İmarhaber

Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Ankara’da Kiralık Taşınmazlar

Vakıflar Bölge Müdürlüğü Altındağ’da bulunan 35 adet taşınmazı (iş yeri, dükkan büro vb.) ihaleyle kiraya verecek

Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Ankara’da Kiralık Taşınmazlar
Google News
20 Ekim 2021 - 20:50

1- Aşağıda özellikleri yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 45.Maddesine göre hizalarında yazılı işyerleri, daire, büro vb. taşınmazlar aylık muhammen bedelleri  üzerinden sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2022 tarihine kadar  şartnamelerine  göre kiraya verilecektir.                                                 

2- İhale Meşrutiyet Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:133 Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA adresinde bulunan ANKARA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İhale Salonunda sıra ile yapılacaktır.                                             

3- İlana yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup istekliler şartnamenin bütün usul ve esaslarına uymak zorundadır. İhaleye giren gerçek ve tüzel kişiler bütün bu şartları peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Posta ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ANKARA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDE görülebilecektir.      

4- Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici teminat makbuzu ile birlikte, kimlik suretleri ile şirket olarak gireceklerden; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile, dernek/kooperatif/vakıf ise yönetim kurulu kararı, faaliyet belgesi ve yetki belgesi ile birlikte en son ihale saatine kadar Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihale bürosuna müracaat etmesi gerekmektedir. Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler ise, (Teminat Mektubunu Limit dâhili ve süresiz) teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir.  (İhaleye gireceklerin Mernis kaydı sorgulanacak olup, Mernis üzerinde kaydı olmayanlar ihaleye kabul edilmeyeceklerdir.)                                                

5- Kiralanan taşınmazlar sözleşme yapılan tarihten itibaren sözleşme bitim tarihi olan 31.12.2022 tarihine kadar,  İdaremizin sözleşmenin yenilenmesini uygun gördüğü takdirde takip eden yıllarda ise; kira bitiş tarihine 3 (üç) ay kala devre konu olamaz.                                                 

6- Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir. Şirket sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır. Ayrıca yukarıda sayılan tüm belgeler 2021 yıllarına ait olacaktır                                                
7- Geçici teminat makbuzlarının açıklama bölümünde girilecek yerin dosya numarası, ihaleye katılacak şahıs ise T.C Kimlik numarası, katılacak tüzel kişilikse vergi kimlik numarası adı soyadı/ünvanı belirtilereken geç 04.11.2021 tarih ve Saat : 12:00’ye kadar Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıflar Bankası nezdinde bulunan TR150001500158007309663980 nolu hesabına yatırılacak olup, bu saatten sonra geçici teminat yatıranlar ihaleye alınmayacaklardır.                                                 

8- Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. ihaleye giren şahıs/tüzel kişilik taşınmazı görerek ve mevcut haliyle kiralayacağını kabul ve taahhüt ederek ihaleye girmiş sayılacaktır.                                                

9- İdaremize dolaylı ve/veya dolaysız olarak kira borcu bulunanlar ve mahkemelerde İdare ile hukuki ihtilafi bulunanlar, ihalelerden yasaklı olan talipliler ile  kira sözleşmesi İdaremiz tarafından fesh edilen kiracılar ve bunların 1. derece yakınları ile reşit olmayanlar  ihaleye kesinlikle alınmayacaktır. İhale sonrasında hakkında  dolaylı veya doğrudan terör örgütü iltisakı olduğu tespit edilenlerin sözleşmeleri imzalanmış olsa bile derhal fesh edilerek hakkında tahliye davası açılacaktır.                                                 

10- Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta ve noter masrafları kiracıya aittir. 5737 Sayılı Kanun gereğince kiraya verilen vakıf taşınmazı  Yangın, Hırsızlık ve Doğal Afetlere karşı kiracı tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü adına sigortalanması zorunlu olup, Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.                                                

11- Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5.günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir.Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.                                                

12- Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az iki kefil alınacaktır.                                                
12- Kiracı, elektrik ,su , doğalgaz v.b abonesini kendi üzerine alacak ve bunlara tahakkuk edecek bedeli doğrudan ilgili kuruluşa yatıracaktır. Geçici ve ek teminat, aboneliklerin üzerine alınmasından şartname, sözleşme yükümlülükleri yerine getirildikten sonra iade edilebilecektir.                                                  

13- İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler belirli bir süre ile tüm ihalelerden yasaklanır.               

14- Geçici ve Ek Teminatların geri ödemeleri, katılımcıların Banka Hesap Numaralarına ihaleden sonra (iade talep dilekçesi verilmesine müteakip) 15 gün içerisinde aktarılacaktır. (Banka Hesap (İban) numarası olmayanların ihaleden önce teminat yatırırken herhangi bir Bankadan hesap numarası açtırarak iban numarası ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.)                                                

15- İdaremiz ihaleyi istediği sırayla yapmakla ve /veya ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

S.NODOSYA NO    İLİ / İLÇESİ    MAHALLE/KÖY    CAD/SOKAK    KAPI NO    ADA/ PARSEL/ALAN (m2)    TÜRÜAYLIK MUHAMMEN BEDEL     GEÇİCİ TEMİNAT
1‘061010182004ANKARA  ALTINDAĞ     Anafartalar    Kızılbey 3.Vakıf İşhanı)    No:3/4 Kat: zemin    4401 / 1 / 8    BÜRO-İŞYERİ    150,00 ₺     63,00 ₺
2‘061010182014ANKARA  ALTINDAĞ    Anafartalar Kızılbey (3.Vakıf İşhanı)    No:3/1 kat:2    4401/1 /15,25    BÜRO150,00 ₺     63,00 ₺
3‘061010182015ANKARA  ALTINDAĞ    Anafartalar Kızılbey (3.Vakıf İşhanı)    No:3/2 kat:2    4401 / 1 /   16    BÜRO271,00 ₺     114,00 ₺
4‘061010182016ANKARA  ALTINDAĞ    Anafartalar Kızılbey (3.Vakıf İşhanı)    No:3/3 kat:24401 /  1 / 15,82    BÜRO292,00 ₺     123,00 ₺
5‘061010182018ANKARA   ALTINDAĞ    Anafartalar Kızılbey (3.Vakıf İşhanı)    No:3/5kat:2 4401 / 1  /13,65    BÜRO150,00 ₺63,00 ₺
6061010182020ANKARA   ALTINDAĞ    Anafartalar Kızılbey (3.Vakıf İşhanı)    3/7-8-9-10 2. KAT4401  /  1 / 76,27    BÜRO-İŞYERİ    993,00 ₺     418,00 ₺
7‘061010182021ANKARA   ALTINDAĞ    Anafartalar Kızılbey (3.Vakıf İşhanı)    No:3/11 kat:24401 /   1  / 19,22    BÜRO250,00 ₺     105,00 ₺
8‘061010182023ANKARA  ALTINDAĞ    Anafartalar Kızılbey (3.Vakıf İşhanı)    No:3/1 kat:3       4401 /  1 /  15,25    BÜRO150,00 ₺     63,00 ₺
9‘061010182037ANKARA    ALTINDAĞ    Anafartalar Kızılbey (3.Vakıf İşhanı)    No:3/5 kat:44401  / 1 /  13,61    BÜRO140,00 ₺     59,00 ₺
10‘061010182050ANKARA   ALTINDAĞ    Anafartalar Kızılbey (3.Vakıf İşhanı)    No:3/7 kat:5    4401 /  1/  18,61    BÜRO280,00 ₺     118,00 ₺
11‘061010182054 ANKARA   ALTINDAĞ    Anafartalar Kızılbey (3.Vakıf İşhanı)    No:3/11 kat:5    4401/  1  / 19,22    BÜRO240,00 ₺     101,00 ₺
12‘061010182055 ANKARA   ALTINDAĞ    Anafartalar Kızılbey (3.Vakıf İşhanı)    No:3/12 kat:5     4401/  1  / 28    BÜRO323,00 ₺     136,00 ₺
13‘061010188030 ANKARA   ALTINDAĞ     Doğanbey    Çankırı (Argıncık İşhanı)No:67/2 kat:5    17930 / 7 / 19,04    BÜRO240,00 ₺     101,00 ₺
14‘061010188031ANKARA   ALTINDAĞ     Doğanbey    Çankırı (Argıncık İşhanı)    No:67/3 kat:5    17930 /  7 /  19,04    BÜRO392,00 ₺     165,00 ₺
 
1506101018803ANKARA  ALTINDAĞ     Doğanbey    Çankırı (Argıncık İşhanı)    67/4    17930 /  7  / 19,04BÜRO240,00 ₺     101,00 ₺
16‘061010188040 ANKARA   ALTINDAĞ     Doğanbey    Çankırı (Argıncık İşhanı)    No:67/4 kat:6    17930 /  7  / 19,04    BÜRO172,00 ₺     73,00 ₺
17‘061010188052ANKARA  ALTINDAĞ     Doğanbey    Çankırı (Argıncık İşhanı)    No:67/8 kat:7    17930  / 7  / 26,36  BÜRO200,00 ₺     84,00 ₺
18‘061010190000ANKARA  ALTINDAĞ    Hacettepe  Karacabey    No:34/2 kot:1    929 /  8 /  86    DAİRE/DEPO    200,00 ₺     84,00 ₺
 
19061010336001ANKARA   ALTINDAĞ    FEVZİPAŞA MAH. ERGUVAN SOKAK        185684 /  9 /  75    WC-Tuvalet    1.510,00 ₺     635,00 ₺
20061060168001    ANKARA  ÇANKAYA    Mutlukent    1964 Sokak    41/43    13097 / 10-,11 /  2768,42    BİNA (Bitişik Nizam 2 Bina)    66.100,00₺     27.762,00 ₺
21064060030001ANKARA  ÇANKAYA    Korkutreis    Necatibey Caddesi    Kat:6 20/16    1155/  22 /  120    İŞYERİ-BÜRO    1.700,00 ₺     714,00 ₺
22‘061030110000ANKARA  MAMAK     Gülveren    40. Cadde    22/1    37520 /  5 /   71    DAİRE 300,00 ₺     126,00 ₺
23061030140000ANKARA   MAMAK     Gülveren    40. Cadde    26/19    37519 /  2  / 207,18    DAİRE (Dublex)    570,00 ₺     240,00 ₺
24‘061030147000ANKARA   MAMAK     Gülveren    39. Cadde    1/8    37519  /  3  /  191,96    DAİRE (Dublex)    575,00 ₺242,00 ₺
 
25‘061030141000ANKARA   MAMAK    Şahintepe663 sokak112/61-A    36515 /   3 /   107,3    DÜKKAN500,00 ₺     210,00 ₺
 
26066030003000ANKARA   MAMAK    SAİME KADIN MAH.    Çalıkavak Sok.    4/8    6589 /   4 /   80 DAİRE640,00 ₺     269,00 ₺
27‘061070100000ANKARA ETİMESGUT    İstasyonAlan sokak (2314)    19/A kat:1    8638 /   1   / 227,37    İŞYERİ3.098,26 ₺   1.302,00 ₺
28061070102000ANKARA   ETİMESGUTİstasyonAlan sokak (2314)19/3    8638 /   1  /  113    DAİRE815,00 ₺     392,00 ₺
29‘061270013000ANKARA   ÇUBUK    CumhuriyetKıbrıs sok.58/55 kat:4    5064  /  7   / 20    BÜRO65,00 ₺28,00 ₺
30061200003016 ANKARA   NALLIHAN    NASUHPAŞA MAH.    CUMHURİYET SOKAK (TAŞHAN)    29/16     120  /  7  /  61    DÜKKAN-BÜRO-İŞYERİ    556,00 ₺     234,00 ₺
31141000036026BOLU  MERKEZ     Büyükcami    Pamukçular (TAŞHAN)    No:26 kat:1    60 /   12  /  11    BÜRO662,00 ₺     279,00 ₺
 
32181110008000ÇANKIRI  YAPRAKLI     Camiikebir    Fethiye 2/A-2    279 /   7 /   22,28    DÜKKAN411,00 ₺     173,00 ₺
 
33181110008001ÇANKIRI  YAPRAKLI     Camiikebir    Fethiye 4/A    279  /  7  /  26,67    DÜKKAN595,00 ₺     250,00 ₺
 
34‘181110008002ÇANKIRI   YAPRAKLI     Camiikebir    Fethiye4/2    279  /  7  /  25,58    DÜKKAN719,00 ₺     302,00 ₺
35181110008003ÇANKIRI   YAPRAKLI     Camiikebir    Fethiye2/B-2    279  /  7 /   27,49    DÜKKAN 490,00 ₺     206,00 ₺
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları

adana escortadapazarı escortadıyaman escortafşin escortafyon escortağrı escortahlat escortakçaabat escortakçakale escortakçakoca escortakdeniz escortakhisar escortaksaray escortakşehir escortaksu escortakyazı escortalanya escortalaşehir escortaliağa escortaltıeylül escortaltınordu escortamasya escortanamur escortankara escortantakya escortantalya escortaraklı escortardahan escortardeşen escortarnavutköy escortatakum escortavanos escortavcılar escortaydın escortayvacık escortayvalık escortaziziye escortbabaeski escortbafra escortbağcılar escortbağlar escortbalıkesir escortbandırma escortbartın escortbatıkent escortbatman escortbattalgazi escortbayburt escortbelek escortbesni escortbeylikdüzü escortbeyşehir escortbiga escortbilecik escortbingöl escortbirecik escortbismil escortbitlis escortbodrum escortbolu escortbor escortbornova escortboyabat escortbozüyük escortbuca escortbucak escortbulancak escortbulanık escortbünyan escortburdur escortbursa escortçan escortçanakkale escortcanik escortçankaya escortçankırı escortçarşamba escortçayeli escortçekmeköy escortçerkeş escortçerkezköy escortçeşme escortceyhan escortçivril escortçorlu escortçorum escortçubuk escortçukurova escortçumra escortdalaman escortdarıca escortdatça escortdavutlar escortdefne escortdenizli escortderince escortdeveli escortdidim escortdigor escortdinar escortdiyadin escortdiyarbakır escortdoğanşehir escortdoğubayazıt escortdörtyol escortdulkadiroğlu escortdüzce escortedirne escortedremit escortefeler escortelazığ escortelbistan escortemirdağ escorterbaa escorterdemli escortereğli escorterenler escortergani escortergene escorterzincan escorterzurum escortescortesenler escorteskil escorteskişehir escortespiye escorteyyübiye escortfatih escortfatsa escortfethiye escortfinike escortfındıklı escortgaziantep escortgaziemir escortgebze escortgediz escortgelibolu escortgemerek escortgemlik escortgerede escortgiresun escortgölbaşı escortgölcük escortgörele escortgörükle escortgöynük escortgümbet escortgümüşhane escortgüngören escortgüroymak escortgürsu escorthakkari escorthaliliye escorthatay escorthaymana escorthorasan escortiğdır escortilgaz escorti̇lkadım escorti̇negöl escorti̇skenderun escortisparta escorti̇stanbul escorti̇zmir escorti̇zmit escorti̇znik escortkadirli escortkadıköy escortkağıthane escortkağızman escortkahta escortkaman escortkangal escortkapaklı escortkarabük escortkaracabey escortkarahayıt escortkaraköprü escortkaraman escortkaratay escortkaresi escortkars escortkarşıyaka escortkartal escortkaş escortkastamonu escortkaynaşlı escortkayseri escortkeçiören escortkemer escortkepez escortkeşan escortkeskin escortkestel escortkilis escortkırıkhan escortkırıkkale escortkırkağaç escortkırklareli escortkırşehir escortkızıltepe escortkocaeli escortkocasinan escortkonak escortkonya escortkonyaaltı escortkörfez escortkorkuteli escortköyceğiz escortkozan escortkumluca escortkumru escortkuşadası escortkütahya escortlara escortlüleburgaz escortmalatya escortmalazgirt escortmalkara escortmaltepe escortmamak escortmanavgat escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmarmaris escortmelikgazi escortmenemen escortmenteşe escortmeram escortmersin escortmerzifon escortmezitli escortmilas escortmucur escortmudanya escortmudurnu escortmuğla escortmuratpaşa escortmuş escortmut escortnazilli escortnevşehir escortniğde escortniksar escortnilüfer escortnizip escortnurdağı escortödemiş escortof escortoltu escortonikişubat escortordu escortorhangazi escortortahisar escortortaköy escortosmancık escortosmangazi escortosmaniye escortpalandöken escortpamukkale escortpamukova escortpatnos escortpayas escortpazar escortpazarcık escortpendik escortpolatlı escortrize escortsafranbolu escortşahinbey escortsakarya escortsalihli escortsamandağ escortsamsun escortsandıklı escortşanlıurfa escortsapanca escortsarıçam escortsarıkamış escortsarıyer escortşarkışla escortşehitkamil escortselçuklu escortselim escortserdivan escortserik escortseyhan escortsiirt escortsilifke escortsimav escortsincan escortsinop escortşişli escortsivas escortsiverek escortşırnak escortsöğüt escortsöke escortsoma escortsultangazi escortsuluova escortsungurlu escortsur escortsuruç escortsuşehri escortsusurluk escorttalas escorttarsus escorttaşova escorttavşanlı escorttekirdağ escortterme escorttire escorttirebolu escorttokat escorttorbalı escorttoroslar escorttrabzon escortturgutlu escortturhal escorttürkoğlu escorttuzla escortulus escortümraniye escortünye escortürgüp escorturla escortuşak escortüsküdar escortüzümlü escortvan escortvarto escortviranşehir escortyahşihan escortyahyalı escortyakutiye escortyalova escortyatağan escortyenişehir escortyeşilyurt escortyıldırım escortyıldızeli escortyomra escortyozgat escortyunusemre escortyüreğir escortzara escortzeytinburnu escortzile escortzonguldak escortAydın escortmuğla escorttekirdağ escortmanisa escortbalıkesir escortmanavgat escortalanya escortfethiye escortdidim escorttrabzon escortelazığ escortordu escortkütahya escortısparta escortrize escortmaraş escortyalova escortgiresun escortyozgat escorttokat escortşanlıurfa escortsivas escortbatman escorterzurum escortsinop escortkırşehir escortkaraman escortkırıkkale escortbolu escortamasya escortniğde escortuşak escortedirne escortçorum escortosmaniye escortzonguldak escortvan escorterzincan escortsöke escortnazilli escortkuşadası escortefeler escortdidim escortçine escortbodrum escortfethiye escortmarmaris escortdalaman escortmenteşe escortmilas escortortaca escortseydikemer escortçerkezköy escortçorlu escortergene escortkapaklı escortmalkara escortsüleymanpaşa escortakhisar escortalaşehir escortsalihli escortşehzadeler escortsoma escortturgutlu escortyunusemre escortbandırma escortaltıeylül escortayvalık escortbigadiç escortburhaniye escortgönen escortkaresi escortsusurluk escortayvacık escortbiga escortçan escortgelibolu escortyenice escortakçaabat escortaraklı escortof escortortahisar escortyomra escortkarakoçan escortkovancılar escortaltınordu escortfatsa escortperşembe escortünye escorttavşanlı escortsimav escortdomaniç escorteğirdir escortyalvaç escortardeşen escortcayeli escortfındıklı escortpazar escortafşin escortdulkadiroğlu escortElbistan escortonikişubat escortpazarcık escorttürkoğlu escortaltınova escortçiftlikköy escortçınarcık escortbulancak escortespiye escorteynesil escortgörele escortpiraziz escorttirebolu escortyağlıdere escortsorgun escortsarıkaya escortçayıralan escortboğazlıyan escortakdağmadeni escorterbaa escortniksar escortturhal escortzile escortviranşehir escortsuruç escortsiverek escortkaraköprü escorthaliliye escorteyyübiye escortakçakale escortzara escortYıldızeli escortsuşehri escortşarkışla escortgemerek escortkozluk escortsason escortaziziye escorthorasan escortoltu escortpalandöken escortyakutiye escortayancık escortboyabat escortgerze escortkaman escortmucur escortermenek escortsarıveliler escortkeskin escortyahşihan escortgerede escortgöynük escortmengen escortmudurnu escortgöynücek escortgümüşhacıköy escortmerzifon escortsuluova escorttaşova escortbor escortçamardı escortulukışla escortbanaz escorteşme escortsivaslı escorthavsa escortipsala escortkeşan escortosmancık escortsungurlu escortbahçe escorthasanbeyli escortkadirli escorttoprakkale escortalaplı escortçaycuma escortereğli escortkilimli escortbaşkale escortipekyolu escortözalp escorttuşba escortkemah escortrefahiye escorttercan escortüzümlü escorthttp://www.ddtshanghaiescort.comAntalya escortBursa escortMersin escortAydın escortBalıkesir escortÇanakkale escortKıbrıs escortKütahya escortManisa escortMuğla escortTekirdağ escortTrabzon escortYalova escortIsparta escortMaraş escortOrdu escortRize escortSivas escortAfyon escortAksaray escortGiresun escortŞanlıurfa escortYozgat escortErzurum escortAmasya escortÇorum escortTokat escortUşak escortVan escortBolu escortBurdur escortKırşehir escortNiğde escortOsmaniye escortZonguldak escortDüzce escortEdirne escortErzincan escortKarabük escortKaraman escortKastamonu escortKırıkkale escortKırklareli escortmanavgat escortalanya escortbelek escortaksu escortfinike escortgazipaşa escortgüllük escortkaş escortkemer escortkepez escortkonyaaltı escortkorkuteli escortkumluca escortlara escortmuratpaşa escortserik escortgemlik escortgürsu escortinegöl escortiznik escortmudanya escortnilüfer escortorhangazi escortosmangazi escortyıldırım escortkuşadası escortdidim escortnazilli escortsöke escortefeler escortbandırma escortaltıeylül escortedremit escortkaresi escortsusurluk escortbodrum escortgümbet escortturgutreis escortdalaman escortfethiye escortköyceğiz escortmarmaris escortçerkezköy escortçorlu escortkapaklı escortsüleymanpaşa escortmeram escortanamur escorterdemli escortmezitli escortsilifke escorttarsus escortakhisar escortsalihli escortsoma escortturgutlu escortgirne escortlefkoşa escortbiga escortçan escortgelibolu escortdinar escortemirdağ escortsandıklı escortmerzifon escortsuluova escorttaşova escortyeşilyurt escortgerede escortmengen escortbucak escortkadirli escortosmancık escortsungurlu escortakçakoca escortipsala escortkeşan escortkilimli escortüzümlü escortaziziye escortpalandöken escortyakutiye escortbulancak escortespiye escorttirebolu escortsafranbolu escortlüleburgaz escortgediz escortsimav escorttavşanlı escortelbistan escortfatsa escortünye escortardeşen escortçayeli escortbirecik escorteyyübiye escorthaliliye escortsiverek escortsuruç escortviranşehir escortkangal escortşarkışla escortsuşehri escortyıldızeli escorterbaa escortniksar escortturhal escortakçaabat escortaraklı escortof escortortahisar escortsorgun escortwww.elmasajeinfantil.comistanbul masaj salonuankara masaj salonuizmir masaj salonubursa masaj salonuantalya masaj salonuadana masaj salonukonya masaj salonuşanlıurfa masaj salonugaziantep masaj salonukocaeli masaj salonumersin masaj salonudiyarbakır masaj salonuhatay masaj salonumanisa masaj salonukayseri masaj salonusamsun masaj salonubalıkesir masaj salonumaraş masaj salonuvan masaj salonuaydın masaj salonutekirdağ masaj salonusakarya masaj salonudenizli masaj salonumuğla masaj salonubağcılar masaj salonubahçelievler masaj salonuesenler masaj salonuesenyurt masaj salonukadıköy masaj salonukağıthane masaj salonukartal masaj salonuküçükçekmece masaj salonumaltepe masaj salonupendik masaj salonusultangazi masaj salonuümraniye masaj salonuüsküdar masaj salonualiağa masaj salonualsancak masaj salonubayraklı masaj salonubornova masaj salonubuca masaj salonuçeşme masaj salonuçiğli masaj salonugaziemir masaj salonukarşıyaka masaj salonukonak masaj salonumenemen masaj salonuödemiş masaj salonutorbalı masaj salonuçankaya masaj salonukeçiören masaj salonumamak masaj salonupolatlı masaj salonusincan masaj salonualanya masaj salonubelek masaj salonukaş masaj salonukemer masaj salonukorkuteli masaj salonulara masaj salonumanavgat masaj salonuserik masaj salonuside masaj salonudidim masaj salonuefeler masaj salonukuşadası masaj salonunazilli masaj salonualtıeylül masaj salonubandırma masaj salonuedremit masaj salonukaresi masaj salonususurluk masaj salonugemlik masaj salonugürsu masaj salonuinegöl masaj salonumudanya masaj salonunilüfer masaj salonuosmangazi masaj salonuyıldırım masaj salonubiga masaj salonuçan masaj salonugelibolu masaj salonuadıyaman masaj salonuafyon masaj salonuağrı masaj salonuaksaray masaj salonuamasya masaj salonuardahan masaj salonuartvin masaj salonubartın masaj salonubatman masaj salonubayburt masaj salonubilecik masaj salonubingöl masaj salonubitlis masaj salonubolu masaj salonuburdur masaj salonuçanakkale masaj salonuçankırı masaj salonuçorum masaj salonudüzce masaj salonuedirne masaj salonuelazığ masaj salonuerzincan masaj salonuerzurum masaj salonueskişehir masaj salonugiresun masaj salonugümüşhane masaj salonuığdır masaj salonuısparta masaj salonukarabük masaj salonukaraman masaj salonukastamonu masaj salonukilis masaj salonukırıkkale masaj salonukırklareli masaj salonukırşehir masaj salonuuşak masaj salonukütahya masaj salonumalatya masaj salonumardin masaj salonunevşehir masaj salonuniğde masaj salonuordu masaj salonutrabzon masaj salonuosmaniye masaj salonurize masaj salonusiirt masaj salonusinop masaj salonusivas masaj salonutokat masaj salonukarahayıt masaj salonupamukkale masaj salonunizip masaj salonuşahinbey masaj salonuşehitkamil masaj salonuantakya masaj salonudefne masaj salonuiskenderun masaj salonudarıca masaj salonugebze masaj salonugölcük masaj salonuizmit masaj salonukörfez masaj salonuakşehir masaj salonubeyşehir masaj salonuereğli masaj salonukaratay masaj salonumeram masaj salonuselçuklu masaj salonuakhisar masaj salonualaşehir masaj salonusoma masaj salonuturgutlu masaj salonuakdeniz masaj salonuanamur masaj salonuerdemli masaj salonumezitli masaj salonusilifke masaj salonutarsus masaj salonutoroslar masaj salonuyenişehir masaj salonubodrum masaj salonudalaman masaj salonufethiye masaj salonuköyceğiz masaj salonumarmaris masaj salonumenteşe masaj salonumilas masaj salonuadapazarı masaj salonuserdivan masaj salonuatakum masaj salonuçarşamba masaj salonuilkadım masaj salonueyyübiye masaj salonusiverek masaj salonuviranşehir masaj salonuçerkezköy masaj salonuçorlu masaj salonuerbaa masaj salonu