Konya Büyükşehir Belediyesi Gayrimenkul Satışı | 23 Ekim 2020İmar Haber

24 Ekim 2020 - 01:04

Konya Büyükşehir Belediyesi Gayrimenkul Satışı

Konya Büyükşehir Belediyesince Açık ve Kapalı Teklif Usulüyle Gayrimenkul Satış İhaleleri Yapılacaktır.

Konya Büyükşehir Belediyesi Gayrimenkul Satışı
Son Güncelleme :

15 Haziran 2020 - 18:59

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

İhaleye Katılım Şartları:

1-Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (c) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

2- İhaleler, 16.06.2020 Salı günü Belediye Encümeni tarafından Horozluhan Mh. Yeni İstanbul Cd. (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Binası) No:72/64 Selçuklu/KONYA adresindeki Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

3-İhaleleri yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

4-Gayrimenkullerin muhammen bedelleri, geçici teminatları, ödeme şekilleri ve ihale saatleri yukarıda belirtilmiştir.

5-İsteklilerin, 16.06.2020 Salı günü en geç 12:30’a kadar istenen belgeleri Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/105 Meram/KONYA adresindeki Konya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğine vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6- Satış bedelinin tamamının veya kalan taksitlerin peşin ödenmesi halinde gayrimenkul satış bedeli bakiyesi üzerinden %10 peşin ödeme indirimi uygulanacaktır. Ancak peşin ödeme indirimi sonucu ödenecek bedel muhammen bedelin altına düşemez.

7-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

7.1 Dilekçe,

7.2 Tebligat için adres beyanı,

7.3 Gerçek kişi olması halinde:

7.3.1 Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

7.3.2 İmza beyannamesi,

7.4 Tüzel kişi olması halinde:

7.4.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

7.4.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

7.4.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

7.5 İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, (Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/104 Meram/KONYA adresinde bulunan Tahsilat Şefliği Bürosundan alınacaktır.)

7.6 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

7.7 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

7.8 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar Bankasında ki TR 2700 0150 0158 0073 0975 3004 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

8-Şartnameleri, mesai saatleri içerisinde aşağıda iletişim bilgileri belirtilen Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

a- Adres : Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/105 Meram/KONYA

b- Telefon : 0332 221 14 00 Dahili : 2569

Gayrimenkul Satış İhalesi (16.06.2020) Açık Teklif

İhale Sahibi: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İhalenin Yapılacağı Yer: Meclis Salonu
Son Müracaat Tarihi: 16.06.2020 – 12:30
İhale Tarihi: 16.06.2020 – 15:00

İhaledeki arsaların ödeme şekilleri 1 peşin 23 taksit şeklinde tahsil edilecektir.

İlçesi Mah. Ada Parsel Hisse Vasfı İmar Durumu Bedeli Teminat
Karatay Hacıyusufmescit 2318 37 3.141 Tam Arsa Sanayi Tesis Alanı E: 1.00 Taks: 0.60 Yençok 12.00 2.200.000 66.000
Karatay Hacıyusufmescit 2318 38 3.141 Tam Arsa Sanayi Tesis Alanı E: 1.00 Taks: 0.60 Yençok 12.00 2.200.000 66.000
Selçuklu Yazır 21148 25 573 Tam Arsa 2 Kat Ayrık Mesken Sahası Taks: 0.20 Kaks: 0.40 Kat Adedi: 2 173.000 5.190
Selçuklu Yazır 21148 38 573 Tam Arsa 2 Kat Ayrık Mesken Sahası Taks: 0.20 Kaks: 0.40 Kat Adedi: 2 173.000 5.190

Gayrimenkul Satış İhalesi (16.06.2020) Kapalı Teklif

İhale Sahibi: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İhalenin Yapılacağı Yer: Meclis Salonu
Son Müracaat Tarihi: 16.06.2020 – 12:30
İhale Tarihi: 16.06.2020 – 15:00

İhaledeki arsaların ödeme şekilleri 1 peşin 23 taksit şeklinde tahsil edilecektir.

Karatay Fevziçakmak 26308 18 17.482 Tam Arsa Sanayi Tesis Alanı E: 1.00 Taks: 0.60 Yençok 10.00 12.240.000 367.200
Karatay Fevziçakmak 34358 1 485.526 Tam Arsa Küçük Sanayi Alanı E: 1.20,Taks: 0.60 Yençok 12.00 281.120.000 8.433.600

Gayrimenkul Satış İhale İlanı (23.06.2020)

İhale Sahibi: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İhalenin Yapılacağı Yer: Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Meclis Salonu
Son Müracaat Tarihi: 23.06.2020 – 12:30
İhale Tarihi: 23.06.2020 – 15:00

İhaledeki arsaların ödeme şekilleri 1 peşin 23 taksit şeklinde tahsil edilecektir.

İlçesi Mah. Ada Parsel  Hisse  Vasfı İmar Durumu Bedeli Teminat
Karatay Mezbaha (Fetih) 17130 8 1.950 Tam Arsa Sanayi Alanı E: 0,60 Hmax: 9,00 1.171.000 35.130
Karatay Mezbaha (Fetih) 17130 9 1.537 Tam Arsa Sanayi Alanı E: 0,60 Hmax: 9,00 932.000 27.690
Karatay Mezbaha (Fetih) 17130 22 1.590 Tam Arsa Sanayi Alanı E: 0,60 Hmax: 9,00 955.000 28.650
Karatay Mezbaha (Fetih) 17130 23 1.950 Tam Arsa Sanayi Alanı E: 0,60 Hmax: 9,00 1.171.000 35.130
Karatay Mezbaha (Fetih) 20377 6 3.636 Tam Arsa Sanayi Alanı E: 0,70 Taks: 0,35 Yençok: 10,00 2.728.000 81.840
Selçuklu Yazır 21148 24 573 Tam Arsa 2 Kat Ayrık Mesken Sahası Taks: 0,20 Kaks: 0,40 Kat Adedi: 2 173.000 5.190
Selçuklu Yazır 21148 39 574 Tam Arsa 2 Kat Ayrık Mesken Sahası Taks: 0,20 Kaks: 0,40 Kat Adedi: 2 173.000 5.190

Gayrimenkul Satış İhale İlanı (30.06.2020)

İhale Sahibi: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İhalenin Yapılacağı Yer : Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Meclis Salonu
Son Müracaat Tarihi: 30.06.2020 – 12:30
İhale Tarihi: 30.06.2020 – 15:00

İhaledeki arsaların ödeme şekilleri 1 peşin 23 taksit şeklinde tahsil edilecektir.

İlçesi Mah. Ada Parsel Hisse Vasfı İmar Durumu Bedeli Teminat
Karatay Mezbaha (Fetih) 20377 7 3500 Tam Arsa Sanayi Alanı E: 0,70 Taks: 0,35 Yençok: 10,00 2.625.000 78.750
Meram Hatıp 27709 26 9865 Tam Arsa 2 Kat Mesken Sahası E: 0,20 Kat Adedi: 2 1.974.000 59.220
Selçuklu Yazır 21148 23 573 Tam Arsa 2 Kat Ayrık Mesken Sahası Taks: 0,20 Kaks: 0,40 Kat Adedi: 2 173.000 5.190
Selçuklu Yazır 21148 40 573 Tam Arsa 2 Kat Ayrık Mesken Sahası Taks: 0,20 Kaks: 0,40 Kat Adedi: 2 173.000 5.190