İmarhaber

Tokat’ta Hazineye Ait Taşınmazlar Satılacak

Hazineye ait arsa, tarla, hali arazi, ham toprak, sağlık ocağı lojman ve bahçesinin satış ve kiralama işi ihale edilecektir

Tokat’ta Hazineye Ait Taşınmazlar Satılacak
Google News
24 Kasım 2021 - 11:33

Hazineye ait arsa, tarla, hali arazi, ham toprak, sağlık ocağı lojman ve bahçesinin satış ve kiralama işi ihale edilecektir

  Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazın satış ve kiralama ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre  açık teklif usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Altıyüzevler Mahallesi Fidanlık Caddesi No: 34 de bulunan Tokat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü giriş katında bulunan ihale odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

        1- Satışı ve kiralaması yapılacak olan taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Tokat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü  Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

        2- Taşınmazların satış bedeli, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’ sini geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda, eşit taksitlerde ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilecektir. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi durumunda, tahsil tarihi itibarıyla faiz hesaplanacaktır.

       3- Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu devir işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi (KDV dahil) resim ve harçtan müstesnadır .Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini  takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

       4- İhaleye katılacakların;

           a) Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmühaberi)

           b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermesi,

           c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

           ç) Geçici teminat olarak, 2886 sayılı Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe göre sayılan değerlerden Tedavüldeki Türk Parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz,

          d)  Özel hukuk tüzel kişilerin yukarda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki  kuruluşların, ihalenin  yapıldığı 2021 yılı içinde alınmış  sicil kayıt belgesi  ile tüzel  kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile  tam  yetkili  olduklarını  gösterir Noterlikçe  tasdik edilmiş imza  sirkülerini  veya  vekaletnameyi  vermeleri, Kamu tüzel  kişilerin ise  yukarıda (b) ve (d) bentlerinde  belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, idareye verecektir.

       5- İstekliler ilanda ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, imzalı, şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir Tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.

      6- Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

      7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://tokat.csb.gov.tr adresinden öğrenebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. İrtibat: 0356 214 31 39

      8- İhaleye iştirak edecek isteklilerin Covid 19 salgını nedeniyle maske kullanmaları, HES Kodu bulundurmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunludur.

      9- Satış işlemlerinde, taşınmaz satış bedelinin %1’i  oranında Döner Sermaye Harcı tahsil edilecektir.

      İlan olunur. 

TOKAT ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN
       
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN
SıraNoTAŞINMAZ NOİLİİLÇESİMAHALLE/ KÖYÜCİNSİADAPARSELYÜZÖLÇÜMÜ    (M2)HAZİNE HİSSESİ    MİKTARI (M2)İMAR DURUMUTAHMİNİ BEDELİ (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (TL)İHALE TARİHİİHALE SAATİ
160010113316TokatMerkezGüneşliArsa224371503,26Tam Konut1.361.964,00408.589,207.12.202109:00
260010113498TokatMerkezGüneşliArsa216624762,87Tam Konut561.000,00168.300,007.12.202109:15
360010117289TokatMerkezÇamdereHali Arazi7383343,85Tam İmarsız 337.000,00101.100,007.12.202109:30
460010116764TokatMerkezKızılHali Arazi1191508600,30Tam İmarsız 232.208,0069.662,407.12.202109:40
560010117261TokatMerkezKızılTarla1303431174,40Tam İmarsız 10.600,003.180,007.12.202109:50
660010116770TokatMerkezKızılHali Arazi119143682,70Tam İmarsız 24.000,007.200,007.12.202110:00
760010116766TokatMerkezKızılHali Arazi119142429,88Tam İmarsız15.100,004.530,007.12.202110:10
860010118504TokatMerkezKızılHali Arazi119144763,76Tam İmarsız26.750,008.025,007.12.202110:20
960010117948TokatMerkezGünçalıHali Arazi3066786,22Tam İmarsız 110.865,0033.259,507.12.202110:30
1060010118287TokatMerkezGünçalıArsa3067350,00Tam İmarsız 43.410,0013.023,007.12.202110:40
1160010118722TokatMerkezGünçalıHamtoprak30681464,83Tam İmarsız 29.500,008.850,007.12.202110:50
1260010118723TokatMerkezGünçalıHali Arazi30693205,53Tam İmarsız 64.500,0019.350,007.12.202111:00
1360010117862TokatMerkezKabakboğazıTarla1011131181,22Tam İmarsız 3.250,00975,007.12.202111:10
1460010117865TokatMerkezKabakboğazıTarla1011161033,71Tam İmarsız 3.000,00900,007.12.202111:20
1560010111835TokatMerkezKabakboğazıHamtoprak1286336,48Tam İmarsız 8.500,002.550,007.12.202111:30
1660010111666TokatMerkezÇatalkayaHamtoprak10412566,98Tam İmarsız 11.500,003.450,007.12.202111:40
1760010106066TokatMerkezTahtobaTarla17163600,00Tam İmarsız 28.800,008.640,007.12.202111:50
1860010106404TokatMerkezUğrakTarla14131460,35Tam İmarsız 9.000,002.700,007.12.202113:00
1960010106635TokatMerkezUğrakTarla15775428,16Tam İmarsız 43.500,0013.050,007.12.202113:10
2060010106882TokatMerkezYayladalıTarla150269319,23Tam İmarlı  (Konut+Yol)3.825.000,001.147.500,007.12.202113:20
2160010117992TokatMerkezKaleardıArsa99722280,64Tam İmarlı (Özel Mahsul Alanı)60.000,0018.000,007.12.202113:35
2260010117264TokatMerkezAltuntaşHamtoprak107412.005,22Tam İmarsız 120.100,0036.030,007.12.202113:50
2360010117265TokatMerkezAltuntaşHamtoprak107514.590.65Tam İmarsız 145.950,0043.785,007.12.202114:00
2460010117483TokatMerkezAltuntaşHamtoprak10516.494.68Tam İmarsız 39.000,0011.700,007.12.202114:10
2560010116975TokatMerkezÇat-KarşıyakaArsa1336911,70Tam İmarlı 600,00180,007.12.202114:20
2660010117379TokatMerkezAnkara MahArsa16112205,00Tam İmarlı 145.000,0043.500,007.12.202114:30
2760010117819TokatMerkezSuiçmezArsa3084225,00Tam Konut90.000,0027.000,007.12.202114:45
2860010101708TokatMerkezTatarhacıArsa17233129,56Tam Konut45.346,0013.603,807.12.202115:00
2960010117368TokatMerkezMehmetpaşaArsa444125,00Tam Konut98.262,5029.478,757.12.202115:15
3060010111872TokatMerkezKarkıncıkHamtoprak102154.401.08Tam İmarsız 100.000,0030.000,007.12.202115:30
3160010106725TokatMerkezUlaşTarla181102.864,95Tam İmarsız 114.600,0034.380,007.12.202115:40
3260010117229TokatMerkezEmirseyit-GüneşliArsa14742164,24Tam İmarlı (Konut)20.600,006.180,007.12.202115:50
3360010111326TokatMerkezAhmetalanHali Arazi13573.044,98Tam İmarsız30.500,009.150,007.12.202116:00
3460010119565TokatMerkezAhmetalanArsa135859,91Tam İmarsız1.500,00450,007.12.202116:10
3560010116500TokatMerkezBakışlıHali Arazi167452.165,20Tam İmarsız87.000,0026.100,007.12.202116:20
3660010111431TokatMerkezAydoğduHamtoprak127127.939,07Tam İmarsız31.800,009.540,007.12.202116:30
3760010105897TokatMerkezSevindikSağlık Ocağı Lojmanı ve Arsası7554.686,00Tam İmarsız135.700,0040.710,007.12.202116:40
3860010103375TokatMerkezDereyakaHali Arazi154109926,31Tam İmarsız44.670,0013.401,008.12.202109:00
3960010102270TokatMerkezBinecekTarla1035728,85Tam İmarsız2.350,00705,008.12.202109:10
4060010102270TokatMerkezBinecekTarla103351198,40Tam İmarsız3.850,001.155,008.12.202109:20
4160010102270TokatMerkezBinecekTarla108182057,89Tam İmarsız6.600,001.980,008.12.202109:30
4260010102270TokatMerkezBinecekTarla108331736,00Tam İmarsız5.600,001.680,008.12.202109:40
4360010102270TokatMerkezBinecekTarla108601922,73Tam İmarsız6.200,001.860,008.12.202109:50
4460010102270TokatMerkezBinecekTarla108622263,44Tam İmarsız7.250,002.175,008.12.202110:00
4560010102270TokatMerkezBinecekTarla123271491,34Tam İmarsız4.800,001.440,008.12.202110:10
4660010101987TokatMerkezBatmantaşHamtoprak133945242,26Tam İmarsız105.000,0031.500,008.12.202110:20
4760010101988TokatMerkezBatmantaşHamtoprak1332023956,44Tam İmarsız55.100,0016.530,008.12.202110:30
4860010101761TokatMerkezAkyurtHamtoprak10812442184,76Tam İmarsız105.500,0031.650,008.12.202110:40
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN
Sıra NoTAŞINMAZ NOİLİİLÇESİMAHALLE/ KÖYÜCİNSİADAPARSELYÜZÖLÇÜMÜ   (M2 )HİSSE ORANIKİRAYA VERİLECEK MİKTARI (M2)KİRALAMA AMACITAHMİNİ BEDELİ (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (TL)İHALE TARİHİİHALE SAATİ
160010102687TOKATMERKEZÇAMAĞZISağlık  Ocağı Lojman ve Bahçesi15715.461.31Tam89,25Konut3.480,001.044,008.12.202110:50
260010107346TokatMerkezEmirseyitTarla4033697,75Tam170,00Tarımsal Amaçlı olarak 5 Yıl Süreli130,0039,008.12.202111:00
360010201076TokatMerkezEmirseyitDHTA873,50Tam873,50Tarımsal Amaçlı olarak 5 Yıl Süreli660,00198,008.12.202111:10
460010117070TokatMerkezDedeliHali Arazi103113.346,06Tam3.346,06Tarımsal Amaçlı olarak 5 Yıl Süreli305,0091,508.12.202111:20
560010201078TokatMerkezDedeliDHTA898,05Tam898,05Tarımsal Amaçlı olarak 5 Yıl Süreli150,0045,008.12.202111:30
560010100185TokatMerkezÇayHali Arazi674414.776,00Tam14.776,00Tarımsal Amaçlı olarak 5 Yıl Süreli3.500,001.050,008.12.202113:00
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları

adana escortadapazarı escortadıyaman escortafşin escortafyon escortağrı escortahlat escortakçaabat escortakçakale escortakçakoca escortakdeniz escortakhisar escortaksaray escortakşehir escortaksu escortakyazı escortalanya escortalaşehir escortaliağa escortaltıeylül escortaltınordu escortamasya escortanamur escortankara escortantakya escortantalya escortaraklı escortardahan escortardeşen escortarnavutköy escortatakum escortavanos escortavcılar escortaydın escortayvacık escortayvalık escortaziziye escortbabaeski escortbafra escortbağcılar escortbağlar escortbalıkesir escortbandırma escortbartın escortbatıkent escortbatman escortbattalgazi escortbayburt escortbelek escortbesni escortbeylikdüzü escortbeyşehir escortbiga escortbilecik escortbingöl escortbirecik escortbismil escortbitlis escortbodrum escortbolu escortbor escortbornova escortboyabat escortbozüyük escortbuca escortbucak escortbulancak escortbulanık escortbünyan escortburdur escortbursa escortçan escortçanakkale escortcanik escortçankaya escortçankırı escortçarşamba escortçayeli escortçekmeköy escortçerkeş escortçerkezköy escortçeşme escortceyhan escortçivril escortçorlu escortçorum escortçubuk escortçukurova escortçumra escortdalaman escortdarıca escortdatça escortdavutlar escortdefne escortdenizli escortderince escortdeveli escortdidim escortdigor escortdinar escortdiyadin escortdiyarbakır escortdoğanşehir escortdoğubayazıt escortdörtyol escortdulkadiroğlu escortdüzce escortedirne escortedremit escortefeler escortelazığ escortelbistan escortemirdağ escorterbaa escorterdemli escortereğli escorterenler escortergani escortergene escorterzincan escorterzurum escortescortesenler escorteskil escorteskişehir escortespiye escorteyyübiye escortfatih escortfatsa escortfethiye escortfinike escortfındıklı escortgaziantep escortgaziemir escortgebze escortgediz escortgelibolu escortgemerek escortgemlik escortgerede escortgiresun escortgölbaşı escortgölcük escortgörele escortgörükle escortgöynük escortgümbet escortgümüşhane escortgüngören escortgüroymak escortgürsu escorthakkari escorthaliliye escorthatay escorthaymana escorthorasan escortiğdır escortilgaz escorti̇lkadım escorti̇negöl escorti̇skenderun escortisparta escorti̇stanbul escorti̇zmir escorti̇zmit escorti̇znik escortkadirli escortkadıköy escortkağıthane escortkağızman escortkahta escortkaman escortkangal escortkapaklı escortkarabük escortkaracabey escortkarahayıt escortkaraköprü escortkaraman escortkaratay escortkaresi escortkars escortkarşıyaka escortkartal escortkaş escortkastamonu escortkaynaşlı escortkayseri escortkeçiören escortkemer escortkepez escortkeşan escortkeskin escortkestel escortkilis escortkırıkhan escortkırıkkale escortkırkağaç escortkırklareli escortkırşehir escortkızıltepe escortkocaeli escortkocasinan escortkonak escortkonya escortkonyaaltı escortkörfez escortkorkuteli escortköyceğiz escortkozan escortkumluca escortkumru escortkuşadası escortkütahya escortlara escortlüleburgaz escortmalatya escortmalazgirt escortmalkara escortmaltepe escortmamak escortmanavgat escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmarmaris escortmelikgazi escortmenemen escortmenteşe escortmeram escortmersin escortmerzifon escortmezitli escortmilas escortmucur escortmudanya escortmudurnu escortmuğla escortmuratpaşa escortmuş escortmut escortnazilli escortnevşehir escortniğde escortniksar escortnilüfer escortnizip escortnurdağı escortödemiş escortof escortoltu escortonikişubat escortordu escortorhangazi escortortahisar escortortaköy escortosmancık escortosmangazi escortosmaniye escortpalandöken escortpamukkale escortpamukova escortpatnos escortpayas escortpazar escortpazarcık escortpendik escortpolatlı escortrize escortsafranbolu escortşahinbey escortsakarya escortsalihli escortsamandağ escortsamsun escortsandıklı escortşanlıurfa escortsapanca escortsarıçam escortsarıkamış escortsarıyer escortşarkışla escortşehitkamil escortselçuklu escortselim escortserdivan escortserik escortseyhan escortsiirt escortsilifke escortsimav escortsincan escortsinop escortşişli escortsivas escortsiverek escortşırnak escortsöğüt escortsöke escortsoma escortsultangazi escortsuluova escortsungurlu escortsur escortsuruç escortsuşehri escortsusurluk escorttalas escorttarsus escorttaşova escorttavşanlı escorttekirdağ escortterme escorttire escorttirebolu escorttokat escorttorbalı escorttoroslar escorttrabzon escortturgutlu escortturhal escorttürkoğlu escorttuzla escortulus escortümraniye escortünye escortürgüp escorturla escortuşak escortüsküdar escortüzümlü escortvan escortvarto escortviranşehir escortyahşihan escortyahyalı escortyakutiye escortyalova escortyatağan escortyenişehir escortyeşilyurt escortyıldırım escortyıldızeli escortyomra escortyozgat escortyunusemre escortyüreğir escortzara escortzeytinburnu escortzile escortzonguldak escortAydın escortmuğla escorttekirdağ escortmanisa escortbalıkesir escortmanavgat escortalanya escortfethiye escortdidim escorttrabzon escortelazığ escortordu escortkütahya escortısparta escortrize escortmaraş escortyalova escortgiresun escortyozgat escorttokat escortşanlıurfa escortsivas escortbatman escorterzurum escortsinop escortkırşehir escortkaraman escortkırıkkale escortbolu escortamasya escortniğde escortuşak escortedirne escortçorum escortosmaniye escortzonguldak escortvan escorterzincan escortsöke escortnazilli escortkuşadası escortefeler escortdidim escortçine escortbodrum escortfethiye escortmarmaris escortdalaman escortmenteşe escortmilas escortortaca escortseydikemer escortçerkezköy escortçorlu escortergene escortkapaklı escortmalkara escortsüleymanpaşa escortakhisar escortalaşehir escortsalihli escortşehzadeler escortsoma escortturgutlu escortyunusemre escortbandırma escortaltıeylül escortayvalık escortbigadiç escortburhaniye escortgönen escortkaresi escortsusurluk escortayvacık escortbiga escortçan escortgelibolu escortyenice escortakçaabat escortaraklı escortof escortortahisar escortyomra escortkarakoçan escortkovancılar escortaltınordu escortfatsa escortperşembe escortünye escorttavşanlı escortsimav escortdomaniç escorteğirdir escortyalvaç escortardeşen escortcayeli escortfındıklı escortpazar escortafşin escortdulkadiroğlu escortElbistan escortonikişubat escortpazarcık escorttürkoğlu escortaltınova escortçiftlikköy escortçınarcık escortbulancak escortespiye escorteynesil escortgörele escortpiraziz escorttirebolu escortyağlıdere escortsorgun escortsarıkaya escortçayıralan escortboğazlıyan escortakdağmadeni escorterbaa escortniksar escortturhal escortzile escortviranşehir escortsuruç escortsiverek escortkaraköprü escorthaliliye escorteyyübiye escortakçakale escortzara escortYıldızeli escortsuşehri escortşarkışla escortgemerek escortkozluk escortsason escortaziziye escorthorasan escortoltu escortpalandöken escortyakutiye escortayancık escortboyabat escortgerze escortkaman escortmucur escortermenek escortsarıveliler escortkeskin escortyahşihan escortgerede escortgöynük escortmengen escortmudurnu escortgöynücek escortgümüşhacıköy escortmerzifon escortsuluova escorttaşova escortbor escortçamardı escortulukışla escortbanaz escorteşme escortsivaslı escorthavsa escortipsala escortkeşan escortosmancık escortsungurlu escortbahçe escorthasanbeyli escortkadirli escorttoprakkale escortalaplı escortçaycuma escortereğli escortkilimli escortbaşkale escortipekyolu escortözalp escorttuşba escortkemah escortrefahiye escorttercan escortüzümlü escorthttp://www.ddtshanghaiescort.comAntalya escortBursa escortMersin escortAydın escortBalıkesir escortÇanakkale escortKıbrıs escortKütahya escortManisa escortMuğla escortTekirdağ escortTrabzon escortYalova escortIsparta escortMaraş escortOrdu escortRize escortSivas escortAfyon escortAksaray escortGiresun escortŞanlıurfa escortYozgat escortErzurum escortAmasya escortÇorum escortTokat escortUşak escortVan escortBolu escortBurdur escortKırşehir escortNiğde escortOsmaniye escortZonguldak escortDüzce escortEdirne escortErzincan escortKarabük escortKaraman escortKastamonu escortKırıkkale escortKırklareli escortmanavgat escortalanya escortbelek escortaksu escortfinike escortgazipaşa escortgüllük escortkaş escortkemer escortkepez escortkonyaaltı escortkorkuteli escortkumluca escortlara escortmuratpaşa escortserik escortgemlik escortgürsu escortinegöl escortiznik escortmudanya escortnilüfer escortorhangazi escortosmangazi escortyıldırım escortkuşadası escortdidim escortnazilli escortsöke escortefeler escortbandırma escortaltıeylül escortedremit escortkaresi escortsusurluk escortbodrum escortgümbet escortturgutreis escortdalaman escortfethiye escortköyceğiz escortmarmaris escortçerkezköy escortçorlu escortkapaklı escortsüleymanpaşa escortmeram escortanamur escorterdemli escortmezitli escortsilifke escorttarsus escortakhisar escortsalihli escortsoma escortturgutlu escortgirne escortlefkoşa escortbiga escortçan escortgelibolu escortdinar escortemirdağ escortsandıklı escortmerzifon escortsuluova escorttaşova escortyeşilyurt escortgerede escortmengen escortbucak escortkadirli escortosmancık escortsungurlu escortakçakoca escortipsala escortkeşan escortkilimli escortüzümlü escortaziziye escortpalandöken escortyakutiye escortbulancak escortespiye escorttirebolu escortsafranbolu escortlüleburgaz escortgediz escortsimav escorttavşanlı escortelbistan escortfatsa escortünye escortardeşen escortçayeli escortbirecik escorteyyübiye escorthaliliye escortsiverek escortsuruç escortviranşehir escortkangal escortşarkışla escortsuşehri escortyıldızeli escorterbaa escortniksar escortturhal escortakçaabat escortaraklı escortof escortortahisar escortsorgun escortwww.elmasajeinfantil.comistanbul masaj salonuankara masaj salonuizmir masaj salonubursa masaj salonuantalya masaj salonuadana masaj salonukonya masaj salonuşanlıurfa masaj salonugaziantep masaj salonukocaeli masaj salonumersin masaj salonudiyarbakır masaj salonuhatay masaj salonumanisa masaj salonukayseri masaj salonusamsun masaj salonubalıkesir masaj salonumaraş masaj salonuvan masaj salonuaydın masaj salonutekirdağ masaj salonusakarya masaj salonudenizli masaj salonumuğla masaj salonubağcılar masaj salonubahçelievler masaj salonuesenler masaj salonuesenyurt masaj salonukadıköy masaj salonukağıthane masaj salonukartal masaj salonuküçükçekmece masaj salonumaltepe masaj salonupendik masaj salonusultangazi masaj salonuümraniye masaj salonuüsküdar masaj salonualiağa masaj salonualsancak masaj salonubayraklı masaj salonubornova masaj salonubuca masaj salonuçeşme masaj salonuçiğli masaj salonugaziemir masaj salonukarşıyaka masaj salonukonak masaj salonumenemen masaj salonuödemiş masaj salonutorbalı masaj salonuçankaya masaj salonukeçiören masaj salonumamak masaj salonupolatlı masaj salonusincan masaj salonualanya masaj salonubelek masaj salonukaş masaj salonukemer masaj salonukorkuteli masaj salonulara masaj salonumanavgat masaj salonuserik masaj salonuside masaj salonudidim masaj salonuefeler masaj salonukuşadası masaj salonunazilli masaj salonualtıeylül masaj salonubandırma masaj salonuedremit masaj salonukaresi masaj salonususurluk masaj salonugemlik masaj salonugürsu masaj salonuinegöl masaj salonumudanya masaj salonunilüfer masaj salonuosmangazi masaj salonuyıldırım masaj salonubiga masaj salonuçan masaj salonugelibolu masaj salonuadıyaman masaj salonuafyon masaj salonuağrı masaj salonuaksaray masaj salonuamasya masaj salonuardahan masaj salonuartvin masaj salonubartın masaj salonubatman masaj salonubayburt masaj salonubilecik masaj salonubingöl masaj salonubitlis masaj salonubolu masaj salonuburdur masaj salonuçanakkale masaj salonuçankırı masaj salonuçorum masaj salonudüzce masaj salonuedirne masaj salonuelazığ masaj salonuerzincan masaj salonuerzurum masaj salonueskişehir masaj salonugiresun masaj salonugümüşhane masaj salonuığdır masaj salonuısparta masaj salonukarabük masaj salonukaraman masaj salonukastamonu masaj salonukilis masaj salonukırıkkale masaj salonukırklareli masaj salonukırşehir masaj salonuuşak masaj salonukütahya masaj salonumalatya masaj salonumardin masaj salonunevşehir masaj salonuniğde masaj salonuordu masaj salonutrabzon masaj salonuosmaniye masaj salonurize masaj salonusiirt masaj salonusinop masaj salonusivas masaj salonutokat masaj salonukarahayıt masaj salonupamukkale masaj salonunizip masaj salonuşahinbey masaj salonuşehitkamil masaj salonuantakya masaj salonudefne masaj salonuiskenderun masaj salonudarıca masaj salonugebze masaj salonugölcük masaj salonuizmit masaj salonukörfez masaj salonuakşehir masaj salonubeyşehir masaj salonuereğli masaj salonukaratay masaj salonumeram masaj salonuselçuklu masaj salonuakhisar masaj salonualaşehir masaj salonusoma masaj salonuturgutlu masaj salonuakdeniz masaj salonuanamur masaj salonuerdemli masaj salonumezitli masaj salonusilifke masaj salonutarsus masaj salonutoroslar masaj salonuyenişehir masaj salonubodrum masaj salonudalaman masaj salonufethiye masaj salonuköyceğiz masaj salonumarmaris masaj salonumenteşe masaj salonumilas masaj salonuadapazarı masaj salonuserdivan masaj salonuatakum masaj salonuçarşamba masaj salonuilkadım masaj salonueyyübiye masaj salonusiverek masaj salonuviranşehir masaj salonuçerkezköy masaj salonuçorlu masaj salonuerbaa masaj salonu