İmarhaber

Kocaeli Milli Emlak Lojman ve Arsalarını Satışa Çıkardı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ait 27 adet arsa 40 adet gayrimenkul satılacak 2 adet arsa kiraya verilecektir

Kocaeli Milli Emlak Lojman ve Arsalarını Satışa Çıkardı
Google News
13 Eylül 2021 - 20:38

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ait 27 adet arsa 40 adet gayrimenkul satılacak 2 adet arsa kiraya verilecektir.

1- Aşağıda tapu ve ihale bilgileri verilen satışı yapılacak taşınmazlar, kiralaması yapılacak taşınmazlar ve satışı yapılacak kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümler  ile taşıtlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kullanma izni tesis edilecek taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile, belirtilen tahmini bedeller üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Cad. No: 129 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan Kocaeli Valiliği 1. Kat 4 No.lu Toplantı Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda ihale yapılacaktır.

2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;             
a-1) Tedavüldeki Türk Parası,
  2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
  3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir.  (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
Mevduat ve Katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatlar istekliler tarafından hizmet binamızdaki  Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir.
Teminat mektuplarının  (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, şube limitleri ve işin özelliği belirtilecek,  banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.
b- Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları
c- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
d- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,           
e-Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri kuruluşundan 2021 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.    

3- Satışı yapılacak olan taşınmazlardan 1., 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17., 20., 21.,22.,23.24. 25.sırada  bulunanlar boş olup, 18. sıradaki taşınmaz hisselidir. 19. sırada bulunan taşınmaz işgallidir. 26.sıradaki taşınnaz üzerinde Hazineye ait muhtelif cins ve sayıda orman emvali ağaç mevcuttur .27.sıradaki taşınmaz üzerindeHazineye ait olmayan tek katlı ahır ve mesken mevcuttur..satışı yapılacak kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümleri olan taşınmazlardan  1.,2.,3.,4.,5.,8.,10.,11.,13.,14.,21.,22.,23.,25.,27.,30.,31.,33.,34.,36.,37.,38 .sırada bulunanlar boş diğerleri işgallidir.. Taşınmazlar üzerindeki Hazineye ait olmayan yapıların tahliyesinden Hazine sorumlu değildir.
Kiralaması yapılacak taşınmazlar boş olup, bu taşınmazlar üzerinde sabit yapı yapılmaksızın tarım ve hayvancılık amaçlı kiraya verilecektir.  Taşınmazların üzerinde varsa mevcut olan ağaçlar olduğu şekilde korunacak ancak yeni ağaç dikilmeyecektir.

4- İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kandıra Emlak, İzmit Emlak ve Gebze Emlak Müdürlüklerinde  bedelsiz görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https:/kocaeli.csb.gov.tr adresinde takip edilebilir.  

Kamu konutu olarak satışa sunulan taşınmazlara ilişkin olarak, 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca,
           (a) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. İlanda boş olduğu belirtilen bağımsız bölümlerin ilan tarihi ile satış tarihi arasında tahsise konu edilmesi halinde; 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinin 8. maddesinde yer alan öncelikli alım hükümleri aynı şekilde uygulanır.
           (b) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı 3 ‘er aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte taksitli olarak en fazla iki yılda  ödenebilir.                                                                                                                                                   
           (c) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın alması halinde satış bedeli 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil edilir.       
           (d) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
           (e) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

5-Satışı yapılacak olan bağımsız bölümlerden ilan tarihi itibariyle listede 39. sırada bulunan taşınmaz boş olup ilgili kurumlar tarafından ön alım hakkı sahibi bildirilmemiştir 40. sıradaki taşınmaz  halihazırda dolu olup  bağımsız bölümlerde 4706 saylı Kanunun 4. maddesi uyarınca ön alım hakkı sahibi bulunmakta olup, 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinin 8. maddesi uyarınca ihale tarihine kadar kurumlarınca hak sahibi olduğu bildirilenler yasa gereği ön alım hakkına sahip olacaklardır.

6- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce iadeli taahhütlü veya imza karşılığı İzmit Emlak Müdürlüğü, Gebze Emlak Müdürlüğü ve Kandıra Emlak Müdürlüğü veya ihale komisyonuna ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7- Satılacak taşınmazların  ihale bedeli  5.000,00 TL’sına kadar olanlar bu bedel dahil peşin, bu bedelin üzerinde olanlar ise tamamı peşin ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 1/4 ‘ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yılda taksitle ödenebilir. Satılacak taşınmazlar için müşteriden KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, ayrıca satılan taşınmaz mal satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

8- Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden  5.000.000,00-TL’ye (BeşMilyonTL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL’den (BeşmilyonTL’den) 10.000.000,00-TL’ye (OnMilyonTL’ye) kadar olan kısmı içim %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL’yi (OnMilyonTL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında döner sermaye bedeli tahsil edilir.

9- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

S.NoTaşınmaz NoİlçeMahalleAdaParsel(m²)Hissesi Vasfıİmar DurumuTahmini Bedeli (TL)Geçici Teminat (TL)İhale Tarihi
141020102381ÇayırovaAkse5916187,48TamArsa1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Konut Alanı”187.480,0046.870,0028.09.2021
241020102382ÇayırovaAkse5917205,68TamArsa1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Konut Alanı”206.000,0051.500,0028.09.2021
341020102383ÇayırovaAkse59115344,98TamArsa1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Konut Alanı”345.000,0086.250,0028.09.2021
441020102391ÇayırovaAkse70811254,41TamArsa1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Konut Alanı”1.255.000,00313.750,0028.09.2021
541090108389ÇayırovaŞekerpınar44551496,68TamArsa1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Ticaret Alanı2.994.000,00748.500,0028.09.2021
641020104873DilovasıÇerkeşli71971237,76TamTarla1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında bir kısmı “Konut Alanı” bir kısmı plan onama sınırı dışında kalmaktadır.618.880,00154.720,0028.09.2021
741110109593DilovasıKöseler2291842,65TamÇalılık1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Gelişme Konut Alanı”295.000,0073.750,0028.09.2021
841020105102GebzeDenizli1681899,23TamHam toprak1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında bir kısmı “Ticaret + Konut Alanı” bir kısmı yol225.000,0056.250,0028.09.2021
941020105111GebzeDenizli16621888,61TamHam toprak1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında bir kısmı “Konut Alanı” bir kısmı yol473.000,00118.250,0028.09.2021
1041020105125GebzeDenizli118251452,18TamHam toprak1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında bir kısmı “Konut Alanı” bir kısmı Yol, bir kısmı Park364.000,0091.000,0028.09.2021
1141020105189GebzeDenizli1587685,01TamHam toprak1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında bir kısmı “Konut Alanı” bir kısmı Yol206.000,0051.500,0028.09.2021
1241020105103GebzeDenizli16911113,60TamHam toprak1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında bir kısmı “Konut Alanı” bir kısmı “Ticaret” 279.000,0069.750,0028.09.2021
1341020105104GebzeDenizli170372.095,59TamHam toprak1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında bir kısmı “Konut Alanı” bir kısmı “Ticaret” bir kısmı “Park” 473.000,00118.250,0028.09.2021
1441020105096GebzeDenizli1635625,61TamTarla1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında  “Yolda” kısmen de 1/25000  Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” 125.122,0031.280,5028.09.2021
1541020105141GebzeDenizli12216409,64TamHam toprak1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Konut Alanı” 125.122,0031.280,5028.09.2021
1641020105218GebzeDenizli188135.769,95TamTarla1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen “Konut Alanı” kısmen “Yol”2.020.000,00505.000,0028.09.2021
1741020111591GebzeAkviran148115.855,13TamÇalılık1/25000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında kısmen “Yol”, kısmen “Park” kısmen “Konut”5.550.000,001.387.500,0028.09.2021
1841080116586BaşiskeleBahçecik58845.390,854.790,85Arsa1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Konut Alanı”3.115.000,00778.750,0028.09.2021
1941080116826BaşiskeleYuvacık108073.033,57TamArsa1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Konut Alanı”2.276.000,00569.000,0028.09.2021
2041080117061BaşiskeleYeniköy Merkez856348.180,99TamÇalılık1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında ”Tarım Alanı”1.228.000,00307.000,0028.09.2021
2141080117063BaşiskeleYeniköy Merkez856242.143,15TamBağ1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında ”Tarım Alanı” 376.000,0094.000,0028.09.2021
2241080117076BaşiskeleYeniköy856101.607,39TamTarla1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında ”Turizm Alanı”483.000,00120.750,0029.09.2021
2341010118811İzmitKabaoğlu5531427,43TamÇalılık1/1000 Ölçekli Nazım İmar Planında ”Tarım Alanı”106.857,5026.714,5029.09.2021
2441120116833KartepeMaşukiye139720.246,11TamTarla1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen” Rekreasyon Alanı” bir kısmı”Yerleşime Uygun Olmayan Alan” bir kısmı da ”Diğer Tarım Alanı”3.645.000,00911.250,0029.09.2021
2541010103419KartepeMaşukiye138192.346,216/8Tarla1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Diğer Tarım Alanı”485.000,00121.250,0029.09.2021
2641010100125KartepeArslanbey2011048.110,23TamTarla1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen “Konut Alanı” kısmen ” İmarYolu”532.500,00133.125,0029.09.2021
2741010100169KartepeArslanbey37955.574,756633/7433Tarla1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 1.579,57 m²’si “Konut Alanı” 1.579,57 m²’si ” İmarYolu” 2.846,88 m²’si ”Kültürel Tesis Alanı994.950,00248.737,5029.09.2021
SATIŞI YAPILACAK KAT MÜLKİYETİNE TABİİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER
S.NoTaşınmaz NoİlçeMahalleAdaParsel(m²)PayıKat No-BlokDaire NoVasfıTahmini Bedeli (TL)Geçici Teminat (TL)
141030102205GölcükÖrcün Ş.56513.303,001/53Zemin Kat13İşyeri45.000,0011.250,00
241030102206GölcükÖrcün Ş.56513.303,001/531. Kat19İşyeri35.000,008.750,00
341030102212GölcükÖrcün Ş.56513.303,001/53Zemin Kat10İşyeri45.000,0011.250,00
441030102213GölcükÖrcün Ş.56513.303,001/53Zemin Kat11İşyeri45.000,0011.250,00
541030102214GölcükÖrcün Ş.56513.303,001/531. Kat22İşyeri35.000,008.750,00
641030102215GölcükÖrcün Ş.56513.303,001/532. Kat39İşyeri30.000,007.500,00
741030102377GölcükMerkez531152.752,9028/2676B/ 2. Kat48İşyeri60.000,0015.000,00
841030102385GölcükMerkez531152.752,9028/2676A/ 2. Kat16İşyeri80.000,0020.000,00
941030102390GölcükMerkez531152.752,9028/2676A/ 1. Kat12İşyeri100.000,0025.000,00
1041030102394GölcükMerkez531152.752,9028/2676B/ 2. Kat57İşyeri60.000,0015.000,00
1141030102397GölcükÖrcün Ş.56513.303,001/53Zemin Kat8İşyeri45.000,0011.250,00
1241030102398GölcükÖrcün Ş.56513.303,001/53Zemin Kat15İşyeri45.000,0011.250,00
1341030102399GölcükÖrcün Ş.56513.303,001/531. Kat32İşyeri35.000,008.750,00
1441030102400GölcükÖrcün Ş.56513.303,001/531. Kat34İşyeri35.000,008.750,00
1541030102401GölcükÖrcün Ş.56513.303,001/532. Kat42İşyeri30.000,007.500,00
1641030102402GölcükÖrcün Ş.56513.303,001/532. Kat44İşyeri30.000,007.500,00
1741030102403GölcükÖrcün Ş.56513.303,001/532. Kat49İşyeri30.000,007.500,00
1841030102412GölcükÖrcün Ş.60437.258,391/144F2/ 136İşyeri25.000,006.250,00
1941030102413GölcükÖrcün Ş.60437.258,391/144F2/ 122İşyeri25.000,006.250,00
2041030102459GölcükDumlupınar811244.000,002/3822. Kat146İşyeri35.000,008.750,00
2141030102461GölcükDumlupınar811244.000,002/3821. Kat93İşyeri40.000,0010.000,00
2241030102463GölcükDumlupınar811244.000,002/3822. Kat129İşyeri35.000,008.750,00
2341030102464GölcükDumlupınar811244.000,002/3822. Kat131İşyeri35.000,008.750,00
2441030102465GölcükDumlupınar811244.000,002/3822. Kat130İşyeri35.000,008.750,00
2541030102466GölcükDumlupınar811244.000,002/3822. Kat142İşyeri35.000,008.750,00
2641030102473GölcükDumlupınar811244.000,002/3821. Kat81İşyeri40.000,0010.000,00
2741030102474GölcükDumlupınar811244.000,002/3821. Kat86İşyeri40.000,0010.000,00
2841030102480GölcükDumlupınar811244.000,002/382Zemin Kat12İşyeri50.000,0012.500,00
2941030102489GölcükDumlupınar811244.000,002/382A Blok16İşyeri50.000,0012.500,00
3041030102540GölcükÖrcün Ş.56513.303,001/531. Kat21İşyeri35.000,008.750,00
3141030102541GölcükÖrcün Ş.56513.303,001/531. Kat30İşyeri35.000,008.750,00
3241030103137GölcükMerkez531152.752,9030/2676B/ Zemin Kat7İşyeri200.000,0050.000,00
3341010118079İzmitKozluk1985487,971/523. ve 4. Bodrum13Depolu Dükkan20.000,005.000,00
3441010118140İzmitKozluk1985487,971/523. ve 4. Bodrum14Depolu Dükkan45.000,0011.250,00
3541010118141İzmitKozluk1985487,971/523. ve 4. Bodrum15Depolu Dükkan45.000,0011.250,00
3641010118792İzmitÇukurbağ122867121,251/3Zemin Kat1Mesken150.000,0015.000,00
3741010118793İzmitÇukurbağ122867121,251/31. Kat2Mesken175.000,0017.500,00
3841010118794İzmitÇukurbağ122867121,251/32. Kat3Mesken175.000,0017.500,00
3941040109996KandıraÇarşı1622293,6225/1402. Kat5Mesken135.000,0013.500,00
4041070102553DerinceDumlupınar132271.834,14883486/183406285. Kat19Mesken275.000,0027.500,00
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra NoTaşınmaz NoİlçeMahalleAdaParselYüzölçümü
(m²)
Hazine HissesiVasfıKiralama Amacı/Kiralanacak Kısım (m²)/ Kiralama Süresiİlk Yıl Tahmini Bedeli (TL)Geçici Teminat (TL)İhale Tarihi
141050101543KaramürselAkçat 112105.419,46TamHam ToprakTaşınmazın tamamı tarım ve hayvancılık amaçlı kullanılmak üzere kiraya verilecektir. /
5 (Beş) Yıl
3.251,68813,001.10.2021
241050102391KaramürselAkpınar101738.563,48TamÇalılıkTaşınmazın tamamı tarım ve hayvancılık amaçlı kullanılmak üzere kiraya verilecektir. /
5 (Beş) Yıl
6.422,611.606,001.10.2021

İlan Metnini İndir

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları