İmarhaber

Kocaeli Milli Emlak Kamu Lojmanları ve Taşınmazlar Satışa Çıkarıldı

Kocaeli’de Milli Emlak Dan Kamu Lojmanları Ve Taşınmazlar Satışa Çıkarıldı

Kocaeli Milli Emlak Kamu Lojmanları ve Taşınmazlar Satışa Çıkarıldı
Google News
19 Temmuz 2021 - 12:45

1- Aşağıda tapu ve ihale bilgileri verilen satışı yapılacak kat mülkiyetine tabi bağımsız bölüm taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, belirtilen tahmini bedeller üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Cad. No: 129 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan Kocaeli Valiliği 1. Kat 4 Nolu Toplantı Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda ihale yapılacaktır.
2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
a-1) Tedavüldeki Türk Parası,
2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
Mevduat ve Katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatlar istekliler tarafından hizmet binamızdaki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir.
Teminat mektuplarının (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, şube limitleri ve işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.
b- Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları
c- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
d- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,
e-Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri kuruluşundan 2021 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.
3-İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kandıra Emlak, İzmit Emlak ve Gebze Emlak Müdürlüklerinde bedelsiz görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https:/kocaeli.csb.gov.tr adresinde takip edilebilir.
4-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir.
5- Kamu konutu olarak satışa sunulan taşınmazlara ilişkin olarak, 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca,
(a) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. İlanda boş olduğu belirtilen bağımsız bölümlerin ilan tarihi ile satış tarihi arasında tahsise konu edilmesi halinde; 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinin 8. maddesinde yer alan öncelikli alım hükümleri aynı şekilde uygulanır.
(b) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı 3 ‘er aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte taksitli olarak en fazla iki yılda ödenebilir.
(c) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın alması halinde satış bedeli 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil edilir.
(d) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(e) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.
6-Satışı yapılacak olan bağımsız bölümlerden ilan tarihi itibariyle listede 1., 26., 27.,28.,29. ve 30. sırada bulunan taşınmazlar boş olup ilgili kurumlar tarafından ön alım hakkı sahibi bildirilmemiştir. 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23.,24. ve 25. sıradaki taşınmazlar halihazırda dolu olup bağımsız bölümlerde 4706 saylı Kanunun 4. maddesi uyarınca ön alım hakkı sahibi bulunmakta olup, 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinin 8. maddesi uyarınca ihale tarihine kadar kurumlarınca hak sahibi olduğu bildirilenler yasa gereği ön alım hakkına sahip olacaklardır. Satışı yapılacak olan taşınmazlardan ilan tarihi itibariyle listede 1.sıradaki taşınmaz boş ve işgalsizdir.2. sıradaki taşınmaz üzerinde Hazineye ait olmayan hurda yapı ve harfiyat mevcuttur. 3.sıradaki taşınmaz üzerinde Hazineye ait olmayan hissedara ait tek katlı ahır ve mesken mevcuttur. Taşınmazlar üzerindeki Hazineye ait olmayan yapıların tahliyesinden Hazine sorumlu değildir.
7-Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
8-Satışı yapılan taşınmazlar KDV’den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
9-Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL’ye (BeşMilyonTL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL’den (BeşmilyonTL’den) 10.000.000,00-TL’ye (OnMilyonTL’ye) kadar olan kısmı içim %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL’yi (OnMilyonTL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında döner sermaye bedeli tahsil edilir.
10-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN (2886 SAYILI KANUN 17-1/A)

SATIŞI YAPILACAK KAT MÜLKİYETİNE veya KAT İRTİFAKINA TABİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER

Sıra No Taşınmaz No İlçe Mahalle Ada Parsel Arsa Yüzölçümü (m²) Arsa Payı Blok No-Kat No Bağımsız Bölüm No Daire Tipi Daire Brüt Kullanım Alanı (m²) Fiili Durumu Vasfı Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati

1 41040109996 Kandıra Çarşı 162 2 293,62 25/140 2 5 2+1 93 BOŞ Mesken 135.000,00 13.500,00 2.08.2021 09:00

2 41070102535 Derince Dumlupınar 1322 7 1.834,14 670908 / 18340628 ZEMİN 1 2+1 91 DOLU Mesken 210.000,00 21.000,00 2.08.2021 09:20

3 41070102536 Derince Dumlupınar 1322 7 1.834,14 883486 / 18340628 1 2 3+1 120 DOLU Mesken 270.000,00 27.000,00 2.08.2021 09:40

4 41070102537 Derince Dumlupınar 1322 7 1.834,14 883486 / 18340628 1 3 3+1 118 DOLU Mesken 270.000,00 27.000,00 2.08.2021 10:00

5 41070102538 Derince Dumlupınar 1322 7 1.834,14 883486 / 18340628 1 4 3+1 120 DOLU Mesken 270.000,00 27.000,00 2.08.2021 10:20

6 41070102539 Derince Dumlupınar 1322 7 1.834,14 883486 / 18340628 1 5 3+1 118 DOLU Mesken 265.000,00 26.500,00 2.08.2021 10:40


7 41070102540 Derince Dumlupınar 1322 7 1.834,14 883486 / 18340628 2 6 3+1 120 DOLU Mesken 275.000,00 27.500,00 2.08.2021 11:00


8 41070102541 Derince Dumlupınar 1322 7 1.834,14 883486 / 18340628 2 7 3+1 118 DOLU Mesken 275.000,00 27.500,00 2.08.2021 11:20

9 41070102542 Derince Dumlupınar 1322 7 1.834,14 883486 / 18340628 2 8 3+1 120 DOLU Mesken 275.000,00 27.500,00 2.08.2021 11:40


10 41070102543 Derince Dumlupınar 1322 7 1.834,14 883486 / 18340628 2 9 3+1 118 DOLU Mesken 270.000,00 27.000,00 2.08.2021 12:00

11 41070102544 Derince Dumlupınar 1322 7 1.834,14 883486 / 18340628 3 10 3+1 120 DOLU Mesken 280.000,00 28.000,00 2.08.2021 13:40


12 41070102545 Derince Dumlupınar 1322 7 1.834,14 883486 / 18340628 3 11 3+1 118 DOLU Mesken 280.000,00 28.000,00 2.08.2021 14:00

13 41070102546 Derince Dumlupınar 1322 7 1.834,14 883486 / 18340628 3 12 3+1 120 DOLU Mesken 280.000,00 28.000,00 2.08.2021 14:20


14 41070102547 Derince Dumlupınar 1322 7 1.834,14 883486 / 18340628 3 13 3+1 118 DOLU Mesken 275.000,00 27.500,00 2.08.2021 14:40

15 41070102548 Derince Dumlupınar 1322 7 1.834,14 883486 / 18340628 4 14 3+1 120 DOLU Mesken 280.000,00 28.000,00 2.08.2021 15:00


16 41070102549 Derince Dumlupınar 1322 7 1.834,14 883486 / 18340628 4 15 3+1 118 DOLU Mesken 280.000,00 28.000,00 2.08.2021 15:20


17 41070102550 Derince Dumlupınar 1322 7 1.834,14 883486 / 18340628 4 16 3+1 120 DOLU Mesken 280.000,00 28.000,00 2.08.2021 15:40


18 41070102551 Derince Dumlupınar 1322 7 1.834,14 883486 / 18340628 4 17 3+1 118 DOLU Mesken 275.000,00 27.500,00 2.08.2021 16:00


19 41070102552 Derince Dumlupınar 1322 7 1.834,14 883486 / 18340628 5 18 3+1 120 DOLU Mesken 275.000,00 27.500,00 2.08.2021 16:20


20 41070102553 Derince Dumlupınar 1322 7 1.834,14 883486 / 18340628 5 19 3+1 118 DOLU Mesken 275.000,00 27.500,00 3.08.2021 09:00


21 41070102554 Derince Dumlupınar 1322 7 1.834,14 883486 / 18340628 5 20 3+1 120 DOLU Mesken 275.000,00 27.500,00 3.08.2021 09:20

22 41070102555 Derince Dumlupınar 1322 7 1.834,14 883486 / 18340628 5 21 3+1 118 DOLU Mesken 270.000,00 27.000,00 3.08.2021 09:40


23 41010118619 İzmit Yenimahalle 1800 9 3.950.00 1/50 C/ 4. Kat 10 3+1 115 DOLU Mesken 175.000,00 17.500,00 3.08.2021 10:00


24 41010118597 İzmit Yenimahalle 1800 9 3.950,00 1/50 A/ Zemin Kat 1 3+1 115 DOLU Mesken 165.000,00 16.500,00 3.08.2021 10:20


25 41010118498 İzmit Yenimahalle 1217 3 381,00 6/80 B Blok/Bodrum Kat 2 2+1 93 DOLU Mesken 100.000.00 10.000,00 3.08.2021 10:40

26 41010118499 İzmit Yenimahalle 1217 3 381,00 6/80 B Blok/Bodrum Kat 3 2+1 88 BOŞ Mesken 90.000.00 9.000,00 3.08.2021 11:00


27 41010114763 İzmit Kozluk 3218 12 949,00 1/28 A/6. Kat 13 3+1 104 BOŞ Mesken 200.000,00 20.000,00 3.08.2021 11:20


28 41010118792 İzmit Çukurbağ 1228 67 121,25 1/3 Zemin 1 1+1 61 BOŞ Mesken 150.000,00 15.000,00 3.08.2021 11:40


29 41010118793 İzmit Çukurbağ 1228 67 121,25 1/3 1.Kat 2 2+1 61 BOŞ Mesken 175.000,00 17.500,00 3.08.2021 12:00


30 41010118794 İzmit Çukurbağ 1228 67 121,25 1/3 2.Kat 3 2+1 61 BOŞ Mesken 175.000,00 17.500,00 3.08.2021 13:40


SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No Taşınmaz No İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Payı (m²) Vasfı İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati

1 41020111591 Gebze Akviran 148 1 15.855,13 Tam Çalılık 1/1000 Ölçekli Gelişme Konut Alanı, Park Alanı. Yol 5.550.000,00 1.387.500,00 3.08.2021 14:00

2 41090108304 Çayırova Şekerpınar 403 21 1.000,00 459,54 Arsa 1/1000 Ölçekli Depolama Alanı 723.776,00 165.931,00 3.08.2021 14:20

3 41010100169 Kartepe Arslanbey 379 5 5.574,75 4.974,75 Tarla 1/1000 Ölçekli Konut Alanı, İmar Yolu ve Kültürel Tesis Alanı 994.950,00 248.750,00 3.08.2021 14:40


SATIŞI YAPILACAK DÜKKAN / İŞ YERLERİ

Sıra No Taşınmaz No İlçe Mahalle Ada Parsel Arsa Yüzölçümü (m²) Arsa Payı Blok No-Kat No Bağımsız Bölüm No Vasfı Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati

1 41030102411 Gölcük Örcün 604 3 7.258,39 1/144 F2/2 47 İşyeri 25.000,00 6.250,00 3.08.2021 15:00

2 41030102208 Gölcük Örcün 604 3 7.258,39 1/144 F2/1 37 İşyeri 32.000,00 8.000,00 3.08.2021 15:15

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları

adana escortadapazarı escortadıyaman escortafşin escortafyon escortağrı escortahlat escortakçaabat escortakçakale escortakçakoca escortakdeniz escortakhisar escortaksaray escortakşehir escortaksu escortakyazı escortalanya escortalaşehir escortaliağa escortaltıeylül escortaltınordu escortamasya escortanamur escortankara escortantakya escortantalya escortaraklı escortardahan escortardeşen escortarnavutköy escortatakum escortavanos escortavcılar escortaydın escortayvacık escortayvalık escortaziziye escortbabaeski escortbafra escortbağcılar escortbağlar escortbalıkesir escortbandırma escortbartın escortbatıkent escortbatman escortbattalgazi escortbayburt escortbelek escortbesni escortbeylikdüzü escortbeyşehir escortbiga escortbilecik escortbingöl escortbirecik escortbismil escortbitlis escortbodrum escortbolu escortbor escortbornova escortboyabat escortbozüyük escortbuca escortbucak escortbulancak escortbulanık escortbünyan escortburdur escortbursa escortçan escortçanakkale escortcanik escortçankaya escortçankırı escortçarşamba escortçayeli escortçekmeköy escortçerkeş escortçerkezköy escortçeşme escortceyhan escortçivril escortçorlu escortçorum escortçubuk escortçukurova escortçumra escortdalaman escortdarıca escortdatça escortdavutlar escortdefne escortdenizli escortderince escortdeveli escortdidim escortdigor escortdinar escortdiyadin escortdiyarbakır escortdoğanşehir escortdoğubayazıt escortdörtyol escortdulkadiroğlu escortdüzce escortedirne escortedremit escortefeler escortelazığ escortelbistan escortemirdağ escorterbaa escorterdemli escortereğli escorterenler escortergani escortergene escorterzincan escorterzurum escortescortesenler escorteskil escorteskişehir escortespiye escorteyyübiye escortfatih escortfatsa escortfethiye escortfinike escortfındıklı escortgaziantep escortgaziemir escortgebze escortgediz escortgelibolu escortgemerek escortgemlik escortgerede escortgiresun escortgölbaşı escortgölcük escortgörele escortgörükle escortgöynük escortgümbet escortgümüşhane escortgüngören escortgüroymak escortgürsu escorthakkari escorthaliliye escorthatay escorthaymana escorthorasan escortiğdır escortilgaz escorti̇lkadım escorti̇negöl escorti̇skenderun escortisparta escorti̇stanbul escorti̇zmir escorti̇zmit escorti̇znik escortkadirli escortkadıköy escortkağıthane escortkağızman escortkahta escortkaman escortkangal escortkapaklı escortkarabük escortkaracabey escortkarahayıt escortkaraköprü escortkaraman escortkaratay escortkaresi escortkars escortkarşıyaka escortkartal escortkaş escortkastamonu escortkaynaşlı escortkayseri escortkeçiören escortkemer escortkepez escortkeşan escortkeskin escortkestel escortkilis escortkırıkhan escortkırıkkale escortkırkağaç escortkırklareli escortkırşehir escortkızıltepe escortkocaeli escortkocasinan escortkonak escortkonya escortkonyaaltı escortkörfez escortkorkuteli escortköyceğiz escortkozan escortkumluca escortkumru escortkuşadası escortkütahya escortlara escortlüleburgaz escortmalatya escortmalazgirt escortmalkara escortmaltepe escortmamak escortmanavgat escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmarmaris escortmelikgazi escortmenemen escortmenteşe escortmeram escortmersin escortmerzifon escortmezitli escortmilas escortmucur escortmudanya escortmudurnu escortmuğla escortmuratpaşa escortmuş escortmut escortnazilli escortnevşehir escortniğde escortniksar escortnilüfer escortnizip escortnurdağı escortödemiş escortof escortoltu escortonikişubat escortordu escortorhangazi escortortahisar escortortaköy escortosmancık escortosmangazi escortosmaniye escortpalandöken escortpamukkale escortpamukova escortpatnos escortpayas escortpazar escortpazarcık escortpendik escortpolatlı escortrize escortsafranbolu escortşahinbey escortsakarya escortsalihli escortsamandağ escortsamsun escortsandıklı escortşanlıurfa escortsapanca escortsarıçam escortsarıkamış escortsarıyer escortşarkışla escortşehitkamil escortselçuklu escortselim escortserdivan escortserik escortseyhan escortsiirt escortsilifke escortsimav escortsincan escortsinop escortşişli escortsivas escortsiverek escortşırnak escortsöğüt escortsöke escortsoma escortsultangazi escortsuluova escortsungurlu escortsur escortsuruç escortsuşehri escortsusurluk escorttalas escorttarsus escorttaşova escorttavşanlı escorttekirdağ escortterme escorttire escorttirebolu escorttokat escorttorbalı escorttoroslar escorttrabzon escortturgutlu escortturhal escorttürkoğlu escorttuzla escortulus escortümraniye escortünye escortürgüp escorturla escortuşak escortüsküdar escortüzümlü escortvan escortvarto escortviranşehir escortyahşihan escortyahyalı escortyakutiye escortyalova escortyatağan escortyenişehir escortyeşilyurt escortyıldırım escortyıldızeli escortyomra escortyozgat escortyunusemre escortyüreğir escortzara escortzeytinburnu escortzile escortzonguldak escortAydın escortmuğla escorttekirdağ escortmanisa escortbalıkesir escortmanavgat escortalanya escortfethiye escortdidim escorttrabzon escortelazığ escortordu escortkütahya escortısparta escortrize escortmaraş escortyalova escortgiresun escortyozgat escorttokat escortşanlıurfa escortsivas escortbatman escorterzurum escortsinop escortkırşehir escortkaraman escortkırıkkale escortbolu escortamasya escortniğde escortuşak escortedirne escortçorum escortosmaniye escortzonguldak escortvan escorterzincan escortsöke escortnazilli escortkuşadası escortefeler escortdidim escortçine escortbodrum escortfethiye escortmarmaris escortdalaman escortmenteşe escortmilas escortortaca escortseydikemer escortçerkezköy escortçorlu escortergene escortkapaklı escortmalkara escortsüleymanpaşa escortakhisar escortalaşehir escortsalihli escortşehzadeler escortsoma escortturgutlu escortyunusemre escortbandırma escortaltıeylül escortayvalık escortbigadiç escortburhaniye escortgönen escortkaresi escortsusurluk escortayvacık escortbiga escortçan escortgelibolu escortyenice escortakçaabat escortaraklı escortof escortortahisar escortyomra escortkarakoçan escortkovancılar escortaltınordu escortfatsa escortperşembe escortünye escorttavşanlı escortsimav escortdomaniç escorteğirdir escortyalvaç escortardeşen escortcayeli escortfındıklı escortpazar escortafşin escortdulkadiroğlu escortElbistan escortonikişubat escortpazarcık escorttürkoğlu escortaltınova escortçiftlikköy escortçınarcık escortbulancak escortespiye escorteynesil escortgörele escortpiraziz escorttirebolu escortyağlıdere escortsorgun escortsarıkaya escortçayıralan escortboğazlıyan escortakdağmadeni escorterbaa escortniksar escortturhal escortzile escortviranşehir escortsuruç escortsiverek escortkaraköprü escorthaliliye escorteyyübiye escortakçakale escortzara escortYıldızeli escortsuşehri escortşarkışla escortgemerek escortkozluk escortsason escortaziziye escorthorasan escortoltu escortpalandöken escortyakutiye escortayancık escortboyabat escortgerze escortkaman escortmucur escortermenek escortsarıveliler escortkeskin escortyahşihan escortgerede escortgöynük escortmengen escortmudurnu escortgöynücek escortgümüşhacıköy escortmerzifon escortsuluova escorttaşova escortbor escortçamardı escortulukışla escortbanaz escorteşme escortsivaslı escorthavsa escortipsala escortkeşan escortosmancık escortsungurlu escortbahçe escorthasanbeyli escortkadirli escorttoprakkale escortalaplı escortçaycuma escortereğli escortkilimli escortbaşkale escortipekyolu escortözalp escorttuşba escortkemah escortrefahiye escorttercan escortüzümlü escorthttp://www.ddtshanghaiescort.comAntalya escortBursa escortMersin escortAydın escortBalıkesir escortÇanakkale escortKıbrıs escortKütahya escortManisa escortMuğla escortTekirdağ escortTrabzon escortYalova escortIsparta escortMaraş escortOrdu escortRize escortSivas escortAfyon escortAksaray escortGiresun escortŞanlıurfa escortYozgat escortErzurum escortAmasya escortÇorum escortTokat escortUşak escortVan escortBolu escortBurdur escortKırşehir escortNiğde escortOsmaniye escortZonguldak escortDüzce escortEdirne escortErzincan escortKarabük escortKaraman escortKastamonu escortKırıkkale escortKırklareli escortmanavgat escortalanya escortbelek escortaksu escortfinike escortgazipaşa escortgüllük escortkaş escortkemer escortkepez escortkonyaaltı escortkorkuteli escortkumluca escortlara escortmuratpaşa escortserik escortgemlik escortgürsu escortinegöl escortiznik escortmudanya escortnilüfer escortorhangazi escortosmangazi escortyıldırım escortkuşadası escortdidim escortnazilli escortsöke escortefeler escortbandırma escortaltıeylül escortedremit escortkaresi escortsusurluk escortbodrum escortgümbet escortturgutreis escortdalaman escortfethiye escortköyceğiz escortmarmaris escortçerkezköy escortçorlu escortkapaklı escortsüleymanpaşa escortmeram escortanamur escorterdemli escortmezitli escortsilifke escorttarsus escortakhisar escortsalihli escortsoma escortturgutlu escortgirne escortlefkoşa escortbiga escortçan escortgelibolu escortdinar escortemirdağ escortsandıklı escortmerzifon escortsuluova escorttaşova escortyeşilyurt escortgerede escortmengen escortbucak escortkadirli escortosmancık escortsungurlu escortakçakoca escortipsala escortkeşan escortkilimli escortüzümlü escortaziziye escortpalandöken escortyakutiye escortbulancak escortespiye escorttirebolu escortsafranbolu escortlüleburgaz escortgediz escortsimav escorttavşanlı escortelbistan escortfatsa escortünye escortardeşen escortçayeli escortbirecik escorteyyübiye escorthaliliye escortsiverek escortsuruç escortviranşehir escortkangal escortşarkışla escortsuşehri escortyıldızeli escorterbaa escortniksar escortturhal escortakçaabat escortaraklı escortof escortortahisar escortsorgun escortwww.elmasajeinfantil.comistanbul masaj salonuankara masaj salonuizmir masaj salonubursa masaj salonuantalya masaj salonuadana masaj salonukonya masaj salonuşanlıurfa masaj salonugaziantep masaj salonukocaeli masaj salonumersin masaj salonudiyarbakır masaj salonuhatay masaj salonumanisa masaj salonukayseri masaj salonusamsun masaj salonubalıkesir masaj salonumaraş masaj salonuvan masaj salonuaydın masaj salonutekirdağ masaj salonusakarya masaj salonudenizli masaj salonumuğla masaj salonubağcılar masaj salonubahçelievler masaj salonuesenler masaj salonuesenyurt masaj salonukadıköy masaj salonukağıthane masaj salonukartal masaj salonuküçükçekmece masaj salonumaltepe masaj salonupendik masaj salonusultangazi masaj salonuümraniye masaj salonuüsküdar masaj salonualiağa masaj salonualsancak masaj salonubayraklı masaj salonubornova masaj salonubuca masaj salonuçeşme masaj salonuçiğli masaj salonugaziemir masaj salonukarşıyaka masaj salonukonak masaj salonumenemen masaj salonuödemiş masaj salonutorbalı masaj salonuçankaya masaj salonukeçiören masaj salonumamak masaj salonupolatlı masaj salonusincan masaj salonualanya masaj salonubelek masaj salonukaş masaj salonukemer masaj salonukorkuteli masaj salonulara masaj salonumanavgat masaj salonuserik masaj salonuside masaj salonudidim masaj salonuefeler masaj salonukuşadası masaj salonunazilli masaj salonualtıeylül masaj salonubandırma masaj salonuedremit masaj salonukaresi masaj salonususurluk masaj salonugemlik masaj salonugürsu masaj salonuinegöl masaj salonumudanya masaj salonunilüfer masaj salonuosmangazi masaj salonuyıldırım masaj salonubiga masaj salonuçan masaj salonugelibolu masaj salonuadıyaman masaj salonuafyon masaj salonuağrı masaj salonuaksaray masaj salonuamasya masaj salonuardahan masaj salonuartvin masaj salonubartın masaj salonubatman masaj salonubayburt masaj salonubilecik masaj salonubingöl masaj salonubitlis masaj salonubolu masaj salonuburdur masaj salonuçanakkale masaj salonuçankırı masaj salonuçorum masaj salonudüzce masaj salonuedirne masaj salonuelazığ masaj salonuerzincan masaj salonuerzurum masaj salonueskişehir masaj salonugiresun masaj salonugümüşhane masaj salonuığdır masaj salonuısparta masaj salonukarabük masaj salonukaraman masaj salonukastamonu masaj salonukilis masaj salonukırıkkale masaj salonukırklareli masaj salonukırşehir masaj salonuuşak masaj salonukütahya masaj salonumalatya masaj salonumardin masaj salonunevşehir masaj salonuniğde masaj salonuordu masaj salonutrabzon masaj salonuosmaniye masaj salonurize masaj salonusiirt masaj salonusinop masaj salonusivas masaj salonutokat masaj salonukarahayıt masaj salonupamukkale masaj salonunizip masaj salonuşahinbey masaj salonuşehitkamil masaj salonuantakya masaj salonudefne masaj salonuiskenderun masaj salonudarıca masaj salonugebze masaj salonugölcük masaj salonuizmit masaj salonukörfez masaj salonuakşehir masaj salonubeyşehir masaj salonuereğli masaj salonukaratay masaj salonumeram masaj salonuselçuklu masaj salonuakhisar masaj salonualaşehir masaj salonusoma masaj salonuturgutlu masaj salonuakdeniz masaj salonuanamur masaj salonuerdemli masaj salonumezitli masaj salonusilifke masaj salonutarsus masaj salonutoroslar masaj salonuyenişehir masaj salonubodrum masaj salonudalaman masaj salonufethiye masaj salonuköyceğiz masaj salonumarmaris masaj salonumenteşe masaj salonumilas masaj salonuadapazarı masaj salonuserdivan masaj salonuatakum masaj salonuçarşamba masaj salonuilkadım masaj salonueyyübiye masaj salonusiverek masaj salonuviranşehir masaj salonuçerkezköy masaj salonuçorlu masaj salonuerbaa masaj salonu