İmarhaber

Tokat Milli Emlak Lojman ve Arsa Satışları Yapacak

Tokat Milli Emlak Müdürlüğü, Hazineye Ait Kamu Lojman ve Arsa Satış İhalesini 25-26-27 Mayıs 2021 Tarihinde Gerçekleştirecektir.

Tokat Milli Emlak Lojman ve Arsa Satışları Yapacak
Google News
01 Mayıs 2021 - 18:14

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ve kira ihaleleri, kamu konutu satış ihaleleri ile faal  araçların satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre, irtifak hakkı ihalesi 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre  karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü zemin katı ihale salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

1- Satışı, kiralaması ve irtifak hakkı ihalesi yapılacak olan taşınmazlar ve lojmanlar ile satışı yapılacak araçlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                      

2-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, Tokat Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle veya Covid -19 salgını nedeniyle aynı Müdürlüğün Ziraat Bankası nezdinde bulunan hesabına yatırılarak dekontun ihale saatinden önce Komisyona ibraz edilmesi gerekmektedir.

3- Taşınmazların ve kamu konutlarının satış bedeli, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’ sini geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda, eşit taksitlerde ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilecektir. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi durumunda, tahsil tarihi itibarıyla faiz hesaplanacaktır.

4-Kamu konutlarında öncelikli alım hakkı sahibi bulunmamaktadır. Satış işlemine müteakip konut içerisinde oturan vatandaşlar gerekmesi halinde tahliye edilecektir.

5- Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu devir işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi (KDV dahil) resim ve harçtan müstesnadır .Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini  takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

6-İhaleye katılacakların;
       a)Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmühaberi)
       b)Tebligat için Türkiye’de adres göstermesi,
       c)Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
       d)Geçici teminat olarak, 2886 sayılı Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe göre sayılan değerlerden Tedavüldeki Türk Parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz,
       e) Özel hukuk tüzel kişilerin yukarda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki  kuruluşların, ihalenin  yapıldığı 2021 yılı içinde alınmış  sicil kayıt belgesi  ile tüzel  kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile  tam  yetkili  olduklarını  gösterir Noterlikçe  tasdik edilmiş imza  sirkülerini  veya  vekaletnameyi  vermeleri, Kamu tüzel  kişilerin ise  yukarıda (b) ve (d) bentlerinde  belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, idareye verecektir.

7- İstekliler ilanda ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, imzalı, şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir Tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.

8- Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

9-Taşınır malların satışından doğacak her türlü vergi,resim ve harçlar alıcısına ait olacaktır.Ayrıca ekonomik ömrünü tamamlamış araçların satış bedeli üzerinden kanuni nispette KDV alınacak olup,bu araçların satış tarihinden önceki dönemlere ait 2918 Sayılı Trafik Kanunu gereğince ödenmemiş fenni muayene ücretleri alıcıya ait olacaktır.

10-İrtifak hakkı ihalesi yapılacak olan taşınmazlar konut,enerji hariç olmak üzere eğitim, spor, sağlık, turizm, sanayi, organik tarım ve organize hayvancılık, sosyal, kültürel vb. tesisler yapılmak amacıyla ihale edilecektir.                                                                              

11-İhaleye iştirak edecek isteklilerin Covid 19 salgını nedeniyle maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunludur.

12- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.tokat.csb.gov.tr adresinden öğrenebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. İrtibat Tel: 0356 214 31 39 / 214 10 08

DETAYLI İLAN BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ

S.NOMAH/KÖYMEVKİİCİNSİADAPARSELm2HİSSEİMARBEDELİTEMİNAT
1Yağmurlu KöyüDeğirmenderesiTarla16843.700Tamİmarsız48.10014.430
2Çamdere KöyüHali Arazi7411.005Tamİmarsız65.20019.560
3Günçalı KöyüHali Arazi3066786Tamİmarsız48.70014.610
4Çat/KarşıyakaArsa1336911TamKonut Alanı550165
5Çat/KarşıyakaArsa13350992TamKonut Alanı42.70012.810
6Çat/KarşıyakaArsa13367891TamKonut+Ticaret Alanı42.80012.840
7Çat/CumhuriyetArsa1242032TamKonut Alanı1.450435
8Bula KöyüHali Arazi102391.279Tamİmarsız17.0005.100
9Bula KöyüHali Arazi133285.597Tamİmarsız60.00018.000
10Söngüt KöyüArsa10240144Tamİmarsız11.6003.480
11Söngüt KöyüArsa10239668Tamİmarsız53.50016.050
12Karkıncık KöyüHamtoprak102154.401Tamİmarsız100.00030.000
13Ankara MahallesiArsa18738230TamKonut Alanı37.00011.100
14Akyamaç KöyüHamtoprak12057.529Tamİmarsız113.00033.900
15Binecek KöyüKozlarTarla103168.677Tamİmarsız17.4005.220
16Binecek KöyüYavşanlıTarla103373.198Tamİmarsız10.3003.090
17Gürpınar KöyüHam Toprak123971.618Tamİmarsız19.5005.850
18Karakaya KöyüYılgınlıkTarla9972.140Tamİmarsız29.0008.700
19Karakaya KöyüYılgınlıkTarla104925.467Tamİmarsız68.35020.505
20Karakaya KöyüBağlıkTarla13823.007Tamİmarsız42.20012.660
21Mülk KöyüKuzlucaHam Toprak15416.111Tamİmarsız11.8523.555
22Çördük KöyüBoyalıkTarla211122.251Tamİmarsız7.9002.370
23Çördük KöyüBoyalıkTarla211171.587Tamİmarsız5.6001.680
24Çördük KöyüBoyalıkTarla21114905Tamİmarsız3.200960
25Avşarağzı KöyüKöyönüTarla11451.305Tamİmarsız6.0001.800
26Çöreğibüyük KöyüTekkeardıTarla8751.348Tamİmarsız19.0005.700
27Çöreğibüyük KöyüOrtaçayTarla9231.664Tamİmarsız26.0007.800
28Çöreğibüyük KöyüBüyükbostanlıkTarla95314.629Tamİmarsız230.00069.000
29Çöreğibüyük KöyüBüyükbostanlıkTarla9546.619Tamİmarsız103.00030.900
30Çöreğibüyük KöyüBüyükbostanlıkTarla9558.208Tamİmarsız128.00038.400
31Karşıyaka Mah.Arsa28067934TamKonut Alanı330.00099.000
32Kızıl KöyüIrmakkenarıTarla1704373Tamİmarsız5.8001.740
33Kızıl KöyüHali Arazi1191362.191Tamİmarsız88.00026.400
34Kızıl KöyüHali Arazi119141883Tamİmarsız36.00010.800
35Kızıl KöyüArsa119161202Tamİmarsız4.1001.230
36Kızıl KöyüKöyiçiTarla1303431.174Tamİmarsız10.6003.180
37Kızıl KöyüKöyiçiHamtoprak152257.106Tamİmarsız142.12542.637
38Kızık KöyüHali Arazi27183.316Tamİmarsız67.00020.100
39Kızık KöyüHali Arazi2726473Tamİmarsız12.3503.705
40Büyükyıldız KöyüKuşbudakHamtoprak30499.144Tamİmarsız87.00026.100
41Çamağzı KöyüKöyönüTarla158177.673Tamİmarsız89.00026.700
42Çamağzı KöyüKöyönüTarla158232.044Tamİmarsız23.6007.080
43Kaleardı MahallesiYazıcıkArsa12844611.0007/8Konut Alanı1.060.000318.000
44Kaleardı MahallesiYazıcıkArsa1284469227TamKonut Alanı276.00082.800
45Batmantaş KöyüKöyiçiHamtoprak11281.425Tamİmarsız21.5006.450
46Akyurt Köyü
Musalladere
Hamtoprak10812442.184Tamİmarsız105.50031.650
47Ulaş KöyüEskiköyTarla181102.864Tamİmarsız114.60034.380
48Kızıl KöyüTarla1191627.635Tamİmarsız122.27936.683

SATIŞA ÇIKACAK KAMU LOJMANLARININ LİSTESİ

S.NoMAH.ADA PARSEL Ana (m²)ARSA PAYIBLOKKATDAİREALANI (m²)BEDELTEMİNAT
1Meydan242513916,381/201Zemin26085.00025.500
2Meydan242513916,381/2012967105.00031.500
3Meydan242513916,381/20121070110.00033.000
4Meydan242513916,381/20131567100.00030.000

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ

S.NOMAH/KÖYMEVKİİCİNSİADAPARSELm2HİSSEKİRAYA VERİLECEK ALAN(m2), AMACI VE SÜRESİİMAR
DURUMU
TAHMİNİ
BEDELİ
TEMİNAT
1Dedeli KöyüArsa1552255.292,38Tam3.117,95 m2 lik kısım tarımsal amaçlı olarak 5 yılİmarsız3.100930
2Güryıldız / Küçükyıldız MahKabagözTarla12623.878,97Tam3.528,97 m2 lik kısım tarımsal amaçlı olarak 5 yılİmarsız25075
3Güryıldız / Küçükyıldız MahKabagözTarla126310.579,87Tam10.249,87 m2 lik kısım tarımsal amaçlı olarak 5 yılİmarsız650195
4Güryıldız / Küçükyıldız MahAğyerHam Toprak151526.643,76TamTamamı tarımsal amaçlı olarak 5 yılİmarsız12.0003.600
5Taşlıçiftlik KöyüAktaşTarla1073315.690,83Tam8.601,21 m2 lik kısım tarımsal amaçlı olarak 5 yılİmarsız5.8201.746
6YayladalıHamtoprak1013022413,20Tam519,36İmarsız12036
7YayladalıHamtoprak1013022413,20Tam1900,00İmarsız430129
8YayladalıHamtoprak1013022413,20Tam404,41İmarsız10030
9YayladalıHamtoprak1013022413,20Tam2130,40İmarsız480144
10YayladalıHamtoprak1013022413,20Tam1600,00İmarsız360108
11YayladalıHamtoprak1013022413,20Tam1555,00İmarsız350105

İRTİFAK HAKKI YAPILACAK TAŞINMAZ

S.NOMAHMEVKİİCİNSİADAPARSELm2HİSSEİRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK ALAN(m2), AMACI VE SÜRESİİMAR
DURUMU
BEDELİTEMİNAT
1KemerKemerbağlarıEski Okul Binası7473492,00TamKonut, enerji hariç olmak üzere eğitim, spor, sağlık, turizm, sanayi, organik tarım ve organize hayvancılık, sosyal, kültürel vb. tesisler yapılmak amacıyla-30 yılİmarsız2.100630

SATIŞI YAPILACAK ARAÇLARIN LİSTESİ

S.NOPLAKA MARKASI/CİNSİMODELİMOTOR NOŞASE NODURUMUBEDELİTEMİNAT
160AC754Otobüs (İVECO) M231991FİAT804005230528529113440EK Öm Dol.7.0002.100
260DD345Otomobil   (kartal)1982131A10160087747131af10086593EK Öm Dol.6.0001.800
360DN338Otomobil   (Toyota)19912E2302443EE970009497EK Öm Dol.10.0003.000
460AH091Otomobil  (Toyota)19912E2281376EE970009128EK Öm Dol.10.0003.000
560DT719Kamyonet (Toyota)19891979257LN1060017775EK Öm Dol.12.0003.600
660DL245Otomobil (Renault)1984CIJ79100000083741006710EK Öm Dol.10.0003.000
760DT335Otomobil (Kartal)1987131A1016022501886TŞM1327EK Öm Dol.6.0001.800
860YB145Otomobil (Renault)1984CIJ791R0070290018435EK Öm Dol.9.0002.700
960ZR520Otomobil (Renault)1993CIJ791F24391611  42799EK Öm Dol.12.0003.600
1060EL274Otomobil(Renault)1985CIJ791R0128580021625EK Öm Dol.5.0001.500
1160YB324Otomobil (Renault)1986CIJ791R0380390034624EK Öm Dol.9.0002.700
1260HR035Kamyon (CARGO) 1312198566453SFACCCDJDFB66453EK Öm Dol.20.0006.000
1325DD444Kamyon (ISUZU)1997AIOS01412PNP00915Müsadere22.0006.600
1434DL3718Minibüs (Volkswagen)2015CKU078824WV1ZZZ2EZG6008240Müsadere120.00036.000
1541U6811Motosiklet (DADDY)2011DD1P50FMG10010039LFUEGLA0B000006FAAL500150
1616KU261Motosiklet (HONDA)2013KC11E21 8950LALKC11B203300068FAAL500150
1760HV877Motosiklet (KÜBA)2013IP50FMG1304612431NLKS10016DDD02580FAAL500150
1806MOM69Otomobil (POLO)2002BBY0002403WYWZZZ9N22Y039036FAAL(kazalı)4.1001.230
19TESCİLSİZElektrikli  bisikletL6MHJP160H1000679FAAL750225
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları