İmarhaber

İstanbul’da Hazineye kayıtlı 76 adet taşınmaz ihale yoluyla satılacak

İstanbul’da Hazineye kayıtlı 76 adet taşınmaz ihale yoluyla satılacak

İstanbul’da Hazineye kayıtlı 76 adet taşınmaz ihale yoluyla satılacak
Google News
28 Nisan 2021 - 23:04

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından ilanda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazlardan ilk 75 tanesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “”Açık Teklif Usulü”” ile, 76. sırada bulunan taşınmazın ise aynı Kanunun 36. maddesine göre “”Kapalı Teklif Usulü”” ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satışı yapılacak.

1-Aşağıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazlardan ilk 75 tanesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “”Açık Teklif Usulü”” ile, 76. sırada bulunan taşınmaz ise aynı Kanunun 36. maddesine göre “”Kapalı Teklif Usulü”” ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satışa çıkarılmıştır.      

2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;             
a)Geçici Teminat Bedelinin İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler: 1)Tedavüldeki Türk Parası, 2)Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları -süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir- taşıması gerekmektedir.),             
b)Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi, İkametgah Belgesini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar, ihalenin yapılacağı adres olan İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11 Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
c)Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılmak için 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. A-İÇ ZARF :   İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,(İç Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ile imzası yazılır.) Teklif Mektubu (Teklif mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifle şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir.  Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç ihaleye girilmemiş sayılır.) B-DIŞ ZARF : Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir. (Teklif mektubunu içeren zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte bu zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır).  a. Teklif mektubunu içeren zarf, b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi; gerçek kişilerde (şahıslarda) nüfus cüzdan sureti veya aslı ihale esnasında gösterilmek üzere kimlik fotokopisi (T.C. kimlik numarasını içeren) , tüzel kişilerde ise imza sirküleri (Vergi kimlik numarasını içeren), kamu tüzel kişilerinin ise, geçici teminattan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge,  c. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit içi ve süresiz ibaresi olan banka teminat mektubu d. Gerçek kişiler için Türkiye sınırları içerisinde ikametgahını olduğunu gösterir belge  e. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda (2021 yılında) alınmış, siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Faaliyet Belgesi), f. Vekaleten ihaleye katılımlarda, istekli adına ihaleye katılabileceğine dair noter tasdikli vekaletname  g. Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.    

3-Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

4-İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.               

5-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir.

6- Kamu konutu olarak satışa sunulan taşınmazlara ilişkin olarak, 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca,
          (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
         (2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
         (3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
       (4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. İlan tarihi itibariyle listede fiili durumu dolu olarak belirtilen bağımsız bölümlerde 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca öncelikli alım hakkı sahipleri bulunmakta olup, 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinin 8. maddesi uyarınca ihale tarihine kadar kurumlarınca hak sahibi olduğu bildirilenler yasa gereği öncelikli alım hakkına sahip olacaklardır.

7-Listede DOLU olarak belirtilen bağımsız bölümlerde ön alım hakkına sahip fiilen oturanlar bulunmakta olup, detaylı bilgi ilgili Müdürlükten alınabilir.

8-Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.             

9-Satışı yapılan taşınmazlar KDV’den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.              

10-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN SATILIK TAŞINMAZLAR

TOPKAPI EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK TAŞINMAZLAR (Bu Taşınmazların Satış İhalesi 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine Göre Açık Teklif Usulü ile Yapılacaktır)
Sıra NoDOSYA  NO İLÇESİMAHALLESOKAK / MEVKİİADA NOPARSEL NOAna Taşınmaz Yüzölçümü (m²)CİNSİHAZİNE HİSSESİ (Bağımsız Bölümlerde Arsa Payı)BLOK NOKAT NOBAĞIMSIZ BÖLÜM NOBAĞIMSIZ BÖLÜM BRÜT ALANI (m²)DAİRE TİPİTAHMİNİ  BEDEL (TL)GEÇİCİ  TEMİNAT (TL)FİİLİ DURUMUÖNCELİKLİ ALIM HAKKIİHALE GÜNÜİHALE SAATİ
134050100687BakırköyZeytinlikŞehit Nusret Sk.19030422,83Mesken5122/84566A27822+1400.000,0040.000,00BoşYok24.05.202110:30
234050100772BakırköyKartaltepe (Ataköy 7-8-9-10)Nilüfer Sk.110326.392,16Mesken95/11210 –29902+1855.000,0085.500,00DoluVar24.05.202110:50
334050100777BakırköyKartaltepe (Ataköy 7-8-9-10)Nilüfer Sk.110326.392,16Mesken95/11210 –417902+1855.000,0085.500,00DoluVar24.05.202111:10
434050100774BakırköyKartaltepe (Ataköy 7-8-9-10)Nilüfer Sk.110326.392,16Mesken95/11210 –313902+1855.000,0085.500,00DoluVar24.05.202111:30
534050100773BakırköyKartaltepe (Ataköy 7-8-9-10)Nilüfer Sk.110326.392,16Mesken95/11210 –312902+1855.000,0085.500,00DoluVar24.05.202111:50
634050100776BakırköyKartaltepe (Ataköy 7-8-9-10)Nilüfer Sk.110326.392,16Mesken95/11210 –14902+1855.000,0085.500,00DoluVar24.05.202112:10
734050100775BakırköyKartaltepe (Ataköy 7-8-9-10)Nilüfer Sk.110326.392,16Mesken95/11210 –28902+1855.000,0085.500,00DoluVar24.05.202113:20
834050100974BakırköyKartaltepe (Ataköy 2-5-6)Kilitbahir Sk.257321.824,00Mesken20/1936 –251053+1875.000,0087.500,00DoluVar24.05.202113:40
934050100975BakırköyKartaltepe (Ataköy 2-5-6)Kilitbahir Sk.257321.824,00Mesken20/1936 –371053+1875.000,0087.500,00DoluVar24.05.202114:00
1034050100976BakırköyKartaltepe (Ataköy 2-5-6)Kilitbahir Sk.257321.824,00Mesken20/1936 –491053+1875.000,0087.500,00DoluVar24.05.202114:20
1134050100977BakırköyKartaltepe (Ataköy 2-5-6)Kilitbahir Sk.257321.824,00Mesken20/1936 –5111053+1875.000,0087.500,00DoluVar24.05.202114:40
1234050100978BakırköyKartaltepe (Ataköy 2-5-6)Kilitbahir Sk.257321.824,00Mesken20/1936 –6131053+1875.000,0087.500,00DoluVar24.05.202115:00
1334050100980BakırköyKartaltepe (Ataköy 2-5-6)Kilitbahir Sk.257321.824,00Mesken20/1936 –8171053+1875.000,0087.500,00DoluVar24.05.202115:20
1434050100981BakırköyKartaltepe (Ataköy 2-5-6)Kilitbahir Sk.257321.824,00Mesken20/1936 –6301053+1875.000,0087.500,00DoluVar25.05.202110:30
1534050100983BakırköyKartaltepe (Ataköy 2-5-6)Kilitbahir Sk.257321.824,00Mesken22/1936 –7331053+1875.000,0087.500,00DoluVar25.05.202110:50
1634050100982BakırköyKartaltepe (Ataköy 2-5-6)Kilitbahir Sk.257321.824,00Mesken20/1936 –7321053+1875.000,0087.500,00DoluVar25.05.202111:10
1734050100979BakırköyKartaltepe (Ataköy 2-5-6)Kilitbahir Sk.257321.824,00Mesken20/1936 –7151053+1875.000,0087.500,00DoluVar25.05.202111:30
1834050100985BakırköyKartaltepe (Ataköy 2-5-6)Kilitbahir Sk.257321.824,00Mesken22/1936 –4441053+1875.000,0087.500,00DoluVar25.05.202111:50
1934050100986BakırköyKartaltepe (Ataköy 2-5-6)Kilitbahir Sk.257321.824,00Mesken20/1936 –1561053+1875.000,0087.500,00DoluVar25.05.202112:10
2034050100828BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)19 Mayıs Cad.59141.386,00Mesken18/1754 –641912+1800.000,0080.000,00DoluVar25.05.202113:20
2134050100827BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)19 Mayıs Cad.59141.386,00Mesken18/1754 –636912+1800.000,0080.000,00DoluVar25.05.202113:40
2234050100825BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)19 Mayıs Cad.59141.386,00Mesken18/1754 –530912+1800.000,0080.000,00DoluVar25.05.202114:00
2334050100824BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)19 Mayıs Cad.59141.386,00Mesken18/1754 –429912+1800.000,0080.000,00DoluVar25.05.202114:20
2434050100823BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)19 Mayıs Cad.59141.386,00Mesken20/1754 –425912+1800.000,0080.000,00DoluVar25.05.202114:40
2534050100820BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)19 Mayıs Cad.59141.386,00Mesken18/1754 –217912+1800.000,0080.000,00DoluVar25.05.202115:00
2634050100819BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)19 Mayıs Cad.59141.386,00Mesken18/1754 –212912+1800.000,0080.000,00DoluVar25.05.202115:20
2734050100842BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)19 Mayıs Cad.59141.386,00Mesken18/1754 –1378912+1800.000,0080.000,00DoluVar26.05.202110:30
2834050100838BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)19 Mayıs Cad.59141.386,00Mesken18/1754 –1166912+1800.000,0080.000,00DoluVar26.05.202110:50
2934050100837BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)19 Mayıs Cad.59141.386,00Mesken18/1754 –1065912+1800.000,0080.000,00DoluVar26.05.202111:10
3034050100836BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)19 Mayıs Cad.59141.386,00Mesken18/1754 –1060912+1800.000,0080.000,00DoluVar26.05.202111:30
3134050100834BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)19 Mayıs Cad.59141.386,00Mesken18/1754 –959912+1800.000,0080.000,00DoluVar26.05.202111:50
3234050100832BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)19 Mayıs Cad.59141.386,00Mesken18/1754 –848912+1800.000,0080.000,00DoluVar26.05.202112:10
3334050100829BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)19 Mayıs Cad.59141.386,00Mesken18/1754 –742912+1800.000,0080.000,00DoluVar26.05.202113:20
3434050101465BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Dumlupınar Sk.5941915,00Mesken37/944 –251223+11.100.000,00110.000,00DoluVar26.05.202113:40
3534050101200BakırköyKartaltepe (Ataköy 2-5-6)Beyaz Lale Sk.257361.843,00Mesken18/1936TE1-2486802+1700.000,0070.000,00DoluVar26.05.202114:00
3634050101194BakırköyKartaltepe (Ataköy 2-5-6)Beyaz Lale Sk.257361.843,00Mesken18/1936TE1-2485802+1700.000,0070.000,00DoluVar26.05.202114:20
3734050101182BakırköyKartaltepe (Ataköy 2-5-6)Beyaz Lale Sk.257361.843,00Mesken20/1936TE1-2484802+1700.000,0070.000,00DoluVar26.05.202114:40
3834050101180BakırköyKartaltepe (Ataköy 2-5-6)Beyaz Lale Sk.257361.843,00Mesken18/1936TE1-2382802+1700.000,0070.000,00DoluVar26.05.202115:00
3934050101179BakırköyKartaltepe (Ataköy 2-5-6)Beyaz Lale Sk.257361.843,00Mesken20/1936TE1-2381802+1700.000,0070.000,00DoluVar26.05.202115:20
4034070100352BeşiktaşVişnezadeÇeşme Meydanı Sk.691331.346,61Daire57/3000 –114792+1710.000,0071.000,00DoluVar27.05.202110:30
4134070100620BeşiktaşOrtaköy (Nisbetiye)Ahmet Adnan Saygun Cad.11784890,00Mesken106/8900 –1237933+11.300.000,00130.000,00DoluVar27.05.202110:45
4234070100093BeşiktaşBebek (Etiler)Nisbetiye Cad.12943901.248,00Mesken1100/34000C237883+11.150.000,00115.000,00DoluVar27.05.202111:00
4334050101178BakırköyKartaltepe (Ataköy 2-5-6)Beyaz Lale Sk.257361.843,00Mesken18/1936TE1-2280802+1700.000,0070.000,00DoluVar27.05.202111:15
4434050101177BakırköyKartaltepe (Ataköy 2-5-6)Beyaz Lale Sk.257361.843,00Mesken18/1936TE1-2279802+1700.000,0070.000,00DoluVar27.05.202111:30
4534130101599FatihDenizabdal (Şehremini)Köprülü Mehmetpaşa Sk.17134209,11Daire34/420 –Zemin1802+1320.000,0032.000,00DoluVar27.05.202111:45
4634130101600FatihDenizabdal (Şehremini)Köprülü Mehmetpaşa Sk.17134209,11Daire34/420 –Zemin2802+1320.000,0032.000,00DoluVar27.05.202112:00
4734130101601FatihDenizabdal (Şehremini)Köprülü Mehmetpaşa Sk.17134209,11Daire44/420 –13912+1400.000,0040.000,00DoluVar27.05.202112:15
4834130101602FatihDenizabdal (Şehremini)Köprülü Mehmetpaşa Sk.17134209,11Daire44/420 –14912+1400.000,0040.000,00DoluVar27.05.202113:10
4934130101603FatihDenizabdal (Şehremini)Köprülü Mehmetpaşa Sk.17134209,11Daire44/420 –25912+1400.000,0040.000,00DoluVar27.05.202113:20
5034130101604FatihDenizabdal (Şehremini)Köprülü Mehmetpaşa Sk.17134209,11Daire44/420 –26912+1400.000,0040.000,00DoluVar27.05.202113:30
5134130101609FatihDenizabdal (Şehremini)Başvekil Cad.1716867,47Daire24/120 –23541+1240.000,0024.000,00DoluVar27.05.202113:40
5234130101611FatihDenizabdal (Şehremini)Başvekil Cad.1716867,47Daire24/120 –45541+1230.000,0023.000,00DoluVar27.05.202113:50
5334130100940FatihBeyazıt Ağa (Mevlanakapı)İskenderağa Camii Sk.157111164,00Daire25/600 –Bodrum1481+1175.000,0017.500,00DoluVar27.05.202114:00
5434130101598FatihDenizabdal (Şehremini)Ahmet Vefik Paşa Cad.17021471,40Depo10/195 –Bodrum1481+1115.000,0011.500,00DoluVar27.05.202114:10
5534130100511FatihMurat Paşa (Molla Gürani)Selçuk Sultan Camii Sk.109911162,87Daire16/226 –Zemin2481+1210.000,0021.000,00DoluVar27.05.202114:20
5634130101612FatihNevbahar (Haseki Sultan)Münifpaşa Sk.179355100,61Kat6/32 –Zemin260300.000,0030.000,00DoluVar27.05.202114:30
5734070100621BeşiktaşVişnezadeSüleyman Seba Cad.69949301,70Daire4/75 –Bodrum21273+1800.000,0080.000,00DoluVar27.05.202114:40
5834080104621BeyoğluFiruzağaSet Sk.5069703,75Mesken6/192 –1.Bodrum5823+1570.000,0057.000,00BoşYok27.05.202114:50
5934080104620BeyoğluCihangirAslan Yatağı Sk.655101288,00Mesken2/24 –Bodrum41043+1570.000,0057.000,00DoluVar27.05.202115:00
6034230104272ŞişliDikilitaş (Fulya)Yavuz Sk.2752981.043,00Mesken73/1380 –110692+1425.000,0042.500,00DoluVar27.05.202115:10
6134230108066ŞişliDuatepeSavaş Sk.124524135,50Mesken35/200 –Zemin2882+1480.000,0048.000,00DoluVar27.05.202115:20
6234230108067ŞişliFeriköyKurtuluş Cad.124312161,001 Nolu Mesken4/56 –Zemin2722+1440.000,0044.000,00DoluVar27.05.202115:30
TOPKAPI EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK TAŞINMAZLAR (Bu Taşınmazların Satış İhalesi 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine Göre Açık Teklif Usulü ile Yapılacaktır)
6334190107559KüçükçekmeceHalkalı MerkezOrhangazi Sk.861539,47ArsaTam – – – – –185.509,0037.101,80 – –28.05.202110:10
6434050100811BakırköyKartaltepeRıfkı Işık Sk.8691161.144,50Mesken32/600B16 – –700.000,0070.000,00 – –28.05.202110:20
6534050101451BakırköyKartaltepe (Zuhuratbaba)Tunaboylu Sk.890112112,50Mesken3/12 –Zemin1 – –700.000,0070.000,00 – –28.05.202110:30
6634130100262FatihHacı Hüseyinağa (Kocamustafapaşa)İmrahor İlyasbey Cad.124072227,67Daire25/650 –2.Bodrum2 – –158.000,0047.400,00 – –28.05.202110:45
6734130101231FatihSinanağa (Zeyrek)Haliçgören Sk.241038201,00Daire48/256 –12 – –669.060,00200.718,00 – –28.05.202111:00
6834100100815FatihCankurtaranYeni Saraçhane Sk.714920,00ArsaTam – – – – –220.000,0044.000,00 – –28.05.202111:15
6934040100902BahçelievlerYenibosna (Fevzi Çakmak)Gençlik Sk. –6906210,00ArsaTam – – – – –1.732.500,00173.250,00 – –28.05.202111:30
BEYOĞLU EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK TAŞINMAZLAR (Bu Taşınmazların Satış İhalesi 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine Göre Açık Teklif Usulü ile Yapılacaktır)
7034080100249BeyoğluKamerhatunSantur Sk.43417181,50Kargir Bir ApartmanTam – – – – –3.500.000,00700.000,00 – –28.05.202111:45
7134230102318ŞişliMecidiyeköy (İzzetpaşa)Fırın Arkası Sk.97233106,00ArsaTam – – – – –636.000,00127.200,00 – –28.05.202112:00
7234170107020KağıthaneHamidiyeGölcük Sk.700322223,00ArsaTam – – – – –1.449.500,00289.900,00 – –28.05.202112:15
HALİÇ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK TAŞINMAZLAR (Bu Taşınmazların Satış İhalesi 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine Göre Açık Teklif Usulü ile Yapılacaktır)
7334120107060EyüpsultanAlibeyköy (Güzeltepe)Latife Sk.3041981,13ArsaTam – – – – –283.955,0056.791,00 – –28.05.202114:00
7434120107470EyüpsultanAlibeyköyEmirgan Cad.17125182,20ArsaTam – – – – –774.350,00154.870,00 – –28.05.202114:20
MARMARA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK TAŞINMAZ (Bu Taşınmazın Satış İhalesi 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine Göre Açık Teklif Usulü ile Yapılacaktır)
7534280100852EsenyurtÇakmaklı (Akçaburgaz)Turupdere Mevkii –86540,00Korugan (Mevzii)Tam – – – – –103.273,3020.655,00 – –28.05.202114:40
MARMARA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK TAŞINMAZ (Bu Taşınmazın Satış İhalesi 2886 Sayılı Kanunun 36. maddesine Göre Kapalı Teklif Usulü ile Yapılacaktır)
7634340109803ArnavutköyHaraççı (Karlıbayır)Eski Edirne Asfaltı592744.485,18Arsa1969/2400 – – – – –22.078.320,004.415.664,00 – –28.05.202115:00
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları