İmarhaber

Niğde Milli Emlak Lojman ve Arsa Satışları

Niğde Milli Emlak 25 Adet Kamu Konutunun (lojman) Satışını 27 Temmuz 2021 Tarihinde Yapacak. Ayrıca 265 Adet Arsanın Satışı, 85 Adet Taşınmazın Kiralama, 3 Adet Taşınmazın İrtifak Hakkı ve 1 Adet Taşınırın Satış İhalesini de 11 Ağustos 2021 Tarihine Kadar Bitirecektir.

Niğde Milli Emlak Lojman ve Arsa Satışları
Google News
22 Haziran 2021 - 23:03

Aşağıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 265 adet taşınmaz mal ile 25 adet kamu konutunun (lojman), 1 adet taşınır malın satış, 85 adet taşınmazın kiralama, 3 adet taşınmazın irtifak hakkı tesisi ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde, Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, (Milli Emlak Müdürlüğü) teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameler mesai saatleri dâhilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

İhaleye iştirak edeceklerin, T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı suretini, yerleşim yeri belgesini, teminat makbuzlarını, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen belgelerden ayrı olarak, vergi kimlik numarasını, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya yıl içerisinde alınmış vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

Teminat mektubunun 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. (Süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.)

İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.

4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5. maddesi gereğince satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 (Beşbin) TL, bu sınırlar dışında ise 1.000(Bin) TL’yi aşması ve talep edilmesi halinde, Hazineye ait satışı yapılacak taşınmazların satış bedelinin en az 1/4′ ü peşin, kalanı 2 yıl içerisinde eşit taksitlerle ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.

(1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar Öncelikli Alım Hakkına sahiptir.
(2) Öncelikli alım hakkı bulunanın kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedelini peşin veya Kanunun 5. Maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle, kanuni faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı bulunanın kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum ihalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmi yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak hesaba aktarılması halinde, İdarece Tapu Müdürlüğüne, kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

A İrtifak hakkı tesis edilecek taşınmazlardan 1. ve 2. Sıradaki taşınmazların üzerinde imar planıyla getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak, projeye dayalı organize hayvancılık yapılmak amacıyla 30 (otuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilecektir.
(1) İrtifak hakkı tesis edilecek taşınmazların Düzenlenecek Ön İzin Sözleşmesi, İrtifak Hakkı Şartnamesi ve İrtifak Hakkına İlişkin Resmi Senede Yazılacak Hükümlere; ön izin döneminde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilgili kamu idarelerinden uygun görüş alınması gerekmektedir.
(2) İleride lehine irtifak hakkı tesis edilecek yatırımcıya gerekmesi halinde fiili kullanım olmaksızın, 1 (bir) yıl süre ile ön izin verilecek olup; yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde verilecek olan ön izin İdarece doğrudan iptal edilecektir. Ön izin şartlarının yerine getirilmesi halinde irtifak hakkı ihalesinde kararlaştırılacak olan bedelin, ön izinde geçen süre dikkate alınarak ikinci ve izleyen yıllar bedelleri, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE – oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında arttırılması suretiyle tespit edilen bedel üzerinden irtifak hakkı tesis edilecek ve resmi senede yazılacak hükümler tapuya derç edilecektir.

B- İrtifak hakkı tesis edilecek taşınmazlardan 3. sıradaki taşınmazların üzerinde imar planında ayrıldığı amaç doğrultusunda, sanayi tesisleri yapılmak amacıyla 30 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilecektir.

Satışı yapılacak taşınmazlardan, 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %1 (Yüzde bir) oranında, 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %0,5 (Binde beş) oranında; 10 Milyon TL’yı aşan kısmı için %0,25 (Onbinde Yirmibeş) oranında, Döner Sermaye bedeli tahsil edilecektir.

Satışı yapılacak araçların satış bedeli üzerinden ayrıca KDV alınacaktır.

Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Geçici Teminat bedellerinin nakden ödenmek istenmesi halinde; Niğde Muhasebe Müdürlüğü veznesinin çalışma saatleri dikkate alınarak ödenmesi ve ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir.

Telefon numarası: 0388 232 34 10 / Faks: 0388 232 34 17

Niğde Güncel Kamu Konutları (Lojman) İhaleleri

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

S.No TAŞINMAZ YER ADA PARSEL m2 HİSSESİ CİNSİ İMAR DURUMU BEDELİ TEMİNAT TARİH/SAAT

1 51010118470 Sarıköprü Mahallesi 3312 1 3.643,16 3.052,66 Arsa Konut Alanı 2.061.000 515.250 27.07.2021 15:00

2 51010102541 Gümüşler Kasabası 149 11 534,62 Tam Arsa Konut Alanı 107.000 26.750 27.07.2021 15:10

3 51010119541 Gümüşler Kasabası (Yeni) 327 4 642,85 Tam Arsa Konut Alanı 129.000 32.250 27.07.2021 15:20

4 51010119540 Gümüşler Kasabası (Yeni) 327 5 639 Tam Arsa Konut Alanı 128.000 32.000 27.07.2021 15:30

5 51010119539 Gümüşler Kasabası (Yeni) 327 6 680,58 Tam Arsa Konut Alanı 136.500 34.125 27.07.2021 15:40

6 51010119538 Gümüşler Kasabası (Yeni) 327 8 794,70 Tam Arsa Konut Alanı 159.000 39.750 27.07.2021 15:50

7 51010119536 Gümüşler Kasabası (Yeni) 330 3 882,83 Tam Arsa Konut Alanı 177.000 44.250 27.07.2021 16:00

8 51010119547 Gümüşler Kasabası (Eski) 646 5 761,09 Tam Arsa Konut Alanı 160.000 40.000 28.07.2021 10:00

9 51010119546 Gümüşler Kasabası (Eski) 646 6 667,70 Tam Arsa Konut Alanı 140.500 35.125 28.07.2021 10:10

10 51010118591 Fertek Mahallesi 435 1 800 Tam Arsa Konut Alanı 160.000 40.000 28.07.2021 10:20

11 51010118592 Fertek Mahallesi 435 2 800 Tam Arsa Konut Alanı 160.000 40.000 28.07.2021 10:30

12 51010118593 Fertek Mahallesi 435 5 844,06 Tam Arsa Konut Alanı 169.000 42.250 28.07.2021 10:40

13 51010118594 Fertek Mahallesi 435 6 1.000 Tam Arsa Konut Alanı 200.000 50.000 28.07.2021 10:50

14 51010118921 Fertek Mahallesi 500 4 500 Tam Arsa Konut Alanı 112.500 28.125 28.07.2021 11:00

15 51010118922 Fertek Mahallesi 500 7 663,28 Tam Arsa Konut Alanı 150.000 37.500 28.07.2021 11:10

16 51010118923 Fertek Mahallesi 500 8 700 Tam Arsa Konut Alanı 158.000 39.500 28.07.2021 11:20

17 51010118924 Fertek Mahallesi 501 3 579,61 Tam Arsa Konut Alanı 182.000 45.500 28.07.2021 11:30

18 51010118925 Fertek Mahallesi 501 10 553,28 Tam Arsa Konut Alanı 125.000 31.250 28.07.2021 11:40

19 51010118926 Fertek Mahallesi 502 17 1.120,19 Tam Arsa Konut Alanı 336.500 84.125 28.07.2021 11:50

20 51010118928 Fertek Mahallesi 503 15 724,32 Tam Arsa Konut Alanı 182.000 45.500 28.07.2021 12:00

21 51010118939 Fertek Mahallesi 504 14 666,20 Tam Arsa Konut Alanı 157.000 39.250 28.07.2021 13:00

22 51010118940 Fertek Mahallesi 505 2 529,45 Tam Arsa Konut Alanı 125.000 31.250 28.07.2021 13:10

23 51010118941 Fertek Mahallesi 505 3 578,40 Tam Arsa Konut Alanı 136.000 34.000 28.07.2021 13:20

24 51010118945 Fertek Mahallesi 510 1 445,30 Tam Arsa Konut Alanı 112.000 28.000 28.07.2021 13:30

25 51010118946 Fertek Mahallesi 511 6 518,16 Tam Arsa Konut Alanı 130.000 32.500 28.07.2021 13:40

26 51010118947 Fertek Mahallesi 511 15 583,84 Tam Arsa Konut Alanı 146.000 36.500 28.07.2021 13:50

27 51010118958 Fertek Mahallesi 521 3 920,91 Tam Arsa Konut Alanı 231.000 57.750 28.07.2021 14:00

28 51010115688 Aktaş Kasabası 282 75 20.143,84 Tam Taşlık Sanayi Alanı 1.652.000 413.000 28.07.2021 14:10

29 51010111823 Sazlıca Kasabası 128 1 3.999,22 Tam Arsa Ticaret + Yol 440.000 110.000 28.07.2021 14:20

30 51010105762 Koyunlu Köyü — 1290 47.740 Tam Tarla İmarsız 860.000 215.000 28.07.2021 14:30

31 51010105765 Koyunlu Köyü — 1297 37.620 Tam Tarla İmarsız 678.000 169.500 28.07.2021 14:40

32 51010105767 Koyunlu Köyü — 1299 14.820 Tam Tarla İmarsız 334.000 83.500 28.07.2021 14:50

33 51010115841 Koyunlu Köyü — 4262 2.858,27 Tam Arsa Konut + Yol 329.000 82.250 28.07.2021 15:00

34 51010106103 Koyunlu Köyü 176 1 764,27 Tam Arsa Konut Alanı 100.000 25.000 28.07.2021 15:10

35 51010106104 Koyunlu Köyü 176 2 639,79 Tam Arsa Konut Alanı 83.500 20.875 28.07.2021 15:20

36 51010106105 Koyunlu Köyü 176 3 607,65 Tam Arsa Konut Alanı 79.000 19.750 28.07.2021 15:30

37 51010106106 Koyunlu Köyü 176 4 606,02 Tam Arsa Konut Alanı 79.000 19.750 28.07.2021 15:40

38 51010111227 Koyunlu Köyü 176 5 604,39 Tam Arsa Konut Alanı 79.000 19.750 28.07.2021 15:50

39 51010106107 Koyunlu Köyü 176 6 632,85 Tam Arsa Konut Alanı 82.500 20.625 28.07.2021 16:00

40 51010106108 Koyunlu Köyü 176 7 661,43 Tam Arsa Konut Alanı 86.000 21.500 29.07.2021 10:00

41 51010106109 Koyunlu Köyü 176 8 675,54 Tam Arsa Konut Alanı 88.000 22.000 29.07.2021 10:10

42 51010106110 Koyunlu Köyü 176 9 643,10 Tam Arsa Konut Alanı 84.000 21.000 29.07.2021 10:20

43 51010106111 Koyunlu Köyü 176 10 607,29 Tam Arsa Konut Alanı 79.000 19.750 29.07.2021 10:30

44 51010106112 Koyunlu Köyü 176 11 602,23 Tam Arsa Konut Alanı 78.500 19.625 29.07.2021 10:40

45 51010106113 Koyunlu Köyü 176 12 597,17 Tam Arsa Konut Alanı 78.000 19.500 29.07.2021 10:50

46 51010106114 Koyunlu Köyü 176 13 621,58 Tam Arsa Konut Alanı 81.000 20.250 29.07.2021 11:00

47 51010106115 Koyunlu Köyü 176 14 651,22 Tam Arsa Konut Alanı 85.000 21.250 29.07.2021 11:10

48 51010106121 Koyunlu Köyü 178 5 590,67 Tam Arsa Konut Alanı 77.000 19.250 29.07.2021 11:20

49 51010106122 Koyunlu Köyü 178 6 592,37 Tam Arsa Konut Alanı 77.500 19.375 29.07.2021 11:30

50 51010106123 Koyunlu Köyü 178 7 594,06 Tam Arsa Konut Alanı 77.500 19.375 29.07.2021 11:40

51 51010106124 Koyunlu Köyü 178 8 595,76 Tam Arsa Konut Alanı 77.500 19.375 29.07.2021 11:50

52 51010106125 Koyunlu Köyü 178 9 598,05 Tam Arsa Konut Alanı 78.000 19.500 29.07.2021 12:00

53 51010106128 Koyunlu Köyü 178 12 612,75 Tam Arsa Konut Alanı 80.000 20.000 29.07.2021 13:00

54 51010106129 Koyunlu Köyü 178 13 612,10 Tam Arsa Konut Alanı 80.000 20.000 29.07.2021 13:10

55 51010106130 Koyunlu Köyü 178 14 611,45 Tam Arsa Konut Alanı 79.500 19.875 29.07.2021 13:20

56 51010106616 Koyunlu Köyü 376 2 1.119,61 Tam Arsa Konut Alanı 129.000 32.250 29.07.2021 13:30

57 51010117997 Konaklı Kasabası — 3382 6.731,30 6.131,30 Ham Toprak Konut Alanı 160.000 40.000 29.07.2021 13:40

58 51010113133 Yıldıztepe (İnli) Kasabası — 8322 178,19 Tam Arsa Konut Alanı 5.000 1.250 29.07.2021 13:50

59 51010101052 Edikli Kasabası — 925 54 Tam Arsa Konut Alanı 1.050 262,50 29.07.2021 14:00

60 51010111246 Edikli Kasabası — 15366 2.000 Tam Taşlık Kon.Al. + Yol 77.000 19.250 29.07.2021 14:10

61 51010113330 Edikli Kasabası — 15439 1.246,16 Tam Arsa Konut Alanı 23.200 5.800 29.07.2021 14:20

62 51010117820 Edikli Kasabası 442 5 836,64 Tam Arsa Konut Alanı 15.600 3.900 29.07.2021 14:30

63 51010117832 Edikli Kasabası 444 5 1.133,88 Tam Arsa Konut Alanı 21.150 5.287,50 29.07.2021 14:40

64 51010117841 Edikli Kasabası 445 8 1.252,59 652,59 Arsa Konut Alanı 12.150 3.037,50 29.07.2021 14:50

65 51010117878 Edikli Kasabası 451 2 684,90 Tam Arsa Konut Alanı 12.750 3.187,50 29.07.2021 15:00

66 51010117879 Edikli Kasabası 451 3 814,27 Tam Arsa Konut Alanı 13.700 3.425 29.07.2021 15:10

67 51010117886 Edikli Kasabası 451 10 719,72 Tam Arsa Konut Alanı 13.400 3.350 29.07.2021 15:20

68 51010117890 Edikli Kasabası 452 4 1.000 Tam Arsa Konut Alanı 21.150 5.287,50 29.07.2021 15:30

69 51010117942 Edikli Kasabası 461 2 660,71 Tam Arsa Konut Alanı 12.300 3.075 29.07.2021 15:40

70 51010117943 Edikli Kasabası 461 3 675,32 Tam Arsa Konut Alanı 12.600 3.150 29.07.2021 15:50

71 51010117944 Edikli Kasabası 461 4 660,72 Tam Arsa Konut Alanı 12.300 3.075 29.07.2021 16:00

72 51010117950 Edikli Kasabası 464 1 582,44 Tam Arsa Konut Alanı 10.850 2.712,50 30.07.2021 10:00

73 51010117951 Edikli Kasabası 464 2 631,43 Tam Arsa Konut Alanı 11.750 2.937,50 30.07.2021 10:10

74 51010117952 Edikli Kasabası 464 3 690,48 Tam Arsa Konut Alanı 12.850 3.212,50 30.07.2021 10:20

75 51010117953 Edikli Kasabası 464 4 1.058,50 Tam Arsa Konut Alanı 19.700 4.925 30.07.2021 10:30

76 51010117954 Edikli Kasabası 464 5 1.049,98 Tam Arsa Konut Alanı 19.550 4.887,50 30.07.2021 10:40

77 51010119029 Edikli Kasabası — 16474 473,31 Tam Arsa Konut Alanı 22.800 5.700 30.07.2021 10:50

78 51010119030 Edikli Kasabası — 16475 627,09 Tam Arsa Konut Alanı 132.400 33.100 30.07.2021 11:00

79 51010119041 Edikli Kasabası — 16481 455,17 Tam Arsa Konut Alanı 12.650 3.162,50 30.07.2021 11:10

80 51010119042 Edikli Kasabası — 16482 528,72 Tam Arsa Konut Alanı 9.850 2.462,50 30.07.2021 11:20

81 51010119044 Edikli Kasabası — 16484 888,94 Tam Arsa Konut Alanı 16.550 4.137,50 30.07.2021 11:30

82 51010119045 Edikli Kasabası — 16485 434,58 Tam Arsa Konut Alanı 8.100 2.025 30.07.2021 11:40

83 51010119047 Edikli Kasabası — 16487 657,25 Tam Arsa Konut Alanı 37.450 9.362,50 30.07.2021 11:50

84 51010119050 Edikli Kasabası — 16490 548,32 Tam Arsa Konut Alanı 10.250 2.562,50 30.07.2021 12:00

85 51010119053 Edikli Kasabası — 16493 456,02 Tam Arsa Konut Alanı 10.050 2.512,50 30.07.2021 13:00

86 51010119055 Edikli Kasabası — 16495 732,51 Tam Arsa Konut Alanı 13.650 3.412,50 30.07.2021 13:10

87 51010119056 Edikli Kasabası 472 1 1.025,11 Tam Arsa Konut Alanı 28.150 7.037,50 30.07.2021 13:20

88 51010119057 Edikli Kasabası 472 2 586,46 Tam Arsa Konut Alanı 10.950 2.737,50 30.07.2021 13:30

89 51010119064 Edikli Kasabası — 16503 813,53 740,34 Arsa Konut Alanı 41.200 10.300 30.07.2021 13:40

90 51010119068 Edikli Kasabası — 16507 539,81 448,40 Arsa Konut Alanı 8.350 2.087,50 30.07.2021 13:50

91 51010106660 Orhanlı Kasabası 102 5 1.456 Tam Arsa Konut Alanı 21.850 5.462,50 30.07.2021 14:00

92 51010106661 Orhanlı Kasabası 102 6 1.459,57 Tam Arsa Konut Alanı 23.500 5.875 30.07.2021 14:10

93 51010106723 Orhanlı Kasabası 123 1 1.319,01 Tam Arsa Konut Alanı 21.150 5.287,50 30.07.2021 14:20

94 51010106724 Orhanlı Kasabası 123 2 1.337,25 Tam Arsa Konut Alanı 20.100 5.025 30.07.2021 14:30

95 51010106725 Orhanlı Kasabası 123 3 1.340,35 Tam Arsa Konut Alanı 21.450 5.362,50 30.07.2021 14:40

96 51010106726 Orhanlı Kasabası 123 4 1.375,88 Tam Arsa Konut Alanı 22.050 5.512,50 30.07.2021 14:50

97 51010106738 Orhanlı Kasabası 128 1 1.150,13 Tam Arsa Konut Alanı 18.450 4.612,50 30.07.2021 15:00

98 51010106743 Orhanlı Kasabası 128 6 1.186,69 Tam Arsa Konut Alanı 19.000 4.750 30.07.2021 15:10

99 51010106745 Orhanlı Kasabası 128 8 1.156,61 Tam Arsa Konut Alanı 17.500 4.375 30.07.2021 15:20

100 51010106788 Orhanlı Kasabası 145 1 1.413,98 Tam Arsa Konut Alanı 22.650 5.662,50 30.07.2021 15:30

101 51010106789 Orhanlı Kasabası 145 2 1.445,48 Tam Arsa Konut Alanı 21.700 5.425 30.07.2021 15:40

102 51010106794 Orhanlı Kasabası 146 1 1.238,68 Tam Arsa Konut Alanı 19.850 4.962,50 30.07.2021 15:50

103 51010106795 Orhanlı Kasabası 146 2 1.351,52 Tam Arsa Konut Alanı 20.300 5.075 30.07.2021 16:00

104 51010106796 Orhanlı Kasabası 146 3 1.094,87 Tam Arsa Konut Alanı 17.550 4.387,50 30.07.2021 10:00

105 51010106797 Orhanlı Kasabası 146 4 1.257,38 Tam Arsa Konut Alanı 20.150 5.037,50 02.08.2021 10:10

106 51010106799 Orhanlı Kasabası 146 6 1.211,55 Tam Arsa Konut Alanı 19.400 4.850 02.08.2021 10:20

107 51010106847 Orhanlı Kasabası 158 3 1.384,71 Tam Arsa Konut Alanı 22.160 5.540 02.08.2021 10:30

108 51010106849 Orhanlı Kasabası 158 6 1.545,37 Tam Arsa Konut Alanı 24.750 6.187,50 02.08.2021 10:40

109 51010106850 Orhanlı Kasabası 159 1 7.654,64 Tam Arsa Konut Alanı 122.500 30.625 02.08.2021 10:50

110 51010106855 Orhanlı Kasabası 160 5 1.247,60 Tam Arsa Konut Alanı 18.750 4.687,50 02.08.2021 11:00

111 51010106864 Orhanlı Kasabası 163 1 1.984,26 Tam Arsa Konut Alanı 31.750 7.937,50 02.08.2021 11:10

112 51010106949 Orhanlı Kasabası 195 1 1.253,07 Tam Arsa Konut Alanı 20.100 5.025 02.08.2021 11:20

113 51010106950 Orhanlı Kasabası 195 2 1.121,72 Tam Arsa Konut Alanı 18.000 4.500 02.08.2021 11:30

114 51010107013 Orhanlı Kasabası 234 1 1.169,48 Tam Arsa Konut Alanı 21.100 5.275 02.08.2021 11:40

115 51010116040 Dikilitaş Köyü 319 11 5.213,32 Tam Tarla İmarsız 18.250 4.562,50 02.08.2021 11:50

116 51010116041 Dikilitaş Köyü 320 4 8.423,40 Tam Tarla İmarsız 29.500 7.375 02.08.2021 12:00

117 51010116060 Dikilitaş Köyü 332 31 12.963,12 Tam Tarla İmarsız 45.400 11.350 02.08.2021 13:00

118 51010116069 Dikilitaş Köyü 339 1 15.149,60 Tam Tarla İmarsız 53.050 13.262,50 02.08.2021 13:10

119 51010116108 Dikilitaş Köyü 369 7 12.648,15 Tam Tarla İmarsız 63.250 15.812,50 02.08.2021 13:20

120 51010116167 Dikilitaş Köyü 411 5 6.241,46 Tam Ham Toprak İmarsız 31.250 7.812,50 02.08.2021 13:30

121 51010116237 Dikilitaş Köyü 477 9 9.267,34 Tam Tarla İmarsız 46.350 11.587,50 02.08.2021 13:40

122 51010116246 Dikilitaş Köyü 489 1 7.536,84 Tam Tarla İmarsız 37.700 9.425 02.08.2021 13:50

123 51010112042 Kiledere Kasabası 266 7 1.070,12 Tam Arsa Konut Alanı 16.100 4.025 02.08.2021 14:00

124 51010112045 Kiledere Kasabası 266 10 901,70 Tam Arsa Konut Alanı 13.600 3.400 02.08.2021 14:10

125 51010112054 Kiledere Kasabası 267 7 963,59 Tam Arsa Konut Alanı 14.500 3.625 02.08.2021 14:20

126 51010112073 Kiledere Kasabası 270 5 1.148,81 Tam Arsa Konut Alanı 17.300 4.325 02.08.2021 14:30

127 51010113425 Kiledere Kasabası 279 1 1.200,10 Tam Arsa Konut Alanı 18.000 4.500 02.08.2021 14:40

128 51010113424 Kiledere Kasabası 279 2 1.100,09 Tam Arsa Konut Alanı 16.500 4.125 02.08.2021 14:50

129 51010113423 Kiledere Kasabası 279 3 1.200,10 Tam Arsa Konut Alanı 18.000 4.500 02.08.2021 15:00

130 51010113421 Kiledere Kasabası 279 5 1.106,12 Tam Arsa Konut Alanı 16.600 4.150 02.08.2021 15:10

131 51010113420 Kiledere Kasabası 279 6 1.526,81 Tam Arsa Konut Alanı 23.000 5.750 02.08.2021 15:20

132 51010113419 Kiledere Kasabası 279 7 1.158,36 Tam Arsa Konut Alanı 17.500 4.375 02.08.2021 15:30

133 51010113418 Kiledere Kasabası 279 8 1.261,54 Tam Arsa Konut Alanı 19.000 4.750 02.08.2021 15:40

134 51010113412 Kiledere Kasabası 280 6 1.049,86 Tam Arsa Konut Alanı 15.800 3.950 02.08.2021 15:50

135 51010113411 Kiledere Kasabası 280 7 1.141,02 Tam Arsa Konut Alanı 17.200 4.300 02.08.2021 16:00

136 51010113410 Kiledere Kasabası 281 1 1.100,10 Tam Arsa Konut Alanı 16.500 4.125 03.08.2021 10:00

137 51010113409 Kiledere Kasabası 281 2 1.015,58 Tam Arsa Konut Alanı 15.300 3.825 03.08.2021 10:10

138 51010113404 Kiledere Kasabası 281 7 1.017,08 Tam Arsa Konut Alanı 15.300 3.825 03.08.2021 10:20

139 51010113403 Kiledere Kasabası 281 8 1.217,67 Tam Arsa Konut Alanı 18.300 4.575 03.08.2021 10:30

140 51010113389 Kiledere Kasabası 283 5 1.360,78 Tam Arsa Konut Alanı 20.500 5.125 03.08.2021 10:40

141 51010113388 Kiledere Kasabası 283 6 1.359,12 Tam Arsa Konut Alanı 20.400 5.100 03.08.2021 10:50

142 51010110072 Tepeköy Köyü 198 1 16.095,36 Tam Ham Toprak İmarsız 65.000 16.250 03.08.2021 11:00

143 51010111489 Tepeköy Köyü 209 30 20.827,44 Tam Ham Toprak İmarsız 84.000 21.000 03.08.2021 11:10

144 51010107876 Güllüce Köyü — 320 16.800 Tam Tarla İmarsız 134.500 33.625 03.08.2021 11:20

145 51010107877 Güllüce Köyü — 321 15.000 Tam Tarla İmarsız 105.000 26.250 03.08.2021 11:30

146 51010102207 Elmalı Köyü 201 3 9.654 Tam Ham Toprak İmarsız 33.800 8.450 03.08.2021 11:40

147 51010102209 Elmalı Köyü 202 2 10.500 Tam Ham Toprak İmarsız 31.500 7.875 03.08.2021 11:50

148 51010100395 Çayırlı Köyü 128 2 792,97 Tam Arsa Konut Alanı 117.000 29.250 03.08.2021 12:00

149 51010100404 Çayırlı Köyü 131 1 886,20 Tam Arsa Konut Alanı 26.750 6.687,50 03.08.2021 13:00

150 51010100406 Çayırlı Köyü 131 3 613,12 Tam Arsa Konut Alanı 18.500 4.625 03.08.2021 13:10

151 51010100407 Çayırlı Köyü 131 4 612,20 Tam Arsa Konut Alanı 18.500 4.625 03.08.2021 13:20

152 51010100423 Çayırlı Köyü 134 1 513,74 Tam Arsa Konut Alanı 15.500 3.875 03.08.2021 13:30

153 51010100424 Çayırlı Köyü 134 2 513,28 Tam Arsa Konut Alanı 15.500 3.875 03.08.2021 13:40

154 51010100435 Çayırlı Köyü 134 15 513,29 Tam Arsa Konut Alanı 15.500 3.875 03.08.2021 13:50

155 51010118977 Çayırlı Köyü 159 29 2.399,11 Tam Arsa Konut Alanı 48.000 12.000 03.08.2021 14:00

156 51010114705 Çayırlı Köyü 273 31 7.786,93 Tam Tarla İmarsız 27.500 6.875 03.08.2021 14:10

157 51010114718 Çayırlı Köyü 288 1 1.168,79 Tam Tarla İmarsız 6.000 1.500 03.08.2021 14:20

158 51010115420 Aşlama Köyü 329 37 17.176,67 Tam Taşlık İmarsız 60.150 15.037,50 03.08.2021 14:30

159 51010115523 Aşlama Köyü 337 12 13.194,46 Tam Tarla İmarsız 132.000 33.000 03.08.2021 14:40

160 51010115430 Aşlama Köyü 340 9 3.330,71 Tam Tarla İmarsız 33.500 8.375 03.08.2021 14:50

161 51010115455 Aşlama Köyü 383 1 69.618,60 Tam Taşlık İmarsız 174.100 43.525 03.08.2021 15:00

162 51010108923 Uluağaç Köyü 150 2 14.338,40 Tam Tarla İmarsız 53.100 13.275 03.08.2021 15:10

163 51010108931 Uluağaç Köyü 151 46 11.388,80 Tam Ham Toprak İmarsız 45.560 11.390 03.08.2021 15:20

164 51010108955 Uluağaç Köyü 153 40 8.141,28 Tam Tarla İmarsız 26.900 6.725 03.08.2021 15:30

165 51010108958 Uluağaç Köyü 153 47 6.671,35 Tam Tarla İmarsız 22.050 5.512,50 03.08.2021 15:40

166 51010108961 Uluağaç Köyü 153 51 24.461,92 Tam Tarla İmarsız 80.750 20.187,50 03.08.2021 15:50

167 51010108959 Uluağaç Köyü 153 53 19.406,60 Tam Tarla İmarsız 71.850 17.962,50 03.08.2021 16:00

168 51010108978 Uluağaç Köyü 154 50 9.215,86 Tam Tarla İmarsız 46.100 11.525 04.08.2021 10:00

169 51010108994 Uluağaç Köyü 154 583 29.650,24 Tam Tarla İmarsız 97.850 24.462,50 04.08.2021 10:10

170 51010109113 Uluağaç Köyü 157 13 13.962,90 Tam Tarla İmarsız 55.900 13.975 04.08.2021 10:20

171 51010109115 Uluağaç Köyü 157 18 17.271,30 Tam Tarla İmarsız 63.950 15.987,50 04.08.2021 10:30

172 51010109117 Uluağaç Köyü 157 19 24.031,39 Tam Tarla İmarsız 89.000 22.250 04.08.2021 10:40

173 51010109119 Uluağaç Köyü 157 20 5.012,15 Tam Ham Toprak İmarsız 18.600 4.650 04.08.2021 10:50

174 51010109114 Uluağaç Köyü 157 67 17.144,12 Tam Ham Toprak İmarsız 56.600 14.150 04.08.2021 11:00

175 51010109375 Yaylayolu Köyü — 72 16.100 Tam Tarla İmarsız 82.950 20.737,50 04.08.2021 11:10

176 51010109376 Yaylayolu Köyü — 73 39.500 Tam Tarla İmarsız 204.000 51.000 04.08.2021 11:20

177 51010109377 Yaylayolu Köyü — 74 40.300 Tam Tarla İmarsız 208.000 52.000 04.08.2021 11:30

178 51010104512 İçmeli Köyü 101 113 30.244,05 Tam Tarla İmarsız 121.000 30.250 04.08.2021 11:40

179 51010104524 İçmeli Köyü 101 130 11.687,19 5.798,19 Tarla İmarsız 23.500 5.875 04.08.2021 11:50

180 51010104526 İçmeli Köyü 101 132 6.200,80 Tam Tarla İmarsız 25.000 6.250 04.08.2021 12:00

181 51010104527 İçmeli Köyü 101 133 5.167,66 1.667,66 Tarla İmarsız 6.750 1.687,50 04.08.2021 13:00

182 51010104543 İçmeli Köyü 102 19 6.855,18 Tam Tarla İmarsız 31.000 7.750 04.08.2021 13:10

183 51010104545 İçmeli Köyü 102 21 3.552,10 Tam Tarla İmarsız 16.000 4.000 04.08.2021 13:20

184 51010104616 İçmeli Köyü 106 22 3.614,81 Tam Tarla İmarsız 16.500 4.125 04.08.2021 13:30

185 51010103748 İçmeli Köyü 132 2 13.161,51 8.774,34 Tarla İmarsız 39.500 9.875 04.08.2021 13:40

186 51010103992 İçmeli Köyü 149 132 9.358,54 Tam Tarla İmarsız 23.000 8.250 04.08.2021 13:50

187 51010103997 İçmeli Köyü 149 139 7.834,37 Tam Tarla İmarsız 27.500,30 6.675,75 04.08.2021 14:00

188 51010104080 İçmeli Köyü 154 3 4.412,55 Tam Tarla İmarsız 20.000 5.000 04.08.2021 14:10

189 51010104286 İçmeli Köyü 161 157 2.891,34 Tam Tarla İmarsız 10.500 2.625 04.08.2021 14:20

190 51010102944 İçmeli Köyü 212 28 6.654,94 Tam Tarla İmarsız 27.000 6.750 04.08.2021 14:30

191 51010103135 İçmeli Köyü 218 9 3.919,20 3.419,20 Tarla İmarsız 20.600 5.150 04.08.2021 14:40

192 51010103309 İçmeli Köyü 223 45 6.745,86 Tam Tarla İmarsız 24.000 6.000 04.08.2021 14:50

193 51010103414 İçmeli Köyü 223 200 8.730,19 Tam Tarla İmarsız 44.000 11.000 04.08.2021 15:00

194 51010112897 Hacıbeyli Köyü — 3400 7.280,23 Tam Ham Toprak İmarsız 33.000 8.250 04.08.2021 15:10

195 51010113209 Hacıabdullah Kasabası — 6277 2.483,24 Tam Arsa Konut Alanı 80.750 20.187,50 04.08.2021 15:20

196 51010116344 Hacıabdullah Kasabası — 6311 904,79 Tam Arsa Konut Alanı 37.750 9.437,50 04.08.2021 15:30

197 51010116347 Hacıabdullah Kasabası — 6314 2.074,18 1.474,18 Arsa Konut Alanı 48.000 12.000 04.08.2021 15:40

198 51010116348 Hacıabdullah Kasabası — 6315 3.113,94 2.513,94 Arsa Konut Alanı 81.750 20.437,50 04.08.2021 15:50

199 51010119564 Hacıabdullah Kasabası — 6465 1.615,55 Tam Ham Toprak Konut Alanı 52.550 13.137,50 04.08.2021 16:00

200 51010119565 Hacıabdullah Kasabası — 6466 301,59 Tam Ham Toprak Konut Alanı 10.000 2.500 05.08.2021 10:00

201 51010119562 Hacıabdullah Kasabası — 6468 697,26 Tam Ham Toprak Konut Alanı 22.700 5.675 05.08.2021 10:10

202 51010109867 Ovacık Köyü — 3416 924 Tam Bahçe Konut Al. + Yol 51.000 12.750 05.08.2021 10:20

203 51010109875 Ovacık Köyü — 3677 879 Tam Arsa Konut Al. + Yol 48.500 12.125 05.08.2021 10:30

204 51010119535 Çarıklı Köyü — 2475 1.259,04 Tam Arsa İmarsız 20.000 5.000 05.08.2021 10:40

205 51010119243 Çarıklı Köyü — 2476 2.669,70 Tam Ham Toprak İmarsız 166.500 41.625 05.08.2021 10:50

206 51010115613 Çarıklı Köyü 118 15 37.533,30 Tam Ham Toprak İmarsız 131.500 32.875 05.08.2021 11:00

207 51010115670 Çarıklı Köyü 163 7 6.759,06 Tam Ham Toprak İmarsız 40.600 10.150 05.08.2021 11:10

208 51010118564 Kiçağaç (Yeşilova) Köyü — 840 284 Tam Arsa İmarsız 5.250 1.312,50 05.08.2021 11:20

209 51010116949 Çavdarlı Köyü 264 6 12.493,70 Tam Ham Toprak İmarsız 94.000 23.500 05.08.2021 11:30

210 51010119244 Çavdarlı Köyü 332 9 576,51 Tam Arsa Depolama Alanı 20.200 5.050 05.08.2021 11:40

211 51010119245 Çavdarlı Köyü 332 10 731,09 Tam Arsa Depolama Alanı 25.600 6.400 05.08.2021 11:50

212 51010119246 Çavdarlı Köyü 332 11 800 Tam Arsa Depolama Alanı 28.000 7.000 05.08.2021 12:00

213 51010119248 Çavdarlı Köyü 351 4 724,19 Tam Arsa Konut Alanı 22.100 5.525 05.08.2021 13:00

214 51010119250 Çavdarlı Köyü 353 7 862,98 Tam Arsa Konut Alanı 26.350 6.587,50 05.08.2021 13:10

215 51010119251 Çavdarlı Köyü 353 8 828,94 Tam Arsa Konut Alanı 25.300 6.325 05.08.2021 13:20

216 51010119252 Çavdarlı Köyü 396 3 1.326,56 Tam Arsa Konut Alanı 40.500 10.125 05.08.2021 13:30

217 51010119254 Çavdarlı Köyü 397 3 1.000 Tam Arsa Konut Alanı 30.500 7.625 05.08.2021 13:40

218 51010119256 Çavdarlı Köyü 398 4 900 Tam Arsa Konut Alanı 27.450 6.862,50 05.08.2021 13:50

219 51010119257 Çavdarlı Köyü 398 5 956,16 Tam Arsa Konut Alanı 29.200 7.300 05.08.2021 14:00

220 51010119258 Çavdarlı Köyü 398 6 1.000 Tam Arsa Konut Alanı 30.500 7.625 05.08.2021 14:10

221 51010119259 Çavdarlı Köyü 400 1 660,45 Tam Arsa Konut Alanı 20.150 5.037,50 05.08.2021 14:20

222 51010119260 Çavdarlı Köyü 400 2 461,16 Tam Arsa Konut Alanı 14.100 3.525 05.08.2021 14:30

223 51010119261 Çavdarlı Köyü 400 4 776,63 Tam Arsa Konut Alanı 24.000 6.000 05.08.2021 14:40

224 51010119262 Çavdarlı Köyü 400 5 892,50 Tam Arsa Konut Alanı 27.250 6.812,50 05.08.2021 14:50

225 51010119263 Çavdarlı Köyü 400 6 954,63 Tam Arsa Konut Alanı 29.150 7.287,50 05.08.2021 15:00

226 51010119265 Çavdarlı Köyü 401 2 1.000 Tam Arsa Konut Alanı 39.350 9.837,50 05.08.2021 15:10

227 51010119266 Çavdarlı Köyü 401 3 670,62 Tam Arsa Konut Alanı 26.100 6.525 05.08.2021 15:20

228 51010119267 Çavdarlı Köyü 401 4 971,64 Tam Arsa Konut Alanı 114.850 28.712,50 05.08.2021 15:30

229 51010119268 Çavdarlı Köyü 401 5 1.902,96 Tam Arsa Konut Alanı 58.100 14.525 05.08.2021 15:40

230 51010119269 Çavdarlı Köyü 401 6 900 Tam Arsa Konut Alanı 27.500 6.875 05.08.2021 15:50

231 51010119270 Çavdarlı Köyü 401 7 817,83 Tam Arsa Konut Alanı 25.000 6.250 05.08.2021 16:00

232 51010119271 Çavdarlı Köyü 401 8 1.530,74 Tam Arsa Konut Alanı 61.850 15.462,50 06.08.2021 10:00

233 51010119272 Çavdarlı Köyü 402 2 649,67 457,22 Arsa Konut Alanı 14.000 3.500 06.08.2021 10:10

234 51040101943 Çamardı/Demirkazık Köyü 101 24 20.221,55 Tam Ham Toprak İmarsız 332.000 83.000 06.08.2021 10:20

235 51040100361 Çamardı/Demirkazık Köyü 131 3 2.813,16 Tam Ham Toprak İmarsız 46.500 11.625 06.08.2021 10:30

236 51040100362 Çamardı/Demirkazık Köyü 131 5 727,38 Tam Ham Toprak İmarsız 12.050 3.012,50 06.08.2021 10:40

237 51040101929 Çamardı/Yeniköy Köyü 120 1 6.015,81 Tam Ham Toprak İmarsız 24.100 6.025 06.08.2021 10:50

238 51040101926 Çamardı/Yeniköy Köyü 145 46 648,36 Tam Taşlık İmarsız 4.000 1.000 06.08.2021 11:00

239 51040101862 Çamardı/Yeniköy Köyü 158 7 3.142,63 Tam Ham Toprak İmarsız 12.600 3.150 06.08.2021 11:10

240 51040101869 Çamardı/Yeniköy Köyü 185 1 2.007,98 Tam Ham Toprak İmarsız 7.100 1.775 06.08.2021 11:20

241 51040101868 Çamardı/Yeniköy Köyü 185 2 425,85 Tam Taşlık İmarsız 1.500 375 06.08.2021 11:30

242 51040101848 Çamardı/Yeniköy Köyü 201 9 109,88 Tam Arsa İmarsız 1.700 425 06.08.2021 11:40

243 51040101856 Çamardı/Yeniköy Köyü 218 49 4.772,98 Tam Ham Toprak İmarsız 16.800 4.200 06.08.2021 11:50

244 51040101822 Çamardı/Yeniköy Köyü 231 9 2.652,81 Tam Ham Toprak İmarsız 10.000 2.500 06.08.2021 12:00

245 51040101219 Çamardı/Üçkapılı Köyü 131 22 5.478,87 Tam Ham Toprak İmarsız 25.000 6.250 06.08.2021 13:00

246 51040101247 Çamardı/Üçkapılı Köyü 186 30 12.357,33 Tam Tarla İmarsız 37.500 9.375 06.08.2021 13:10

247 51010101749 Çamardı/Bekçili Köyü 101 10 2.103,34 Tam Tarla İmarsız 35.600 8.900 06.08.2021 13:20

248 51010101751 Çamardı/Bekçili Köyü 101 6 2.210,42 Tam Tarla İmarsız 11.100 2.775 06.08.2021 13:30

249 51010101752 Çamardı/Bekçili Köyü 101 5 2.772,62 Tam Tarla İmarsız 12.500 3.125 06.08.2021 13:40

250 51040100107 Çamardı/Bademdere Köyü — 2948 700 Tam Tarla İmarsız 3.500 875 06.08.2021 13:50

251 51010100211 Çamardı/Bademdere Köyü 129 1 520,06 Tam Arsa Konut Alanı 45.000 11.250 06.08.2021 14:00

252 51010100241 Çamardı/Bademdere Köyü 135 4 178,24 Tam Arsa Konut Alanı 15.500 3.875 06.08.2021 14:10

253 51010100247 Çamardı/Bademdere Köyü 137 4 331,88 Tam Arsa Konut Alanı 29.0000 7.250 06.08.2021 14:20

254 51010100258 Çamardı/Bademdere Köyü 143 1 667,51 Tam Arsa Konut Alanı 50.500 12.625 06.08.2021 14:30

255 51010100268 Çamardı/Bademdere Köyü 145 4 714,55 Tam Arsa Konut Alanı 53.750 13.437,50 06.08.2021 14:40

256 51010101508 Çamardı/Celaller Köyü 132 9 1.645,44 Tam Ham Toprak İmarsız 13.200 3.300 06.08.2021 14:50

257 51010101440 Çamardı/Celaller Köyü 260 7 26.760,60 Tam Tarla İmarsız 93.700 23.425 06.08.2021 15:00

258 51040100613 Çamardı/Kavlaktepe Köyü 160 21 7.534,05 Tam Ham Toprak İmarsız 113.100 28.275 06.08.2021 15:10

259 51040101074 Çamardı/Yelatan Köyü 166 53 4.719,19 2.719,19 Ham Toprak İmarsız 177.000 44.250 06.08.2021 15:20

260 51040100995 Çamardı/Yelatan Köyü 250 1 5.003,74 Tam Ham Toprak İmarsız 51.000 12.750 06.08.2021 15:30

261 51040101652 Çamardı/Çardacık Köyü 144 12 12.058,64 Tam Ham Toprak İmarsız 121.000,40 30.250,10 06.08.2021 15:40

262 51040102323 Çamardı/Burç Köyü 355 21 430 Tam Arsa Konut Alanı 41.000 10.250 06.08.2021 15:50

263 51040102324 Çamardı/Burç Köyü 355 22 517,94 Tam Arsa Konut Alanı 50.000 12.500 06.08.2021 16:00

264 51040102325 Çamardı/Burç Köyü 361 4 497,60 Tam Arsa Konut Alanı 55.000 13.750 09.08.2021 10:00

265 51040102326 Çamardı/Burç Köyü 361 11 682,77 Tam Arsa Konut Alanı 75.500 18.875 09.08.2021 10:10

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

S.No TAŞINMAZ YER ADA PARSEL (m2) HİSSESİ CİNSİ KİRAYA VERİLECEK(m2) AMACI SÜRESİ YILLIK BEDELİ TEMİNAT TARİH/SAAT

1 51010117186 Edikli Kasabası 174 18 328.693,50 Tam Tarla 16.867,15 Tarım Arazisi 5 Yıl 900 225 09.08.2021 10:20

2 51010117249 Edikli Kasabası 234 25 10.412,55 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 3.000 900 09.08.2021 10:30

3 51010117524 Edikli Kasabası 389 10 10.000 3.358 Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 300 750 09.08.2021 10:40

4 51010117429 Edikli Kasabası 389 11 10.000 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 800 200 09.08.2021 10:50

5 51010117430 Edikli Kasabası 389 14 10.000 7.187 Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 600 150 09.08.2021 11:00

6 51010117465 Edikli Kasabası 412 6 10.958,68 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 600 150 09.08.2021 11:10

7 51010112957 Değirmenli Kasabası — 2153 482.864,38 Tam Ham Toprak 22.808,21 Tarım Arazisi 5 Yıl 1.750 437,50 09.08.2021 11:20

8 51010117076 Alay Kasabası 144 5 6.835,89 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 3.500 875 09.08.2021 11:30

9 51010107926 Hançerli Köyü 186 4 18.249 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 10.950 2.737,50 09.08.2021 11:40

10 51010112966 Hançerli Köyü 198 3 6.830,06 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 6.660 1.665 09.08.2021 11:50

11 51010112710 Yaylayolu Köyü — 1698 72.963,95 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 6.150 1.537,50 09.08.2021 12:00

12 51010116302 Dikilitaş Köyü 546 1 892,33 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 50 12,50 09.08.2021 13:00

13 51010111402 Orhanlı Kasabası — 943 13.600 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 1.530 382,50 09.08.2021 13:10

14 51010118486 Orhanlı Kasabası — 5372 3.673,89 Tam Arsa Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 1.000 250 09.08.2021 13:20

15 51010119531 Orhanlı Kasabası — 5375 3.729,15 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 300 75 09.08.2021 13:30

16 51010119532 Orhanlı Kasabası — 5376 29.087,32 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 2.200 550 09.08.2021 13:40

17 51010119530 Orhanlı Kasabası — 5377 18.495,19 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 1.400 350 09.08.2021 13:50

18 51010108002 Himmetli Köyü — 399 16.700 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 1.300 325 09.08.2021 14:00

19 51010118645 Konaklı Kasabası 157 4 67.321,94 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 10.250 2.562,50 09.08.2021 14:10

20 51010118821 Konaklı Kasabası 298 1 10.000 Tam Tarla Tamamı Tarım ve Hay. 5 Yıl 2.000 500 09.08.2021 14:20

21 51010118822 Konaklı Kasabası 298 2 10.000 Tam Tarla Tamamı Tarım ve Hay. 5 Yıl 2.000 500 09.08.2021 14:30

22 51010118823 Konaklı Kasabası 298 3 15.000 Tam Tarla Tamamı Tarım ve Hay. 5 Yıl 3.000 750 09.08.2021 14:40

23 51010118824 Konaklı Kasabası 298 8 15.000 Tam Tarla Tamamı Tarım ve Hay. 5 Yıl 3.000 750 09.08.2021 14:50

24 51010115413 Aşlama Köyü 321 13 35.740,02 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 2.200 550 09.08.2021 15:00

25 51010119556 Aktaş Kasabası 197 7 8.266,94 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 4.000 1.000 09.08.2021 15:10

26 51010117096 Aktaş Kasabası 198 36 2.145,20 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 500 150 09.08.2021 15:20

27 51010116778 Yıldıztepe (İnli) Kasabası 247 9 176.902,22 Tam Ham Toprak 783,67 Tarım Arazisi 5 Yıl 120 30 09.08.2021 15:30

28 51010116778 Yıldıztepe (İnli) Kasabası 247 9 176.902,22 Tam Ham Toprak 6.710,39 Tarım – Mesken 5 Yıl 1.150 287,50 09.08.2021 15:40

29 51010103814 İçmeli Köyü 132 88 28.685,60 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 1.450 362,50 09.08.2021 15:50

30 51010103820 İçmeli Köyü 132 94 2.793,42 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 140 35 09.08.2021 16:00

31 51010103910 İçmeli Köyü 148 15 1.423,99 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 130 32,50 10.08.2021 10:00

32 51010103911 İçmeli Köyü 148 16 1.492,64 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 135 33,75 10.08.2021 10:10

33 51010103916 İçmeli Köyü 148 21 2.265,87 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 205 51,25 10.08.2021 10:20

34 51010104227 İçmeli Köyü 161 61 12.888,94 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 800 200 10.08.2021 10:30

35 51010102999 İçmeli Köyü 214 127 19.007,32 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 1.150 287,50 10.08.2021 10:40

36 51010103234 İçmeli Köyü 222 31 14.403,92 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 900 225 10.08.2021 10:50

37 51010103283 İçmeli Köyü 222 104 2.672,64 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 175 43,75 10.08.2021 11:00

38 51010103286 İçmeli Köyü 222 108 2.738,90 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 180 45 10.08.2021 11:10

39 51010103299 İçmeli Köyü 222 125 7.252,39 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 450 112,50 10.08.2021 11:20

40 51010102509 Gümüşler Ksb/Yeni 494 1 12.780,29 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 800 200 10.08.2021 11:30

41 51010102510 Gümüşler Ksb/Yeni 495 1 1.437,21 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 90 22,50 10.08.2021 11:40

42 51010102490 Gümüşler Ksb/Yeni 509 1 11.974,78 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 800 200 10.08.2021 11:50

43 51010102497 Gümüşler Ksb/Eski 662 1 22.287,27 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 1.400 350 10.08.2021 12:00

44 51010102478 Gümüşler Ksb/Eski 725 48 3.119,95 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 300 75 10.08.2021 13:00

45 51010116529 Bağlama Kasabası 321 24 15.497,64 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 1.600 400 10.08.2021 13:10

46 51010116545 Bağlama Kasabası 343 5 1.546,43 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 160 40 10.08.2021 13:20

47 51010116534 Bağlama Kasabası 355 2 4.182,95 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 450 112,50 10.08.2021 13:30

48 51010109125 Uluağaç Köyü 157 58 24.235,99 Tam Ham Toprak 13.735,99 Tarım Arazisi 5 Yıl 764 191 10.08.2021 13:40

49 51010109124 Uluağaç Köyü 157 60 17.454,84 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 972 243 10.08.2021 13:50

50 51010109087 Uluağaç Köyü 157 156 23.685,34 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 1.320 330 10.08.2021 14:00

51 51010109088 Uluağaç Köyü 157 157 17.115,52 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 960 240 10.08.2021 14:10

52 51010109089 Uluağaç Köyü 157 158 17.542,35 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 980 245 10.08.2021 14:20

53 51010109090 Uluağaç Köyü 157 166 8.592,92 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 480 120 10.08.2021 14:30

54 51010109091 Uluağaç Köyü 157 167 6.904,10 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 400 100 10.08.2021 14:40

55 51010109155 Uluağaç Köyü 160 6 21.521,95 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 1.200 300 10.08.2021 14:50

56 51010109188 Uluağaç Köyü 167 36 31.310,32 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 1.800 450 10.08.2021 15:00

57 51010109202 Uluağaç Köyü 167 42 29.556,98 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 1.644 411 10.08.2021 15:10

58 51010109171 Uluağaç Köyü 203 134 26.560,81 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 1.476 369 10.08.2021 15:20

59 51010115987 Hasaköy Köyü 131 4 35.854,07 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 3.800 950 10.08.2021 15:30

60 51010116005 Hasaköy Köyü 157 4 4.294,80 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 560 140 10.08.2021 15:40

61 51010111200 Ağcaşar Köyü 111 1 213.590,61 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 33.932 8.483 10.08.2021 15:50

62 51010116940 Çavdarlı Köyü 256 6 13.316,79 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 600 150 10.08.2021 16:00

63 51010116941 Çavdarlı Köyü 257 13 24.157,77 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 1.100 275 11.08.2021 10:00

64 51010116960 Çavdarlı Köyü 282 8 40.095,33 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 2.150 537,50 11.08.2021 10:10

65 51010116982 Çavdarlı Köyü 325 15 388.914,55 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 16.100 4.025 11.08.2021 10:20

66 51010102288 Elmalı Köyü 253 68 33.000 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 2.000 500 11.08.2021 10:30

67 51010102288 Elmalı Köyü 265 20 123.300 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 7.400 1.850 11.08.2021 10:40

68 51040100803 Çamardı/Burç Köyü 154 75 38.200,51 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 2.150 537,50 11.08.2021 10:50

69 51040101208 Çamardı/Üçkapılı Köyü 127 5 108.253,22 Tam Taşlık Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 6.500 1.625 11.08.2021 11:00

70 51040101221 Çamardı/Üçkapılı Köyü 127 9 4.178,70 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 300 75 11.08.2021 11:10

71 51040101228 Çamardı/Üçkapılı Köyü 131 125 79.707,72 Tam Ham Torak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 3.600 900 11.08.2021 11:20

72 51040101280 Çamardı/Üçkapılı Köyü 186 16 39.049,56 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 1.800 450 11.08.2021 11:30

73 51040101244 Çamardı/Üçkapılı Köyü 186 27 16.754,31 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 880 220 11.08.2021 11:40

74 51040101245 Çamardı/Üçkapılı Köyü 186 28 6.194,60 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 330 82,50 11.08.2021 11:50

75 51040101285 Çamardı/Üçkapılı Köyü 188 78 132.666,31 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 7.000 1.750 11.08.2021 12:00

76 51040101853 Çamardı/Yeniköy Köyü 197 9 86.499,99 Tam Ham Toprak 20.573,32 Tarım Arazisi 5 Yıl 1.050 262,50 11.08.2021 13:00

77 51040101850 Çamardı/Yeniköy Köyü 199 12 20.030,56 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 1.010 252,50 11.08.2021 13:10

78 51040101855 Çamardı/Yeniköy Köyü 218 50 278.404,61 Tam Ham Toprak 2.719,99 Tarım Arazisi 5 Yıl 150 37,50 11.08.2021 13:20

79 51040101855 Çamardı/Yeniköy Köyü 218 50 278.404,61 Tam Ham Toprak 137.763,06 Tarım Arazisi 5 Yıl 7.000 1.750 11.08.2021 13:30

80 51040101559 Çamardı/Yeniköy Köyü 236 112 7.348.052,06 Tam Ham Toprak 9.600 Tarım Arazisi 5 Yıl 500 125 11.08.2021 13:40

81 51040101795 Çamardı/Yeniköy Köyü 241 67 68.025,31 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 3.450 862,50 11.08.2021 13:50

82 51040101888 Çamardı/Yeniköy Köyü 193 41 412.858,43 Tam Ham Toprak 22.601,31 Tarım Arazisi 5 Yıl 1.150 287,50 11.08.2021 14:00

83 51040101888 Çamardı/Yeniköy Köyü 193 41 412.858,43 Tam Ham Toprak 15.030,68 Tarım Arazisi 5 Yıl 760 190 11.08.2021 14:10

84 51040101141 Çamardı/Celaller Köyü 219 528 119.407,51 Tam Tarla 8.534,46 Tarım Arazisi 5 Yıl 550 137,50 11.08.2021 14:20

85 51040101441 Çamardı/Celaller Köyü 260 11 58.199,06 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 3.500 875 11.08.2021 14:30

İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZLAR

S.No TAŞINMAZ YER ADA PARSEL (m2) HİSSESİ CİNSİ İRTİFAK HAKKI ALANI YILLIK BEDELİ TEMİNAT TARİH/SAAT

1 51010117158 Edikli Kasabası 151 25 12.653,16 Tam Ham Toprak Tamamı 1.270 317,50 11.08.2021 14:40

2 51010117199 Edikli Kasabası 186 4 15.800,71 Tam Ham Toprak Tamamı 1.600 400 11.08.2021 14:50

3 51010111454 Aktaş Kasabası 281 72 11.840,22 Tam Hali Arazi 10.006,84 8.300 2.490 11.08.2021 15:00

SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MAL

DOSYA NO YER MARKA RENGİ CİNSİ PLAKA MODELİ BEDELİ TEMİNAT DURUMU TARİH/SAAT

42-2795 – Ç.Ş.B. İl Müdürlüğü – Opel Vectra 2.0 Siyah Otomobil – Plakasız – 1997 – 20.000 – 6.000 – Tamir ile kullanılabilir 11.08.2021 15:10

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları

adana escortadapazarı escortadıyaman escortafşin escortafyon escortağrı escortahlat escortakçaabat escortakçakale escortakçakoca escortakdeniz escortakhisar escortaksaray escortakşehir escortaksu escortakyazı escortalanya escortalaşehir escortaliağa escortaltıeylül escortaltınordu escortamasya escortanamur escortankara escortantakya escortantalya escortaraklı escortardahan escortardeşen escortarnavutköy escortatakum escortavanos escortavcılar escortaydın escortayvacık escortayvalık escortaziziye escortbabaeski escortbafra escortbağcılar escortbağlar escortbalıkesir escortbandırma escortbartın escortbatıkent escortbatman escortbattalgazi escortbayburt escortbelek escortbesni escortbeylikdüzü escortbeyşehir escortbiga escortbilecik escortbingöl escortbirecik escortbismil escortbitlis escortbodrum escortbolu escortbor escortbornova escortboyabat escortbozüyük escortbuca escortbucak escortbulancak escortbulanık escortbünyan escortburdur escortbursa escortçan escortçanakkale escortcanik escortçankaya escortçankırı escortçarşamba escortçayeli escortçekmeköy escortçerkeş escortçerkezköy escortçeşme escortceyhan escortçivril escortçorlu escortçorum escortçubuk escortçukurova escortçumra escortdalaman escortdarıca escortdatça escortdavutlar escortdefne escortdenizli escortderince escortdeveli escortdidim escortdigor escortdinar escortdiyadin escortdiyarbakır escortdoğanşehir escortdoğubayazıt escortdörtyol escortdulkadiroğlu escortdüzce escortedirne escortedremit escortefeler escortelazığ escortelbistan escortemirdağ escorterbaa escorterdemli escortereğli escorterenler escortergani escortergene escorterzincan escorterzurum escortescortesenler escorteskil escorteskişehir escortespiye escorteyyübiye escortfatih escortfatsa escortfethiye escortfinike escortfındıklı escortgaziantep escortgaziemir escortgebze escortgediz escortgelibolu escortgemerek escortgemlik escortgerede escortgiresun escortgölbaşı escortgölcük escortgörele escortgörükle escortgöynük escortgümbet escortgümüşhane escortgüngören escortgüroymak escortgürsu escorthakkari escorthaliliye escorthatay escorthaymana escorthorasan escortiğdır escortilgaz escorti̇lkadım escorti̇negöl escorti̇skenderun escortisparta escorti̇stanbul escorti̇zmir escorti̇zmit escorti̇znik escortkadirli escortkadıköy escortkağıthane escortkağızman escortkahta escortkaman escortkangal escortkapaklı escortkarabük escortkaracabey escortkarahayıt escortkaraköprü escortkaraman escortkaratay escortkaresi escortkars escortkarşıyaka escortkartal escortkaş escortkastamonu escortkaynaşlı escortkayseri escortkeçiören escortkemer escortkepez escortkeşan escortkeskin escortkestel escortkilis escortkırıkhan escortkırıkkale escortkırkağaç escortkırklareli escortkırşehir escortkızıltepe escortkocaeli escortkocasinan escortkonak escortkonya escortkonyaaltı escortkörfez escortkorkuteli escortköyceğiz escortkozan escortkumluca escortkumru escortkuşadası escortkütahya escortlara escortlüleburgaz escortmalatya escortmalazgirt escortmalkara escortmaltepe escortmamak escortmanavgat escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmarmaris escortmelikgazi escortmenemen escortmenteşe escortmeram escortmersin escortmerzifon escortmezitli escortmilas escortmucur escortmudanya escortmudurnu escortmuğla escortmuratpaşa escortmuş escortmut escortnazilli escortnevşehir escortniğde escortniksar escortnilüfer escortnizip escortnurdağı escortödemiş escortof escortoltu escortonikişubat escortordu escortorhangazi escortortahisar escortortaköy escortosmancık escortosmangazi escortosmaniye escortpalandöken escortpamukkale escortpamukova escortpatnos escortpayas escortpazar escortpazarcık escortpendik escortpolatlı escortrize escortsafranbolu escortşahinbey escortsakarya escortsalihli escortsamandağ escortsamsun escortsandıklı escortşanlıurfa escortsapanca escortsarıçam escortsarıkamış escortsarıyer escortşarkışla escortşehitkamil escortselçuklu escortselim escortserdivan escortserik escortseyhan escortsiirt escortsilifke escortsimav escortsincan escortsinop escortşişli escortsivas escortsiverek escortşırnak escortsöğüt escortsöke escortsoma escortsultangazi escortsuluova escortsungurlu escortsur escortsuruç escortsuşehri escortsusurluk escorttalas escorttarsus escorttaşova escorttavşanlı escorttekirdağ escortterme escorttire escorttirebolu escorttokat escorttorbalı escorttoroslar escorttrabzon escortturgutlu escortturhal escorttürkoğlu escorttuzla escortulus escortümraniye escortünye escortürgüp escorturla escortuşak escortüsküdar escortüzümlü escortvan escortvarto escortviranşehir escortyahşihan escortyahyalı escortyakutiye escortyalova escortyatağan escortyenişehir escortyeşilyurt escortyıldırım escortyıldızeli escortyomra escortyozgat escortyunusemre escortyüreğir escortzara escortzeytinburnu escortzile escortzonguldak escortAydın escortmuğla escorttekirdağ escortmanisa escortbalıkesir escortmanavgat escortalanya escortfethiye escortdidim escorttrabzon escortelazığ escortordu escortkütahya escortısparta escortrize escortmaraş escortyalova escortgiresun escortyozgat escorttokat escortşanlıurfa escortsivas escortbatman escorterzurum escortsinop escortkırşehir escortkaraman escortkırıkkale escortbolu escortamasya escortniğde escortuşak escortedirne escortçorum escortosmaniye escortzonguldak escortvan escorterzincan escortsöke escortnazilli escortkuşadası escortefeler escortdidim escortçine escortbodrum escortfethiye escortmarmaris escortdalaman escortmenteşe escortmilas escortortaca escortseydikemer escortçerkezköy escortçorlu escortergene escortkapaklı escortmalkara escortsüleymanpaşa escortakhisar escortalaşehir escortsalihli escortşehzadeler escortsoma escortturgutlu escortyunusemre escortbandırma escortaltıeylül escortayvalık escortbigadiç escortburhaniye escortgönen escortkaresi escortsusurluk escortayvacık escortbiga escortçan escortgelibolu escortyenice escortakçaabat escortaraklı escortof escortortahisar escortyomra escortkarakoçan escortkovancılar escortaltınordu escortfatsa escortperşembe escortünye escorttavşanlı escortsimav escortdomaniç escorteğirdir escortyalvaç escortardeşen escortcayeli escortfındıklı escortpazar escortafşin escortdulkadiroğlu escortElbistan escortonikişubat escortpazarcık escorttürkoğlu escortaltınova escortçiftlikköy escortçınarcık escortbulancak escortespiye escorteynesil escortgörele escortpiraziz escorttirebolu escortyağlıdere escortsorgun escortsarıkaya escortçayıralan escortboğazlıyan escortakdağmadeni escorterbaa escortniksar escortturhal escortzile escortviranşehir escortsuruç escortsiverek escortkaraköprü escorthaliliye escorteyyübiye escortakçakale escortzara escortYıldızeli escortsuşehri escortşarkışla escortgemerek escortkozluk escortsason escortaziziye escorthorasan escortoltu escortpalandöken escortyakutiye escortayancık escortboyabat escortgerze escortkaman escortmucur escortermenek escortsarıveliler escortkeskin escortyahşihan escortgerede escortgöynük escortmengen escortmudurnu escortgöynücek escortgümüşhacıköy escortmerzifon escortsuluova escorttaşova escortbor escortçamardı escortulukışla escortbanaz escorteşme escortsivaslı escorthavsa escortipsala escortkeşan escortosmancık escortsungurlu escortbahçe escorthasanbeyli escortkadirli escorttoprakkale escortalaplı escortçaycuma escortereğli escortkilimli escortbaşkale escortipekyolu escortözalp escorttuşba escortkemah escortrefahiye escorttercan escortüzümlü escorthttp://www.ddtshanghaiescort.comAntalya escortBursa escortMersin escortAydın escortBalıkesir escortÇanakkale escortKıbrıs escortKütahya escortManisa escortMuğla escortTekirdağ escortTrabzon escortYalova escortIsparta escortMaraş escortOrdu escortRize escortSivas escortAfyon escortAksaray escortGiresun escortŞanlıurfa escortYozgat escortErzurum escortAmasya escortÇorum escortTokat escortUşak escortVan escortBolu escortBurdur escortKırşehir escortNiğde escortOsmaniye escortZonguldak escortDüzce escortEdirne escortErzincan escortKarabük escortKaraman escortKastamonu escortKırıkkale escortKırklareli escortmanavgat escortalanya escortbelek escortaksu escortfinike escortgazipaşa escortgüllük escortkaş escortkemer escortkepez escortkonyaaltı escortkorkuteli escortkumluca escortlara escortmuratpaşa escortserik escortgemlik escortgürsu escortinegöl escortiznik escortmudanya escortnilüfer escortorhangazi escortosmangazi escortyıldırım escortkuşadası escortdidim escortnazilli escortsöke escortefeler escortbandırma escortaltıeylül escortedremit escortkaresi escortsusurluk escortbodrum escortgümbet escortturgutreis escortdalaman escortfethiye escortköyceğiz escortmarmaris escortçerkezköy escortçorlu escortkapaklı escortsüleymanpaşa escortmeram escortanamur escorterdemli escortmezitli escortsilifke escorttarsus escortakhisar escortsalihli escortsoma escortturgutlu escortgirne escortlefkoşa escortbiga escortçan escortgelibolu escortdinar escortemirdağ escortsandıklı escortmerzifon escortsuluova escorttaşova escortyeşilyurt escortgerede escortmengen escortbucak escortkadirli escortosmancık escortsungurlu escortakçakoca escortipsala escortkeşan escortkilimli escortüzümlü escortaziziye escortpalandöken escortyakutiye escortbulancak escortespiye escorttirebolu escortsafranbolu escortlüleburgaz escortgediz escortsimav escorttavşanlı escortelbistan escortfatsa escortünye escortardeşen escortçayeli escortbirecik escorteyyübiye escorthaliliye escortsiverek escortsuruç escortviranşehir escortkangal escortşarkışla escortsuşehri escortyıldızeli escorterbaa escortniksar escortturhal escortakçaabat escortaraklı escortof escortortahisar escortsorgun escortwww.elmasajeinfantil.comistanbul masaj salonuankara masaj salonuizmir masaj salonubursa masaj salonuantalya masaj salonuadana masaj salonukonya masaj salonuşanlıurfa masaj salonugaziantep masaj salonukocaeli masaj salonumersin masaj salonudiyarbakır masaj salonuhatay masaj salonumanisa masaj salonukayseri masaj salonusamsun masaj salonubalıkesir masaj salonumaraş masaj salonuvan masaj salonuaydın masaj salonutekirdağ masaj salonusakarya masaj salonudenizli masaj salonumuğla masaj salonubağcılar masaj salonubahçelievler masaj salonuesenler masaj salonuesenyurt masaj salonukadıköy masaj salonukağıthane masaj salonukartal masaj salonuküçükçekmece masaj salonumaltepe masaj salonupendik masaj salonusultangazi masaj salonuümraniye masaj salonuüsküdar masaj salonualiağa masaj salonualsancak masaj salonubayraklı masaj salonubornova masaj salonubuca masaj salonuçeşme masaj salonuçiğli masaj salonugaziemir masaj salonukarşıyaka masaj salonukonak masaj salonumenemen masaj salonuödemiş masaj salonutorbalı masaj salonuçankaya masaj salonukeçiören masaj salonumamak masaj salonupolatlı masaj salonusincan masaj salonualanya masaj salonubelek masaj salonukaş masaj salonukemer masaj salonukorkuteli masaj salonulara masaj salonumanavgat masaj salonuserik masaj salonuside masaj salonudidim masaj salonuefeler masaj salonukuşadası masaj salonunazilli masaj salonualtıeylül masaj salonubandırma masaj salonuedremit masaj salonukaresi masaj salonususurluk masaj salonugemlik masaj salonugürsu masaj salonuinegöl masaj salonumudanya masaj salonunilüfer masaj salonuosmangazi masaj salonuyıldırım masaj salonubiga masaj salonuçan masaj salonugelibolu masaj salonuadıyaman masaj salonuafyon masaj salonuağrı masaj salonuaksaray masaj salonuamasya masaj salonuardahan masaj salonuartvin masaj salonubartın masaj salonubatman masaj salonubayburt masaj salonubilecik masaj salonubingöl masaj salonubitlis masaj salonubolu masaj salonuburdur masaj salonuçanakkale masaj salonuçankırı masaj salonuçorum masaj salonudüzce masaj salonuedirne masaj salonuelazığ masaj salonuerzincan masaj salonuerzurum masaj salonueskişehir masaj salonugiresun masaj salonugümüşhane masaj salonuığdır masaj salonuısparta masaj salonukarabük masaj salonukaraman masaj salonukastamonu masaj salonukilis masaj salonukırıkkale masaj salonukırklareli masaj salonukırşehir masaj salonuuşak masaj salonukütahya masaj salonumalatya masaj salonumardin masaj salonunevşehir masaj salonuniğde masaj salonuordu masaj salonutrabzon masaj salonuosmaniye masaj salonurize masaj salonusiirt masaj salonusinop masaj salonusivas masaj salonutokat masaj salonukarahayıt masaj salonupamukkale masaj salonunizip masaj salonuşahinbey masaj salonuşehitkamil masaj salonuantakya masaj salonudefne masaj salonuiskenderun masaj salonudarıca masaj salonugebze masaj salonugölcük masaj salonuizmit masaj salonukörfez masaj salonuakşehir masaj salonubeyşehir masaj salonuereğli masaj salonukaratay masaj salonumeram masaj salonuselçuklu masaj salonuakhisar masaj salonualaşehir masaj salonusoma masaj salonuturgutlu masaj salonuakdeniz masaj salonuanamur masaj salonuerdemli masaj salonumezitli masaj salonusilifke masaj salonutarsus masaj salonutoroslar masaj salonuyenişehir masaj salonubodrum masaj salonudalaman masaj salonufethiye masaj salonuköyceğiz masaj salonumarmaris masaj salonumenteşe masaj salonumilas masaj salonuadapazarı masaj salonuserdivan masaj salonuatakum masaj salonuçarşamba masaj salonuilkadım masaj salonueyyübiye masaj salonusiverek masaj salonuviranşehir masaj salonuçerkezköy masaj salonuçorlu masaj salonuerbaa masaj salonu