İmarhaber

Sivas Milli Emlak Lojman ve Arsa Satışı Yapacak

Sivas Milli Emlak; 45 Adet Arsanın Satış İhalesini 14-15-16 Haziranda, 13 Adet Lojmanın Satışını da 16 Haziran Tarihinde Yapacaktır.

Sivas Milli Emlak Lojman ve Arsa Satışı Yapacak
Google News
26 Mayıs 2021 - 18:56

Aşağıda da özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen 45 adet taşınmaz ile 13 adet kamu konutunun (lojman) satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binasının Zemin Katında (Milli Emlak Müdürlüğü) bulunan Milli Emlak Müdürü odasında (katılımın çok olması durumunda aynı katta bulunan konferans salonunda) 14-15-16 Haziran 2021 tarihlerinde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

İhalelere ilişkin şartnameler, mesai saatleri dahilinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No:43/ SİVAS adresinde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) hizmet binasında görülebilir veya bedelsiz olarak temin edilebilir.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Tedavüldeki Türk Parası cinsinden Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektubu ( süresiz ve limit içi olması, bunların teminat mektubunda görünmesi, teyit yazısının ibrazı), teminat mektubu dışındaki geçici teminatların ise nakden Defterdarlıklar (Muhasebe Müdürlüğü) veya Malmüdürlüğü veznelerine (makbuzun açıklama kısmında talep edilen taşınmaz veya kamu konutu ve bağımsız bölüm için yatırıldığı belirtilecektir) yatırılması ve ihale saatine kadar makbuzlarının İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir.
b)Yasal yerleşim yerini gösterir belge (ikametgah ilmuhaberi)
c)Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri (Adres Beyanı)
d) Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerin idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.

İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

Sivas Kamu Konutlarına (Lojman) İlişkin İhale Bilgileri

Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;
a) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,
b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,
c) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi (en fazla %12) geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.”

Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.

Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

Kamu Konutları (Lojman) hariç sadece diğer taşınmazların satışına ilişkin olarak;

Taşınmaz malların satış bedelleri talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince taşınmaz malların satış bedelinin, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000.TL’yi, bu sınırlar dışında ise 1.000.TL’yi geçmesi halinde en az 1/4 ü peşin yatırılarak geri kalan kısım Kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 (İki) Yıl da 3′ er aylık dönemler ve eşit taksitler halinde ödenebilecektir.

İstekliler taşınmazın ve kamu konutun (lojman) fiili ve hukuki durumunu görmüş, beğenmiş ve ilgili kurum ve kuruluşlardan her türlü araştırmayı yaparak taşınmazı ve konutu mevcut haliyle kabul etmiş olarak ihaleye katılmış sayılacak olup, sonradan ortaya çıkabilecek durumlar için ( İlanda boş olarak görünen lojmanın ihale tarihine kadar ilgili İdare tarafından konutun tahsis edildiğine dair bilgi verilmesi) herhangi bir hak ve tazminat talep edilmeyecektir.

Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.

Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Sivas Merkez Hazine Arazisi Satışı

S.NoMahalle / KöyAdaParselCinsiİmar DurumuBedeliTeminat
1Alibaba Mahallesi34086Arsa579Konut Alanı Ayrık Nizam 5 Kat478.000119.500
2Alibaba Mahallesi34087Arsa303Konut Alanı Ayrık Nizam 5 Kat250.00062.500
3Alibaba Mahallesi39735Arsa550Konut Alanı Ayrık Nizam 5 Kat440.000110.000
4Alibaba Mahallesi39736Arsa624Konut Alanı Ayrık Nizam 5 Kat500.000125.000
5Aydoğmuş Köyü101342Tarla18.446İmarsız156.80039.200
6Ayli Köyü12726Ham Toprak20.429İmarsız143.03035.758
7Çaypınar Köyü102123Ham Toprak1.278İmarsız6.4001.600
8Çeltek Köyü12954Ham Toprak1.799İmarsız27.0006.750
9Eskiapardı Köyü10149Ham Toprak1.206İmarsız3.620905
10Gazi Köyü15551Arsa2.256İmarsız33.8408.460
11Güneli Köyü12541Ham Toprak10.367İmarsız36.3009.075
12Harmancık Köyü11160Tarla6.009İmarsız27.0506.763
13Himmetfakı Köyü1274Ham Toprak1.798İmarsız6.3001.575
14İnceyol Köyü10929Tarla2.169İmarsız16.2804.070
15İnceyol Köyü10136Tarla9.758İmarsız58.56014.640
16Kabasakal Köyü1183Bahçe447İmarsız6.7201.680
17Kabasakal Köyü1426Arsa339İmarsız8.9602.240
18Kabasakal Köyü1427Arsa257İmarsız49.50012.375
19Kayadibi Köyü12364Arsa3.701İmarsız55.51513.879
20Keçili Köyü11040Ham Toprak8.823İmarsız26.4806.620
21Kızılöz Köyü11421Arsa1.007İmarsız10.1002.525
22Menşurlu Köyü11525Tarla582İmarsız2.920730
23Menşurlu Köyü11532Tarla6.589İmarsız39.5409.885
24Menşurlu Köyü11534Tarla1.325İmarsız7.9601.990
25Menşurlu Köyü11617Tarla6.025İmarsız36.1609.040
26Menşurlu Köyü121111Tarla17.613İmarsız61.65015.413
27Menşurlu Köyü1661Arsa426İmarsız6.4001.600
28Onbaşılar Köyü106143Ham Toprak2.068İmarsız20.7005.175
29Porsuk Köyü572Tarla16.000İmarsız80.00020.000
30Porsuk Köyü1288Ham Toprak1.242İmarsız19.9004.975
31Sarıdemir Köyü123363Ham Toprak4.251İmarsız17.0104.253
32Sarıdemir Köyü123385Ham Toprak5.830İmarsız23.3205.830
33Sivritepe Köyü103128Tarla16.188İmarsız56.66014.165
34Sivritepe Köyü103351Arsa394İmarsız5.9501.488
35Sivritepe Köyü103419Tarla22.027İmarsız88.11022.028
36Sivritepe Köyü14426Tarla12.698İmarsız38.1009.525
37Sivritepe Köyü14480Tarla14.127İmarsız42.40010.600
38Tutmaç Köyü1156Arsa340İmarsız5.1001.275
39Tutmaç Köyü1157Arsa522İmarsız7.9001.975
40Tutmaç Köyü1158Arsa4.045İmarsız60.70015.175
41Tutmaç Köyü12620Tarla8.673İmarsız26.0506.513
42Tutmaç Köyü1552Arsa511İmarsız7.7001.925
43Yakupoğlan Köyü123163Hali Arazi494İmarsız7.4201.855
44Yeniapardı Köyü10832Tarla3.033İmarsız10.6202.655
45Yeniapardı Köyü11174Ham Toprak953İmarsız3.340835

Sivas Merkez’de Satışa Çıkan Kamu Konutları (Lojmanlar)

S.NoMahalle AdaParselBlok KatNoArsa PayıDurumuTapu TürüBedeliTeminatı
1Altuntabak Mahallesi15521KZemin11131/50DoluKat Mülkiyeti90.0009.000
2Altuntabak Mahallesi145610DZemin11131/40Boş Kat Mülkiyeti90.0009.000
3Altuntabak Mahallesi145610D141131/40DoluKat Mülkiyeti100.00010.000
4Altuntabak Mahallesi145610D261131/40DoluKat Mülkiyeti110.00011.000
5Altuntabak Mahallesi145610EZemin21131/40DoluKat Mülkiyeti90.0009.000
6Altuntabak Mahallesi15521FZemin21131/50Boş Kat Mülkiyeti90.0009.000
7Altuntabak Mahallesi15521G491131/50Boş Kat Mülkiyeti100.00010.000
8Altuntabak Mahallesi15521G4101131/50DoluKat Mülkiyeti100.00010.000
9Bahtiyarbostan Mahallesi22327 14115208/2400DoluKat İrtifakı185.00018.500
10Bahtiyarbostan Mahallesi22327 512115208/2400DoluKat İrtifakı180.00018.000
11Kılavuz Mahallesi91327 278528/198Boş Kat Mülkiyeti120.00012.000
12Kılavuz Mahallesi91327 498528/198DoluKat Mülkiyeti120.00012.000
13Kılavuz Mahallesi91327 5108528/198Boş Kat Mülkiyeti115.00011.500
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları