İmarhaber

Kastamonu’da Satılık ve Kiralık Hazine Arazileri

Kastamonu Devrekani, Araç ve İhsangazi İlçelerinde Hazineye Ait 20 Adet Arsanın Satışı ve 1 Adet Arsanın da Kiralaması 2-7 Aralık 2021 Tarihlerinde Yapılacak.

Kastamonu’da Satılık ve Kiralık Hazine Arazileri
Google News
20 Kasım 2021 - 11:24

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malların satış ve kiralama ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Devrekani Kaymakamlığında(Milli Emlak Şefliği) toplanacak komisyon huzurunda gerçekleştirilecektir. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin taşınmazın hizasında belirtilen geçici teminat tutarını yatırmaları gerekmektedir.

İhalelere katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a-Geçici teminatı yatırdığına ilişkin belgeyi ibraz etmeleri (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri-Teminat mektubunun içeriği 2886 Devlet ihale yasasının 26 ve 27 maddelerine uygun olacaktır.);
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi ibraz etmeleri (İkametgah Belgesi);
c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini ibraz etmeleri ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kurulusundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı
sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.

İhaleler ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Devrekâni Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak, taşınmazlar ise bulundukları yerlerde / mahallinde görülebilir.

4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan ( KDV, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5. Maddesi gereğince; Hazineye ait taşınmazların satış bedelinin Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000(Beş bin) TL’yi, bu sınırlar dışında ise 1.000,00(Bin) TL’yi aşması ve talep edilmesi halinde, bedelin ¼’ü peşin, kalanı en fazla iki yılda, yürürlükteki kanuni faiz oranı(% 9) uygulanmak suretiyle taksitle ödeme yapılabilecektir.

Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

İlgili mevzuat gereği Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından https:/donersermaye.csb.gov.tr/ adresinde yayımlanan 2021 Yılı Birim Fiyat Listesinde belirtilen oranlarda işlem bedeli alınması gerektiği belirtildiğinden Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde 5), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için %0,25 (on binde yirmi beş) işlem bedeli alınması gerekmektedir.

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale Komisyonunun ihaleyi yapmama kararına itiraz olunamaz.

Devrekani İmar Haberleri

DEVREKÂNİ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN TAŞINMAZ SATIŞ ve KİRALAMA

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Köyü Ada/Parsel Cinsi Yüzölçümü İhale Usulü Tarih/Saati Bedeli Teminat

Tekkekızıllar 239/1 Ham Toprak 75,15 m² 2886/45 07.12.2021 / 10:00 2.000 400
Tekkekızıllar 240/1 Ham Toprak 142,84 m² 2886/45 07.12.2021 / 10:20 4.000 800
Tekkekızıllar 141/2 Arsa 634,33 m² 2886/45 07.12.2021 / 10:40 19.500 3.900
Tekkekızıllar 121/2 Ham Toprak 701,32 m² 2886/45 07.12.2021 / 11:00 20.500 4.100
Sarpunalınca 109/1 Ham Toprak 3.016,65 m² 2886/45 07.12.2021 / 11:20 27.500 5.500
Doğuörcünler 200/1 Ham Toprak 2.845,20 m² 2886/45 07.12.2021 / 11:40 43.000 8.600
Doğuörcünler 105/10 Tarla 1.344,05 m² 2886/45 07.12.2021 / 12:00 7.000 1.400
Kanlıabat 167/10 Ham Toprak 354,09 m² 2886/45 07.12.2021 / 12:20 14.500 2.900
Kanlıabat 135/68 Ham Toprak 204,97 m² 2886/45 07.12.2021 / 13:40 8.500 1.700
Kanlıabat 135/66 Ham Toprak 568,49 m² 2886/45 07.12.2021 / 14:00 27.000 5.400
Fakılar 135/4 Ham Toprak 420,65 m² 2886/45 07.12.2021 / 14:20 9.500 1.900
Fakılar 134/6 Ham Toprak 640,60 m² 2886/45 07.12.2021 / 14:40 14.500 2.900
Fakılar 190/1 Ham Toprak 1.047,91 m² 2886/45 07.12.2021 / 15:00 55.000 11.000

KİRALANACAK TAŞINMAZLAR

Köyü Ada/Parsel Cinsi Yüzölçümü İhale Usulü Tarih/Saati Bedeli Teminat

Kadirbey 786/10 Ham Toprak 3.135,04 m² 2886/45 07.12.2021 / 15:20 1.000 200

İhsangazi İmar Haberleri

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malın satış ihalelsi 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizasında gösterilen gün ve saatlerde İhsangazi Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliği) Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi No: 26 İhsangazi Kastamonu adresindeki Binasının 2. Katında komisyon huzurunda yapılacaktır.

İhaleye katılacak isteklilerin;

a) İhalesine girecekleri taşınmaz dosyalarının hizasında belirtilen ve Mal Müdürlüğü Muhasebe Veznesinde Müdürlüğüne geçici teminatlarını yatırdıklarına dair vezne alındısını yada mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz (banka şubelerince verilen teminat mektuplarının toplamı ile aynı şube limitlerini gösterir) banka teminat mektuplarını, yada Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri, taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl dövizi,

b) Gerçek kişilerin; yerleşim yeri belgesi veya ikametgah belgesini, aslını ibraz etmek suretiyle T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı fotokopisini veya Nüfus Kayıt Örneğini, vekaleten ihaleye katılacakların ise noter tasdikli vekalatnameyi,

c) Tüzel kişilerin ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi
ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya
noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi kimlik numaralarını gösterir belgenin,

d) İhaleye ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (b) veya (c) maddesinde istenen tüm belgeleri, ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.

(Bilgi İçin İletişim Tel : 0 366 214 10 59)

İHSANGAZİ KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ

SIRA NO DOSYA NO MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HAZİNE HİSSESİ CİNSİ İMAR DURUMU BEDELİ TEMİNATI İHALE TARİH-SAATİ

1-37130100036-Elçelebi Mahallesi 388 22 1,696.40 Tam Ham toprak Ayrık Nizam 4 Katlı Konut Alanı 765,000 76,500 02.12.2021 14.00

Araç İmar Haberleri

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınır ve taşınmaz malların satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Araç Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliği ) toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

İhaleye katılacak isteklilerin;

a) İhalesine girecekleri taşınır/taşınmaz dosyalarının hizasında belirtilen ve Kaymakamlık Malmüdürlüğüne geçici teminatlarını yatırdıklarına dair vezne alındısını yada mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz (banka şubelerince verilen teminat mektuplarının toplamı ile aynı şube limitlerini gösterir) banka teminat mektuplarını, yada Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri, taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl dövizi,

b) Gerçek kişilerin; yerleşim yeri belgesi veya ikametgah belgesini, aslını ibraz etmek suretiyle T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı fotokopisini veya Nüfus Kayıt Örneğini, vekaleten ihaleye katılacakların ise noter tasdikli vekalatnameyi,

c) Tüzel kişilerin ise; vergi kimlik numaralarını, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış idari merkezlerinin kayıtlı olduğu oda sicil kaydı ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini,

d) İhaleye ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (b) veya (c) maddesinde istenen tüm belgeleri, ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.

İhaleler ile ilgili şartname ve gerekli diğer bilgiler Cuma günleri mesai saatleri içerisinde Araç Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği ) ücretsiz olarak, taşınmazlar bulundukları yerlerde / mahallinde görülebilir.

ARAÇ KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

S.NO DOSYA NO İLİ İLÇESİ KÖY ADA PARSEL (m²) HAZİNE HİSSESİ CİNSİ BEDELİ TEMİNATI TARİH-SAATİ

1 37040107252 Kastamonu Araç Çal Köyü 102 22 28,257.75 Tam Ham Toprak 345,000 34,500 25.11.2021 11:00

2 37040104189 Kastamonu Araç Avlacık Köyü 125 3 382.19 Tam Ham Toprak 8,000 800 25.11.2021 11:30

3 37040111209 Kastamonu Araç Oycalı Köyü 137 57 3,755.25 Tam Hali Arazi 38,000 3,800 25.11.2021 12.00

4 37040108841 Kastamonu Araç Kavacık Köyü 131 31 673.08 Tam Ham Toprak 7,000 700 25.11.2021 14:00

5 37040111280 Kastamonu Araç Alnören Köyü 190 1 278.59 Tam Ham Toprak 6,000 600 25.11.2021 14:30

6 37040106566 Kastamonu Araç Muratlı Köyü 110 8 1,211.80 Tam Kargir Sağlık Ocağı ve Arsası 103,000 10,300 25.11.2021 15:00

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları

adana escortadapazarı escortadıyaman escortafşin escortafyon escortağrı escortahlat escortakçaabat escortakçakale escortakçakoca escortakdeniz escortakhisar escortaksaray escortakşehir escortaksu escortakyazı escortalanya escortalaşehir escortaliağa escortaltıeylül escortaltınordu escortamasya escortanamur escortankara escortantakya escortantalya escortaraklı escortardahan escortardeşen escortarnavutköy escortatakum escortavanos escortavcılar escortaydın escortayvacık escortayvalık escortaziziye escortbabaeski escortbafra escortbağcılar escortbağlar escortbalıkesir escortbandırma escortbartın escortbatıkent escortbatman escortbattalgazi escortbayburt escortbelek escortbesni escortbeylikdüzü escortbeyşehir escortbiga escortbilecik escortbingöl escortbirecik escortbismil escortbitlis escortbodrum escortbolu escortbor escortbornova escortboyabat escortbozüyük escortbuca escortbucak escortbulancak escortbulanık escortbünyan escortburdur escortbursa escortçan escortçanakkale escortcanik escortçankaya escortçankırı escortçarşamba escortçayeli escortçekmeköy escortçerkeş escortçerkezköy escortçeşme escortceyhan escortçivril escortçorlu escortçorum escortçubuk escortçukurova escortçumra escortdalaman escortdarıca escortdatça escortdavutlar escortdefne escortdenizli escortderince escortdeveli escortdidim escortdigor escortdinar escortdiyadin escortdiyarbakır escortdoğanşehir escortdoğubayazıt escortdörtyol escortdulkadiroğlu escortdüzce escortedirne escortedremit escortefeler escortelazığ escortelbistan escortemirdağ escorterbaa escorterdemli escortereğli escorterenler escortergani escortergene escorterzincan escorterzurum escortescortesenler escorteskil escorteskişehir escortespiye escorteyyübiye escortfatih escortfatsa escortfethiye escortfinike escortfındıklı escortgaziantep escortgaziemir escortgebze escortgediz escortgelibolu escortgemerek escortgemlik escortgerede escortgiresun escortgölbaşı escortgölcük escortgörele escortgörükle escortgöynük escortgümbet escortgümüşhane escortgüngören escortgüroymak escortgürsu escorthakkari escorthaliliye escorthatay escorthaymana escorthorasan escortiğdır escortilgaz escorti̇lkadım escorti̇negöl escorti̇skenderun escortisparta escorti̇stanbul escorti̇zmir escorti̇zmit escorti̇znik escortkadirli escortkadıköy escortkağıthane escortkağızman escortkahta escortkaman escortkangal escortkapaklı escortkarabük escortkaracabey escortkarahayıt escortkaraköprü escortkaraman escortkaratay escortkaresi escortkars escortkarşıyaka escortkartal escortkaş escortkastamonu escortkaynaşlı escortkayseri escortkeçiören escortkemer escortkepez escortkeşan escortkeskin escortkestel escortkilis escortkırıkhan escortkırıkkale escortkırkağaç escortkırklareli escortkırşehir escortkızıltepe escortkocaeli escortkocasinan escortkonak escortkonya escortkonyaaltı escortkörfez escortkorkuteli escortköyceğiz escortkozan escortkumluca escortkumru escortkuşadası escortkütahya escortlara escortlüleburgaz escortmalatya escortmalazgirt escortmalkara escortmaltepe escortmamak escortmanavgat escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmarmaris escortmelikgazi escortmenemen escortmenteşe escortmeram escortmersin escortmerzifon escortmezitli escortmilas escortmucur escortmudanya escortmudurnu escortmuğla escortmuratpaşa escortmuş escortmut escortnazilli escortnevşehir escortniğde escortniksar escortnilüfer escortnizip escortnurdağı escortödemiş escortof escortoltu escortonikişubat escortordu escortorhangazi escortortahisar escortortaköy escortosmancık escortosmangazi escortosmaniye escortpalandöken escortpamukkale escortpamukova escortpatnos escortpayas escortpazar escortpazarcık escortpendik escortpolatlı escortrize escortsafranbolu escortşahinbey escortsakarya escortsalihli escortsamandağ escortsamsun escortsandıklı escortşanlıurfa escortsapanca escortsarıçam escortsarıkamış escortsarıyer escortşarkışla escortşehitkamil escortselçuklu escortselim escortserdivan escortserik escortseyhan escortsiirt escortsilifke escortsimav escortsincan escortsinop escortşişli escortsivas escortsiverek escortşırnak escortsöğüt escortsöke escortsoma escortsultangazi escortsuluova escortsungurlu escortsur escortsuruç escortsuşehri escortsusurluk escorttalas escorttarsus escorttaşova escorttavşanlı escorttekirdağ escortterme escorttire escorttirebolu escorttokat escorttorbalı escorttoroslar escorttrabzon escortturgutlu escortturhal escorttürkoğlu escorttuzla escortulus escortümraniye escortünye escortürgüp escorturla escortuşak escortüsküdar escortüzümlü escortvan escortvarto escortviranşehir escortyahşihan escortyahyalı escortyakutiye escortyalova escortyatağan escortyenişehir escortyeşilyurt escortyıldırım escortyıldızeli escortyomra escortyozgat escortyunusemre escortyüreğir escortzara escortzeytinburnu escortzile escortzonguldak escortAydın escortmuğla escorttekirdağ escortmanisa escortbalıkesir escortmanavgat escortalanya escortfethiye escortdidim escorttrabzon escortelazığ escortordu escortkütahya escortısparta escortrize escortmaraş escortyalova escortgiresun escortyozgat escorttokat escortşanlıurfa escortsivas escortbatman escorterzurum escortsinop escortkırşehir escortkaraman escortkırıkkale escortbolu escortamasya escortniğde escortuşak escortedirne escortçorum escortosmaniye escortzonguldak escortvan escorterzincan escortsöke escortnazilli escortkuşadası escortefeler escortdidim escortçine escortbodrum escortfethiye escortmarmaris escortdalaman escortmenteşe escortmilas escortortaca escortseydikemer escortçerkezköy escortçorlu escortergene escortkapaklı escortmalkara escortsüleymanpaşa escortakhisar escortalaşehir escortsalihli escortşehzadeler escortsoma escortturgutlu escortyunusemre escortbandırma escortaltıeylül escortayvalık escortbigadiç escortburhaniye escortgönen escortkaresi escortsusurluk escortayvacık escortbiga escortçan escortgelibolu escortyenice escortakçaabat escortaraklı escortof escortortahisar escortyomra escortkarakoçan escortkovancılar escortaltınordu escortfatsa escortperşembe escortünye escorttavşanlı escortsimav escortdomaniç escorteğirdir escortyalvaç escortardeşen escortcayeli escortfındıklı escortpazar escortafşin escortdulkadiroğlu escortElbistan escortonikişubat escortpazarcık escorttürkoğlu escortaltınova escortçiftlikköy escortçınarcık escortbulancak escortespiye escorteynesil escortgörele escortpiraziz escorttirebolu escortyağlıdere escortsorgun escortsarıkaya escortçayıralan escortboğazlıyan escortakdağmadeni escorterbaa escortniksar escortturhal escortzile escortviranşehir escortsuruç escortsiverek escortkaraköprü escorthaliliye escorteyyübiye escortakçakale escortzara escortYıldızeli escortsuşehri escortşarkışla escortgemerek escortkozluk escortsason escortaziziye escorthorasan escortoltu escortpalandöken escortyakutiye escortayancık escortboyabat escortgerze escortkaman escortmucur escortermenek escortsarıveliler escortkeskin escortyahşihan escortgerede escortgöynük escortmengen escortmudurnu escortgöynücek escortgümüşhacıköy escortmerzifon escortsuluova escorttaşova escortbor escortçamardı escortulukışla escortbanaz escorteşme escortsivaslı escorthavsa escortipsala escortkeşan escortosmancık escortsungurlu escortbahçe escorthasanbeyli escortkadirli escorttoprakkale escortalaplı escortçaycuma escortereğli escortkilimli escortbaşkale escortipekyolu escortözalp escorttuşba escortkemah escortrefahiye escorttercan escortüzümlü escorthttp://www.ddtshanghaiescort.comAntalya escortBursa escortMersin escortAydın escortBalıkesir escortÇanakkale escortKıbrıs escortKütahya escortManisa escortMuğla escortTekirdağ escortTrabzon escortYalova escortIsparta escortMaraş escortOrdu escortRize escortSivas escortAfyon escortAksaray escortGiresun escortŞanlıurfa escortYozgat escortErzurum escortAmasya escortÇorum escortTokat escortUşak escortVan escortBolu escortBurdur escortKırşehir escortNiğde escortOsmaniye escortZonguldak escortDüzce escortEdirne escortErzincan escortKarabük escortKaraman escortKastamonu escortKırıkkale escortKırklareli escortmanavgat escortalanya escortbelek escortaksu escortfinike escortgazipaşa escortgüllük escortkaş escortkemer escortkepez escortkonyaaltı escortkorkuteli escortkumluca escortlara escortmuratpaşa escortserik escortgemlik escortgürsu escortinegöl escortiznik escortmudanya escortnilüfer escortorhangazi escortosmangazi escortyıldırım escortkuşadası escortdidim escortnazilli escortsöke escortefeler escortbandırma escortaltıeylül escortedremit escortkaresi escortsusurluk escortbodrum escortgümbet escortturgutreis escortdalaman escortfethiye escortköyceğiz escortmarmaris escortçerkezköy escortçorlu escortkapaklı escortsüleymanpaşa escortmeram escortanamur escorterdemli escortmezitli escortsilifke escorttarsus escortakhisar escortsalihli escortsoma escortturgutlu escortgirne escortlefkoşa escortbiga escortçan escortgelibolu escortdinar escortemirdağ escortsandıklı escortmerzifon escortsuluova escorttaşova escortyeşilyurt escortgerede escortmengen escortbucak escortkadirli escortosmancık escortsungurlu escortakçakoca escortipsala escortkeşan escortkilimli escortüzümlü escortaziziye escortpalandöken escortyakutiye escortbulancak escortespiye escorttirebolu escortsafranbolu escortlüleburgaz escortgediz escortsimav escorttavşanlı escortelbistan escortfatsa escortünye escortardeşen escortçayeli escortbirecik escorteyyübiye escorthaliliye escortsiverek escortsuruç escortviranşehir escortkangal escortşarkışla escortsuşehri escortyıldızeli escorterbaa escortniksar escortturhal escortakçaabat escortaraklı escortof escortortahisar escortsorgun escortwww.elmasajeinfantil.comistanbul masaj salonuankara masaj salonuizmir masaj salonubursa masaj salonuantalya masaj salonuadana masaj salonukonya masaj salonuşanlıurfa masaj salonugaziantep masaj salonukocaeli masaj salonumersin masaj salonudiyarbakır masaj salonuhatay masaj salonumanisa masaj salonukayseri masaj salonusamsun masaj salonubalıkesir masaj salonumaraş masaj salonuvan masaj salonuaydın masaj salonutekirdağ masaj salonusakarya masaj salonudenizli masaj salonumuğla masaj salonubağcılar masaj salonubahçelievler masaj salonuesenler masaj salonuesenyurt masaj salonukadıköy masaj salonukağıthane masaj salonukartal masaj salonuküçükçekmece masaj salonumaltepe masaj salonupendik masaj salonusultangazi masaj salonuümraniye masaj salonuüsküdar masaj salonualiağa masaj salonualsancak masaj salonubayraklı masaj salonubornova masaj salonubuca masaj salonuçeşme masaj salonuçiğli masaj salonugaziemir masaj salonukarşıyaka masaj salonukonak masaj salonumenemen masaj salonuödemiş masaj salonutorbalı masaj salonuçankaya masaj salonukeçiören masaj salonumamak masaj salonupolatlı masaj salonusincan masaj salonualanya masaj salonubelek masaj salonukaş masaj salonukemer masaj salonukorkuteli masaj salonulara masaj salonumanavgat masaj salonuserik masaj salonuside masaj salonudidim masaj salonuefeler masaj salonukuşadası masaj salonunazilli masaj salonualtıeylül masaj salonubandırma masaj salonuedremit masaj salonukaresi masaj salonususurluk masaj salonugemlik masaj salonugürsu masaj salonuinegöl masaj salonumudanya masaj salonunilüfer masaj salonuosmangazi masaj salonuyıldırım masaj salonubiga masaj salonuçan masaj salonugelibolu masaj salonuadıyaman masaj salonuafyon masaj salonuağrı masaj salonuaksaray masaj salonuamasya masaj salonuardahan masaj salonuartvin masaj salonubartın masaj salonubatman masaj salonubayburt masaj salonubilecik masaj salonubingöl masaj salonubitlis masaj salonubolu masaj salonuburdur masaj salonuçanakkale masaj salonuçankırı masaj salonuçorum masaj salonudüzce masaj salonuedirne masaj salonuelazığ masaj salonuerzincan masaj salonuerzurum masaj salonueskişehir masaj salonugiresun masaj salonugümüşhane masaj salonuığdır masaj salonuısparta masaj salonukarabük masaj salonukaraman masaj salonukastamonu masaj salonukilis masaj salonukırıkkale masaj salonukırklareli masaj salonukırşehir masaj salonuuşak masaj salonukütahya masaj salonumalatya masaj salonumardin masaj salonunevşehir masaj salonuniğde masaj salonuordu masaj salonutrabzon masaj salonuosmaniye masaj salonurize masaj salonusiirt masaj salonusinop masaj salonusivas masaj salonutokat masaj salonukarahayıt masaj salonupamukkale masaj salonunizip masaj salonuşahinbey masaj salonuşehitkamil masaj salonuantakya masaj salonudefne masaj salonuiskenderun masaj salonudarıca masaj salonugebze masaj salonugölcük masaj salonuizmit masaj salonukörfez masaj salonuakşehir masaj salonubeyşehir masaj salonuereğli masaj salonukaratay masaj salonumeram masaj salonuselçuklu masaj salonuakhisar masaj salonualaşehir masaj salonusoma masaj salonuturgutlu masaj salonuakdeniz masaj salonuanamur masaj salonuerdemli masaj salonumezitli masaj salonusilifke masaj salonutarsus masaj salonutoroslar masaj salonuyenişehir masaj salonubodrum masaj salonudalaman masaj salonufethiye masaj salonuköyceğiz masaj salonumarmaris masaj salonumenteşe masaj salonumilas masaj salonuadapazarı masaj salonuserdivan masaj salonuatakum masaj salonuçarşamba masaj salonuilkadım masaj salonueyyübiye masaj salonusiverek masaj salonuviranşehir masaj salonuçerkezköy masaj salonuçorlu masaj salonuerbaa masaj salonu