İmarhaber

Milli Emlak Afyonkarahisar’da Kamu Lojmanı ve Taşınmazlar Satacak

Milli Emlak Tarafından Afyonkarahisar da Lojman ve Taşınmazlar Satılacaktır

Milli Emlak Afyonkarahisar’da Kamu Lojmanı ve Taşınmazlar Satacak
Google News
26 Mayıs 2021 - 22:57

Afyonkarahisar Merkez’de 47 adet taşınmaz (arsa – mesken – lokanta) ihaleyle satılacak. Aşağıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen mülkiyeti Hazineye ait; 10 adet (1.- 10. sıra) kamu konutunun satışı, 1 adet (11. sıra) bağımsız bölümün satışı, 36 adet (12. – 47. sıra) taşınmaz malın satışı, 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında belirtilen tahmin edilen bedel üzerinden, yine hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Afyonkarahisar Milli Emlak Müdürlüğünce Afyonkarahisar Defterdarlık Binası Kat:6 adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda ihaleleri yapılacaktır.
1- İhaleye katılacak isteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına;
a) Geçici Teminata ilişkin belge (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılacak nakit para karşılığında alınacak alındı belgesi, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu banka teyit yazısı ile ibraz edilmeli, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasınca belirlenen konvertible döviz.),
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,
d) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi, vermeleri gerekmektir.
2-Satış ihalesi yapılacak kamu konutları (1.-10. sıra) ve bağımsız bölüm (11. sıra) ile ilgili;
2.1- İhalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilenler (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
2.2- Öncelikli alım hakkı bulunanların ödeme koşulları;
a) İhale bedelinin öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır.
b) Taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;
1. En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,
2. En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,
3. En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir.*
*Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.
2.3- Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
2.4- Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı idareye verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.
2.5- 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.
3- Satışı yapılacak taşınmazlara ait şartnameler, mesai saatleri içerisinde Afyonkarahisar Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
4- 36 adet (12.-47. sıra) taşınmazın ihale bedelleri ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde peşin olarak ödenecektir.Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde; 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir (Satış tutarı belediye mücavir alanları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL ‘nı geçtiği takdirde). Taksitle ödeme halinde , satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
5- Posta ile yapılan müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
6-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

AFYONKARAHİSAR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞI YAPILACAK KAMU KONUTLARI

SIRA NO MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) ARSA PAYI / PAYDASI BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ BLOK
NUMARASI BULUNDUĞU KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM NO DAİRE YÜZÖLÇÜMÜ (m²) Fiili Durumu TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ

1 Cumhuriyet Mah. (Marulcu Mah.) 814 898 235,00 10/120 Mesken – 1 6 111,00 DOLU 190.000,00 19.000,00 07/06/2021 09:30
2 Cumhuriyet Mah. (Marulcu Mah.) 814 898 235,00 9/120 Mesken – 1 7 102,00 BOŞ 170.000,00 17.000,00 07/06/2021 09:45
3 Cumhuriyet Mah. (Marulcu Mah.) 814 898 235,00 9/120 Mesken – 2 9 102,00 BOŞ 170.000,00 17.000,00 07/06/2021 10:00
4 Cumhuriyet Mah. (Marulcu Mah.) 814 898 235,00 10/120 Mesken – 3 10 111,00 DOLU 190.000,00 19.000,00 07/06/2021 10:15
5 Cumhuriyet Mah. (Marulcu Mah.) 814 898 235,00 9/120 Mesken – 3 11 102,00 DOLU 170.000,00 17.000,00 07/06/2021 10:30
6 Cumhuriyet Mah. (Marulcu Mah.) 814 898 235,00 10/120 Mesken – 4 12 111,00 DOLU 190.000,00 19.000,00 07/06/2021 10:45
7 Cumhuriyet Mah. (Marulcu Mah.) 814 898 235,00 9/120 Mesken – 4 13 102,00 BOŞ 170.000,00 17.000,00 07/06/2021 11:00
8 Cumhuriyet Mah. (Marulcu Mah.) 814 898 235,00 10/120 Mesken – 5 14 111,00 BOŞ 180.000,00 18.000,00 07/06/2021 11:15
9 Cumhuriyet Mah. (Marulcu Mah.) 814 898 235,00 9/120 Mesken – 5 15 102,00 BOŞ 168.300,00 16.830,00 07/06/2021 11:30
10 Sümer Mah. 419 1 98,00 20/445 Mesken – 1 22 112+44 BOŞ 200.000,00 20.000,00 07/06/2021 11:45



11 Burmalı Mah. 361 5 1.351,68 70/1440 Müştemilatlı Lokanta ve Kafeterya Özel İdare İş Hanı 1 32 508,00 BOŞ 3.105.000,00 310.500,00 07/06/2021 12:00

12 03010113463 Selçuklu Mah. Arsa K25A21D2B 1101 4 699,76 Tam Konut Alanı 1.064.000,00 212.800,00 07/06/2021 14:00
13 03010113464 Selçuklu Mah. Arsa K25A21D2B 1101 5 783,73 Tam Konut Alanı 1.197.000,00 239.400,00 07/06/2021 14:30
14 03010111974 Orhangazi Mah. Arsa K25A21A4B 1881 1 642,65 Tam Konut Alanı 660.600,00 132.120,00 07/06/2021 15:00
15 03010113998 Çayırbağ Kasabası Arsa K25A16B1A 299 27 555,11 Tam Sosyal Tesis Alanı 277.600,00 55.520,00 07/06/2021 15:30
16 03010113148 Nuribey Kasabası Arsa – 123 10 262,64 Tam Konut Alanı 19.900,00 3.980,00 08/06/2021 09:30


17 03010113159 Nuribey Kasabası Arsa – 126 6 1.189,25 Tam Konut Alanı 71.400,00 14.280,00 08/06/2021 09:45


18 03010113160 Nuribey Kasabası Arsa – 126 7 1.248,48 Tam Konut Alanı 75.000,00 15.000,00 08/06/2021 10:00

19 03010113139 Nuribey Kasabası Arsa – 135 1 1.187,75 Tam Konut Alanı 77.300,00 15.460,00 08/06/2021 10:15


20 03010113127 Nuribey Kasabası Arsa – 143 1 1.066,27 Tam Konut Alanı 64.000,00 12.800,00 08/06/2021 10:30


21 03010113128 Nuribey Kasabası Arsa – 143 2 1.143,75 Tam Konut Alanı 68.700,00 13.740,00 08/06/2021 10:45


22 03010113173 Nuribey Kasabası Arsa – 146 3 970,30 Tam Konut Alanı 58.300,00 11.660,00 08/06/2021 11:00


23 03010113174 Nuribey Kasabası Arsa – 146 4 984,67 Tam Konut Alanı 59.100,00 11.820,00 08/06/2021 11:15


24 03010113218 Nuribey Kasabası Arsa – 153 1 1.305,28 Tam Konut Alanı 84.900,00 16.980,00 08/06/2021 11:30


25 03010113589 Nuribey Kasabası Arsa 22 – 4022 363,18 Tam Konut Alanı 26.400,00 5.280,00 08/06/2021 11:45


26 03010101648 Değirmenayvalı Ksb. – Şehit Ahmet Mh. Arsa K25D.06A.3C 292 2 582,05 Tam Konut Alanı 32.100,00 6.420,00 08/06/2021 14:00

27 03010101649 Değirmenayvalı Ksb. – Şehit Ahmet Mh. Arsa K25D.06A.3C 292 4 1.171,58 Tam Konut Alanı 58.600,00 11.720,00 08/06/2021 14:15

28 03010113840 Değirmenayvalı Ksb. – Şehit Ahmet Mh. Arsa K25D06B4D 561 1 788,85 Tam Konut Alanı 43.400,00 8.680,00 08/06/2021 14:30

29 03010113841 Değirmenayvalı Ksb. – Şehit Ahmet Mh. Arsa K25D06B4D 561 2 785,66 583,09 Konut Alanı 32.100,00 6.420,00 08/06/2021 14:45

30 03010113842 Değirmenayvalı Ksb. – Şehit Ahmet Mh. Arsa K25D06B4D 561 3 764,72 Tam Konut Alanı 42.100,00 8.420,00 08/06/2021 15:00

31 03010113843 Değirmenayvalı Ksb. – Şehit Ahmet Mh. Arsa K25D06B4D 561 4 766,49 Tam Konut Alanı 42.200,00 8.440,00 08/06/2021 15:15

32 03010113120 Akçin Mahallesi Arsa K25A22C2C 393 1 778,52 Tam Küçük Sanayi Sitesi 233.600,00 46.720,00 09/06/2021 09:30

33 03010113121 Akçin Mahallesi Arsa K25A22C2C 393 2 709,53 Tam Küçük Sanayi Sitesi 213.000,00 42.600,00 09/06/2021 09:45


34 03010113122 Akçin Mahallesi Arsa 8 394 8 515,15 Tam Küçük Sanayi Sitesi 154.600,00 30.920,00 09/06/2021 10:00


35 03010112220 Beyyazı Kasabası Arsa – 165 1 800,01 Tam Konut Alanı 160.100,00 32.020,00 09/06/2021 10:15


36 03010112234 Beyyazı Kasabası Arsa – 163 7 708,21 Tam Konut Alanı 141.700,00 28.340,00 09/06/2021 10:30


37 03010112247 Beyyazı Kasabası Arsa – 162 5 522,63 Tam Konut Alanı 104.600,00 20.920,00 09/06/2021 10:45


38 03010112395 Beyyazı Kasabası Arsa – 151 3 750,00 Tam Konut Alanı 135.000,00 27.000,00 09/06/2021 11:00


39 03010112443 Beyyazı Kasabası Arsa – 149 5 650,00 Tam Konut Alanı 117.000,00 23.400,00 09/06/2021 11:15


40 03010112536 Beyyazı Kasabası Arsa – 142 2 564,72 Tam Konut Alanı 101.700,00 20.340,00 09/06/2021 11:30


41 03010112538 Beyyazı Kasabası Arsa – 142 13 560,00 Tam Konut Alanı 101.000,00 20.200,00 09/06/2021 11:45


42 03010112457 Beyyazı Kasabası Arsa – 148 7 550,00 Tam Konut Alanı 99.000,00 19.800,00 09/06/2021 12:00


43 03010112311 Beyyazı Kasabası Arsa – 157 13 688,43 Tam Konut Alanı 124.000,00 24.800,00 09/06/2021 14:00


44 03010112223 Beyyazı Kasabası Arsa – 164 7 636,63 Tam Konut Alanı 127.400,00 25.480,00 09/06/2021 14:15


45 03010111246 Beyazıt Mahallesi Arsa – 1311 14 549,11 Tam Konut Alanı 148.300,00 29.660,00 09/06/2021 14:30

46 03010111251 Beyazıt Mahallesi Arsa – 1311 19 485,64 Tam Konut Alanı 131.200,00 26.240,00 09/06/2021 14:45


47 03010113938 Köprülü Köyü Ham Toprak K24B18B 181 14 924,45 Tam İmarsız 46.225,00 9.245,00 09/06/2021 15:00

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları