İmarhaber

Niğde’de Kamu Lojmanları Arsa ve Tarım Arazileri Satışa Çıkarıldı

Niğde’de hazineye ait 14 adet konut(lojman) ve 270 adet arsa satışı ve 86 adet tarım arazisinin de kiralama ihalesi yapılacak

Niğde’de Kamu Lojmanları Arsa ve Tarım Arazileri Satışa Çıkarıldı
Google News
05 Kasım 2021 - 18:25

Niğde’de hazineye ait 14 adet konut(lojman) ve 270 adet arsa satışı ve 86 adet tarım arazisinin de kiralama ihalesi yapılacak.

Aşağıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 14 adet kamu konutu (Lojman) ile 270 adet taşınmaz malın satış, 86 adet taşınmazın kiralama ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 2 adet taşınmazın irtifak hakkı tesisi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde, Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, (Milli Emlak Müdürlüğü) teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameler mesai saatleri dâhilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. İhaleye iştirak edeceklerin, T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı suretini, yerleşim yeri belgesini, teminat makbuzlarını, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen belgelerden ayrı olarak, vergi kimlik numarasını, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya yıl içerisinde alınmış vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

Teminat mektubunun 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. (Süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.)

İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.

4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5. maddesi gereğince satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 (Beşbin) TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 (Bin) TL’yi aşması ve talep edilmesi halinde, Hazineye ait satışı yapılacak taşınmazların satış bedelinin en az 1/4′ ü peşin, kalanı 2 yıl içerisinde eşit taksitlerle ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.

İrtifak hakkı tesis edilecek 1. ve 2. Sıradaki taşınmazların üzerinde imar planıyla getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak, projeye dayalı organize hayvancılık / hayvancılık yapılmak amacıyla 30 (otuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilecektir.
       (1) İrtifak hakkı tesis edilecek taşınmazların Düzenlenecek Ön İzin Sözleşmesi, İrtifak Hakkı Şartnamesi ve İrtifak Hakkına İlişkin Resmi Senede Yazılacak Hükümlere; ön izin döneminde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilgili kamu idarelerinden uygun görüş alınması gerekmektedir.
       (2) İleride lehine irtifak hakkı tesis edilecek yatırımcıya gerekmesi halinde fiili kullanım olmaksızın, 1 (bir) yıl süre ile ön izin verilecek olup; yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde verilecek olan ön izin İdarece doğrudan iptal edilecektir. Ön izin şartlarının yerine getirilmesi halinde irtifak hakkı ihalesinde kararlaştırılacak olan bedelin, ön izinde geçen süre dikkate alınarak ikinci ve izleyen yıllar bedelleri, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE – oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında arttırılması suretiyle tespit edilen bedel üzerinden irtifak hakkı tesis edilecek ve resmi senede yazılacak hükümler tapuya derç edilecektir.

Satışı yapılacak taşınmazlardan, 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %1 (Yüzde bir) oranında, 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %0,5 (Binde beş) oranında; 10 Milyon TL’yı aşan kısmı için %0,25 (Onbinde Yirmibeş) oranında, Döner Sermaye bedeli tahsil edilecektir.Geçici Teminat bedellerinin nakden ödenmek istenmesi halinde; Niğde Muhasebe Müdürlüğü veznesinin çalışma saatleri dikkate alınarak ödenmesi ve ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir. İhalenin Yapılacağı Yer: Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ihale salonu, idarenin telefon numarası: 0388 232 34 10 / Faks: 0388 232 34 17        

NİĞDE VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)

SATIŞI YAPILACAK KAMU KONUTLARI (LOJMAN)

Sıra NoTAŞINMAZ NOBULUNDUĞU YERADA NOPARSEL NOYÜZÖLÇÜM (m2)BĞMZ BÖLÜM ARSA PAYIMÜLKİYET TÜRÜBLK NOKAT NOBĞMZ BÖLÜM
DAİRE NO
DAİRE ALANI (m2)KONUT
 FİİLİ DURUM
TAHMİNİ BEDELİ (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (TL)İHALENİN
TARİHİSAATİ
151010118246Yukarıkayabaşı Mah.645121.908,27259/8224Kat MülkiyetiAZemin2121,00Boş140.000,0014.000,0022.11.202109:30
251010118248Yukarıkayabaşı Mah.645121.908,27259/8224Kat MülkiyetiA14121,00Boş160.000,0016.000,0022.11.202109:40
351010118252Yukarıkayabaşı Mah.645121.908,27259/8224Kat MülkiyetiA38121,00Boş160.000,0016.000,0022.11.202109:50
451010118253Yukarıkayabaşı Mah.645121.908,27255/8224Kat MülkiyetiBZemin1121,00Boş140.000,0014.000,0022.11.202110:00
551010118255Yukarıkayabaşı Mah.645121.908,27255/8224Kat MülkiyetiB13121,00Boş160.000,0016.000,0022.11.202110:10
651010118256Yukarıkayabaşı Mah.645121.908,27255/8224Kat MülkiyetiB14121,00Boş160.000,0016.000,0022.11.202110:20
751010118257Yukarıkayabaşı Mah.645121.908,27255/8224Kat MülkiyetiB25121,00Boş170.000,0017.000,0022.11.202110:30
851010118259Yukarıkayabaşı Mah.645121.908,27255/8224Kat MülkiyetiB37121,00Boş160.000,0016.000,0022.11.202110:40
951010118260Yukarıkayabaşı Mah.645121.908,27255/8224Kat MülkiyetiB38121,00Boş160.000,0016.000,0022.11.202110:50
1051010118261Yukarıkayabaşı Mah.645121.908,27255/8224Kat MülkiyetiCZemin1121,00Boş140.000,0014.000,0022.11.202111:00
1151010118265Yukarıkayabaşı Mah.645121.908,27255/8224Kat MülkiyetiC25121,00Boş170.000,0017.000,0022.11.202111:10
1251010118266Yukarıkayabaşı Mah.645121.908,27255/8224Kat MülkiyetiC26121,00Boş170.000,0017.000,0022.11.202111:20
1351010118267Yukarıkayabaşı Mah.645121.908,27255/8224Kat MülkiyetiC37121,00Boş160.000,0016.000,0022.11.202111:30
1451010118268Yukarıkayabaşı Mah.645121.908,27255/8224Kat MülkiyetiC38121,00Boş160.000,0016.000,0022.11.202111:40

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra NoTAŞINMAZ NOBULUNDUĞU YERADA NOPARSEL NOYÜZÖLÇÜM (m2)HAZİNE HİSSESİCİNSİİMAR DURUMUTAHMİNİ BEDELİ (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (TL)İHALENİN
TARİHİSAATİ
151010118470Sarıköprü Mahallesi331213.643,163.052,66ArsaKonut Alanı2.061.000,00515.250,0022.11.202111:50
251010102541Gümüşler Kasabası14911534,62TamArsaKonut Alanı107.000,0026.750,0022.11.202112:00
351010119541Gümüşler Kasabası (Yeni)3274642,85TamArsaKonut Alanı129.000,0032.250,0022.11.202112:10
451010119540Gümüşler Kasabası (Yeni)3275639,00TamArsaKonut Alanı128.000,0032.000,0022.11.202112:20
551010119539Gümüşler Kasabası (Yeni)3276680,58TamArsaKonut Alanı136.500,0034.125,0022.11.202114:00
651010119538Gümüşler Kasabası (Yeni)3278794,70TamArsaKonut Alanı159.000,0039.750,0022.11.202114:10
751010119536Gümüşler Kasabası (Yeni)3303882,83TamArsaKonut Alanı177.000,0044.250,0022.11.202114:20
851010119547Gümüşler Kasabası (Eski)6465761,09TamArsaKonut Alanı160.000,0040.000,0022.11.202114:30
951010118591Fertek Mahallesi4351800,00TamArsaKonut Alanı160.000,0040.000,0022.11.202114:40
1051010118592Fertek Mahallesi4352800,00TamArsaKonut Alanı160.000,0040.000,0022.11.202114:50
1151010118579Fertek Mahallesi4453900,00456,59ArsaKonut Alanı114.500,0028.625,0022.11.202115:00
1251010118952Fertek Mahallesi5185349,00TamArsaKonut Alanı122.500,0030.625,0022.11.202115:10
1351010118959Fertek Mahallesi5219455,56TamArsaKonut Alanı160.000,0040.000,0022.11.202115:20
1451010118964Fertek Mahallesi52410479,05TamArsaKonut Alanı168.000,0042.000,0022.11.202115:30
1551010118973Fertek Mahallesi5306521,54TamArsaKonut Alanı183.000,0045.750,0022.11.202115:40
1651010110626Aktaş Kasabası / Cumhuriyet282592.266,58TamHam ToprakSanayi Alanı227.000,0056.750,0022.11.202115:50
1751010118910Aktaş Kasabası / Devlet4419548,29TamArsaKonut Alanı55.000,0013.750,0022.11.202116:00
1851010118911Aktaş Kasabası / Devlet44212862,57TamArsaKonut Alanı87.000,0021.750,0022.11.202116:10
1951010118912Aktaş Kasabası / Devlet4516557,78TamArsaKonut Alanı49.000,0012.250,0022.11.202116:20
2051010118913Aktaş Kasabası / Devlet4517600,55TamArsaKonut Alanı53.000,0013.250,0022.11.202116:30
2151010118914Aktaş Kasabası / Devlet4518548,47TamArsaKonut Alanı48.000,0012.000,0023.11.202109:30
2251010118915Aktaş Kasabası / Devlet4519546,88TamArsaKonut Alanı48.000,0012.000,0023.11.202109:40
2351010118916Aktaş Kasabası / Devlet45110498,23TamArsaKonut Alanı44.000,0011.000,0023.11.202109:50
2451010118917Aktaş Kasabası / Devlet45111678,47TamArsaKonut Alanı60.000,0015.000,0023.11.202110:00
2551010113300Edikli Kasabası154091.221,21621,21ArsaKonut Alanı11.600,002.900,0023.11.202110:10
2651010113319Edikli Kasabası154281.235,85635,85ArsaKonut Alanı11.850,002.962,5023.11.202110:20
2751010113332Edikli Kasabası15441370,18TamArsaKonut Alanı29.400,007.350,0023.11.202110:30
2851010113334Edikli Kasabası15443833,43TamArsaKonut Alanı15.600,003.900,0023.11.202110:40
2951010113616Edikli Kasabası154601.210,84610,84ArsaKonut Alanı11.400,002.850,0023.11.202110:50
3051010117878Edikli Kasabası4512684,90TamArsaKonut Alanı12.750,003.187,5023.11.202111:00
3151010117879Edikli Kasabası4513814,27TamArsaKonut Alanı13.700,003.425,0023.11.202111:10
3251010117886Edikli Kasabası45110719,72TamArsaKonut Alanı13.400,003.350,0023.11.202111:20
3351010117890Edikli Kasabası45241.000,00TamArsaKonut Alanı21.150,005.287,5023.11.202111:30
3451010117904Edikli Kasabası4551542,01TamArsaKonut Alanı10.100,002.525,0023.11.202111:40
3551010117905Edikli Kasabası4552854,53TamArsaKonut Alanı16.000,004.000,0023.11.202111:50
3651010117913Edikli Kasabası45661.427,13827,13ArsaKonut Alanı15.400,003.850,0023.11.202112:00
 
3751010117917Edikli Kasabası4572619,72TamArsaKonut Alanı11.600,002.900,0023.11.202112:10
3851010117920Edikli Kasabası4575546,51TamArsaKonut Alanı10.200,002.550,0023.11.202112:20
3951010117921Edikli Kasabası4576591,69TamArsaKonut Alanı11.100,002.775,0023.11.202114:00
4051010119030Edikli Kasabası16475627,09TamArsaKonut Alanı132.400,0033.100,0023.11.202114:10
4151010119597Edikli Kasabası165271.833,64TamArsaKonut Alanı73.300,0018.325,0023.11.202114:20
4251010116003Hasaköy Köyü15266.492,41TamTarlaİmarsız65.000,0016.250,0023.11.202114:30
4351010116009Hasaköy Köyü163251.641,59TamTarlaİmarsız16.500,004.125,0023.11.202114:40
4451010113073Kömürcü Köyü106493.670,40TamArsaİmarsız40.400,0010.100,0023.11.202114:50
4551010119550Pınarcık Köyü3266474,49TamHam Toprakİmarsız16.700,004.175,0023.11.202115:00
4651010119551Pınarcık Köyü32671.328,83TamHam Toprakİmarsız39.900,009.975,0023.11.202115:10
4751010105756Koyunlu Köyü123919.500,00TamTarlaİmarsız410.000,00102.500,0023.11.202115:20
4851010105761Koyunlu Köyü127612.500,00TamTarlaİmarsız263.000,0065.750,0023.11.202115:30
4951010106616Koyunlu Köyü37621.119,61TamArsaKonut Alanı129.000,0032.250,0023.11.202115:40
5051010106041Koyunlu Köyü1692611,02TamArsaKonut Alanı79.500,0019.875,0023.11.202115:50
5151010106042Koyunlu Köyü1693610,65TamArsaKonut Alanı79.500,0019.875,0023.11.202116:00
52
 
51010106043Koyunlu Köyü1694610,27TamArsaKonut Alanı79.500,0019.875,0023.11.202116:10
5351010106044Koyunlu Köyü1695609,90TamArsaKonut Alanı79.400,0019.850,0023.11.202116:20
5451010106048Koyunlu Köyü1699605,25TamArsaKonut Alanı78.750,0019.687,5023.11.202116:30
5551010106049Koyunlu Köyü16910606,50TamArsaKonut Alanı78.950,0019.737,5024.11.202109:30
5651010106050Koyunlu Köyü16911607,75TamArsaKonut Alanı79.050,0019.762,5024.11.202109:40
5751010106051Koyunlu Köyü16912609,00TamArsaKonut Alanı79.250,0019.812,5024.11.202109:50
5851010106052Koyunlu Köyü16913
 
531,92TamArsaKonut Alanı69.250,0017.312,5024.11.202110:00
5951010106053Koyunlu Köyü16914568,20TamArsaKonut Alanı74.000,0018.500,0024.11.202110:10
6051010106054Koyunlu Köyü1701828,76TamArsaKonut Alanı107.750,0026.937,5024.11.202110:20
6151010106055Koyunlu Köyü1702541,16TamArsaKonut Alanı70.400,0017.600,0024.11.202110:30
6251010106056Koyunlu Köyü1703539.40TamArsaKonut Alanı70.150,0017.537,5024.11.202110:40
6351010106057Koyunlu Köyü1704537,64TamArsaKonut Alanı70.000,0017.500,0024.11.202110:50
6451010106058Koyunlu Köyü1705535,88TamArsaKonut Alanı69.700,0017.425,0024.11.202111:00
6551010106059Koyunlu Köyü1706552,00TamArsaKonut Alanı71.800,0017.950,0024.11.202111:10
6651010106060Koyunlu Köyü1707600,00TamArsaKonut Alanı78.000,0019.500,0024.11.202111:20
6751010106061Koyunlu Köyü1708618,52TamArsaKonut Alanı80.500,0020.125,0024.11.202111:30
6851010106062Koyunlu Köyü1709534,54TamArsaKonut Alanı69.500,0017.375,0024.11.202111:40
6951010106063Koyunlu Köyü17010532,66TamArsaKonut Alanı69.250,0017.312,5024.11.202111:50
7051010106064Koyunlu Köyü17011530,78TamArsaKonut Alanı69.050,0017.262,5024.11.202112:00
 
7151010106065Koyunlu Köyü17012528,90TamArsaKonut Alanı68.800,0017.200,0024.11.202112:10
7251010106068Koyunlu Köyü1721836,68TamArsaKonut Alanı108.800,0027.200,0024.11.202112:20
7351010106069Koyunlu Köyü1722547,60TamArsaKonut Alanı71,200,0017.800,0024.11.202114:00
7451010106070Koyunlu Köyü1723544,87TamArsaKonut Alanı70.900,0017.725,0024.11.202114:10
7551010106071Koyunlu Köyü1724542,13TamArsaKonut Alanı70.500,0017.625,0024.11.202114:20
7651010106072Koyunlu Köyü1725606,12TamArsaKonut Alanı78.800,0019.700,0024.11.202114:30
7751010106073Koyunlu Köyü1726599,65TamArsaKonut Alanı78.000,0019.500,0024.11.202114:40
7851010106074Koyunlu Köyü1727576,59TamArsaKonut Alanı75.000,0018.750,0024.11.202114:50
7951010106075Koyunlu Köyü1728538,96TamArsaKonut Alanı70.100,0017.525,0024.11.202115:00
8051010106076Koyunlu Köyü1729536,89TamArsaKonut Alanı69.800,0017.450,0024.11.202115:10
8151010106077Koyunlu Köyü17210534,82TamArsaKonut Alanı69.600,0017.400,0024.11.202115:20
8251010106078Koyunlu Köyü17211653,60TamArsaKonut Alanı85.000,0021.250,0024.11.202115:30
8351010119574Hacıbeyli Köyü345418.914,40TamHam Toprakİmarsız95.000,0023.750,0024.11.202115:40
8451010119573Hacıbeyli Köyü345553.000,00TamHam Toprakİmarsız265.000,0066.250,0024.11.202115:50
8551010110072Tepeköy Köyü198116.095,36TamHam Toprakİmarsız65.000,0016.250,0024.11.202116:00
8651010101024Dündarlı Kasabası22840626,71TamArsaTicari Alan164.595,7141.150,0024.11.202116:10
8751010104512İçmeli Köyü10111330.244,05TamTarlaİmarsız121.000,0030.250,0025.11.202109:30
8851010104608İçmeli Köyü106133.025,21TamTarlaİmarsız15.200,003.800,0025.11.202109:40
8951010104609İçmeli Köyü106142.316,83TamTarlaİmarsız11.600,002.900,0025.11.202109:50
9051010104610İçmeli Köyü106151.187,34TamTarlaİmarsız6.000,001.500,0025.11.202110:00
9151010104614İçmeli Köyü106202.946,80TamTarlaİmarsız17.750,004.437,5025.11.202110:10
9251010103837İçmeli Köyü133413.532,88TamTarlaİmarsız60.900,0015.225,0025.11.202110:20
9351010104286İçmeli Köyü1611572.891,34TamTarlaİmarsız10.500,002.625,0025.11.202110:30
9451010104379İçmeli Köyü1634011.313,14TamTarlaİmarsız45.500,0011.375,0025.11.202110:40
9551010102946İçmeli Köyü212304.460,18TamTarlaİmarsız20.250,005.062,5025.11.202110:50
9651010103225İçmeli Köyü2221622.499,35TamTarlaİmarsız90.000,0022.500,0025.11.202111:00
9751010103226İçmeli Köyü222193.432,02TamTarlaİmarsız14.000,003.500,0025.11.202111:10
9851010103414İçmeli Köyü2232008.730,19TamTarlaİmarsız44.000,0011.000,0025.11.202111:20
9951010103551İçmeli Köyü225915.012,30TamTarlaİmarsız51.000,0012.750,0025.11.202111:30
10051010103569İçmeli Köyü225147.922,13TamTarlaİmarsız47.600,0011.900,0025.11.202111:40
10151010112045Kiledere Kasabası26610901,70TamArsaKonut Alanı14.500,003.625,0025.11.202111:50
10251010112055Kiledere Kasabası2678975,55TamArsaKonut Alanı15.700,003.925,0025.11.202112:00
 
10351010113425Kiledere Kasabası27911.200,10TamArsaKonut Alanı19.300,004.825,0025.11.202112:10
10451010113424Kiledere Kasabası27921.100,09TamArsaKonut Alanı17.700,004.425,0025.11.202112:20
10551010113423Kiledere Kasabası27931.200,10TamArsaKonut Alanı19.300,004.825,0025.11.202114:00
10651010113419Kiledere Kasabası27971.158,36TamArsaKonut Alanı18.600,004.650,0025.11.202114:10
10751010113418Kiledere Kasabası27981.261,54TamArsaKonut Alanı20.200,005.050,0025.11.202114:20
10851010113389Kiledere Kasabası28351.360,78TamArsaKonut Alanı21.800,005.450,0025.11.202114:30
10951010113388Kiledere Kasabası28361.359,12TamArsaKonut Alanı21.750,005.437,5025.11.202114:40
11051010105437Konaklı Kasabası10511.043,47TamArsaKonut Alanı31.350,007.837,5025.11.202114:50
11151010105442Konaklı Kasabası10561.037,12TamArsaKonut Alanı31.200,007.800,0025.11.202115:00
11251010105443Konaklı Kasabası10571.324,34TamArsaKonut Alanı39.800,009.950,0025.11.202115:10
11351010105444Konaklı Kasabası10581.071,64TamArsaKonut Alanı32.200,008.050,0025.11.202115:20
11451010105445Konaklı Kasabası10591.064,62TamArsaKonut Alanı31.950,007.987,5025.11.202115:30
11551010105446Konaklı Kasabası105101.057,57TamArsaKonut Alanı31.750,007.937,5025.11.202115:40
11651010105447Konaklı Kasabası105111.050,52TamArsaKonut Alanı31.550,007.887,5025.11.202115:50
11751010105455Konaklı Kasabası10771.097,02TamArsaKonut Alanı32.950,008.237,5025.11.202116:00
11851010105465Konaklı Kasabası10921.477,95TamArsaKonut Alanı44.350,0011.087,5025.11.202116:10
11951010105466Konaklı Kasabası10931.079,38TamArsaKonut Alanı32.400,008.100,0025.11.202116:20
12051010105467Konaklı Kasabası10941.079,38TamArsaKonut Alanı32.400,008.100,0025.11.202116:30
12151010105468Konaklı Kasabası10951.080,13TamArsaKonut Alanı32.450,008.112,5026.11.202109:30
12251010105469Konaklı Kasabası10961.603,08TamArsaKonut Alanı48.100,0012.025,0026.11.202109:40
12351010119554Konaklı Kasabası34391.619,85TamArsaKonut Alanı49.000,0012.250,0026.11.202109:50
12451010105279Konaklı Kasabası34521.568,97TamArsaKonut Alanı47.100,0011.775,0026.11.202110:00
12551010119604Konaklı Kasabası34531.901,47TamArsaKonut Alanı57.200,0014.300,0026.11.202110:10
12651010119605Konaklı Kasabası3454490,65TamArsaKonut Alanı15.000,003.750,0026.11.202110:20
12751010119595Konaklı Kasabası3455500,81TamArsaKonut Alanı15.050,003.762,5026.11.202110:30
12851010119679Konaklı Kasabası3458573,41TamArsaKonut Alanı17.500,004.375,0026.11.202110:40
12951010115449Aşlama Köyü37810121.030,01TamTaşlık ve Tarlaİmarsız303.000,0075.750,0026.11.202110:50
13051010115455Aşlama Köyü383169.618,60TamTaşlıkİmarsız174.100,0043.525,0026.11.202111:00
13151010108306Kırkpınar Köyü143111.599,28TamHam Toprakİmarsız32.000,008.000,0026.11.202111:10
13251010108315Kırkpınar Köyü1698871,85TamHam Toprakİmarsız17.450,004.362,5026.11.202111:20
13351010100388Çayırlı Köyü1243683,98TamArsaKonut Alanı34.200,008.550,0026.11.202111:30
13451010100389Çayırlı Köyü1257623,54TamArsaKonut Alanı31.200,007.800,0026.11.202111:40
13551010100390Çayırlı Köyü1258727,29TamArsaKonut Alanı36.400,009.100,0026.11.202111:50
13651010100391Çayırlı Köyü1259717,12TamArsaKonut Alanı35.900,008.975,0026.11.202112:00
 
13751010100392Çayırlı Köyü12510701,15TamArsaKonut Alanı35.100,008.775,0026.11.202114:00
13851010100398Çayırlı Köyü1301694,31TamArsaKonut Alanı34.750,008.687,5026.11.202114:10
13951010100399Çayırlı Köyü1302517,05TamArsaKonut Alanı25.900,006.475,0026.11.202114:20
14051010100400Çayırlı Köyü1303517,20TamArsaKonut Alanı25.900,006.475,0026.11.202114:30
14151010100401Çayırlı Köyü1304517,35TamArsaKonut Alanı25.900,006.475,0026.11.202114:40
14251010100402Çayırlı Köyü1305517,49TamArsaKonut Alanı25.900,006.475,0026.11.202114:50
14351010100403Çayırlı Köyü1306575,17TamArsaKonut Alanı28.800,007.200,0026.11.202115:00
14451010100437Çayırlı Köyü13513.639,09TamArsaTicaret Alanı182,000,0045.500,0026.11.202115:10
14551010100444Çayırlı Köyü1368533,97TamArsaKonut Alanı26.700,006.675,0026.11.202115:20
14651010100445Çayırlı Köyü1369536,36TamArsaKonut Alanı26.850,006.712,5026.11.202115:30
14751010100455Çayırlı Köyü13914552,41TamArsaKonut Alanı27.650,006.912,5026.11.202115:40
14851010100456Çayırlı Köyü1413607,20486,01ArsaKonut Alanı24.350,006.112,5026.11.202115:50
14951010113133İnli (Yıldıztepe) Kasabası8322178,19TamArsaKonut Alanı5.000,001.250,0026.11.202116:00
15051010116029Dikilitaş Köyü313143.490,58TamTarlaİmarsız152.250,0038.062,5026.11.202116:10
15151010116030Dikilitaş Köyü313619.206,95TamTarlaİmarsız67.250,0016.812,5026.11.202116:20
15251010116032Dikilitaş Köyü3132724.946,60TamTaşlıkİmarsız87.350,0021.837,5026.11.202116:30
15351010116033Dikilitaş Köyü314538.695,29TamTarlaİmarsız135.450,0033.862,5029.11.202109:30
15451010116034Dikilitaş Köyü314816.945,64TamTarlaİmarsız59.350,0014.837,5029.11.202109:40
15551010116036Dikilitaş Köyü31577.906,12TamHam Toprakİmarsız27.700,006.925,0029.11.202109:50
15651010116047Dikilitaş Köyü3252626.227,08TamTarlaİmarsız118.050,0029.512,5029.11.202110:00
15751010116049Dikilitaş Köyü3281451.139,01TamHam Toprakİmarsız231.000,0057.750,0029.11.202110:10
15851010116050Dikilitaş Köyü328251.468,35TamTarlaİmarsız6.650,001.662,5029.11.202110:20
15951010116051Dikilitaş Köyü3282620.214,60TamTarlaİmarsız91.000,0022.750,0029.11.202110:30
16051010116060Dikilitaş Köyü3323112.963,12TamTarlaİmarsız45.400,0011.350,0029.11.202110:40
16151010116061Dikilitaş Köyü33316.875,62TamTarlaİmarsız24.100,006.025,0029.11.202110:50
16251010116065Dikilitaş Köyü336422.755,35TamTarlaİmarsız79.700,0019.925,0029.11.202111:00
16351010116066Dikilitaş Köyü3361310.549,61TamTarlaİmarsız37.000,009.250,0029.11.202111:10
16451010116069Dikilitaş Köyü339115.149,60TamTarlaİmarsız53.050,0013.262,5029.11.202111:20
16551010116077Dikilitaş Köyü3471024.881,10TamTarlaİmarsız112.000,0028.000,0029.11.202111:30
16651010116099Dikilitaş Köyü3612080.418,27TamTarlaİmarsız282.000,0070.500,0029.11.202111:40
16751010116167Dikilitaş Köyü41156.241,46TamHam Toprakİmarsız31.250,007.812,5029.11.202111:50
16851010116170Dikilitaş Köyü41252.989,23TamTarlaİmarsız12.000,003.000,0029.11.202112:00
 
16951010116252Dikilitaş Köyü496106.092,20TamHam Toprakİmarsız21.350,005.337,5029.11.202112:10
17051010116262Dikilitaş Köyü5004118.119,28TamTarlaİmarsız296.000,0074.000,0029.11.202112:20
17151010116273Dikilitaş Köyü509214.350,49TamTarlaİmarsız17.500,004.375,0029.11.202114:00
17251010106710Orhanlı Kasabası12012.820,99TamArsaKonut Alanı45.150,0011.287,5029.11.202114:10
17351010106723Orhanlı Kasabası12311.319,01TamArsaKonut Alanı21.150,005.287,5029.11.202114:20
17451010106789Orhanlı Kasabası14521.445,48TamArsaKonut Alanı21.700,005.425,0029.11.202114:30
17551010106790Orhanlı Kasabası14531.476,97TamArsaKonut Alanı22.200,005.550,0029.11.202114:40
17651010106791Orhanlı Kasabası14541.508,46TamArsaKonut Alanı22.650,005.662,5029.11.202114:50
17751010106792Orhanlı Kasabası14551.046,83TamArsaKonut Alanı16.750,004.187,5029.11.202115:00
17851010106793Orhanlı Kasabası14561.216,88TamArsaKonut Alanı19.500,004.875,0029.11.202115:10
17951010106794Orhanlı Kasabası14611.238,68TamArsaKonut Alanı19.850,004.962,5029.11.202115:20
18051010106798Orhanlı Kasabası14651.240,92TamArsaKonut Alanı18.650,004.662,5029.11.202115:30
18151010106805Orhanlı Kasabası14811.953,98TamArsaKonut Alanı31.300,007.825,0029.11.202115:40
18251010106812Orhanlı Kasabası15111.557,31TamArsaKonut Alanı24.950,006.237,5029.11.202115:50
18351010106818Orhanlı Kasabası15231.314,92TamArsaKonut Alanı21.100,005.275,0029.11.202116:00
18451010106849Orhanlı Kasabası15861.545,37TamArsaKonut Alanı24.750,006.187,5029.11.202116:10
18551010111643Orhanlı Kasabası14413.273,64TamArsaKonut Alanı52.400,0013.100,0029.11.202116:20
18651010109376Yaylayolu Köyü7339.500,00TamTarlaİmarsız204.000,0051.000,0030.11.202109:30
18751010109377Yaylayolu Köyü7440.300,00TamTarlaİmarsız208.000,0052.000,0030.11.202109:40
18851010107914Hançerli Köyü18629646,12TamHam Toprakİmarsız48.500,0012.125,0030.11.202109:50
18951010115366Hançerli Köyü14028660,13TamArsaİmarsız132.100,0033.025,0030.11.202110:00
19051010115367Hançerli Köyü16424651,73564,83Arsaİmarsız113.000,0028.250,0030.11.202110:10
19151010115369Hançerli Köyü16515652,42TamArsaİmarsız130.500,0032.625,0030.11.202110:20
19251010115370Hançerli Köyü16516652,02TamArsaİmarsız130.450,0032.612,5030.11.202110:30
19351010111288Ağcaşar Köyü126422.611,76TamTarlaİmarsız78.400,0019.600,0030.11.202110:40
19451010111289Ağcaşar Köyü126432.611,76TamTarlaİmarsız78.400,0019.600,0030.11.202110:50
19551010108052Himmetli Köyü86027.750,0022.247,21Tarlaİmarsız111.250,0027.812,5030.11.202111:00
19651010117731Himmetli Köyü21217.150,00TamTarlaİmarsız36.000,009.000,0030.11.202111:10
19751010108060Himmetli Köyü9947.700,00TamTarlaİmarsız38.500,009.625,0030.11.202111:20
19851010118996Himmetli Köyü22121.109,73TamHam Toprakİmarsız72.000,0018.000,0030.11.202111:30
19951010119510Himmetli Köyü221711.320,82TamHam Toprakİmarsız57.000,0014.250,0030.11.202111:40
20051010102145Elmalı Köyü26437.500,00TamKıraç Tarlaİmarsız78.750,0019.687,5030.11.202111:50
20151010102153Elmalı Köyü26520123.300,00TamHam Toprakİmarsız494.000,00123.500,0030.11.202112:00
 
20251010119607Uluağaç Köyü1854453,67TamHam Toprakİmarsız23.000,005.750,0030.11.202112:10
2035101019652Uluağaç Köyü14013300,00TamHam Toprakİmarsız15.000,003.750,0030.11.202112:20
20451010119618Uluağaç Köyü2386640,00TamHam Toprakİmarsız32.000,008.000,0030.11.202114:00
20551010116942Çavdarlı Köyü2603012.828,73TamHam Toprakİmarsız102.650,0025.662,5030.11.202114:10
20651010116985Çavdarlı Köyü330330.179,76TamHam Toprakİmarsız151.000,0037.750,0030.11.202114:20
20751010118857Çavdarlı Köyü4641728,70TamHam Toprakİmarsız170.250,0042.562,5030.11.202114:30
20851010119244Çavdarlı Köyü3329576,51TamArsaDepolama Alanı20.200,005.050,0030.11.202114:40
20951010119245Çavdarlı Köyü33210731,09TamArsaDepolama Alanı25.600,006.400,0030.11.202114:50
21051010119246Çavdarlı Köyü33211800,00TamArsaDepolama Alanı28.000,007.000,0030.11.202115:00
21151010119249Çavdarlı Köyü3531937,21TamArsaKonut Alanı28.600,007.150,0030.11.202115:10
21251010119250Çavdarlı Köyü3537862,98TamArsaKonut Alanı26.350,006.587,5030.11.202115:20
21351010119251Çavdarlı Köyü3538828,94TamArsaKonut Alanı25.300,006.325,0030.11.202115:30
21451010119252Çavdarlı Köyü39631.326,56TamArsaKonut Alanı40.500,0010.125,0030.11.202115:40
21551010119253Çavdarlı Köyü39711.148,39TamArsaKonut Alanı35.100,008.775,0030.11.202115:50
21651010119254Çavdarlı Köyü39731.000,00TamArsaKonut Alanı30.500,007.625,0030.11.202116:00
21751010119255Çavdarlı Köyü39831.472,141.023,14ArsaKonut Alanı61.400,0015.350,0030.11.202116:10
21851010119269Çavdarlı Köyü4016900,00TamArsaKonut Alanı27.500,006.875,0030.11.202116:20
21951010119270Çavdarlı Köyü4017817,83TamArsaKonut Alanı25.000,006.250,0030.11.202116:30
22051010118240Çavdarlı Köyü3533
 
5.881,16TamArsaİmarsız216.000,0054.000,0001.12.202109:30
22151010118024Ovacık Köyü1502104.240,16TamTarlaİmarsız522.000,00130.500,0001.12.202109:40
22251010109851Ovacık Köyü27692.350,00TamTarlaİmarsız58.750,0014.687,5001.12.202109:50
22351010109852Ovacık Köyü27702.650,00TamTarlaİmarsız66.250,0016.562,5001.12.202110:00
22451010113789Ovacık Köyü2815588,2991,31ArsaKonut Alanı5.500,001.375,0001.12.202110:10
22551010113790Ovacık Köyü28241.248,03301,49ArsaKonut Alanı18.100,004.525,0001.12.202110:20
22651010115284Ovacık Köyü2773713.06157,03ArsaKonut Alanı9.500,002.375,0001.12.202110:30
22751010116875Kiçağaç (Yeşilova) Köyü124714.076,32TamHam Toprakİmarsız84.500,0021.125,0001.12.202110:40
22851010116886Kiçağaç (Yeşilova) Köyü130416.076,68TamHam Toprakİmarsız80.500,0020.125,0001.12.202110:50
22951010118563Kiçağaç (Yeşilova) Köyü839494,00TamArsaİmarsız12.500,003.125,0001.12.202111:00
23051010108815Tırhan Köyü806628,00TamArsaİmarsız15.700,003.925,0001.12.202111:10
23151010114631Tırhan Köyü127116.066,99TamTarlaİmarsız91.250,0022.812,5001.12.202111:20
23251010108357Kızılören Köyü1023576.401,95TamK..Ev ve Tarlaİmarsız128.500,0032.125,0001.12.202111:30
23351010111938Karatlı Kasabası54142.916,82TamArsaKonut Alanı72.500,0018.125,0001.12.202111:40
23451010115660Çarıklı Köyü1541359.006,76TamHam Toprakİmarsız266.000,0066.500,0001.12.202111:50
23551010119589Çarıklı Köyü2477425,56TamHam Toprakİmarsız7.000,001.750,0001.12.202112:00
 
23651010119600Çarıklı Köyü24781.551,06TamHam Toprakİmarsız188.200,0047.050,0001.12.202112:10
23751010119601Çarıklı Köyü2479522,96TamHam Toprakİmarsız59.100,0014.775,0001.12.202112:20
23851010119567Hacıabdullah Kasabası6464866,96TamHam ToprakKonut Alanı35.000,008.750,0001.12.202114:00
23951010119568Hacıabdullah Kasabası6467302,64TamHam ToprakKonut Alanı10.000,002.500,0001.12.202114:10
24051010119579Hacıabdullah Kasabası6469198,08TamHam ToprakKonut Alanı6.500,001.625,0001.12.202114:20
24151010119580Hacıabdullah Kasabası6470409,73TamHam ToprakKonut Alanı13.500,003.375,0001.12.202114:30
24251010119581Hacıabdullah Kasabası64711.313,52TamHam ToprakKonut Alanı43.000,0010.750,0001.12.202114:40
24351010119582Hacıabdullah Kasabası6472929,56TamHam ToprakKonut Alanı131.500,0032.875,0001.12.202114:50
24451040100335Çamardı/Demirkazık Köyü1011922.232,70TamHam Toprakİmarsız447.000,00111.750,0001.12.202115:00
24551040100743Çamardı/Burç Köyü2891721.314,99TamHam Toprakİmarsız469.000,00117.250,0001.12.202115:10
24651040100745Çamardı/Burç Köyü2892213.540,76TamHam Toprakİmarsız298.000,0074.500,0001.12.202115:20
24751040101158Çamardı/Elekgölü Köyü1571375,00TamArsaİmarsız18.750,004.687,0001.12.202115:30
24851040101101Çamardı/Mahmatlı Köyü14311.249,41TamArsaİmarsız50.000,0012.500,0001.12.202115:40
24951040101091Çamardı/Mahmatlı Köyü15661.029,51TamArsaİmarsız41.500,0010.375,0001.12.202115:50
25051040100194Çamardı/Bademdere Köyü1271641,08TamArsaKonut Alanı54.500,0013.625,0001.12.202116:00
25151040100195Çamardı/Bademdere Köyü1272559,04TamArsaKonut Alanı47.550,0011.887,5001.12.202116:10
25251040100196Çamardı/Bademdere Köyü1273584,29TamArsaKonut Alanı49.700,0012.425,0001.12.202116:20
25351040100197Çamardı/Bademdere Köyü1274649,24TamArsaKonut Alanı55.200,0013.800,0001.12.202116:30
25451040100198Çamardı/Bademdere Köyü1275671,14TamArsaKonut Alanı57.100,0014.275,0002.12.202109:30
25551040100203Çamardı/Bademdere Köyü12710636,72TamArsaKonut Alanı54.200,0013.550,0002.12.202109:40
25651040100204Çamardı/Bademdere Köyü12711569,06TamArsaKonut Alanı48.500,0012.125,0002.12.202109:50
25751040100205Çamardı/Bademdere Köyü12712540,35TamArsaKonut Alanı45.950,0011.487,5002.12.202110:00
25851040101331Çamardı/Üçkapılı Köyü10913.091,43TamHam Toprakİmarsız10.850,002.712,5002.12.202110:10
25951040101197Çamardı/Üçkapılı Köyü114116.889,14TamHam Toprakİmarsız31.050,007.762,5002.12.202110:20
26051040102270Çamardı/Üçkapılı Köyü1214034.249,62TamHam Toprakİmarsız188.500,0047.125,0002.12.202110:30
26151040101276Çamardı/Üçkapılı Köyü186733.869,24TamTarlaİmarsız25.160,006.290,0002.12.202110:40
26251040101264Çamardı/Üçkapılı Köyü18839.288,07TamTaşlıkİmarsız37.200,009.300,0002.12.202110:50
26351040102111Çamardı/Üçkapılı Köyü1882226.428,17TamHam Toprakİmarsız105.750,0026.437,5002.12.202111:00
26451040101932Çamardı/Yeniköy Köyü130857.549,31TamHam Toprakİmarsız60.500,0015.125,0002.12.202111:10
26551040102435Çamardı/Yeniköy Köyü15756.416,61TamHam Toprakİmarsız51.500,0012.875,0002.12.202111:20
26651040101877Çamardı/Yeniköy Köyü188318.033,66TamHam Toprakİmarsız126.500,0031.625,0002.12.202111:30
26751040100613Çamardı/Kavlaktepe Köyü160217.534,05TamHam Toprakİmarsız113.100,0028.275,0002.12.202111:40
26851040101074Çamardı/Yelatan Köyü166534.719,192.719,19Ham Toprakİmarsız177.000,0044.250,0002.12.202111:50
26951040100995Çamardı/Yelatan Köyü25015.003,74TamHam Toprakİmarsız51.000,0012.750,0002.12.202112:00
 
27051040101646Çamardı/Kavaklıgöl Köyü345537.043,9829.481,57Ham Toprakİmarsız443.000,00110.750,0002.12.202112:10

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra NoTAŞINMAZ NOBULUNDUĞU YERADA NOPARSEL NOYÜZÖLÇÜM (m2)HAZİNE HİSSESİCİNSİKİRAYA VERİLECEK KISIM  (m2)KİRALAMA AMACIKİRA SÜRESİİLK YIL
 KİRA BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)
İHALENİN
TARİHİSAATİ
151010117143Edikli Kasabası1371439.454,90TamHam ToprakTamamıTarım Arazisi5 Yıl2.100,00525,0002.12.202114:00
251010117186Edikli Kasabası17418328.693,50TamTarla10.693,90Tarım Arazisi5 Yıl600,00150,0002.12.202114:10
351010117186Edikli Kasabası17418328.693,50TamTarla6.173,25Tarım Arazisi5 Yıl400,00100,0002.12.202114:20
451010117323Edikli Kasabası2871071.691,70TamHam ToprakTamamıTarım Arazisi5 Yıl4.100,001.025,0002.12.202114:30
551010117375Edikli Kasabası33632.624,04TamHam ToprakTamamıTarım Arazisi5 Yıl200,0050,0002.12.202114:40
651010117465Edikli Kasabası412610.958,68TamHam ToprakTamamıTarım Arazisi5 Yıl600,00150,0002.12.202114:50
751010117076Alay Kasabası14456.835,89TamTarlaTamamıTarım Arazisi5 Yıl3.500,00875,0002.12.202115:00
851010115987Hasaköy Köyü131435.854,07TamHam ToprakTamamıTarım Arazisi5 Yıl3.800,00950,0002.12.202115:10
951010116623Pınarcık Köyü14528.650,62TamHam ToprakTamamıTarım Arazisi5 Yıl1.600,00400,0002.12.202115:20
1051010116648Pınarcık Köyü166295.964,77TamHam ToprakTamamıTarım Arazisi5 Yıl600,00150,0002.12.202115:30
1151010104131İçmeli Köyü1541647.585,74TamTarlaTamamıTarım Arazisi5 Yıl550,00137,5002.12.202115:40
1251010104228İçmeli Köyü161645.885,17TamTarlaTamamıTarım Arazisi5 Yıl450,00112,5002.12.202115:50
1351010104229İçmeli Köyü161658.421,91TamTarlaTamamıTarım Arazisi5 Yıl600,00150,0002.12.202116:00
1451010104230İçmeli Köyü1616814.114,10TamTarlaTamamıTarım Arazisi5 Yıl1.000,00250,0002.12.202116:10
1551010104243İçmeli Köyü161896.046,86TamTarlaTamamıTarım Arazisi5 Yıl450,00112,5002.12.202116:20
1651010102498Gümüşler Ksb/Eski663214.057,56TamTarlaTamamıTarım Arazisi5 Yıl1.000,00250,0003.12.202109:30
1751010102500Gümüşler Ksb/Eski66615.919,29TamTarlaTamamıTarım Arazisi5 Yıl450,00112,5003.12.202109:40
1851010102499Gümüşler Ksb/Eski66717.260,89TamTarlaTamamıTarım Arazisi5 Yıl550,00137,5003.12.202109:50
1951010116554Bağlama Kasabası33546.557,93TamHam ToprakTamamıTarım-Hayvancılık5 Yıl750,00187,5003.12.202110:00
2051010116514Bağlama Kasabası374128.228,42TamHam ToprakTamamıTarım Arazisi5 Yıl3.150,00787,5003.12.202110:10
2151010118724Konaklı Kasabası2231446.126,20TamTarlaTamamıTarım Arazisi5 Yıl8.600,002.150,0003.12.202110:20
2251010115453Aşlama Köyü381575.397,54TamHam Toprak25.000,00Tarım Arazisi5 Yıl1.000,00250,0003.12.202110:30
2351010107926Hançerli Köyü186418.249,00TamHam ToprakTamamıTarım Arazisi5 Yıl10.950,002.737,5003.12.202110:40
2451010111402Orhanlı Kasabası94313.600,00TamTarlaTamamıTarım Arazisi5 Yıl1.530,00382,5003.12.202110:50
2551010107043Sazlıca Kasabası229663.103,74TamKıraç TarlaTamamıTarım Arazisi5 Yıl950,00237,5003.12.202111:00
2651010102288Elmalı Köyü2536833.000,00TamHam ToprakTamamıTarım Arazisi5 Yıl2.000,00500,0003.12.202111:10
2751010102170Elmalı Köyü303912.782,367,55TamHali Arazi93.310,25Tarım Arazisi5 Yıl6.300,001.575,0003.12.202111:20
2851010102170Elmalı Köyü303912.782,367,55TamHali Arazi10.000,00Tarım Arazisi5 Yıl700,00175,0003.12.202111:30
2951010102170Elmalı Köyü303912.782,367,55TamHali Arazi20.270,18Tarım Arazisi5 Yıl1.400,00350,0003.12.202111:40
3051010109783Aktaş Kasabası / Yeni1844213.883,11TamTarlaTamamıTarım Arazisi5 Yıl2.100,00525,0003.12.202111:50
3151010119556Aktaş Kasabası / Yeni19778.266,94TamHam ToprakTamamıTarım Arazisi5 Yıl4.000,001.000,0003.12.202112:00
3251010116921Çavdarlı Köyü2401765.201,93TamHam ToprakTamamıTarım Arazisi5 Yıl3.200,00800,0003.12.202114:00
3351010116972Çavdarlı Köyü3021029.953,25TamHam ToprakTamamıTarım Arazisi5 Yıl1.600,00400,0003.12.202114:10
3451010118097Karatlı Kasabası114204.816,02TamHam ToprakTamamıTarım Arazisi5 Yıl400,00100,0003.12.202114:20
3551010118087Karatlı Kasabası1142214.246,41TamHam ToprakTamamıTarım Arazisi5 Yıl750,00187,5003.12.202114:30
3651010118103Karatlı Kasabası11989.837,72TamHam ToprakTamamıTarım Arazisi5 Yıl1.050,00262,5003.12.202114:40
3751010118105Karatlı Kasabası12086.678,77TamHam ToprakTamamıTarım Arazisi5 Yıl750,00187,5003.12.202114:50
3851010118130Karatlı Kasabası137145.335,90TamHam ToprakTamamıTarım Arazisi5 Yıl450,00112,5003.12.202115:00
3951010118236Karatlı Kasabası1471119.240,50TamHam ToprakTamamıTarım Arazisi5 Yıl750,00187,5003.12.202115:10
4051010118145Karatlı Kasabası148979.722,11TamHam ToprakTamamıTarım Arazisi5 Yıl3.000,00750,0003.12.202115:20
4151010118205Karatlı Kasabası189135.721,51TamHam ToprakTamamıTarım Arazisi5 Yıl650,00162,5003.12.202115:30
4251010102544Hacıabdullah Kasabası4751.200,00TamTarlaTamamıTarım Arazisi5 Yıl350,0087,5003.12.202115:40
4351010102588Hacıabdullah Kasabası24482.020,00TamElma BahçesiTamamıTarım Arazisi5 Yıl650,00162,5003.12.202115:50
4451010102590Hacıabdullah Kasabası35059.552,00TamTarlaTamamıTarım Arazisi5 Yıl2.550,00637,5003.12.202116:00
4551010102732Hacıabdullah Kasabası61061.530,00TamTarlaTamamıTarım Arazisi5 Yıl450,00112,5003.12.202116:10
4651010102735Hacıabdullah Kasabası61092.060,00TamTarlaTamamıTarım Arazisi5 Yıl550,00137,5003.12.202116:20
4751010102737Hacıabdullah Kasabası61116.262,00TamTarlaTamamıTarım Arazisi5 Yıl1.650,00412,5003.12.202116:30
4851010119323Hacıabdullah Kasabası146205.978,84TamHam ToprakTamamıTarım Arazisi5 Yıl900,00225,0006.12.202109:30
4951010119325Hacıabdullah Kasabası149511.328,68TamHam ToprakTamamıTarım Arazisi5 Yıl300,0075,0006.12.202109:40
5051010119326Hacıabdullah Kasabası14968952,45TamHam ToprakTamamıTarım Arazisi5 Yıl200,0050,0006.12.202109:50
5151010119335Hacıabdullah Kasabası157133.090,44TamHam ToprakTamamıTarım Arazisi5 Yıl300,0075,0006.12.202110:00
5251010119338Hacıabdullah Kasabası160162.377,10TamHam ToprakTamamıTarım Arazisi5 Yıl400,00100,0006.12.202110:10
5351010119344Hacıabdullah Kasabası16436.631,85TamTarlaTamamıTarım Arazisi5 Yıl1.300,00325,0006.12.202110:20
5451010119359Hacıabdullah Kasabası176414.114,93TamHam ToprakTamamıTarım Arazisi5 Yıl900,00225,0006.12.202110:30
5551010119397Hacıabdullah Kasabası204858.453,19TamHam Toprak3.672,11Depolama alanı5 Yıl450,00112,5006.12.202110:40
5651010119426Hacıabdullah Kasabası225194.524,42TamHam ToprakTamamıTarım Arazisi5 Yıl300,0075,0006.12.202110:50
5751010119481Hacıabdullah Kasabası263626.700,62TamHam ToprakTamamıTarım Arazisi5 Yıl3.050,00762,5006.12.202111:00
5851010119482Hacıabdullah Kasabası2641537,54TamHam ToprakTamamıTarım Arazisi5 Yıl150,0037,5006.12.202111:10
5951010119483Hacıabdullah Kasabası265251.461,44TamHam ToprakTamamıTarım Arazisi5 Yıl350,0087,5006.12.202111:20
6051010119487Hacıabdullah Kasabası26912.395,16TamHam ToprakTamamıTarım Arazisi5 Yıl450,00112,5006.12.202111:30
6151010119488Hacıabdullah Kasabası27031.918,72TamHam ToprakTamamıTarım Arazisi5 Yıl400,00100,0006.12.202111:40
6251010119489Hacıabdullah Kasabası271414.499,49TamHam ToprakTamamıTarım Arazisi5 Yıl2.750,00687,5006.12.202111:50
6351010119490Hacıabdullah Kasabası271331.035,78TamHam ToprakTamamıTarım Arazisi5 Yıl250,0052,5006.12.202112:00
6451010119491Hacıabdullah Kasabası27321.636,57TamHam ToprakTamamıTarım Arazisi5 Yıl350,0087,5006.12.202112:10
6551040100836Çamardı/Demirkazık Köyü120493.900,00TamTarlaTamamıTarım Arazisi5 Yıl800,00200,0006.12.202112:20
6651040101208Çamardı/Üçkapılı Köyü1275108.253,22TamTaşlıkTamamıTarım Arazisi5 Yıl6.500,001.625,0006.12.202114:00
6751040101221Çamardı/Üçkapılı Köyü12794.178,70TamHam ToprakTamamıTarım Arazisi5 Yıl300,0075,0006.12.202114:10
6851040101228Çamardı/Üçkapılı Köyü13112579.707,72TamHam ToprakTamamıTarım Arazisi5 Yıl3.600,00900,0006.12.202114:20
6951040101244Çamardı/Üçkapılı Köyü1862716.754,31TamTarlaTamamıTarım Arazisi5 Yıl880,00220,0006.12.202114:30
7051040101245Çamardı/Üçkapılı Köyü186286.194,60TamTarlaTamamıTarım Arazisi5 Yıl330,0082,5006.12.202114:40
7151040101928Çamardı/Yeniköy Köyü1023719.666,18TamHam Toprak2.787,33Tarım Arazisi5 Yıl300,0075,0006.12.202114:50
7251040101902Çamardı/Yeniköy Köyü1451101.010.929,14TamHam Toprak8.289,78Tarım Arazisi5 Yıl550,00137,5006.12.202115:00
7351040101902Çamardı/Yeniköy Köyü1451101.010.929,14TamHam Toprak10.000,00Tarım Arazisi5 Yıl1.000,00250,0006.12.202115:10
7451040101885Çamardı/Yeniköy Köyü19438295.712,60TamHam Toprak37.615,06Tarım Arazisi5 Yıl3.000,00750,0006.12.202115:20
7551040101853Çamardı/Yeniköy Köyü197986.499,99TamHam Toprak23.285,00Tarım Arazisi5 Yıl1.800,00450,0006.12.202115:30
7651040101852Çamardı/Yeniköy Köyü19842155.262,02TamHam Toprak36.847,46Tarım Arazisi5 Yıl3.000,00750,0006.12.202115:40
7751040101851Çamardı/Yeniköy Köyü199106.660,11TamHam ToprakTamamıTarım Arazisi5 Yıl500,00125,0006.12.202115:50
7851040101571Çamardı/Yeniköy Köyü2264249.721,65TamHam ToprakTamamıTarım Arazisi5 Yıl4.000,001.000,0006.12.202116:00
7951040101821Çamardı/Yeniköy Köyü2312185.192,09TamHam Toprak25.541,94Tarım Arazisi5 Yıl2.000,00500,0006.12.202116:10
8051040101576Çamardı/Yeniköy Köyü237301.981.272,92TamHam Toprak20.000,00Tarım Arazisi5 Yıl1.500,00375,0006.12.202116:20
8151040101397Çamardı/Celaller Köyü12878171.226,67TamHam Toprak5.379,60Tarım Arazisi5 Yıl350,0087,5007.12.202110:00
8251040101455Çamardı/Celaller Köyü174108.749,73TamTarlaTamamıTarım Arazisi5 Yıl700,00175,0007.12.202110:10
8351040101142Çamardı/Celaller Köyü219527487,332,29TamHam Toprak16.701,40Tarım Arazisi5 Yıl1.100,00275,0007.12.202110:20
8451040101373Çamardı/Celaller Köyü2454327.324,29TamTarla30.417,20Tarım Arazisi5 Yıl1.900,00475,0007.12.202110:30
8551040101382Çamardı/Celaller Köyü254237.382,16TamHam Toprak28.503,06Tarım Arazisi5 Yıl1.800,00450,0007.12.202110:40
8651040101441Çamardı/Celaller Köyü2601158.199,06TamTarlaTamamıTarım Arazisi5 Yıl3.500,00875,0007.12.202110:50

İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZLAR

S.NoTAŞINMAZYERADAPARSEL(m2)HİSSESİCİNSİİRTİFAK HAKKI ALAN (m2)İLK YIL BEDELİTEMİNATİHALENİN
TARİHİSAATİ
151010117158Edikli Kasabası1512512.653,16TamHam ToprakTamamı1.270,00317,5007.12.202111:00
251010117199Edikli Kasabası186415.800,71TamHam ToprakTamamı1.600,00400,0007.12.202111:10
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları

adana escortadapazarı escortadıyaman escortafşin escortafyon escortağrı escortahlat escortakçaabat escortakçakale escortakçakoca escortakdeniz escortakhisar escortaksaray escortakşehir escortaksu escortakyazı escortalanya escortalaşehir escortaliağa escortaltıeylül escortaltınordu escortamasya escortanamur escortankara escortantakya escortantalya escortaraklı escortardahan escortardeşen escortarnavutköy escortatakum escortavanos escortavcılar escortaydın escortayvacık escortayvalık escortaziziye escortbabaeski escortbafra escortbağcılar escortbağlar escortbalıkesir escortbandırma escortbartın escortbatıkent escortbatman escortbattalgazi escortbayburt escortbelek escortbesni escortbeylikdüzü escortbeyşehir escortbiga escortbilecik escortbingöl escortbirecik escortbismil escortbitlis escortbodrum escortbolu escortbor escortbornova escortboyabat escortbozüyük escortbuca escortbucak escortbulancak escortbulanık escortbünyan escortburdur escortbursa escortçan escortçanakkale escortcanik escortçankaya escortçankırı escortçarşamba escortçayeli escortçekmeköy escortçerkeş escortçerkezköy escortçeşme escortceyhan escortçivril escortçorlu escortçorum escortçubuk escortçukurova escortçumra escortdalaman escortdarıca escortdatça escortdavutlar escortdefne escortdenizli escortderince escortdeveli escortdidim escortdigor escortdinar escortdiyadin escortdiyarbakır escortdoğanşehir escortdoğubayazıt escortdörtyol escortdulkadiroğlu escortdüzce escortedirne escortedremit escortefeler escortelazığ escortelbistan escortemirdağ escorterbaa escorterdemli escortereğli escorterenler escortergani escortergene escorterzincan escorterzurum escortescortesenler escorteskil escorteskişehir escortespiye escorteyyübiye escortfatih escortfatsa escortfethiye escortfinike escortfındıklı escortgaziantep escortgaziemir escortgebze escortgediz escortgelibolu escortgemerek escortgemlik escortgerede escortgiresun escortgölbaşı escortgölcük escortgörele escortgörükle escortgöynük escortgümbet escortgümüşhane escortgüngören escortgüroymak escortgürsu escorthakkari escorthaliliye escorthatay escorthaymana escorthorasan escortiğdır escortilgaz escorti̇lkadım escorti̇negöl escorti̇skenderun escortisparta escorti̇stanbul escorti̇zmir escorti̇zmit escorti̇znik escortkadirli escortkadıköy escortkağıthane escortkağızman escortkahta escortkaman escortkangal escortkapaklı escortkarabük escortkaracabey escortkarahayıt escortkaraköprü escortkaraman escortkaratay escortkaresi escortkars escortkarşıyaka escortkartal escortkaş escortkastamonu escortkaynaşlı escortkayseri escortkeçiören escortkemer escortkepez escortkeşan escortkeskin escortkestel escortkilis escortkırıkhan escortkırıkkale escortkırkağaç escortkırklareli escortkırşehir escortkızıltepe escortkocaeli escortkocasinan escortkonak escortkonya escortkonyaaltı escortkörfez escortkorkuteli escortköyceğiz escortkozan escortkumluca escortkumru escortkuşadası escortkütahya escortlara escortlüleburgaz escortmalatya escortmalazgirt escortmalkara escortmaltepe escortmamak escortmanavgat escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmarmaris escortmelikgazi escortmenemen escortmenteşe escortmeram escortmersin escortmerzifon escortmezitli escortmilas escortmucur escortmudanya escortmudurnu escortmuğla escortmuratpaşa escortmuş escortmut escortnazilli escortnevşehir escortniğde escortniksar escortnilüfer escortnizip escortnurdağı escortödemiş escortof escortoltu escortonikişubat escortordu escortorhangazi escortortahisar escortortaköy escortosmancık escortosmangazi escortosmaniye escortpalandöken escortpamukkale escortpamukova escortpatnos escortpayas escortpazar escortpazarcık escortpendik escortpolatlı escortrize escortsafranbolu escortşahinbey escortsakarya escortsalihli escortsamandağ escortsamsun escortsandıklı escortşanlıurfa escortsapanca escortsarıçam escortsarıkamış escortsarıyer escortşarkışla escortşehitkamil escortselçuklu escortselim escortserdivan escortserik escortseyhan escortsiirt escortsilifke escortsimav escortsincan escortsinop escortşişli escortsivas escortsiverek escortşırnak escortsöğüt escortsöke escortsoma escortsultangazi escortsuluova escortsungurlu escortsur escortsuruç escortsuşehri escortsusurluk escorttalas escorttarsus escorttaşova escorttavşanlı escorttekirdağ escortterme escorttire escorttirebolu escorttokat escorttorbalı escorttoroslar escorttrabzon escortturgutlu escortturhal escorttürkoğlu escorttuzla escortulus escortümraniye escortünye escortürgüp escorturla escortuşak escortüsküdar escortüzümlü escortvan escortvarto escortviranşehir escortyahşihan escortyahyalı escortyakutiye escortyalova escortyatağan escortyenişehir escortyeşilyurt escortyıldırım escortyıldızeli escortyomra escortyozgat escortyunusemre escortyüreğir escortzara escortzeytinburnu escortzile escortzonguldak escortAydın escortmuğla escorttekirdağ escortmanisa escortbalıkesir escortmanavgat escortalanya escortfethiye escortdidim escorttrabzon escortelazığ escortordu escortkütahya escortısparta escortrize escortmaraş escortyalova escortgiresun escortyozgat escorttokat escortşanlıurfa escortsivas escortbatman escorterzurum escortsinop escortkırşehir escortkaraman escortkırıkkale escortbolu escortamasya escortniğde escortuşak escortedirne escortçorum escortosmaniye escortzonguldak escortvan escorterzincan escortsöke escortnazilli escortkuşadası escortefeler escortdidim escortçine escortbodrum escortfethiye escortmarmaris escortdalaman escortmenteşe escortmilas escortortaca escortseydikemer escortçerkezköy escortçorlu escortergene escortkapaklı escortmalkara escortsüleymanpaşa escortakhisar escortalaşehir escortsalihli escortşehzadeler escortsoma escortturgutlu escortyunusemre escortbandırma escortaltıeylül escortayvalık escortbigadiç escortburhaniye escortgönen escortkaresi escortsusurluk escortayvacık escortbiga escortçan escortgelibolu escortyenice escortakçaabat escortaraklı escortof escortortahisar escortyomra escortkarakoçan escortkovancılar escortaltınordu escortfatsa escortperşembe escortünye escorttavşanlı escortsimav escortdomaniç escorteğirdir escortyalvaç escortardeşen escortcayeli escortfındıklı escortpazar escortafşin escortdulkadiroğlu escortElbistan escortonikişubat escortpazarcık escorttürkoğlu escortaltınova escortçiftlikköy escortçınarcık escortbulancak escortespiye escorteynesil escortgörele escortpiraziz escorttirebolu escortyağlıdere escortsorgun escortsarıkaya escortçayıralan escortboğazlıyan escortakdağmadeni escorterbaa escortniksar escortturhal escortzile escortviranşehir escortsuruç escortsiverek escortkaraköprü escorthaliliye escorteyyübiye escortakçakale escortzara escortYıldızeli escortsuşehri escortşarkışla escortgemerek escortkozluk escortsason escortaziziye escorthorasan escortoltu escortpalandöken escortyakutiye escortayancık escortboyabat escortgerze escortkaman escortmucur escortermenek escortsarıveliler escortkeskin escortyahşihan escortgerede escortgöynük escortmengen escortmudurnu escortgöynücek escortgümüşhacıköy escortmerzifon escortsuluova escorttaşova escortbor escortçamardı escortulukışla escortbanaz escorteşme escortsivaslı escorthavsa escortipsala escortkeşan escortosmancık escortsungurlu escortbahçe escorthasanbeyli escortkadirli escorttoprakkale escortalaplı escortçaycuma escortereğli escortkilimli escortbaşkale escortipekyolu escortözalp escorttuşba escortkemah escortrefahiye escorttercan escortüzümlü escorthttp://www.ddtshanghaiescort.comAntalya escortBursa escortMersin escortAydın escortBalıkesir escortÇanakkale escortKıbrıs escortKütahya escortManisa escortMuğla escortTekirdağ escortTrabzon escortYalova escortIsparta escortMaraş escortOrdu escortRize escortSivas escortAfyon escortAksaray escortGiresun escortŞanlıurfa escortYozgat escortErzurum escortAmasya escortÇorum escortTokat escortUşak escortVan escortBolu escortBurdur escortKırşehir escortNiğde escortOsmaniye escortZonguldak escortDüzce escortEdirne escortErzincan escortKarabük escortKaraman escortKastamonu escortKırıkkale escortKırklareli escortmanavgat escortalanya escortbelek escortaksu escortfinike escortgazipaşa escortgüllük escortkaş escortkemer escortkepez escortkonyaaltı escortkorkuteli escortkumluca escortlara escortmuratpaşa escortserik escortgemlik escortgürsu escortinegöl escortiznik escortmudanya escortnilüfer escortorhangazi escortosmangazi escortyıldırım escortkuşadası escortdidim escortnazilli escortsöke escortefeler escortbandırma escortaltıeylül escortedremit escortkaresi escortsusurluk escortbodrum escortgümbet escortturgutreis escortdalaman escortfethiye escortköyceğiz escortmarmaris escortçerkezköy escortçorlu escortkapaklı escortsüleymanpaşa escortmeram escortanamur escorterdemli escortmezitli escortsilifke escorttarsus escortakhisar escortsalihli escortsoma escortturgutlu escortgirne escortlefkoşa escortbiga escortçan escortgelibolu escortdinar escortemirdağ escortsandıklı escortmerzifon escortsuluova escorttaşova escortyeşilyurt escortgerede escortmengen escortbucak escortkadirli escortosmancık escortsungurlu escortakçakoca escortipsala escortkeşan escortkilimli escortüzümlü escortaziziye escortpalandöken escortyakutiye escortbulancak escortespiye escorttirebolu escortsafranbolu escortlüleburgaz escortgediz escortsimav escorttavşanlı escortelbistan escortfatsa escortünye escortardeşen escortçayeli escortbirecik escorteyyübiye escorthaliliye escortsiverek escortsuruç escortviranşehir escortkangal escortşarkışla escortsuşehri escortyıldızeli escorterbaa escortniksar escortturhal escortakçaabat escortaraklı escortof escortortahisar escortsorgun escortwww.elmasajeinfantil.comistanbul masaj salonuankara masaj salonuizmir masaj salonubursa masaj salonuantalya masaj salonuadana masaj salonukonya masaj salonuşanlıurfa masaj salonugaziantep masaj salonukocaeli masaj salonumersin masaj salonudiyarbakır masaj salonuhatay masaj salonumanisa masaj salonukayseri masaj salonusamsun masaj salonubalıkesir masaj salonumaraş masaj salonuvan masaj salonuaydın masaj salonutekirdağ masaj salonusakarya masaj salonudenizli masaj salonumuğla masaj salonubağcılar masaj salonubahçelievler masaj salonuesenler masaj salonuesenyurt masaj salonukadıköy masaj salonukağıthane masaj salonukartal masaj salonuküçükçekmece masaj salonumaltepe masaj salonupendik masaj salonusultangazi masaj salonuümraniye masaj salonuüsküdar masaj salonualiağa masaj salonualsancak masaj salonubayraklı masaj salonubornova masaj salonubuca masaj salonuçeşme masaj salonuçiğli masaj salonugaziemir masaj salonukarşıyaka masaj salonukonak masaj salonumenemen masaj salonuödemiş masaj salonutorbalı masaj salonuçankaya masaj salonukeçiören masaj salonumamak masaj salonupolatlı masaj salonusincan masaj salonualanya masaj salonubelek masaj salonukaş masaj salonukemer masaj salonukorkuteli masaj salonulara masaj salonumanavgat masaj salonuserik masaj salonuside masaj salonudidim masaj salonuefeler masaj salonukuşadası masaj salonunazilli masaj salonualtıeylül masaj salonubandırma masaj salonuedremit masaj salonukaresi masaj salonususurluk masaj salonugemlik masaj salonugürsu masaj salonuinegöl masaj salonumudanya masaj salonunilüfer masaj salonuosmangazi masaj salonuyıldırım masaj salonubiga masaj salonuçan masaj salonugelibolu masaj salonuadıyaman masaj salonuafyon masaj salonuağrı masaj salonuaksaray masaj salonuamasya masaj salonuardahan masaj salonuartvin masaj salonubartın masaj salonubatman masaj salonubayburt masaj salonubilecik masaj salonubingöl masaj salonubitlis masaj salonubolu masaj salonuburdur masaj salonuçanakkale masaj salonuçankırı masaj salonuçorum masaj salonudüzce masaj salonuedirne masaj salonuelazığ masaj salonuerzincan masaj salonuerzurum masaj salonueskişehir masaj salonugiresun masaj salonugümüşhane masaj salonuığdır masaj salonuısparta masaj salonukarabük masaj salonukaraman masaj salonukastamonu masaj salonukilis masaj salonukırıkkale masaj salonukırklareli masaj salonukırşehir masaj salonuuşak masaj salonukütahya masaj salonumalatya masaj salonumardin masaj salonunevşehir masaj salonuniğde masaj salonuordu masaj salonutrabzon masaj salonuosmaniye masaj salonurize masaj salonusiirt masaj salonusinop masaj salonusivas masaj salonutokat masaj salonukarahayıt masaj salonupamukkale masaj salonunizip masaj salonuşahinbey masaj salonuşehitkamil masaj salonuantakya masaj salonudefne masaj salonuiskenderun masaj salonudarıca masaj salonugebze masaj salonugölcük masaj salonuizmit masaj salonukörfez masaj salonuakşehir masaj salonubeyşehir masaj salonuereğli masaj salonukaratay masaj salonumeram masaj salonuselçuklu masaj salonuakhisar masaj salonualaşehir masaj salonusoma masaj salonuturgutlu masaj salonuakdeniz masaj salonuanamur masaj salonuerdemli masaj salonumezitli masaj salonusilifke masaj salonutarsus masaj salonutoroslar masaj salonuyenişehir masaj salonubodrum masaj salonudalaman masaj salonufethiye masaj salonuköyceğiz masaj salonumarmaris masaj salonumenteşe masaj salonumilas masaj salonuadapazarı masaj salonuserdivan masaj salonuatakum masaj salonuçarşamba masaj salonuilkadım masaj salonueyyübiye masaj salonusiverek masaj salonuviranşehir masaj salonuçerkezköy masaj salonuçorlu masaj salonuerbaa masaj salonu