Arsa (ÇŞB) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Haber Girişi: 17.05.2021 - 22:25, Güncelleme: 07.02.2022 - 23:26

Mersin'de Belediye'ye Ait Taşınmazlar Satılacak

 

Mersin'de Belediye'ye Ait Taşınmazlar Satılacak

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR  BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İLANI  1. İHALENİN ŞEKLİ, YAPILACAĞI ZAMANA, YERE VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR        A)İdareye ilişkin bilgiler İdarenin Adı: Mersin Büyükşehir Belediyesiİdarenin Adresi: Akdeniz İlçesi Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi No:19 Akdeniz/MERSİNTelefon & Faks numarası:  (324) 533 14 12 & (324) 231 77 18İhalenin Şekli: 2886 D.İ.K.’un 45.maddesi (Açık teklif usulü)İhalenin ne zaman ve nerede yapılacağı: İhale günü 02/06/ 2021 tarihinde Akdeniz İlçesi Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi No:19 Encümen Toplantı Salonunda saat 14.00’da başlayarak İlan tablosundaki ihale sırasına göre yapılacaktır. B) İhaleye İlişkin Bilgiler ; Mersin Büyükşehir Belediyesine ait niteliği, nevi ve miktarı belirtilen taşınmazların satış bilgileri; 2. İhale Şartnamesi ve ekleri Mersin Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir ve ihaleye katılım için şartname her parsel için ayrı ayrı olmak üzere 300,00TL. bedel karşılığında alınır. 3. İhale üzerinde kalan istekli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. maddesine göre onaylanan ihale kararının tebliğinden veya 32. maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren 15  (onbeş)  gün içinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına kesinleşen ihale bedelini peşin yatıracaktır. 4. İsteklilerden istenilen belgeler; Gerçek Kişi Olması Halinde Kanuni İkametgah Belgesi  (E-Devlet kare kodlu çıktısı kabul edilir.)Nufüs Cüzdan Fotokopisi   (Aslı İhale aşamasında ibraz edilecektir.)Adli Sicil Belgesi                 (E-Devlet kare kodlu çıktısı kabul edilir.)İmza Beyannamesi              (Noter Onaylı)Tüzel Kişi Olması HalindeTüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Oda Kayıt Belgesi Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretini ibraz edecektir. Tüzel Kişi temsilcisi ve baskın hisseye sahip ortaklarının Adli sicil belgeleriİlgisine göre Tüzel Kişiliğinin Ortakları, Üyeleri veya Kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi yada bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere İlgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,Ortak Girişim Olması Halinde           İş Ortaklığı Beyannamesi       (Noter tasdiki olacak)Ortaklarca A veya B maddesinde belirtilen belgeleri ayrı ayrı ibraz edecektir.Ortak Belgeler Tebligat için adres beyannamesi(Telefon,varsa faks numarası ve posta adresi) ibraz edilecektir.İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak edilmesi durumunda istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleriyle birlikte vekalet eden ile edilene ait aslı veya noter tasdikli imza beyannamesi ibraz edilecektir.     %3(yüzde üç) Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz veya teminat yerine geçecek değerler (banka teminat mektubu, devlet tahvilleri, hazine bonosu vs.)İhale dosya bedelinin 300,00 TL ödendiğine dair makbuz,Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi,İhaleye katılacak istekli İhale Şartnamesini; Her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmalı ve son sayfasında okunup, her şartı kabul ettiğini belirtip ayrıca imzalaması zorunludur.Vekalet Durumunda vekalet eden ile edilene ait Adli Sicil Kayıt Belgesi   İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihale Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 37nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. 2886 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler bu ihaleye giremez. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satışa çıkartılmış taşınmazlara ilişkin olarak 1. Madde’nin (B) bendinde belirtilen tablo içerisinde içerisinde üçüncü şahıslara ait örtüler(bina, ağaç, duvar, yol v.b) bulunmaktadır. İlan Bilgileri İlan NumarasıILN01372466ŞehirMERSİNİlçeAkdenizİlan TürüİHALEİhale Usulü2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulüİhale TürüSatışİhale ve Teklif Açma Tarihi02.06.2021 14:00Niteliği, Türü ve MiktarıMersin Büyükşehir Belediyesine ait 20 adet arsa ve 1 adet dükkanın ihale ile satılması işi.İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru AdresiAkdeniz İlçesi Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi No:19 Encümen Toplantı Salonunda
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR  BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

 1. İHALENİN ŞEKLİ, YAPILACAĞI ZAMANA, YERE VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
       A)İdareye ilişkin bilgiler

İdarenin Adı: Mersin Büyükşehir Belediyesiİdarenin Adresi: Akdeniz İlçesi Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi No:19 Akdeniz/MERSİNTelefon & Faks numarası:  (324) 533 14 12 & (324) 231 77 18İhalenin Şekli: 2886 D.İ.K.’un 45.maddesi (Açık teklif usulü)İhalenin ne zaman ve nerede yapılacağı: İhale günü 02/06/ 2021 tarihinde Akdeniz İlçesi Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi No:19 Encümen Toplantı Salonunda saat 14.00’da başlayarak İlan tablosundaki ihale sırasına göre yapılacaktır.

B) İhaleye İlişkin Bilgiler ; Mersin Büyükşehir Belediyesine ait niteliği, nevi ve miktarı belirtilen taşınmazların satış bilgileri;

2. İhale Şartnamesi ve ekleri Mersin Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir ve ihaleye katılım için şartname her parsel için ayrı ayrı olmak üzere 300,00TL. bedel karşılığında alınır.
3. İhale üzerinde kalan istekli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. maddesine göre onaylanan ihale kararının tebliğinden veya 32. maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren 15  (onbeş)  gün içinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına kesinleşen ihale bedelini peşin yatıracaktır.
4. İsteklilerden istenilen belgeler;

Gerçek Kişi Olması Halinde Kanuni İkametgah Belgesi  (E-Devlet kare kodlu çıktısı kabul edilir.)Nufüs Cüzdan Fotokopisi   (Aslı İhale aşamasında ibraz edilecektir.)Adli Sicil Belgesi                 (E-Devlet kare kodlu çıktısı kabul edilir.)İmza Beyannamesi              (Noter Onaylı)Tüzel Kişi Olması HalindeTüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Oda Kayıt Belgesi Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretini ibraz edecektir. Tüzel Kişi temsilcisi ve baskın hisseye sahip ortaklarının Adli sicil belgeleriİlgisine göre Tüzel Kişiliğinin Ortakları, Üyeleri veya Kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi yada bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere İlgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,Ortak Girişim Olması Halinde           İş Ortaklığı Beyannamesi       (Noter tasdiki olacak)Ortaklarca A veya B maddesinde belirtilen belgeleri ayrı ayrı ibraz edecektir.Ortak Belgeler Tebligat için adres beyannamesi(Telefon,varsa faks numarası ve posta adresi) ibraz edilecektir.İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak edilmesi durumunda istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleriyle birlikte vekalet eden ile edilene ait aslı veya noter tasdikli imza beyannamesi ibraz edilecektir.     %3(yüzde üç) Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz veya teminat yerine geçecek değerler (banka teminat mektubu, devlet tahvilleri, hazine bonosu vs.)İhale dosya bedelinin 300,00 TL ödendiğine dair makbuz,Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi,İhaleye katılacak istekli İhale Şartnamesini; Her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmalı ve son sayfasında okunup, her şartı kabul ettiğini belirtip ayrıca imzalaması zorunludur.Vekalet Durumunda vekalet eden ile edilene ait Adli Sicil Kayıt Belgesi   İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihale Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 37nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

2886 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler bu ihaleye giremez. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

Satışa çıkartılmış taşınmazlara ilişkin olarak 1. Madde’nin (B) bendinde belirtilen tablo içerisinde içerisinde üçüncü şahıslara ait örtüler(bina, ağaç, duvar, yol v.b) bulunmaktadır.

İlan Bilgileri İlan NumarasıILN01372466ŞehirMERSİNİlçeAkdenizİlan TürüİHALEİhale Usulü2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulüİhale TürüSatışİhale ve Teklif Açma Tarihi02.06.2021 14:00Niteliği, Türü ve MiktarıMersin Büyükşehir Belediyesine ait 20 adet arsa ve 1 adet dükkanın ihale ile satılması işi.İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru AdresiAkdeniz İlçesi Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi No:19 Encümen Toplantı Salonunda

Mersin HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.