Arsa (ÇŞB) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Haber Girişi: 01.05.2021 - 18:14, Güncelleme: 19.02.2022 - 21:08

Tokat Milli Emlak Lojman ve Arsa Satışları Yapacak

 

Tokat Milli Emlak Lojman ve Arsa Satışları Yapacak

Tokat Milli Emlak Müdürlüğü, Hazineye Ait Kamu Lojman ve Arsa Satış İhalesini 25-26-27 Mayıs 2021 Tarihinde Gerçekleştirecektir.
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ve kira ihaleleri, kamu konutu satış ihaleleri ile faal  araçların satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre, irtifak hakkı ihalesi 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre  karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü zemin katı ihale salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.  1- Satışı, kiralaması ve irtifak hakkı ihalesi yapılacak olan taşınmazlar ve lojmanlar ile satışı yapılacak araçlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                       2-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, Tokat Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle veya Covid -19 salgını nedeniyle aynı Müdürlüğün Ziraat Bankası nezdinde bulunan hesabına yatırılarak dekontun ihale saatinden önce Komisyona ibraz edilmesi gerekmektedir. 3- Taşınmazların ve kamu konutlarının satış bedeli, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL' sini geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda, eşit taksitlerde ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilecektir. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi durumunda, tahsil tarihi itibarıyla faiz hesaplanacaktır. 4-Kamu konutlarında öncelikli alım hakkı sahibi bulunmamaktadır. Satış işlemine müteakip konut içerisinde oturan vatandaşlar gerekmesi halinde tahliye edilecektir. 5- Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu devir işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi (KDV dahil) resim ve harçtan müstesnadır .Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini  takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. 6-İhaleye katılacakların;        a)Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmühaberi)        b)Tebligat için Türkiye'de adres göstermesi,        c)Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,        d)Geçici teminat olarak, 2886 sayılı Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe göre sayılan değerlerden Tedavüldeki Türk Parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz,        e) Özel hukuk tüzel kişilerin yukarda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki  kuruluşların, ihalenin  yapıldığı 2021 yılı içinde alınmış  sicil kayıt belgesi  ile tüzel  kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile  tam  yetkili  olduklarını  gösterir Noterlikçe  tasdik edilmiş imza  sirkülerini  veya  vekaletnameyi  vermeleri, Kamu tüzel  kişilerin ise  yukarıda (b) ve (d) bentlerinde  belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, idareye verecektir. 7- İstekliler ilanda ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, imzalı, şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir Tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez. 8- Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. 9-Taşınır malların satışından doğacak her türlü vergi,resim ve harçlar alıcısına ait olacaktır.Ayrıca ekonomik ömrünü tamamlamış araçların satış bedeli üzerinden kanuni nispette KDV alınacak olup,bu araçların satış tarihinden önceki dönemlere ait 2918 Sayılı Trafik Kanunu gereğince ödenmemiş fenni muayene ücretleri alıcıya ait olacaktır. 10-İrtifak hakkı ihalesi yapılacak olan taşınmazlar konut,enerji hariç olmak üzere eğitim, spor, sağlık, turizm, sanayi, organik tarım ve organize hayvancılık, sosyal, kültürel vb. tesisler yapılmak amacıyla ihale edilecektir.                                                                               11-İhaleye iştirak edecek isteklilerin Covid 19 salgını nedeniyle maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunludur. 12- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.tokat.csb.gov.tr adresinden öğrenebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. İrtibat Tel: 0356 214 31 39 / 214 10 08
Tokat Milli Emlak Müdürlüğü, Hazineye Ait Kamu Lojman ve Arsa Satış İhalesini 25-26-27 Mayıs 2021 Tarihinde Gerçekleştirecektir.

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ve kira ihaleleri, kamu konutu satış ihaleleri ile faal  araçların satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre, irtifak hakkı ihalesi 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre  karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü zemin katı ihale salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

1- Satışı, kiralaması ve irtifak hakkı ihalesi yapılacak olan taşınmazlar ve lojmanlar ile satışı yapılacak araçlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                      

2-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, Tokat Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle veya Covid -19 salgını nedeniyle aynı Müdürlüğün Ziraat Bankası nezdinde bulunan hesabına yatırılarak dekontun ihale saatinden önce Komisyona ibraz edilmesi gerekmektedir.

3- Taşınmazların ve kamu konutlarının satış bedeli, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL' sini geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda, eşit taksitlerde ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilecektir. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi durumunda, tahsil tarihi itibarıyla faiz hesaplanacaktır.

4-Kamu konutlarında öncelikli alım hakkı sahibi bulunmamaktadır. Satış işlemine müteakip konut içerisinde oturan vatandaşlar gerekmesi halinde tahliye edilecektir.

5- Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu devir işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi (KDV dahil) resim ve harçtan müstesnadır .Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini  takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

6-İhaleye katılacakların;
       a)Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmühaberi)
       b)Tebligat için Türkiye'de adres göstermesi,
       c)Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
       d)Geçici teminat olarak, 2886 sayılı Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe göre sayılan değerlerden Tedavüldeki Türk Parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz,
       e) Özel hukuk tüzel kişilerin yukarda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki  kuruluşların, ihalenin  yapıldığı 2021 yılı içinde alınmış  sicil kayıt belgesi  ile tüzel  kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile  tam  yetkili  olduklarını  gösterir Noterlikçe  tasdik edilmiş imza  sirkülerini  veya  vekaletnameyi  vermeleri, Kamu tüzel  kişilerin ise  yukarıda (b) ve (d) bentlerinde  belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, idareye verecektir.

7- İstekliler ilanda ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, imzalı, şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir Tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.

8- Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

9-Taşınır malların satışından doğacak her türlü vergi,resim ve harçlar alıcısına ait olacaktır.Ayrıca ekonomik ömrünü tamamlamış araçların satış bedeli üzerinden kanuni nispette KDV alınacak olup,bu araçların satış tarihinden önceki dönemlere ait 2918 Sayılı Trafik Kanunu gereğince ödenmemiş fenni muayene ücretleri alıcıya ait olacaktır.

10-İrtifak hakkı ihalesi yapılacak olan taşınmazlar konut,enerji hariç olmak üzere eğitim, spor, sağlık, turizm, sanayi, organik tarım ve organize hayvancılık, sosyal, kültürel vb. tesisler yapılmak amacıyla ihale edilecektir.                                                                              

11-İhaleye iştirak edecek isteklilerin Covid 19 salgını nedeniyle maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunludur.

12- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.tokat.csb.gov.tr adresinden öğrenebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

İrtibat Tel: 0356 214 31 39 / 214 10 08

Tokat HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.