Siirt'e Hazineye Ait Gayrimenkul Satış İhalesini Yapılacaktır | 12 Nisan 2021İmar Haber

12 Nisan 2021 - 01:13

Siirt’e Hazineye Ait Gayrimenkul Satış İhalesini Yapılacaktır

Siirt’e  Hazineye Ait Gayrimenkul Satış İhalesini Yapılacaktır
Son Güncelleme :

12 Şubat 2019 - 21:38

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/siirte-hazineye-ait-gayrimenkul-satis-ihalesini-yapilacaktir/" title="facebook">
Siirt’e Hazineye Ait Gayrimenkul Satış İhalesini Yapılacaktır

Siirt Milli Emlak Müdürlüğü, Hazineye ait konut ve ticaret alanlarının satış ihalesini yapacak.
Arsaların satış ihalesi, 26 Şubat 2019 tarihinde ilan metninde belirtilen saatler arasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile Siirt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürü Odasında toplanacak komisyon huzurunda gerçekleştirilecek.

Sıra No Mah/Köy Ada No Parsel No Yüzölçümü(m2) Hazine Hissesi Cinsi T. Bedeli (TL) Geçici Teminat(TL) İmar Durumu İhale Tarihi ve Saati
1 Siirt- Merkez Yağmurtepe Köyü 1422 3 7.105,94 Tam Arsa 1.002.000,00 200.400,00 Konut Alanı 26/02/2019- 09:30
2 Siirt –Merkez Yağmurtepe Köyü 146 7 1.014,77 Tam Arsa 1.107.000,00 221.400,00 8 Katlı Ticari Alanı 26/02/2019-09:45
3 Siirt-Merkez Kooperatif Mah 673 1 3.196,35 Tam Arsa 1.119.000,00 223.800,00 Ticari Alan 26/02/2019- 10:00

1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mal satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile taşınırlardan ile hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Siirt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürü odasında toplanacak Komisyon huzurunda satış ihaleleri yapılacaktır.
2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici Teminatı; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler. 1-Tedavüldeki Türk Parası, 2-Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 3- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler 4-Taşımaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirllenen konvertibl döviz.)
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri (İkametgah belgesi),
c) Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi,
d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında komisyona ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmelerini, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur.
3-Posta ile yapılacak tekliflerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez..

4- İhalelere ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir ve alınabilir.
5- Hazine taşınmaz mallarının satışı KDV’ den müstesna, olup, vergi, resim harçlardan muaftır. 5 yıl süreyle emlak vergisinden tabi değildir. Satış bedelinin Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’yi geçmesi halinde satış bedeli taksitle ödenebilir. Satış bedelinin ¼ peşin ödenerek geriye kalan bedel 2 yılda kanuni faiz uygulanarak eşit taksitler halinde ödenebilir.

6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.