tempobet giriş

İmar Haber

KONYA’DA HAZİNEYE AİT 174 LOJMAN SATIŞA ÇIKARILDI

KONYA KARATAY, MERAM ve SELÇUKLU İLÇELERİNDE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN SATIŞA SUNULAN KAMU LOJMANLARININ LİSTESİ YAYIMLANDI !

KONYA’DA HAZİNEYE AİT 174 LOJMAN SATIŞA ÇIKARILDI
201
27 Şubat 2020 - 22:56

Mülkiyeti Hazineye ait lojmanların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte yer alan hükümleri ile 4706 sayılı Kanunun 4. maddesinin 5 ila 11. fıkraları çerçevesinde hizalarında gösterilen gün ve saatte, satış ihaleleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ihale odasında (Toplantı salonu) dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.

(Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek bina- Horozluhan Mah., Abdülbasri Sok. No:2, 42060 Horozluhan Organize Sanayi Bölgesi/Selçuklu/Konya)

1-İhaleye katılacak isteklilerin ;

a) Geçici Teminat Bedelinin Konya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması” ve Teyit yazısı’nın da ibrazı gerekir.)

b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin, İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

2-4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.

Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

Yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri, teklifleri uygun görülmediği takdirde, kamu konutu tahmin edilen bedel yeniden belirlenmek suretiyle ihaleye çıkarılır.

4- 43,45,46,47,65,67,111,169,173 ve 174′ ncü sırada belirtilen bağımsız bölümler için ilgili kurumlarınca ön alım hakkına sahip fiilen oturan bulunmadığı bildirilmiş olup, diğer bağımsız bölümlerde ön alım hakkına sahip fiilen oturanlar bulunmaktadır.

İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Konya Milli Emlak Dairesi Başkanlığında görülebilir.

Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

DETAYLI LİSTE İÇİN TIKLAYINIZDİĞER İLLERDE SATIŞA ÇIKAN LOJMAN HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

SıraİLÇESİMAH.KATNOm2İMAR DURUMUDURUMBEDEL
1Karatay15.27120Bitişik Nizam
Konut Alanı
Dolu150.000
2Meram1.13160Kısmen yol kısmen 5 kat ikili mesken sahasıDolu235.000
3Meram1.14190Kısmen yol kısmen 5 kat ikili mesken sahasıDolu285.000
4Meram1.25160Kısmen yol kısmen 5 kat ikili mesken sahasıDolu245.000
5Meram1.26190Kısmen yol kısmen 5 kat ikili mesken sahasıDolu295.000
6Meram1.37160Kısmen yol kısmen 5 kat ikili mesken sahasıDolu245.000
7Meram1.38190Kısmen yol kısmen 5 kat ikili mesken sahasıDolu295.000
8Meram1.49160Kısmen yol kısmen 5 kat ikili mesken sahasıDolu235.000
9Meram1.410190Kısmen yol kısmen 5 kat ikili mesken sahasıDolu285.000
10Meram1.Zemin1148Kısmen yol kısmen 5 kat ikili mesken sahasıDolu210.000
11Meram1.Zemin2140Kısmen yol kısmen 5 kat ikili mesken sahasıDolu200.000
12Meram1.351257 kat mesken sahasıDolu175.000
13Meram1.131085 Kat S.S Sağlık Hizmet AlanıDolu175.000
14Meram1.141095 Kat S.S Sağlık Hizmet AlanıDolu180.000
15Meram1.251085 Kat S.S Sağlık Hizmet AlanıDolu180.000
16Meram1.261095 Kat S.S Sağlık Hizmet AlanıDolu190.000
17Meram1.371085 Kat S.S Sağlık Hizmet AlanıDolu180.000
18Meram1.381095 Kat S.S Sağlık Hizmet AlanıDolu195.000
19Meram1.491085 Kat S.S Sağlık Hizmet AlanıDolu175.000
20Meram1.4101095 Kat S.S Sağlık Hizmet AlanıDolu180.000
21Meram1.Zemin1755 Kat S.S Sağlık Hizmet AlanıDolu115.000
22Meram1.Zemin2765 Kat S.S Sağlık Hizmet AlanıDolu120.000
23Meram1.131154 Kat Blok Mesken sahasıDolu180.000
24Meram1.141154 Kat Blok Mesken sahasıDolu175.000
25Meram1.251154 Kat Blok Mesken sahasıDolu180.000
26Meram1.261154 Kat Blok Mesken sahasıDolu175.000
27Meram1.371154 Kat Blok Mesken sahasıDolu175.000
28Meram1.381154 Kat Blok Mesken sahasıDolu170.000
29Meram1.ZEMİN11154 Kat Blok Mesken sahasıDolu165.000
30Meram1.ZEMİN21154 Kat Blok Mesken sahasıDolu160.000
31Meram1.131134 Kat Blok Mesken sahasıDolu170.000
32Meram1.141134 Kat Blok Mesken sahasıDolu175.000
33Meram1.251134 Kat Blok Mesken sahasıDolu170.000
34Meram1.261134 Kat Blok Mesken sahasıDolu175.000
35Meram1.371134 Kat Blok Mesken sahasıDolu165.000
36Meram1.381134 Kat Blok Mesken sahasıDolu170.000
37Meram1.ZEMİN11134 Kat Blok Mesken sahasıDolu150.000
38Meram1.ZEMİN2704 Kat Blok Mesken sahasıDolu95.000
39Meram1.1111104 Kat Blok Mesken sahasıDolu180.000
40Meram1.1121134 Kat Blok Mesken sahasıDolu190.000
41Meram1.2171104 Kat Blok Mesken sahasıDolu180.000
42Meram1.2181134 Kat Blok Mesken sahasıDolu190.000
43Meram1.3231104 Kat Blok Mesken sahasıBoş175.000
44Meram1.3241134 Kat Blok Mesken sahasıDolu185.000
45Meram1.ZEMİN5924 Kat Blok Mesken sahasıBoş140.000
46Meram1.ZEMİN6904 Kat Blok Mesken sahasıBoş140.000
47Meram1.191104 Kat Blok Mesken sahasıBoş180.000
48Meram1.1101104 Kat Blok Mesken sahasıDolu180.000
49Meram1.2151104 Kat Blok Mesken sahasıDolu180.000
50Meram1.2161104 Kat Blok Mesken sahasıDolu180.000
51Meram1.3211104 Kat Blok Mesken sahasıDolu175.000
52Meram1.3221104 Kat Blok Mesken sahasıDolu175.000
53Meram1.ZEMİN3924 Kat Blok Mesken sahasıDolu140.000
54Meram1.ZEMİN4924 Kat Blok Mesken sahasıDolu140.000
55Meram1.171134 Kat Blok Mesken sahasıDolu190.000
56Meram1.181104 Kat Blok Mesken sahasıDolu180.000
57Meram1.2131134 Kat Blok Mesken sahasıDolu190.000
58Meram1.2141104 Kat Blok Mesken sahasıDolu180.000
59Meram1.3191134 Kat Blok Mesken sahasıDolu185.000
60Meram1.3201104 Kat Blok Mesken sahasıDolu175.000
61Meram1.ZEMİN1904 Kat Blok Mesken sahasıDolu140.000
62Meram1.ZEMİN2924 Kat Blok Mesken sahasıDolu140.000
63Meram1.131114 Kat Blok Mesken sahasıDolu150.000
64Meram1.141364 Kat Blok Mesken sahasıDolu180.000
65Meram1.251114 Kat Blok Mesken sahasıBoş150.000
66Meram1.261364 Kat Blok Mesken sahasıDolu180.000
67Meram1.371114 Kat Blok Mesken sahasıBoş150.000
68Meram1.381364 Kat Blok Mesken sahasıDolu180.000
69Meram1.ZEMİN1954 Kat Blok Mesken sahasıDolu125.000
70Meram1.ZEMİN2954 Kat Blok Mesken sahasıDolu130.000
71MeramAbdülaziz251104 Kat Ticaret+Turizm+
Konut sahası
Dolu140.000
72MeramAbdülaziz1895meydan sahasıDolu120.000
73MeramAlparslan4191237 Kat mesken sahasıDolu225.000
74MeramAlparslan4201237 Kat mesken sahasıDolu225.000
75MeramAlparslan5221237 Kat mesken sahasıDolu225.000
76MeramAlparslan5231237 Kat mesken sahasıDolu225.000
77MeramAlparslan5241237 Kat mesken sahasıDolu225.000
78MeramAlparslan6251237 Kat mesken sahasıDolu220.000
79MeramAlparslan6261237 Kat mesken sahasıDolu220.000
80MeramAlparslan6271237 Kat mesken sahasıDolu220.000
81MeramAlparslan6281237 Kat mesken sahasıDolu220.000
82MeramPirebi141051/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Mevcut Konut AlanıDolu145.000
83MeramPirebiZemin11051/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Mevcut Konut AlanıDolu135.000
84MeramPirebiZemin21051/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Mevcut Konut AlanıDolu135.000
85Selçuklu2.37102Mesken sahasıDolu125.000
86SelçukluHoca Cihan191218 kat blok,mesken,yol
ve yeşil alan
Dolu170.000
87SelçukluHoca Cihan181218 kat blok,mesken,yol
ve yeşil alan
Dolu170.000
88SelçukluHoca Cihan2131218 kat blok,mesken,yol
ve yeşil alan
Dolu180.000
89SelçukluHoca Cihan2121218 kat blok,mesken,yol
ve yeşil alan
Dolu180.000
90SelçukluHoca Cihan3171218 kat blok,mesken,yol
ve yeşil alan
Dolu190.000
91SelçukluHoca Cihan3161218 kat blok,mesken,yol
ve yeşil alan
Dolu190.000
92SelçukluHoca Cihan4211218 kat blok,mesken,yol
ve yeşil alan
Dolu190.000
93SelçukluHoca Cihan4201218 kat blok,mesken,yol
ve yeşil alan
Dolu190.000
94SelçukluHoca Cihan5251218 kat blok,mesken,yol
ve yeşil alan
Dolu195.000
95SelçukluHoca Cihan5241218 kat blok,mesken,yol
ve yeşil alan
Dolu195.000
96SelçukluHoca Cihan6291218 kat blok,mesken,yol
ve yeşil alan
Dolu195.000
97SelçukluHoca Cihan6281218 kat blok,mesken,yol
ve yeşil alan
Dolu195.000
98SelçukluHoca Cihan7331218 kat blok,mesken,yol
ve yeşil alan
Dolu180.000
99SelçukluHoca Cihan7321218 kat blok,mesken,yol
ve yeşil alan
Dolu180.000
100SelçukluHoca CihanZEMİN4748 kat blok,mesken,yol
ve yeşil alan
Dolu95.000
101SelçukluHoca CihanZEMİN5888 kat blok,mesken,yol
ve yeşil alan
Dolu120.000
102SelçukluIşık151093 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu150.000
103SelçukluIşık161093 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu150.000
104SelçukluIşık171093 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu150.000
105SelçukluIşık181093 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu150.000
106SelçukluIşık291093 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu145.000
107SelçukluIşık2101093 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu145.000
108SelçukluIşık2111093 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu145.000
109SelçukluIşık2121093 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu145.000
110SelçukluIşıkZEMİN1823 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu105.000
111SelçukluIşıkZEMİN2883 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Boş115.000
112SelçukluIşıkZEMİN3883 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu115.000
113SelçukluIşıkZEMİN4823 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu105.000
114SelçukluIşık151093 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu150.000
115SelçukluIşık161093 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu150.000
116SelçukluIşık171093 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu150.000
117SelçukluIşık181093 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu150.000
118SelçukluIşık291093 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu145.000
119SelçukluIşık2101093 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu145.000
120SelçukluIşık2111093 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu145.000
121SelçukluIşık2121093 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu145.000
122SelçukluIşıkZEMİN1823 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu105.000
123SelçukluIşıkZEMİN2883 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu115.000
124SelçukluIşıkZEMİN3883 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu115.000
125SelçukluIşıkZEMİN4823 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu105.000
126SelçukluIşık151093 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu150.000
127SelçukluIşık161093 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu150.000
128SelçukluIşık171093 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu150.000
129SelçukluIşık181093 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu150.000
130SelçukluIşık291093 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu145.000
131SelçukluIşık2101093 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu145.000
132SelçukluIşık2111093 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu145.000
133SelçukluIşık2121093 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu145.000
134SelçukluIşıkZEMİN1823 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu105.000
135SelçukluIşıkZEMİN2883 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu115.000
136SelçukluIşıkZEMİN3883 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu115.000
137SelçukluIşıkZEMİN4823 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu105.000
138SelçukluIşık15953 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu135.000
139SelçukluIşık16953 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu135.000
140SelçukluIşık17953 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu135.000
141SelçukluIşık18953 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu135.000
142SelçukluIşık29953 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu130.000
143SelçukluIşık210953 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu130.000
144SelçukluIşık211953 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu130.000
145SelçukluIşık212953 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu130.000
146SelçukluIşıkZEMİN1693 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu90.000
147SelçukluIşıkZEMİN2733 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu95.000
148SelçukluIşıkZEMİN3733 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu95.000
149SelçukluIşıkZEMİN4693 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu90.000
150SelçukluMedrese1241101-2-4 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu130.000
151SelçukluMedrese151111-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu150.000
152SelçukluMedrese3131111-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu160.000
153SelçukluMedrese3101111-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu170.000
154SelçukluMedrese3111111-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu160.000
155SelçukluMedrese3121111-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu150.000
156SelçukluMedrese4171111-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu165.000
157SelçukluMedrese4141111-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu175.000
158SelçukluMedrese4151111-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu165.000
159SelçukluMedrese4161111-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu155.000
160SelçukluMedrese5211111-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu165.000
161SelçukluMedrese5181111-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu180.000
162SelçukluMedrese5191111-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu165.000
163SelçukluMedrese5201111-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu155.000
164SelçukluMedrese6251111-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu170.000
165SelçukluMedrese6221111-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu180.000
166SelçukluMedrese6231111-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu170.000
167SelçukluMedrese6241111-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu160.000
168SelçukluMedrese7291111-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu160.000
169SelçukluMedrese7261111-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Boş170.000
170SelçukluMedrese7271111-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu160.000
171SelçukluMedrese7281111-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu150.000
172SelçukluMedrese5211156 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu190.000
173SelçukluTarla1774Rekreasyon Alanı
ve yol sahası
Boş100.000
174SelçukluTarla2974Rekreasyon Alanı
ve yol sahası
Boş100.000
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -