Ankara'da 32 Adet Lojman Satışa Çıkarıldı | 28 Şubat 2024İmar Haber

28 Şubat 2024 - 22:18

Ankara’da 32 Adet Lojman Satışa Çıkarıldı

Ankara da 32 Adet kamu konutu açık artırma ile satılacak

Ankara’da 32 Adet Lojman Satışa Çıkarıldı
Son Güncelleme :

13 Şubat 2021 - 23:28

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/ankara-da-32-adet-lojman-satisa-cikarildi/63984/" title="facebook">

Ankara da 32 Adet kamu konutu açık artırma ile satılacak.

Ankara İli, Çankaya, Yenimahalle, Altındağ İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar (kamu konutları); karşılarında belirtilen tarih ve saatinde; Hisar Emlak Müdürlüğünce: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İzmir 1 Caddesi No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA adresinde oluşturulacak Komisyonlar huzurunda, 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile sırasıyla ayrı ayrı ihale ile satışı yapılacaktır.

1-İhaleye katılacak isteklilerin ;
a) Geçici Teminat Bedelinin Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve Teyit yazısı’nın da ibrazı gerekir.”
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü T.C. Kimlik Kartı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,
d) Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin,
İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

2-Mülkiyeti Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ve Posta Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait lojmanların ihale bedeli üzerinden ; yürürlükteki Katma Değer Vergisi Kanunu dikkate alınarak KDV alınacaktır. KDV, Damga Vergisi, Karar Pulu ve tapu işlemleri için vergi, resim ve harç benzeri yükümlülükler alıcı tarafından ödenir.

3- (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

4-4706 sayılı Kanunun 4. Maddesinin (Ek fıkra: 28/11/2017-7061/58 md.) fıkrası gereği ihale tarihine kadar kurumlarınca bildirilenler yasa gereği ön alım hakkı sahibi sayılacaktır.

5- İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Hisar Emlak Müdürlüğü ilgili servisinde görülebilir.

6-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7- İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.

8-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Adres: Kızılay Mahalesi, İzmir 1 Cad. No: 35 ÇANKAYA/ ANKARA Tel: 0 (312) 417 71 71 (4 Hat) ve (Dahili 1600-1601-1603-1604-1612-1700-1704-1710-1711)ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR (KAMU KONUTU) HİSAR EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

S.NO İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) ARSA PAYI/PAYDASI BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ BLOK NO BULUNDUĞU KAT DAİRE NO DAİRE PROJE ALANI (m²) DAİRE TİPİ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 Çankaya Güzeltepe Mahallesi 8433 20 765,00 10/128 Mesken A Zemin 2 99,00 2+1 465.000,00 46.500,00 25.02.2021 10:20

2 Çankaya Güzeltepe Mahallesi 8433 20 765,00 10/128 Mesken A Zemin 3 118,00 2+1 555.000,00 55.500,00 25.02.2021 10:30

3 Çankaya Güzeltepe Mahallesi 8433 20 765,00 10/128 Mesken A 1 4 118,00 3+1 590.000,00 59.000,00 25.02.2021 10:40

4 Çankaya Güzeltepe Mahallesi 8433 20 765,00 12/128 Mesken A 1 5 141,00 3+1 735.000,00 73.500,00 25.02.2021 10:50

5 Çankaya Güzeltepe Mahallesi 8433 20 765,00 10/128 Mesken A 3 10 118,00 3+1 590.000,00 59.000,00 25.02.2021 11:00

6 Çankaya Güzeltepe Mahallesi 8433 20 765,00 12/128 Mesken A 3 11 141,00 3+1 735.000,00 73.500,00 25.02.2021 11:10

7 Çankaya Güzeltepe Mahallesi 8433 20 765,00 12/128 Mesken A 3 12 137,00 3+1 710.000,00 71.000,00 25.02.2021 11:20

8 Çankaya Bahçelievler Mah. 2658 18 738,00 18/258 Mesken 18 Zemin 2 100,00 3+1 300.000,00 30.000,00 25.02.2021 11:30

9 Çankaya Bahçelievler Mah. 2658 18 738,00 20/258 Mesken 18 3 12 106,00 3+1 330.000,00 33.000,00 25.02.2021 11:40

10 Çankaya Büyükesat Mah. 15612 1 5.052,00 71/5052 Mesken 17/B Zemin 2 116,00 3+1 350.000,00 35.000,00 25.02.2021 11:50

11 Çankaya Büyükesat Mah. 15612 1 5.052,00 72/5052 Mesken 17/B 1 4 116,00 3+1 370.000,00 37.000,00 25.02.2021 12:00

12 Yenimahalle Orman Çifliği 7785 14 6.035,00 1238/60350 Mesken A1 Zemin 2 110,00 3+1 270.000,00 27.000,00 25.02.2021 12:10

13 Çankaya Güven 2869 15 1.013,00 36/752 Mesken Soydan-44 2 5 121,62 3+1 415.000,00 41.500,00 25.02.2021 12:20

14 Çankaya Güven 2869 15 1.013,00 36/752 Mesken Soydan-44 2 6 121,62 3+1 415.000,00 41.500,00 25.02.2021 12:30

15 Çankaya Güven 2869 15 1.013,00 36/752 Mesken Soydan-44 3 9 121,62 3+1 420.000,00 42.000,00 25.02.2021 12:40

16 Çankaya Güven 2869 15 1.013,00 36/752 Mesken Soydan-44 3 10 121,62 3+1 420.000,00 42.000,00 25.02.2021 12:50

17 Çankaya Güven 2869 15 1.013,00 40/752 Mesken Soydan-44 3 11 129,63 3+1 460.000,00 46.000,00 25.02.2021 13:00

18 Çankaya Güven 2869 15 1.013,00 40/752 Mesken Soydan-44 3 12 129,63 3+1 460.000,00 46.000,00 25.02.2021 13:20

19 Çankaya Güven 2869 15 1.013,00 36/752 Mesken Soydan-44 4 13 121,62 3+1 390.000,00 39.000,00 25.02.2021 13:30

20 Çankaya Güven 2869 15 1.013,00 36/752 Mesken Soydan-44 4 14 121,62 3+1 390.000,00 39.000,00 25.02.2021 13:40

21 Çankaya Güven 2869 15 1.013,00 40/752 Mesken Soydan-44 4 15 129,63 3+1 430.000,00 43.000,00 25.02.2021 13:50

22 Çankaya Güven 2869 15 1.013,00 40/752 Mesken Soydan-44 4 16 129,63 3+1 430.000,00 43.000,00 25.02.2021 14:00

23 Çankaya Kültür 4908 19 521,00 42/521 Mesken Ler -68 1 3 108,00 3+1 270.000,00 27.000,00 25.02.2021 14:10

24 Altındağ Babaharmanı 4616 26 3.059,00 54/3047 Mesken İnci Apt. No: 25 4 17 137,46 3+1 260.000,00 26.000,00 25.02.2021 14:20

25 Altındağ Babaharmanı 4616 26 3.059,00 54/3047 Mesken İnci Apt. No: 26 4 18 136,57 3+1 265.000,00 26.500,00 25.02.2021 14:30

26 Altındağ Babaharmanı 4616 26 3.059,00 54/3047 Mesken İnci Apt. No: 27 5 21 137,45 3+1 270.000,00 27.000,00 25.02.2021 14:40

27 Altındağ Babaharmanı 4616 26 3.059,00 54/3047 Mesken İnci Apt. No: 28 5 22 136,57 3+1 275.000,00 27.500,00 25.02.2021 14:50

28 Altındağ Babaharmanı 4616 26 3.059,00 54/3047 Mesken İnci Apt. No: 29 6 25 137,46 3+1 275.000,00 27.500,00 25.02.2021 15:00

29 Altındağ Babaharmanı 4616 26 3.059,00 54/3047 Mesken İnci Apt. No: 30 6 26 136,57 3+1 280.000,00 28.000,00 25.02.2021 15:10

30 Altındağ Babaharmanı 4616 26 3.059,00 54/3047 Mesken İnci Apt. No: 31 7 30 136,57 3+1 285.000,00 28.500,00 25.02.2021 15:20

31 Altındağ Babaharmanı 4616 26 3.059,00 54/3047 Mesken İnci Apt. No: 32 8 34 136,57 3+1 290.000,00 29.000,00 25.02.2021 15:30

32 Altındağ Ziraat 5884 16 752,00 1920/15360 Mesken Ay Apt. No: 5 1 2 91+170 (Depo) 3+1 170.000,00 17.000,00 25.02.2021 15:40