Emlak (ÇŞB) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Haber Girişi: 08.05.2021 - 21:22, Güncelleme: 12.02.2022 - 14:15

Mersin Milli Emlak Lojman ve Dükkan Satışları Yapacak

 

Mersin Milli Emlak Lojman ve Dükkan Satışları Yapacak

Mersin Milli Emlak Müdürlüğünce 1 Adet Lojmanın, 3 Adet Dükkanın, 2 Adet İmarlı ve 2 Adet İmarsız Arsanın Satış İhalesi 3 Haziran 2021 Tarihinde Yapılacak.
Yenişehir Menteş Mahallesinde Satılacak Lojmanlar Aşağıda nitelikleri belirtilen 1 adet kamu konutunun (A-1) (Kamu Konutunun Adresi: Güvenevler Mahallesi ) satış ihaleleri ve 7 adet Hazine adına kayıtlı taşınmaz malın (A-2) satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile; hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Yeni Mahalle 5307 Sokak No: 8/A'da bulunan hizmet binası 2. kat 43 numaralı İhale Salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; a)   Geçici Teminat Bedelinin İhsaniye, Kuvayi Milliye Cd. No:78, 33050 Akdeniz/Mersin adresinde bulunan Mersin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin Makbuzu veya (Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile şube limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubu ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) Geçici Teminat Makbuzunda ihalesine katılmak istediği taşınmazın mahalle, ada, parsel, Blok No, Bulunduğu Kat, Bağımsız Bölüm No. numarasının da belirtilmesi önem arz edecektir. b) Yasal yerleşim yerini gösterir belge (İkametgah İlmuhaberi) c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri (Adres Beyanı) d) Gerçek kişiler için (T.C. Kimlik Numarasını İçeren)Nüfus Kayıt Örneği veya aslı komisyona ibraz edilmek şartıyla arkalı-önlü Nüfus Cüzdan fotokopisi, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş İmza Sirküleri veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesini vermeleri zorunludur. İhaleye katılacak isteklilerin yukarıda belirtilen belgeleri, ihale başlama saatine kadar, ihalenin yapılacağı adres olan Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Yeni Mahalle 5307 Sokak No: 8/A'da bulunan hizmet binası 2. kat 43 numaralı İhale Salonunda teşekkül edecek İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37'inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Mersin Milli Emlak Daire Başkanlığının (0324)2372705 no.lu telefondan bilgi alınabilir. Kamu konutu olarak satışa sunulan taşınmazlara ilişkin olarak, 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca, (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. (2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. (3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir. (4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. İlan tarihi itibariyle listede fiili durumu dolu olarak belirtilen bağımsız bölümlerde 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca öncelikli alım hakkı sahipleri bulunmakta olup, 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinin 8. maddesi uyarınca ihale tarihine kadar kurumlarınca hak sahibi olduğu bildirilenler yasa gereği öncelikli alım hakkına sahip olacaklardır. Mülkiyeti Hazineye ait Taşınmazlarının Satış bedelleri üzerinden KDV alınmayacaktır. 4706 sayılı Kanun uyarınca satışı yapılacak Hazine taşınmazlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmayacaktır. Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5'inci maddesine göre taksitlerde ödenebilir. Taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8(sekiz) eşit taksitle ve kanuni faizi ile birlikte ödenir. İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile idare binasının içinde ve çevresinde COVİD-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve fiziki mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir. Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Mersin Milli Emlak Müdürlüğünce 1 Adet Lojmanın, 3 Adet Dükkanın, 2 Adet İmarlı ve 2 Adet İmarsız Arsanın Satış İhalesi 3 Haziran 2021 Tarihinde Yapılacak.

Yenişehir Menteş Mahallesinde Satılacak Lojmanlar

Aşağıda nitelikleri belirtilen 1 adet kamu konutunun (A-1) (Kamu Konutunun Adresi: Güvenevler Mahallesi ) satış ihaleleri ve 7 adet Hazine adına kayıtlı taşınmaz malın (A-2) satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile; hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Yeni Mahalle 5307 Sokak No: 8/A'da bulunan hizmet binası 2. kat 43 numaralı İhale Salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a)   Geçici Teminat Bedelinin İhsaniye, Kuvayi Milliye Cd. No:78, 33050 Akdeniz/Mersin adresinde bulunan Mersin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin Makbuzu veya (Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile şube limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubu ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) Geçici Teminat Makbuzunda ihalesine katılmak istediği taşınmazın mahalle, ada, parsel, Blok No, Bulunduğu Kat, Bağımsız Bölüm No. numarasının da belirtilmesi önem arz edecektir.
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belge (İkametgah İlmuhaberi)
c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri (Adres Beyanı)
d) Gerçek kişiler için (T.C. Kimlik Numarasını İçeren)Nüfus Kayıt Örneği veya aslı komisyona ibraz edilmek şartıyla arkalı-önlü Nüfus Cüzdan fotokopisi, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş İmza Sirküleri veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesini vermeleri zorunludur.

İhaleye katılacak isteklilerin yukarıda belirtilen belgeleri, ihale başlama saatine kadar, ihalenin yapılacağı adres olan Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Yeni Mahalle 5307 Sokak No: 8/A'da bulunan hizmet binası 2. kat 43 numaralı İhale Salonunda teşekkül edecek İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37'inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Mersin Milli Emlak Daire Başkanlığının (0324)2372705 no.lu telefondan bilgi alınabilir.

Kamu konutu olarak satışa sunulan taşınmazlara ilişkin olarak, 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca,
(1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. İlan tarihi itibariyle listede fiili durumu dolu olarak belirtilen bağımsız bölümlerde 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca öncelikli alım hakkı sahipleri bulunmakta olup, 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinin 8. maddesi uyarınca ihale tarihine kadar kurumlarınca hak sahibi olduğu bildirilenler yasa gereği öncelikli alım hakkına sahip olacaklardır.

Mülkiyeti Hazineye ait Taşınmazlarının Satış bedelleri üzerinden KDV alınmayacaktır. 4706 sayılı Kanun uyarınca satışı yapılacak Hazine taşınmazlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmayacaktır.

Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5'inci maddesine göre taksitlerde ödenebilir. Taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8(sekiz) eşit taksitle ve kanuni faizi ile birlikte ödenir.

İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile idare binasının içinde ve çevresinde COVİD-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve fiziki mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.

Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Mersin HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.