli masaj salonulara masaj salonumanavgat masaj salonuserik masaj salonuside masaj salonudidim masaj salonuefeler masaj salonukuşadası masaj salonunazilli masaj salonualtıeylül masaj salonubandırma masaj salonuedremit masaj salonukaresi masaj salonususurluk masaj salonugemlik masaj salonugürsu masaj salonuinegöl masaj salonumudanya masaj salonunilüfer masaj salonuosmangazi masaj salonuyıldırım masaj salonubiga masaj salonuçan masaj salonugelibolu masaj salonuadıyaman masaj salonuafyon masaj salonuağrı masaj salonuaksaray masaj salonuamasya masaj salonuardahan masaj salonuartvin masaj salonubartın masaj salonubatman masaj salonubayburt masaj salonubilecik masaj salonubingöl masaj salonubitlis masaj salonubolu masaj salonuburdur masaj salonuçanakkale masaj salonuçankırı masaj salonuçorum masaj salonudüzce masaj salonuedirne masaj salonuelazığ masaj salonuerzincan masaj salonuerzurum masaj salonueskişehir masaj salonugiresun masaj salonugümüşhane masaj salonuığdır masaj salonuısparta masaj salonukarabük masaj salonukaraman masaj salonukastamonu masaj salonukilis masaj salonukırıkkale masaj salonukırklareli masaj salonukırşehir masaj salonuuşak masaj salonukütahya masaj salonumalatya masaj salonumardin masaj salonunevşehir masaj salonuniğde masaj salonuordu masaj salonutrabzon masaj salonuosmaniye masaj salonurize masaj salonusiirt masaj salonusinop masaj salonusivas masaj salonutokat masaj salonukarahayıt masaj salonupamukkale masaj salonunizip masaj salonuşahinbey masaj salonuşehitkamil masaj salonuantakya masaj salonudefne masaj salonuiskenderun masaj salonudarıca masaj salonugebze masaj salonugölcük masaj salonuizmit masaj salonukörfez masaj salonuakşehir masaj salonubeyşehir masaj salonuereğli masaj salonukaratay masaj salonumeram masaj salonuselçuklu masaj salonuakhisar masaj salonualaşehir masaj salonusoma masaj salonuturgutlu masaj salonuakdeniz masaj salonuanamur masaj salonuerdemli masaj salonumezitli masaj salonusilifke masaj salonutarsus masaj salonutoroslar masaj salonuyenişehir masaj salonubodrum masaj salonudalaman masaj salonufethiye masaj salonuköyceğiz masaj salonumarmaris masaj salonumenteşe masaj salonumilas masaj salonuadapazarı masaj salonuserdivan masaj salonuatakum masaj salonuçarşamba masaj salonuilkadım masaj salonueyyübiye masaj salonusiverek masaj salonuviranşehir masaj salonuçerkezköy masaj salonuçorlu masaj salonuerbaa masaj salonu