Samsun Kamu Lojman Satışları Başladı | 27 Şubat 2024İmar Haber

27 Şubat 2024 - 16:24

Samsun Kamu Lojman Satışları Başladı

Samsun İlkadım ve Atakum’da Toplam 40 Adet Kamu Konutu Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Emlak Müdürlüğü tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 11 Ağustos 2020 tarihinde satışa çıkarılıyor.

Samsun Kamu Lojman Satışları Başladı
Son Güncelleme :

24 Temmuz 2020 - 17:50

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/samsun-kamu-lojman-satislari/18839/" title="facebook">

Aşağıda listelenen kamu konutlarının satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 11 Ağustos tarihinde Kale Mah. Sahil Cad. No: 35 İlkadım/SAMSUN adresinde yapılacak.

1-İhaleye Katılacak İsteklilerin;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C kimlik numaralarını, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,d) Vekaleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnameyi ibraz etmeleri (Vekaletnamede, vekil olunan adına taşınmaz alım – satımına vekil edildiğine dair ibarenin olması aranacaktır. ) gerekmektedir.
e) Geçici teminat bedelini yatırmış olmaları, geçici teminat olarak;
-Tedavüldeki Türk Parası,
-Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Geçiçi Teminat Mektubunun kamu konutunun ada-parsel bilgisini, bağımsız bölüm numarasını içermesi, ayrıca süresiz, limit içi olması gerekir.)
-Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),
-Satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ve geçimini yurtdışında temin eden Türk vatandaşları; teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz yatırabileceklerdir.
f) İşin gereğine göre Kızılırmak Emlak Müdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,
g) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl (2020) içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
2- Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte, adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. Öncelikli alım hakkı sahipleri bu hakkı sadece bir kamu konutu için kullanabilirler.
3- İhale bedeli, öncelikli alım hakkı sahibi tarafından peşin ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır. Taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;

a) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,

b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle, c) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi, bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.
4- Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesini imzalaması halinde bu durum ihalede en yüksek teklif veren isteklisine bildirilir.
5- Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
6- Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi durumunda, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.
7- İdarelerince, boş olarak bildirilen kamu konutlarının (bağımsız bölümlerin), ilan tarihi ile ihale tarihi arasında tahsis edilmeleri halinde bu durumdaki konutların ihaleleri yapılmayacaktır.
8- Satışı yapılan kamu konutları (bağımsız bölümler), satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir.

9- Satışı yapılan kamu konutları (bağımsız bölümler) KDV’den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

10- İhaleye iştirak edecek isteklilerin, COVİD-19 salgını nedeniyle maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunludur.

11- Haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler ( kendi adına veya temsilen ) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

12- Posta ile yapılacak olan müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.

13- Posta yolu ile verilecek tekliflerde meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

14- Komisyon, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

15- İhalelere ilişkin şartname ve ekleri, mesai saatleri içerisinde Kızılırmak Emlak Müdürlüğünde görülebilir ve ücretsiz olarak alınabilir.

16- Bu ilana https://samsun.csb.gov.tr adresinden (duyurular kısmından) ulaşılabileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de ögrenilebilir.

İrtibat Tel: (0 362 ) 435 82 63 /1080 (Dahili)


İLAN
SAMSUN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KIZILIRMAK EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATIŞI YAPILACAK KAMU KONUTLARI (BAĞIMSIZ BÖLÜMLER)

SIRA İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL BLOK KAT TAPUDAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜM NO KAPI NO DAİRE TİPİ DURUMU BEDELİ TEMİNAT
1 İlkadım Ulugazi 282 34 * 2 17 5 106 3+1 Boş 135.000 13.500
2 İlkadım Selahiye 7506 1 Tapuda A Blok Fillen C1 Blok 1 7 7 112 3+1 Dolu 130.000 13.000
3 Atakum Atakum (Denizevleri) 9306 3 * 2 11 13 110 2+1 Dolu 170.000 17.000
4 Atakum Atakum (Denizevleri) 9306 3 * 2 12 14 110 2+1 Dolu 170.000 17.000
5 Atakum Atakum (Denizevleri) 9306 3 * 2 13 12 110 2+1 Dolu 170.000 17.000
6 Atakum Atakum (Denizevleri) 9306 3 * 2 14 11 110 2+1 Dolu 170.000 17.000
7 İlkadım Kökcüoğlu 7205 2 D 3 14 14 88 2+1 Dolu 110.000 11.000
8 İlkadım Kökcüoğlu 7205 2 D 3 15 15 88 2+1 Dolu 110.000 11.000
9 İlkadım Kökcüoğlu 7205 2 D 3 16 16 88 2+1 Dolu 110.000 11.000
10 İlkadım Kökcüoğlu 7205 2 D 4 18 18 88 2+1 Dolu 110.000 11.000
11 İlkadım Kökcüoğlu 7205 2 D 4 19 19 88 2+1 Boş 110.000 11.000
12 İlkadım Kökcüoğlu 7205 2 D 4 20 20 88 2+1 Dolu 110.000 11.000
13 İlkadım Kılıçdede 7927 19 * Bodrum 1 1 99 2+1 Boş 85.000 8.500
14 İlkadım Kılıçdede 7927 19 * Zemin 2 2 76 2+1 Dolu 85.000 8.500
15 İlkadım Kılıçdede 7927 19 * Zemin 3 3 94 2+1 Dolu 95.000 9.500
16 İlkadım Kılıçdede 7927 19 * 1 4 4 112 3+1 Dolu 120.000 12.000
17 İlkadım Kılıçdede 7927 19 * 1 5 5 94 2+1 Boş 110.000 11.000
18 İlkadım Kılıçdede 7927 19 * 2 6 6 112 3+1 Dolu 125.000 12.500
19 İlkadım Kılıçdede 7927 19 * 2 7 7 94 2+1 Dolu 115.000 11.500
20 İlkadım Kılıçdede 7927 19 * 3 8 8 112 3+1 Dolu 125.000 12.500
21 İlkadım Kılıçdede 7927 19 * 3 9 9 94 2+1 Dolu 115.000 11.500
22 İlkadım Kılıçdede 7927 19 * 4 10 10 112 3+1 Dolu 120.000 12.000
23 İlkadım Kılıçdede 7927 19 * 4 11 11 94 2+1 Dolu 110.000 11.000
24 İlkadım Kılıçdede 7933 1 * Zemin 1 1 97 2+1 Dolu 90.000 9.000
25 İlkadım Kılıçdede 7933 1 * 1 2 2 115 3+1 Dolu 130.000 13.000
26 İlkadım Kılıçdede 7933 1 * 2 3 3 115 3+1 Dolu 135.000 13.500
27 İlkadım Kılıçdede 7933 1 * 3 4 4 115 3+1 Dolu 140.000 14.000
28 İlkadım Kılıçdede 7933 1 * 4 5 5 115 3+1 Dolu 135.000 13.500
29 İlkadım Kılıçdede 7933 2 * Zemin 1 1 90 2+1 Dolu 85.000 8.500
30 İlkadım Kılıçdede 7933 2 * 1 2 2 107 3+1 Dolu 120.000 12.000
31 İlkadım Kılıçdede 7933 2 * 2 3 3 107 3+1 Dolu 125.000 12.500
32 İlkadım Kılıçdede 7933 2 * 3 4 4 107 3+1 Dolu 130.000 13.000
33 İlkadım Kılıçdede 7933 2 * 4 5 5 107 3+1 Dolu 125.000 12.500
34 İlkadım Kılıçdede 7933 12 * Zemin 1 1 97 3+1 Dolu 95.000 9.500
35 İlkadım Kılıçdede 7933 12 * 1 2 2 115 3+1 Dolu 130.000 13.000
36 İlkadım Kılıçdede 7933 12 * 2 3 3 115 3+1 Dolu 135.000 13.500
37 İlkadım Kılıçdede 7933 12 * 3 4 4 115 3+1 Dolu 140.000 14.000
38 İlkadım Kılıçdede 7933 12 * 4 5 5 115 3+1 Dolu 145.000 14.500
39 İlkadım Kılıçdede 7933 12 * 5 6 6 115 3+1 Dolu 150.000 15.000
40 İlkadım Kılıçdede 7933 12 * 6 7 7 115 3+1 Dolu 145.000 14.500