Ankara'da 306 Adet Lojman Satışa Çıkarıldı | 20 Temmuz 2024İmar Haber

20 Temmuz 2024 - 04:21

Ankara’da 306 Adet Lojman Satışa Çıkarıldı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bulunan 306 adet kamu lomanı 31.03.2020 tarihinde Başkent Milli Emlak Müdürlüğü’ne bağlı Kale Emlak Müdürlüğünce ihaleyle tarafından satılacak.

Ankara’da 306 Adet Lojman Satışa Çıkarıldı
Son Güncelleme :

18 Mart 2020 - 21:50

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/ankara-306-lojman-satisi/17184/" title="facebook">

İhale, Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No:9 Çankaya/ANKARA (Zemin Kat İhale Salonu) adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda, 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile her konut için ayrı ayrı yapılacak.

İhale şartnameleri, mesai saatleri içerisinde Kale Emlak Müdürlüğü Etimesgut Servisinde görülebilecek.

Ankara İli, Etimesgut İlçesinde bulunan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar (kamu konutları); karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Kale Emlak Müdürlüğünce Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No:9 Çankaya/ANKARA ( Zemin Kat İhale Salonu ) adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda; taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.

1-İhaleye katılacak isteklilerin ;

a) Geçici Teminat Bedelinin Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir), Banka Teminat Mektubu verilmesi halinde “Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması” ve Teyit yazısının da ibrazı gerekir.

b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin;

1- İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,

3- Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin,

4-İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

5-4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

6- (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.

(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

7- 25/02/2020 tarihi itibariyle 6, 22, 32, 52, 63, 64, 69,82, 87, 89, 91, 92, 95, 97, 100, 101, 105, 107, 109, 112, 126, 155, 161, 162, 166, 174, 187, 227, 231, 234, 239, 241, 245, 246, 270, 271, 279, 280, 283, 285, 287, 292, 293, 304, 306. ıncu sırada belirtilen bağımsız bölümler için ilgili kurumlarınca ön alım hakkına sahip kişiler bildirilmemiş, diğer bağımsız bölümler için bildirilmiş olup, 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince ihale tarihine kadar kurumlarınca bildirilenler yasa gereği ön alım hakkı sahibi sayılacaktır.

8- İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Kale Emlak Müdürlüğü Etimesgut Servisinde görülebilir.

9-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

ADRES: Mithatpaşa Cad. No:9 Yenişehir 06420/ ANKARA
Tel: 0 (312) 432 23 00 (6 Hat)

Tüm İllerde Satışa Çıkan Kamu Lojmanları

Kamu Konutları İçin Banka Teminat Mektubu Dilekçesi