İmarhaber

Kırşehir’de Hazineye Ait Araziler Satılacaktır

Kırşehir Merkez’de Hazine’ye ait 60 adet taşınmaz ihaleyle satılacak (arsa, tarla, bağ, bahçe nitelikli)

Kırşehir’de Hazineye Ait Araziler Satılacaktır
Google News
14 Kasım 2021 - 11:10

Kırşehir Merkez’de Hazine’ye ait 60 adet taşınmaz ihaleyle satılacak (arsa, tarla, bağ, bahçe nitelikli)

Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca satış ihalesine çıkarılmıştır.

Satışı yapılacak taşınmazların satış ihalesi Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü toplantı salonunda, komisyon huzurunda hizasında gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.

Satış İhalesi Yapılacak taşınmazlara ait şartname ve ekleri Kırşehir Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar;
a) Yasal yerleşim yeri belgesi,
b) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge (Adres beyanı)
c) Gerçek kişilerin T.C. Nüfus Cüzdanı fotokopisi Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası
d) Geçici teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili Banka
Şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı Şubenin limitlerinin de gösterildiği Süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine
düzenlenen belgeler
e)Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi
odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel
kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde
belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge

Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin
kalanı en fazla 2 (iki) yılda 8 (sekiz) eşit taksitle, kanuni faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedeli KDV ile diğer vergi,resim ve
harçlardan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

Posta ile yapılacak tekliflerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklif mektubu ile istenilen diğer belgelerin ihale saatinden
önce ihale komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbettir.

Satış Bedeli üzerinden %1 oranında Döner Sermaye Ücreti alınacaktır.

NOT: İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya www.https://kirşehir.csb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. İletişim Numarası: 0 386 262 24 24

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

S. NO İLİ İLÇESİ MAH/KÖY ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HAZİNE PAYI/ İMAR DURUMU CİNSİ BEDELİ TEMİNAT YASAL DAYANAĞI TARİHİ SAATİ

 1. Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 241 4 982,00 Tam/İmarlı Arsa 98.400,00 29.520,00 2886/45 29.11.2021 09:00:00
 2. Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 241 7 910,00 Tam/İmarlı Arsa 56.830,00 17.049,00 2886/45 29.11.2021 09:15:00
 3. Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 240 5 693,00 Tam/İmarlı Arsa 87.930,00 26.379,00 2886/45 29.11.2021 09:30:00
 4. Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 240 6 718,00 Tam/İmarlı Arsa 67.290,00 20.187,00 2886/45 29.11.2021 09:45:00
 5. Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 232 1 882,00 Tam/İmarlı Arsa 52.920,00 15.876,00 2886/45 29.11.2021 10:00:00
 6. Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 232 5 776,00 Tam/İmarlı Arsa 46.560,00 13.968,00 2886/45 29.11.2021 10:15:00
 7. Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 235 2 887,00 Tam/İmarlı Arsa 53.220,00 15.966,00 2886/45 29.11.2021 10:30:00
 8. Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 235 1 1.055,00 Tam/İmarlı Arsa 63.300,00 18.990,00 2886/45 29.11.2021 10:45:00
 9. Kırşehir Merkez Tepesidelik Köyü 109 97 739,98 Tam/İmarsız Arsa 27.471,00 8.242,00 2886/45 29.11.2021 11:00:00
 10. Kırşehir Merkez Tepesidelik Köyü 109 96 195,83 Tam/İmarsız Bahçe 6.860,00 2.058,00 2886/45 29.11.2021 11:15:00
 11. Kırşehir Merkez Tepesidelik Köyü 109 98 513,02 Tam/İmarsız Bahçe 17.960,00 5.388,00 2886/45 29.11.2021 11:30:00
 12. Kırşehir Merkez Tepesidelik Köyü 112 3 197,92 Tam/İmarsız Arsa 6.930,00 2.079,00 2886/45 29.11.2021 11:45:00
 13. Kırşehir Merkez Tepesidelik Köyü 121 12 79,70 Tam/İmarsız Arsa 2.789,50 836,85 2886/45 29.11.2021 13:30:00
 14. Kırşehir Merkez Tepesidelik Köyü 130 7 556,12 Tam/İmarsız Arsa 19.500,00 5.850,00 2886/45 29.11.2021 13:45:00
 15. Kırşehir Merkez Tepesidelik Köyü 121 10 24,86 Tam/İmarsız Arsa 870,10 261,03 2886/45 29.11.2021 14:00:00
 16. Kırşehir Merkez Tepesidelik Köyü 118 5 967,95 Tam/İmarsız Arsa 33.878,25 10.163,47 2886/45 29.11.2021 14:15:00
 17. Kırşehir Merkez Tepesidelik Köyü 116 2 609,34 Tam/İmarsız Arsa 22.765,00 6.830,00 2886/45 29.11.2021 14:30:00
 18. Kırşehir Merkez Tepesidelik Köyü 116 3 1.037,51 Tam/İmarsız Bahçe 37.990,00 11.397,00 2886/45 29.11.2021 14:45:00
 19. Kırşehir Merkez Tepesidelik Köyü 110 4 600,91 Tam/İmarsız Bahçe 29.765,85 8.929,75 2886/45 29.11.2021 15:00:00
 20. Kırşehir Merkez Tepesidelik Köyü 125 4 402,44 Tam/İmarsız Bahçe 14.100,00 4.230,00 2886/45 29.11.2021 15:15:00
 21. Kırşehir Merkez Tepesidelik Köyü 140 33 4.025,26 Tam/İmarsız Tarla 28.200,00 8.460,00 2886/45 29.11.2021 15:30:00
 22. Kırşehir Merkez Tepesidelik Köyü 108 12 1.445,18 Tam/İmarsız Tarla 10.120,00 3.036,00 2886/45 29.11.2021 15:45:00
 23. Kırşehir Merkez Tepesidelik Köyü 125 3 390,09 Tam/İmarsız Bahçe 13.700,00 4.110,00 2886/45 29.11.2021 16:00:00
 24. Kırşehir Merkez Tepesidelik Köyü 148 2 1.113,62 Tam/İmarsız Tarla 9.000,00 2.700,00 2886/45 29.11.2021 16:15:00
 25. Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Mahallesi 3455 1 1.361,00 Tam/İmarlı Arsa 450.000,00 45.000,00 2886/45 30.11.2021 09:30:00
 26. Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Mahallesi 3455 2 1.200,00 Tam/İmarlı Arsa 396.000,00 39.600,00 2886/45 30.11.2021 09:45:00
 27. Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Mahallesi 3455 3 1.000,00 Tam/İmarlı Arsa 300.000,00 30.000,00 2886/45 30.11.2021 10:00:00
 28. Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Mahallesi 3455 4 1.000,00 Tam/İmarlı Arsa 300.000,00 30.000,00 2886/45 30.11.2021 10:15:00
 29. Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Mahallesi 3455 5 1.000,00 Tam/İmarlı Arsa 300.000,00 30.000,00 2886/45 30.11.2021 10:30:00
 30. Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Mahallesi 3455 6 1.000,00 Tam/İmarlı Arsa 300.000,00 30.000,00 2886/45 30.11.2021 10:45:00
 31. Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Mahallesi 3455 7 1.210,00 Tam/İmarlı Arsa 388.000,00 38.800,00 2886/45 30.11.2021 11:00:00
 32. Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Mahallesi 3455 8 1.200,00 Tam/İmarlı Arsa 384.000,00 38.400,00 2886/45 30.11.2021 11:15:00
 33. Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Mahallesi 3455 9 1.050,00 Tam/İmarlı Arsa 315.000,00 31.500,00 2886/45 30.11.2021 11:30:00
 34. Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Mahallesi 3455 10 1.050,00 Tam/İmarlı Arsa 315.000,00 31.500,00 2886/45 30.11.2021 11:45:00
 35. Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Mahallesi 3455 11 1.050,00 Tam/İmarlı Arsa 315.000,00 31.500,00 2886/45 30.11.2021 13:30:00
 36. Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Mahallesi 3457 3 1.050,00 Tam/İmarlı Arsa 326.000,00 32.600,00 2886/45 30.11.2021 13:45:00
 37. Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Mahallesi 3457 4 1.050,00 Tam/İmarlı Arsa 326.000,00 32.600,00 2886/45 30.11.2021 14:00:00
 38. Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Mahallesi 3457 5 1.050,00 Tam/İmarlı Arsa 326.000,00 32.600,00 2886/45 30.11.2021 14:15:00
 39. Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Mahallesi 3457 6 1.318,00 Tam/İmarlı Arsa 409.000,00 40.900,00 2886/45 30.11.2021 14:30:00
 40. Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Mahallesi 3457 7 1.100,00 Tam/İmarlı Arsa 341.000,00 34.100,00 2886/45 30.11.2021 14:45:00
 41. Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Mahallesi 3457 8 1.000,00 Tam/İmarlı Arsa 310.000,00 31.000,00 2886/45 30.11.2021 15:00:00
 42. Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Mahallesi 3457 9 1.000,00 Tam/İmarlı Arsa 310.000,00 31.000,00 2886/45 30.11.2021 15:15:00
 43. Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Mahallesi 3457 10 1.000,00 Tam/İmarlı Arsa 310.000,00 31.000,00 2886/45 30.11.2021 15:30:00
 44. Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Mahallesi 3457 11 1.000,00 Tam/İmarlı Arsa 310.000,00 31.000,00 2886/45 30.11.2021 15:45:00
 45. Kırşehir Merkez Çuğun Köyü 137 61 1.502,07 Tam/İmarsız Yığma ev 175.448,00 52.634,40 2886/45 1.12.2021 09:30:00
 46. Kırşehir Merkez Kortulu Köyü 188 10 227,93 Tam/İmarsız Arsa 6.838,00 2.051,40 2886/45 1.12.2021 09:45:00
 47. Kırşehir Merkez Değirmenkaşı Köyü 174 9 262,94 Tam/İmarsız Bağ-Bahçe 8.464,00 2.539,20 2886/45 1.12.2021 10:00:00
 48. Kırşehir Merkez Değirmenkaşı Köyü 192 7 538,55 Tam/İmarsız Arsa 11.848,10 3.554,43 2886/45 1.12.2021 10:15:00
 49. Kırşehir Merkez Değirmenkaşı Köyü 175 2 1.009,50 Tam/İmarsız Arsa 95.634,30 28.690,29 2886/45 1.12.2021 10:30:00
 50. Kırşehir Merkez Değirmenkaşı Köyü 160 14 478,78 Tam/İmarsız Arsa 10.533,16 3.159,95 2886/45 1.12.2021 10:45:00
 51. Kırşehir Merkez Değirmenkaşı Köyü 160 15 142,29 Tam/İmarsız Arsa 3.130,38 939,11 2886/45 1.12.2021 11:00:00
 52. Kırşehir Merkez Değirmenkaşı Köyü 147 154 5.684,06 Tam/İmarsız Arsa 125.049,32 37.514,80 2886/45 1.12.2021 11:15:00
 53. Kırşehir Merkez Değirmenkaşı Köyü 165 17 669,25 Tam/İmarsız Bahçe 14.723,50 4.417,05 2886/45 1.12.2021 11:30:00
 54. Kırşehir Merkez Değirmenkaşı Köyü 160 13 377,36 Tam/İmarsız Arsa 8.301,92 2.490,57 2886/45 1.12.2021 11:45:00
 55. Kırşehir Merkez Kurtbeli Yen. Köyü 138 2 875,73 Tam/İmarsız Bahçe 19.300,00 5.790,00 2886/45 1.12.2021 13:30:00
 56. Kırşehir Merkez Ulupınar Köyü 139 5 656,01 Tam/İmarlı Arsa 16.450,00 4.935,00 2886/45 1.12.2021 13:45:00
 57. Kırşehir Merkez Ulupınar Köyü 139 2 757,79 Tam/İmarlı Arsa 19.000,00 5.700,00 2886/45 1.12.2021 14:00:00
 58. Kırşehir Merkez Ulupınar Köyü 139 3 808,13 Tam/İmarlı Arsa 20.250,00 6.075,00 2886/45 1.12.2021 14:15:00
 59. Kırşehir Merkez Ulupınar Köyü 107 2 1.208,32 Tam/İmarlı Arsa 30.300,00 9.090,00 2886/45 1.12.2021 14:30:00
 60. Kırşehir Merkez Tepesidelik Köyü 123 3 563,17 Tam/İmarsız Bahçe 21.600,00 6.480,00 2886/45 1.12.2021 14:45:00
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları

adana escortadapazarı escortadıyaman escortafşin escortafyon escortağrı escortahlat escortakçaabat escortakçakale escortakçakoca escortakdeniz escortakhisar escortaksaray escortakşehir escortaksu escortakyazı escortalanya escortalaşehir escortaliağa escortaltıeylül escortaltınordu escortamasya escortanamur escortankara escortantakya escortantalya escortaraklı escortardahan escortardeşen escortarnavutköy escortatakum escortavanos escortavcılar escortaydın escortayvacık escortayvalık escortaziziye escortbabaeski escortbafra escortbağcılar escortbağlar escortbalıkesir escortbandırma escortbartın escortbatıkent escortbatman escortbattalgazi escortbayburt escortbelek escortbesni escortbeylikdüzü escortbeyşehir escortbiga escortbilecik escortbingöl escortbirecik escortbismil escortbitlis escortbodrum escortbolu escortbor escortbornova escortboyabat escortbozüyük escortbuca escortbucak escortbulancak escortbulanık escortbünyan escortburdur escortbursa escortçan escortçanakkale escortcanik escortçankaya escortçankırı escortçarşamba escortçayeli escortçekmeköy escortçerkeş escortçerkezköy escortçeşme escortceyhan escortçivril escortçorlu escortçorum escortçubuk escortçukurova escortçumra escortdalaman escortdarıca escortdatça escortdavutlar escortdefne escortdenizli escortderince escortdeveli escortdidim escortdigor escortdinar escortdiyadin escortdiyarbakır escortdoğanşehir escortdoğubayazıt escortdörtyol escortdulkadiroğlu escortdüzce escortedirne escortedremit escortefeler escortelazığ escortelbistan escortemirdağ escorterbaa escorterdemli escortereğli escorterenler escortergani escortergene escorterzincan escorterzurum escortescortesenler escorteskil escorteskişehir escortespiye escorteyyübiye escortfatih escortfatsa escortfethiye escortfinike escortfındıklı escortgaziantep escortgaziemir escortgebze escortgediz escortgelibolu escortgemerek escortgemlik escortgerede escortgiresun escortgölbaşı escortgölcük escortgörele escortgörükle escortgöynük escortgümbet escortgümüşhane escortgüngören escortgüroymak escortgürsu escorthakkari escorthaliliye escorthatay escorthaymana escorthorasan escortiğdır escortilgaz escorti̇lkadım escorti̇negöl escorti̇skenderun escortisparta escorti̇stanbul escorti̇zmir escorti̇zmit escorti̇znik escortkadirli escortkadıköy escortkağıthane escortkağızman escortkahta escortkaman escortkangal escortkapaklı escortkarabük escortkaracabey escortkarahayıt escortkaraköprü escortkaraman escortkaratay escortkaresi escortkars escortkarşıyaka escortkartal escortkaş escortkastamonu escortkaynaşlı escortkayseri escortkeçiören escortkemer escortkepez escortkeşan escortkeskin escortkestel escortkilis escortkırıkhan escortkırıkkale escortkırkağaç escortkırklareli escortkırşehir escortkızıltepe escortkocaeli escortkocasinan escortkonak escortkonya escortkonyaaltı escortkörfez escortkorkuteli escortköyceğiz escortkozan escortkumluca escortkumru escortkuşadası escortkütahya escortlara escortlüleburgaz escortmalatya escortmalazgirt escortmalkara escortmaltepe escortmamak escortmanavgat escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmarmaris escortmelikgazi escortmenemen escortmenteşe escortmeram escortmersin escortmerzifon escortmezitli escortmilas escortmucur escortmudanya escortmudurnu escortmuğla escortmuratpaşa escortmuş escortmut escortnazilli escortnevşehir escortniğde escortniksar escortnilüfer escortnizip escortnurdağı escortödemiş escortof escortoltu escortonikişubat escortordu escortorhangazi escortortahisar escortortaköy escortosmancık escortosmangazi escortosmaniye escortpalandöken escortpamukkale escortpamukova escortpatnos escortpayas escortpazar escortpazarcık escortpendik escortpolatlı escortrize escortsafranbolu escortşahinbey escortsakarya escortsalihli escortsamandağ escortsamsun escortsandıklı escortşanlıurfa escortsapanca escortsarıçam escortsarıkamış escortsarıyer escortşarkışla escortşehitkamil escortselçuklu escortselim escortserdivan escortserik escortseyhan escortsiirt escortsilifke escortsimav escortsincan escortsinop escortşişli escortsivas escortsiverek escortşırnak escortsöğüt escortsöke escortsoma escortsultangazi escortsuluova escortsungurlu escortsur escortsuruç escortsuşehri escortsusurluk escorttalas escorttarsus escorttaşova escorttavşanlı escorttekirdağ escortterme escorttire escorttirebolu escorttokat escorttorbalı escorttoroslar escorttrabzon escortturgutlu escortturhal escorttürkoğlu escorttuzla escortulus escortümraniye escortünye escortürgüp escorturla escortuşak escortüsküdar escortüzümlü escortvan escortvarto escortviranşehir escortyahşihan escortyahyalı escortyakutiye escortyalova escortyatağan escortyenişehir escortyeşilyurt escortyıldırım escortyıldızeli escortyomra escortyozgat escortyunusemre escortyüreğir escortzara escortzeytinburnu escortzile escortzonguldak escortAydın escortmuğla escorttekirdağ escortmanisa escortbalıkesir escortmanavgat escortalanya escortfethiye escortdidim escorttrabzon escortelazığ escortordu escortkütahya escortısparta escortrize escortmaraş escortyalova escortgiresun escortyozgat escorttokat escortşanlıurfa escortsivas escortbatman escorterzurum escortsinop escortkırşehir escortkaraman escortkırıkkale escortbolu escortamasya escortniğde escortuşak escortedirne escortçorum escortosmaniye escortzonguldak escortvan escorterzincan escortsöke escortnazilli escortkuşadası escortefeler escortdidim escortçine escortbodrum escortfethiye escortmarmaris escortdalaman escortmenteşe escortmilas escortortaca escortseydikemer escortçerkezköy escortçorlu escortergene escortkapaklı escortmalkara escortsüleymanpaşa escortakhisar escortalaşehir escortsalihli escortşehzadeler escortsoma escortturgutlu escortyunusemre escortbandırma escortaltıeylül escortayvalık escortbigadiç escortburhaniye escortgönen escortkaresi escortsusurluk escortayvacık escortbiga escortçan escortgelibolu escortyenice escortakçaabat escortaraklı escortof escortortahisar escortyomra escortkarakoçan escortkovancılar escortaltınordu escortfatsa escortperşembe escortünye escorttavşanlı escortsimav escortdomaniç escorteğirdir escortyalvaç escortardeşen escortcayeli escortfındıklı escortpazar escortafşin escortdulkadiroğlu escortElbistan escortonikişubat escortpazarcık escorttürkoğlu escortaltınova escortçiftlikköy escortçınarcık escortbulancak escortespiye escorteynesil escortgörele escortpiraziz escorttirebolu escortyağlıdere escortsorgun escortsarıkaya escortçayıralan escortboğazlıyan escortakdağmadeni escorterbaa escortniksar escortturhal escortzile escortviranşehir escortsuruç escortsiverek escortkaraköprü escorthaliliye escorteyyübiye escortakçakale escortzara escortYıldızeli escortsuşehri escortşarkışla escortgemerek escortkozluk escortsason escortaziziye escorthorasan escortoltu escortpalandöken escortyakutiye escortayancık escortboyabat escortgerze escortkaman escortmucur escortermenek escortsarıveliler escortkeskin escortyahşihan escortgerede escortgöynük escortmengen escortmudurnu escortgöynücek escortgümüşhacıköy escortmerzifon escortsuluova escorttaşova escortbor escortçamardı escortulukışla escortbanaz escorteşme escortsivaslı escorthavsa escortipsala escortkeşan escortosmancık escortsungurlu escortbahçe escorthasanbeyli escortkadirli escorttoprakkale escortalaplı escortçaycuma escortereğli escortkilimli escortbaşkale escortipekyolu escortözalp escorttuşba escortkemah escortrefahiye escorttercan escortüzümlü escorthttp://www.ddtshanghaiescort.comAntalya escortBursa escortMersin escortAydın escortBalıkesir escortÇanakkale escortKıbrıs escortKütahya escortManisa escortMuğla escortTekirdağ escortTrabzon escortYalova escortIsparta escortMaraş escortOrdu escortRize escortSivas escortAfyon escortAksaray escortGiresun escortŞanlıurfa escortYozgat escortErzurum escortAmasya escortÇorum escortTokat escortUşak escortVan escortBolu escortBurdur escortKırşehir escortNiğde escortOsmaniye escortZonguldak escortDüzce escortEdirne escortErzincan escortKarabük escortKaraman escortKastamonu escortKırıkkale escortKırklareli escortmanavgat escortalanya escortbelek escortaksu escortfinike escortgazipaşa escortgüllük escortkaş escortkemer escortkepez escortkonyaaltı escortkorkuteli escortkumluca escortlara escortmuratpaşa escortserik escortgemlik escortgürsu escortinegöl escortiznik escortmudanya escortnilüfer escortorhangazi escortosmangazi escortyıldırım escortkuşadası escortdidim escortnazilli escortsöke escortefeler escortbandırma escortaltıeylül escortedremit escortkaresi escortsusurluk escortbodrum escortgümbet escortturgutreis escortdalaman escortfethiye escortköyceğiz escortmarmaris escortçerkezköy escortçorlu escortkapaklı escortsüleymanpaşa escortmeram escortanamur escorterdemli escortmezitli escortsilifke escorttarsus escortakhisar escortsalihli escortsoma escortturgutlu escortgirne escortlefkoşa escortbiga escortçan escortgelibolu escortdinar escortemirdağ escortsandıklı escortmerzifon escortsuluova escorttaşova escortyeşilyurt escortgerede escortmengen escortbucak escortkadirli escortosmancık escortsungurlu escortakçakoca escortipsala escortkeşan escortkilimli escortüzümlü escortaziziye escortpalandöken escortyakutiye escortbulancak escortespiye escorttirebolu escortsafranbolu escortlüleburgaz escortgediz escortsimav escorttavşanlı escortelbistan escortfatsa escortünye escortardeşen escortçayeli escortbirecik escorteyyübiye escorthaliliye escortsiverek escortsuruç escortviranşehir escortkangal escortşarkışla escortsuşehri escortyıldızeli escorterbaa escortniksar escortturhal escortakçaabat escortaraklı escortof escortortahisar escortsorgun escortwww.elmasajeinfantil.comistanbul masaj salonuankara masaj salonuizmir masaj salonubursa masaj salonuantalya masaj salonuadana masaj salonukonya masaj salonuşanlıurfa masaj salonugaziantep masaj salonukocaeli masaj salonumersin masaj salonudiyarbakır masaj salonuhatay masaj salonumanisa masaj salonukayseri masaj salonusamsun masaj salonubalıkesir masaj salonumaraş masaj salonuvan masaj salonuaydın masaj salonutekirdağ masaj salonusakarya masaj salonudenizli masaj salonumuğla masaj salonubağcılar masaj salonubahçelievler masaj salonuesenler masaj salonuesenyurt masaj salonukadıköy masaj salonukağıthane masaj salonukartal masaj salonuküçükçekmece masaj salonumaltepe masaj salonupendik masaj salonusultangazi masaj salonuümraniye masaj salonuüsküdar masaj salonualiağa masaj salonualsancak masaj salonubayraklı masaj salonubornova masaj salonubuca masaj salonuçeşme masaj salonuçiğli masaj salonugaziemir masaj salonukarşıyaka masaj salonukonak masaj salonumenemen masaj salonuödemiş masaj salonutorbalı masaj salonuçankaya masaj salonukeçiören masaj salonumamak masaj salonupolatlı masaj salonusincan masaj salonualanya masaj salonubelek masaj salonukaş masaj salonukemer masaj salonukorkuteli masaj salonulara masaj salonumanavgat masaj salonuserik masaj salonuside masaj salonudidim masaj salonuefeler masaj salonukuşadası masaj salonunazilli masaj salonualtıeylül masaj salonubandırma masaj salonuedremit masaj salonukaresi masaj salonususurluk masaj salonugemlik masaj salonugürsu masaj salonuinegöl masaj salonumudanya masaj salonunilüfer masaj salonuosmangazi masaj salonuyıldırım masaj salonubiga masaj salonuçan masaj salonugelibolu masaj salonuadıyaman masaj salonuafyon masaj salonuağrı masaj salonuaksaray masaj salonuamasya masaj salonuardahan masaj salonuartvin masaj salonubartın masaj salonubatman masaj salonubayburt masaj salonubilecik masaj salonubingöl masaj salonubitlis masaj salonubolu masaj salonuburdur masaj salonuçanakkale masaj salonuçankırı masaj salonuçorum masaj salonudüzce masaj salonuedirne masaj salonuelazığ masaj salonuerzincan masaj salonuerzurum masaj salonueskişehir masaj salonugiresun masaj salonugümüşhane masaj salonuığdır masaj salonuısparta masaj salonukarabük masaj salonukaraman masaj salonukastamonu masaj salonukilis masaj salonukırıkkale masaj salonukırklareli masaj salonukırşehir masaj salonuuşak masaj salonukütahya masaj salonumalatya masaj salonumardin masaj salonunevşehir masaj salonuniğde masaj salonuordu masaj salonutrabzon masaj salonuosmaniye masaj salonurize masaj salonusiirt masaj salonusinop masaj salonusivas masaj salonutokat masaj salonukarahayıt masaj salonupamukkale masaj salonunizip masaj salonuşahinbey masaj salonuşehitkamil masaj salonuantakya masaj salonudefne masaj salonuiskenderun masaj salonudarıca masaj salonugebze masaj salonugölcük masaj salonuizmit masaj salonukörfez masaj salonuakşehir masaj salonubeyşehir masaj salonuereğli masaj salonukaratay masaj salonumeram masaj salonuselçuklu masaj salonuakhisar masaj salonualaşehir masaj salonusoma masaj salonuturgutlu masaj salonuakdeniz masaj salonuanamur masaj salonuerdemli masaj salonumezitli masaj salonusilifke masaj salonutarsus masaj salonutoroslar masaj salonuyenişehir masaj salonubodrum masaj salonudalaman masaj salonufethiye masaj salonuköyceğiz masaj salonumarmaris masaj salonumenteşe masaj salonumilas masaj salonuadapazarı masaj salonuserdivan masaj salonuatakum masaj salonuçarşamba masaj salonuilkadım masaj salonueyyübiye masaj salonusiverek masaj salonuviranşehir masaj salonuçerkezköy masaj salonuçorlu masaj salonuerbaa masaj salonu