İmarhaber

İstanbul’da Kamu Lojmanları Satışa Çıkarıldı

İstanbul’da Kamu Lojmanları Satışa Çıkarıldı
Google News
04 Ağustos 2021 - 12:05

İstanbul’da Hazineye ait 66 adet kamu konutu açık artırma ile satılacak.

Aşağıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazine’ye ait kamu konutu niteliğindeki taşınmazların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “”Açık Teklif Usulü”” ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11 Kat: 1 Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a)Geçici Teminat Bedelinin İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler: 1)Tedavüldeki Türk Parası, 2)Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları -süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir- taşıması gerekmektedir.)

b)Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi, İkametgah Belgesini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar, ihalenin yapılacağı adreste toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama/irtifak ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.

İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir.

Kamu konutu olarak satışa sunulan taşınmazlara ilişkin olarak, 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca,

  (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
  (2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
  (3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
  (4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. İlan tarihi itibariyle listede fiili durumu dolu olarak belirtilen bağımsız bölümlerde 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca öncelikli alım hakkı sahipleri bulunmakta olup, 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinin 8. maddesi uyarınca ihale tarihine kadar kurumlarınca hak sahibi olduğu bildirilenler yasa gereği öncelikli alım hakkına sahip olacaklardır.

Listede DOLU olarak belirtilen bağımsız bölümlerde ön alım hakkına sahip fiilen oturanlar bulunmakta olup, detaylı bilgi ilgili Müdürlükten alınabilir.

Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. 

Satışı yapılan taşınmazlar KDV’den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden  5.000.000,00-TL’ye (BeşMilyonTL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL’den (BeşmilyonTL’den) 10.000.000,00-TL’ye (OnMilyonTL’ye) kadar olan kısmı içim %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL’yi (OnMilyonTL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.

Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN TOPKAPI EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KAMU KONUTU NİTELİĞİNDE SATILIK TAŞINMAZLAR

S.NoDOSYA İLÇESİMAHALLESOKAKADAPARSELAna (m²)CİNSİArsa PayıBLOKKATKAPI(m²)BEDELTEMİNATDURUMUÖNCELİK HAKKITARİHSAATİ
134040100610BahçelievlerKocasinan (Siyavuşpaşa)Mustafa Kemalpaşa Cd. –4748210,87Mesken8/130 –39 (Fiili Kapı No:10)66282.000,0028.200,00DoluVar27.08.202109:40
234040100609BahçelievlerKocasinan (Siyavuşpaşa)Mustafa Kemalpaşa Cd. –4748210,87Mesken10/130 –310 (Fiili Kapı No:9)82350.000,0035.000,00BoşYok27.08.202110:00
334040100611BahçelievlerKocasinan (Siyavuşpaşa)Mustafa Kemalpaşa Cd. –4748210,87Mesken8/130 –41166282.000,0028.200,00DoluVar27.08.202110:20
434040100612BahçelievlerKocasinan (Siyavuşpaşa)Mustafa Kemalpaşa Cd. –4748210,87Mesken10/130 –51482350.000,0035.000,00DoluVar27.08.202110:40
534040100616BahçelievlerYenibosna (Çobançeşme)Serik Sk. –2597203,00Mesken29/203 –2458247.000,0024.700,00DoluVar27.08.202111:00
634040100617BahçelievlerYenibosna (Çobançeşme)Serik Sk. –2597203,00Mesken29/203 –2558247.000,0024.700,00DoluVar27.08.202111:20
734040100618BahçelievlerYenibosna (Çobançeşme)Serik Sk. –2597203,00Mesken29/203 –3658253.000,0025.300,00DoluVar27.08.202111:40
834040100619BahçelievlerYenibosna (Çobançeşme)Serik Sk. –2597203,00Mesken29/203 –3758253.000,0025.300,00DoluVar27.08.202112:00
934040100621BahçelievlerKocasinanMithatpaşa 6. Sk.13742240,00Mesken20/24026 (Fiili Kapı No:4)81330.000,0033.000,00DoluVar27.08.202114:20
1034040100622BahçelievlerKocasinanMithatpaşa 6. Sk.13742240,00Mesken20/24038 (Fiili Kapı No:6)81330.000,0033.000,00DoluVar27.08.202114:40
1134050100973BakırköyKartaltepe (Ataköy 2-5-6)Kilitbahir Sk.257321.824,00Mesken20/1936 –13108970.000,0097.000,00DoluVar27.08.202115:00
1234050100984BakırköyKartaltepe (Ataköy 2-5-6)Kilitbahir Sk.257321.824,00Mesken20/1936 –139108970.000,0097.000,00DoluVar27.08.202115:20
1334050100835BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)19 Mayıs Cad.59141.386,00Mesken18/1754 –1691865.000,0086.500,00DoluVar27.08.202115:40
1434050100821BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)19 Mayıs Cad.59141.386,00Mesken18/1754 –31891865.000,0086.500,00DoluVar27.08.202116:00
1534050100822BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)19 Mayıs Cad.59141.386,00Mesken18/1754 –32391865.000,0086.500,00DoluVar31.08.202109:40
1634050101325BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)19 Mayıs Cad.59141.386,00Mesken18/1754 –42491865.000,0086.500,00DoluVar31.08.202110:00
1734050100826BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)19 Mayıs Cad.59141.386,00Mesken18/1754 –53591865.000,0086.500,00DoluVar31.08.202110:20
1834050100830BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)19 Mayıs Cad.59141.386,00Mesken20/1754 –743100975.000,0097.500,00DoluVar31.08.202110:40
1934050100831BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)19 Mayıs Cad.59141.386,00Mesken18/1754 –74791910.000,0091.000,00DoluVar31.08.202111:00
2034050100833BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)19 Mayıs Cad.59141.386,00Mesken18/1754 –95491910.000,0091.000,00DoluVar31.08.202111:20
2134050100840BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)19 Mayıs Cad.59141.386,00Mesken18/1754 –127291910.000,0091.000,00DoluVar31.08.202111:40
2234050100841BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)19 Mayıs Cad.59141.386,00Mesken18/1754 –127791910.000,0091.000,00DoluVar31.08.202112:00
2334050101468BakırköyZeytinlik (Ataköy 2-5-6)Nergis Yolu Sk.5958645,00Mesken42/260 –Zemin11201.380.000,00138.000,00DoluVar31.08.202112:20
2434050101318BakırköyKartaltepe (Ataköy 7-8-9-10)Karanfil Sk.1105117.800,56Mesken88/20088D-192689816.000,0081.600,00DoluVar31.08.202113:20
2534070100097BeşiktaşCihannümaRessam Hamdi Bey Sk.27249210,00Mesken25000/ 352800 –2876685.000,0068.500,00DoluVar31.08.202113:40
2634070100333BeşiktaşRumeli Hisarı (Akat)Necati Cumalı Sk.14012471.939,50Mesken64/1944 –1 Bodrum183895.000,0089.500,00DoluVar31.08.202114:00
2734230100817ŞişliCumhuriyetRumeli Cad.10015104,50Mesken13/105 –6780600.000,0060.000,00DoluVar31.08.202114:20
2834230103722ŞişliDikilitaş (Fulya)Pehlivan Sk.2752961.206,00Mesken18/400 –Zemin963450.000,0045.000,00DoluVar31.08.202114:40
2934230103723ŞişliDikilitaş (Fulya)Pehlivan Sk.2752961.206,00Mesken20/400 –11068490.000,0049.000,00DoluVar31.08.202115:00
3034230103725ŞişliDikilitaş (Fulya)Pehlivan Sk.2752961.206,00Mesken20/400 –11268520.000,0052.000,00DoluVar31.08.202115:20
3134230103726ŞişliDikilitaş (Fulya)Pehlivan Sk.2752961.206,00Mesken20/400 –11368520.000,0052.000,00DoluVar31.08.202115:40
3234230103727ŞişliDikilitaş (Fulya)Pehlivan Sk.2752961.206,00Mesken20/400 –21468490.000,0049.000,00DoluVar31.08.202116:00
3334230103728ŞişliDikilitaş (Fulya)Pehlivan Sk.2752961.206,00Mesken20/400 –21568520.000,0052.000,00DoluVar01.09.202109:40
3434230103729ŞişliDikilitaş (Fulya)Pehlivan Sk.2752961.206,00Mesken20/400 –21668520.000,0052.000,00DoluVar01.09.202110:00
3534230103730ŞişliDikilitaş (Fulya)Pehlivan Sk.2752961.206,00Mesken20/400 –21768520.000,0052.000,00DoluVar01.09.202110:20
3634230104274ŞişliDikilitaş (Fulya)Yavuz Sk.2752981.043,00Mesken73/1380 –11269530.000,0053.000,00DoluVar01.09.202110:40
3734230104277ŞişliDikilitaş MahallesiYavuz Sk.2752981.043,00Mesken73/1380 –21569550.000,0055.000,00DoluVar01.09.202111:00
3834230104281ŞişliDikilitaş MahallesiYavuz Sk.2752981.043,00Mesken73/1380 –31969550.000,0055.000,00DoluVar01.09.202111:20
3934230104283ŞişliDikilitaş MahallesiYavuz Sk.2752981.043,00Mesken73/1380 –32169550.000,0055.000,00DoluVar01.09.202111:40
4034130101632FatihKeçeci Karabaş (Hırka-i Şerif)Külahlı Sk.16072250,00Mesken18/250 –Zemin380340.000,0034.000,00DoluVar01.09.202112:00
4134130101633FatihKeçeci Karabaş (Hırka-i Şerif)Külahlı Sk.16072250,00Mesken18/250 –31480325.000,0032.500,00DoluVar01.09.202112:20
4234130101629FatihKeçeci Karabaş (Hırka-i Şerif)Külahlı Sk.16072250,00Mesken18/250 –1880325.000,0032.500,00DoluVar01.09.202113:20
4334130101587FatihKirmasti (Ali Kuşçu)Fatih Türbesi Sk.212710218,00Daire18/218 –Zemin475375.000,0037.500,00DoluVar01.09.202113:40
4434130101588FatihKirmasti (Ali Kuşçu)Fatih Türbesi Sk.212710218,00Daire18/218 –Zemin5 (Fiili Kapı No:3)62310.000,0031.000,00DoluVar01.09.202114:00
4534130101589FatihKirmasti (Ali Kuşçu)Fatih Türbesi Sk.212710218,00Daire21/218 –1681400.000,0040.000,00DoluVar01.09.202114:20
4634130101590FatihKirmasti (Ali Kuşçu)Fatih Türbesi Sk.212710218,00Daire21/218 –17 (Fiili Kapı No:5)65325.000,0032.500,00DoluVar01.09.202114:40
4734130101591FatihKirmasti (Ali Kuşçu)Fatih Türbesi Sk.212710218,00Daire21/218 –2881400.000,0040.000,00DoluVar01.09.202115:00
4834130101592FatihKirmasti (Ali Kuşçu)Fatih Türbesi Sk.212710218,00Daire21/218 –29 (Fiili Kapı No:7)65325.000,0032.500,00DoluVar01.09.202115:20
4934130101627FatihKirmastiFatih Türbesi Sk.212710218,00Daire21/218 –31081400.000,0040.000,00DoluVar01.09.202115:40
5034130101610FatihDenizabdal (Şehremini)Başvekil Cad.1716867,47Daire24/120 –34 (Fiili Kapı No:3)54300.000,0030.000,00DoluVar01.09.202116:00
5134020100351AvcılarAvcılar (Ambarlı)Hikmet Sk.6262514,37Daire200/33902 Normal10120400.000,0040.000,00DoluVar02.09.202109:40
5234020100371AvcılarAvcılar (Cihangir)Kirazlı Cad.19415550,00Konut2/32 –Zemin384300.000,0030.000,00DoluVar02.09.202110:00
5334020100380AvcılarAvcılar (Cihangir)Kirazlı Cad.19415550,00Konut3/32 –3.Normal1296355.000,0035.500,00DoluVar02.09.202110:20
5434370104486BeylikdüzüKavaklı (Cumhuriyet)Atatürk Bulvarı190118.773,70Mesken112/47608C1-1941094705.000,0070.500,00DoluVar02.09.202110:40
5534370104487BeylikdüzüKavaklı (Cumhuriyet)Atatürk Bulvarı190118.773,70Mesken112/47608C1-1951294705.000,0070.500,00DoluVar02.09.202111:00
5634290100066ÇatalcaFerhatpaşaAtatürk Cad.12022372,81Mesken4/96 –111106320.000,0032.000,00DoluVar02.09.202111:20
5734290100067ÇatalcaFerhatpaşaAtatürk Cad.12022372,81Mesken4/96 –113104355.000,0035.500,00DoluVar02.09.202111:40
5834110100793EsenlerEsenler (Kemer)Şehit Mustafa Dündar Cad.1239435.551,05Mesken141/98250B112511271.300.000,00130.000,00DoluVar02.09.202112:00
5934080104620BeyoğluCihangirAslan Yatağı Sk.655101288,00Mesken2/24 –Bodrum4104570.000,0057.000,00DoluVar02.09.202112:20
6034130100940FatihBeyazıt Ağa (Mevlanakapı)İskenderağa Camii Sk.157111164,00Daire25/600 –Bodrum148175.000,0017.500,00DoluVar02.09.202113:20
6134130101583FatihDenizabdal (Şehremini)Ziya Gökalp Sk.169910444,28Konut2220/44428 –418 (Fiili Kapı No:20)82346.500,0034.650,00DoluVar02.09.202113:40
6234130101619FatihDenizabdal (Şehremini)Ziya Gökalp Sk.169910444,28Konut2220/44428 –16 (Fiili Kapı No:8)80357.000,0035.700,00DoluVar02.09.202114:00
6334280103612BüyükçekmeceMimarsinan (Mimaroba)Uğur Mumcu Cad.104115.845,00Mesken195/38700M1.Bodrum2141501.000,0050.100,00DoluVar02.09.202114:20
6434280103617BüyükçekmeceMimarsinan (Mimaroba)Uğur Mumcu Cad.104115.845,00Mesken203/38700M15145558.000,0055.800,00DoluVar02.09.202114:40
6534280110456BüyükçekmeceMimarsinan (Mimaroba)Uğur Mumcu Cad.104115.845,00Mesken203/38700M411145566.000,0056.600,00DoluVar02.09.202115:00
6634280110455BüyükçekmeceMimarsinan (Mimaroba)Uğur Mumcu Cad.104115.845,00Mesken195/38700M412141550.000,0055.000,00DoluVar02.09.202115:20
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları