Arsa (İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 04.06.2021 - 18:41, Güncelleme: 31.01.2022 - 20:34

Sandıklı'da 349 Adet Konut İmarlı Arsa Satılacak

 

Sandıklı'da 349 Adet Konut İmarlı Arsa Satılacak

Afyonkarahisar Sandıklı İlçesi, Reşadiye Köyünde Bulunan 349 Adet, Tamamı Hazine Hisseli Arsaların Satış İhalesi Yapılacaktır.
Tapu bilgileri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ihaleleri; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi hükümlerine göre "Açık Teklif Usulü" ile, belirtilen tarihlerde ve saatlerde Sandıklı Milli Emlak Şefliği (Maliye Hizmet Binası 3. Kat) ihale odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Sandıklı Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir. Şartname suretinden istenilmesi halinde 50 TL (Elli) şartname bedeli alınacaktır. İhaleye katılacak isteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına; Geçici Teminat bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz (Aşağıdaki hesap numarasına ödendiğine dair makbuz, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği Süresiz Teminat Mektubu banka teyit yazısı ile ibraz edilmeli, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasınca belirlenen konvertible döviz.)Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberi, e-devletten alınabilmektedir.) ile Nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdanı fotokopisi,Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ile imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,Gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi, İhale tarihlerinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İstekliler ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşması kaydıyla, Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde, Hazine'ye ait taşınmaz malların satış tutarı belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL 'nı geçtiği takdirde, satış bedelinin en az 1/4'ü peşin, kalanı 3'er aylık dönemler halinde en fazla 8 eşit taksitle ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi hükmüne göre, İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 09.04.2021 tarihinde yayımlanan 31449 sayılı Resmi Gazetede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermayesi İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesi hükmüne göre, Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinden, 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş),Satış bedeli üzerinden işlem bedeli olarak döner sermaye ücreti tahsil edilecektir. Ayrıntılı bilgi için irtibat Telefon: 0 (272) 512 99 11 S.No - Dosya No - Ada - Parsel - Yüzölçümü - İmar Durumu - Bedeli - Teminat - İhale Tarih - Saat 1 03150109714  254 1 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 28.06.2021 10:30 2 03150109715  254 2 450,39   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 10.850 2.170 28.06.2021 10:45 3 03150109716  254 3 469,38   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 11.300 2.260 28.06.2021 11:00 4 03150109717  254 4 500,01   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 28.06.2021 11:15 5 03150109718  254 5 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 28.06.2021 11:30 6 03150109719  254 6 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 28.06.2021 11:45 7 03150109720  254 7 456,75   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 11.000 2.200 28.06.2021 12:00 8 03150109721  254 8 474,61   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 11.400 2.280 28.06.2021 13:00 9 03150109722  254 9 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 28.06.2021 13:15 10 03150109723  255 1 544,40   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.100 2.620 28.06.2021 13:30 11 03150109724  255 2 569,99   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.700 2.740 28.06.2021 13:45 12 03150109725  255 3 565   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.600 2.720 28.06.2021 14:00 13 03150109726  255 4 565   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.600 2.720 28.06.2021 14:15 14 03150109727  255 5 561,04   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.500 2.700 28.06.2021 14:30 15 03150109728  255 6 612,68   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.750 2.950 28.06.2021 14:45 16 03150109729  256 1 717,67   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 17.250 3.450 28.06.2021 15:00 17 03150109730  256 2 650   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 15.600 3.120 28.06.2021 15:15 18 03150109731  256 3 650   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 15.600 3.120 28.06.2021 15:30 19 03150109732  257 1 510   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.250 2.450 28.06.2021 15:45 20 03150109733  257 2 510   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.250 2.450 28.06.2021 16:00 21 03150109734  257 3 510   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.250 2.450 29.06.2021 10:30 22 03150109735  257 4 495,71   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 11.900 2.380 29.06.2021 10:45 23 03150109736  257 5 529,98   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 29.06.2021 11:00 24 03150109737  257 6 510   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.250 2.450 29.06.2021 11:15 25 03150109738  257 7 510   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.250 2.450 29.06.2021 11:30 26 03150109739  257 8 510   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.250 2.450 29.06.2021 11:45 27 03150109740  258 1 530   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 29.06.2021 12:00 28 03150109741  258 2 530   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 29.06.2021 13:00 29 03150109742  258 3 530   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 29.06.2021 13:15 30 03150109743  258 4 530,01   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 29.06.2021 13:30 31 03150109744  258 5 557,21   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.400 2.680 29.06.2021 13:45 32 03150109745  258 6 523,20   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.600 2.520 29.06.2021 14:00 33 03150109746  258 7 523,20   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.600 2.520 29.06.2021 14:15 34 03150109747  258 8 523,19   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.600 2.520 29.06.2021 14:30 35 03150109748  259 1 550   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 29.06.2021 14:45 36 03150109749  259 2 550   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 29.06.2021 15:00 37 03150109750  259 3 550   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 29.06.2021 15:15 38 03150109751  259 4 550,01   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.250 2.650 29.06.2021 15:30 39 03150109752  259 5 577,50   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.900 2.780 29.06.2021 15:45 40 03150109753  259 6 543,47   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.050 2.610 29.06.2021 16:00 41 03150109754  259 7 543,47   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.050 2.610 30.06.2021 10:30 42 03150109755  259 8 543,46   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.050 2.610 30.06.2021 10:45 43 03150109756  260 1 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 30.06.2021 11:00 44 03150109757  260 2 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 30.06.2021 11:15 45 03150109758  260 3 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 30.06.2021 11:30 46 03150109759  260 4 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 30.06.2021 11:45 47 03150109760  260 5 499,28   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 30.06.2021 12:00 48 03150109761  260 6 499,27   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 30.06.2021 13:00 49 03150109762  260 7 499,27   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 30.06.2021 13:15 50 03150109763  260 8 499,27   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 30.06.2021 13:30 51 03150109764  261 1 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 30.06.2021 13:45 52 03150109765  261 2 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 30.06.2021 14:00 53 03150109766  261 3 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 30.06.2021 14:15 54 03150109767  261 4 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 30.06.2021 14:30 55 03150109768  261 5 499,28   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 30.06.2021 14:45 56 03150109769  261 6 499,27   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 30.06.2021 15:00 57 03150109770  261 7 499,27   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 30.06.2021 15:15 58 03150109771  261 8 499,27   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 30.06.2021 15:30 59 03150109772  262 1 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 30.06.2021 15:45 60 03150109773  262 2 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 30.06.2021 16:00 61 03150109774  262 3 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 01.07.2021 10:30 62 03150109775  262 4 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 01.07.2021 10:45 63 03150109776  262 5 499,28   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 01.07.2021 11:00 64 03150109777  262 6 499,27   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 01.07.2021 11:15 65 03150109778  262 7 499,27   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 01.07.2021 11:30 66 03150109779  262 8 499,27   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 01.07.2021 11:45 67 03150109780  263 1 1.014   Ticaret Konut Turizm Alanı (Emsal:1,50-Yençok:12,50) 60.900 12.180 01.07.2021 12:00 68 03150109781  263 2 1.014   Ticaret Konut Turizm Alanı (Emsal:1,50-Yençok:12,50) 55.800 11.160 01.07.2021 13:00 69 03150109782  263 3 1.014   Ticaret Konut Turizm Alanı (Emsal:1,50-Yençok:12,50) 55.800 11.160 01.07.2021 13:15 70 03150109783  263 4 1.014   Ticaret Konut Turizm Alanı (Emsal:1,50-Yençok:12,50) 55.800 11.160 01.07.2021 13:30 71 03150109784  263 5 1.014   Ticaret Konut Turizm Alanı (Emsal:1,50-Yençok:12,50) 55.800 11.160 01.07.2021 13:45 72 03150109785  263 6 1.014   Ticaret Konut Turizm Alanı (Emsal:1,50-Yençok:12,50) 55.800 11.160 01.07.2021 14:00 73 03150109786  263 7 1.017,83   Ticaret Konut Turizm Alanı (Emsal:1,50-Yençok:12,50) 61.100 12.220 01.07.2021 14:15 74 03150109787  264 1 986   Ticaret Konut Alanı (Emsal:1,50-Yençok:12,50) 59.200 11.840 01.07.2021 14:30 75 03150109788  264 2 986   Ticaret Konut Alanı (Emsal:1,50-Yençok:12,50) 54.300 10.860 01.07.2021 14:45 76 03150109789  264 3 986   Ticaret Konut Alanı (Emsal:1,50-Yençok:12,50) 54.300 10.860 01.07.2021 15:00 77 03150109790  264 4 986   Ticaret Konut Alanı (Emsal:1,50-Yençok:12,50) 54.300 10.860 01.07.2021 15:15 78 03150109791  264 5 989,18   Ticaret Konut Alanı (Emsal:1,50-Yençok:12,50) 59.400 11.880 01.07.2021 15:30 79 03150109792  264 6 988   Ticaret Konut Alanı (Emsal:1,50-Yençok:12,50) 59.300 11.860 01.07.2021 15:45 80 03150109793  270 1 525,62   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.650 2.530 01.07.2021 16:00 81 03150109794  270 2 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 05.07.2021 10:30 82 03150109795  270 3 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 05.07.2021 10:45 83 03150109796  270 4 788,65   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 19.000 3.800 05.07.2021 11:00 84 03150109797  270 5 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 05.07.2021 11:15 85 03150109798  270 6 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 05.07.2021 11:30 86 03150109799  270 7 602,39   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.500 2.900 05.07.2021 11:45 87 03150109800  271 1 525,62   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.650 2.530 05.07.2021 12:00 88 03150109801  271 2 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 05.07.2021 13:00 89 03150109802  271 3 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 05.07.2021 13:15 90 03150109803  271 4 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 05.07.2021 13:30 91 03150109804  271 5 970,42   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 23.300 4.660 05.07.2021 13:45 92 03150109805  271 6 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 05.07.2021 14:00 93 03150109806  271 7 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 05.07.2021 14:15 94 03150109807  271 8 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 05.07.2021 14:30 95 03150109808  271 9 602,38   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.500 2.900 05.07.2021 14:45 96 03150109809  272 1 576,36   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.850 2.770 05.07.2021 15:00 97 03150109810  272 2 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 05.07.2021 15:15 98 03150109811  272 3 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 05.07.2021 15:30 99 03150109812  272 4 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 05.07.2021 15:45 100 03150109813  272 5 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 05.07.2021 16:00 101 03150109814  272 6 930,48   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 22.350 4.470 06.07.2021 10:30 102 03150109815  272 7 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 06.07.2021 10:45 103 03150109816  272 8 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 06.07.2021 11:00 104 03150109817  272 9 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 06.07.2021 11:15 105 03150109818  272 10 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 06.07.2021 11:30 106 03150109819  272 11 518,64   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.450 2.490 06.07.2021 11:45 107 03150109820  273 1 576,36   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.850 2.770 06.07.2021 12:00 108 03150109821  273 2 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 06.07.2021 13:00 109 03150109822  273 3 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 06.07.2021 13:15 110 03150109823  273 4 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 06.07.2021 13:30 111 03150109824  273 5 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 06.07.2021 13:45 112 03150109825  273 6 650,76   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 15.650 3.130 06.07.2021 14:00 113 03150109827  273 8 465,72   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 11.200 2.240 06.07.2021 14:15 114 03150109828  273 9 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 06.07.2021 14:30 115 03150109829  273 10 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 06.07.2021 14:45 116 03150109830  273 11 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 06.07.2021 15:00 117 03150109831  273 12 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 06.07.2021 15:15 118 03150109832  273 13 518,64   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.450 2.490 06.07.2021 15:30 119 03150109833  274 1 469,55   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 11.300 2.260 06.07.2021 15:45 120 03150109834  274 2 469,50   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 11.300 2.260 06.07.2021 16:00 121 03150109835  274 3 518,11   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.450 2.490 07.07.2021 10:30 122 03150109836  274 4 531,89   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.800 2.560 07.07.2021 10:45 123 03150109837  274 5 469,50   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 11.300 2.260 07.07.2021 11:00 124 03150109838  274 6 469,50   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 11.300 2.260 07.07.2021 11:15 125 03150109839  275 1 515   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.400 2.480 07.07.2021 11:30 126 03150109840  275 2 515   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.400 2.480 07.07.2021 11:45 127 03150109841  275 3 504,79   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.150 2.430 07.07.2021 12:00 128 03150109842  275 4 524,07   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.600 2.520 07.07.2021 13:00 129 03150109843  275 5 515   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.400 2.480 07.07.2021 13:15 130 03150109844  275 6 515   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.400 2.480 07.07.2021 13:30 131 03150109845  276 1 525   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.600 2.520 07.07.2021 13:45 132 03150109846  276 2 525   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.600 2.520 07.07.2021 14:00 133 03150109847  276 3 523,54   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.600 2.520 07.07.2021 14:15 134 03150109848  276 4 529,50   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 07.07.2021 14:30 135 03150109849  276 5 525   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.600 2.520 07.07.2021 14:45 136 03150109850  276 6 525   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.600 2.520 07.07.2021 15:00 137 03150109851  277 1 520   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.500 2.500 07.07.2021 15:15 138 03150109852  277 2 520   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.500 2.500 07.07.2021 15:30 139 03150109853  277 3 534,05   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.850 2.570 07.07.2021 15:45 140 03150109854  277 4 525,60   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.650 2.530 07.07.2021 16:00 141 03150109855  277 5 520   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.500 2.500 08.07.2021 10:30 142 03150109856  277 6 520   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.500 2.500 08.07.2021 10:45 143 03150109857  278 1 555   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.350 2.670 08.07.2021 11:00 144 03150109858  278 2 555   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.350 2.670 08.07.2021 11:15 145 03150109859  278 3 573,04   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.800 2.760 08.07.2021 11:30 146 03150109860  278 4 554,77   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.350 2.670 08.07.2021 11:45 147 03150109861  278 5 555   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.350 2.670 08.07.2021 12:00 148 03150109862  278 6 555   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.350 2.670 08.07.2021 13:00 149 03150109863  279 1 544,31   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.100 2.620 08.07.2021 13:15 150 03150109864  279 2 540   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.000 2.600 08.07.2021 13:30 151 03150109865  279 3 540   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.000 2.600 08.07.2021 13:45 152 03150109866  279 4 540   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.000 2.600 08.07.2021 14:00 153 03150109867  279 5 540   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.000 2.600 08.07.2021 14:15 154 03150109868  279 6 584,79   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.050 2.810 08.07.2021 14:30 155 03150109869  279 7 502,20   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.100 2.420 08.07.2021 14:45 156 03150109870  279 8 540   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.000 2.600 08.07.2021 15:00 157 03150109871  279 9 540   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.000 2.600 08.07.2021 15:15 158 03150109872  279 10 540   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.000 2.600 08.07.2021 15:30 159 03150109873  279 11 540   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.000 2.600 08.07.2021 15:45 160 03150109874  279 12 535,70   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.900 2.580 08.07.2021 16:00 161 03150109875  280 1 595,28   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.300 2.860 12.07.2021 10:30 162 03150109876  280 2 560,99   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.500 2.700 12.07.2021 10:45 163 03150109877  280 3 552,96   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.300 2.660 12.07.2021 11:00 164 03150109878  280 4 547,99   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 12.07.2021 11:15 165 03150109879  280 5 600   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.400 2.880 12.07.2021 11:30 166 03150109880  280 6 569,30   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.700 2.740 12.07.2021 11:45 167 03150109881  280 7 582,01   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.000 2.800 12.07.2021 12:00 168 03150109882  280 8 577,04   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.900 2.780 12.07.2021 13:00 169 03150109883  280 9 569,01   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.700 2.740 12.07.2021 13:15 170 03150109884  280 10 534,71   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.850 2.570 12.07.2021 13:30 171 03150109885  281 1 880,93   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 21.150 4.230 12.07.2021 13:45 172 03150109886  281 2 530   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 12.07.2021 14:00 173 03150109887  281 3 530   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 12.07.2021 14:15 174 03150109888  281 4 530   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 12.07.2021 14:30 175 03150109889  281 5 530   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 12.07.2021 14:45 176 03150109890  281 6 530   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 12.07.2021 15:00 177 03150109891  281 7 530   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 12.07.2021 15:15 178 03150109892  282 1 560   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.450 2.690 12.07.2021 15:30 179 03150109893  282 2 560   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.450 2.690 12.07.2021 15:45 180 03150109894  282 3 560   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.450 2.690 12.07.2021 16:00 181 03150109895  282 4 565,81   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.600 2.720 13.07.2021 10:30 182 03150109896  282 5 582,25   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.000 2.800 13.07.2021 10:45 183 03150109897  282 6 560   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.450 2.690 13.07.2021 11:00 184 03150109898  282 7 560   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.450 2.690 13.07.2021 11:15 185 03150109899  282 8 560   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.450 2.690 13.07.2021 11:30 186 03150109900  283 1 550   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 13.07.2021 11:45 187 03150109901  283 2 550   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 13.07.2021 12:00 188 03150109902  283 3 550   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 13.07.2021 13:00 189 03150109903  283 4 557,16   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.400 2.680 13.07.2021 13:15 190 03150109904  283 5 573,61   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.800 2.760 13.07.2021 13:30 191 03150109905  283 6 550   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 13.07.2021 13:45 192 03150109906  283 7 550   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 13.07.2021 14:00 193 03150109907  283 8 550   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 13.07.2021 14:15 194 03150109908  284 1 545   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.100 2.620 13.07.2021 14:30 195 03150109909  284 2 545   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.100 2.620 13.07.2021 14:45 196 03150109910  284 3 545   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.100 2.620 13.07.2021 15:00 197 03150109911  284 4 533,51   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.850 2.770 13.07.2021 15:15 198 03150109912  284 5 549,96   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 13.07.2021 15:30 199 03150109913  284 6 545   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.100 2.620 13.07.2021 15:45 200 03150109914  284 7 545   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.100 2.620 13.07.2021 16:00 201 03150109915  284 8 545   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.100 2.620 14.07.2021 10:30 202 03150109916  285 1 530   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 14.07.2021 10:45 203 03150109917  285 2 530   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 14.07.2021 11:00 204 03150109918  285 3 530   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 14.07.2021 11:15 205 03150109919  285 4 539,86   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.100 2.420 14.07.2021 11:30 206 03150109920  285 5 556,31   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.400 2.680 14.07.2021 11:45 207 03150109921  285 6 530   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 14.07.2021 12:00 208 03150109922  285 7 530   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 14.07.2021 13:00 209 03150109923  285 8 530   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 14.07.2021 13:15 210 03150109924  286 1 515   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.400 2.480 14.07.2021 13:30 211 03150109925  286 2 515   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.400 2.480 14.07.2021 13:45 212 03150109926  286 3 515   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.400 2.480 14.07.2021 14:00 213 03150109927  286 4 546,22   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.150 2.630 14.07.2021 14:15 214 03150109928  286 5 562,66   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.550 2.710 14.07.2021 14:30 215 03150109929  286 6 515   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.400 2.480 14.07.2021 14:45 216 03150109930  286 7 515   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.400 2.480 14.07.2021 15:00 217 03150109931  286 8 515   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.400 2.480 14.07.2021 15:15 218 03150109932  287 1 515   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.400 2.480 14.07.2021 15:30 219 03150109933  287 2 515   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.400 2.480 14.07.2021 15:45 220 03150109934  287 3 515   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.400 2.480 14.07.2021 16:00 221 03150109935  287 4 504,45   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.150 2.430 26.07.2021 10:30 222 03150109936  287 5 524,01   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.600 2.520 26.07.2021 10:45 223 03150109937  287 6 515   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.400 2.480 26.07.2021 11:00 224 03150109938  287 7 515   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.400 2.480 26.07.2021 11:15 225 03150109939  287 8 515   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.400 2.480 26.07.2021 11:30 226 03150109940  288 1 600,01   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.450 2.890 26.07.2021 11:45 227 03150109941  288 2 600   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.400 2.880 26.07.2021 12:00 228 03150109942  288 3 510   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.250 2.450 26.07.2021 13:00 229 03150109943  288 4 510   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.250 2.450 26.07.2021 13:15 230 03150109944  288 5 511,23   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.300 2.460 26.07.2021 13:30 231 03150109945  288 6 510   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.250 2.450 26.07.2021 13:45 232 03150109946  288 7 600   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.400 2.880 26.07.2021 14:00 233 03150109947  288 8 600   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.400 2.880 26.07.2021 14:15 234 03150109948  288 9 600   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.400 2.880 26.07.2021 14:30 235 03150109949  289 1 621,30   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.950 2.990 26.07.2021 14:45 236 03150109950  289 2 600   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.400 2.880 26.07.2021 15:00 237 03150109951  289 3 600   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.400 2.880 26.07.2021 15:15 238 03150109952  289 4 599,99   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.400 2.880 26.07.2021 15:30 239 03150109953  289 5 600   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.400 2.880 26.07.2021 15:45 240 03150109954  289 6 620   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.900 2.980 26.07.2021 16:00 241 03150109955  289 7 620   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.900 2.980 27.07.2021 10:30 242 03150109956  290 1 540   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.000 2.600 27.07.2021 10:45 243 03150109957  290 2 540   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.000 2.600 27.07.2021 11:00 244 03150109958  290 3 548   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 27.07.2021 11:15 245 03150109959  290 4 551,29   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.250 2.650 27.07.2021 11:30 246 03150109960  290 5 540   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.000 2.600 27.07.2021 11:45 247 03150109961  290 6 540   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.000 2.600 27.07.2021 12:00 248 03150109962  291 1 540   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.000 2.600 27.07.2021 13:00 249 03150109963  291 2 540   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.000 2.600 27.07.2021 13:15 250 03150109964  291 3 555,73   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.350 2.670 27.07.2021 13:30 251 03150109965  291 4 559,02   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.450 2.690 27.07.2021 13:45 252 03150109966  291 5 540   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.000 2.600 27.07.2021 14:00 253 03150109967  291 6 540   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.000 2.600 27.07.2021 14:15 254 03150109968  292 1 540   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.000 2.600 27.07.2021 14:30 255 03150109969  292 2 540   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.000 2.600 27.07.2021 14:45 256 03150109970  292 3 563,46   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.550 2.710 27.07.2021 15:00 257 03150109971  292 4 566,74   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.650 2.730 27.07.2021 15:15 258 03150109972  292 5 540   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.000 2.600 27.07.2021 15:30 259 03150109973  292 6 540   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.000 2.600 27.07.2021 15:45 260 03150109974  293 1 610   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.650 2.930 27.07.2021 16:00 261 03150109975  293 2 610   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.650 2.930 28.07.2021 10:30 262 03150109976  293 3 606,86   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.600 2.920 28.07.2021 10:45 263 03150109977  293 4 610,81   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.700 2.940 28.07.2021 11:00 264 03150109978  293 5 610   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.650 2.930 28.07.2021 11:15 265 03150109979  293 6 610   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.650 2.930 28.07.2021 11:30 266 03150109980  295 1 1.233,90   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 29.650 5.930 28.07.2021 11:45 267 03150109981  295 2 580   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.950 2.790 28.07.2021 12:00 268 03150109982  295 3 580   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.950 2.790 28.07.2021 13:00 269 03150109983  295 4 580   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.950 2.790 28.07.2021 13:15 270 03150109984  295 5 580   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.950 2.790 28.07.2021 13:30 271 03150109985  295 6 580   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.950 2.790 28.07.2021 13:45 272 03150109986  295 7 580   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.950 2.790 28.07.2021 14:00 273 03150109987  295 8 580   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.950 2.790 28.07.2021 14:15 274 03150109988  295 9 580   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.950 2.790 28.07.2021 14:30 275 03150109989  296 1 477   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 11.450 2.290 28.07.2021 14:45 276 03150109990  296 2 477,66   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 11.500 2.300 28.07.2021 15:00 277 03150109991  297 1 648   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 15.600 3.120 28.07.2021 15:15 278 03150109992  297 2 649,63   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 15.600 3.120 28.07.2021 15:30 279 03150109993  298 1 518   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.450 2.890 28.07.2021 15:45 280 03150109994  298 2 518   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.450 2.490 28.07.2021 16:00 281 03150109995  298 3 520,28   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.500 2.500 29.07.2021 10:30 282 03150109996  299 1 580   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.000 2.800 29.07.2021 10:45 283 03150109997  299 2 580   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.000 2.800 29.07.2021 11:00 284 03150109998  299 3 581,01   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.950 2.790 29.07.2021 11:15 285 03150109999  300 1 514,21   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.350 2.670 29.07.2021 11:30 286 03150110000  300 2 511   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.300 2.460 29.07.2021 11:45 287 03150110001  300 3 511   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.300 2.460 29.07.2021 12:00 288 03150110002  300 4 686,38   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 16.500 3.300 29.07.2021 13:00 289 03150110003  301 1 543,50   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.050 2.610 29.07.2021 13:15 290 03150110004  301 2 543   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.050 2.610 29.07.2021 13:30 291 03150110005  301 3 543   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.050 2.610 29.07.2021 13:45 292 03150110006  301 4 543   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.050 2.610 29.07.2021 14:00 293 03150110007  301 5 543   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.050 2.610 29.07.2021 14:15 294 03150110008  301 6 376,52   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 9.050 1.810 29.07.2021 14:30 295 03150110009  302 1 562   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.500 2.700 29.07.2021 14:45 296 03150110010  302 2 562   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.500 2.700 29.07.2021 15:00 297 03150110011  302 3 562   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.500 2.700 29.07.2021 15:15 298 03150110012  302 4 562   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.500 2.700 29.07.2021 15:30 299 03150110013  302 5 562   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.500 2.700 29.07.2021 15:45 300 03150110014  302 6 562   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.500 2.700 29.07.2021 16:00 301 03150110015  302 7 562,87   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.550 2.710 02.08.2021 10:30 302 03150110016  303 1 700   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 16.800 3.360 02.08.2021 10:45 303 03150110017  303 2 700   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 16.800 3.360 02.08.2021 11:00 304 03150110018  303 3 700   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 16.800 3.360 02.08.2021 11:15 305 03150110019  303 4 1.090   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 26.200 5.240 02.08.2021 11:30 306 03150110020  303 5 1.090   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 26.200 5.240 02.08.2021 11:45 307 03150110021  303 6 847,13   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 20.350 4.070 02.08.2021 12:00 308 03150110022  303 7 750   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 18.000 3.600 02.08.2021 13:00 309 03150110023  303 8 750   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 18.000 3.600 02.08.2021 13:15 310 03150110024  303 9 750   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 18.000 3.600 02.08.2021 13:30 311 03150110025  304 1 1.000,93   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 24.050 4.810 02.08.2021 13:45 312 03150110026  304 2 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 02.08.2021 14:00 313 03150110027  304 3 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 02.08.2021 14:15 314 03150110028  304 4 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 02.08.2021 14:30 315 03150110029  304 5 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 02.08.2021 14:45 316 03150110030  304 6 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 02.08.2021 15:00 317 03150110031  304 7 488,62   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 11.750 2.350 02.08.2021 15:15 318 03150110032  304 8 520,38   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.500 2.500 02.08.2021 15:30 319 03150110033  304 9 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 02.08.2021 15:45 320 03150110034  304 10 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 02.08.2021 16:00 321 03150110035  304 11 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 03.08.2021 10:30 322 03150110036  304 12 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 03.08.2021 10:45 323 03150110037  304 13 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 03.08.2021 11:00 324 03150110038  305 1 1.116,18   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 26.800 5.360 03.08.2021 11:15 325 03150110039  305 2 550   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 03.08.2021 11:30 326 03150110040  305 3 550   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 03.08.2021 11:45 327 03150110041  305 4 550   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 03.08.2021 12:00 328 03150110042  305 5 550   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 03.08.2021 13:00 329 03150110043  305 6 550   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 03.08.2021 13:15 330 03150110044  305 7 551,82   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.250 2.650 03.08.2021 13:30 331 03150110045  305 8 548,18   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 03.08.2021 13:45 332 03150110046  305 9 550   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 03.08.2021 14:00 333 03150110047  305 10 550   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 03.08.2021 14:15 334 03150110048  305 11 550   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 03.08.2021 14:30 335 03150110049  305 12 550   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 03.08.2021 14:45 336 03150110050  305 13 550   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 03.08.2021 15:00 337 03150110051  306 1 1.119,84   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 26.900 5.380 03.08.2021 15:15 338 03150110052  306 2 527,28   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.700 2.540 03.08.2021 15:30 339 03150110053  306 3 531,56   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.800 2.560 03.08.2021 15:45 340 03150110054  306 4 531,23   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 03.08.2021 16:00 341 03150110055  306 5 530,88   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 04.08.2021 10:30 342 03150110056  306 6 530,53   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 04.08.2021 10:45 343 03150110057  306 7 530,18   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 04.08.2021 11:00 344 03150110058  306 8 529,82   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 04.08.2021 11:15 345 03150110059  306 9 529,47   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 04.08.2021 11:30 346 03150110060  306 10 529,12   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.700 2.540 04.08.2021 11:45 347 03150110061  306 11 528,78   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.700 2.540 04.08.2021 12:00 348 03150110062  306 12 528,44   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.700 2.540 04.08.2021 13:00 349 03150110063  306 13 528,12   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.700 2.540 04.08.2021 13:15
Afyonkarahisar Sandıklı İlçesi, Reşadiye Köyünde Bulunan 349 Adet, Tamamı Hazine Hisseli Arsaların Satış İhalesi Yapılacaktır.

Tapu bilgileri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ihaleleri; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi hükümlerine göre "Açık Teklif Usulü" ile, belirtilen tarihlerde ve saatlerde Sandıklı Milli Emlak Şefliği (Maliye Hizmet Binası 3. Kat) ihale odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Sandıklı Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir. Şartname suretinden istenilmesi halinde 50 TL (Elli) şartname bedeli alınacaktır.

İhaleye katılacak isteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına;

Geçici Teminat bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz (Aşağıdaki hesap numarasına ödendiğine dair makbuz, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği Süresiz Teminat Mektubu banka teyit yazısı ile ibraz edilmeli, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasınca belirlenen konvertible döviz.)Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberi, e-devletten alınabilmektedir.) ile Nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdanı fotokopisi,Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ile imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,Gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi, İhale tarihlerinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

İstekliler ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşması kaydıyla, Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde, Hazine'ye ait taşınmaz malların satış tutarı belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL 'nı geçtiği takdirde, satış bedelinin en az 1/4'ü peşin, kalanı 3'er aylık dönemler halinde en fazla 8 eşit taksitle ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi hükmüne göre, İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

09.04.2021 tarihinde yayımlanan 31449 sayılı Resmi Gazetede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermayesi İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesi hükmüne göre, Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinden,

5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş),Satış bedeli üzerinden işlem bedeli olarak döner sermaye ücreti tahsil edilecektir.

Ayrıntılı bilgi için irtibat Telefon: 0 (272) 512 99 11

S.No - Dosya No - Ada - Parsel - Yüzölçümü - İmar Durumu - Bedeli - Teminat - İhale Tarih - Saat

1 03150109714  254 1 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 28.06.2021 10:30

2 03150109715  254 2 450,39   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 10.850 2.170 28.06.2021 10:45

3 03150109716  254 3 469,38   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 11.300 2.260 28.06.2021 11:00

4 03150109717  254 4 500,01   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 28.06.2021 11:15

5 03150109718  254 5 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 28.06.2021 11:30

6 03150109719  254 6 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 28.06.2021 11:45

7 03150109720  254 7 456,75   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 11.000 2.200 28.06.2021 12:00

8 03150109721  254 8 474,61   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 11.400 2.280 28.06.2021 13:00

9 03150109722  254 9 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 28.06.2021 13:15

10 03150109723  255 1 544,40   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.100 2.620 28.06.2021 13:30

11 03150109724  255 2 569,99   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.700 2.740 28.06.2021 13:45

12 03150109725  255 3 565   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.600 2.720 28.06.2021 14:00

13 03150109726  255 4 565   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.600 2.720 28.06.2021 14:15

14 03150109727  255 5 561,04   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.500 2.700 28.06.2021 14:30

15 03150109728  255 6 612,68   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.750 2.950 28.06.2021 14:45

16 03150109729  256 1 717,67   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 17.250 3.450 28.06.2021 15:00

17 03150109730  256 2 650   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 15.600 3.120 28.06.2021 15:15

18 03150109731  256 3 650   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 15.600 3.120 28.06.2021 15:30

19 03150109732  257 1 510   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.250 2.450 28.06.2021 15:45

20 03150109733  257 2 510   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.250 2.450 28.06.2021 16:00

21 03150109734  257 3 510   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.250 2.450 29.06.2021 10:30

22 03150109735  257 4 495,71   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 11.900 2.380 29.06.2021 10:45

23 03150109736  257 5 529,98   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 29.06.2021 11:00

24 03150109737  257 6 510   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.250 2.450 29.06.2021 11:15

25 03150109738  257 7 510   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.250 2.450 29.06.2021 11:30

26 03150109739  257 8 510   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.250 2.450 29.06.2021 11:45

27 03150109740  258 1 530   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 29.06.2021 12:00

28 03150109741  258 2 530   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 29.06.2021 13:00

29 03150109742  258 3 530   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 29.06.2021 13:15

30 03150109743  258 4 530,01   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 29.06.2021 13:30

31 03150109744  258 5 557,21   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.400 2.680 29.06.2021 13:45

32 03150109745  258 6 523,20   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.600 2.520 29.06.2021 14:00

33 03150109746  258 7 523,20   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.600 2.520 29.06.2021 14:15

34 03150109747  258 8 523,19   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.600 2.520 29.06.2021 14:30

35 03150109748  259 1 550   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 29.06.2021 14:45

36 03150109749  259 2 550   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 29.06.2021 15:00

37 03150109750  259 3 550   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 29.06.2021 15:15

38 03150109751  259 4 550,01   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.250 2.650 29.06.2021 15:30

39 03150109752  259 5 577,50   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.900 2.780 29.06.2021 15:45

40 03150109753  259 6 543,47   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.050 2.610 29.06.2021 16:00

41 03150109754  259 7 543,47   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.050 2.610 30.06.2021 10:30

42 03150109755  259 8 543,46   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.050 2.610 30.06.2021 10:45

43 03150109756  260 1 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 30.06.2021 11:00

44 03150109757  260 2 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 30.06.2021 11:15

45 03150109758  260 3 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 30.06.2021 11:30

46 03150109759  260 4 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 30.06.2021 11:45

47 03150109760  260 5 499,28   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 30.06.2021 12:00

48 03150109761  260 6 499,27   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 30.06.2021 13:00

49 03150109762  260 7 499,27   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 30.06.2021 13:15

50 03150109763  260 8 499,27   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 30.06.2021 13:30

51 03150109764  261 1 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 30.06.2021 13:45

52 03150109765  261 2 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 30.06.2021 14:00

53 03150109766  261 3 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 30.06.2021 14:15

54 03150109767  261 4 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 30.06.2021 14:30

55 03150109768  261 5 499,28   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 30.06.2021 14:45

56 03150109769  261 6 499,27   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 30.06.2021 15:00

57 03150109770  261 7 499,27   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 30.06.2021 15:15

58 03150109771  261 8 499,27   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 30.06.2021 15:30

59 03150109772  262 1 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 30.06.2021 15:45

60 03150109773  262 2 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 30.06.2021 16:00

61 03150109774  262 3 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 01.07.2021 10:30

62 03150109775  262 4 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 01.07.2021 10:45

63 03150109776  262 5 499,28   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 01.07.2021 11:00

64 03150109777  262 6 499,27   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 01.07.2021 11:15

65 03150109778  262 7 499,27   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 01.07.2021 11:30

66 03150109779  262 8 499,27   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 01.07.2021 11:45

67 03150109780  263 1 1.014   Ticaret Konut Turizm Alanı (Emsal:1,50-Yençok:12,50) 60.900 12.180 01.07.2021 12:00

68 03150109781  263 2 1.014   Ticaret Konut Turizm Alanı (Emsal:1,50-Yençok:12,50) 55.800 11.160 01.07.2021 13:00

69 03150109782  263 3 1.014   Ticaret Konut Turizm Alanı (Emsal:1,50-Yençok:12,50) 55.800 11.160 01.07.2021 13:15

70 03150109783  263 4 1.014   Ticaret Konut Turizm Alanı (Emsal:1,50-Yençok:12,50) 55.800 11.160 01.07.2021 13:30

71 03150109784  263 5 1.014   Ticaret Konut Turizm Alanı (Emsal:1,50-Yençok:12,50) 55.800 11.160 01.07.2021 13:45

72 03150109785  263 6 1.014   Ticaret Konut Turizm Alanı (Emsal:1,50-Yençok:12,50) 55.800 11.160 01.07.2021 14:00

73 03150109786  263 7 1.017,83   Ticaret Konut Turizm Alanı (Emsal:1,50-Yençok:12,50) 61.100 12.220 01.07.2021 14:15

74 03150109787  264 1 986   Ticaret Konut Alanı (Emsal:1,50-Yençok:12,50) 59.200 11.840 01.07.2021 14:30

75 03150109788  264 2 986   Ticaret Konut Alanı (Emsal:1,50-Yençok:12,50) 54.300 10.860 01.07.2021 14:45

76 03150109789  264 3 986   Ticaret Konut Alanı (Emsal:1,50-Yençok:12,50) 54.300 10.860 01.07.2021 15:00

77 03150109790  264 4 986   Ticaret Konut Alanı (Emsal:1,50-Yençok:12,50) 54.300 10.860 01.07.2021 15:15

78 03150109791  264 5 989,18   Ticaret Konut Alanı (Emsal:1,50-Yençok:12,50) 59.400 11.880 01.07.2021 15:30

79 03150109792  264 6 988   Ticaret Konut Alanı (Emsal:1,50-Yençok:12,50) 59.300 11.860 01.07.2021 15:45

80 03150109793  270 1 525,62   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.650 2.530 01.07.2021 16:00

81 03150109794  270 2 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 05.07.2021 10:30

82 03150109795  270 3 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 05.07.2021 10:45

83 03150109796  270 4 788,65   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 19.000 3.800 05.07.2021 11:00

84 03150109797  270 5 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 05.07.2021 11:15

85 03150109798  270 6 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 05.07.2021 11:30

86 03150109799  270 7 602,39   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.500 2.900 05.07.2021 11:45

87 03150109800  271 1 525,62   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.650 2.530 05.07.2021 12:00

88 03150109801  271 2 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 05.07.2021 13:00

89 03150109802  271 3 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 05.07.2021 13:15

90 03150109803  271 4 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 05.07.2021 13:30

91 03150109804  271 5 970,42   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 23.300 4.660 05.07.2021 13:45

92 03150109805  271 6 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 05.07.2021 14:00

93 03150109806  271 7 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 05.07.2021 14:15

94 03150109807  271 8 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 05.07.2021 14:30

95 03150109808  271 9 602,38   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.500 2.900 05.07.2021 14:45

96 03150109809  272 1 576,36   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.850 2.770 05.07.2021 15:00

97 03150109810  272 2 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 05.07.2021 15:15

98 03150109811  272 3 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 05.07.2021 15:30

99 03150109812  272 4 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 05.07.2021 15:45

100 03150109813  272 5 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 05.07.2021 16:00

101 03150109814  272 6 930,48   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 22.350 4.470 06.07.2021 10:30

102 03150109815  272 7 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 06.07.2021 10:45

103 03150109816  272 8 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 06.07.2021 11:00

104 03150109817  272 9 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 06.07.2021 11:15

105 03150109818  272 10 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 06.07.2021 11:30

106 03150109819  272 11 518,64   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.450 2.490 06.07.2021 11:45

107 03150109820  273 1 576,36   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.850 2.770 06.07.2021 12:00

108 03150109821  273 2 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 06.07.2021 13:00

109 03150109822  273 3 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 06.07.2021 13:15

110 03150109823  273 4 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 06.07.2021 13:30

111 03150109824  273 5 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 06.07.2021 13:45

112 03150109825  273 6 650,76   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 15.650 3.130 06.07.2021 14:00

113 03150109827  273 8 465,72   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 11.200 2.240 06.07.2021 14:15

114 03150109828  273 9 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 06.07.2021 14:30

115 03150109829  273 10 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 06.07.2021 14:45

116 03150109830  273 11 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 06.07.2021 15:00

117 03150109831  273 12 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 06.07.2021 15:15

118 03150109832  273 13 518,64   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.450 2.490 06.07.2021 15:30

119 03150109833  274 1 469,55   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 11.300 2.260 06.07.2021 15:45

120 03150109834  274 2 469,50   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 11.300 2.260 06.07.2021 16:00

121 03150109835  274 3 518,11   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.450 2.490 07.07.2021 10:30

122 03150109836  274 4 531,89   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.800 2.560 07.07.2021 10:45

123 03150109837  274 5 469,50   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 11.300 2.260 07.07.2021 11:00

124 03150109838  274 6 469,50   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 11.300 2.260 07.07.2021 11:15

125 03150109839  275 1 515   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.400 2.480 07.07.2021 11:30

126 03150109840  275 2 515   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.400 2.480 07.07.2021 11:45

127 03150109841  275 3 504,79   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.150 2.430 07.07.2021 12:00

128 03150109842  275 4 524,07   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.600 2.520 07.07.2021 13:00

129 03150109843  275 5 515   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.400 2.480 07.07.2021 13:15

130 03150109844  275 6 515   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.400 2.480 07.07.2021 13:30

131 03150109845  276 1 525   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.600 2.520 07.07.2021 13:45

132 03150109846  276 2 525   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.600 2.520 07.07.2021 14:00

133 03150109847  276 3 523,54   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.600 2.520 07.07.2021 14:15

134 03150109848  276 4 529,50   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 07.07.2021 14:30

135 03150109849  276 5 525   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.600 2.520 07.07.2021 14:45

136 03150109850  276 6 525   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.600 2.520 07.07.2021 15:00

137 03150109851  277 1 520   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.500 2.500 07.07.2021 15:15

138 03150109852  277 2 520   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.500 2.500 07.07.2021 15:30

139 03150109853  277 3 534,05   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.850 2.570 07.07.2021 15:45

140 03150109854  277 4 525,60   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.650 2.530 07.07.2021 16:00

141 03150109855  277 5 520   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.500 2.500 08.07.2021 10:30

142 03150109856  277 6 520   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.500 2.500 08.07.2021 10:45

143 03150109857  278 1 555   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.350 2.670 08.07.2021 11:00

144 03150109858  278 2 555   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.350 2.670 08.07.2021 11:15

145 03150109859  278 3 573,04   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.800 2.760 08.07.2021 11:30

146 03150109860  278 4 554,77   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.350 2.670 08.07.2021 11:45

147 03150109861  278 5 555   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.350 2.670 08.07.2021 12:00

148 03150109862  278 6 555   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.350 2.670 08.07.2021 13:00

149 03150109863  279 1 544,31   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.100 2.620 08.07.2021 13:15

150 03150109864  279 2 540   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.000 2.600 08.07.2021 13:30

151 03150109865  279 3 540   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.000 2.600 08.07.2021 13:45

152 03150109866  279 4 540   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.000 2.600 08.07.2021 14:00

153 03150109867  279 5 540   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.000 2.600 08.07.2021 14:15

154 03150109868  279 6 584,79   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.050 2.810 08.07.2021 14:30

155 03150109869  279 7 502,20   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.100 2.420 08.07.2021 14:45

156 03150109870  279 8 540   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.000 2.600 08.07.2021 15:00

157 03150109871  279 9 540   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.000 2.600 08.07.2021 15:15

158 03150109872  279 10 540   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.000 2.600 08.07.2021 15:30

159 03150109873  279 11 540   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.000 2.600 08.07.2021 15:45

160 03150109874  279 12 535,70   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.900 2.580 08.07.2021 16:00

161 03150109875  280 1 595,28   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.300 2.860 12.07.2021 10:30

162 03150109876  280 2 560,99   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.500 2.700 12.07.2021 10:45

163 03150109877  280 3 552,96   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.300 2.660 12.07.2021 11:00

164 03150109878  280 4 547,99   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 12.07.2021 11:15

165 03150109879  280 5 600   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.400 2.880 12.07.2021 11:30

166 03150109880  280 6 569,30   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.700 2.740 12.07.2021 11:45

167 03150109881  280 7 582,01   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.000 2.800 12.07.2021 12:00

168 03150109882  280 8 577,04   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.900 2.780 12.07.2021 13:00

169 03150109883  280 9 569,01   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.700 2.740 12.07.2021 13:15

170 03150109884  280 10 534,71   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.850 2.570 12.07.2021 13:30

171 03150109885  281 1 880,93   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 21.150 4.230 12.07.2021 13:45

172 03150109886  281 2 530   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 12.07.2021 14:00

173 03150109887  281 3 530   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 12.07.2021 14:15

174 03150109888  281 4 530   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 12.07.2021 14:30

175 03150109889  281 5 530   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 12.07.2021 14:45

176 03150109890  281 6 530   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 12.07.2021 15:00

177 03150109891  281 7 530   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 12.07.2021 15:15

178 03150109892  282 1 560   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.450 2.690 12.07.2021 15:30

179 03150109893  282 2 560   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.450 2.690 12.07.2021 15:45

180 03150109894  282 3 560   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.450 2.690 12.07.2021 16:00

181 03150109895  282 4 565,81   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.600 2.720 13.07.2021 10:30

182 03150109896  282 5 582,25   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.000 2.800 13.07.2021 10:45

183 03150109897  282 6 560   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.450 2.690 13.07.2021 11:00

184 03150109898  282 7 560   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.450 2.690 13.07.2021 11:15

185 03150109899  282 8 560   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.450 2.690 13.07.2021 11:30

186 03150109900  283 1 550   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 13.07.2021 11:45

187 03150109901  283 2 550   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 13.07.2021 12:00

188 03150109902  283 3 550   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 13.07.2021 13:00

189 03150109903  283 4 557,16   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.400 2.680 13.07.2021 13:15

190 03150109904  283 5 573,61   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.800 2.760 13.07.2021 13:30

191 03150109905  283 6 550   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 13.07.2021 13:45

192 03150109906  283 7 550   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 13.07.2021 14:00

193 03150109907  283 8 550   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 13.07.2021 14:15

194 03150109908  284 1 545   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.100 2.620 13.07.2021 14:30

195 03150109909  284 2 545   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.100 2.620 13.07.2021 14:45

196 03150109910  284 3 545   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.100 2.620 13.07.2021 15:00

197 03150109911  284 4 533,51   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.850 2.770 13.07.2021 15:15

198 03150109912  284 5 549,96   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 13.07.2021 15:30

199 03150109913  284 6 545   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.100 2.620 13.07.2021 15:45

200 03150109914  284 7 545   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.100 2.620 13.07.2021 16:00

201 03150109915  284 8 545   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.100 2.620 14.07.2021 10:30

202 03150109916  285 1 530   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 14.07.2021 10:45

203 03150109917  285 2 530   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 14.07.2021 11:00

204 03150109918  285 3 530   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 14.07.2021 11:15

205 03150109919  285 4 539,86   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.100 2.420 14.07.2021 11:30

206 03150109920  285 5 556,31   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.400 2.680 14.07.2021 11:45

207 03150109921  285 6 530   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 14.07.2021 12:00

208 03150109922  285 7 530   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 14.07.2021 13:00

209 03150109923  285 8 530   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 14.07.2021 13:15

210 03150109924  286 1 515   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.400 2.480 14.07.2021 13:30

211 03150109925  286 2 515   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.400 2.480 14.07.2021 13:45

212 03150109926  286 3 515   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.400 2.480 14.07.2021 14:00

213 03150109927  286 4 546,22   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.150 2.630 14.07.2021 14:15

214 03150109928  286 5 562,66   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.550 2.710 14.07.2021 14:30

215 03150109929  286 6 515   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.400 2.480 14.07.2021 14:45

216 03150109930  286 7 515   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.400 2.480 14.07.2021 15:00

217 03150109931  286 8 515   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.400 2.480 14.07.2021 15:15

218 03150109932  287 1 515   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.400 2.480 14.07.2021 15:30

219 03150109933  287 2 515   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.400 2.480 14.07.2021 15:45

220 03150109934  287 3 515   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.400 2.480 14.07.2021 16:00

221 03150109935  287 4 504,45   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.150 2.430 26.07.2021 10:30

222 03150109936  287 5 524,01   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.600 2.520 26.07.2021 10:45

223 03150109937  287 6 515   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.400 2.480 26.07.2021 11:00

224 03150109938  287 7 515   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.400 2.480 26.07.2021 11:15

225 03150109939  287 8 515   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.400 2.480 26.07.2021 11:30

226 03150109940  288 1 600,01   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.450 2.890 26.07.2021 11:45

227 03150109941  288 2 600   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.400 2.880 26.07.2021 12:00

228 03150109942  288 3 510   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.250 2.450 26.07.2021 13:00

229 03150109943  288 4 510   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.250 2.450 26.07.2021 13:15

230 03150109944  288 5 511,23   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.300 2.460 26.07.2021 13:30

231 03150109945  288 6 510   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.250 2.450 26.07.2021 13:45

232 03150109946  288 7 600   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.400 2.880 26.07.2021 14:00

233 03150109947  288 8 600   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.400 2.880 26.07.2021 14:15

234 03150109948  288 9 600   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.400 2.880 26.07.2021 14:30

235 03150109949  289 1 621,30   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.950 2.990 26.07.2021 14:45

236 03150109950  289 2 600   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.400 2.880 26.07.2021 15:00

237 03150109951  289 3 600   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.400 2.880 26.07.2021 15:15

238 03150109952  289 4 599,99   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.400 2.880 26.07.2021 15:30

239 03150109953  289 5 600   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.400 2.880 26.07.2021 15:45

240 03150109954  289 6 620   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.900 2.980 26.07.2021 16:00

241 03150109955  289 7 620   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.900 2.980 27.07.2021 10:30

242 03150109956  290 1 540   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.000 2.600 27.07.2021 10:45

243 03150109957  290 2 540   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.000 2.600 27.07.2021 11:00

244 03150109958  290 3 548   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 27.07.2021 11:15

245 03150109959  290 4 551,29   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.250 2.650 27.07.2021 11:30

246 03150109960  290 5 540   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.000 2.600 27.07.2021 11:45

247 03150109961  290 6 540   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.000 2.600 27.07.2021 12:00

248 03150109962  291 1 540   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.000 2.600 27.07.2021 13:00

249 03150109963  291 2 540   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.000 2.600 27.07.2021 13:15

250 03150109964  291 3 555,73   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.350 2.670 27.07.2021 13:30

251 03150109965  291 4 559,02   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.450 2.690 27.07.2021 13:45

252 03150109966  291 5 540   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.000 2.600 27.07.2021 14:00

253 03150109967  291 6 540   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.000 2.600 27.07.2021 14:15

254 03150109968  292 1 540   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.000 2.600 27.07.2021 14:30

255 03150109969  292 2 540   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.000 2.600 27.07.2021 14:45

256 03150109970  292 3 563,46   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.550 2.710 27.07.2021 15:00

257 03150109971  292 4 566,74   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.650 2.730 27.07.2021 15:15

258 03150109972  292 5 540   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.000 2.600 27.07.2021 15:30

259 03150109973  292 6 540   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.000 2.600 27.07.2021 15:45

260 03150109974  293 1 610   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.650 2.930 27.07.2021 16:00

261 03150109975  293 2 610   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.650 2.930 28.07.2021 10:30

262 03150109976  293 3 606,86   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.600 2.920 28.07.2021 10:45

263 03150109977  293 4 610,81   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.700 2.940 28.07.2021 11:00

264 03150109978  293 5 610   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.650 2.930 28.07.2021 11:15

265 03150109979  293 6 610   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.650 2.930 28.07.2021 11:30

266 03150109980  295 1 1.233,90   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 29.650 5.930 28.07.2021 11:45

267 03150109981  295 2 580   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.950 2.790 28.07.2021 12:00

268 03150109982  295 3 580   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.950 2.790 28.07.2021 13:00

269 03150109983  295 4 580   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.950 2.790 28.07.2021 13:15

270 03150109984  295 5 580   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.950 2.790 28.07.2021 13:30

271 03150109985  295 6 580   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.950 2.790 28.07.2021 13:45

272 03150109986  295 7 580   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.950 2.790 28.07.2021 14:00

273 03150109987  295 8 580   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.950 2.790 28.07.2021 14:15

274 03150109988  295 9 580   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.950 2.790 28.07.2021 14:30

275 03150109989  296 1 477   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 11.450 2.290 28.07.2021 14:45

276 03150109990  296 2 477,66   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 11.500 2.300 28.07.2021 15:00

277 03150109991  297 1 648   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 15.600 3.120 28.07.2021 15:15

278 03150109992  297 2 649,63   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 15.600 3.120 28.07.2021 15:30

279 03150109993  298 1 518   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.450 2.890 28.07.2021 15:45

280 03150109994  298 2 518   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.450 2.490 28.07.2021 16:00

281 03150109995  298 3 520,28   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.500 2.500 29.07.2021 10:30

282 03150109996  299 1 580   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.000 2.800 29.07.2021 10:45

283 03150109997  299 2 580   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 14.000 2.800 29.07.2021 11:00

284 03150109998  299 3 581,01   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.950 2.790 29.07.2021 11:15

285 03150109999  300 1 514,21   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.350 2.670 29.07.2021 11:30

286 03150110000  300 2 511   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.300 2.460 29.07.2021 11:45

287 03150110001  300 3 511   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.300 2.460 29.07.2021 12:00

288 03150110002  300 4 686,38   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 16.500 3.300 29.07.2021 13:00

289 03150110003  301 1 543,50   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.050 2.610 29.07.2021 13:15

290 03150110004  301 2 543   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.050 2.610 29.07.2021 13:30

291 03150110005  301 3 543   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.050 2.610 29.07.2021 13:45

292 03150110006  301 4 543   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.050 2.610 29.07.2021 14:00

293 03150110007  301 5 543   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.050 2.610 29.07.2021 14:15

294 03150110008  301 6 376,52   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 9.050 1.810 29.07.2021 14:30

295 03150110009  302 1 562   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.500 2.700 29.07.2021 14:45

296 03150110010  302 2 562   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.500 2.700 29.07.2021 15:00

297 03150110011  302 3 562   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.500 2.700 29.07.2021 15:15

298 03150110012  302 4 562   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.500 2.700 29.07.2021 15:30

299 03150110013  302 5 562   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.500 2.700 29.07.2021 15:45

300 03150110014  302 6 562   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.500 2.700 29.07.2021 16:00

301 03150110015  302 7 562,87   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.550 2.710 02.08.2021 10:30

302 03150110016  303 1 700   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 16.800 3.360 02.08.2021 10:45

303 03150110017  303 2 700   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 16.800 3.360 02.08.2021 11:00

304 03150110018  303 3 700   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 16.800 3.360 02.08.2021 11:15

305 03150110019  303 4 1.090   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 26.200 5.240 02.08.2021 11:30

306 03150110020  303 5 1.090   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 26.200 5.240 02.08.2021 11:45

307 03150110021  303 6 847,13   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 20.350 4.070 02.08.2021 12:00

308 03150110022  303 7 750   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 18.000 3.600 02.08.2021 13:00

309 03150110023  303 8 750   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 18.000 3.600 02.08.2021 13:15

310 03150110024  303 9 750   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 18.000 3.600 02.08.2021 13:30

311 03150110025  304 1 1.000,93   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 24.050 4.810 02.08.2021 13:45

312 03150110026  304 2 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 02.08.2021 14:00

313 03150110027  304 3 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 02.08.2021 14:15

314 03150110028  304 4 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 02.08.2021 14:30

315 03150110029  304 5 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 02.08.2021 14:45

316 03150110030  304 6 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 02.08.2021 15:00

317 03150110031  304 7 488,62   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 11.750 2.350 02.08.2021 15:15

318 03150110032  304 8 520,38   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.500 2.500 02.08.2021 15:30

319 03150110033  304 9 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 02.08.2021 15:45

320 03150110034  304 10 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 02.08.2021 16:00

321 03150110035  304 11 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 03.08.2021 10:30

322 03150110036  304 12 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 03.08.2021 10:45

323 03150110037  304 13 500   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.000 2.400 03.08.2021 11:00

324 03150110038  305 1 1.116,18   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 26.800 5.360 03.08.2021 11:15

325 03150110039  305 2 550   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 03.08.2021 11:30

326 03150110040  305 3 550   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 03.08.2021 11:45

327 03150110041  305 4 550   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 03.08.2021 12:00

328 03150110042  305 5 550   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 03.08.2021 13:00

329 03150110043  305 6 550   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 03.08.2021 13:15

330 03150110044  305 7 551,82   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.250 2.650 03.08.2021 13:30

331 03150110045  305 8 548,18   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 03.08.2021 13:45

332 03150110046  305 9 550   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 03.08.2021 14:00

333 03150110047  305 10 550   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 03.08.2021 14:15

334 03150110048  305 11 550   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 03.08.2021 14:30

335 03150110049  305 12 550   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 03.08.2021 14:45

336 03150110050  305 13 550   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 13.200 2.640 03.08.2021 15:00

337 03150110051  306 1 1.119,84   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 26.900 5.380 03.08.2021 15:15

338 03150110052  306 2 527,28   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.700 2.540 03.08.2021 15:30

339 03150110053  306 3 531,56   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.800 2.560 03.08.2021 15:45

340 03150110054  306 4 531,23   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 03.08.2021 16:00

341 03150110055  306 5 530,88   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 04.08.2021 10:30

342 03150110056  306 6 530,53   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 04.08.2021 10:45

343 03150110057  306 7 530,18   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 04.08.2021 11:00

344 03150110058  306 8 529,82   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 04.08.2021 11:15

345 03150110059  306 9 529,47   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.750 2.550 04.08.2021 11:30

346 03150110060  306 10 529,12   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.700 2.540 04.08.2021 11:45

347 03150110061  306 11 528,78   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.700 2.540 04.08.2021 12:00

348 03150110062  306 12 528,44   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.700 2.540 04.08.2021 13:00

349 03150110063  306 13 528,12   A-2 Konut Alanı (TAKS:0,40-KAKS:0,80) 12.700 2.540 04.08.2021 13:15

Afyon HABERİ

Habere ifade bırak !
Haberle İlişkili Haber
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.