İmar Haber

TÜRKİYE ve DÜNYADA VAKA SAYISI
COVID-19 SON DAKİKA HABERLERİ
imarhaber.com Sağlıklı Günler Diler!

Ankara’da 306 Adet Lojman Satışa Çıkarıldı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bulunan 306 adet  kamu lomanları Başkent Milli Emlak Müdürlüğü’ne bağlı Kale Emlak Müdürlüğünce ihaleyle tarafından satılacak.

İhale, Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No:9 Çankaya/ANKARA (Zemin Kat İhale Salonu) adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda, 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile her konut için ayrı ayrı yapılacak.

Ankara’da 306 Adet Lojman Satışa Çıkarıldı
Google News
18 Mart 2020 - 21:50

İhale, Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No:9 Çankaya/ANKARA (Zemin Kat İhale Salonu) adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda, 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile her konut için ayrı ayrı yapılacak.

İhale şartnameleri, mesai saatleri içerisinde Kale Emlak Müdürlüğü Etimesgut Servisinde görülebilecek.

Ankara İli, Etimesgut İlçesinde bulunan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar (kamu konutları); karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Kale Emlak Müdürlüğünce Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No:9 Çankaya/ANKARA ( Zemin Kat İhale Salonu ) adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda; taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.

1-İhaleye katılacak isteklilerin ;
a) Geçici Teminat Bedelinin Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir), Banka Teminat Mektubu verilmesi halinde “Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması” ve Teyit yazısının da ibrazı gerekir.
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin;

1- İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,

3- Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin,

4-İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

5-4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

6- (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.

(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

7- 25/02/2020 tarihi itibariyle 6, 22, 32, 52, 63, 64, 69,82, 87, 89, 91, 92, 95, 97, 100, 101, 105, 107, 109, 112, 126, 155, 161, 162, 166, 174, 187, 227, 231, 234, 239, 241, 245, 246, 270, 271, 279, 280, 283, 285, 287, 292, 293, 304, 306. ıncu sırada belirtilen bağımsız bölümler için ilgili kurumlarınca ön alım hakkına sahip kişiler bildirilmemiş, diğer bağımsız bölümler için bildirilmiş olup, 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince ihale tarihine kadar kurumlarınca bildirilenler yasa gereği ön alım hakkı sahibi sayılacaktır.

8- İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Kale Emlak Müdürlüğü Etimesgut Servisinde görülebilir.

9-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

ADRES: Mithatpaşa Cad. No:9 Yenişehir 06420/ ANKARA
Tel: 0 (312) 432 23 00 (6 Hat)

ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KALE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE, ETİMESGUT İLÇESİNDE SATIŞA SUNULACAK TAŞINMAZLARSıra No Taşınmaz No İli İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Arsa Payı Bağımsız Bölüm
Niteliği Blok Numarası Bulunduğu Kat Bağımsız Bölüm No Daire Tipi Proje Alanı Tahmini Bedel  Geçici Teminat
Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati

1 06030102036 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 3 Kat :3 8 3+1 101 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 30.03.2020 09:00

2 06030102035 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 3 Kat :1 3 3+1 101 m² 190.000,00 TL 19.000,00 TL 30.03.2020 09:10

3 06030102028 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 2 Kat : 9 20 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 30.03.2020 09:20

4 06030102027 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 2 Kat : 9 19 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 30.03.2020 09:30

5 06030102026 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 2 Kat :8 18 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 30.03.2020 09:40

6 06030102025 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 2 Kat :8 17 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 30.03.2020 09:50

7 06030102049 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 2 Kat : 7 16 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 30.03.2020 10:00

8 06030102024 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 2 Kat : 7 15 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 30.03.2020 10:10

9 06030102023 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 2 Kat :6 14 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 30.03.2020 10:20

10 06030102022 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 2 Kat :6 13 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 30.03.2020 10:30

11 06030102021 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 2 Kat :5 12 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 30.03.2020 10:40

12 06030102020 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 2 Kat :5 11 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 30.03.2020 10:50

13 06030102019 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 2 Kat :4 10 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 30.03.2020 11:00

14 06030102018 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 2 Kat :4 9 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 30.03.2020 11:10

15 06030102017 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 2 Kat :3 8 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 30.03.2020 11:20

16 06030102016 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 2 Kat :3 7 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 30.03.2020 11:30

17 06030102048 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 2 Kat :2 6 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 30.03.2020 11:40

18 06030102015 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 2 Kat :2 5 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 30.03.2020 11:50

19 06030102014 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 2 Kat :1 4 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 30.03.2020 13:30

20 06030102013 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 2 Kat :1 3 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 30.03.2020 13:40

21 06030102012 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 2 ZEMİN 2 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 30.03.2020 13:50

22 06030102011 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 2 ZEMİN 1 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 30.03.2020 14:00

23 06030102010 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 1 Kat :9 20 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 30.03.2020 14:10

24 06030102009 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 1 Kat :9 19 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 30.03.2020 14:20

25 06030102047 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 1 Kat :8 18 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 30.03.2020 14:30

26 06030102008 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 1 Kat :8 17 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 30.03.2020 14:40

27 06030102007 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 1 Kat :7 16 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 30.03.2020 14:50

28 06030102046 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 1 Kat :7 15 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 30.03.2020 15:00

29 06030102006 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 1 Kat :6 14 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 30.03.2020 15:10
30 06030102045 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 1 Kat :6 13 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 30.03.2020 15:20

31 06030102005 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 1 Kat :5 12 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 30.03.2020 15:30

32 06030102004 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 1 Kat :5 11 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 30.03.2020 15:40

33 06030102003 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 1 Kat :4 10 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 30.03.2020 15:50

34 06030102002 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 1 Kat :4 9 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 30.03.2020 16:00

35 06030102044 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 1 Kat :3 8 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 31.03.2020 09:00

36 06030102043 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 1 Kat :3 7 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 31.03.2020 09:10

37 06030102042 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 1 Kat :2 6 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 31.03.2020 09:20

38 06030102041 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 1 Kat :2 5 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 31.03.2020 09:30

39 06030102040 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 1 Kat :1 4 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 31.03.2020 09:40

40 06030102001 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 1 Kat :1 3 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 31.03.2020 09:50

41 06030102039 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 1 ZEMİN 2 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 31.03.2020 10:00

42 06030102038 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 1 ZEMİN 1 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 31.03.2020 10:10

43 06030102050 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 6 ZEMİN 1 3+1 101 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 31.03.2020 10:20

44 06030102051 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 6 ZEMİN 2 3+1 101 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 31.03.2020 10:30

45 06030102029 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 6 Kat :1 3 3+1 101 m² 190.000,00 TL 19.000,00 TL 31.03.2020 10:40

46 06030102052 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 6 Kat :1 4 3+1 101 m² 190.000,00 TL 19.000,00 TL 31.03.2020 10:50

47 06030102030 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 6 Kat :2 5 3+1 101 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 31.03.2020 11:00

48 06030102031 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 6 Kat :2 6 3+1 101 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 31.03.2020 11:10

49 06030102032 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 6 Kat :3 7 3+1 101 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 31.03.2020 11:20

50 06030102033 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 6 Kat :3 8 3+1 101 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 31.03.2020 11:30

51 06030102034 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 6 Kat :4 9 3+1 101 m² 185.000,00 TL 18.500,00 TL 31.03.2020 11:40

52 06030102037 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 6 Kat :4 10 3+1 101 m² 185.000,00 TL 18.500,00 TL 31.03.2020 11:50

53 06030102556 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 1 Kat :8 18 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 31.03.2020 13:30

54 06030102557 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 1 Kat :8 17 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 31.03.2020 13:40

55 06030102542 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 2 ZEMİN 1 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 31.03.2020 13:50

56 06030102561 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 2 ZEMİN 2 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 31.03.2020 14:00

57 06030102563 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 2 Kat :1 3 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 31.03.2020 14:10

58 06030102559 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 2 Kat :1 4 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 31.03.2020 14:20

59 06030102558 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 2 Kat :2 5 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 31.03.2020 14:30

60 06030102562 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 2 Kat :2 6 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 31.03.2020 14:40

61 06030102560 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 2 Kat : 3 7 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 31.03.2020 14:50

62 06030102543 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 2 Kat : 3 8 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 31.03.2020 15:00

63 06030102544 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 2 Kat :4 9 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 31.03.2020 15:10

64 06030102545 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 2 Kat :4 10 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 31.03.2020 15:20

65 06030102548 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 2 Kat :6 13 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 31.03.2020 15:30

66 06030102549 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 2 Kat :6 14 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 31.03.2020 15:40

67 06030102550 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 2 Kat :7 15 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 31.03.2020 15:50

68 06030102551 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 2 Kat :7 16 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 31.03.2020 16:00

69 06030102552 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 2 Kat :8 17 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 1.04.2020 09:00

70 06030102553 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 2 Kat :8 18 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 1.04.2020 09:10

71 06030102554 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 2 Kat :9 19 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 1.04.2020 09:20

72 06030102555 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 2 Kat :9 20 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 1.04.2020 09:30

73 06030102546 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 2 Kat :5 11 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 1.04.2020 09:40

74 0603102547 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 2 Kat :5 12 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 1.04.2020 09:50

75 06030102195 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 4 Kat :11 24 3+1 101 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 1.04.2020 10:00

76 06030102154 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :5 12 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 1.04.2020 10:10

77 06030102155 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :5 11 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 1.04.2020 10:20

78 06030102134 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :4 9 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 1.04.2020 10:30

79 06030102147 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :1 4 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 1.04.2020 10:40

80 06030102148 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :1 3 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 1.04.2020 10:50

81 06030102197 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 4 Kat :13 28 3+1 101 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 1.04.2020 11:00

82 06030102196 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 4 Kat :12 26 3+1 101 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 1.04.2020 11:10

83 06030102172 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :9 20 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 1.04.2020 11:20

84 06030102171 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :9 19 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 1.04.2020 11:30

85 06030102170 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :8 18 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 1.04.2020 11:40

86 06030102168 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :8 17 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 1.04.2020 11:50

87 06030102151 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :7 16 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 1.04.2020 13:30

88 06030102152 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :7 15 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 1.04.2020 13:40

89 06030102153 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :6 14 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 1.04.2020 13:50

90 06030102185 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :6 13 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 1.04.2020 14:00

91 06030102156 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :4 10 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 1.04.2020 14:10

92 06030102135 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :3 8 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 1.04.2020 14:20

93 06030102157 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :3 7 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 1.04.2020 14:30

94 06030102184 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :2 6 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 1.04.2020 14:40

95 06030102183 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :2 5 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 1.04.2020 14:50

96 06030102182 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 ZEMİN 2 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 1.04.2020 15:00

97 06030102181 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 ZEMİN 1 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 1.04.2020 15:10

98 06030102174 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 ZEMİN 1 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 1.04.2020 15:20

99 06030102136 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 ZEMİN 2 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 1.04.2020 15:30

100 06030102175 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :1 3 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 1.04.2020 15:40

102 06030102137 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :2 5 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 1.04.2020 16:00

103 06030102177 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :2 6 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 2.04.2020 09:00

104 06030102178 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :3 7 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 2.04.2020 09:10

105 06030102138 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :3 8 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 2.04.2020 09:20

106 06030102139 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :4 9 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 2.04.2020 09:30

107 06030102140 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :4 10 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 2.04.2020 09:40

108 06030102141 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :5 11 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 2.04.2020 09:50

109 06030102142 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :5 12 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 2.04.2020 10:00

110 06030102143 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :6 13 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 2.04.2020 10:10

111 06030102179 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :6 14 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 2.04.2020 10:20

112 06030102180 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :7 15 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 2.04.2020 10:30

 

113 06030102144 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :7 16 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 2.04.2020 10:40

114 06030102146 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :8 17 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 2.04.2020 10:50

115 06030102145 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :8 18 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 2.04.2020 11:00

116 06030102150 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :9 19 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 2.04.2020 11:10

117 06030102149 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :9 20 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 2.04.2020 11:20

118 06030102187 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 ZEMİN 2 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 2.04.2020 11:30

119 06030102188 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :1 3 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 2.04.2020 11:40

120 06030102189 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :1 4 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 2.04.2020 11:50

121 06030102173 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :2 5 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 2.04.2020 13:30

122 06030102190 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :2 6 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 2.04.2020 13:40

123 06030102191 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :3 7 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 2.04.2020 13:50

124 06030102165 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :3 8 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 2.04.2020 14:00

125 06030102166 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :4 9 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 2.04.2020 14:10

126 06030102167 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :4 10 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 2.04.2020 14:20

127 06030102163 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :5 11 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 2.04.2020 14:30

128 06030102192 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :5 12 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 2.04.2020 14:40

129 06030102164 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :6 13 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 2.04.2020 14:50

130 06030102162 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :6 14 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 2.04.2020 15:00

131 06030102161 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :7 15 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 2.04.2020 15:10

132 06030102160 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :7 16 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 2.04.2020 15:20

133 06030102169 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :8 17 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 2.04.2020 15:30

134 06030102133 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :8 18 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 2.04.2020 15:40

135 06030102132 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :9 19 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 2.04.2020 15:50

136 06030102131 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :9 20 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 2.04.2020 16:00

137 06030102130 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :10 21 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 3.04.2020 09:00

138 06030102129 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :10 22 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 3.04.2020 09:10

139 06030102193 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :11 23 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 3.04.2020 09:20

140 06030102128 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :11 24 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 3.04.2020 09:30

141 06030102194 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :12 25 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 3.04.2020 09:40

142 06030102127 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :12 26 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 3.04.2020 09:50

143 06030102126 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :13 27 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 3.04.2020 10:00

144 06030102125 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :13 28 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 3.04.2020 10:10

145 06030102159 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :14 29 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 3.04.2020 10:20

146 06030102158 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :14 30 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 3.04.2020 10:30

147 06030102186 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 ZEMİN 1 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 3.04.2020 10:40

148 06030103801 Ankara Etimesgut Topçu 45019 1 65.151,00 m² 1330/1433320 Mesken A-36 ZEMİN 3 3+1 120 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 3.04.2020 10:50

149 06030103802 Ankara Etimesgut Topçu 45019 1 65.151,00 m² 1330/1433320 Mesken A-36 Kat :1 7 3+1 120 m² 235.000,00 TL 23.500,00 TL 3.04.2020 11:00

150 06030103803 Ankara Etimesgut Topçu 45019 1 65.151,00 m² 1330/1433320 Mesken A-36 Kat :2 11 3+1 120 m² 245.000,00 TL 24.500,00 TL 3.04.2020 11:10

151 06030103804 Ankara Etimesgut Topçu 45019 1 65.151,00 m² 1330/1433320 Mesken A-36 Kat :3 15 3+1 120 m² 245.000,00 TL 24.500,00 TL 3.04.2020 11:20

152 06030103805 Ankara Etimesgut Topçu 45019 1 65.151,00 m² 1330/1433320 Mesken A-36 Kat :4 19 3+1 120 m² 250.000,00 TL 25.000,00 TL 3.04.2020 11:30

153 06030103806 Ankara Etimesgut Topçu 45019 1 65.151,00 m² 1330/1433320 Mesken A-36 Kat :5 23 3+1 120 m² 250.000,00 TL 25.000,00 TL 3.04.2020 11:40

154 06030103807 Ankara Etimesgut Topçu 45019 1 65.151,00 m² 1330/1433320 Mesken A-36 Kat :6 27 3+1 120 m² 255.000,0 TL 25.500,00 TL 3.04.2020 11:50

 

155 06030103808 Ankara Etimesgut Topçu 45019 1 65.151,00 m² 1330/1433320 Mesken A-36 Kat :7 31 3+1 120 m² 255.000,00 TL 25.500,00 tL 3.04.2020 13:30

156 06030102091 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 ZEMİN 1 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 3.04.2020 13:40

157 06030102056 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 ZEMİN 2 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 3.04.2020 13:50

158 06030102120 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :1 3 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 3.04.2020 14:00

159 06030102119 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :1 4 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 3.04.2020 14:10

 

160 06030102118 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :2 5 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 3.04.2020 14:20

161 06030102117 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :2 6 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 3.04.2020 14:30

162 06030102092 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :3 7 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 3.04.2020 14:40

163 06030102093 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :3 8 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 3.04.2020 14:50

164 06030102116 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :4 9 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 3.04.2020 15:00

165 06030102094 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :4 10 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 3.04.2020 15:10

166 06030102095 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :5 11 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 3.04.2020 15:20

 

167 06030102096 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :5 12 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 3.04.2020 15:30

168 06030102097 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :6 13 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 3.04.2020 15:40

169 06030102098 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :6 14 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 3.04.2020 15:50

170 06030102099 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :7 15 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 3.04.2020 16:00

171 06030102100 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :7 16 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 6.04.2020 09:00

172 06030102101 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :8 17 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 6.04.2020 09:10

173 06030102102 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :8 18 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 6.04.2020 09:20

174 06030102103 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :9 19 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 6.04.2020 09:30

175 06030102104 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :9 20 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 6.04.2020 09:40

176 06030102105 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :10 21 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 6.04.2020 09:50

 

177 06030102106 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :10 22 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 6.04.2020 10:00

178 06030102107 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :11 23 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 6.04.2020 10:10

179 06030102108 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :11 24 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 6.04.2020 10:20

180 06030102109 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :12 25 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 6.04.2020 10:30

181 06030102110 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :12 26 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 6.04.2020 10:40

182 06030102111 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :13 27 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 6.04.2020 10:50

183 06030102112 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :13 28 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 6.04.2020 11:00

184 06030102113 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :14 29 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 6.04.2020 11:10

185 06030102114 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :14 30 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 6.04.2020 11:20

186 06030102124 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 2 Kat :4 10 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 6.04.2020 11:30

187 06030102075 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 ZEMİN 1 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 6.04.2020 11:40

188 06030102063 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 ZEMİN 2 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 6.04.2020 11:50

189 06030102076 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :1 3 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 6.04.2020 13:30

190 06030102077 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :1 4 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 6.04.2020 13:40

191 06030102078 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :2 5 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 6.04.2020 13:50

192 06030102079 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :2 6 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 6.04.2020 14:00

193 06030102080 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :3 7 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 6.04.2020 14:10

 

194 06030102123 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :3 8 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 6.04.2020 14:20

 

195 06030102081 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :4 9 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 6.04.2020 14:30

196 06030102062 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :4 10 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 6.04.2020 14:40

197 06030102082 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :5 11 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 6.04.2020 14:50

198 06030102061 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :5 12 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 6.04.2020 15:00

199 06030102083 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :6 13 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 6.04.2020 15:10

200 06030102060 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :6 14 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 6.04.2020 15:20

201 06030102059 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :7 15 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 6.04.2020 15:30

202 06030102058 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :7 16 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 6.04.2020 15:40

203 06030102057 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :8 17 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 6.04.2020 15:50

204 06030102084 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :8 18 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 6.04.2020 16:00

205 06030102085 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :9 19 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 7.04.2020 09:00

206 06030102086 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :9 20 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 7.04.2020 09:10

207 06030102122 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 ZEMİN 1 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 7.04.2020 09:20

208 06030102074 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 ZEMİN 2 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 7.04.2020 09:30

209 06030102087 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :1 3 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 7.04.2020 09:40

210 06030102088 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :1 4 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 7.04.2020 09:50

211 06030102055 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :2 5 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 7.04.2020 10:00

212 06030102089 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :2 6 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 7.04.2020 10:10

213 06030102054 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :3 7 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 7.04.2020 10:20

214 06030102053 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :3 8 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 7.04.2020 10:30

215 06030102073 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :4 9 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 7.04.2020 10:40

216 06030102072 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :4 10 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 7.04.2020 10:50

217 06030102071 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :5 11 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 7.04.2020 11:00

218 06030102070 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :5 12 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 7.04.2020 11:10

219 06030102069 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :6 13 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 7.04.2020 11:20

220 06030102090 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :6 14 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 7.04.2020 11:30

221 06030102068 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :7 15 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 7.04.2020 11:40

222 06030102067 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :7 16 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 7.04.2020 11:50

223 06030102064 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :8 17 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 7.04.2020 13:30

224 06030102065 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :8 18 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 7.04.2020 13:40

225 06030102066 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :9 19 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 7.04.2020 13:50

226 06030102121 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :9 20 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 7.04.2020 14:00

227 06030102115 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 5 Kat :8 18 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 7.04.2020 14:10

228 06030103809 Ankara Etimesgut Eryaman 17313 1 12.753,00 m² 100/9928 Mesken 7 Kat :1 3 3+1 108 m² 190.000,00 TL 19.000,00 TL 7.04.2020 14:20

229 06030103810 Ankara Etimesgut Eryaman 17313 1 12.753,00 m² 100/9928 Mesken 7 Kat :2 5 3+1 108 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 7.04.2020 14:30

230 06030103811 Ankara Etimesgut Eryaman 17313 1 12.753,00 m² 100/9928 Mesken 7 Kat :4 9 3+1 108 m² 185.000,00 TL 18.500,00 TL 7.04.2020 14:40

231 06030103812 Ankara Etimesgut Eryaman 17313 1 12.753,00 m² 100/9928 Mesken 7 Kat :4 10 3+1 108 m² 185.000,00 TL 18.500,00 TL 7.04.2020 14:50

232 06030103813 Ankara Etimesgut Eryaman 17313 1 12.753,00 m² 100/9928 Mesken 9 Kat :1 4 3+1 108 m² 190.000,00 TL 19.000,00 TL 7.04.2020 15:00

233 06030103814 Ankara Etimesgut Eryaman 17313 1 12.753,00 m² 100/9928 Mesken 9 Kat :3 7 3+1 108 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 7.04.2020 15:10

234 06030103818 Ankara Etimesgut Eryaman 17313 1 12.753,00 m² 100/9928 Mesken 10 Kat :1 3 3+1 108 m² 190.000,00 TL 19.000,00 TL 7.04.2020 15:20

235 06030103819 Ankara Etimesgut Eryaman 17313 1 12.753,00 m² 100/9928 Mesken 10 Kat :2 5 3+1 108 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 7.04.2020 15:30

236 06030103815 Ankara Etimesgut Eryaman 17313 1 12.753,00 m² 100/9928 Mesken 10 Kat :3 7 3+1 108 m² 185.000,00 TL 18.500,00 TL 7.04.2020 15:40

237 06030103816 Ankara Etimesgut Eryaman 17313 1 12.753,00 m² 100/9928 Mesken 12 Kat :1 4 3+1 108 m² 190.000,00 TL 19.000,00 TL 7.04.2020 15:50

238 06030103817 Ankara Etimesgut Eryaman 17313 1 12.753,00 m² 100/9928 Mesken 12 Kat :2 6 3+1 108 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 7.04.2020 16:00

239 0603103820 Ankara Etimesgut Eryaman 17313 1 12.753,00 m² 100/9928 Mesken 12 Kat :3 7 3+1 108 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 8.04.2020 09:00

240 06030103821 Ankara Etimesgut Eryaman 17313 1 12.753,00 m² 100/9928 Mesken 12 Kat :3 8 3+1 108 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 8.04.2020 09:10

241 06030103822 Ankara Etimesgut Eryaman 17313 1 12.753,00 m² 100/9928 Mesken 12 Kat :4 9 3+1 108 m² 185.000,00 TL 18.500,00 TL 8.04.2020 09:20

242 06030103823 Ankara Etimesgut Eryaman 17313 1 12.753,00 m² 100/9928 Mesken 12 Kat :4 10 3+1 108 m² 185.000,00 TL 18.500,00 TL 8.04.2020 09:30

243 06030102570 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 2 Kat :1 3 3+1 102 m² 190.000,00 TL 19.000,00 TL 8.04.2020 09:40

244 06030102579 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 2 Kat :1 4 3+1 102 m² 190.000,00 TL 19.000,00 TL 8.04.2020 09:50

245 06030102581 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 2 Kat :2 6 3+1 102 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 8.04.2020 10:00

246 06030102580 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 2 Kat :3 8 3+1 102 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 8.04.2020 10:10

247 06030102583 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 4 ZEMİN 1 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 8.04.2020 10:20

248 06030103906 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 4 ZEMİN 2 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 8.04.2020 10:30

249 06030102567 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 4 Kat :1 3 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 8.04.2020 10:40

250 06030102571 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 4 Kat :1 4 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 8.04.2020 10:50

251 06030103907 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 4 Kat :2 5 3+1 100 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 8.04.2020 11:00

252 06030102565 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 4 Kat :2 6 3+1 100 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 8.04.2020 11:10

253 06030103908 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 4 Kat :3 7 3+1 100 m² 210.000,00 tL 21.000,00 TL 8.04.2020 11:20

254 06030102564 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 4 Kat :3 8 3+1 100 m² 210.000,00 tL 21.000,00 TL 8.04.2020 11:30

255 06030102582 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 4 Kat :4 9 3+1 100 m² 210.000,00 tL 21.000,00 TL 8.04.2020 11:40

256 06030103910 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 4 Kat :4 10 3+1 100 m² 210.000,00 tL 21.000,00 TL 8.04.2020 11:50

257 06030102584 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 4 Kat :5 11 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 8.04.2020 13:30

258 06030102569 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 4 Kat :5 12 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 8.04.2020 13:40

259 0630102576 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 4 Kat :6 13 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 8.04.2020 13:50

260 06030102568 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 4 Kat :6 14 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 8.04.2020 14:00

261 06030102577 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 4 Kat :7 15 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 8.04.2020 14:10

262 06030102575 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 4 Kat :7 16 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 8.04.2020 14:20

263 06030103909 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 4 Kat :8 17 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 8.04.2020 14:30

264 06030102574 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 4 Kat :8 18 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 8.04.2020 14:40

265 06030103911 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 4 Kat :9 19 3+1 100 m² 210.000,00 tL 21.000,00 TL 8.04.2020 14:50

266 0603102566 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 4 Kat :9 20 3+1 100 m² 210.000,00 tL 21.000,00 TL 8.04.2020 15:00

267 06030102578 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 7 Kat :1 3 3+1 102 m² 190.000,00 TL 19.000,00 TL 8.04.2020 15:10

268 06030102572 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 7 Kat :1 4 3+1 102 m² 190.000,00 TL 19.000,00 TL 8.04.2020 15:20

 

269 06030102573 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 7 Kat :3 8 3+1 102 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 8.04.2020 15:30

270 06030102464 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 2 ZEMİN 1 3+1 101 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 8.04.2020 15:40

271 06030102469 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 2 ZEMİN 2 3+1 101 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 8.04.2020 15:50

272 06030102466 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 2 Kat :1 3 3+1 101 m² 190.000,00 TL 19.000,00 TL 8.04.2020 16:00

273 06030102451 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 2 Kat :1 4 3+1 101 m² 190.000,00 TL 19.000,00 TL 9.04.2020 09:00

274 06030102470 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 2 Kat :2 5 3+1 101 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 9.04.2020 09:10

275 06030102471 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 2 Kat :2 6 3+1 101 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 9.04.2020 09:20

276 06030102455 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 2 Kat :3 7 3+1 101 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 9.04.2020 09:30

277 06030102472 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 2 Kat :3 8 3+1 101 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 9.04.2020 09:40

278 06030102450 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 2 Kat :4 9 3+1 101 m² 185.000,00 TL 18.500,00 TL 9.04.2020 09:50

279 06030102473 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 2 Kat :4 10 3+1 101 m² 185.000,00 TL 18.500,00 TL 9.04.2020 10:00

280 06030102452 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 4 ZEMİN 1 3+1 101 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 9.04.2020 10:10

281 06030102460 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 4 ZEMİN 2 3+1 101 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 9.04.2020 10:20

282 06030102482 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 4 Kat :1 3 3+1 101 m² 190.000,00 TL 19.000,00 TL 9.04.2020 10:30

283 06030102456 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 4 Kat :1 4 3+1 101 m² 190.000,00 TL 19.000,00 TL 9.04.2020 10:40

284 06030102483 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 4 Kat :2 5 3+1 101 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 9.04.2020 10:50

285 06030102448 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 4 Kat :2 6 3+1 101 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 9.04.2020 11:00

286 06030102484 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 4 Kat :3 7 3+1 101 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 9.04.2020 11:10

287 06030102467 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 4 Kat :3 8 3+1 101 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 9.04.2020 11:20

 

288 06030102468 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 4 Kat :4 9 3+1 101 m² 185.000,00 TL 18.500,00 TL 9.04.2020 11:30

290 06030102449 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 6 ZEMİN 1 3+1 101 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 9.04.2020 11:50

291 06030102453 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 6 ZEMİN 2 3+1 101 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 9.04.2020 13:30

292 06030102465 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 6 Kat :1 3 3+1 101 m² 190.000,00 TL 19.000,00 TL 9.04.2020 13:40

293 06030102843 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 6 Kat :1 4 3+1 101 m² 190.000,00 TL 19.000,00 TL 9.04.2020 13:50

294 06030102474 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 6 Kat :2 5 3+1 101 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 9.04.2020 14:00

295 06030102475 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 6 Kat :2 6 3+1 101 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 9.04.2020 14:10

296 06030102476 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 6 Kat :3 7 3+1 101 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 9.04.2020 14:20

297 06030102457 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 6 Kat :3 8 3+1 101 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 9.04.2020 14:30
298 06030102458 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 6 Kat :4 9 3+1 101 m² 185.000,00 TL 18.500,00 TL 9.04.2020 14:40

299 06030102459 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 6 Kat :4 10 3+1 101 m² 185.000,00 TL 18.500,00 TL 9.04.2020 14:50

300 06030102462 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 7 Kat :2 6 3+1 102 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 9.04.2020 15:00

301 06030102463 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 8 Kat :2 5 3+1 102 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 9.04.2020 15:10

302 06030102477 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 8 Kat :3 7 3+1 102 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 9.04.2020 15:20

303 06030102479 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 8 Kat :5 11 3+1 102 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 9.04.2020 15:30

304 06030102480 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 8 Kat :6 13 3+1 102 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 9.04.2020 15:40

305 06030102481 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 8 Kat :7 15 3+1 102 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 9.04.2020 15:50

306 06030102478 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 8 Kat :8 17 3+1 102 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 9.04.2020 16:00

Tüm İllerde Satışa Çıkan Kamu Lojmanları

Kamu Konutları İçin Banka Teminat Mektubu Dilekçesi

ANKARA’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ

ANKARA 2. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çankaya – 214 Adet)

ANKARA 3. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Sincan – Yenimahalle)

ANKARA 4. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Eryaman – 306 Adet)

ANKARA 5. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Yeni Mah. ve Keçiören – 405 Adet)

ANKARA 6. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çankaya – 398 Adet)

ANKARA 7. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çankaya – 58 Adet)

ANKARA 8. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çankaya – 129 Adet)

BALIKESİR’DE SATIŞA ÇIKAN 16 ADET LOJMAN (Ayvalık – 16 Adet)

BOLU’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(44 Adet)

BURSA’DA SATIŞA ÇIKAN 10 ADET LOJMAN

ÇANKIRI’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(14 Adet)

ÇORUM’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(54 Adet)

DENİZLİ’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(2 Adet)

EDİRNE’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(79 Adet)

ESKİŞEHİR’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(121 Adet)

HATAY İSKENDERUN’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(34 Adet)

HATAY’DA 2.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Antakya – Defne – 19 Adet)

HATAY’DA 3.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Antakya – Defne – 12 Adet)

HATAY’DA 4.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Defne – 20 Adet)

İSTANBUL 1. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Kadıköy – 64 Adet)

İSTANBUL 2. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Maltepe – 28 Adet)

İSTANBUL 3. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Üsküdar – 23 Adet)

İSTANBUL 4. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Pendik – 5 Adet)

İSTANBUL 5. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Ataşehir-Üsküdar- Kadıköy-Maltepe – 67 Adet)

İSTANBUL 6. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Bakırköy, Fatih, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Büyükçekmece, Beşiktaş, Şişli ve Arnavutköy – 85 Adet)

İZMİR 1.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Selçuk – Karabağlar – Bayraklı – Karşıyaka – 47 Adet)

İZMİR 2.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çeşme – 7 Adet)

KARABÜK’TE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(3 Adet)

KIRIKKALE’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(39 Adet)

KONYA’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(174 Adet)

KÜTAHYA’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(124 Adet)

MERSİN’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(86 Adet)

MALATYA’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(118 Adet)

SAMSUN 1.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Atakum – İlkadım – 40 Adet)

SAMSUN 2. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Havza – 2 Adet)

SAMSUN 3. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(İlkadım – 5 Adet)

SİİRT’TE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ

TEKİRDAĞ’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(63 Adet)

TRABZON’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(Ortahisar – 27 Adet)

UŞAK’TA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(Ulubey – 8 Adet)

ZONGULDAK 1. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(20 Adet)

ZONGULDAK 2.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(9 Adet)

ZONGULDAK 3.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(8 Adet)

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları

Google News

bodrum escortbodrum escort bayanakyarlar escortbitez escortgumbet escortturgutreis escorttürkbükü escortpornozenci pornomilf pornomature pornolezbiyen pornogrup pornogay pornoanal pornoamatör pornoporno izlebrazzerspornhubredtuberokettubexhamsterxnxxxvideosyoupornGaziantep masaj salonuKütahya masaj salonuElazığ masaj salonuVan masaj salonuMaraş masaj salonuŞanlıurfa masaj salonuIsparta masaj salonuAmasya masaj salonuAfyon masaj salonuDenizli masaj salonuKayseri masaj salonuEskişehir masaj salonuAdana masaj salonuAydın masaj salonuKocaeli masaj salonuSivas masaj salonuOrdu masaj salonuSakarya masaj salonuManisa masaj salonuMersin masaj salonuTrabzon masaj salonuMalatya masaj salonuYozgat masaj salonuÇorum masaj salonuTokat masaj salonuMuğla masaj salonuYalova masaj salonuÇanakkale masaj salonuTekirdağ masaj salonuAntalya masaj salonuAnkara masaj salonuSamsun masaj salonuBursa masaj salonuKonya masaj salonuBalıkesir masaj salonuİzmir masaj salonuİstanbul masaj salonuHatay masaj salonuDiyarbakır masaj salonu