Personel Alımları (İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 01.05.2021 - 17:06, Güncelleme: 19.01.2022 - 17:39

Melikgazi Belediyesi Personel Alımı Yapacak

 

Melikgazi Belediyesi Personel Alımı Yapacak

Melikgazi Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.
Melikgazi Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Türk vatandaşı olmak,Kamu haklarından mahrum bulunmamak,Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,İlan edilen kadrolar için diğer başvuru şartlarını taşımak, BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: İlan edilen zabıta memuru kadroları için son mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili  geçerlilik  süresi dolmamış  KPSS  sınavına girmiş olmak ve  istenilen puan türünden en az 65 puan almış olmak,Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.70 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.Başvuru tarihinin son günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az “B” sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuracak ve hangi sıra nolu kadroya başvuru yaptığını belirtecektir.Yabancı dil şartı aranan kadrolar için, YDS İngilizce ve YDS Arapça sınavından başvuru tarihinin son günü itibariyle son beş yıl içerisinde (E) seviyesinde puan almış olmak. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: Başvuru Formunu kurumumuzdan veya belediyemizin internet sayfasından temin edeceklerdir.Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısıErkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)Yabancı dil şartı aranan kadrolar için YDS sonuç belgesi ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi,3 adet fotoğraf, (1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: Adaylar, sözlü ile uygulamalı sınava katılabilmek için; Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 26/05/2021-10/06/2021 tarihleri arasında saat 16:00’ya kadar (mesai günlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında) Melikgazi Belediyesi İletişim Merkezine   teslim etmeleri gerekmektedir. (Hunat Mahallesi, Nuh Naci Yazgan Caddesi No:38 Melikgazi/KAYSERİ)Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.Eksik bilgi ve belgelerle  yada nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI: T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ile uygulamalı sınava çağrılacaktır.Sınava çağırılacak, son sıradaki adayla aynı puana eşit diğer adaylar da sınava çağırılacaktır.Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile başvuruların değerlendirilmesine müteakip www.melikgazi.bel.tr adresinde ilan edilecektir.Sözlü ve uygulamalı sınavlar farklı tarihlerde yapılacağından, sözlü ve uygulamalı Sınava Giriş Belgelerine adaylar belediyemiz www.melikgazi.bel.tr web adresi üzerinden erişebileceklerdir. Ayrıca, adaylara resmi yazılı olarak adreslerine tebligat yapılmayacaktır.Bu belgeler adaylar tarafından sınavlara girişte ibraz edilecektir.Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Melikgazi Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınavlar farklı tarihlerde yapılacaktır. Sözlü sınav 29.06.2021 tarihinde Melikgazi Belediyesi Grup toplantı odasında saat:10:00’ da (mesai günlerinde 10:00-16:00 saatleri arasında) başlayacaktır. Uygulamalı sınav 01.07.2021 tarihinde Melikgazi Belediyesi Tınaztepe Sosyal Tesislerinde saat 10:00’da (mesai günlerinde 10:00-16:00 saatleri arasında) başlayacaktır. (Tınaztepe Mahallesi Taha Carım Bulvarı Tınaztepe Tramvay durağı karşısı Melikgazi/Kayseri)  Sözlü ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün sınava devam edilecektir. Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınavlara ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır. Sınav Konuları: Sözlü sınav;Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuatı konularını kapsar. Uygulamalı Sınav Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır. (Uygulamalı sınava spor yapmaya uygun kıyafetle gelinmelidir.) SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ: Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularından 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.Uygulamalı sınav;100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.Sınavda değerlendirme;  sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın  %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için her iki sınavın ortalamasının en az 60 puan olması şarttır.Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunur. Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet sitesinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. ÜNVANISINIFIDERECESİADEDİNİTELİĞİKPSS PUAN TÜRÜKPSS PUANI (En az)Zabıta MemuruG.İ.H.91a) Herhangi bir lisans programından mezun olmak   b)En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,  P3  65Zabıta MemuruG.İ.H.92a)Mimarlık,İnşaat Mühendisliği,HaritaMühendisliği Endüstri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği,lisans programlarının birinden mezun olmak,     b)En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,P365Zabıta MemuruG.İ.H.91a) Herhangi bir lisans programından mezun olmak,   b) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.   c)İngilizce YDS’de en az “E” seviyesinde puan almış olmak,P3  65Zabıta MemuruG.İ.H.91a)  Herhangi bir lisans programından mezun olmak,   b) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.   c) Arapça YDS’de en az “E” seviyesinde puan almış olmak. P365
Melikgazi Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Melikgazi Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk vatandaşı olmak,Kamu haklarından mahrum bulunmamak,Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,İlan edilen kadrolar için diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

İlan edilen zabıta memuru kadroları için son mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili  geçerlilik  süresi dolmamış  KPSS  sınavına girmiş olmak ve  istenilen puan türünden en az 65 puan almış olmak,Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.70 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.Başvuru tarihinin son günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az “B” sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuracak ve hangi sıra nolu kadroya başvuru yaptığını belirtecektir.Yabancı dil şartı aranan kadrolar için, YDS İngilizce ve YDS Arapça sınavından başvuru tarihinin son günü itibariyle son beş yıl içerisinde (E) seviyesinde puan almış olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru Formunu kurumumuzdan veya belediyemizin internet sayfasından temin edeceklerdir.Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısıErkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)Yabancı dil şartı aranan kadrolar için YDS sonuç belgesi ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi,3 adet fotoğraf, (1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ile uygulamalı sınava katılabilmek için;

Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 26/05/2021-10/06/2021 tarihleri arasında saat 16:00’ya kadar (mesai günlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında) Melikgazi Belediyesi İletişim Merkezine   teslim etmeleri gerekmektedir. (Hunat Mahallesi, Nuh Naci Yazgan Caddesi No:38 Melikgazi/KAYSERİ)Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.Eksik bilgi ve belgelerle  yada nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ile uygulamalı sınava çağrılacaktır.Sınava çağırılacak, son sıradaki adayla aynı puana eşit diğer adaylar da sınava çağırılacaktır.Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile başvuruların değerlendirilmesine müteakip www.melikgazi.bel.tr adresinde ilan edilecektir.Sözlü ve uygulamalı sınavlar farklı tarihlerde yapılacağından, sözlü ve uygulamalı Sınava Giriş Belgelerine adaylar belediyemiz www.melikgazi.bel.tr web adresi üzerinden erişebileceklerdir. Ayrıca, adaylara resmi yazılı olarak adreslerine tebligat yapılmayacaktır.Bu belgeler adaylar tarafından sınavlara girişte ibraz edilecektir.Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Melikgazi Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınavlar farklı tarihlerde yapılacaktır. Sözlü sınav 29.06.2021 tarihinde Melikgazi Belediyesi Grup toplantı odasında saat:10:00’ da (mesai günlerinde 10:00-16:00 saatleri arasında) başlayacaktır. Uygulamalı sınav 01.07.2021 tarihinde Melikgazi Belediyesi Tınaztepe Sosyal Tesislerinde saat 10:00’da (mesai günlerinde 10:00-16:00 saatleri arasında) başlayacaktır. (Tınaztepe Mahallesi Taha Carım Bulvarı Tınaztepe Tramvay durağı karşısı Melikgazi/Kayseri)  Sözlü ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün sınava devam edilecektir.

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınavlara ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır.

Sınav Konuları: Sözlü sınav;Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuatı konularını kapsar. Uygulamalı Sınav

Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır. (Uygulamalı sınava spor yapmaya uygun kıyafetle gelinmelidir.)

SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:

Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularından 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.Uygulamalı sınav;100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.Sınavda değerlendirme;  sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın  %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için her iki sınavın ortalamasının en az 60 puan olması şarttır.Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunur.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet sitesinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

ÜNVANISINIFIDERECESİADEDİNİTELİĞİKPSS PUAN TÜRÜKPSS PUANI (En az)Zabıta MemuruG.İ.H.91a) Herhangi bir lisans programından mezun olmak   b)En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,  P3  65Zabıta MemuruG.İ.H.92a)Mimarlık,İnşaat Mühendisliği,HaritaMühendisliği Endüstri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği,lisans programlarının birinden mezun olmak,     b)En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,P365Zabıta MemuruG.İ.H.91a) Herhangi bir lisans programından mezun olmak,   b) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.   c)İngilizce YDS’de en az “E” seviyesinde puan almış olmak,P3  65Zabıta MemuruG.İ.H.91a)  Herhangi bir lisans programından mezun olmak,   b) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.   c) Arapça YDS’de en az “E” seviyesinde puan almış olmak. P365

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.